OHJAAVAT PERIAATTEEMME

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAAVAT PERIAATTEEMME"

Transkriptio

1 OHJAAVAT PERIAATTEEMME

2 Green Bulletin -julkaisuissa on noin 50 vuoden ajan kuvattu tapaa, jolla John Deere harjoittaa liiketoimintaa ja toteuttaa arvojaan käytännössä. Nämä julkaisut ohjasivat päätöksiä, joita yhtiössä tehtiin sen pyrkiessä pitkäaikaiseen missioonsa eli korkeampaan päämääräänsä toisin sanoen palvelemaan niitä, jotka hankkivat elantonsa maasta. Deeren arvot ovat luoneet kestävän perustan yhtiön menestykselle. Meidän on tulevaisuudessa varmistettava, että nämä arvot säilyttävät keskeisen asemansa ja merkityksensä ja innoittavat edelleen toimiamme. Tässä asiakirjassa esitellään nykyaikaisessa ja helppokäyttöisessä muodossa Green Bulletin -julkaisujen toiminta-ajatukset. Siinä esitetään ohjaavat periaatteemme aikaisempaa tiiviimmällä ja epämuodollisemmalla tavalla. Tämä asiakirja täydentää yhtiömme toimintaohjeita, eettisiä menettelyohjeita ja toimittajia koskevia eettisiä toimintaohjeita. Niissä kerrotaan käytännöistämme ja menettelytavoistamme tarkemmin, mutta ne perustuvat tämän asiakirjan periaatteisiin. Minulla on ilo julkaista yhdessä koko johtoryhmän kanssa Ohjaavat periaatteemme. Se on kokoelma oivaltavia ja usein myös innoittavia viestejä, jotka ovat peräisin John Deeren Green Bulletin -julkaisuista viimeisten 50 vuoden ajalta. Tavoitteemme Olemme sitoutuneet palvelemaan niitä, jotka hankkivat elantonsa maasta, ja parantamaan siten ihmisten elintasoa kaikkialla. Yhtiömme pyrkii jatkuvasti tuottamaan merkittävää lisäarvoa kaikille, joiden etua yhtiön menestys palvelee. Tavoitteemme saavuttaminen edellyttää poikkeuksellisen tehokasta toimintaa, kurinalaista kasvua sekä saumatonta ja tehokasta tiimityöskentelyä. Tuotamme vastavuoroista etua seuraavilla tavoilla: Luomme kestäviä asiakassuhteita lisäämällä asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja parantamalla heidän toimintansa kannattavuutta ja tehokkuutta. Rakennamme dynaamista, aktiiviseen osallistumiseen tähtäävää liiketoimintaa, jossa työntekijöiden työpanoksesta annetaan tunnustusta, sitä arvostetaan ja siitä palkitaan. Tuotamme jatkuvaa lisäarvoa osakkeenomistajille. Luomme toimittajiin, itsenäisiin jälleenmyyjiin ja mihin jakelukanavan toimijoihin vastavuoroisesti hyödyttäviä suhteita. Toimimme mielekkäällä tavalla niiden yhteisöjen hyväksi, joissa toimimme, ja laajemmin koko yhteiskunnan hyväksi. Tavoitteemme ohjaavat meitä tiellämme, jolle yhtiömme perustaja lähti vuonna Uskomme tulevaisuuden olevan täynnä lupauksia ja hienoja mahdollisuuksia. Syyskuu 2012 Samuel R. Allen, pääjohtaja 2

3 Tapamme tehdä yhteistyötä John Deeren tavoitteena on olla entistäkin kokonaisvaltaisempi ja vastavuoroista tukea tarjoava yhtiö. Sen liiketoiminnot tekevät yhteistyötä, jotta koko yhtiö yltäisi mahdollisimman hyvin tuloksiin. Tämä lähestymistapa edellyttää välineiden ja prosessien hyödyntämistä, asiakkaita ja markkinoita koskevan tiedon jakamista sekä yhteistyön tekemistä koko toimitus- ja jakeluketjussa. Tätä toiminta-ajatusta tuetaan Deeren palkitsemisohjelmilla, joiden tarkoituksena on antaa saavutuksista tunnustusta koko yhtiössä. Yhtenäisillä prosesseilla ja lähestymistavoilla mahdollistetaan tehokas työskentely koko yhtiössä aina, kun se on mahdollista. Yhteiset järjestelmät ja välineet johtavat pääsääntöisesti resurssien tehokkaaseen käyttöön, johdonmukaisempiin ratkaisuihin, nopeampaan täytäntöönpanoon ja yhteiseen yrityskulttuuriin. Joissakin tapauksissa menettelytapoja ja käytäntöjä voidaan mukauttaa paikallisten tapojen ja vaatimusten mukaisiksi. Tämä on hyväksyttävää, jos paikalliset käytännöt sopivat yhteen ydinarvojemme ja kaikkien lakisääteisten vaatimusten kanssa. Työntekijäjärjestöjen odotetaan tekevän kumppanuusyhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa, jotta niiden tavoitteet ja prioriteetit ymmärretään syvällisesti. Näin työntekijät voivat tukea liiketoimintayksiköiden pyrkimyksiä kehittämällä tehokkaita, johdonmukaisia ratkaisuja, jotka auttavat yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa. Uskomme, että toimiminen vastavuoroista tukea tarjoavana, kokonaisvaltaisena yhtiönä on paras tapa turvata poikkeukselliset tulokset ja saavuttaa asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme tiukat vaatimukset. 3

4 REHELLISYYS Ydinarvomme Liiketapaohjeisto John Deeren maine perustuu sen perusarvoihin rehellisyyteen, laatuun, sitoutumiseen ja innovointiin. Nämä arvot ovat muokanneet yhtiön luonnetta ja tehneet John Deeresta poikkeuksellisen yhtiön. REHELLISYYS merkitsee sitä, että puhumme totta, pidämme lupauksemme ja kohtelemme muita oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Se ilmenee rehellisyytenä suhteissa, päätöksinä, joissa otetaan tasapainoisesti huomioon kaikkien sidosryhmien edut, sekä ehdottomana sitoutumisena eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan. Rehellisyys on yksi tärkeimmistä valteistamme. Sitä ei saa vaarantaa. LAATU merkitsee lisäarvon tuottamista asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja muille. Laatu ilmenee monin tavoin esimerkiksi siten, että myymme asiakkaita ilahduttavia tuotteita ja palveluja ja annamme niihin liittyvää tukea, luomme työympäristön, jossa työntekijät voivat menestyä, teemme tulosta, joka vastaa sijoittajien odotuksia, ja pidämme yllä luotettavia suhteita, jotka hyödyttävät kaikkia sidosryhmiä. SITOUTUMINEN merkitsee sitä, että teemme parhaamme täyttääksemme sidosryhmien odotukset ennakoitavalla ja johdonmukaisella tavalla ajan mittaan. Tunnustamme sen, että asiakkaillamme, työntekijöillämme ja sijoittajillamme on paljon valinnanvaraa valitessaan yhtiötä, jonka kanssa he haluavat toimia. Tilaisuutemme palvella onkin nähtävä etuoikeutena, jota ei saa pitää itsestäänselvyytenä. INNOVOINTI merkitsee sitä, että keksimme, suunnittelemme ja kehitämme läpimurtotuotteita ja -palveluja, joita markkinat pitävät hyvin houkuttelevina ja jotka saavat asiakkaat suosimaan John Deere -brändiä entistäkin enemmän. Innovoinnissa on kyse myös maailmanluokan valmistusprosessien kehittämisestä uusimman teknologian avulla sekä tietoteknologian uusimpien välineiden ja käytäntöjen soveltamisesta koko yhtiössä. Ydinarvomme yhdistävät meitä Deere-yhteisön jäseninä ja erottavat meidät monista muista yhtiöistä. Lisäksi nämä arvot ovat pitäneet asiakkaat uskollisina monen sukupolven ajan ja osoittautuneet voimakkaaksi inspiraation lähteeksi tuhansille kyvykkäille työntekijöille ja liikekumppaneille lähes kahdensadan vuoden ajan. Ydinarvoihimme perustuvan perinnön vieminen eteenpäin on hyvin tärkeää asiakkaiden palvelemisen sekä liiketoimintamme nykyisten ja tulevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Yhtiömme noudattaa ydinarvoihimme perustuvia vaatimuksia. Nämä arvot muodostavat pysyvän kehyksen, joka ohjaa toimiamme ja on tuonut yhtiölle erinomaisen maineen rehtinä ja eettisenä toimijana. Tämä on yhtiölle kilpailuetu, jonka suojelu on kaikkien työntekijöiden tehtävä. Eettiset standardit ovat keskeinen osa toimintakulttuuriamme, ja johdonmukaisuus ja sääntöjen noudattaminen taataan lisätoimenpiteillä. Jatkuva valvonta, itsearviointi ja oman toiminnan korjaaminen auttavat varmistamaan, että standardejamme sovelletaan ja noudatetaan jatkuvasti. Sääntöjen noudattamisessa ei ole kyse vain omista sisäisistä arvioinneistamme ja toimistamme. Hallitukset maailman eri maissa ovat hyväksyneet lakeja, jotka sääntelevät yritysten toimintaa. Hyväksymme myös näiden sääntöjen noudattamiseen liittyvät velvoitteet normaaleina liiketoimintaan kohdistuvina vaatimuksina, jotka tiivistyvät yritysten vastuullisen hallinnointitavan käsitteeseen. Jokainen työntekijä on vastuussa lakien ja asetusten noudattamisesta. Deeren liiketapaohjeisto on hallinnointiin ja sääntöjen noudattamiseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti noudatettava ohjeisto. Yhtiö on kaikissa tilanteissa erittäin sitoutunut liiketoimintaetiikkaan ja arvoihin, jotka määrittelevät, keitä me olemme. Työntekijöille tämä omistautuneisuus on ylpeyden, kunnian ja merkityksen lähde. Se on myös luottamuksen lähde kaikille, jotka toivovat John Deeren pitkäaikaista menestystä. LAATU 4 SITOUTU

5 INNOVOINTI Keskeiset sidosryhmämme TYÖNTEKIJÄT John Deere pyrkii tarjoamaan mielekkään työkokemuksen, joka perustuu ennen kaikkea yksilön kunnioittamiseen. John Deeren työntekijöiden odotetaan toimivan jatkuvasti ja kaikissa tilanteissa eettisesti ja laillisesti riippumatta siitä, missä asemassa he toimivat yhtiössä tai missä heidän työpaikkansa sijaitsee. Tunne yhteenkuuluvuudesta yhtiön ja työtovereiden kanssa on työntekijöille tärkeä. Työntekijät ovat ylpeitä työstään ja arvostavat mahdollisuutta oppia toinen toisiltaan. Heille on yhteistä syvällinen kiinnostus yhtiöön vaikuttavia asioita kohtaan, ja he ovat hyvin sitoutuneita yhtiön menestykseen. Työntekijöillämme on monia yhteisiä arvoja. He kuitenkin kunnioittavat erilaisia näkemyksiä ja suhtautuvat myönteisesti mahdollisuuteen työskennellä eri taustoista tulevien henkilöiden kanssa. Deere tarjoaa työntekijöille merkityksellisiä ja haasteellisia työtehtäviä. Yhtiö auttaa työntekijöitä saavuttamaan uratavoitteensa tarjoamalla mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun. Luomme yhdessä kannustavia, dynaamisia työsuhteita, joille on ominaista se, että yksilön ja tiimin saavutuksista annetaan tunnustusta. Deeren menestys riippuu olennaisesti siitä, miten se onnistuu houkuttelemaan, kehittämään ja palkitsemaan erittäin osaavia työntekijöitä. Tässä onnistuminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. ASIAKKAAT Asiakkaamme odottavat saavansa sijoitukselleen mahdollisimman hyvää tuottoa tuotteen kehittyneiden ominaisuuksien, verrattoman laadun ja jatkuvan lisäarvon muodossa. John Deeren menestys perustuu siihen, että yhtiö on sitoutunut tiukasti täyttämään asiakkaan odotukset jokaisessa kaupanteossa. Tavoitellessamme uusia asiakkaita uusilla markkinoilla pyrimme menestymään samalla tavalla. Sitoutuminen asiakkaaseen merkitsee myös sitä, että tarjoamme poikkeuksellista myynnin jälkeistä palvelua. Innovatiivisten järjestelmien, koulutuksen ja yhtiön tuen avulla jälleenmyyjät auttavat asiakkaita saamaan parhaan mahdollisen tuoton investoinnille, jonka nämä ovat tehneet John Deeren koneisiin ja ratkaisuihin. Myynnin jälkeinen tuki on edelleen John Deere -kokemuksen tunnusmerkki. John Deeren asiakkaat ansaitsevat kaikissa tilanteissa sen, että yhtiö innovoi, tarjoaa hyvää laatua ja tuottaa heille lisäarvoa jatkuvasti. MINEN Kaikki yhtiössä ja sen parissa työskentelevät sitoutuvat näiden vaatimusten täyttämiseen. Ymmärrämme, että asiakkaat pysyvät uskollisina vain, jos tuotteidemme ostajien saama lisäarvo on heidän investointiaan suurempi tai ylittää kilpailijoiden tuotteiden tarjoaman lisäarvon. Tämän toimintamallin noudattaminen on välttämätöntä, jotta onnistumme muodostamaan kestäviä, kannattavia asiakassuhteita ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme maailmanlaajuisesti. TOIMITTAJAT JA JÄLLEENMYYJÄT John Deeren menestys perustuu pitkälti suhteisiin, joita sillä on laadukkaiden, sitoutuneiden liikekumppaneiden, kuten toimittajien, logistiikkapalvelujen tarjoajien ja jälleenmyyjien kanssa. Liikekumppaneiden asiantuntemus ja ammatillinen tuki auttavat keskeisesti yhtiötä tuottamaan, jakelemaan ja markkinoimaan kehittyneitä tuotelinjojaan ja varmistamaan, että asiakkaat saavat luotettavaa palvelua ja myynnin jälkeistä tukea. Deeren liikekumppanit jakavat yhtiön vision ja arvot ja ovat yhtiön tavoin hyvin sitoutuneita auttamaan asiakkaita tuottavuuden ja kannattavuuden lisäämisessä. Suuri osa Deeren tuotteiden osista, komponenteista ja teknologiasta tulee ulkopuolisilta toimittajilta. Menestyksemme kannalta on erittäin tärkeää, että ne toimittavat tehtaillemme ja muille tuotantolaitoksillemme laadukkaita tuotteita aikataulun mukaisesti ja luotettavasti. Riippumattomat jälleenmyyjät vastaavat John Deeren tuotteiden myynnistä ja edustavat brändiämme vähittäiskaupassa ostajien suuntaan. Yhtiö on tunnettu kokeneista jälleenmyyjistään, heidän asiantuntemuksestaan tuotteiden suhteen sekä myynnin jälkeisestä tuesta. Deeren vahvat suhteet liikekumppaneihin tuovat yhtiölle osaltaan merkittävää kilpailuetua, joka kasvaa nopeasti koko maailmassa ja on välttämätöntä maailmanlaajuisen markkina-asemamme laajentamiselle. OSAKKEENOMISTAJAT Pitkäkestoista poikkeuksellista tulosta tekemällä Deere tuottaa osakkeenomistajille lisäarvoa ja motivoi heitä jatkamaan sijoitustaan. Vahva kehitys auttaa yhtiötä keräämään pääomaa luotettavasti, tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Tämän pääoman turvin voimme puolestaan parantaa toimintaamme ja kehittää asiakkaiden tarvitsemia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Poikkeuksellinen taloudellinen tulos auttaa meitä lisäksi houkuttelemaan, kehittämään ja pitämään palveluksessamme kyvykkäitä työntekijöitä, joiden työpanos on jatkuvan menestyksemme kannalta hyvin tärkeä. Sen lisäksi, että John Deere tarjoaa hyvää tuottoa, se myös noudattaa eettisiä toimintaohjeita ja kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa. Tämä parantaa yhtiön mainetta ja lisää sen houkuttelevuutta sijoituskohteena. 5

6 Yhteiskunnallinen vastuu Moninaisuus ja työympäristön suvaitsevaisuus Deeren tärkeimpänä tehtävänä on harjoittaa tuloksekasta liiketoimintaa tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita, työntekijöille mielekäs työympäristö ja sijoittajille hyvä tuotto. Menestyvä liiketoiminta tuo mukanaan mahdollisuuden toimia yhteiskunnan tuottavana jäsenenä ja palvella yhtiönä korkeampaa päämäärää. Korkeampana päämääränä on auttaa parantamaan kaikkien ihmisten elintasoa sitoutumalla niihin, jotka hankkivat elantonsa maasta. Yhtiö kannustaa yhteisöjohtamiseen ja ammatilliseen johtamiseen. Työntekijät käyttävät eri puolilla maailmaa monin eri tavoin aikaa ja osaamistaan yhteisöjensä olojen parantamiseen. Maailmanlaajuisissa vapaaehtoistoimintaa koskevissa menettelyohjeissamme työntekijöitä kannustetaan tällaiseen voimavarojen jakamiseen. Myös yhtiö pyrkii antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle. Tuemme taloudellisesti strategisia aloitteita ja palveluja, jotka hyödyttävät ihmisiä eri puolilla maailmaa. Lisäksi teemme kumppanuusyhteistyötä julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa, jotka haluavat parantaa yhteisöä kuten mekin. Muilta osin toimimme aktiivisena suunnannäyttäjänä yhteisöjen kasvuun ja kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa. Sitoutumisemme julkiseen vastuunkantoon näkyy myös päivittäisessä liiketoiminnassamme. Esimerkiksi tuotteiden suunnittelua, tehtaiden toimintaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia koskevassa päätöksenteossamme otetaan huomioon pitkät perinteemme ekologisesti vastuullisen ja turvallisen sekä paikallisiin yhteisöihin myönteisesti vaikuttavan toiminnan alalla. Vastuullinen yrityskansalaisuus on John Deeren menestyksen kulmakivi. Kun se yhdistetään rehellisyyteemme asiakassuhteissamme sekä muihin tekijöihin, se tuottaa yhtiöllemme monia hienoja etuja. Deere pyrkii luomaan työympäristön, joka on houkutteleva erilaisista taustoista tuleville työntekijöille, joilla on erilaisia vakaumuksia ja kokemuksia. Työntekijöiden erilaisuus on yksi kilpailuvalttimme ja vaikuttaa yhtiömme luonteeseen. Deeren sitoutuminen moninaisuuteen sopii yhtiön arvoihin, joissa korostetaan rehellisyyttä ja vastavuoroista kunnioitusta. Kun lisäksi Deere kasvaa eri puolilla maailmaa ja tuo uusia tuotteita uusille markkinoille, moninaisuuden kunnioittaminen on entistäkin tärkeämpää, jotta yhtiö voi houkutella sitoutuneita työntekijöitä, uskollisia asiakkaita ja laadukkaita liikekumppaneita. Deere katsoo, ettei moninaisuudessa ole suinkaan kyse vain väestörakenteellisista eroista, vaan se kattaa kaikki ominaisuudet, jotka tekevät ihmisistä yksilöitä. Siten rotu, sukupuoli, tausta ja ikä ovat vain esimerkkejä työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme ominaisuuksista. On myös tärkeää tuoda yhteen työntekijät, joilla on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia, erilaista tietoa ja erilaiset tyylit. Deere on sitoutunut käytäntöihin ja menettelytapoihin, jotka edistävät moninaisuutta sanan laajimmassa merkityksessä. Pyrkiessämme strategisiin tavoitteisiimme on hyvin tärkeää, että kehitämme ja pidämme yhtiössä yllä toimintaympäristöä, joka edistää vastavuoroista kunnioittamista, suvaitsevaisuutta, yhteistyötä ja tuottavuutta kaikkien henkilöiden keskuudessa heidän taustoihinsa katsomatta. Tämä osaltaan takaa, että Deere onnistuu kehittämään poikkeuksellisia kykyjä ja muodostamaan entistä perusteellisemman ja monipuolisemman kuvan maailmanlaajuisesta kasvavasta asiakaskunnastaan. 6

7 Ympäristö, terveys ja turvallisuus John Deere -brändi Yhtiötämme pidetään suuressa arvossa maapallon ja ihmiskunnan hyvinvointia edistävien menettelytapojen ja käytäntöjen vuoksi. Sitoutumisemme ympäristönsuojeluun näkyy toimipaikkojemme toimintaprosesseissa. Energiatehokkaat järjestelmät huolehtivat ilman ja veden laadusta ja poistavat tai vähentävät toimintamme tuottamaa jätettä. Investoidessamme uusiin tuotteisiin, toimintatapoihin tai tekniikoihin asetamme etusijalle ne, joiden vaikutus ympäristöön on suotuisin. Edistämme luonnonvarojen järkevää käyttöä ja pyrimme rajoittamaan ja jopa torjumaan haittavaikutuksia. Deere käyttää huomattavasti resursseja sellaisten tuotteiden suunnitteluun, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet tehokkaasti ja tuloksekkaasti sekä minimoivat samalla ympäristöhaitat ja säästävät luonnonvaroja. Toimiva tuotesuunnittelu lisää kuluttajien turvallisuutta, ja siksi John Deeren tuotteissa on ominaisuuksia, jotka vähentävät loukkaantumisen, sairastumisen ja väsymisen vaaraa. Samoin tuotteiden tunteminen on turvallisuuden kannalta tärkeää. Olemme siksi sitoutuneet opettamaan asiakkaillemme tehokkaimmat ja turvallisimmat tavat käyttää tuotteitamme. Teemme myös yhteistyötä päättäjien kanssa ja autamme näin heitä laatimaan käyttäjiä suojaavia sääntöjä. Pyrimme myös lisäämään työntekijöidemme hyvinvointia jatkuvilla kehitysohjelmilla, joiden tavoitteena on luoda turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja. Pyrimme kaikkialla maailmassa noudattamaan täysin lakien ja sääntöjen vaatimuksia ja jopa ylittämään ne. John Deere on sitoutunut kaikkien työntekijöidensä ja liikekumppanien tuella toimimaan entistä selvemmin suunnannäyttäjinä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisen alalla. Huolella ja intohimolla työskentelevät työntekijät ovat tehneet yhtiön historian aikana John Deere -brändistä maailmanlaajuisesti arvostetun merkin. John Deere -brändi on laajalti arvostettu ja yhtiön tärkeä kilpailuvaltti. Brändimme on lupaus siitä, että palvelemme asiakkaitamme ja kasvavaa maailmaa ja että pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja vastaamaan niihin suunnittelemalla ja tarjoamalla kehittyneitä tuotteita ja palveluja. Pyrimme näin auttamaan asiakkaitamme käyttämään maata järkevämmin. Lupauksemme erottaa meidät kilpailijoistamme ja auttaa meitä parantamaan voimakkaasti asemaamme markkinoilla, joilla toimimme. Sen avulla kerromme maailmalle visiostamme selvästi ja johdonmukaisesti. As stewards of the brand, whether employees, independent dealers or suppliers, all of us are responsible for sustaining the positive reputation John Deere seeks in the markets and communities we serve. 7

8 DKE Litho in U.S.A. (12-10)

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

Vihreää kasvua ja menestystä maalle

Vihreää kasvua ja menestystä maalle 3 -ohjelma linjaa MTK-järjestön yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa 28.-29.6.2012. Ohjelma on valmisteltu

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016 Vastuullisuus kaivosteollisuudessa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.2016 Kestävän kaivostoiminnan verkosto Mitä Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät loivat Kestävän kaivostoiminnan verkoston

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Miksi tämä tuntuu niin vanhanaikaiselta? Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Maailman johtava innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Michel Giannuzzi Konserninjohtaja Tarkett on kehittynyt lattia-alan edelläkävijäksi ja asettaa maailmanlaajuiset standardit lattia- ja urheilulattiaratkaisuille.

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon arviointiperusteet ja erityisteema Tiedotustilaisuus 3.2.2012 Opetusneuvos www.oph.fi

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

East African Agricultural Education ry EAAE. Strategia 2025

East African Agricultural Education ry EAAE. Strategia 2025 East African Agricultural Education ry EAAE Strategia 2025 1 Lähtökohta-analyysi... 3 Yhteinen visiomme... 4 Missiomme Suomessa... 4 Toiminta-ajatuksemme... 4 EAAE:n Arvot... 5 EAAE:n keskeisimmät vahvuudet...

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Maaliskuu 2016

Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Maaliskuu 2016 Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys 2015 Maaliskuu 2016 Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Vuoden 2015 aikana Sampo noudatti Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.10.2010 voimaan tullutta

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOULUKUU 2015

SAMPO-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOULUKUU 2015 SAMPO-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOULUKUU 2015 Joulukuu 2015 Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Sampo noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN Elämä on. Tässä ja nyt. Siitä pitää ottaa kaikki irti. Tämän mahdollistaa DNA. Tarjoamme yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot