Energia arjessamme ENERGIA-ALA LUO HYVINVOINTIA JA TURVALLISUUTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energia arjessamme ENERGIA-ALA LUO HYVINVOINTIA JA TURVALLISUUTTA"

Transkriptio

1

2 ENERGIA-ALA LUO HYVINVOINTIA JA TURVALLISUUTTA Energia pyörittää arkeamme. Pistorasiasta on jatkuvasti saatavilla virtaa tietokoneeseen, kahvinkeittimeen, pesukoneeseen ja kaikkiin laitteisiin, joiden käyttö leimaa modernia elämää. Pidämme itsestään selvänä, että sisätiloissa on lämmintä ja valoisaa silloinkin, kun ulkona on pimeää ja pakkanen paukkuu. Energian tuotanto ja käyttö aiheuttavat merkittävän osan ilmaston lämpenemiseen vaikuttavista kasvihuonekaasuista. Koska arkemme edellyttää energiaa, on suomalainen energiateollisuus asettanut päämääräkseen vähentää sähkön ja kaukolämmön tuotannon päästöjä huomattavasti vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on tuottaa tulevaisuudessa energiaa hiilineutraalisti eli ilmakehän hiilidioksidimäärää kasvattamatta. Tämä tavoite saavutetaan lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, edistämällä energiatehokkuutta sekä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä muilla keinoin. Kohti kestävää energiataloutta -esitteen tarkoituksena on luoda katsaus energia-alan keskeiseen rooliin suomalaisten hyvinvoinnin rakentajana. Tulevaisuuden tavoitteiden ohella esite kuvaa alan jo tekemiä satsauksia Suomen, suomalaisten sekä ympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden eteen. Energia arjessamme Energian luotettava toimitus ja hinta vaikuttavat meistä jokaiseen. Ei ole samantekevää, kuinka usein sähköt ovat poikki ja mitä energiasta maksamme. Olemme yhteiskuntana onnistuneet tekemään maamme energiajärjestelmästä monipuolisen ja tehokkaan. Monipuolinen tuotantorakenne mahdollistaa, ettemme ole riippuvaisia yksittäisestä energialähteestä, jos sen tuonti katkeaa tai hinnat kallistuvat. Laajan tuotantopohjan ansiosta Suomessa sähkö ja kaukolämpö ovat lisäksi ostovoimaan suhteutettuna edullisimpien joukossa Euroopassa. Suomessa energiantuotantolaitoksia sekä sähkö- ja kaukolämpöverkkoja kunnostetaan ja uudistetaan jatkuvasti, mistä syystä katkoja ja häiriöitä on vähän. Toimitusvarmuutta halutaan kuitenkin parantaa entisestään, ja tavoitteena on jättää pitkäkestoiset sähkökatkot kokonaan historiaan. Ostovoimaan suhteutettu sähkön hinta Euroopassa vuonna 2012 TIESITKÖ? Suomalaiset käyttävät EUmaista eniten sähköä asukasta kohden. Tämä johtuu maamme pohjoisesta sijainnista sekä maamme teollisuuden energiavaltaisesta rakenteesta. Sähkön ja kaukolämmön hinnat ovat kuitenkin Suomessa ostovoimaan suhteutettuna Euroopan alhaisimpia.

3 Energiateollisuus vahvistaa Suomen kilpailukykyä Kilpailukykyisen energian sekä luotettavan sähkön toimituksen ansiosta Suomeen on syntynyt paljon energiaintensiivistä teollisuutta. Maassamme jalostetaan mm. metalli-, metsäja kemianteollisuuden tuotteita maailmalle vietäväksi. Maissa, joissa sähkön hinta on korkea ja sähköjärjestelmä epäluotettava ei tämäntyyppinen, paljon energiaa käyttävä teollisuus menesty. Energiateollisuuden investoinnit palvelevat kansantaloutta luomalla uutta työtä ja toimeentuloa. Viime vuosina energiateollisuus on ollut ylivoimaisesti suurin investoija kaikista eri teollisuudenaloistamme. Seuraavan vuoden aikana alan on arvioitu investoivan jopa miljardin euron arvosta. Investoinnit eri teollisuuden aloilla Suomessa Energia-ala osaa, innovoi ja kehittyy Suomessa on poikkeuksellisen paljon energiaosaamista. Energiateknologiaa viedään Suomesta ulkomaille vuosittain viiden miljardin euron arvosta, mikä on kansainvälisesti vertailtuna huippuluokkaa. Energiateollisuus vahvistaa kansallista energiaosaamista mittavilla panostuksilla tutkimus- ja kehitystoimintaan. Energiaan ja ilmastoon liittyvät tutkimus- ja kehitystyöpanokset (tutkimuslaitoksilta saadut luvut, sisältävät päällekkäisyyksiä): Tutkimuslaitos (v ) Miljoonaa Energiateollisuus ry:n kaukolämpötutkimus 1,4 Sähkötutkimuspooli 1,6 Ympäristöpooli 1,1 Tilastokeskus: yritykset 77,0 Cleen Oy (2011) 38,4 Tekes 812,2 VTT 228,8 TIESITKÖ? Suomen koko sähköverkko riittäisi kiertämään maapallon 10 kertaa ympäri.

4 Älykäs sähköverkko mahdollistaa taloudellisia ja ilmastollisia hyötyjä Energia-ala on vastuullinen työllistäjä Koteihimme on viime vuosina alkanut ilmestyä älykkäitä sähkömittareita. Nämä mittarit mittaavat ja rekisteröivät sähkönkäyttöä tunneittain. Parhaillaan kehitetään palveluita, joiden avulla omaa sähkönkulutusta voi seurata reaaliajassa. Tarkat kulutustiedot mullistavat sähkönkäytön suunnittelun. Kodeilla on tulevaisuudessa entistä parempi mahdollisuus vaikuttaa sähkölaskuunsa esimerkiksi sähkön käyttöajankohdan valinnalla. Koska sähkön markkinahinta on korkeimmillaan kulutushuippujen aikana, voi omaa sähkölaskuaan pienentää siirtämällä pyykin pesua tai saunomista halvemman sähkön ajankohtiin. Sähkön kulutus- ja hintapiikkien tasoittuminen on myös ympäristöystävällistä: tasainen sähkönkulutus voidaan helpommin kattaa uusiutuvin ja päästöttömin energialähtein. TIESITKÖ? Suomi on älykkään sähköverkon edelläkävijä. Suomalaisista kotitalouksista löytyy ensimmäisenä maailmassa, vuoden 2014 alkuun mennessä, tunnin tarkkuudella toimiva etäluettava sähkömittari. Älykäs sähkömittari tarkkailee kotien sähkönkulutuksen lisäksi sähkönlaatuun ja sähkökatkoihin liittyviä asioita. Mittareilta saadaan nykyistä ajantasaisempaa tietoa sähkökatkoista, jolloin myös korjaustoiminta nopeutuu. Älykkäät sähkömittarit ovat olennainen osa uutta älykästä sähköverkkoa. Nykyisen sähköverkkomme toiminnallisuus paranee, kun automaatioteknologiaa ja tietoliikenneosaamista yhdistetään sähköverkon tueksi. Älykäs verkko mahdollistaa esimerkiksi kotien oman sähköntuotannon liittämisen verkkoon. Tulevaisuudessa kodit voivat tuottaa sähköä esimerkiksi auringon tai tuulen avulla omaan käyttönsä ja myydä ylimääräisen sähkönverkkoon. Myös sähköautojen latauspisteiden yleistyminen edellyttää mittavia muutoksia sähköverkoissa. Pitkällä aikavälillä älykäs sähköverkko tuo kustannussäästöjä, parantaa energiatehokkuutta sekä lisää sähköjärjestelmän toimintavarmuutta. Älykäs sähköverkko tehostaa sähkömarkkinoiden toimintaa ja vähittäismarkkinoiden kilpailua. Energiateollisuus luo työtä ympäri Suomea ja pitää huolta työntekijöistään. Energiateollisuuden työntekijöistä yli 90 prosenttia on vakituisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa. Energiateollisuuden sairauspoissaolojen määrä alittaa teollisuuden alojen keskiarvon, kun taas henkilöstökoulutuksen määrässä energiateollisuus kuuluu teollisuuden alojen kärkipäähän. Energia-ala työllistää tällä hetkellä noin henkilöä ja välilliset työllisyysvaikutukset huomioon otettuna luku on kaksinkertainen. Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita energia-alalle palkataan keskimäärin vuodessa. Energia-ala tarjoaa työpaikkoja sähkön ja lämmön tuotannossa, hankinnassa, siirrossa, sähköverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Energia-alan yrityksissä toimii myös osaajia talouden ja hallinnon sekä myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelun tehtävissä. Välillisesti energiateollisuus työllistää esimerkiksi biopolttoaineiden tuotannossa ja kuljetuksissa sekä uusien tuotantolaitosten ja sähköverkkojen rakennusprojekteissa. Energia-alan ammattilaisia työskentelee myös julkishallinnon, viranomaistahojen ja energia-alan järjestöjen palveluksessa sekä alan tutkimus- ja kehitystyön parissa. TIESITKÖ? Suomen kaukolämpöverkosta rakennetaan myös älykkäämpää. Tavoitteena on tuottaa lämpöä mahdollisimman taloudellisesti ja pienin ympäristövaikutuksin. Älykäs kaukolämpö tarkoittaa yhä enemmän: hajautettua tuotantoa lämmön varastointia kulutushuippujen varalle mittauksen tarkentumista järjestelmän optimaalista ohjausta uusia hinnoittelumalleja

5 ENERGIATEOLLISUUS VASTAA YMPÄRISTÖHAASTEESEEN Rikkidioksidipäästöt tuotettua sähköä kohti Päästöt laskevat Energiateollisuuden päämääränä on vähentää merkittävästi energiantuotannon aiheuttamia päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia. Suomessa energiantuotannolla on jo nyt varsin alhaiset päästöt muuhun Eurooppaan verrattuna: noin 60 prosenttia sähköstä tuotetaan Suomessa ilman kasvihuonekaasupäästöjä. Viime vuosina on tehty lisää investointeja päästöttömiin voimalaitoksiin sekä käynnistetty useita energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviä hankkeita. Muutosten tekeminen vaatii pitkäjänteisyyttä, mutta aiempien toimien tulokset näkyvät jo nyt. Sähköntuotannon ominaispäästöjen, eli tuotettua energiayksikköä kohden syntyneiden hiilidioksidipäästöjen, määrä on laskenut selvästi aiemmilta vuosikymmeniltä. Myös happamoitumista aiheuttavien savukaasupäästöjen määrää on saatu vähennettyä merkittävästi teknisillä ratkaisuilla. Energiantuotannon rikkidioksidipäästöt ovat nykyisin murto-osa 1980-luvun tasosta, vaikka energian tuotanto on koko ajan lisääntynyt. Hiilidioksidipäästöt tuotettua sähköä kohti EU:ssa, vuosi 2010 (arvio) Hiilidioksidipäästöt tuotettua sähkö kohti Typen oksidien päästöt tuotettua sähköä kohti

6 Energia ja ympäristö ovat toisiinsa vahvasti sidoksissa Ympäristöasioissa yritysten toimintaa ohjaavat erilaiset lait ja normit. Suurin osa energiantuotantolaitoksista on myös sitoutunut kehittämään toimintaansa vapaaehtoisten EMAS- ja ISO ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Energiantuotannosta ja -siirrosta aiheutuu erilaisia paikallisia ympäristövaikutuksia, joita pyritään minimoimaan eri tavoin. Konkreettisia toimia ympäristövaikutuksien vähentämiseksi ovat esimerkiksi puhdistustekniikan parantamien, kuljetusrekkojen pesu turvepölyn leviämisen estämiseksi ja energiantuotannon tehostaminen ilmastoystävällisempään suuntaan. Henkilökuntaa koulutetaan vastuulliseen ja ympäristön huomioon ottavaan toimintaan. Polttoaineiden jalostuksessa ja energiantuotannossa syntyviä jätteitä käytetään muun muassa rakennusteollisuuden raaka-aineena, tienrakennusaineena ja maanparannusaineena. Eri puolilla Suomea on käynnissä ympäristötutkimushankkeita, joihin energia-alan yritykset osallistuvat. Nämä tutkimushankkeet voivat olla hyvin paikallisia, kuten Merikotkat-hanke, jossa linnuille vaaralliset sähköjohdot kartoitettiin ja suojattiin törmäysten estämiseksi. Osa on puolestaan tutkimushankkeita, kuten esimerkiksi selvitykset turvetuotannon vaikutuksista soiden ekosysteemiin. Yritykset rahoittavat myös erilaisia ympäristönsuojeluhankkeita, mm. Itämeren suojelutyötä. Ympäristöraportit ovat olennainen osa ympäristöasioiden kehittämistä, ja siksi energiantuotannon ympäristövaikutuksista kerätään jatkuvasti tietoa. Valtaosa energia-alan yrityksistä tuottaa vuosittain ympäristöraportin tai yritysvastuuraportin, jossa selvitetään myös toiminnan ympäristövaikutuksia. Raportointitavasta on saatu tunnustusta, sillä energia-alan yritykset ovat menestyneet vuosittaisessa raportointikilpailussa (FiBs). Yritykset myös kertovat ympäristövastuunsa toteutumisesta säännönmukaisesti vuosikertomuksissaan ja verkkosivuillaan. HYVÄ KÄYTÄNTÖ: väyliä vaelluskaloille Vesivoima ei tuotantovaiheessa aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä, joten sillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Vesistön valjastaminen sähköntuotantoon kuitenkin muuttaa ekosysteemejä, mikä on aiheuttanut esimerkiksi lohikantojen pienentymistä. Lohimäärää pyritään kasvattamaan muun muassa rakentamalla kalateitä, joihin löydettyään kalat pääsevät kiertämään voimalaitokset. Voimalaitos tuottaa eri aikaan erilaisia virtauksia, jotka vaikuttavat kalojen käyttäytymiseen. Kalatien suu pitääkin sijoittaa siten, että lohet uivat siihen luonnostaan. Tästä syystä Riistaja kalatalouden tutkimuslaitos on kalateiden suunnittelun yhteydessä suorittanut mm. Iijoella tutkimusta kalojen käyttäytymisestä. Iijoen tutkimuksessa kaloihin asennettiin radiolähettimiä, joiden avulla niiden liikkeistä kerättiin tietoa. Lisäksi automaattiset seurantajärjestelmät voimaloiden katoilla ja joen pohjassa rekisteröivät kalojen liikkeitä. Tutkimusaineistoa täydennettiin tarkkailemalla säännöllisesti kalojen lähettämiä radiosignaaleja veneestä. Iijoen tutkimus on osa Rakennettujen jokien tutkimusohjelmaa, jolla on useampia rahoittajia. Iijoen kalaportaiden suunnittelutyötä täydentää Fortumin laatima virtuaalinen 3D-malli kalojen elinympäristöstä. Mallia varten on kartoitettu joen pohjan profiili, minkä jälkeen kalan liikkeitä havainnollistetaan erityyppisissä virtauksissa. Iijoen tutkimuksessa saatua tietoa ja 3D-mallinnusta voidaan hyödyntää myös tulevien kalateiden rakentamisen yhteydessä.

7 Kotimainen uusiutuva energia on ilmastomyönteistä Suomi on maailman johtavia maita uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Suomessa uusiutuvilla energialähteillä tuotetaan sähköstä yli 30 prosenttia ja kaukolämmöstä yli 20 prosenttia. Maamme uusiutuvista energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, varsinkin metsäenergia eli puu ja puupohjaiset polttoaineet sekä vesivoima. Lisäksi käytetään muita uusiutuvia energiamuotoja kuten tuulivoimaa, maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Energia-alan 2000-luvun investoinnit ovat kohdistuneet selvästi aiempaa enemmän uusiutuviin energialähteisiin. Pelkästään kivihiiltä tai öljyä käyttäviin voimalaitoksiin ei ole enää investoitu. Öljyn käyttöä on korvattu biopolttoaineilla, ja tuulivoiman tuotantokapasiteetti on viisinkertaistunut 2000-luvun alusta. Puupolttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa on lisääntynyt yli 50 prosenttia 2000-luvun aikana. Uusiutuvien energialähteiden osuus sähköntuotannosta, vuosi 2010 (arvio) Energiateollisuuden tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä niiden päästöttömyyden ja kotimaisuuden takia. Uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä parannetaan myös energiantuotannon omavaraisuutta ja energiaturvallisuutta sekä vahvistetaan kauppatasetta ja kansantaloutta. Suomen sähköntuotannon energialähteet vuosi 2011 Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön ja siihen liittyvään sähkön tuotantoon

8 Lisää tehokkuutta - vähemmän päästöjä Alla olevaan Energiantuotannon tehostamisen säästöt -diagrammiin on koottu energiatehokkuus-sopimuksen piirissä olevien energiantuotantolaitosten tehostustoimilla saavuttama energian säästö olettaen, että edellisenä vuonna saavutettu säästövaikutus on yhä voimassa. HYVÄ KÄYTÄNTÖ: jätepusseista energiaa Energiantuotannon tehostamisella saavutettu vuotuinen energian säästö Energian käytön ja tuotannon tehostaminen säästää energiaa. Kun samasta energiamäärästä saadaan enemmän hyötyä, raaka-aineiden käyttö ja päästöt vähenevät. Suurin osa energia-alan yrityksistä on sitoutunut edistämään energiatehokkuutta liittymällä vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen. Yritykset lisäävät energiantuotannon ja käytön tehokkuutta sekä vähentävät siirto- ja jakeluhäviöissä hukkaan menevää energiaa. Yritykset kouluttavat henkilökuntaansa energian säästämisestä sekä pyrkivät huomioimaan energiatehokkuuden hankinnoissaan. Energia-alan yritykset tarjoavat energiansäästötietoa myös asiakkailleen: vuonna 2010 energiatehokkuussopimuksen puitteissa energianeuvontaa annettiin yli 500 kertaa. Tämän lisäksi yritykset jakavat energiansäästötietoa erilaisten kilpailujen, tempausten ja luentojen avulla, tuottavat tietolehtisiä sekä kirjoittavat aiheesta lehdissä ja kotisivuillaan. Energiatehokkuussopimuksen avulla on saatu selviä tuloksia aikaan. Energiantuotanto tavoittelee yhteensä 2000 GWh:n vuotuista säästöä vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2010 tästä tavoitteesta oli saavutettu jo 48 prosenttia. TIESITKÖ? Yhteistuotanto on ekologinen tapa tuottaa sähköä ja lämpöä. Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa polttoaineen energiasisältö saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Yhteistuotantolaitoksen hyötysuhde on jopa 90 prosenttia ja päästöt puolet pienempiä kuin erillistuotantolaitoksen. Suomi on maailmanlaajuisesti sähkön ja lämmön yhteistuotannon johtava maa. Lähes 80 prosenttia Suomen kaukolämmöstä tuotetaan yhteistuotantona sähköntuotannon kanssa. Lahti Energian keväällä 2012 valmistunut Kymijärvi II -voimalaitos on suomalaisen energiateknologiaosaamisen taidonnäyte. Voimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä kierrätyspolttoaineilla ja on tiettävästi maailman ensimmäinen yksinomaan jätepolttoainetta käyttävä kaasutusvoimalaitos. Laitoksen konsepti on suomalainen, ja se on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Kymijärvi II:n hyödyntämä kierrätyspolttoaine koostuu materiaalikeräykseen kelpaamattomista jätteistä kuten likaisesta muovista, paperista, pahvista ja puusta. Polttoaine kerätään eteläisen Suomen alueelta kaupoista, teollisuudesta, rakennustyömailta ja kodeista. Lahti Energia maksaa jätepolttoaineesta ja vähentää samalla kaatopaikkajätteen määrää. Yksi kotitalousjätepussi tuottaa sähköenergiaa 12 wattia, jolla esimerkiksi energiansäästölappu palaa yhtäjaksoisesti 35 vuorokautta. Lahti Energian voimalaitos toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Sen tuottaman sähkön ja lämmön tuottaminen kivihiilellä aiheuttaisi vuosittain arviolta tonnia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi uuden voimalaitoksen käyttöönotto vähentää Lahti Energian vanhan kivihiilivoimalaitoksen käyttöä ja siitä syntyviä hiilidioksidipäästöjä tonnia vuodessa. Myös muut päästöt, kuten rikin ja typen oksidit sekä pienhiukkaset, pienenevät merkittävästi.

9 Asiakkaasta energianeuvojaksi Turussa toteutettiin vuoden 2011 aikana Wattitalkoot-hanke, jossa kehitettiin uutta energianeuvontamallia. Hankkeessa kahdellekymmenelle vapaaehtoiselle kaupunkilaiselle jaettiin energiansäästötietoa eteenpäin vietäväksi. Hankkeeseen osallistuneet omakoti- ja kerrostaloasujat pääsivät perehtymään taloutensa energiankäyttöön ammattilaisten avustuksella. Turku Energian, Valonian ja Adato Energian järjestämässä hankkeessa käytiin läpi osallistujia kiinnostavia energiansäästöasioita ja annettiin työkaluja sähkönkäytön arviointiin. Wattitalkoolaiset arvioivat omaa sähkönkulutustaan Sähkötohtori-palvelun avulla. Tapaamisissa pohdittiin yhdessä myös sitä, millä tavoin energiaasioista kannattaisi viestiä. Osallistujien on tarkoitus toimia itse energianeuvojina ja jakaa saamaansa tietoa energiatehokkuudesta eteenpäin omissa verkostoissaan.

10 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B HELSINKI PL 100, HELSINKI puh faksi Mainostoimisto Laine/Kopijyvä 2013

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Sähköä luotettavasti

Sähköä luotettavasti Monipuolinen tuotanto turvaa energiansaannin Fortum 2 2008 Sijoittaja punnitsee Venäjän riskit ja mahdollisuudet Sähköä luotettavasti joka niemeen, notkoon ja saarelmaan Monipuolisuus on tulevaisuuden

Lisätiedot

Kompassi. vastauksia ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin

Kompassi. vastauksia ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin Kompassi vastauksia ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin Ilmastonmuutos Sisältö Ilmastonmuutos, s. 4 10 Mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys? Miksi ilmastonmuutokseen on havahduttu vasta nyt? Miten

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot