Työt muuttuvat. Hallitaan työn muutokset yhdessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työt muuttuvat. Hallitaan työn muutokset yhdessä."

Transkriptio

1 Työt muuttuvat. Hallitaan työn muutokset yhdessä. Olavi Manninen Joulunajan Matinea , Tampere Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla

2 MUUTOKSET TYÖELÄMÄSSÄ JA TYÖSSÄ Muutos on strateginen lisäarvo ja voimavara. Aina muutos on liittynyt ja liittyy kehitykseen ja kehittämiseen. Muutos ei ole jotain sellaista, joka ei kosketa meitä, vaan usein me toivotamme muutoksen tervetulleeksi ja toivomme asioiden, työyhteisön tai oman työn muuttuvan ja muutettavan toisenlaiseksi. Kaukoviisaasti yritämme suunnitella ja ennakoida tulevaa (muutosta) ja kilpailemme keskenämme siinä, miten innovoida ja mukautua kehitykseen. Muutoksista johtuvat paineet, tarpeet ja mahdollisuudet tuntuvat erityisesti liike- ja työelämässä, missä uuden luominen on olennainen edellytys pysyä mukana kansainvälisessä kilpailussa.

3 UUDET AMMATILLISET VAATIMUKSET Kehitys muuttaa työntekijöihin kohdistuvia ammatillisia vaatimuksia kaikilla aloilla. Viimeaikainen kehitys osoittaa, että samalla kun ns. tavanomaista suorittavaa työtä tekeviä henkilöitä irtisanotaan joukoittain, tietotyötä tekevien ja erityisesti henkilöiden, joilla yhä korkeampi ja korkeampi osaamis- ja asiantuntemustaso, määrä on kasvanut. Uusien työtehtävien hallintaa ajatellen tietotyötä tekevän on oltava halukas ja kykenevä omaksumaan uutta tietoa ja uusia tiedon aloja.

4 MUUTTUVAN TYÖELÄMÄN PIIRTEITÄ Osaamis- ja vaativuustason kasvu (taidot ja koulutustaso) Uusien työn organisointimuotojen käyttöönotto Uusien johtamis- ja palkitsemismuotojen käyttöönotto Tietotekniikan lisääntyvä käyttö Joustavuuden lisääntyminen Työn liikkuvuuden lisääntyminen Epätyypilliset työsuhteet (projekti- ja osa-aikatyö, vuokratyö) Työsuhteiden epävarmuus Palkkapolarisaatio Urakehityksen muotojen moninaistuminen Yrittäjämäisten työsuhteiden lisääntyminen

5 PÄÄTTELYTAITO EI RIITÄ Esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa työnantajat arvostavat hyvin paljon korkeakouluopiskelijoiden ja opintonsa juuri päättäneiden sekä analyyttista että ennen kaikkea ongelmien ratkaisukykyä. Samaan aikaan samat amerikkalaiset työnantajat valittavat säännönmukaisesti sitä, että vastavalmistuneilta puuttuvat kommunikointitaidot, neuvottelutaidot, yhteisymmärryksen rakentamistaidot ja että vastavalmistuneet ovat tietämättömiä taloudellisista ja lainsäädännöllisistä seikoista yms. työelämän pelisäännöistä, joita noudattaen yrityksen ja yrityksessä on toimittava.

6 ORGANISATORISET HEIJASTUMAT Kiihtyvä muutostahti ja sen synnyttämä toiminnan jatkuva parantaminen tekee tarpeelliseksi muotoilla uudelleen niin työorganisaatioiden rakenteet kuin tehtävät työt. Hierarkkiset organisaatiot, joilla ei ole muun vertikaalisen tuotanto- ja työtoiminnan kanssa muuta yhteistä kuin ylhäältä päin tapahtuva käskytys, eivät kykene reagoimaan tarpeeksi nopeasti dynaamisen toimintaympäristön kanssa. Tehokkuuden lisäämiseksi organisaatioiden eri osat ja eri spesialistiryhmät (klusterit) pannaan kommunikoimaan keskenään ja työskentelemään kiinteässä vuorovaikutuksessa toinen toistensa kanssa.

7 KORKEAKOULUTASOISET HEIJASTUMAT Työtoimintojen jatkuva parantamistarve tekee tarpeelliseksi varmistaa, että korkeakoulutasoinen opetus valmentaa opiskelijoita työskentelemään tätä todellisuutta vastaavassa monimutkaistuvassa ja muuttuvassa maailmassa. Erityisesti sellainen lähestymistapa, jossa aktiivisesti pyritään yhteistyöhön yritys- ja työelämän ja reaalimaailman ongelmien kanssa, synnyttää korkeakoulutasoiseen toimintaan relevantin, mutta samalla myös monin tavoin palkitsevan oppimisympäristön. Korkeakoulujen tarvitsee löytää entistä parempia tapoja muovata yhteydenpitotapoja yritys- ja työelämän kanssa ja toteuttaa työelämäosaamista edistäviä opetussuunnitelmia innovatiivisesti, jotta opetuksen ja oppimisen työelämävastaavuus paranee.

8 KORKEAKOULU - TYÖELÄMÄ SITOUTUMISEN LAADUN ARVIOINTI* Tietoisuus ja tunnistus (organisaatioiden kohtaamishalukkuus) Kyvykkyys oppia olemaan pätevä Halukkuus ylläpitää kehittyneitä ammattitaitoja Kyvykkyys hallita oppimista Innovatiivisuuden vainu sekä tietojen yhdistelytaidot Kestävä maailmanlaajuinen erinomaisuus *Kyseessä on useimmiten tietämyksen siirrosta eri instituutioiden välillä ja organisaatioiden keskinäisestä sitoutumisesta tähän yhteiseen toimintaan.

9 INHIMILLISEN PÄÄOMAN YHTEYS ORGANISAATION MENESTYMISEEN Yrityksen menestymistä arvioivassa UPBEAT - mallissa (Powell ja Money 2004) on tunnistettu seuraavat neljä inhimilliseen pääomaan liittyvää kannustavaa voiman lähdettä: Liiketoiminnan kehittäminen Yksilöllinen suoriutuminen Määrätietoinen sosiaalinen verkostoituminen Osaamisen lisääminen Esimerkiksi, kun kombinoidaan ristiintaulukoimalla nämä neljä (4) inhimilliseen pääomaan liittyvää kannustavaa voiman lähdettä edellä kuvattujen kuuden (6) sitoutumisen laatua mittaavien asteikkojen kanssa, voidaan havaita, että osaamisen lisääminen ja kestävä maailmanlaajuinen erinomaisuus liittyvät toinen toisiinsa.

10 SITOUTUMISEN JA KUMPPANUUDEN VIITEKEHYS* Aste 1. Tietoisuuden aktivoituminen; so. tiedotusta ja tiedostamista (työntö/veto) ilman mitään muodollista sopimusta ja ilman mitään arviointia lukuun ottamatta aktivoinnin tunnistamista. Aste 2. Tilapäinen ad hoc sitoutuminen tiettyä toimenpidettä varten. Aste 3. Muodollinen sitoutuminen, johon ajavat organisaation toiminnalliset vaatimukset ja johon liittyvät myös tarkat hyväksytyt tavoitteet. Aste 4. Kumppanuus, jota ohjaavat jotkut yrityksen tai oppilaitoksen operatiiviset liiketoiminnalliset tarpeet (tavoitteet kirjattu esimerkiksi kirjalliseen kumppanuussopimukseen tai tulossopimukseen). Aste 5. Strateginen yhteenliittymä (allianssi), jota ohjaavat yritysten tai oppilaitosten strategiat ja joka on suunniteltu tyydyttämään erityiset kumppaneiden liiketoiminnalliset tarpeet ja tavoitteet (sisältää selkeän dokumentoitavan arviointimenetelmän koskien muun muassa tavoitteita, menestymisen kriteereitä, mittaamista, palautetta ja jatkotoimenpiteiden suunnittelua). *Viitekehys on tehty tarkoituksellisesti riittävän laajaksi, jotta korkeakoulu yritys-/työelämä - sitoutuminen/kumppanuus voidaan luokitella ja arvioida.

11 SITOUTUMISEN JA KUMPPANUUDEN ILMENTYMISEN PROSESSI VERKOSTOSSA Aste 1. Tietoisuuden aktivoituminen; osallistuminen avoimiin yleisö - tilaisuuksiin, seminaareihin, luentotilaisuuksiin ja yhteystietojen päivittäminen jne. Aste 2. Tilapäinen ad hoc sitoutuminen; osallistuminen verkoston teema - ja pienryhmätoimintaan, työpaikkakäynneille ja opintomatkoille jne. Aste 3. Muodollinen sitoutuminen; verkosto - ja yhteistoimintasopimukset, työkulttuurikartoitukset työpaikoilla jne. Aste 4. Kumppanuus; hankesuunnittelu ja kehityshankkeiden toteuttaminen, osallistuminen verkoston toimintatapojen kehittämiseen, omatoiminen tiedotus ja markkinointi, julkinen esiintyminen logogalleriassa jne. Aste 5. Strateginen yhteenliittymä (allianssi); aktiivinen osallistuminen verkoston toiminnan ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen, tuotteistamiseen, tietotuotantoon, koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen kuten esimerkiksi Työelämäosaamisen käsikirja, Työelämänosaamisen asiantuntija valmennusohjelma johtajille, Työelämäkorkeakoulun perustaminen jne.

TYÖELÄMÄOSAAMISEN EDISTÄMINEN PIRKANMAALLA

TYÖELÄMÄOSAAMISEN EDISTÄMINEN PIRKANMAALLA KEHITYSSUUNNITELMA Olavi Manninen 3.1.2005 Tampere TYÖELÄMÄOSAAMISEN EDISTÄMINEN PIRKANMAALLA SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1. Hankkeen tausta 2. Työelämäosaamisen edistäminen ja kehitystarpeet 3. Kehityssuunnitelma

Lisätiedot

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Glossary Arviointihaastattelu Arviointihaastattelu on työkalu työntekijöiden opastamista ja arviointi varten. Heidän motivaatiotansa,

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia!

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! Niitä vastaanottaa AHOT korkeakouluissa -hankkeen projektipäällikkö Tiina Anttila, s-posti tiina.anttila@utu.fi.

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka 3 Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen loppuasiakirja: Talotekniikka 4 5 Johdanto Koko Euroopan unionin laajuiset yhteiset työmarkkinat

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS J ATKOTUTKINTO OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Seutuportaalin kehittämisen integrointi Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen Tomi

Lisätiedot