1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS."

Transkriptio

1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi purutabletti sisältää: Karprofeeni 50 mg Apuaineet: Nestemäinen maksa-aromi Erityinen kuiva kasvisaromi 2.5 mg 25 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Purutabletti Beigenruskea tabletti, jossa on jakouurre. Purutabletti voidaan puolittaa kahteen yhtä suureen osaan. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Kohde-eläinlaji Koira. 4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain Akuuttien ja kroonisten tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien (esim. osteoartriitin) aiheuttaman tulehduksen ja kivun lievittäminen. Leikkauksen jälkeisen kivun jatkohoito injektiona annetun kipulääkityksen jälkeen. 4.3 Vasta-aiheet Ei saa käyttää kissoille. Ei saa käyttää tiineille tai imettäville nartuille. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai muille tulehduskipulääkkeille tai apuaineille. Ei saa käyttää eläimille, joilla on sydän-, maksa- tai munuaissairaus, tai kun on olemassa mahasuolikanavan haavauman tai verenvuodon mahdollisuus tai joilla on viitteitä häiriöstä verenkuvassa. 4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain Katso kohdat 4.3 ja Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet

2 Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Alle 6 viikon ikäisillä tai iäkkäillä koirilla käyttöön saattaa liittyä lisääntynyt riski. Mikäli käyttöä ei voi välttää, pienemmän annoksen käyttö sekä koiran huolellinen kliininen seuranta saattavat olla tarpeen. Purutablettien hyvän maun vuoksi ne on säilytettävä turvallisesti eläinten ulottumattomissa. Purutablettien suositeltua määrää suurempien määrien nieleminen saattaa aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Tällöin on hakeuduttava välittömästi eläinlääkärin hoitoon. Munuaistoksisuuden suurentuneen riskin vuoksi käyttöä tulee välttää nestehukasta, hypovolemiasta tai alhaisesta verenpaineesta kärsivien koirien hoitoon. Mahdollisesti munuaistoksisten lääkkeiden samanaikaista käyttöä tulee välttää. NSAID-lääkkeet saattavat estää fagosytoosia ja siksi bakteeri-infektioihin liittyvissä tulehdustiloissa pitää samanaikaisesti aloittaa sopiva mikrobilääkitys. Muita NSAID-lääkkeitä ja glukokortokoideja ei saa antaa samanaikaisesti eikä 24 tunnin aikana toisistaan. Jotkut tulehduskipulääkkeet saattavat sitoutua voimakkaasti plasman proteiineihin ja kilpailevat siten toisten voimakkaasti plasman proteiineihin sitoutuvien lääkeaineiden kanssa, mikä saattaa johtaa toksisiin vaikutuksiin. Altistuminen voimakkaalle valolle hoidon aikana voi aiheuttaa fotodermatiittia eläimillä, joilla ihon pigmentaatio on vähäinen. Karprofeenin käytön yhteydessä tällaisia haittavaikutuksia on havaittu sekä laboratorioeläimillä että ihmisillä. Vaikka näitä ihoreaktioita ei ole vielä havaittu koirilla, niitä ei tällä hetkellä voida sulkea pois. Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava Valmistetta antavan henkilön on vältettävä vaikuttavan aineen suoraa ihokosketusta, koska tietyissä olosuhteissa ihmisillä saattaa ilmetä fototoksisia reaktioita ja on olemassa valoallergian kehittymisen vaara. Valoallergia saattaa jatkua joidenkin vuosien ajan vaikeana valoherkkyytenä, johon liittyy ihon punoitusta, turvotusta ja rakkuloiden muodostumista iholle. Laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet, että karprofeenillä, kuten muillakin NSAID-lääkkeillä on valoherkkyyttä lisääviä ominaisuuksia. Dolox vet. -purutablettien annon jälkeen koirilla tai ihmisillä ei ole raportoitu fotodermatiittia, joka saattaa jatkua joidenkin vuosien ajan vaikeana valoherkkyytenä, johon liittyy ihon punoitusta, turvotusta ja rakkuloiden muodostusta. Tällaisia ihoreaktioita ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois. Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. Kun valmistetta on vahingossa nielty, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta. 4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus) Tyypillisiä NSAID-lääkkeiden haittavaikutuksia, kuten oksentelua, löysiä ulosteita/ripulia, verta ulosteissa (näkyvää ulosteen värjäytymistä mustaksi), munuaisten toimintahäiriöitä (lisääntynyttä janontunnetta, virtsan määrän lisääntymistä tai vähenemistä), ruokahalun vähentymistä ja letargiaa on raportoitu. Nämä haittavaikutukset ilmenevät yleensä ensimmäisen hoitoviikon aikana. Haittavaikutukset ovat useimmiten ohimeneviä ja häviävät hoidon lopettamisen jälkeen, mutta erittäin harvinaisissa tapauksissa ne voivat olla vakavia tai kuolemaan johtavia. Jos haittavaikutuksia ilmenee, valmisteen käyttö on lopetettava ja on pyydettävä neuvoa eläinlääkäriltä. ALAT-arvojen väliaikainen suureneminen on mahdollista. Hyvin harvoin saattaa ilmetä maksavaurioita ja maksan toimintahäiriöitä. 4.7 Käyttö tiineyden, laktaation tai muninnan aikana Laboratoriotutkimuksissa (rotta ja kani) on löydetty näyttöä sikiötoksisista vaikutuksista karprofeeniannoksilla, jotka ovat lähellä terapeuttista annosta. Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta tiineyden ja imetyksen aikana ei ole selvitetty. Ei saa käyttää tiineille tai imettäville nartuille.

3 4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Muita NSAID-lääkkeitä ja glukokortokoideja ei saa antaa samanaikaisesti eikä 24 tunnin aikana toisistaan. Mahdollisesti munuaistoksisten lääkkeiden samanaikaista käyttöä tulee välttää. Katso myös kohta 4.5. Karprofeeni sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin (sitoutumisaste 99 %). Tästä syystä sitä ei saa antaa samanaikaisesti muiden myös voimakkaasti plasman proteiineihin sitoutuvien aineiden kanssa. Kun esihoitona käytetään steroidaalisia tai ei-steroidaalisia tulehduskipulääkkeitä, hoidossa on pidettävä tauko, koska mahdollisten haittavaikutusten vaikeusaste saattaa muuten voimistua. 4.9 Annostus ja antotapa Suun kautta otettava purutabletti. Ilmoitettua annosta ei saa ylittää. Annos on 4,0 mg painokiloa kohti kerran vuorokaudessa. Pitkäaikaishoidossa alkuannos voidaan kliinisen vasteen perusteella pienentää 2 mg:aan painokiloa kohti kerran vuorokaudessa. Useimmat koirat nielevät Dolox vet. -purutabletin vapaaehtoisesti. Hoidon kesto riippuu taudin kliinisestä vasteesta. Pitkäaikaishoito tulee toteuttaa aina eläinlääkärin valvonnassa. Tabletti voidaan puolittaa jakouurretta pitkin Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa) Jos ilmenee ei-steroidaalisille tulehduskipulääkkeille tyypillisiä haittavaikutuksia, kuten mahasuolikanavan häiriöitä (ruokahaluttomuutta, oksentelua, ripulia, haavaumia), maha-suolikanavan verenvuotoa (ilmenee ulosteen mustumisena) tai munuaisen toimintahäiriön merkkejä (lisääntynyttä janontunnetta, virtsan määrän lisääntymistä tai vähenemistä), hoito on lopetettava välittömästi ja otettava yhteys eläinlääkäriin. Vaikka valmisteen turvallisuutta yliannostustapauksissa selvittäneitä tutkimuksia on tehty, ei merkkejä toksisuudesta ilmennyt, kun koiria hoidettiin karprofeenilla jopa annoksella 6 mg/kg kahdesti vuorokaudessa 7 päivän ajan (3-kertainen suositusannokseen 4 mg/kg nähden) ja sen jälkeen 6 mg/kg kerran vuorokaudessa seuraavien 7 päivän ajan. (1,5-kertainen suositusannokseen 4 mg/kg nähden). Karprofeenin yliannostukselle ei ole antidoottia, mutta yliannostustapauksessa annetaan tavanomaista NSAID-lääkkeiden yliannostuksen yhteydessä toteutettavaa tukihoitoa Varoaika 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET Farmakoterapeuttinen ryhmä: Tulehduskipu- ja reumalääkkeet, ei-steroidaaliset propionihappojohdokset ATCvet-koodi: QM 01 AE Farmakodynamiikka Karprofeeni on 2-aryylipropionihappojen ryhmään kuuluva NSAID-lääke, jolla on tulehdusta ja kipua lievittäviä sekä kuumetta alentavia vaikutuksia. Kuten useimmat NSAID-lääkkeet, karprofeeni on syklo-oksigenaasientsyymin estäjä arakidonihappokaskadissa. Tämän seurauksena prostaglandiinisynteesi keskeytyy. Prostaglandiineilla on merkittävä rooli tulehduksellisten reaktioiden kehittymisessä ja ne toimivat maha-suolikanavan limakalvoja haavaumilta suojaavana mekanismina. Syklo-oksygenaasilla (COX) on kaksi isoentsyymia,

4 COX-1 ja COX-2. COX-1-entsyymiä on jatkuvasti veressä ja sillä on itsesäätelytehtäviä (esim. mahasuolikanavan limakalvojen suojeleminen ja munuaisten suojeleminen). COX-2-entsyymiä ei sitä vastoin esiinny jatkuvasti veressä. Tulehduksellisten prosessien uskotaan käynnistävän tämän entsyymin muodostumisen. Tämän oletuksen perusteella on päätelty, että COX-1:n estämisen aste määrittää maha-suolikanavan haavaumien määrää ja että isoentsyymien välinen suhde määrittää ilmenevien haittavaikutusten määrää ja/tai lääkkeen vaikuttavuutta. Karprofeenin COX-2 : COX-1 suhde on 1,0. Karprofeenin muita täsmällisiä vaikutusmekanismeja ei vielä täysin ymmärretä. 5.2 Farmakokinetiikka Karprofeenin imeytyminen on nopeaa ja täydellistä. Jakautumistilavuus on pieni, koska aine sitoutuu plasman proteiineihin 99-prosenttisesti. Kun Dolox vet. -purutabletteja annettiin koiralle, karprofeenin keskimääräinen Cmax-arvo (maksimipitoisuus seerumissa) 23,2 µg/ml saavutettiin suunnilleen 3 tunnin kuluessa. Koirilla karprofeeni erittyy ulosteisiin sapesta (60 70 %) pääasiassa metaboliitteina (glukuronihappoesteri ja kaksi fenolista metaboliittia). Keskimääräinen puoliintumisaika (t½) on kahdeksan tuntia. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet maissitärkkelys laktoosimonohydraatti sakkaroosi vehnänalkiohydrolysaattijauhe magnesiumstearaatti kalsiumvetyfosfaatti, vedetön soijaproteiinihydrolysaattijauhe - puhdas polyvidoni nestemäinen maksa-aromi piidioksidi, kolloidinen, vedetön erityinen kuiva kasvisaromi 6.2 Yhteensopimattomuudet 6.3 Kestoaika Eläinlääkevalmisteen myyntipakkauksen kestoaika: 4 vuotta Avatun pullon kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 6 kuukautta Puolitettujen tablettien kestoaika: 48 tuntia 6.4 Säilytystä koskevat varotoimet Säilytä kuivassa paikassa. Pidä pullo tiiviisti suljettuna. 6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus

5 Pahvikoteloon pakattu valkoinen HDPE-pullo, jossa on lapsiturvallinen korkki. Pakkauksen sulkija on valkoinen polypropyleenikorkki ja pakkauksessa saattaa olla kuivausaine. Pakkauskoot: 20 ja 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien jätemateriaalien hävittämiselle Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA animedica GmbH Im Südfeld Senden-Bösensell Saksa Markkinoija Suomessa FaunaPharma Oy PL Espoo Suomi/Finland P MYYNTILUVAN NUMERO(T) ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ /UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ MYYNTIÄ, TOIMITTAMISTA JA/TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVA KIELTO 12. MYYNTIÄ, TOIMITTAMISTA JA/TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVA KIELTO Reseptilääke.

Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg purutabletit koirille

Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg purutabletit koirille VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg purutabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi purutabletti sisältää: Vaikuttavat aineet: Milbemysiinioksiimi Pratsikvanteli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koirille Koirien kirpputartuntojen (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) ehkäisyyn ja hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Koirille Koirien kirpputartuntojen (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) ehkäisyyn ja hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 10 25 kg 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Imidaklopridi Permetriini 100 mg/ml 500 mg/ml Apuaine:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Eprinomektiini 5 mg. Apuaineet: Butyylihydroksitolueeni

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTAVASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTAVASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE CANIDRYL 20 mg 50 mg ja 100 mg tabletti koiralle. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTAVASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 500 mg sulfasalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diurex mite tabletti Diurex tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Diurex mite tabletti sisältää 2,84 mg amiloridihydroklorididihydraattia, joka

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duodart 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joissa toisella puolella merkintä A1.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joissa toisella puolella merkintä A1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Anastrozol medac 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg anastrotsolia. Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 (13) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,030 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kerroksen, jossa on 6 mg solifenasiinisuksinaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Linatera 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia: Jokainen tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEEVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEE IMI imenrix, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetyssä ruiskussa. Konjugoitu meningokokki A, C, W-135 ja Y rokote. 2. VAIKUTTAVAT AIEET JA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA CPMP/3258/03 1/11 EMEA 2004 Artikkeli 30 Viittaus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Creon 10 000 enterokapseli, kova Creon 25 000 enterokapseli, kova Creon 40 000 enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Creon 10 000 enterokapseli,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm.

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diuramin mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Amiloridihydrokloridi 2,5 mg ja hydroklooritiatsidi 25 mg Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot