OHJAAVAT PERIAATTEEMME

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAAVAT PERIAATTEEMME"

Transkriptio

1 OHJAAVAT PERIAATTEEMME

2 Green Bulletin -julkaisuissa on noin 50 vuoden ajan kuvattu tapaa, jolla John Deere harjoittaa liiketoimintaa ja toteuttaa arvojaan käytännössä. Nämä julkaisut ohjasivat päätöksiä, joita yhtiössä tehtiin sen pyrkiessä pitkäaikaiseen missioonsa eli korkeampaan päämääräänsä toisin sanoen palvelemaan niitä, jotka hankkivat elantonsa maasta. Deeren arvot ovat luoneet kestävän perustan yhtiön menestykselle. Meidän on tulevaisuudessa varmistettava, että nämä arvot säilyttävät keskeisen asemansa ja merkityksensä ja innoittavat edelleen toimiamme. Tässä asiakirjassa esitellään nykyaikaisessa ja helppokäyttöisessä muodossa Green Bulletin -julkaisujen toiminta-ajatukset. Siinä esitetään ohjaavat periaatteemme aikaisempaa tiiviimmällä ja epämuodollisemmalla tavalla. Tämä asiakirja täydentää yhtiömme toimintaohjeita, eettisiä menettelyohjeita ja toimittajia koskevia eettisiä toimintaohjeita. Niissä kerrotaan käytännöistämme ja menettelytavoistamme tarkemmin, mutta ne perustuvat tämän asiakirjan periaatteisiin. Minulla on ilo julkaista yhdessä koko johtoryhmän kanssa Ohjaavat periaatteemme. Se on kokoelma oivaltavia ja usein myös innoittavia viestejä, jotka ovat peräisin John Deeren Green Bulletin -julkaisuista viimeisten 50 vuoden ajalta. Tavoitteemme Olemme sitoutuneet palvelemaan niitä, jotka hankkivat elantonsa maasta, ja parantamaan siten ihmisten elintasoa kaikkialla. Yhtiömme pyrkii jatkuvasti tuottamaan merkittävää lisäarvoa kaikille, joiden etua yhtiön menestys palvelee. Tavoitteemme saavuttaminen edellyttää poikkeuksellisen tehokasta toimintaa, kurinalaista kasvua sekä saumatonta ja tehokasta tiimityöskentelyä. Tuotamme vastavuoroista etua seuraavilla tavoilla: Luomme kestäviä asiakassuhteita lisäämällä asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja parantamalla heidän toimintansa kannattavuutta ja tehokkuutta. Rakennamme dynaamista, aktiiviseen osallistumiseen tähtäävää liiketoimintaa, jossa työntekijöiden työpanoksesta annetaan tunnustusta, sitä arvostetaan ja siitä palkitaan. Tuotamme jatkuvaa lisäarvoa osakkeenomistajille. Luomme toimittajiin, itsenäisiin jälleenmyyjiin ja mihin jakelukanavan toimijoihin vastavuoroisesti hyödyttäviä suhteita. Toimimme mielekkäällä tavalla niiden yhteisöjen hyväksi, joissa toimimme, ja laajemmin koko yhteiskunnan hyväksi. Tavoitteemme ohjaavat meitä tiellämme, jolle yhtiömme perustaja lähti vuonna Uskomme tulevaisuuden olevan täynnä lupauksia ja hienoja mahdollisuuksia. Syyskuu 2012 Samuel R. Allen, pääjohtaja 2

3 Tapamme tehdä yhteistyötä John Deeren tavoitteena on olla entistäkin kokonaisvaltaisempi ja vastavuoroista tukea tarjoava yhtiö. Sen liiketoiminnot tekevät yhteistyötä, jotta koko yhtiö yltäisi mahdollisimman hyvin tuloksiin. Tämä lähestymistapa edellyttää välineiden ja prosessien hyödyntämistä, asiakkaita ja markkinoita koskevan tiedon jakamista sekä yhteistyön tekemistä koko toimitus- ja jakeluketjussa. Tätä toiminta-ajatusta tuetaan Deeren palkitsemisohjelmilla, joiden tarkoituksena on antaa saavutuksista tunnustusta koko yhtiössä. Yhtenäisillä prosesseilla ja lähestymistavoilla mahdollistetaan tehokas työskentely koko yhtiössä aina, kun se on mahdollista. Yhteiset järjestelmät ja välineet johtavat pääsääntöisesti resurssien tehokkaaseen käyttöön, johdonmukaisempiin ratkaisuihin, nopeampaan täytäntöönpanoon ja yhteiseen yrityskulttuuriin. Joissakin tapauksissa menettelytapoja ja käytäntöjä voidaan mukauttaa paikallisten tapojen ja vaatimusten mukaisiksi. Tämä on hyväksyttävää, jos paikalliset käytännöt sopivat yhteen ydinarvojemme ja kaikkien lakisääteisten vaatimusten kanssa. Työntekijäjärjestöjen odotetaan tekevän kumppanuusyhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa, jotta niiden tavoitteet ja prioriteetit ymmärretään syvällisesti. Näin työntekijät voivat tukea liiketoimintayksiköiden pyrkimyksiä kehittämällä tehokkaita, johdonmukaisia ratkaisuja, jotka auttavat yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa. Uskomme, että toimiminen vastavuoroista tukea tarjoavana, kokonaisvaltaisena yhtiönä on paras tapa turvata poikkeukselliset tulokset ja saavuttaa asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme tiukat vaatimukset. 3

4 REHELLISYYS Ydinarvomme Liiketapaohjeisto John Deeren maine perustuu sen perusarvoihin rehellisyyteen, laatuun, sitoutumiseen ja innovointiin. Nämä arvot ovat muokanneet yhtiön luonnetta ja tehneet John Deeresta poikkeuksellisen yhtiön. REHELLISYYS merkitsee sitä, että puhumme totta, pidämme lupauksemme ja kohtelemme muita oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Se ilmenee rehellisyytenä suhteissa, päätöksinä, joissa otetaan tasapainoisesti huomioon kaikkien sidosryhmien edut, sekä ehdottomana sitoutumisena eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan. Rehellisyys on yksi tärkeimmistä valteistamme. Sitä ei saa vaarantaa. LAATU merkitsee lisäarvon tuottamista asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja muille. Laatu ilmenee monin tavoin esimerkiksi siten, että myymme asiakkaita ilahduttavia tuotteita ja palveluja ja annamme niihin liittyvää tukea, luomme työympäristön, jossa työntekijät voivat menestyä, teemme tulosta, joka vastaa sijoittajien odotuksia, ja pidämme yllä luotettavia suhteita, jotka hyödyttävät kaikkia sidosryhmiä. SITOUTUMINEN merkitsee sitä, että teemme parhaamme täyttääksemme sidosryhmien odotukset ennakoitavalla ja johdonmukaisella tavalla ajan mittaan. Tunnustamme sen, että asiakkaillamme, työntekijöillämme ja sijoittajillamme on paljon valinnanvaraa valitessaan yhtiötä, jonka kanssa he haluavat toimia. Tilaisuutemme palvella onkin nähtävä etuoikeutena, jota ei saa pitää itsestäänselvyytenä. INNOVOINTI merkitsee sitä, että keksimme, suunnittelemme ja kehitämme läpimurtotuotteita ja -palveluja, joita markkinat pitävät hyvin houkuttelevina ja jotka saavat asiakkaat suosimaan John Deere -brändiä entistäkin enemmän. Innovoinnissa on kyse myös maailmanluokan valmistusprosessien kehittämisestä uusimman teknologian avulla sekä tietoteknologian uusimpien välineiden ja käytäntöjen soveltamisesta koko yhtiössä. Ydinarvomme yhdistävät meitä Deere-yhteisön jäseninä ja erottavat meidät monista muista yhtiöistä. Lisäksi nämä arvot ovat pitäneet asiakkaat uskollisina monen sukupolven ajan ja osoittautuneet voimakkaaksi inspiraation lähteeksi tuhansille kyvykkäille työntekijöille ja liikekumppaneille lähes kahdensadan vuoden ajan. Ydinarvoihimme perustuvan perinnön vieminen eteenpäin on hyvin tärkeää asiakkaiden palvelemisen sekä liiketoimintamme nykyisten ja tulevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Yhtiömme noudattaa ydinarvoihimme perustuvia vaatimuksia. Nämä arvot muodostavat pysyvän kehyksen, joka ohjaa toimiamme ja on tuonut yhtiölle erinomaisen maineen rehtinä ja eettisenä toimijana. Tämä on yhtiölle kilpailuetu, jonka suojelu on kaikkien työntekijöiden tehtävä. Eettiset standardit ovat keskeinen osa toimintakulttuuriamme, ja johdonmukaisuus ja sääntöjen noudattaminen taataan lisätoimenpiteillä. Jatkuva valvonta, itsearviointi ja oman toiminnan korjaaminen auttavat varmistamaan, että standardejamme sovelletaan ja noudatetaan jatkuvasti. Sääntöjen noudattamisessa ei ole kyse vain omista sisäisistä arvioinneistamme ja toimistamme. Hallitukset maailman eri maissa ovat hyväksyneet lakeja, jotka sääntelevät yritysten toimintaa. Hyväksymme myös näiden sääntöjen noudattamiseen liittyvät velvoitteet normaaleina liiketoimintaan kohdistuvina vaatimuksina, jotka tiivistyvät yritysten vastuullisen hallinnointitavan käsitteeseen. Jokainen työntekijä on vastuussa lakien ja asetusten noudattamisesta. Deeren liiketapaohjeisto on hallinnointiin ja sääntöjen noudattamiseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti noudatettava ohjeisto. Yhtiö on kaikissa tilanteissa erittäin sitoutunut liiketoimintaetiikkaan ja arvoihin, jotka määrittelevät, keitä me olemme. Työntekijöille tämä omistautuneisuus on ylpeyden, kunnian ja merkityksen lähde. Se on myös luottamuksen lähde kaikille, jotka toivovat John Deeren pitkäaikaista menestystä. LAATU 4 SITOUTU

5 INNOVOINTI Keskeiset sidosryhmämme TYÖNTEKIJÄT John Deere pyrkii tarjoamaan mielekkään työkokemuksen, joka perustuu ennen kaikkea yksilön kunnioittamiseen. John Deeren työntekijöiden odotetaan toimivan jatkuvasti ja kaikissa tilanteissa eettisesti ja laillisesti riippumatta siitä, missä asemassa he toimivat yhtiössä tai missä heidän työpaikkansa sijaitsee. Tunne yhteenkuuluvuudesta yhtiön ja työtovereiden kanssa on työntekijöille tärkeä. Työntekijät ovat ylpeitä työstään ja arvostavat mahdollisuutta oppia toinen toisiltaan. Heille on yhteistä syvällinen kiinnostus yhtiöön vaikuttavia asioita kohtaan, ja he ovat hyvin sitoutuneita yhtiön menestykseen. Työntekijöillämme on monia yhteisiä arvoja. He kuitenkin kunnioittavat erilaisia näkemyksiä ja suhtautuvat myönteisesti mahdollisuuteen työskennellä eri taustoista tulevien henkilöiden kanssa. Deere tarjoaa työntekijöille merkityksellisiä ja haasteellisia työtehtäviä. Yhtiö auttaa työntekijöitä saavuttamaan uratavoitteensa tarjoamalla mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun. Luomme yhdessä kannustavia, dynaamisia työsuhteita, joille on ominaista se, että yksilön ja tiimin saavutuksista annetaan tunnustusta. Deeren menestys riippuu olennaisesti siitä, miten se onnistuu houkuttelemaan, kehittämään ja palkitsemaan erittäin osaavia työntekijöitä. Tässä onnistuminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. ASIAKKAAT Asiakkaamme odottavat saavansa sijoitukselleen mahdollisimman hyvää tuottoa tuotteen kehittyneiden ominaisuuksien, verrattoman laadun ja jatkuvan lisäarvon muodossa. John Deeren menestys perustuu siihen, että yhtiö on sitoutunut tiukasti täyttämään asiakkaan odotukset jokaisessa kaupanteossa. Tavoitellessamme uusia asiakkaita uusilla markkinoilla pyrimme menestymään samalla tavalla. Sitoutuminen asiakkaaseen merkitsee myös sitä, että tarjoamme poikkeuksellista myynnin jälkeistä palvelua. Innovatiivisten järjestelmien, koulutuksen ja yhtiön tuen avulla jälleenmyyjät auttavat asiakkaita saamaan parhaan mahdollisen tuoton investoinnille, jonka nämä ovat tehneet John Deeren koneisiin ja ratkaisuihin. Myynnin jälkeinen tuki on edelleen John Deere -kokemuksen tunnusmerkki. John Deeren asiakkaat ansaitsevat kaikissa tilanteissa sen, että yhtiö innovoi, tarjoaa hyvää laatua ja tuottaa heille lisäarvoa jatkuvasti. MINEN Kaikki yhtiössä ja sen parissa työskentelevät sitoutuvat näiden vaatimusten täyttämiseen. Ymmärrämme, että asiakkaat pysyvät uskollisina vain, jos tuotteidemme ostajien saama lisäarvo on heidän investointiaan suurempi tai ylittää kilpailijoiden tuotteiden tarjoaman lisäarvon. Tämän toimintamallin noudattaminen on välttämätöntä, jotta onnistumme muodostamaan kestäviä, kannattavia asiakassuhteita ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme maailmanlaajuisesti. TOIMITTAJAT JA JÄLLEENMYYJÄT John Deeren menestys perustuu pitkälti suhteisiin, joita sillä on laadukkaiden, sitoutuneiden liikekumppaneiden, kuten toimittajien, logistiikkapalvelujen tarjoajien ja jälleenmyyjien kanssa. Liikekumppaneiden asiantuntemus ja ammatillinen tuki auttavat keskeisesti yhtiötä tuottamaan, jakelemaan ja markkinoimaan kehittyneitä tuotelinjojaan ja varmistamaan, että asiakkaat saavat luotettavaa palvelua ja myynnin jälkeistä tukea. Deeren liikekumppanit jakavat yhtiön vision ja arvot ja ovat yhtiön tavoin hyvin sitoutuneita auttamaan asiakkaita tuottavuuden ja kannattavuuden lisäämisessä. Suuri osa Deeren tuotteiden osista, komponenteista ja teknologiasta tulee ulkopuolisilta toimittajilta. Menestyksemme kannalta on erittäin tärkeää, että ne toimittavat tehtaillemme ja muille tuotantolaitoksillemme laadukkaita tuotteita aikataulun mukaisesti ja luotettavasti. Riippumattomat jälleenmyyjät vastaavat John Deeren tuotteiden myynnistä ja edustavat brändiämme vähittäiskaupassa ostajien suuntaan. Yhtiö on tunnettu kokeneista jälleenmyyjistään, heidän asiantuntemuksestaan tuotteiden suhteen sekä myynnin jälkeisestä tuesta. Deeren vahvat suhteet liikekumppaneihin tuovat yhtiölle osaltaan merkittävää kilpailuetua, joka kasvaa nopeasti koko maailmassa ja on välttämätöntä maailmanlaajuisen markkina-asemamme laajentamiselle. OSAKKEENOMISTAJAT Pitkäkestoista poikkeuksellista tulosta tekemällä Deere tuottaa osakkeenomistajille lisäarvoa ja motivoi heitä jatkamaan sijoitustaan. Vahva kehitys auttaa yhtiötä keräämään pääomaa luotettavasti, tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Tämän pääoman turvin voimme puolestaan parantaa toimintaamme ja kehittää asiakkaiden tarvitsemia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Poikkeuksellinen taloudellinen tulos auttaa meitä lisäksi houkuttelemaan, kehittämään ja pitämään palveluksessamme kyvykkäitä työntekijöitä, joiden työpanos on jatkuvan menestyksemme kannalta hyvin tärkeä. Sen lisäksi, että John Deere tarjoaa hyvää tuottoa, se myös noudattaa eettisiä toimintaohjeita ja kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa. Tämä parantaa yhtiön mainetta ja lisää sen houkuttelevuutta sijoituskohteena. 5

6 Yhteiskunnallinen vastuu Moninaisuus ja työympäristön suvaitsevaisuus Deeren tärkeimpänä tehtävänä on harjoittaa tuloksekasta liiketoimintaa tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita, työntekijöille mielekäs työympäristö ja sijoittajille hyvä tuotto. Menestyvä liiketoiminta tuo mukanaan mahdollisuuden toimia yhteiskunnan tuottavana jäsenenä ja palvella yhtiönä korkeampaa päämäärää. Korkeampana päämääränä on auttaa parantamaan kaikkien ihmisten elintasoa sitoutumalla niihin, jotka hankkivat elantonsa maasta. Yhtiö kannustaa yhteisöjohtamiseen ja ammatilliseen johtamiseen. Työntekijät käyttävät eri puolilla maailmaa monin eri tavoin aikaa ja osaamistaan yhteisöjensä olojen parantamiseen. Maailmanlaajuisissa vapaaehtoistoimintaa koskevissa menettelyohjeissamme työntekijöitä kannustetaan tällaiseen voimavarojen jakamiseen. Myös yhtiö pyrkii antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle. Tuemme taloudellisesti strategisia aloitteita ja palveluja, jotka hyödyttävät ihmisiä eri puolilla maailmaa. Lisäksi teemme kumppanuusyhteistyötä julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa, jotka haluavat parantaa yhteisöä kuten mekin. Muilta osin toimimme aktiivisena suunnannäyttäjänä yhteisöjen kasvuun ja kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa. Sitoutumisemme julkiseen vastuunkantoon näkyy myös päivittäisessä liiketoiminnassamme. Esimerkiksi tuotteiden suunnittelua, tehtaiden toimintaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia koskevassa päätöksenteossamme otetaan huomioon pitkät perinteemme ekologisesti vastuullisen ja turvallisen sekä paikallisiin yhteisöihin myönteisesti vaikuttavan toiminnan alalla. Vastuullinen yrityskansalaisuus on John Deeren menestyksen kulmakivi. Kun se yhdistetään rehellisyyteemme asiakassuhteissamme sekä muihin tekijöihin, se tuottaa yhtiöllemme monia hienoja etuja. Deere pyrkii luomaan työympäristön, joka on houkutteleva erilaisista taustoista tuleville työntekijöille, joilla on erilaisia vakaumuksia ja kokemuksia. Työntekijöiden erilaisuus on yksi kilpailuvalttimme ja vaikuttaa yhtiömme luonteeseen. Deeren sitoutuminen moninaisuuteen sopii yhtiön arvoihin, joissa korostetaan rehellisyyttä ja vastavuoroista kunnioitusta. Kun lisäksi Deere kasvaa eri puolilla maailmaa ja tuo uusia tuotteita uusille markkinoille, moninaisuuden kunnioittaminen on entistäkin tärkeämpää, jotta yhtiö voi houkutella sitoutuneita työntekijöitä, uskollisia asiakkaita ja laadukkaita liikekumppaneita. Deere katsoo, ettei moninaisuudessa ole suinkaan kyse vain väestörakenteellisista eroista, vaan se kattaa kaikki ominaisuudet, jotka tekevät ihmisistä yksilöitä. Siten rotu, sukupuoli, tausta ja ikä ovat vain esimerkkejä työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme ominaisuuksista. On myös tärkeää tuoda yhteen työntekijät, joilla on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia, erilaista tietoa ja erilaiset tyylit. Deere on sitoutunut käytäntöihin ja menettelytapoihin, jotka edistävät moninaisuutta sanan laajimmassa merkityksessä. Pyrkiessämme strategisiin tavoitteisiimme on hyvin tärkeää, että kehitämme ja pidämme yhtiössä yllä toimintaympäristöä, joka edistää vastavuoroista kunnioittamista, suvaitsevaisuutta, yhteistyötä ja tuottavuutta kaikkien henkilöiden keskuudessa heidän taustoihinsa katsomatta. Tämä osaltaan takaa, että Deere onnistuu kehittämään poikkeuksellisia kykyjä ja muodostamaan entistä perusteellisemman ja monipuolisemman kuvan maailmanlaajuisesta kasvavasta asiakaskunnastaan. 6

7 Ympäristö, terveys ja turvallisuus John Deere -brändi Yhtiötämme pidetään suuressa arvossa maapallon ja ihmiskunnan hyvinvointia edistävien menettelytapojen ja käytäntöjen vuoksi. Sitoutumisemme ympäristönsuojeluun näkyy toimipaikkojemme toimintaprosesseissa. Energiatehokkaat järjestelmät huolehtivat ilman ja veden laadusta ja poistavat tai vähentävät toimintamme tuottamaa jätettä. Investoidessamme uusiin tuotteisiin, toimintatapoihin tai tekniikoihin asetamme etusijalle ne, joiden vaikutus ympäristöön on suotuisin. Edistämme luonnonvarojen järkevää käyttöä ja pyrimme rajoittamaan ja jopa torjumaan haittavaikutuksia. Deere käyttää huomattavasti resursseja sellaisten tuotteiden suunnitteluun, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet tehokkaasti ja tuloksekkaasti sekä minimoivat samalla ympäristöhaitat ja säästävät luonnonvaroja. Toimiva tuotesuunnittelu lisää kuluttajien turvallisuutta, ja siksi John Deeren tuotteissa on ominaisuuksia, jotka vähentävät loukkaantumisen, sairastumisen ja väsymisen vaaraa. Samoin tuotteiden tunteminen on turvallisuuden kannalta tärkeää. Olemme siksi sitoutuneet opettamaan asiakkaillemme tehokkaimmat ja turvallisimmat tavat käyttää tuotteitamme. Teemme myös yhteistyötä päättäjien kanssa ja autamme näin heitä laatimaan käyttäjiä suojaavia sääntöjä. Pyrimme myös lisäämään työntekijöidemme hyvinvointia jatkuvilla kehitysohjelmilla, joiden tavoitteena on luoda turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja. Pyrimme kaikkialla maailmassa noudattamaan täysin lakien ja sääntöjen vaatimuksia ja jopa ylittämään ne. John Deere on sitoutunut kaikkien työntekijöidensä ja liikekumppanien tuella toimimaan entistä selvemmin suunnannäyttäjinä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisen alalla. Huolella ja intohimolla työskentelevät työntekijät ovat tehneet yhtiön historian aikana John Deere -brändistä maailmanlaajuisesti arvostetun merkin. John Deere -brändi on laajalti arvostettu ja yhtiön tärkeä kilpailuvaltti. Brändimme on lupaus siitä, että palvelemme asiakkaitamme ja kasvavaa maailmaa ja että pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja vastaamaan niihin suunnittelemalla ja tarjoamalla kehittyneitä tuotteita ja palveluja. Pyrimme näin auttamaan asiakkaitamme käyttämään maata järkevämmin. Lupauksemme erottaa meidät kilpailijoistamme ja auttaa meitä parantamaan voimakkaasti asemaamme markkinoilla, joilla toimimme. Sen avulla kerromme maailmalle visiostamme selvästi ja johdonmukaisesti. As stewards of the brand, whether employees, independent dealers or suppliers, all of us are responsible for sustaining the positive reputation John Deere seeks in the markets and communities we serve. 7

8 DKE Litho in U.S.A. (12-10)

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Schindler Navigator Book Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla.

Schindler Navigator Book Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Jürgen Tinggren Miguel A. Rodríguez Emmanuel Altmayer Dr. Christoph Lindenmeyer Erich

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130903 Tuotanto: Valentin&Byhr. Paino: Strokirk-Landströms. Paperi: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.fi Tutustu meihin. EFG on johtava toimisto- ja julkisten

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Opas työntekijöille. Rexel, Building the future together

Opas työntekijöille. Rexel, Building the future together Opas työntekijöille Rexel, Building the future together Editorial Hyvät kollegat, Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti tuoden mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa, että meidän

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot

www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille

www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille LAAdunhallinnan periaatteet www.sfs.fi Perusta ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille Kahdeksan laadunhallinnan periaatetta Tässä esitteessä kuvataan kahdeksan laadunhallinnan periaatetta,

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan Ålandsbanken ja kestävä toiminta täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan 2014 Tiemme kestävään kehitykseen Meidän tulee olla luonnollinen valinta

Lisätiedot

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ KLINGER Finland Oy ISO9001» ISO14001» OHSAS18001 www.klinger.fi KLINGER FINLAND YRITYKSENÄ KLINGER Finland Oy on monipuolinen teknisen alan maahantuontiyritys. Autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Hyvät naiset ja herrat, osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet, Tervetuloa Cityconin yhtiökokoukseen! Cityconin tärkeimmät tavoitteet vuonna 2012 olivat kannattavuuden

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Se on siinä. Brändiohjeisto SIVU 1

Se on siinä. Brändiohjeisto SIVU 1 Brändiohjeisto Se on siinä Uusi Junttan. Uusi ilme ja entistä tarkempi katse tulevaisuuteen. Uudistuminen on tehty Junttanin periaatteiden mukaan; kun siihen kerran ryhdytään niin tehdään sitten kunnolla.

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

3in1 (EFQM, Malcolm Baldrige ja ISO 9000 standardit) organisaation itsearviointi

3in1 (EFQM, Malcolm Baldrige ja ISO 9000 standardit) organisaation itsearviointi 3in1 (EFQM, Malcolm Baldrige ja ISO 9000 standardit) organisaation itsearviointi 1. Johtohenkilöiden henkilökohtainen toiminta yrityksessä 1. Johtohenkilöinä olemme saaneet aikaan, että kaikki työntekijämme

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Securitas Education Oppilaitosturvallisuudesta on viime vuosina keskusteltu runsaasti, ja oppilaitokset ovatkin aloittaneet työn yhteiskunnan asettamien uusien turvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten, mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. Oravanpyörästä ulkoilemaan 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. Kasvun Kasvot Miksi? 2 KASVUN

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot