Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 36 Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen vuosina Käyttösuunnitelman vahvistaminen Kunnanhallituksen edustajien valitseminen eri lautakuntiin Sosiaali- ja terveysjaoksen jäsenten vaali toimikaudeksi Elinkeinotyöryhmän nimeäminen Maankäytön ohjaustyöryhmän nimeäminen Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen mukaisen toimikunnan nimeäminen 43 Edustajien nimeäminen yhteistoimintamenettelyä koskevan sopimuksen mukaiseen yhteistyötoimikuntaan 44 Kunnan ja seurakunnan yhteinen neuvottelukunta Yhtiökokousedustajien nimeäminen Eduskuntavaalit / Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan asettaminen 47 Eduskuntavaalit / Laitosäänestyspaikkojen määrääminen Eduskuntavaalit / Ulkomainonta Vanhusten- ja vammaistentukirahaston säännön mukainen tiliselvitys 50 Hyödykekohtaisten poistoaikojen hyväksyminen vuoden 2014 investoinneille 51 Yleisavustuksen myöntäminen Kuhmoisten Työvoimareservi ry:lle

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Osakehuoneiston myynti / Puistotie 4 C Osakehuoneiston myynti / Puistotie 6 B Sivistystoimen täyttöluvat / Varhaiskasvatus Aloite Savuton kunta -toiminnan käynnistämiseksi Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Muut asiat 75

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Manninen Susanna jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Launonen Kari kvalt:n II varapj Heusala Anne kunnanjohtaja Luukkanen Sanna hallintojohtaja Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2015 Lea Aittolahti pöytäkirjan tarkastaja Henna Hellstén pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 32 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 33 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Lea Aittolahden ja Henna Hellsténin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti vuosien kokousten pöy täkir jan tarkastusvuorot seuraaviksi: Aittolahti Lea Järvenpää Juha Sarvala Silmu Hellstén Henna Manninen Susanna Sumioinen Jarkko

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 34 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täy tän töönpa no kel poi suu den toteaminen Khall 35 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston pää tösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kun nan val tuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail li sessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivät kä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia. Päätös:

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen laskujen hy väksy mi nen vuosina Khall 36 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Toimielinten on määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät to sit teet, jollei hyväksyjää ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Hyväk sy jä vastaa määrärahojen riittävyydestä ja tositteen oi keel li suudes ta. Kunnanhallitus on määrännyt keskushallinnon laskujen hyväksyjiksi vuo si na seuraavat: - kunnanjohtaja - hallintojohtaja (myös atk-palvelujen osalta) - kunnanhallituksen puheenjohtaja - kunnanhallituksen varapuheenjohtajat Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanjohtajan matka- ym. las kut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja tai va ra pu heenjoh ta ja. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus määrää 1. keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kun nan hal li tuksen laskujen hyväksyjiksi vuosiksi seuraavat: - kunnanjohtaja - hallintojohtaja (myös atk-palvelujen osalta) - kunnanhallituksen puheenjohtaja - kunnanhallituksen varapuheenjohtajat ja 2. että kunnanjohtajan matka- ym. laskut hyväksyy kun nan hal li tuksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Käyttösuunnitelman vahvistaminen Khall 37 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion, jossa vah vis tet tiin toimielinten tulosaluekohtaiset määrärahat. Erillisenä liitteenä on esitys tarkastuslautakunnan ja suoraan kunnan hal li tuk sen alaisen toiminnan määrärahojen käyt tö suun ni tel maksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa erillisen liit teen mukaisesti vuoden 2015 määrärahojen käyttösuunnitelman ja myön tää: 1. Kunnanjohtajalle oikeuden tehdä määrärahasiirtoja tulosalueiden Elin kei no elä män edistäminen, Sosiaali- ja terveys /Oma toiminta ja Sosiaali- ja terveys /Ostopalvelut Jämsä ja Keuruu sisällä. 2. Kunnanjohtajalle oikeuden saamisten poistamiseen tileistä. 3. Hallintojohtajalle oikeuden tehdä määrärahasiirtoja tulosalueiden Hal lin to pal ve lut ja Rahoitus sisällä. 4. Vahvistaa tulosalueiden sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka on mer kit ty talousarviokirjan 2015 tekstiosaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien valitseminen eri lautakuntiin Khall 38 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnan hallintosäännön 14 :n 2. kohdan mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puhe oi keus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä seu raa viin lauta- ja johtokuntiin: keskusvaalilautakunta, vaa li lau takun ta ja vaalitoimikunta, tarkastuslautakunta, yhtenäiskoulun joh tokun ta. Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välisen sosiaali- ja ter veyden huol lon yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimuksen mukaan kun nat nimeävät hallituksistaan yhden edustajan sosiaali- ja ter veyslau ta kun taan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus määrää edustajansa vuosik si seuraaviin lautakuntiin: Jämsän sosiaali- ja terveys lau ta kun ta, sivistyslautakunta, ra ken nus lau ta kun ta ja tekninen lau ta kun ta. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajansa vuosik si seuraaviin lautakuntiin: Jämsän sosiaali- ja terveys lau ta kun ta Silmu Sarvala, sivistyslautakunta Silmu Sarvala, raken nus lau ta kun ta Henna Hellstén ja tekninen lautakunta Juha Järven pää. Jakelu Valitut Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunta Lautakunnat

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveysjaoksen jäsenten vaali toimikaudeksi / /2015 Khall 39 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Hallintosäännön 8 :n mukaan jaostojen ja toimikuntien jäsenet va litsee asianomainen toimielin. Jaostoon ja toimikuntaan valittavat jä senet voivat olla toimielimen jäseniä, varajäseniä tai toimielimeen kuulu mat to mia henkilöitä. Jaoston ja toimikunnan puheenjohtajan tulee kui ten kin olla toimielimen jäsen tai varajäsen. Hallintosäännön 14 :n mukaan kunnanhallituksen alaisena toimii so si aa li- ja terveysjaos, jonka tehtävänä on toimia valmistelijana niissä sosiaali- ja terveystoimen alaan liittyvissä asioissa, jotka tulevat kun nan hal li tuk sen käsittelyyn. Sosiaali- ja terveysjaoksen kokoonpano on ollut seu raava: Silmu Sarvala, pj (varajäsen Kari Launonen), Henna Hellstén (Ar ja Korvenranta), Mika Jokinen (Kirsi Karevesi), Markus Rantanen (Ris to Ojala), Niina Simola (Laura Lehtinen). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. valita sosiaali- ja terveysjaokseen viisi (5) jäsentä ja heille hen ki lökoh tai set varajäsenet, 2. suorittaa sosiaali- ja terveysjaoksen vaalin vuosiksi , 3. valita sosiaali- ja terveysjaoksen puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jan, se kä 4. todeta, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on ko kouk sissa läsnäolo-oikeus. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1. valita sosiaali- ja terveysjaokseen viisi (5) jäsentä ja heille hen ki lökoh tai set varajäsenet; 2. suorittaa sosiaali- ja terveysjaoksen vaalin vuosiksi ja va li ta jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: jäsen Silmu Sarvala Henna Hellstén Mika Jokinen Markus Rantanen Niina Simola varajäsen Kari Launonen Arja Korvenranta Kirsi Karevesi Risto Ojala Laura Lehtinen

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus valita sosiaali- ja terveysjaoksen puheenjohtajaksi Silmu Sarvalan ja varapuheenjohtajaksi Henna Hellsténin, sekä 4. todeta, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on ko kouk sissa läsnäolo-oikeus. Jakelu Valitut

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Elinkeinotyöryhmän nimeäminen 4/ /2015 Khall 40 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnanhallitus on kokouksessaan määritellyt elinkei no työ ryh män tehtävän seuraavasti: Kunnanhallituksen alaisen elin kei no työ ryh män tehtävänä on kunnan elinkeinotoiminnan ak tii vinen kehittäminen ja edistäminen yhdessä kunnan alueella toimien yrit tä jien kanssa. Työryhmään on vuosina kuuluneet seuraavat henkilöt: Veikko Mattila, pj (varajäsen Minna Korppila-Kauppinen), Susanna Man ni nen, vpj (Ossi Simola), Kari Launonen (Pentti Huokonen), Satu Jokinen (Lea Aittolahti), kunnanjohtaja, kehittämisasiamies toimien myös sihteerinä. Yrittäjäjärjestön edustajina: Unto Sarvala (Sei ja Ruokola), Leena Hattunen (Pekka Tervala), Eija Heinonen (Ju ha Simola). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenet elin kei no työ ryh mään vuosiksi ja pyytää kunnan yrit tä jäjär jes töä nimeämään elinkeinotyöryhmään kolme edustajaa. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että elin kei no työ ryhmään kuuluvat vuosina seuraavat henkilöt: Veikko Matti la, (varajäsen Minna Korppila-Kauppinen), Susanna Manninen (Os si Simola), Jouni Penttinen (Kari Launonen), Satu Jokinen (Lea Ait to lah ti), kunnanjohtaja, kehittämisasiamies toimien myös sih tee rinä. Veikko Mattila toimii puheenjohtajana ja Susanna Manninen vara pu heen joh ta ja na. Lisäksi kunnan yrittäjäjärjestöä pyydetään nimeä mään elinkeinotyöryhmään kolme edustajaa. Jakelu Valitut Kuhmoisten Yrittäjät ry

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Maankäytön ohjaustyöryhmän nimeäminen 5/ /2015 Khall 41 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnanhallitus muutti kokouksessaan kaa voi tus toimi kun nan nimen maankäytön ohjaustyöryhmäksi ja määritteli ohjaus työ ryh män tehtävät seuraavasti: Maankäytön ohjaustyöryhmän teh tä viin kuuluu edistää kunnan maapolitiikan kokonaisvaltaista kehit tä mis tä ja kunnan strategisen maankäytön suunnittelua. Oh jaustyö ryh mä valvoo ja ohjaa yleis- ja asemakaavoitusta kunnassa. Maankäytön ohjausryhmään valittiin vuosiksi seuraavat hen ki löt: Päivi Malin, pj (varajäsen Juha Järvenpää), Jarkko Su mi oinen, vpj (Mira Jokinen), Ulla Salmi (Silmu Sarvala), Ari Ampuja (Mika Jokinen), aluearkkitehti (ympäristösihteeri), kehittämisasiamies (kun nan joh ta ja), rakennusmestari (rakennustarkastaja). Työryhmän sih tee ri nä on toiminut kehittämisasiamies. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenet maan käy tön ohjaustyöryhmään vuosiksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita maankäytön ohjaus työ ryh mään vuosiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Päi vi Malin, pj (varajäsen Juha Järvenpää), Jarkko Sumioinen, vpj (Mi ra Jokinen), Ulla Salmi (Silmu Sarvala), Ari Ampuja (Mika Jo kinen), aluearkkitehti (ympäristösihteeri), kehittämisasiamies (kun nanjoh ta ja) ja tekninen johtaja. Työryhmän sihteerinä toimii ke hit tä misasia mies. Jakelu Valitut

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen mukaisen toimikunnan nimeäminen 7/ /2015 Khall 42 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen 3 :n mukaan kun nan hal litus voi valita 3-jäsenisen toimikunnan, joka valmistelee kun nan hal lituk sel le varojen sijoitus- ja jakoehdotukset. Toimikunnan yhdellä jäse nel lä on oltava kokemusta omaisuuden hoidosta ja säi lyt tä mi sestä. Toimikunnan kokoonpano vuosina on ollut seuraava: Veikko Mattila (pj), Johanna Peltonen (vpj), Ulla Salmi. Toimikunnan sih tee ri nä on ollut hallintojohtaja. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Ester Uo tilan stipendirahaston sääntöjen mukaisen toimikunnan vuosiksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Ester Uotilan stipen di ra has ton sääntöjen mukaisen toimikunnan vuosiksi seuraavasti: Veikko Mattila (pj), Johanna Peltonen (vpj), Ulla Sal mi. Toimikunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja. Jakelu Valitut

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen yhteistoimintamenettelyä koskevan sopimuksen mukaiseen yh teis työ toi mi kun taan 6/ /2015 Khall 43 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (2007/449) määrittelee kunnan yhteistoimintamenettelyä koskevat pe ri aat teet. Lain mukaan kunnassa tulee olla yhteistoimintaelin, joka koostuu työn an ta jan ja henkilöstön edustajista. Henkilöstöä edustavat yh distyk set tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edus ta jan sa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Hen ki lös töä voi yhteistoimintaneuvotteluissa edustaa työ- tai vir kaeh to so pi muk sen perusteella valittu luottamusmies, työ suo je lu val tuutet tu tai muu henkilöstön nimeämä edustaja. Kunnanhallitus nimesi vuosiksi edustajikseen seu raavat: Juha Järvenpää (varaedustaja Kari Launonen), Henna Hellstén (Sa tu Jokinen). Yhteistyötoimikuntaan kuului myös ke hit tä mis asiamies, jolle kuuluvat työsuojelupäällikön tehtävät sekä hallintojohtaja, jo ka toimi sihteerinä. Kunnanjohtajalla on ollut kokouksissa läs näolo-oi keus. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa yhteis työ toi mi kun taan vuosiksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä seuraavat edusta jat yhteistyötoimikuntaan vuosiksi : Juha Järvenpää (va ra edus ta ja Kari Launonen), Henna Hellstén (varaedustaja Lea Ait to lah ti). Jakelu Valitut

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnan ja seurakunnan yhteinen neuvottelukunta 8/ /2015 Khall 44 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Seurakunnan edustajien kanssa on sovittu, että kunnan ja seu rakun nan edustajista kootaan neuvottelukunta, joka neuvottelee kunnan ja seurakunnan yhteisistä asioista. Kunnan puolelta kun nan hal litus on nimennyt jäseniksi vuosiksi valtuuston pu heenjoh ta jan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja hallin to joh ta jan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä seu ra kunnan ja kunnan yhteiseen neuvottelukuntaan jäsenet vuosiksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä seurakunnan ja kun nan yhteiseen neuvottelukuntaan jäseneksi vuosiksi val tuus ton puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnan joh ta jan ja hallintojohtajan. Jakelu Valitut Kuhmoisten seurakunta

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Yhtiökokousedustajien nimeäminen Khall 45 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnanhallituksen tulee nimetä edustajansa seuraavien yhtiöiden yh tiö ko kouk siin: Asunto Oy Hokkalankulma, Asunto Oy Kokonniemi, Asunto Oy Päijä länaho, Asunto Oy Kokonranta (edustaja : hal lin to johta ja). Asunto Oy Paajanranta, Asunto Oy Peltohokkala, Kiinteistö Oy Hokka lan pe rä, Asunto Oy Päijälänkoti, Kuhmoisten kunnan vuok ra kiinteis töt Oy, Kiinteistö Oy Pohjoisportti (edustaja : ra kennus mes ta ri). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat em. yhtiökokouksiin vuosiksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä seuraavat hen kilöt edustajiksi vuosiksi seuraaviin yhtiökokouksiin : Hallintojohtaja (varaedustajana kehittämisasiamies) toimii edus ta jana yhtiökokouksissa Asunto Oy Hokkalankulma, Asunto Oy Ko konnie mi, Asunto Oy Päijälänaho, Asunto Oy Kokonranta. Tekninen johtaja (varaedustajana kehittämisasimies) toimii edus ta jana yhtiökokouksissa Asunto Oy Paajanranta, Asunto Oy Pel to hok kala, Kiinteistö Oy Hokkalanperä, Asunto Oy Päijälänkoti, Kuhmoisten kun nan vuokrakiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Pohjoisportti. Jakelu Valitut Yhtiöt

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Eduskuntavaalit / Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan asettaminen Khall 46 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Eduskuntavaalit toimitetaan Vaaleissa sovelletaan vaa lila kia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava ku takin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toi mi tet tavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaali lain 15 ). Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vä hin tään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, va ra puheen joh ta ja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kui ten kin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan vara jä se net on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jä senten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kol mi jä se ni si nä. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 ). Edus kun tavaa leis sa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa li toi mi kun nan jäse ne nä eikä varajäsenenä. Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden vara jä sen ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaa li pii ris sä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskun ta vaa leis sa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puo luei ta. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tar kas tellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Erillisestä liitteestä ilmenee vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaa li lau ta kun nan sekä vaalitoimikunnan kokoonpano. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnan ja vaa li toi mi kun nan vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten. Päätös: Kunnanhallitus päätti asettaa vaalilautakunnan ja vaa li toi mikun nan vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten. Vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt:

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Vaalilautakunta: Silmu Sarvala Jorma Hypén Kirsi Karevesi Tarja Vesikallio Henna Siponen Kari Sarén Arja Kuningas Jouni Saarikoski Martti Kankkunen Lea Aittolahti puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen Vaalitoimikunta Veikko Rantala Paula Tanninen Hilkka Kauppinen Taina Järvenpää Maarit Mäkinen Veikko Tanninen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen varajäsen varajäsen varajäsen Jakelu Valitut Keskusvaalilautakunta

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Eduskuntavaalit / Laitosäänestyspaikkojen määrääminen Khall 47 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnanhallituksen on vaalilain 9 :n määrättävä ne laitokset (sai raalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toimin ta yk si köt sekä rangaistuslaitokset), jotka ovat en nak ko ää nes tyspaik ko ja. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että lai tos ää nestys suoritetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Päijännekodilla. Päätös: Keskustelun tuloksena kunnanjohtaja muutti pää tös eh dotus taan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää, että lai tos ää nes tys suoritetaan ter veys keskuk sen vuodeosastolla, Päijännekodilla ja Veljestuvalla. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Laitokset Keskusvaalilautakunta

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Eduskuntavaalit / Ulkomainonta Khall 48 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Eduskuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueil la, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa en nen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisestä. Kun nal li nen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien kes kus järjes tö jen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain sään nök set, jotka edellyttävät, ettei vaalimainoksia sijoiteta en nakko ää nes tys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen siten, että nii den voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtö koh ta na voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaa li huoneis toon tai sen sisäänkäyntiin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. että kunnallisvaalien ulkomainonta voidaan aloittaa , 2. hyväksyä vaalimainospaikoiksi Kuntalan ympäristön ja nykyisen lin ja-au to ase man ympäristön edellyttäen, että siihen saadaan maanomis ta jan lupa, 3. että julistemainonta sallitaan vain kunnan toimesta asetetuissa teli neis sä niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja mää rää misval las sa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Neste Keskusvaalilautakunta

23 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Vanhusten- ja vammaistentukirahaston säännön mukainen tiliselvitys Khall 49 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnalla on ollut vanhustentukirahasto. Kunnanvaltuusto on ko koukses saan hyväksynyt Kuhmoisten vanhusten- ja vammais ten tu ki ra has ton säännöt. Rahasto korvaa aiemman van hus tentu ki ra has ton. Säännöissä todetaan "Rahaston hoidosta on tehtävä tili kun nan valtuus tol le kalenterivuosittain, josta selviää rahaston pääoma vuoden alus sa, rahastoon vuoden aikana kertyneet varat, varojen käyttö sekä rahastonpääoma vuoden päättyessä." Rahaston alku- ja loppusaldo vuonna 2014 on ollut 7.240,81 euroa eli varoja ei ole kertynyt eikä käytetty vuoden aikana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, et tä se mer kit see van hus ten- ja vammaisten tu ki ra has ton tiliselvityksen tiedok seen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Hyödykekohtaisten poistoaikojen hyväksyminen vuoden 2014 investoinneille Khall 50 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Hallintosäännön 58 :n mukaan: "Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kun nan hal li tus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poisto suun ni tel mat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pien han kin ta rajan." Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kuhmoisten kunnan käyt tö omai suuden suunnitelmapoistot ( alkaen). Lisäksi kun nan val tuus to hyväksyi luettelon niistä hyödykkeistä pe rus te luineen, joiden kohdalla poiketaan yleisohjeesta ja alarajaa ei ole käytet ty. Lisäksi valtuusto päätti yksimielisesti, että pysyvien vastaavien pien han kin ta ra jak si asetetaan euroa. Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyö dyk keiden hankintamenot tulee poistaa vaikutusaikanaan. Pysyvien vastaa vien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pi to aikaa. Hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti sen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisella pitoajalla tar koi tetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan hyödykkeen ennakoidaan hyö dyt tä vän kuntaa tuloa tuottamalla tai aikaa, jona hyödykkeen enna koi daan hyödyttävän kunnan palvelujen tuottamista. Taloudellinen pi to ai ka on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika, joka riippuu hyö dyk keen teknisestä käyttökelpoisuudesta kunnan harjoittamassa toi min nas sa. Taloussihteerin laatimat hyödykekohtaiset poistoajat vuoden 2014 in ves toin neil le on liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevat hyö dy ke koh tai set poistoajat vuoden 2014 valmistuneille in ves toinneil le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Hyödykekohtaiset poistoajat vuoden 2014 investoinneille Jakelu Kirjanpito Tekninen toimisto

25 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Yleisavustuksen myöntäminen Kuhmoisten Työvoimareservi ry:lle Khall 51 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten Työvoimareservi ry / toiminnanjohtaja Mira Jokinen on osoit ta nut kunnanhallitukselle päivätyn yleis avus tus ha kemuk sen: "Anomme kohteliaimmin, että Kuhmoisten kunta myöntäisi Kuh moisten Työvoimareservi ry:lle toiminta-avustusta työl lis tä mistoi min taan. Toimintaamme kuuluu Kirpputoritoiminta, kylärenkitoiminta ja pi dämme lisäksi Tehin helmi -kahvilaa. Työ Kuhtuu -hanke loppuu tämän vuo den aikana ja toiminnan jatkumisen kannalta on erittäin tärkeää, et tä saisimme kunnalta edelleen avustusta toimintaamme. Viime vuonna yhdistyksessämme oli 24 eri henkilöä toimenpiteissä. Pää osa oli palkattu yhdistyksemme palkkatuella, osa oli työ ko kei lussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Lisäksi hankerahoituksella on ol lut palkattuna kaksi henkilöä. Tällä hetkellä on palkkatuella pal kattu kuusi henkilöä ja lisäksi yksi on työkokeilussa ja yksi kun tout tavas sa työtoiminnassa. Käytämme avustuksen pääasiassa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työl lis tä mis toi min taan sekä muihin heidän tarvitsemiinsa tu ki pal ve luihin, kuten erilaisiin korttikoulutuksiin. Valitsemme pääsääntöisesti työn te ki jät toimenpiteisiin yhdessä kunnan työnsuunnittelijan ja so-- si aa li työn te ki jöi den kanssa. Toimintamme jatkuu edelleen, vaikka Työ Kuhtuu -hanke loppuu kevääl lä Tälle vuodelle ei Keski-Suomessa ollut hakua työl lisyys po liit ti sil le hankkeille, mutta heti uuden haun käynnistyttyä haem me hankerahoitusta." Kuhmoisten kunnan vuoden 2015 talousarvioon on varattu eu ron määräraha maksettavaksi yleisavustuksena Kuhmoisten Työvoi ma re ser vi ry:lle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää yleis avustuk se na euroa Kuhmoisten Työvoimareservi ry:lle vaikeasti työl lis ty vien henkilöiden työllistämistoimintaan sekä muihin heidän tar vit se miin sa tukipalveluihin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuuston puheenjohtaja Mira Jokinen ja kunnanhallituksen jäsen Sil mu Sarvala totesivat itsensä yhteisöjääveiksi ja poistuivat ko koukses ta asian käsittelyn ajaksi.

26 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Jakelu Kuhmoisten Työvoimareservi ry Kirjanpito

27 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Osakehuoneiston myynti / Puistotie 4 C 29 19/ /2015 Khall 52 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt tarjota kun nan vuokra-asuntojen asukkaille mahdollisuutta ostaa vuok raaman sa asunto. Ostotarjoukset tuli jättää Kuhmoisten kunnalle mennessä. Perusteena myyntipäätökselle on kunnan me no jen vähentäminen ja tulojen lisääminen. Puistotie 4 C 29:n vuokralainen teki määräaikaan mennessä os to tarjouk sen vuokra-asunnostaan ja autotallista. Ostotarjous koskee As Oy Kuhmoisten Peltohokkalan asunto-osakkeita nro (700) osaketta ja autotalliosakkeita nro (60). Os to tarjous on suuruudeltaan Kuhmoisten kunta on teettänyt tarjotusta asunnosta hinta-arvion ulko puo li sel la asiantuntijalla. Hinta-arvion teki Kiinteistömaailma / Asun to jäm sä Oy LKV. Kiinteistömaailman tekemä hinta-arvio os totar jouk sen kohteena olevasta asunnosta ja autotallista on (asun to ja autotalli ). Kauppakirjaluonnos on liitteenä 2. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Puistotie 4 C 29:n vuokralaisen tarjouksen euroa As Oy Peltohokkalan osak keis ta nro ja Kunnanhallitus hyväk syy kaup pa kir jan liitteen 2 mukaisena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Kauppakirja / Puistotie 4 C 29 Jakelu Tarjouksen jättänyt Kirjanpito

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343. Kunnanhallitus 28.09.2015. Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343. Kunnanhallitus 28.09.2015. Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343 Kunnanhallitus 28.09.2015 Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/2014 133 Tekninen lautakunta 25.09.2014 Aika 25.09.2014 klo 17:00-18:57 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 135 122

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300. Kunnanhallitus 31.08.2015. Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300. Kunnanhallitus 31.08.2015. Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300 Kunnanhallitus 31.08.2015 Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 189 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69. Tekninen lautakunta 29.06.2015. Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69. Tekninen lautakunta 29.06.2015. Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69 Tekninen lautakunta 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot