MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/ OSALLISTUJAT läsnä poissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa"

Transkriptio

1 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen Elina jäsen x Kunnari Sari x Sieppi Katriina x Tuikka Erkki x Vuollo Juha Olavi Hemminki Taija varajäsen JV x Roos Markus varajäsen SK x MUUT OSALLISTUJAT Kinnula Matti kv pj x Soutukorva Johanna kv vpj x Sinikumpu Eija sihteeri x ALLEKIRJOITUKSET Hannu Ojalehto Eija Sinikumpu puheenjohtaja sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Pykälä 18 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Paikka ja aika Muonio / 2015 Allekirjoitukset Elina Korhonen Katriina Sieppi

2 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 2(18) 17 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen: laulettiin yhdessä virsi 80:1, 3 kirkkoherra piti hartauden ja luettiin yhdessä Isä Meidän -rukous. 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi n päätös Todettiin 19 valinta, toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tarkastajiksi valittiin Elina Korhonen ja Katriina Sieppi, toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 20 nähtävillä olo Pöytäkirja pidetään nähtävänä Muonion kirkkoherranvirastossa n päätös Esityksen mukaan 21 Työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen. n päätös Esityksen mukaan

3 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 3(18) 22 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kirkkojärjestyksen 15. luvun 5 :n ja 6 :n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilin tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Tilinpäätös ja toimintakertomus muodostavat tasekirjan, joka kootaan seurakunnassa laadituista tekstiosista ja Kirkon Palvelukeskuksesta saatavista tilinpäätöksen numerotiedoista. Tasekirja lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille heti sen jälkeen, kun se saadaan Kirkon Palvelukeskuksesta. Muonion seurakunnan Tasekirja 2014 lähetetään tämän esityslistan mukana ja se esitellään tarkemmin kokouksessa.

4 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 4(18) 1. hyväksyy tasekirjaan sisältyvän toimintakertomuksen, 2. merkitsee tiedoksi vuoden 2014 talousarvion toteutumisen, 3. hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen tilinpäätösvienteineen, 4. toteaa, että tilinpäätös osoittaa ylijäämää euroa, 5. esittää kirkkovaltuustolle, että ylijäämä siirretään tilikauden ylijäämä/alijäämätilille, 6. hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen tilinpäätösvienteineen 7. toteaa, että tilinpäätös osoittaa ylijäämää 956,79 euroa, 8. esittää kirkkovaltuustolle, että ylijäämä siirretään tilikauden ylijäämä/alijäämätilille 9. allekirjoittaa tasekirjan, 10. lähettää tilinpäätökset tilintarkastajan tarkastettavaksi, 11. lähettää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. n päätös Esityksen mukaan

5 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 5(18) 23 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntö vt. kirkkoherran virka / Enontekiön ja Muonion seurakunnat Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt istunnossaan Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhteisen kirkkoherran viran järjestelyä seuraavasti: Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Jyrki Vaaramo on ilmoittanut olevansa halukas hoitamaan Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhteistä kirkkoherran virkaa alkaen ainakin vuoden ajan. Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhteinen kirkkoherran virka on ollut avoinna alkaen vakinaisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle. Virkaa ovat sen jälkeen hoitaneet rovasti Tuomas Pöyhtäri ajalla , pastori Ari Rautakoski ajalla , pastori Heli Kinisjärvi ajalla sekä nyt virkaa hoitava rovasti Hannu Ojalehto määrättynä ajalle Virkaa hoidettiin sijaisjärjestelyin vakinaisen viranhaltijan virkavapauksien perusteella jo ajalla Tuolloin virkaa hoiti pastori Matti Poutanen. Virka pyrittiin täyttämään keväällä 2014, mutta kahden hakuajan jälkeen yhden hakijan tilanteessa tuomiokapituli päätti jättää viran täyttämättä korkeintaan vuoden ajaksi. Enontekiön seurakunnan kirkko valtuusto on päättänyt esittää tuomiokapitulille, että Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhteinen kirkkoherran virka lakkautetaan ja Enontekiölle perustetaan oma kirkkoherran virka. Muonion seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt esittää tuomiokapitulille Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhteisen kirkkoherran viran lakkauttamista sekä esittänyt, että Muonion seurakunnan kirkkoherran virka täytettäisiin. Molempien seurakuntien valtuustojen päätösten esittelyissä todetaan seuraavaa: Kirkkoherrakysymyksen ratkaisemisen yhteydessä pitää seurakuntien yhteistoiminnan muotojakin pohtia uudesta näkökulmasta. Pappistilanteen kokonaisuudessa joudutaan ratkaisemaan saamelaistyön ja Länsi-Lapin turistipapin (tunturipapin) rahoituksen toimivuus. Lähtökohtana on syytä pitää sitä, ettei kirkkohallituksen avustamiin kahden seurakuntapastorin viran rahoitukseen tulisi muutoksia. Enontekiön ja Muonion seurakunnan pystyvät toimimaan jatkossakin hyvin kolmen papin voimin ja silloin on mahdollisuuksia hoitaa myös em. saamelaistyön ja turistityön tehtäviä. Tuomiokapitulissa on edellä kuvattujen tilanteiden perusteella vireillä Enontekiön ja Muonion seurakuntien papiston virkarakennetta koskeva selvitys. Yhtä alkaa kokonaiskirkon tasolla odotetaan kirkolliskokouksen ratkaisua seurakuntien tulevaisuuden rakenneratkaisuja koskien. Molemmat prosessit vaativat aikaa ennen kuin ratkaisuja saadaan. Enontekiön saamelaispapin viran ja Tunturi-

6 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 6(18) n päätös Lapin turistipapin (Muonion seurakunnan seurakuntapastori) viran rahoitukset sisältyvät Kirkon keskusrahaston talousarvioon. Papiston virkarakenne on kirkkovaltuustojenkin näkemyksen mukaan kokonaisuus. Kirkon keskusrahaston talousarvio käsitellään kirkolliskokouksessa. Mikäli siihen lähdetään esittämään muutoksia, prosessi vie paljon aikaa. Näiden seikkojen nojalla voisi tässä vaiheessa olla tarkoituksenmukaista rauhoittaa tilanne vähintään vuoden ajaksi ja määrätä sijainen hoitamaan yhteistä kirkkoherran virkaa. Jyrki Vaaramo on ilmoittanut olevansa valmis mahdollisiin muutoksiin virkojen osalta ja esittänyt, että myös pidempi viranhoitoaika olisi mahdollinen. Seurakunnilta on syytä pyytää lausunto asiasta. Kirkkojärjestyksen (KJ 6:37) mukaan yhteistä kirkkoherranvirkaa koskevista asioista päätetään seurakuntien kirkkoneuvostojen yhteisessä kokouksessa. t voivat kutsua pastori Vaaramon kirkkoneuvostojen haastateltavaksi ennen lausunnon antamista. Päätösehdotus: Tuomiokapituli pyytää Enontekiön ja Muonion seurakuntien kirkkoneuvostoja yhteisessä kokouksessa (KJ 6: 37) a. antamaan lausunnon Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhteisen kirkkoherran viran jättämisestä julistamatta haettavaksi saakka, b. antamaan lausunnon pastori Jyrki Vaaramon määräämisestä hoitamaan Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhteistä kirkkoherran virkaa ajalla Tuomiokapituli pyytää siis lausuntoa kahdesta erillisestä asiasta: Enontekiön ja Muonion yhteisen kirkkoherran viran jättämisestä julistamatta haettavaksi saakka ja pastori Jyrki Vaaramon määräämisestä hoitamaan virkaa ajalla Kuten tuomiokapitulin päätöksessä todetaan, lausunto tulee antaa Enontekiön ja Muonion kirkkoneuvostojen yhteisessä kokouksessa. Tässä vaiheessa on syytä käydä periaatekeskustelu lausunnon sisällöstä ja myös siitä, halutaanko pastori Vaaramo kutsua haastateltavaksi kirkkoneuvostojen yhteiseen kokoukseen. käy periaatekeskustelun tuomiokapitulin pyytämien lausuntojen sisällöstä ja myös siitä, kutsutaanko pastori Jyrki Vaaramo haastateltavaksi kirkkoneuvostojen yhteiseen kokoukseen. jen yhteinen kokouspäivä olisi joko torstaina tai maanantaina

7 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 7(18) keskusteli asiasta ja päätti osaltaan, että yhteinen kokouspäivä on päätti, että pastori Jyrki Vaaramo kutsutaan haastateltavaksi kirkkoneuvostojen yhteiseen kokoukseen. 24 Luottamushenkilövalinnat vuosille KV Johtokunnat Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä. (KL Osa I, 10 luku, 4 ) Kirkkovaltuusto on asettanut edellisellä valtuustokaudella seuraavat johtokunnat: - Diakoniatyön johtokunta,(pj, 6 muuta jäsentä, 2 varajäsentä) - Lähetystyön johtokunta, (pj, 4 muuta jäsentä, 2 varajäsentä) - Kasvatustyön johtokunta,,(pj, 6 muuta jäsentä, 2 varajäsentä) - Kirkkomusiikki- ja jumalanpalvelustyön johtokunta, (pj, 4 muuta jäsentä, 2 varajäsentä) - Tiedotusjohtokunta, (pj, 4 muuta jäsentä, 2 varajäsentä). Muonion seurakunnan vuosille hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa on hallinnon osalta kirjattu seuraavaa: Johtokuntien tarpeellisuudesta on käyty keskustelua. Osa johtokunnista on aktiivisia, osa ei toimi lainkaan. Uuden valtuustokauden alkaessa tulee pohtia johtokuntien tulevaisuutta ja tarpeellisuutta. Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto keskusteli johtokuntien tarpeellisuudesta ja siirsi asian kirkkoneuvoston valmisteltavaksi, henkilövalinnat tehdään sen jälkeen. KN n päätös keskustelee kirkkovaltuuston antaman tehtävän pohjalta johtokuntien tarpeellisuudesta ja mikäli mahdollista tekee jo tässä kokouksessa esityksen valtuustolle.

8 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 8(18) keskusteli asiasta ja siirsi sen seuraavaan kokoukseen. KN n päätös Edellisessä kokouksessa kirkkoneuvosto arvioi johtokunnan tehtävien luonnetta ja henkilövalintoihin liittyviä kysymyksiä. Johtokunnan vaihtoehtona keskusteltiin myös siitä mahdollisuudesta, että kirkkoneuvosto valitsisi työalan tueksi toimikunnan, joista säädetään kirkkojärjestyksen 9 luvun 4 :ssä seuraavasti: Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Toimikunnat tulisivat kysymykseen lähinnä niillä työaloilla, joissa on myös työalasta vastaava työntekijä tai useita työntekijöitä. Koska lähetystyössä ei ole tällaista, siihen tulisi nimetä johtokunta. esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. valitsee lähetysjohtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä, 2. jättää tässä vaiheessa valitsematta jäsenet muihin johtokuntiin ja kirkkoneuvosto asettaa kokeiluluonteisesti niiden sijaan toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää ja valitsee niiden jäsenet. Esityksen mukaan

9 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 9(18) 25 Tilapäisen lisätyöntekijän palkkaaminen rippikoulun/nuorisotyön leireille n päätös Rippikoulutyöhön leireille ja nuorisotyön retkelle tarvitaan nuorisotyönohjaajan rinnalle toinen työntekijä. Nuorisotyönohjaaja Maria Roimaa ja seurakuntapastori Jukka Valkama ovat esittäneet, että ohjaajaksi palkataan Mikael Heikkilä, joka on koulutukseltaan eräopas ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja on aiempina vuosina ollut samassa tehtävässä. Otetaan Mikael Heikkilä hoitamaan nuorisotyönohjaajan tehtäviä nuorisotyönohjaajan virkaan virkaa perustamatta rippikoululeireille , ja sekä nuorisotyön Meekon hiihtoretkelle Kilpisjärvelle , Mikael Heikkilä vastaa retken turvallisuudesta ja ruokahuollosta. Palkkaus on hinnoitteluryhmän 502 mukainen peruspalkka, rippikoululeirien osalta vähennetään palkasta 10 %, koska hänellä ei ole tähän työhön vaadittavaa kirkon nuorisotyönohjaajan pätevyyttä. Leirien alle jäävät vapaapäivät ja leirivapaat korvataan rahallisesti KirVESTES:n mukaisesti. Esityksen mukaan

10 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 10(18) 26 Muut asiat 1. Oulun hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä n päätös Agricola / Seurakuntaopisto ja Oulun hiippakunta sekä Rovaniemen seurakunta järjestävät otsikossa mainitun koulutustilaisuuden Rovaniemen seurakuntakeskuksessa. Koulutus on tarkoitettu kirkkovaltuustojen ja kirkkoneuvostojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Ilmoittautuminen mennessä. Osallistumismaksu on Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien edustajilta 60 euroa, ilmoittautumisajan jälkeen 80 euroa. Luottamushenkilöpuheenjohtajat voivat halutessaan osallistua koulutustilaisuuteen. Seurakunta maksaa osallistumisen ja matkakulut. Esityksen mukaan 2. Seurakunnan edustajan valinta osakas- ja jakokuntien kokouksiin n päätös Kirkkoherra teki muutetun päätösesityksen. että asia jätetään jatkovalmisteluun. Esityksen mukaan 3. Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT-yhteistyöalueen teleoperaattoripalveluiden yhteishankinta Oulun hiippakunnan pohjoinen it-yhteistyöalue on kilpailuttamassa teleoperaattoripalveluita KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta. Kilpailutuksen perusteella on, it-alueelta saadun tiedon mukaan, tulossa säästöjä. Muonion

11 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 11(18) n päätös seurakunta ei ollut mukana alkuvaiheessa, mutta seurakunnalla oli mahdollisuus liittyä yhteishankintaan jälkikäteen. Seurakunta on toimittanut kirkkoherran allekirjoittaman sitoumuksen KL-Kuntahankinnat Oy:lle Muonion seurakunnan osallistumisesta yhteishankintaan alkaen, puitesopimuskausi on 11/ /2018 vahvistaa kirkkoherran allekirjoittaman sitoumuksen. Esityksen mukaan 4. Edustajan nimeäminen Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen n päätös Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokous pidetään Rovaniemellä , Muonion seurakunta on Suomen Lähetysseura ry:n jäsen. valitsee Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen seurakunnan edustajan ja hänelle varaedustajan. valitsi yksimielisesti seurakunnan edustajaksi Markus Roosin ja hänen varalleen Katriina Roosin.

12 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 12(18) 27 Kirkkoherran päätökset n päätös 5 / Mikrofonien hankinta Muonion kirkkoon: 3 kpl mikrofoneja hankintahinta 451 euroa + rahti. 6 / Työskentelytelineiden hankinta: Telineitä tarvitaan mm. kirkossa ja seurakuntakodilla lamppujen vaihdossa, ikkunoiden pesussa, korjaustöissä ym. Tähän saakka telineet on vuokrattu tai käytetty A-tikkaita. Hankintahinta 1548,30 euroa (sis. alv + toimituskulut). 7 / Diakoniatyöntekijä Reetta Riipirannan koulutus: Oulun hiippakunnan diakoniapäivät järjestetään Vuontispirtillä ja päiviin liittyy Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivä Seurakunta maksaa osallistumisesta johtuvat kulut matkakuluineen. Merkitään tiedoksi kirkkoherran päätökset ja vahvistetaan ne. Esityksen mukaan 28 Ilmoitusasiat 1. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Muonion seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön. 2. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut rovasti Hannu Ojalehdolle viranhoitomääräyksen Enontekiön ja Muonion yhteiseksi vt. kirkkoherraksi ajalle Seuraava kokous klo 18

13 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 13(18) 29 Valitusosoitus liitteenä 30 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen Herran Siunaukseen klo

14 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 14(18) Muonion seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. pykälät: 17, 19-24, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 18, 25, 26, 27 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1.Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2.hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

15 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 15(18) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviranomai- nen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Muonion seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Puthaanrannantie 14, Muonio Postiosoite: PL MUONIO Telekopio: Sähköposti: pykälät: 18, 25, 26, 27 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Muonion seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Puthaanrannantie 14, Muonio Postiosoite: PL MUONIO Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai säh-

16 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 16(18) köisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Hankintaoikaisun sisältö Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4 Postiosoite: PL OULU Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Ojakatu 1 Postiosoite: PL OULU Telekopio: (08) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää

17 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 17(18) Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: PL 210 (Eteläranta 8), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

18 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 18(18) Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 3/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.3.2015 Kokousaika Perjantaina 27.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot