Liikuttava maakunta Pirkanmaa. - Pidä itsestäsi huolta -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuttava maakunta Pirkanmaa. - Pidä itsestäsi huolta -"

Transkriptio

1 Liikuttava maakunta Pirkanmaa - Pidä itsestäsi huolta

2 LIIKUTTAVA MAAKUNTA PIRKANMAA - Pidä itsestäsi huolta - 1. Tausta ja toimeenpano 2. Kumppanuudet ja hallinto 2.1. HLU ja kumppanit 2.2. Ohjausryhmä 2.3. Kunnat 2.4. Muut 3. Sisältö 3.1. Kohderyhmät 3.2. Toimintamalli 3.3. Suunnitelma (toteutus kohdassa 4.2. ) 4. Tavoitteet 4.1 Tulos 4.2 Toteutus 5. Resurssit ja talous 5.1. Talous 5.2. Henkilöstö 5.3. Kumppanit Liikuntalähete käytössä Liikunta-/elintapaneuvonta toimii Eri toimijoiden välinen yhteistyö on arkipäivää Liikuntapalvelujen aseman vahvistaminen ja roolin selkeyttäminen Urheiluseurojen aseman vahvistaminen terveysliikunnan toteuttamisessa Liikkumislähete käytössä Liikunta- ja elintapaneuvonta toimii Eri toimijoiden välinen yhteistyö arkipäivää Kunnan, 3.sektorin ja Yritysten sekä yksilön oma vastuu em. toiminnasta PSPH yhteistyön kehittyminen ja UKK:n hyödyntäminen HLU kumppanuus vahvistuu Liikuntapalvelujen asema ja rooli Urheiluseurat terveysliikunnan toteuttajina 6. Prosessikuvaus 6.1 Hankkeen etenemisen keskeiset stepit 7. Lopuksi

3 LIIKUTTAVA MAAKUNTA PIRKANMAA - Pidä itsestäsi huolta - 1. Tausta HLU toteuttaa käytännön tasolla tuki- ja kokeilutoimintaa, joilla nyt laaditun alueellisen terveysliikuntasuunnitelman sisältö jalkautetaan arjen toiminnaksi ja tuetaan pysyvää toimintakulttuurin muutosta erityisesti kuntakohtaisesti räätälöidyin tavoin ja kumppanuuksin. Hämeen Liikunta ja Urheilu ry on yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP: n), UKK- Instituutin sekä laajan neuvottelukunnan (noin 30 kuntien ja järjestöjen edustajaa) kanssa valmistanut Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman, joka valmistui keväällä Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma liitteenä (liite 1). Alueellisen terveysliikuntasuunnitelman toimeenpanoa tukevat ja koordinoivat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, UKK-instituutti sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu. Suunnitelman alueellista toteutumista arvioi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma on tarkoitettu käytännön työkaluksi lisäämään Pirkanmaan kuntien kaikkien toimialojen, työterveyshuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden poikkihallinnollista yhteistyötä sekä tukemaan terveysliikunnan suunnittelua. Kunnissa terveysliikunnan edistämisen seurannan tulee nivoutua osaksi hyvinvointikertomustyötä Maamme hallituksen linjaus kannustaa kuntia liikunnan lisäämiseen väestössä. Fyysistä aktiivisuutta edistämällä on mahdollisuus pidentää työuria, lisätä työhyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä sekä kaventaa sosiaaliluokkien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja. Kunta- ja palvelurakenteiden muutokset vauhdittavat kuntien liikuntapalveluiden ja osaamisen kehittämistä poikkihallinnollisesti sekä yhteistyön lisäämistä yli kuntarajojen. Äskettäin julkaistun Terveysliikunnan valtakunnallisen linjauksen (Muutosta liikkeellä!, STM 2013) tavoitteena on edistää terveysliikuntaa kunnissa. HLU haluaa omalta osaltaan olla edistämässä laaja-alaisen liikuntakulttuurin kehittymistä maassamme. Haluamme olla mallina muillekin, ja siksi olemme rakentaneet yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa vuoden 2016 loppuun kestävän käytännön toimenpiteitä lisäävän ja vahvistavan toimintakokonaisuuden Pirkanmaan 24 kaupungissa/kunnassa. Liikunnan aluejärjestöt ovat yhdessä sitoutuneet laajentamaan hankkeemme tuottamia yhteistyömalleja ja sisältöjä koko maahan.

4 Tuemme kuntakohtaisesti toteutettavia alueellisen terveysliikuntasuunnitelman mukaisia tavoitteita luomalla kuntakohtaisia käytännön toimenpidekokonaisuuksia seuraavien periaatteiden mukaisesti: toimintakulttuurissa ennakoiva ote on keskeistä arvostamme organisaatioiden omaa toimintakulttuuria (kuntakohtaiset toteutusmallit) bencmarking on iso mahdollisuus onnistumiset kiertoon, epäonnistumisista opiksi arjen istumisen vähentäminen liikunnan lisääminen koko ihmisen elämänkulussa liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta toimialat ylittävän toiminnan lisääminen/vahvistaminen kuntien sisällä ja ylikunnalliset (seutukunnalliset) mahdollisuudet kuntien välillä kunta, 3-sektori, yritykset ja omaehtoinen toiminta uusia avauksia ja kokeilukulttuuri käyttöön liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa Toimeenpano Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman tavoite on auttaa kuntien eri toimijoita lisäämään väestön fyysistä aktiivisuutta. Se on käytännön työväline tukemaan valtakunnallisen terveysliikuntastrategian Muutosta liikkeellä! (STM 2013) ja kuntien hyvinvointikertomusten toimeenpanoa. Suunnitelman lausuntokierroksena on toiminut sen esittely Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavissa 24 kunnassa. Lisäksi suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ovat lähettäneet sen kommentoitavaksi sidosryhmilleen. Lausuntokierroksen jälkeen Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman hyväksyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus, jonka jälkeen se löytyy vastuuorganisaatioiden (HLU, PSHP ja UKK-instituutti) verkkosivuilta. Kuntakierros toteutettiin keväällä 2014, jotta Pirkanmaan alueellista terveysliikuntasuunnitelmaa voidaan kunnissa käyttää jo vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnittelun apuna. Kuntakierroksen tilaisuuksiin osallistui kuntien johto- ja hyvinvointiryhmien jäseniä, luottamushenkilöitä, kunnan eri toimialojen edustajia, kolmannen sektorin ja urheiluseurojen sekä paikallismedian edustajia. Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman vastuuorganisaatioiden edustajat esittelivät suunnitelman. Kuntakierroksen tilaisuuksissa läsnäolijoilta myös kartoitettiin kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden lisäämisen haasteita ja ehdotuksia niiden ratkaisuksi. Näiden minityöpajojen tuotokset palautettiin kuntiin poikkitoiminnallisille hyvinvointityöryhmille, jotka koordinoivat alueellisen terveysliikuntasuunnitelman toimeenpanoa kunnassa. Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma tukee kunnan hyvinvointikertomuksen painopisteiden toimeenpanoa auttamalla pohtimaan mitä kukin toimiala ja sen yksittäiset työntekijät osaltaan voivat tehdä väestön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.

5 Toimeenpano voidaan käynnistää esim. tarkastelemalla suunnitelman taulukoita hyvinvointiryhmässä ja vertaamalla niiden sisältämiä esimerkkejä ja ehdotuksia oman kunnan käytäntöihin. Uusiin käytäntöihin ei aina tarvita rahaa. On tärkeätä, että kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden lisääminen ymmärretään jokaisen toimialan tehtäväksi. Siten sen toimeenpano, seuranta ja arviointi ovat osa normaalia toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia. 2. Kumppanuudet ja hallinto 2.1 HLU ja kumppanit HLU vastaa jalkauttamishankkeen kokonaisuudesta. Olemme koonneet alueellisen toimintaklusterin, jossa kumppanimme tuovat oman professionaalisen osaamisensa suunnitelman jalkauttamiseen sekä tehtävään kehittämis- ja arviointityöhön. Tarkemmin klusterimme jäsenet tehtävineen esitellään kohdassa 5.3. Kokonaisuutena hallintoklusterimme tehtävä on toimia taustalla, sillä hankkeen pysyvien toimintakäytänteiden ja kulttuurin muutos tulee lähteä kunnan itse rakentaman toimintatavan ja mallin perustalle. 2.2 Ohjausryhmä Ohjausryhmä toimii hankkeen tukena ja tuottaa osaltaan lisäarvoa HLU:n tekemälle työlle laventaen hankkeet taustalla vaikuttavaa empiiristä ja tieteellistä tietopohjaa. Ryhmän työ on myös innovoida ja edistää hankkeessa toteutettavaa kokeilukulttuuria ja tuoda omat verkostonsa käyttöömme. Ohjausryhmässä ovat edustettuina tutkimus-, terveys-, projekti- ja kuntaosaaminen sekä 3.sektorin toimijoista kansanterveys- ja liikuntajärjestöt. Ohjausryhmän jäsenet esitelty tarkemmin kohdassa Kunnat Kuntien osalta tukeudutaan hallinnollisesti heidän omien hallintoviranomaisten kumppanuuteen. Keskeisiä kumppaneita hallinnollisesti onnistumisen kannalta ovat kuntajohdon lisäksi sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, liikunta- ja nuorisotoimi sekä tekninen toimi. Alueellisen terveysliikuntasuunnitelman sisällössä on eri toimialojen keskeiset sisällöt vastuineen ja sisältöineen on esitetty yksityiskohtaisesti (Liite 1). 2.4 Muut (LiKes,.. ) Liikunnan ja kansanterveyden keskusliitto (Likes) valvoo ja arvioi hanketta hankkeen osarahoittajan roolissa. Ilman Likesin myöntämää tukea, ei hanketta olisi voitu tässä laajuudessa toteuttaa.

6 3. Sisältö 3.1. Kohderyhmät Toimintamme tehokkuuden optimoimiseksi ja arviointityön relevanttiuden parantamiseksi kohdistetaan eri sektoreiden toimenpiteet viiteen eri ikäluokkaan kohdennettuina. Ikäluokittaiset kohdennukset ja perustavoitteet ovat: 0 6-vuotiaat Vähintään 2 tuntia reipasta liikuntaa joka päivä. Omaehtoista ja ikäryhmälle sopivaa vuotiaat Vähintään 1 2 tuntia liikuntaa päivittäin monipuolisesti ja ikäryhmälle sopivalla tavalla. Yli 2 tunnin pituisia istumisjaksoja vältettävä ja ruutuaikaa max. 2h/pvä vuotiaat Liiku reippaasti ainakin 2h 30 min. tai 1 h15 min rasittavasti / viikko Liikehallintaa ja lihaskuntia ainakin 2 x viikossa Ikäihmiset 65+-vuotiaat Liiku reippaasti ainakin 2h 30 min. tai 1 h15 min rasittavasti / viikko Lihasvoima-, tasapaino- sekä ketteryysharjoittelua 2-3 x viikossa Venyttely- ja liikkuvuusharjoituksia 2 x viikossa Erityisryhmät Liiku reippaasti ainakin 2h 30 min. tai 1 h15 min rasittavasti / viikko Omien mieltymysten ja rajoitusten mukaista liikuntaa 3.2. Toimintamalli Keskeisenä tavoitteena työssämme on pysyvän toimintakulttuurin muuttaminen siten, että eri hallinnonalat ja toimijat sisällyttävät liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan edistämisen osaksi omaa arjen toimintaansa. Toisaalta haluamme olla luomassa uusia innovatiivisia tapoja toteuttaa edellä esitettyjä tavoitteita eri yhteistoiminnallisin muodoin. Rakennamme kuntakohtaiset jalkauttamis- /toteuttamissuunnitelmat, jotka rakentuvat kuntakohtaisten rakenteiden, yhteistyötapojen ja tahtotilan pohjalta siten, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa toteuttaa toimintoja. Kuntakohtainen työ perustuu HLU:n ja sen kumppaneiden tuomaa osaamis- ja kokemuspääomaan, joka luovutetaan kuntakohtaiseen käyttöön. Kuntien osalta keskeistä on kehittämishaluisen asenneilmastoon luominen, johdon tuen varmistaminen, liikuntapalvelujen ja hyvinvointiryhmien aktiivisuus sekä yhteistyön mahdollisuuksien näkeminen mm. 3-sektorin toimijoiden suuntaan. Käytännön prosessikuvaus hankkeen suunnitelmallisesta etenemisestä on kohdassa 6.1.

7 4. Tavoitteet Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelman pohjalta on tehty kuntakohtaiset operatiiviset toteuttamissuunnitelmat. Lisäksi toteuttamissuunnitelmaan on saatu sitoutettua kunnan omat toimijat sekä kuntakohtaisesti valitut kumppanit. Kunnallinen liikuntaneuvonta toteutuu kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Terveysliikuntasuositusten käytännön toteuttaminen ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen osaksi arkea, on edennyt kohdekunnissa. Yhtenäiset arviointiperusteet on luotu arvioinnin systematisoimiseksi. Koko elinkaarelle kohdistuva toiminta toteutetaan osana kunkin kunnan strategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa. Elinkaariperusteiseen (tai toimialakohtaiseen) operatiiviseen työhön kytketään kunnan omat toimialat (Johto, TekLa, Kaavoitus, SOTE, Sivistys, Liikunta ja nuoriso), koulut, terveydenhuolto (opiskelu-, perus- ja työterveyshuollot), järjestöt sekä yrittäjätoiminta. Terveysliikunnan kehittäjän keskeiset tehtävät ovat yhdessä erityisesti PSHP:n, kuntien liikuntapalvelujen sekä kuntien nimeämien hyvinvointikoordinaattorien (terveydenhuoltolain määrittelemät) kanssa luoda kuntakohtaiset operatiivisen työn toteuttamismallit tavoitteineen, jotta alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamistoimet ja tavoitteet saadaan toteutettua. 4.1 Tulos Liikuntalähete käytössä Hankkeen tavoite on, että vuoden 2016 lopussa kaikissa Pirkanmaan kunnissa on otettu liikuntalähete käyttöön. Liikuntalähetettä käyttävät terveydenhuollon ammattilaiset lääkärit ja terveydenhoitajat. Tärkeää on myös, että liikuntalähetteen käyttöä laajennetaan koulujen terveydenhoitajien ja liikuntaneuvontaa tekevien apteekkien oikeudeksi. Samoin tärkeää on, että työterveyshuolto entistä enemmässä määrin ottaa liikuntalähetteen käyttöönsä Liikunta-/elintapaneuvonta toimii Jotta liikuntalähete voidaan ottaa käyttöön, on luotava toimiva liikunta- /elintapaneuvontajärjestelmä. Hankkeen tavoite on, että vuoden 2016 lopussa kaikissa Pirkanmaan kunnissa on toiminnassa liikunta-/elintapaneuvontajärjestelmä. Oleellista on se, ettei ole yhtä ainoaa mallia, vaan jokainen kunta luo omaan käyttöönsä oman toimivan järjestelmänsä.

8 4.1.3 Eri toimijoiden välinen yhteistyö on arkipäivää Hankkeen tavoite on, että kunnan eri hallintokuntien yhteistoiminta arjen hyvinvoinnin luomisessa on jokapäiväistä ja luonnollista. Urheiluseurojen ja muiden yhdistysten roolia vahvistetaan siten, että ko. järjestöille annetaan mahdollisuus osallistua entistä enemmän terveysliikuntapainotteiseen toimintaan. Eri ydinsisällöt (UKK, PSPH ja HLU) Hyvinvointityöryhmissä mukana ja toimivat muut hallinnonalat Keskushallinto, tekninen toimi, sivistys muu 3. sektori Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on keskeinen asema hankkeen edistämisessä. Heidän edustajansa on ohjausryhmässä. UKK-instituutin rooli luoda yhteinen mittari, miten arvioidaan terveysliikunnan edistyminen kunnan sisällä ja niiden mittareiden perusteet. Hämeen Liikunnan ja Urheilun rooli on vahvistaa eri osapuolten ja kumppaneiden yhteistoimintaa. Samalla saadaan tuloksena selvyyttä siihen, mikä rooli liikunnan aluejärjestöllä tulevaisuudessa on Liikuntapalvelujen aseman vahvistaminen ja roolin selkeyttäminen Kunnan liikuntatoimen rooli terveysliikunnan edistäjänä on entistä enemmän tärkeämpi. Se on organisoidun urheilun keskeinen yhteistyökumppani. Siksi sen resurssit ja toimintaedellytykset pitää turvata. Kunnan liikuntatoimen edustajan pitää olla aktiivinen hyvinvointityöryhmän jäsenenä ja sitä kautta tuoda esille liikunnan ennalta ehkäisevän toiminnan merkitystä sekä seurayhteistyön (muut 3. sektori) mahdollisuuksien hyödyntämistä Urheiluseurojen aseman vahvistaminen terveysliikunnan toteuttamisessa Tärkeä tavoite on saada urheiluseurat mukaan. Toisaalta seurojen pitää ymmärtää se, että terveysliikuntatoiminta ei ole pois millään muotoa heidän lasten-, nuorten ja kilpailutoiminnasta. Se on suuri mahdollisuus laajentaa seuran kokonaisuutta liikuntakulttuurissa. Sillä saavutetaan entistä enemmän arvostusta ja sitä kautta saadaan seuran muuhunkin toimintaan tekijöitä. Tärkeää seuran kannalta on ymmärtää se, etteivät ne henkilöt, jotka vastaavat kilpaurheilutoiminnasta, ole vastuullisia varsinaisesta seuran terveysliikuntatoiminnasta. Siitä toiminnasta seurassa vastaavat eri henkilöt.

9 4.2 Toteutus Liikkumislähete käytössä Osaaminen ja promoaminen Tämän toiminnan olennaisena osana on järjestää koulutusta kaikille osapuolille. Vuoden 2015 aikana aloitetaan ko. koulutus terveydenhoitajien paikallisten yhdistysten kanssa. Lisäksi koulutusta järjestetään muille osapuolille tarpeen mukaan. Hyödynnetään kumppaniemme omia viestintä välineistöä, osaamista ja arvovaltaa Liikunta- ja elintapaneuvonta toimii Liikunta- ja elintapaneuvonnan oleellisia asioita on, että on tiedossa kunnan kaikki liikuntapaikat ja ketkä liikuntaa järjestävät ja luonnehdinta liikunnan sisällöstä. Luonnollisin tämän tiedon kerääjänä ja päivittäjänä toimisi kunnan liikuntatoimesta vastaava elin. Jokaisessa kunnassa sovitaan erikseen se, mikä on liikuntaneuvonnan fyysinen paikka ja miten lähetteen saanut henkilö toimii, varaako hän itse ajan vai varaako ajan lähetteen lähettäjä Eri toimijoiden välinen yhteistyö arkipäivää Terveydenhuoltolaki edellyttää kunnan eri hallintokuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisen. Jokaisen vastuulla on omalla toimialueellaan luoda edellytyksiä terveyden edistämiseen johon yhtenä tärkeänä osana on terveysliikunta. Näiden asioiden edistämisessä suuri rooli on kuntien hyvinvointikoordinaattoreilla ja hyvinvointiryhmillä. Yhteistyö hyvinvointikoordinaattorin ja HLU:n liikunnan kehittäjän kanssa on keskeinen. Erityisen tärkeää on luoda kunnan ja 3. sektorin yhteistyön edellytykset. Siinä asiassa Hämeen Liikunnan ja Urheilun rooli on korostetun tärkeä. Samoin kunnan alueella toimivien yritysten mukaan saaminen on tärkeää erityisesti aktiivisemman arjen luomisessa niin työaikana kuin työmatkaliikunnan edistämisessä. Valistuksen osuutta lisätään, jotta yksilö ymmärtäisi myös itse oman vastuunsa liikkua riittävästi oman terveytensä kannalta katsottuna Liikuntapalvelujen asema ja rooli Kunnan liikuntatoimi huolehtii Hämeen Liikunnan ja Urheilun sekä seuratoimijoiden osaamisen kuntakohtaisesta hyödyntämisestä ja yhteistoiminnan entisestään tiivistämisestä. Tässä työssä kunnan sisällä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen suuntaan on saatava käytännön tasolle. Liikuntatoimien kumppaneina terveysliikunnan edistämistyössä ovat urheiluseurat, kansanterveysjärjestöjen paikallisyhdistykset, kyläyhteisöt, kaupunginosajärjestöt, kansan- ja työväenopistot ym.

10 4.2.5 Urheiluseurat terveysliikunnan toteuttajina Hämeen Liikunnan ja Urheilun keskeinen tehtävä on saada seurat mukaan. Rooli on vastata vertaisohjaajakoulutuksesta ja koordinoida kaikkea hankkeeseen liittyvää koulutuksesta. 5. Resurssit ja talous 5.1 Taloussuunnitelma (HLU) v v v Menot: Henkilöstömenot , , ,- Vuokrat 2.500, , ,- Ulkopuoliset palvelut 4.000, , ,- Matka- ja majoitus 1.500, , ,- Materiaalit 2.000, , ,- Muut 1.000, , ,- yht , , ,- Tulot: LiKes (KKI-ohjelma) , , ,- HLU omarahoitus , , ,- yht , , ,- Lisäksi hankkeet toteutukseen kertyviä kustannukset (kumppanien panostus (hankkeen välillinen tuki) Henkilökustannukset: UKK , , ,- PSPH , , ,- Sydänliitto 2.500, , ,- Hengitysliitto 5.000, , ,- Kunnat , , ,- Muut kustannukset: mm. tilakustannukset , , ,- yht , , ,- Kustannukset yhteensä (HLU+kumppanit): Kaikki yhteensä , , ,-

11 5.2 Henkilöstö 5.3 Kumppanit Liikunnan kehittäjän palkkaaminen Terveysliikunnasta vastaavan projektipäällikön työpanos Koulutuspäällikön panos Yhteyssihteerin panos Aluejohtajan panos Kuntien terveysliikuntakoordinaattoreiden panos (24 kpl) Yhteistyökumppaneiden henkilöstön työpanokset (erikseen kohta c) Ohjausryhmän panos Terveyden edistämisen ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tutkija Erja Toropainen, UKK-instituutti Ylilääkäri Miisa Visakorpi, Työterveyspalvelu Viisari Kenttäpäällikkö Sari Kivimäki, KKI-ohjelma Liikunnan suunnittelija Janne Haarala, Hengitysliitto Liikuntakoordinaattori Satu Kankkonen, Nokian kaupunki Aluejohtaja Ari Koskinen, Hämeen Liikunta ja Urheilu Projektipäällikkö Harri Appelroth, Hämeen Liikunta ja Urheilu Liikunnan kehittäjä Sampsa Kivistö, Hämeen Liikunta ja Urheilu (toimii sihteerinä) Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri UKK-instituutti Pirkanmaan liitto Pirkanmaan kunnat Kuntien hyvinvointikoordinaattorit ( 24 kpl) Kansanterveysjärjestöt Urheiluseurat Kansanterveysjärjestöjen paikallisyhdistykset Kyläyhteisöt Kaupunkiosayhdistykset Yritykset

12 6. Prosessikuvaus Hankkeen etenemisen keskeiset stepit Vuosi 2014: Vuosi 2015: Vuosi 2016: Kenttäkierros kaikkien kaupunkien/kuntien kanssa erikseen Alueellisen terveysliikuntasuunnitelman valmistaminen, ohjausryhmätyöskentelyt, lausunnot, ja vahvistaminen Terveysliikunnan kehittäjän rekrytointi Käytännön jalkauttamistoimintojen suunnittelu kuntakohtaisesti: o hyvinvointiryhmien ja -koordinaattorien roolit o liikuntapalvelujen tukitoimet o hallinnollinen yhteistyö o HLU ja kumppaneiden tukitoimet 3. sektori tietoiseksi ja halukkaat mukaan kuntakohtaiseen työhön Kokeilutoimintojen aloittaminen Kuntakohtaisten sitouttamistoimien toteutus Koulutus- ja konsultointitoimet Bencmarking tilaisuudet osallisille (yhteiset osallistujakunnille) Kuntakohtaiset yhteistyöpajat 3. sektori mahdollistajana Osaamisen lisääminen ja tutkimukset hankkeen osalta Arvioinnin sisällöt ja kehitystoimet Kokeilutoiminnat ja muutossuunnat Yhteistyöpajat Onnistumisten ja epäonnistumisten jakaminen sekä kuntien sisäisenä että kuntien välisenä toimintana Osallisten huippuseminaari, jossa nostot onnistumisista Toimintakulttuurin muutosten tukitoimet Arvioinnin toteutus ja tulokset

13 7. Lopuksi Liikunnallisesti aktiivinen elämä lisää sinunkin hyvinvointiasi. Kansanterveys paranee, kansantalous kiittää yhdessä elämme jatkossa maassa, jossa asuu maailman liikkuvin urheilukansa. Kiitämme jo etukäteen kaikkia kumppaneitamme, sillä ilman teitä (heitä) tämäkään hankekokonaisuus ei voisi toteutua. Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n puolesta Ari Koskinen Aluejohtaja Harri Appelroth Projektipäällikkö

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 10.11.2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Lasten ja nuorten liikunta... 5 3. Aikuis- ja harrasteliikunta... 6 4. Seuratoiminta /

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 Mia Holmberg Kirsi Kiiskinen Kirjoittajat: Mia Holmberg & Kirsi Kiiskinen Copyright: Kymenlaakson Liikunta ry Kustantajat: Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:1

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:1 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa Yhteisjulkaisu Liikuntatieteellisen Seuran kanssa Kerkko Huhtanen, Teijo Pyykkönen 1 2 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän

Lisätiedot

Vuonna 2014 tuetut KKI-kehittämishankkeet

Vuonna 2014 tuetut KKI-kehittämishankkeet Vuonna 2014 tuetut KKI-kehittämishankkeet Sisältää yhteystiedot ja tiivistelmät toteutuneesta toiminnasta vuonna 2014 Hankkeen toteuttajataho Hankkeen nimi Tiivistelmä sivulla Espoon kaupunki, Liikahdus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Nina Laakso Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta nuorten liikuntaohjelmasta

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ 1 Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Perustutkinto Ammatillinen toiminta ja kehittäminen järjestötyön toimintaympäristössä 30 op Opintojaksovastaava Reijo Viitanen Sanna Laine & Piia

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho)

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Luonnos 28.1.2015 2 1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025 2015 ISBN 978-952-320-002-9 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot