Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

2 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Kuntajohtajakokous Seutuhallitus

3 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi - yhteistyössä laatima rakennesuunnitelma 2030 on ratkaisu kaupunkiseudun vahvan kasvun ylläpitämiseksi ja ohjaamiseksi edistämään seudun kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Suunnittelussa ratkaistavina kysymyksinä ovat olleet erityisesti - voimakas muuttoliike ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen - liikkumistarpeiden lisääntyminen ja henkilöautoriippuvuus - keskuskaupungin vetovoima ja kyky luoda uusia mahdollisuuksia - alueen voimavarojen hyödyntäminen kuntarajoista riippumatta Vuonna 2030 seudulla asuu asukasta, eli noin asukasta nykyistä enemmän. Kaupungistuminen kiihtyy ja kasvusta noin puolet sijoittuu Tampereelle. Kasvun ja väljyyskehityksen seurauksena uusia asuntoja rakennetaan yli Päiväkoteja, kouluja ja terveyspalveluja tarvitaan vastaavasti lisää. Elinkeinot ovat uudistuneet ja seudulle on mahdollistettu yli uuden työpaikan syntyminen. Väestön ja työpaikkojen kasvu lisää myös liikkumista ja seudun sisäisiä matkoja kertyy 43 % nykyistä enemmän. Määrällisten tavoitteiden rinnalla kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 korostaa laadullisia kilpailutekijöitä, joiden merkitys ihmisten ja yritysten valinnoissa ja seudun vetovoimatekijöinä kasvavat. Rakennesuunnitelma painottaa sujuvan arjen, energiatehokkuuden ja vakaan mutta dynaamisen toimintaympäristön teemoja. Arjen sujuvuus näkyy palvelujen käyttönä yli kuntarajojen, elävänä asuinympäristönä sekä toimintojen hyvänä saavutettavuutena. Sujuva arki edellyttää myös väestön ikääntymisen huomioimista. Kuntien yhteinen tahtotila maankäytöstä luo vakaan ja kehittyvän toimintaympäristön elinkeinojen kehittämiseen. Riittävät aluevaraukset ja hyvä logistiikka tarjoavat alustan, jossa yritykset voivat keskittyä omien kilpailutekijöidensä kehittämiseen. Kaupunkiseutu tavoittelee kansallista edelläkävijyyttä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla vastataan päästötavoitteisiin ja luodaan kiinnostavaa imagoa. Eheä yhdyskuntarakenne, uudet liikkumisen tavat ja energiatehokas rakentaminen ovat rakennesuunnitelman keinoja ilmastonmuutoksen hillintään, Rakennesuunnitelma on ratkaisu kaupunkiseudun sisäisen eheyden ja toiminnallisuuden edistämiseksi. Rakennesuunnitelmassa on kuvattu linjaratkaisut, jotka koskevat asumista, keskustojen kehittämistä, työpaikka-alueita, viherverkostoa ja liikennejärjestelmää. Suunnittelun vaikuttavuutta on vahvistettu käsittelemällä samanaikaisesti myös palveluverkon kehittämistä, asuntotuotantoa, ilmastopolitiikkaa sekä maapoliittisia linjauksia. Rakennesuunnitelma osoittaa ne yhteisesti hyväksytyt periaatteet, joilla kaupunkiseudun kehitys voi toteutua asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osoitettuja periaatteita voi toteuttaa monin eri tavoin, toimenpiteet ratkaistaan yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä erityisesti kuntien omilla päätöksillä. Sitoutuminen rakennesuunnitelmaan syntyy mm. kuntien omina kaavoituspäätöksinä ja eri osapuolten yhteistyöllä. Sitoutumista on pyritty vahvistamaan avoimella ja osallistavalla suunnitteluprosessilla, minkä toivotaan edistävän suunnitelman laaja-alaista omistajuutta sekä päätöksenteko- ja toimeenpanovalmiuksia. Kaupunkiseudun maankäytön strateginen suunnittelu on jatkuva prosessi. Nyt laadittu rakennesuunnitelma osoittaa seudullisen ratkaisun, joka edistää tehokkaasti kaupunkiseudun kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Rakennesuunnitelmaa toteutettaessa on kuitenkin syytä seurata tapahtuvaa kehitystä ja reagoida mahdollisiin olosuhteiden muutoksiin. Rakennesuunnitelma on ollut seutuyhteistyön kärkihanke. Työtä ovat ohjanneet Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus ja kuntajohtajakokous. Suunnittelusta on vastannut seutuhallituksen nimeämä maankäyttö- ja rakennetyöryhmä. Työtä ovat tukeneet TASE 2025-liikennejärjestelmätyöryhmä, asuntopoliittinen työryhmä ja ilmastostrategiatyöryhmä. Rakennesuunnitelman laadinnasta on vastannut Pöyryn konsulttiryhmä. Työn laaja-alaisen toteutuksen on mahdollistanut em. tahojen lisäksi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän henkilöstö. Hankkeen tarve ja tilaus on tullut kuntien päätöksentekijöiltä, jotka myös vastaavat kokonaisuuden päätöskäsittelystä. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

4 Tiivistelmä Rakennesuunnitelma on Tampereen kaupunkiseudun seutustrategian (2005) ja Paras-kaupunkiseutusuunnitelman (2007) mukainen hanke, jonka tavoitteena on tukea seudullista kaupunkirakenteen kehittämistä ja vastata tasapainoisesti kasvavan asukas- ja työpaikkamäärän asettamiin haasteisiin. Rakennesuunnitelma on laadittu syksyn joulukuun 2009 välisenä aikana. Työvaiheita ovat olleet kuntien kehityskuvien laadinta, rakennesuunnitelman tavoitteiden asettaminen, rakennemallivaihtoehtojen suunnittelu ja vaikutusten arviointi, rakennesuunnitelman päälinjausten määrittäminen sekä rakennesuunnitelman ja sen toteuttamisohjelman laadinta. Suunnittelua ovat ohjanneet seutuhallituksen hyväksymät tavoitteet. Yleistavoitteiksi määriteltiin mm. kaupunkiseudun kilpailukyvyn vahvistaminen ja seudun elinkeinoelämän kehittymisen tukeminen, kaupunkiseudun suunnittelu toiminnallisena kokonaisuutena, toteuttamisohjelman ja aiesopimusten laatiminen, ilmastonmuutoksen, kansainvälistymiskehityksen, seudun kulttuuriperinnön ja historian huomioiminen sekä elinympäristön laadun ja esteettömyyden kehittäminen. Tavoitekokonaisuus määriteltiin seuraavasti: 1. Väestön kasvuun varaudutaan 2. Yhdyskuntarakennetta tiivistetään 3. Keskustoja kehitetään 4. Asuntotuotannon monipuolisuutta lisätään 5. Elinkeinoelämän kasvua tuetaan 6. Liikkumisen tapoja uudistetaan 7. Palvelujen saatavuutta yli kuntarajojen parannetaan Rakennesuunnitelma on laadittu seudullisia toimijoita laajasti osallistavalla tavalla. Valmistelusta ovat vastanneet kuntien kaavoitus- ja liikenneasiantuntijoista koostuvat työryhmät. Työhön on lisäksi osallistunut laaja joukko eri alojen asiantuntijoita. Suunnittelutyötä ovat ohjanneet Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kunnallisjohtajien kokous ja seutuhallitus, joka on edustanut suunnitteluprosessin poliittista ohjausta. Prosessin aikana on lisäksi toteutettu kuntiin kaksi valtuustokierrosta sekä kunnallishallitusten lausuntomenettely rakennemallivaihtoehdoista. Hankkeeseen on kytketty myös laaja sidosryhmäosallistuminen, jossa kansalliset toimijat ja alueelliset sidosryhmät ovat kommentoineet suunnitteluratkaisuja. Rakennesuunnitelmaratkaisu pohjautuu kolmen erilaisen rakennemallin tiivistyvä kaupunkiseutu, joukkoliikennekäytäviin tukeutuva kaupunkiseutu ja monikeskuksinen kaupunkiseutu parhaat puolet sisältävään yhdistelmään. Väestön kasvuun varaudutaan tiivistämällä ja täydentämällä yhdyskuntarakennetta ja parantamalla sen taloudellisuutta. Kasvu edellyttää varautumista myös uusiin palvelu- ja infrastruktuuri-investointeihin ja niiden ylläpitämiseen. Uusi asuminen sijoittuu pääosin joukkoliikennevyöhykkeille, mikä mahdollistaa joukkoliikennejärjestelmän voimakkaan kehittämisen. Kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä pohjautuu bussi-, raitiotie- ja lähijunaliikenteen yhdistelmään. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus nousee, kun joukkoliikennejärjestelmän tarjoama palvelutaso paranee keskeisillä joukkoliikennekäytävillä ja hyvän joukkoliikennetarjonnan alueella asuva väestö lisääntyy. Maankäyttöratkaisu ei merkittävästi paranna lähiliikenteen järjestämisedellytyksiä, mutta ei myöskään sulje pois pitkällä aikavälillä lähiliikenteeseen perustuvaa kehitystä. Suunnitelmassa on varauduttu merkittävien valtakunnallisten tieverkon kehittämishankkeiden toteutumiseen, mutta suunnitelma ei lähtökohtaisesti edellytä merkittäviä uusia seudullisen tieverkon kehittämishankkeita. Elinkeinojen uudistumista on tuettu huomioimalla keskustahakuisten palveluelinkeinojen tilatarpeet sekä tuotannollisen toiminnan logistiset tarpeet. Rakennesuunnitelman toteuttamisella hillitään ilmastonmuutosta lisäämällä kaupunkirakenteen energiatehokkuutta. Rakennesuunnitelmassa on esitetty toteuttamisen ajoitusta ja vastuita koskeva toteuttamisohjelma, joka tukee myös rakennesuunnitelman seurantaa. Aktiivinen maapolitiikka on kuntien kaavoituksen rinnalla keskeinen keino rakennesuunnitelman toteuttamiselle. Tätä tarkoitusta varten rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmassa kuvataan myös kuntien yhdessä valmistelemat maapoliittiset periaatteet. Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelukokonaisuutta on arvioitu myös Paras-hankkeessa ja sitä on pidetty kokonaisvaltaisuuden, ripeän etenemisen ja hyvän organisoinnin esimerkkinä. Kokonaisuuden toimeenpanoa tuetaan kevään 2010 aikana valmisteltavalla valtion ja kuntien välisellä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevalla aiesopimuksella. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

5 Sisällysluettelo Esipuhe...3 Tiivistelmä...4 Sisällysluettelo...5 Osa I: Rakennesuunnitelma Suunnittelun tavoitteet Suunnittelun päälinjaratkaisu Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelmakartta Rakennesuunnitelman mitoitus Rakennesuunnitelman keskeinen sisältö Rakennesuunnitelman vaikutusten arviointi...18 Osa II: Toteuttamisohjelma Tausta ja tarkoitus Toimenpiteet Suunnittelu Toteuttamisen kustannuksiin liittyviä tekijöitä Toteuttajatahot Aluekohtaiset toimenpiteet ja aikataulu Maapoliittiset periaatteet Muut kehittämistarpeet...43 Osa III: Suunnittelun lähtökohdat ja vaiheet Suunnittelun lähtökohdat Yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuus Työvaiheet Vaihtoehtotarkastelu...53 Liitteet - Liite 1. Vaihtoehtotarkastelu - Liite 2. Luonnon ja kulttuuriympäristön arvokohteet sekä virkistysalueet ja -yhteydet - Liite 3. Kaupunkiseutu 2030 hankekokonaisuus tiivistelmä Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

6 Osa I Rakennesuunnitelma 1.1 Suunnittelun tavoitteet Rakennesuunnitelma on osa yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuutta, ja sen tavoitteet on valmisteltu yhteistyössä eri hallinnonalojen asiantuntijatyöryhmien kanssa. Seutuhallitus hyväksyi suunnittelutyölle tavoitteet seuraavasti: Tavoitekokonaisuus 1. Väestön kasvuun varaudutaan 2. Yhdyskuntarakennetta tiivistetään 3. Keskustoja kehitetään 4. Asuntotuotannon monipuolisuutta lisätään 5. Elinkeinoelämän kasvua tuetaan 6. Liikkumisen tapoja uudistetaan 7. Palvelujen saatavuutta yli kuntarajojen parannetaan Yleistavoitteet Rakennemallin avulla vahvistetaan kaupunkiseudun kilpailukykyä ja tuetaan seudun elinkeinoelämän kehittymistä Kaupunkiseutua suunnitellaan toiminnallisena kokonaisuutena Suunnitelmien toteuttaminen varmistetaan laatimalla konkreettiset toteuttamisohjelmat ja aiesopimukset Kaupunkirakenteen kehittämisessä huomioidaan ilmastonmuutos sekä kansainvälistymiskehitys Seudun kulttuuriperintö ja historia huomioidaan Elinympäristön laatua ja esteettömyyttä kehitetään 1. Väestön kasvuun varaudutaan Kaupunkiseudulla luodaan edellytykset voimakkaalle kasvulle Kokonaisväestö vuonna 2030 on asukasta, lisäys nykytilanteeseen on n asukasta (20%:n kasvu) Väestön ikääntyminen huomioidaan 2. Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Rakennetta eheytetään ja tiivistetään Tiivistetään nykyisten taajamien ja keskusta-alueiden maankäyttöä Vahvistetaan joukkoliikennekäytävien maankäyttöä ja sijoitetaan tiivistä asutusta, kaupan alueita, palveluja ja toimistotyöpaikkoja joukkoliikennevyöhykkeille Parannetaan haja-asutuksen hallintaa Laaditaan yhteiset maapoliittiset periaatteet Arjen sujuvuutta edistetään Lomitetaan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen toimintoja Luodaan viihtyisää ja esteetöntä kävely- ja pyöräilyympäristöä parannetaan seudun eri toimintojen saavutettavuutta 3. Keskustoja kehitetään Alueen keskusverkosto muodostetaan valtakunnanosakeskuksesta, kuntakeskuksista ja alakeskuksista Keskustoja elävöitetään ja niiden vetovoimaisuutta kehitetään Päivittäin käytettäviä kaupallisia palveluja ohjataan kaupunkien ja kuntien keskustoihin Tilaa vievä kauppa ohjataan keskitetysti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle Uusia keskustojen ulkopuolisia kaupan suuryksiköitä ei maakuntakaavassa varattujen lisäksi osoiteta Keskusta-asumisen tarjontaa lisätään Keskustoihin sijoitetaan toimistoja 4. Asuntotuotannon monipuolisuutta lisätään Asuntotuotannossa varaudutaan asukkaan väestönkasvuun. Asuinalueiden mitoituksessa otetaan huomioon oletettu väljyyskehitys. Asumisen ja asuntojen hallintamuotojen ja talotyyppien vaihtoehtoja lisätään ja monimuotoistetaan Sosiaalinen asuntotuotanto toteutetaan yhteisvastuullisesti seudulla Parannetaan asumisviihtyvyyttä kehittämällä seudullista ja paikallista viherverkostoa Suositaan maankäyttöä, joka mahdollistaa energiaa säästäviä ratkaisuja Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

7 5. Elinkeinoelämän kasvua tuetaan Toteutetaan kilpailukykyinen seudullinen yritysaluekokonaisuus Työpaikka-alueita varataan määrällisesti riittävästi, sijainniltaan hyviltä paikoilta sekä laadultaan monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin Logistisesti parhaat alueet varataan toiminnoille, jotka aiheuttavat suuria ihmis- tai tavaravirtoja Suunnittelussa otetaan huomioon yritysten muuttuvat tarpeet ja laajenemismahdollisuudet Työvoiman poistuman kattamisen lisäksi seudulla tavoitellaan n uutta työpaikkaa Vahvistetaan osaamisklustereiden menestymisen edellytyksiä Luodaan mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan ja uusien elinkeinojen syntyyn 6. Liikkumisen tapoja uudistetaan Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuksia lisätään Henkilöautoliikenteen osuuden kasvu pysäytetään Raideliikennettä kehitetään Joukkoliikenne järjestetään tehokkaasti ja matkaketjuja sujuvoitetaan Luodaan mahdollisuuksia liikkumistarpeen vähentämiseen Lentoliikenteen edellytyksiä kehitetään 7. Palvelujen saatavuutta yli kuntarajojen parannetaan Kuntien raja-alueilla palvelut järjestetään yhteistyönä Palveluverkkoa hyödynnetään seudullisesti Lähipalveluissa tärkeää on hyvä saavutettavuus, alueellisissa ja keskitetyissä palveluissa kustannustehokkuus ja hyvät kulkuyhteydet Yhteistyötä toteutetaan sopimusperusteisesti ja alueellisina kokonaisuuksina Palveluissa luodaan yhteisiä periaatteita ja läpinäkyviä seudullisia käytäntöjä Palveluissa edistetään monituottaja-mallia Suuret ylikunnalliset hankkeet suunnitellaan, sijoitetaan ja toteutetaan yhteistyössä 1.2 Suunnittelun päälinjaratkaisu Seutuhallituksen hyväksymien työn tavoitteiden ja vaihtoehtotarkastelun tulosten perusteella seutuhallitus päätti jatkotyöskentelyn päälinjaratkaisuista : o Kasvu ohjataan keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille o Elinkeinojen kehittämistä tuetaan sijaintistrategian kautta o Liikennejärjestelmää kehitetään yhdistelmäratkaisun suuntaan o Viherverkkoa kehitetään o Rakennemallin toteuttamista ohjataan ja seurataan Kasvun ohjaaminen keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille Seudullinen maankäyttöratkaisu perustuu olemassa olevan rakenteen tiivistämiseen ja täydentämiseen, nykyistä infrastruktuuria mahdollisimman hyvin hyödyntävään, taloudelliseen ja palvelujen saavutettavuutta parantavaan malliin. Palvelut, työpaikat ja kauppa ohjataan keskustoihin. Kaikki merkittävät maankäyttöratkaisut pyrkivät nykyisten keskustojen vahvistamiseen ja vahvojen joukkoliikennekäytävien syntymiseen. Asuinrakentamisen painopiste on selkeästi Tampereen kantakaupungissa ja sen tuntumassa, valtakunnanosakeskuksen painoarvoa ja kilpailukykyä vahvistetaan. Tampere ottaa merkittävän osan kaupunkiseudun asumisen monimuotoisesta kasvusta vastuulleen. Koko kaupunkiseudulle on tärkeää Tampereen roolin vahvistaminen kaupunkiseudun kasvun veturina. Tampere kehittää keskustaa aktiivisesti elävänä monipuolisen asumisen, kaupan, erityisesti erikoiskaupan keskittymänä, osaamis- ja tietointensiivisten, työpaikkavaltaisten elinkeinojen kasvavana sijoituspaikkana, kulttuurin ja tapahtumien keskuksena sekä seudun käyntikorttina. Kuntakeskuksia tiivistetään ja täydennetään monipuolisesti, vahvana tavoitteena kehittää kuntakeskuksia nykyistä parempina ja laadukkaampina kaupan ja palveluiden keskuksina ja lisääntyvän asukaspohjan ja työpaikkojen painopisteenä. Suunnittelulla edistetään arkielämän sujuvuutta, lähipalveluiden hyvää saavutettavuutta ja joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen roolia asioinnissa. Suunnittelussa korostetaan maiseman ja kulttuuriympäristön seudullisia ja paikallisia erityispiirteitä. Maankäytön ohjauksella edistetään kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

8 Elinkeinojen kehittämisen tukeminen sijaintistrategian avulla Tutkitaan seudun muutosvyöhykkeitä elinkeinoelämän mahdollisuuksina Erityyppisten elinkeinojen, kuten tietointensiivisten ja kampusvetoisten sekä tuotanto- ja palveluvaltaisten työpaikka-alueiden sijaintistrategia esitetään rakennemallissa. Erityisesti huolehditaan Tampereen keskustasijoitusta tarvitsevien yritysten ja klustereiden aluetarpeista. Raskaat ja tilaa vaativat työpaikkatoiminnot keskitetään kehän varsille. Rakennemallin toteuttamisohjelmassa jaetaan kuntien vastuut seudullisesti kilpailukykyisen elinkeinoalueiden tonttitarjonnasta. Viherverkon kehittäminen Seudullista viheraluejärjestelmää kehitetään keskeisenä osana yhdyskuntarakennetta. Viherverkon arvo elinympäristön laadun parantajana tunnistetaan ja keskeinen huomio pääviherverkon kehittämisessä suunnataan yhdyskuntarakenteen sisäisten vyöhykkeiden jatkuvuuteen, luontoarvojen säilyttämiseen, virkistysalueiden riittävyyteen sekä ranta-alueisiin. Rakennesuunnitelman toteuttamisen ohjaaminen ja seuraaminen Rakennemallisuunnitelman lisäksi on erittäin tärkeää laatia rakennemallin konkreettinen toteuttamisohjelma, johon sitoudutaan ja jonka toteutumiselle luodaan edellytykset. Toteuttamisohjelmassa määritellään rakennemalliratkaisujen toteuttamistoimenpiteet, toteuttamisen ajoitus sekä -vastuut. Toteuttamisohjelmassa otetaan kantaa toteuttamisen seurantaan sekä tunnistetaan toteuttamiseen liittyviä kustannus- ja epävarmuustekijöitä. Asumisen osalta kunnat laativat lisäksi sopimuksen, johon kytketään valtio mukaan. Liikennejärjestelmän osalta kunnat ja valtio laativat aiesopimuksen, jossa asetetaan kiireellisyysjärjestykseen kehittämistoimet ja kirjataan toteuttamisvastuut. Liikennejärjestelmän kehittäminen Maankäyttö- ja liikennejärjestelmäratkaisu suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Liikennejärjestelmäratkaisu on katuraitiotien, lähijunaliikenteen ja linja-autoliikenteen yhdistelmä (Ve:t 1, 2a ja 2b). Maankäytön ja palvelujen vahvistamisella ja liikennejärjestelmän kehittämisellä edistetään vahvojen kevyen liikenteen vyöhykkeiden muodostumista erityisesti Tampereen keskustassa, aluekeskuksissa ja kuntakeskuksissa, mikä osaltaan tehostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Rakennemallissa määritellään kehitettävät nykyiset ja uudet joukkoliikenteen laatukäytävät ja niihin tukeutuva maankäyttö siten, että joukkoliikennekäytäville voidaan toteuttaa korkeatasoinen ja kustannustehokas joukkoliikenteen palvelutaso. Joukkoliikenteen käyttöosuutta kasvattamaan ja maankäyttöä tukemaan synnytetään seudullinen joukkoliikennejärjestelmän yhdistelmävaihtoehto, joka mahdollistaa lähijunaliikenteen hyödyntämisen sekä modernin ja joustavan katuraitiotieverkon rakentamisen. Bussiliikenne on jatkossakin joukkoliikenteen keskeinen liikennemuoto joukkoliikenteen laatukäytävillä. Työpaikkojen ja palvelujen sijoittamisella ja joukkoliikennereittien suunnittelulla tavoitellaan joukkoliikenteelle mahdollisimman houkuttelevaa roolia työmatka- ja asiointiliikenteessä keskustoihin suuntautuvien työmatkojen ohella. Myös kehätien suuntaista joukkoliikennettä kehitetään. Suunnittelussa varaudutaan oikorataan lentokentälle ja huomioidaan oikoradan tuomat vahvuudet lentokenttää ja sen lähialueita kehitettäessä. Lisäksi otetaan huomioon ja tiedostetaan oikoradan vaikutukset tavaraliikenteelle sekä olevan rataverkon kapasiteetin vapautuminen lähijunaliikenteen käyttöön. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

9 2. Rakennesuunnitelma 2.1 Rakennesuunnitelmakartta Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

10 Rakennesuunnitelmakartalla esitettyjen uusien sekä merkittävästi kehitettävien ja täydennettävien asuin-, keskusta- ja työpaikka-alueiden numerot, nimet ja sijaintikunnat on esitetty seuraavassa taulukossa. Alue Nimi Sijaintikunta 1 Tampere, keskusta Tampere 2 Narva Vesilahti 3 Vesilahti, Kirkonkylä Vesilahti 4 Koskenkylä Vesilahti 5 Vuores Tampere 6 Orivesi, asemanseutu Orivesi 7 CLX, Linnakallio Pirkkala 8 Sääksjärvi, pohjoinen Pirkkala, Tampere 9 TTY, Hermia Tampere 10 Tampereen yliopisto Tampere 11 Oripohja Orivesi 12 Mäkkylä-Teivaala Ylöjärvi 13 Naistenmatkantie Pirkkala 14 Marjamäki Lempäälä 15 Ojala Tampere, Kangasala 16 Kolmenkulma Nokia, Tampere, Ylöjärvi 17 Sääksjärvi Lempäälä 18 TAYS Tampere 19 Koilliskeskus/Linnainmaa Tampere 20 Kangasala, keskusta Kangasala 21 Hervanta Tampere 22 Lahdesjärvi Tampere 23 Lakalaiva Tampere 24 Vatiala Kangasala 25 Suorama-Pikonkangas Kangasala 26 Lentola Kangasala 27 Pirkkala, keskusta Pirkkala 28 Tesoma Tampere 29 Ylöjärvi, keskusta Ylöjärvi 30 Elovainio Ylöjärvi 31 Nokia, keskusta Nokia 32 Lempäälä, keskusta Lempäälä 33 Hervanta Tampere 34 VT9 varsi, Tarastenjärvi Kangasala, Tampere 35 Lakalaiva-Lahdesjärvi Tampere 36 Sääksjärvi, etelä Lempäälä 37 Lamminrahka Kangasala, Tampere 38 Lamminrahka Kangasala, Tampere 39 Hervantajärvi Tampere 40 Sammonkatu Tampere 41 Pikonlinna Kangasala 42 Mäkkylä-Teivaala Ylöjärvi 43 Orivesi, keskusta Orivesi 44 CLX, lentoasema Pirkkala 45 Kulju Lempäälä 46 Santalahti Tampere 47 Hankkio Tampere 48 Pitkäniemi Nokia 49 CLX, Lentoasemantie Pirkkala 50 Nurmi-Sorila Tampere 51 Harjuniitty Nokia 52 Ylöjärvi, kirkonseutu Ylöjärvi 53 Lielahti Tampere 54 Lempäälä Lempäälä 55 Taivalkunta Nokia 56 Sammalisto Nokia 57 Metsäkylä Ylöjärvi 58 Annala Tampere Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

11 2.2 Rakennesuunnitelman mitoitus Seutuhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti rakennesuunnitelmassa on varauduttu noin asukkaan väestönkasvuun vuoteen 2030 mennessä. Tampereen osuutta kaupunkiseudun väestönkasvusta on korostettu seutuhallituksen päälinjaratkaisun mukaisesti. Asuinalueiden mitoituksessa on otettu huomioon oletettu asuntokuntien keskikoon pienenemisestä johtuva väljyyskehitys, minkä suuruus on noin puolet väestönkasvun edellyttämästä asuinrakentamisesta. Väestönkasvun ja asumisen väljyyskehityksen johdosta tarvittavien uusien asuntojen kokonaismäärä on noin Asemakaavaalueen ulkopuolista rakentamista vähennetään asteittain. Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnittain ja kaupunkiseudun osalta kokonaisuutena asukasmäärät , tavoitteelliset asukasmäärät 2030, asukasmäärän kasvu vuosina sekä asukasmäärän kasvun ja asumisen väljyyskasvun edellyttämä asuntojen rakentamistarve. Väljyyskasvusta johtuva asuntorakentamistarve sisältää asuntokuntien pienenemisestä, asuntokannan poistumasta ja asuntovarauman kasvusta johtuvan asuntorakentamistarpeen. Kunnittain on esitetty asukasmäärän suhteellinen kasvu sekä osuudet kaupunkiseudun asukasmäärän kasvusta ja asuinrakentamisesta. Työpaikka-alueiden mitoituksen lähtökohtana on ollut osoittaa rakennesuunnitelmassa riittävästi ja monipuolisesti erityyppisiä työpaikka-alueita, jotka mahdollistavat noin uuden työpaikan syntymisen. Uusien ja merkittävästi kehitettävien työpaikka-alueiden lisäksi työpaikkoja sijoittuu keskusta-alueille, olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen sekä uusille asuinalueille. Elinkeinoelämän muutosten pitkän aikavälin heikon ennustettavuuden johdosta työpaikkarakentamista on osoitettu paljon, ja yhteen laskettu työpaikkamäärä saattaa olla huomattavastikin ylimitoitettu. Kuva. Väkiluvun kehitys Tampereen kaupunkiseudulla ja arvioitu kehitys vuoteen 2030 mennessä Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Yhteensä Asukkaita Asukasmäärät Asukasmäärän kasvu Suhteellinen asukasmäärän kasvu % 34 % 24 % 11 % 31 % 22 % 59 % 43 % Osuus kaupunkiseudun asukasmäärän kasvusta 12 % 7 % 8 % 1 % 5 % 50 % 3 % 14 % Uusien asukkaiden ja väljyyskasvun edellyttämä rakentaminen (asuntoa) Osuus kaupunkiseudun asuinrakentamisesta 10 % 6 % 8 % 2 % 5 % 60 % 2 % 9 % Taulukko. Rakennesuunnitelman mitoitus Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

12 2.3 Rakennesuunnitelman keskeinen sisältö Kaupunkiseudun kasvu on seutuhallituksen tekemän päälinjaratkaisun mukaisesti keskitetty keskustoihin ja joukkoliikennekäytävien varsille. Uuden maankäytön sijoittamisessa on pyritty nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja täydentämiseen. Tavoitteena on ollut edistää taloudellisen, kestävän ja ilmastonmuutosta hillitsevän yhdyskuntarakenteen syntymistä sekä asukkaiden sujuvan ja toimivan arjen edellytyksiä. Nykyisestä rakenteesta irrallisia merkittäviä asuinalueita tai työvoimavaltaisia työpaikka-alueita ei ole pääsääntöisesti osoitettu. Haja-asutusalueella rakentaminen pyritään ohjaamaan kyliin, joissa on palveluita. Merkittävin keino vähentää hajarakentamista on nykyistä suurempi ja monipuolisempi tarjonta asemakaava-alueella. tarkoitus sijoittaa monipuolisesti keskustahakuisia julkisia ja kaupallisia palveluja, työpaikkoja sekä asumista. Kävelykeskustat ovat alueita, joilla autoton elämäntapa on mahdollinen ja joilla kehitetään kevytliikenteen edellytyksiä siten, että palvelujen ja asiointikohteiden saavuttaminen kävellen ja pyöräillen on helppoa ja turvallista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että keskustat olisivat autottomia tulevaisuudessakaan. Kuntakeskusten kehittämisen lähtökohdaksi tulee ottaa niiden sijainti historiallisten vesi- ja maareittien solmukohdissa sekä niihin liittyvät kulttuuriympäristön arvot. Kaupunkiseudun asukasmäärän kasvusta noin puolet ja asuinrakentamisesta noin 60 % on osoitettu Tampereelle, jossa asuntokuntien keskikoon pienenemisestä johtuvasta väljyyskehityksestä johtuva rakentamistarve on kehyskuntia merkittävästi suurempi. Ratkaisulla on pyritty vahvistamaan Tampereen roolia kaupunkiseudun kasvun veturina ja valtakunnanosakeskuksena. Rakennesuunnitelmassa osoitetut uudet, kehittyvät ja täydennettävät asuin- ja työpaikka-alueet muodostavat toisiinsa kytkeytyvän seudullisen verkoston. Asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuminen on mahdollista ja suotavaa erityisesti keskusta-alueilla. Rakennesuunnitelmassa osoitetuille uusille ja täydennettäville asuinalueille voidaan sijoittaa palveluja ja työpaikkoja. Rakennesuunnitelmassa on osoitettu vuoden 2030 jälkeen mahdollisesti toteutuvina hankkeina uusia kaupunginosia (Kangasalla Saarenmaa, Nokialla Harjuniityn laajennus, Pirkkalassa kehätien lounaispuoli, Tampereella Alasjärvi ja Viinikan ratapiha sekä Ylöjärvellä Siivikkala), tiehankkeita (kehä II Kangasalta Hervannan ja Sääksjärven kautta Pirkkalan lentoasemalle sekä valtatien 3 oikaisu Lempäälä- Pirkkala Puskiaisten kohdalla ja uusi linjaus Ylöjärvi-Hämeenkyrö), raideyhteys Tampere-Pirkkalan lentoasemalle ja Tampereen läntinen oikorata. Keskusverkko Merkittävä osa asuinrakentamisesta on sijoitettu kunta- ja alakeskuksiin ja niiden tuntumaan. Kuntakeskukset ja Tampereen Hervannan alakeskus on osoitettu kävelykeskustoina. Tampereen Koilliskeskuksen, Lielahden ja Tesoman alakeskukset on osoitettu kävelykeskustoiksi kehitettäviksi alueiksi. Keskustoihin on Kuva. Keskusverkko Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

13 Asuminen Asuinrakentaminen keskitetään rakennesuunnitelmassa osoitetuille uusille ja merkittävästi täydennettäville asuinalueille sekä keskustoihin. Uudet asuinalueet sijoittuvat pääosin rakentamattomille alueille. Merkittävästi täydennettävillä asuinalueilla on jo olemassa olevaa rakennuskantaa, katuja, kunnallistekniikkaa ja palveluja. Asuinalueilla on oma luonteensa sijainnista ja paikallisista erityispiirteistä riippuen. Kehitettävien asuinalueiden joukossa on sekä tiiviitä urbaaneja kaupunkialueita, erityyppisiä esikaupunkialueita että maaseutumaisia taajamia ja kyliä. Jatkosuunnittelulle on monipuolisia taajamarakenteellisia ja maisemallisia lähtökohtia, jotka mahdollistavat erilaisten asumismuotojen kirjon toteuttamisen Tampereen kaupunkiseudulla. Asuinalueiden toteutustapa on kuvattu tarkemmin toteuttamisohjelmassa. Asuinrakentamisen painopistealueita ovat Kangasalla Lamminrahka, Lempäälässä keskusta, Nokialla keskusta ja Harjuniitty, Orivedellä keskusta, Pirkkalassa Naistenmatkantien varsi, Tampereella Hankkio, keskusta, Nurmi-Sorila, Vuores ja Lielahti, Vesilahdella Kirkonkylä sekä Ylöjärvellä kirkonseutu ja Mäkkylä-Teivaala. Tampereen keskustassa mahdollisia tiivistämisalueita ovat Amurin, Tammelan ja Kalevan asuinalueet, Hatanpään ja Nekalan työpaikka-alueet sekä Ranta- Tampella. Asuinalueita voidaan kehittää yhä monipuolisemmiksi yhdistelemällä niissä erilaisia talotyyppejä ja asuntojen hallintamuotoja, sekä huomioimalla erilaiset ikäryhmät ja elämäntyylit julkisia tiloja suunniteltaessa. Suunnittelun punainen lanka on kuitenkin ollut, että erilaisille asuinalueille yhteistä on sujuva arki, eli työpaikkojen, palveluiden ja virkistysalueiden hyvä saavutettavuus. Suurin osa uudelle asuntorakentamiselle osoitetuista alueista sijaitsee kevyt- ja joukkoliikennevyöhykkeillä, mikä mahdollistaa myös autottoman elämäntavan. Sijainti kaupunkiseudulla vaikuttaa siihen minkälaista tarjontaa on tarkoituksenmukaista järjestää missäkin, joten kunnittainen tarjouma on erilainen. Mitä keskeisemmin sijaitsevia alueita kunnat kehittävät, sitä tiiviimpää rakentamista niillä on, ja sitä suurempi on kerrostalotuotannon osuus. Uudistuotantoa kehitetään siten, että erilaisten omistus- ja vuokra-asuntojen tarjonta on riittävää eri puolilla kaupunkiseutua ja että eri hallintamuotoja tarjotaan erilaisissa talotyypeissä. Seuraavissa kuvissa on esitetty esimerkkejä luonteeltaan erityyppisistä (tiiviit ja väljät kerros- ja pientaloalueet) asuinalueista. Kuva. Asuinrakentamisen sijoittuminen rakennesuunnitelmassa Kuva: Esimerkki tiiviistä kerrostalorakentamisesta (Tampere, Hatanpää, tonttitehokkuus 0,9-1,64) Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Alustava luonnos 8.11.2010 1 2 Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Toteuttamisohjelman toimitus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Merja Tyynismaa ja Minna Seppänen Valokuvat: Minna Seppänen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020

Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020 1 Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020 21.2.2011 2 Sisältö 1. Ohjelman tarkoitus 3 2. Lähtökohdat ja tavoitteet 3 3. Maankäytön toteuttamisohjelma 3 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 2014 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 2014 ISBN 978-952-320-001-2 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Alueellisesti kohdennettu palaute Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 Lahden kaupunkiseudun rakennemallityöryhmä Jaakko Pöyry Infra Strafica Oy 16.6.2004 Seutuvaltuusto 2.12.2004

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma Yhteystiedot Tilaajatahot: Savonlinnan seudun kuntayhtymä (1.1.2013 alkaen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy): seutujohtaja /

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Pirkanmaan palveluverkko 2040

Pirkanmaan palveluverkko 2040 Maakuntakaava 2040 Pirkanmaan palveluverkko 2040 MKH 19.1.2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2015 ISBN 978-951-590-314-3 Kuvat Ilpo Tammi Taitto Ilpo Tammi Sisällys 1. Johdanto 4 2. Tavoitteet

Lisätiedot

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Jyväskylän kaupunki OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Loppuraportti 2.7.2010 OSA 2: Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 1 ALKUSANAT Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella.

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. Taajamissa käytetään hyväksi mahdollisuudet täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja tehostaa

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

1. LÄHTÖKOHTA 2. OSAPUOLET 3. AIESOPIMUKSEN YLEISET TAVOITTEET

1. LÄHTÖKOHTA 2. OSAPUOLET 3. AIESOPIMUKSEN YLEISET TAVOITTEET Allekirjoitusversio 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista. Samalla edistetään hallitusohjelman,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTAKESKUKSEN KEHITYSKUVA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1

KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTAKESKUKSEN KEHITYSKUVA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1 2 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 YLEISET KEHITYSLINJAT...3 2.2 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET...3 2.3 MAAKUNNALLISET LÄHTÖKOHDAT...4

Lisätiedot