OHJAAVAT PERIAATTEEMME

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAAVAT PERIAATTEEMME"

Transkriptio

1 OHJAAVAT PERIAATTEEMME

2 Green Bulletin -julkaisuissa on noin 50 vuoden ajan kuvattu tapaa, jolla John Deere harjoittaa liiketoimintaa ja toteuttaa arvojaan käytännössä. Nämä julkaisut ohjasivat päätöksiä, joita yhtiössä tehtiin sen pyrkiessä pitkäaikaiseen missioonsa eli korkeampaan päämääräänsä toisin sanoen palvelemaan niitä, jotka hankkivat elantonsa maasta. Deeren arvot ovat luoneet kestävän perustan yhtiön menestykselle. Meidän on tulevaisuudessa varmistettava, että nämä arvot säilyttävät keskeisen asemansa ja merkityksensä ja innoittavat edelleen toimiamme. Tässä asiakirjassa esitellään nykyaikaisessa ja helppokäyttöisessä muodossa Green Bulletin -julkaisujen toiminta-ajatukset. Siinä esitetään ohjaavat periaatteemme aikaisempaa tiiviimmällä ja epämuodollisemmalla tavalla. Tämä asiakirja täydentää yhtiömme toimintaohjeita, eettisiä menettelyohjeita ja toimittajia koskevia eettisiä toimintaohjeita. Niissä kerrotaan käytännöistämme ja menettelytavoistamme tarkemmin, mutta ne perustuvat tämän asiakirjan periaatteisiin. Minulla on ilo julkaista yhdessä koko johtoryhmän kanssa Ohjaavat periaatteemme. Se on kokoelma oivaltavia ja usein myös innoittavia viestejä, jotka ovat peräisin John Deeren Green Bulletin -julkaisuista viimeisten 50 vuoden ajalta. Tavoitteemme Olemme sitoutuneet palvelemaan niitä, jotka hankkivat elantonsa maasta, ja parantamaan siten ihmisten elintasoa kaikkialla. Yhtiömme pyrkii jatkuvasti tuottamaan merkittävää lisäarvoa kaikille, joiden etua yhtiön menestys palvelee. Tavoitteemme saavuttaminen edellyttää poikkeuksellisen tehokasta toimintaa, kurinalaista kasvua sekä saumatonta ja tehokasta tiimityöskentelyä. Tuotamme vastavuoroista etua seuraavilla tavoilla: Luomme kestäviä asiakassuhteita lisäämällä asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja parantamalla heidän toimintansa kannattavuutta ja tehokkuutta. Rakennamme dynaamista, aktiiviseen osallistumiseen tähtäävää liiketoimintaa, jossa työntekijöiden työpanoksesta annetaan tunnustusta, sitä arvostetaan ja siitä palkitaan. Tuotamme jatkuvaa lisäarvoa osakkeenomistajille. Luomme toimittajiin, itsenäisiin jälleenmyyjiin ja mihin jakelukanavan toimijoihin vastavuoroisesti hyödyttäviä suhteita. Toimimme mielekkäällä tavalla niiden yhteisöjen hyväksi, joissa toimimme, ja laajemmin koko yhteiskunnan hyväksi. Tavoitteemme ohjaavat meitä tiellämme, jolle yhtiömme perustaja lähti vuonna Uskomme tulevaisuuden olevan täynnä lupauksia ja hienoja mahdollisuuksia. Syyskuu 2012 Samuel R. Allen, pääjohtaja 2

3 Tapamme tehdä yhteistyötä John Deeren tavoitteena on olla entistäkin kokonaisvaltaisempi ja vastavuoroista tukea tarjoava yhtiö. Sen liiketoiminnot tekevät yhteistyötä, jotta koko yhtiö yltäisi mahdollisimman hyvin tuloksiin. Tämä lähestymistapa edellyttää välineiden ja prosessien hyödyntämistä, asiakkaita ja markkinoita koskevan tiedon jakamista sekä yhteistyön tekemistä koko toimitus- ja jakeluketjussa. Tätä toiminta-ajatusta tuetaan Deeren palkitsemisohjelmilla, joiden tarkoituksena on antaa saavutuksista tunnustusta koko yhtiössä. Yhtenäisillä prosesseilla ja lähestymistavoilla mahdollistetaan tehokas työskentely koko yhtiössä aina, kun se on mahdollista. Yhteiset järjestelmät ja välineet johtavat pääsääntöisesti resurssien tehokkaaseen käyttöön, johdonmukaisempiin ratkaisuihin, nopeampaan täytäntöönpanoon ja yhteiseen yrityskulttuuriin. Joissakin tapauksissa menettelytapoja ja käytäntöjä voidaan mukauttaa paikallisten tapojen ja vaatimusten mukaisiksi. Tämä on hyväksyttävää, jos paikalliset käytännöt sopivat yhteen ydinarvojemme ja kaikkien lakisääteisten vaatimusten kanssa. Työntekijäjärjestöjen odotetaan tekevän kumppanuusyhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa, jotta niiden tavoitteet ja prioriteetit ymmärretään syvällisesti. Näin työntekijät voivat tukea liiketoimintayksiköiden pyrkimyksiä kehittämällä tehokkaita, johdonmukaisia ratkaisuja, jotka auttavat yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa. Uskomme, että toimiminen vastavuoroista tukea tarjoavana, kokonaisvaltaisena yhtiönä on paras tapa turvata poikkeukselliset tulokset ja saavuttaa asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme tiukat vaatimukset. 3

4 REHELLISYYS Ydinarvomme Liiketapaohjeisto John Deeren maine perustuu sen perusarvoihin rehellisyyteen, laatuun, sitoutumiseen ja innovointiin. Nämä arvot ovat muokanneet yhtiön luonnetta ja tehneet John Deeresta poikkeuksellisen yhtiön. REHELLISYYS merkitsee sitä, että puhumme totta, pidämme lupauksemme ja kohtelemme muita oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Se ilmenee rehellisyytenä suhteissa, päätöksinä, joissa otetaan tasapainoisesti huomioon kaikkien sidosryhmien edut, sekä ehdottomana sitoutumisena eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan. Rehellisyys on yksi tärkeimmistä valteistamme. Sitä ei saa vaarantaa. LAATU merkitsee lisäarvon tuottamista asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja muille. Laatu ilmenee monin tavoin esimerkiksi siten, että myymme asiakkaita ilahduttavia tuotteita ja palveluja ja annamme niihin liittyvää tukea, luomme työympäristön, jossa työntekijät voivat menestyä, teemme tulosta, joka vastaa sijoittajien odotuksia, ja pidämme yllä luotettavia suhteita, jotka hyödyttävät kaikkia sidosryhmiä. SITOUTUMINEN merkitsee sitä, että teemme parhaamme täyttääksemme sidosryhmien odotukset ennakoitavalla ja johdonmukaisella tavalla ajan mittaan. Tunnustamme sen, että asiakkaillamme, työntekijöillämme ja sijoittajillamme on paljon valinnanvaraa valitessaan yhtiötä, jonka kanssa he haluavat toimia. Tilaisuutemme palvella onkin nähtävä etuoikeutena, jota ei saa pitää itsestäänselvyytenä. INNOVOINTI merkitsee sitä, että keksimme, suunnittelemme ja kehitämme läpimurtotuotteita ja -palveluja, joita markkinat pitävät hyvin houkuttelevina ja jotka saavat asiakkaat suosimaan John Deere -brändiä entistäkin enemmän. Innovoinnissa on kyse myös maailmanluokan valmistusprosessien kehittämisestä uusimman teknologian avulla sekä tietoteknologian uusimpien välineiden ja käytäntöjen soveltamisesta koko yhtiössä. Ydinarvomme yhdistävät meitä Deere-yhteisön jäseninä ja erottavat meidät monista muista yhtiöistä. Lisäksi nämä arvot ovat pitäneet asiakkaat uskollisina monen sukupolven ajan ja osoittautuneet voimakkaaksi inspiraation lähteeksi tuhansille kyvykkäille työntekijöille ja liikekumppaneille lähes kahdensadan vuoden ajan. Ydinarvoihimme perustuvan perinnön vieminen eteenpäin on hyvin tärkeää asiakkaiden palvelemisen sekä liiketoimintamme nykyisten ja tulevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Yhtiömme noudattaa ydinarvoihimme perustuvia vaatimuksia. Nämä arvot muodostavat pysyvän kehyksen, joka ohjaa toimiamme ja on tuonut yhtiölle erinomaisen maineen rehtinä ja eettisenä toimijana. Tämä on yhtiölle kilpailuetu, jonka suojelu on kaikkien työntekijöiden tehtävä. Eettiset standardit ovat keskeinen osa toimintakulttuuriamme, ja johdonmukaisuus ja sääntöjen noudattaminen taataan lisätoimenpiteillä. Jatkuva valvonta, itsearviointi ja oman toiminnan korjaaminen auttavat varmistamaan, että standardejamme sovelletaan ja noudatetaan jatkuvasti. Sääntöjen noudattamisessa ei ole kyse vain omista sisäisistä arvioinneistamme ja toimistamme. Hallitukset maailman eri maissa ovat hyväksyneet lakeja, jotka sääntelevät yritysten toimintaa. Hyväksymme myös näiden sääntöjen noudattamiseen liittyvät velvoitteet normaaleina liiketoimintaan kohdistuvina vaatimuksina, jotka tiivistyvät yritysten vastuullisen hallinnointitavan käsitteeseen. Jokainen työntekijä on vastuussa lakien ja asetusten noudattamisesta. Deeren liiketapaohjeisto on hallinnointiin ja sääntöjen noudattamiseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti noudatettava ohjeisto. Yhtiö on kaikissa tilanteissa erittäin sitoutunut liiketoimintaetiikkaan ja arvoihin, jotka määrittelevät, keitä me olemme. Työntekijöille tämä omistautuneisuus on ylpeyden, kunnian ja merkityksen lähde. Se on myös luottamuksen lähde kaikille, jotka toivovat John Deeren pitkäaikaista menestystä. LAATU 4 SITOUTU

5 INNOVOINTI Keskeiset sidosryhmämme TYÖNTEKIJÄT John Deere pyrkii tarjoamaan mielekkään työkokemuksen, joka perustuu ennen kaikkea yksilön kunnioittamiseen. John Deeren työntekijöiden odotetaan toimivan jatkuvasti ja kaikissa tilanteissa eettisesti ja laillisesti riippumatta siitä, missä asemassa he toimivat yhtiössä tai missä heidän työpaikkansa sijaitsee. Tunne yhteenkuuluvuudesta yhtiön ja työtovereiden kanssa on työntekijöille tärkeä. Työntekijät ovat ylpeitä työstään ja arvostavat mahdollisuutta oppia toinen toisiltaan. Heille on yhteistä syvällinen kiinnostus yhtiöön vaikuttavia asioita kohtaan, ja he ovat hyvin sitoutuneita yhtiön menestykseen. Työntekijöillämme on monia yhteisiä arvoja. He kuitenkin kunnioittavat erilaisia näkemyksiä ja suhtautuvat myönteisesti mahdollisuuteen työskennellä eri taustoista tulevien henkilöiden kanssa. Deere tarjoaa työntekijöille merkityksellisiä ja haasteellisia työtehtäviä. Yhtiö auttaa työntekijöitä saavuttamaan uratavoitteensa tarjoamalla mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun. Luomme yhdessä kannustavia, dynaamisia työsuhteita, joille on ominaista se, että yksilön ja tiimin saavutuksista annetaan tunnustusta. Deeren menestys riippuu olennaisesti siitä, miten se onnistuu houkuttelemaan, kehittämään ja palkitsemaan erittäin osaavia työntekijöitä. Tässä onnistuminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. ASIAKKAAT Asiakkaamme odottavat saavansa sijoitukselleen mahdollisimman hyvää tuottoa tuotteen kehittyneiden ominaisuuksien, verrattoman laadun ja jatkuvan lisäarvon muodossa. John Deeren menestys perustuu siihen, että yhtiö on sitoutunut tiukasti täyttämään asiakkaan odotukset jokaisessa kaupanteossa. Tavoitellessamme uusia asiakkaita uusilla markkinoilla pyrimme menestymään samalla tavalla. Sitoutuminen asiakkaaseen merkitsee myös sitä, että tarjoamme poikkeuksellista myynnin jälkeistä palvelua. Innovatiivisten järjestelmien, koulutuksen ja yhtiön tuen avulla jälleenmyyjät auttavat asiakkaita saamaan parhaan mahdollisen tuoton investoinnille, jonka nämä ovat tehneet John Deeren koneisiin ja ratkaisuihin. Myynnin jälkeinen tuki on edelleen John Deere -kokemuksen tunnusmerkki. John Deeren asiakkaat ansaitsevat kaikissa tilanteissa sen, että yhtiö innovoi, tarjoaa hyvää laatua ja tuottaa heille lisäarvoa jatkuvasti. MINEN Kaikki yhtiössä ja sen parissa työskentelevät sitoutuvat näiden vaatimusten täyttämiseen. Ymmärrämme, että asiakkaat pysyvät uskollisina vain, jos tuotteidemme ostajien saama lisäarvo on heidän investointiaan suurempi tai ylittää kilpailijoiden tuotteiden tarjoaman lisäarvon. Tämän toimintamallin noudattaminen on välttämätöntä, jotta onnistumme muodostamaan kestäviä, kannattavia asiakassuhteita ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme maailmanlaajuisesti. TOIMITTAJAT JA JÄLLEENMYYJÄT John Deeren menestys perustuu pitkälti suhteisiin, joita sillä on laadukkaiden, sitoutuneiden liikekumppaneiden, kuten toimittajien, logistiikkapalvelujen tarjoajien ja jälleenmyyjien kanssa. Liikekumppaneiden asiantuntemus ja ammatillinen tuki auttavat keskeisesti yhtiötä tuottamaan, jakelemaan ja markkinoimaan kehittyneitä tuotelinjojaan ja varmistamaan, että asiakkaat saavat luotettavaa palvelua ja myynnin jälkeistä tukea. Deeren liikekumppanit jakavat yhtiön vision ja arvot ja ovat yhtiön tavoin hyvin sitoutuneita auttamaan asiakkaita tuottavuuden ja kannattavuuden lisäämisessä. Suuri osa Deeren tuotteiden osista, komponenteista ja teknologiasta tulee ulkopuolisilta toimittajilta. Menestyksemme kannalta on erittäin tärkeää, että ne toimittavat tehtaillemme ja muille tuotantolaitoksillemme laadukkaita tuotteita aikataulun mukaisesti ja luotettavasti. Riippumattomat jälleenmyyjät vastaavat John Deeren tuotteiden myynnistä ja edustavat brändiämme vähittäiskaupassa ostajien suuntaan. Yhtiö on tunnettu kokeneista jälleenmyyjistään, heidän asiantuntemuksestaan tuotteiden suhteen sekä myynnin jälkeisestä tuesta. Deeren vahvat suhteet liikekumppaneihin tuovat yhtiölle osaltaan merkittävää kilpailuetua, joka kasvaa nopeasti koko maailmassa ja on välttämätöntä maailmanlaajuisen markkina-asemamme laajentamiselle. OSAKKEENOMISTAJAT Pitkäkestoista poikkeuksellista tulosta tekemällä Deere tuottaa osakkeenomistajille lisäarvoa ja motivoi heitä jatkamaan sijoitustaan. Vahva kehitys auttaa yhtiötä keräämään pääomaa luotettavasti, tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Tämän pääoman turvin voimme puolestaan parantaa toimintaamme ja kehittää asiakkaiden tarvitsemia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Poikkeuksellinen taloudellinen tulos auttaa meitä lisäksi houkuttelemaan, kehittämään ja pitämään palveluksessamme kyvykkäitä työntekijöitä, joiden työpanos on jatkuvan menestyksemme kannalta hyvin tärkeä. Sen lisäksi, että John Deere tarjoaa hyvää tuottoa, se myös noudattaa eettisiä toimintaohjeita ja kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa. Tämä parantaa yhtiön mainetta ja lisää sen houkuttelevuutta sijoituskohteena. 5

6 Yhteiskunnallinen vastuu Moninaisuus ja työympäristön suvaitsevaisuus Deeren tärkeimpänä tehtävänä on harjoittaa tuloksekasta liiketoimintaa tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita, työntekijöille mielekäs työympäristö ja sijoittajille hyvä tuotto. Menestyvä liiketoiminta tuo mukanaan mahdollisuuden toimia yhteiskunnan tuottavana jäsenenä ja palvella yhtiönä korkeampaa päämäärää. Korkeampana päämääränä on auttaa parantamaan kaikkien ihmisten elintasoa sitoutumalla niihin, jotka hankkivat elantonsa maasta. Yhtiö kannustaa yhteisöjohtamiseen ja ammatilliseen johtamiseen. Työntekijät käyttävät eri puolilla maailmaa monin eri tavoin aikaa ja osaamistaan yhteisöjensä olojen parantamiseen. Maailmanlaajuisissa vapaaehtoistoimintaa koskevissa menettelyohjeissamme työntekijöitä kannustetaan tällaiseen voimavarojen jakamiseen. Myös yhtiö pyrkii antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle. Tuemme taloudellisesti strategisia aloitteita ja palveluja, jotka hyödyttävät ihmisiä eri puolilla maailmaa. Lisäksi teemme kumppanuusyhteistyötä julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa, jotka haluavat parantaa yhteisöä kuten mekin. Muilta osin toimimme aktiivisena suunnannäyttäjänä yhteisöjen kasvuun ja kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa. Sitoutumisemme julkiseen vastuunkantoon näkyy myös päivittäisessä liiketoiminnassamme. Esimerkiksi tuotteiden suunnittelua, tehtaiden toimintaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia koskevassa päätöksenteossamme otetaan huomioon pitkät perinteemme ekologisesti vastuullisen ja turvallisen sekä paikallisiin yhteisöihin myönteisesti vaikuttavan toiminnan alalla. Vastuullinen yrityskansalaisuus on John Deeren menestyksen kulmakivi. Kun se yhdistetään rehellisyyteemme asiakassuhteissamme sekä muihin tekijöihin, se tuottaa yhtiöllemme monia hienoja etuja. Deere pyrkii luomaan työympäristön, joka on houkutteleva erilaisista taustoista tuleville työntekijöille, joilla on erilaisia vakaumuksia ja kokemuksia. Työntekijöiden erilaisuus on yksi kilpailuvalttimme ja vaikuttaa yhtiömme luonteeseen. Deeren sitoutuminen moninaisuuteen sopii yhtiön arvoihin, joissa korostetaan rehellisyyttä ja vastavuoroista kunnioitusta. Kun lisäksi Deere kasvaa eri puolilla maailmaa ja tuo uusia tuotteita uusille markkinoille, moninaisuuden kunnioittaminen on entistäkin tärkeämpää, jotta yhtiö voi houkutella sitoutuneita työntekijöitä, uskollisia asiakkaita ja laadukkaita liikekumppaneita. Deere katsoo, ettei moninaisuudessa ole suinkaan kyse vain väestörakenteellisista eroista, vaan se kattaa kaikki ominaisuudet, jotka tekevät ihmisistä yksilöitä. Siten rotu, sukupuoli, tausta ja ikä ovat vain esimerkkejä työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme ominaisuuksista. On myös tärkeää tuoda yhteen työntekijät, joilla on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia, erilaista tietoa ja erilaiset tyylit. Deere on sitoutunut käytäntöihin ja menettelytapoihin, jotka edistävät moninaisuutta sanan laajimmassa merkityksessä. Pyrkiessämme strategisiin tavoitteisiimme on hyvin tärkeää, että kehitämme ja pidämme yhtiössä yllä toimintaympäristöä, joka edistää vastavuoroista kunnioittamista, suvaitsevaisuutta, yhteistyötä ja tuottavuutta kaikkien henkilöiden keskuudessa heidän taustoihinsa katsomatta. Tämä osaltaan takaa, että Deere onnistuu kehittämään poikkeuksellisia kykyjä ja muodostamaan entistä perusteellisemman ja monipuolisemman kuvan maailmanlaajuisesta kasvavasta asiakaskunnastaan. 6

7 Ympäristö, terveys ja turvallisuus John Deere -brändi Yhtiötämme pidetään suuressa arvossa maapallon ja ihmiskunnan hyvinvointia edistävien menettelytapojen ja käytäntöjen vuoksi. Sitoutumisemme ympäristönsuojeluun näkyy toimipaikkojemme toimintaprosesseissa. Energiatehokkaat järjestelmät huolehtivat ilman ja veden laadusta ja poistavat tai vähentävät toimintamme tuottamaa jätettä. Investoidessamme uusiin tuotteisiin, toimintatapoihin tai tekniikoihin asetamme etusijalle ne, joiden vaikutus ympäristöön on suotuisin. Edistämme luonnonvarojen järkevää käyttöä ja pyrimme rajoittamaan ja jopa torjumaan haittavaikutuksia. Deere käyttää huomattavasti resursseja sellaisten tuotteiden suunnitteluun, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet tehokkaasti ja tuloksekkaasti sekä minimoivat samalla ympäristöhaitat ja säästävät luonnonvaroja. Toimiva tuotesuunnittelu lisää kuluttajien turvallisuutta, ja siksi John Deeren tuotteissa on ominaisuuksia, jotka vähentävät loukkaantumisen, sairastumisen ja väsymisen vaaraa. Samoin tuotteiden tunteminen on turvallisuuden kannalta tärkeää. Olemme siksi sitoutuneet opettamaan asiakkaillemme tehokkaimmat ja turvallisimmat tavat käyttää tuotteitamme. Teemme myös yhteistyötä päättäjien kanssa ja autamme näin heitä laatimaan käyttäjiä suojaavia sääntöjä. Pyrimme myös lisäämään työntekijöidemme hyvinvointia jatkuvilla kehitysohjelmilla, joiden tavoitteena on luoda turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja. Pyrimme kaikkialla maailmassa noudattamaan täysin lakien ja sääntöjen vaatimuksia ja jopa ylittämään ne. John Deere on sitoutunut kaikkien työntekijöidensä ja liikekumppanien tuella toimimaan entistä selvemmin suunnannäyttäjinä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisen alalla. Huolella ja intohimolla työskentelevät työntekijät ovat tehneet yhtiön historian aikana John Deere -brändistä maailmanlaajuisesti arvostetun merkin. John Deere -brändi on laajalti arvostettu ja yhtiön tärkeä kilpailuvaltti. Brändimme on lupaus siitä, että palvelemme asiakkaitamme ja kasvavaa maailmaa ja että pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja vastaamaan niihin suunnittelemalla ja tarjoamalla kehittyneitä tuotteita ja palveluja. Pyrimme näin auttamaan asiakkaitamme käyttämään maata järkevämmin. Lupauksemme erottaa meidät kilpailijoistamme ja auttaa meitä parantamaan voimakkaasti asemaamme markkinoilla, joilla toimimme. Sen avulla kerromme maailmalle visiostamme selvästi ja johdonmukaisesti. As stewards of the brand, whether employees, independent dealers or suppliers, all of us are responsible for sustaining the positive reputation John Deere seeks in the markets and communities we serve. 7

8 DKE Litho in U.S.A. (12-10)

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

Pirelli-Yhtymän Arvot ja Eettinen Säännöstö

Pirelli-Yhtymän Arvot ja Eettinen Säännöstö Pirelli-Yhtymän Arvot ja Eettinen Säännöstö Pirelli-yhtymän identiteettiä on kautta aikojen muovannut joukko arvoja, joita me kaikki olemme vuosien mittaan pyrkineet noudattamaan ja vaalimaan. Vuosien

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 01 Pääjohtajan viesti... 02 Pääjohtajan viesti... 04 Sitoutuminen arvoihimme... 06 Eettisten sääntöjemme noudattaminen... 10 Velvollisuutemme... 14 Avun

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Pöyry Oyj. Vuosikertomus 2010

Pöyry Oyj. Vuosikertomus 2010 Pöyry Oyj Vuosikertomus 2010 Visio: Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee kestävän kehityksen ratkaisuja yhä monimuotoisemmassa maailmassa. 02 Vuosi 2010 lyhyesti 04

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA Yrityksen hallinto Pro gradu tutkielma Heinäkuu 2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot