Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi"

Transkriptio

1 Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi Seksologian perusteet -koulutus Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 2007 Kehittämistehtävä Pia Piispanen

2 2 1. NAISTEN PÄIHDERIIPPUVUUS JA SEKSUAALISUUS Näkökulmia naisten päihderiippuvuuteen Naisten erityisyys ja seksuaalisuus KÄSITTEITÄ Seksuaalisuus Seksi Seksuaaliterveys Myyttejä seksuaalisuudesta SEKSUAALISUUDEN PORTAAT VÄESTÖLIITON MALLIN MUKAAN LOOGISET TASOT ELI KOKEMUKSEN NEUROLOGISET TASOT PROSESSIN KUVAUSTA Idean kehittelyä Tavoitteeni Maallisten ilojen puutarha" PELI JA PELAAMINEN KOKEMUKSIA PELAAMISESTA OMAN PROSESSINI ARVIOINTIA...20 KIRJALLISUUS...22

3 3 1. Naisten päihderiippuvuus ja seksuaalisuus Naisten päihderiippuvuus on laajempi asia kuin mitä ensi ajattelemalla tulee mieleen. Pyrin kuvaamaan useita näkökulmia naisten päihderiippuvuudesta ja sen monimuotoisuudesta. Naisten päihteidenkäytön monimuotoisuuteen kiinnitti huomiota Naiserityiset päihdepalvelut -seminaarissa sosiaalija terveysministeriön alkoholiohjelman koordinaattori Marjatta Montonen. Hänen mukaansa julkisuudessa esillä oleva näkökulma naisten päihdeongelmaan on kapeutunut. Naisia käsitellään universaalisti Naisena ja Äitinä. Kuitenkin luettelo olemassa olevista, erilaisista naisista on pitkä. Nainen voi olla vaikkapa sinkku, leski, lesbo, eronnut, nuori, keski-ikäinen, ikääntyvä tai ikääntynyt. Kun suomenkielisessä kirjallisuudessa puhutaan päihteistä ja naisista on useimmiten mainittu alkoholin aiheuttamista ongelmista tai sitten on keskitytty esimerkiksi päihdeäitien problematiikkaan. Vain tietyistä riskiryhmistä puhuttaessa unohdetaan monimuotoisuus, joka liittyy naisten päihdeongelmaan. Tämä aiheuttaa sen, ettei monikaan päihdeongelmainen nainen kykene samaistumaan julkisuudessa olevaan kuvaan päihdeongelmaisesta naisesta. Naisia on monenlaisia. Päihteidenkäyttöä on monenlaista. Jokaisella naisella on oma historiansa ja kehitystarinansa ja tämä tulee huomioida palvelujärjestelmässä. Koska naisia on kovin erilaisia ja samoin tapoja, jolla nainen on tullut riippuvaiseksi päihteistä, on koko naisten päihdeongelmaa lähestyttävä laajemmasta näkökulmasta, mitä Suomessa on tähän saakka lähestytty. (Montonen, 2006) Riippuvuudessa on oikeasti kyse liukumasta tai jatkumosta, jossa esimerkiksi alkuun harmiton alkoholinkäyttö lisääntyy, muuttaa luonnettaan ja muuttuu ongelmalliseksi vähin erin, ei yhdessä yössä. Alkoholin ongelmakäyttöön saattaa liittyä monenlaisia muita ongelmia ja muun muassa monipäihdekäyttöä, esimerkiksi rauhoittavien lääkkeiden ongelmakäyttöä. Suomalaisista huumausaineiden käyttäjistäkin valtaosa käyttää rinnalla myös alkoholia. Henkilöitä, joiden alkoholin ongelmakäyttö on diagnosoitavissa alkoholiriippuvuudeksi on väestössä vain muutama prosentti - lienee miesten joukossa noin 6%, naisten joukossa sitäkin vähemmän. Huomion kohdistaminen yksinomaan päihderiippuvuuteen siis peittää näkyvistä ongelmien monimuotoisuuden ja "ongelmajatkumon", joiden näkyminen taas olisi olennaisen tärkeää, jotta päihteiden ongelmakäyttäjille saataisiin tarjotuksi apua ja tukea varhaisemmassa vaiheessa ja jotta päihteiden ongelmakäytön ehkäisyyn saataisiin kiinnitetyksi nykyistä enemmän huomiota. (Montonen, 2007) 1.1 Näkökulmia naisten päihderiippuvuuteen Päihderiippuvuus on pitkäaikainen sairaus ja riippuvuudesta puhutaan, kun tietty tunnusmerkistö täyttyy. Päihteet ovat mielihyvän tai huumauksen takia nautittuja aineita. Riippuvaiselle tyypillistä on kyvyttömyys säädellä päihteen käyttöä ja elimistön kasvava kyky sietää ainetta sekä vieroitusoireet aineiden käytön loputtua. Päihderiippuvuudelle on tunnusomaista hallitsemattomien päihteenkäyttöjaksojen toistuminen raittiiden jaksojen jälkeen. Ihmisellä on jatkuva halu vähentää päihteenkäyttöä tai epäonnistuneita yrityksiä vähentää tai kontrolloida aineen käyttöä. Eräs tunnusmerkki riippuvuudelle on se, että aineen hankintaan, käyttöön tai aineen vaikutuksista toipumiseen kuluu paljon aikaa. Käyttö alkaa muodostua elämän keskipisteeksi. Tärkeitä harrastuksia

4 4 tai sosiaalisia suhteita lopetetaan aineen käytön takia. Päihteen käyttöä jatketaan, huolimatta niistä kiistattomista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista, joita käytöstä aiheutuu. Esimerkiksi naisten lisääntyneen alkoholinkäytön myötä alkoholin käyttöön liittyvät mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet. Koska päihderiippuvuus on monien tekijöiden summa, ei pelkästään päihteiden käyttöä tarkastelemalla saada luotettavaa käsitystä kuntoutumisen etenemisestä. Tuloksellisuutta pitäisi arvioida huomioimalla myös muutokset toiminta- ja työkyvyssä sekä elämänlaadussa. (Kansanterveyslaitos, 2006) Arvioiden mukaan Suomessa noin 6% raskaana olevista naisista on päihdeongelmaisia eli alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden ongelmakäyttäjiä. Vuosittain tämä tarkoittaa noin lapsen syntymistä päihdeongelmaisille äideille. (Halmesmäki ym 2007) Raskaana olevien naisten huumeiden käyttö jää helposti huomaamatta ja alkoholistiodottajista diagnosoidaan vain joka neljäs. Sikiövauriot ja vahingollinen vaikutus lapsen kehitykseen ovat kiistattomia haittoja naisten alkoholin käytöstä (Sarkola, 2003). Alkoholin käyttö laskee progesteroni- ja estrogeenitasoa ja nostaa testosteronin eli miessukuhormonin tasoa. (Myllyhoitoyhdistys, 2006) Naisten miessukuhormoni- eli testosteronipitoisuus nousi keskimäärin noin 65% alkoholin juomisen jälkeen. Nousu oli alkoholiannoksesta riippumaton ja voimakkainta kuukautiskierron keskivaiheessa. Yhdistelmäehkäisypilleriä käyttävillä naisilla nousu oli keskimäärin noin 270%. Testosteroni oli koholla kunnes alkoholi oli kokonaan poistunut elimistöstä. (Sarkola, 2001). Hormonitasapainon häiriöt ilmenevät kuukautishäiriöinä, hedelmättömyytenä, ennenaikaisina vaihdevuosia sekä rintasyöpä- ja osteoporoosiriskin lisääntymisenä. Testosteronitason nousu saattaa liittyä myös naisten lisääntyneeseen väkivalta- ja seksikäyttäytymiseen. (Myllyhoitoyhdistys, 2006) Väkivaltaista käyttäytymistä ja päihteiden yhteyttä väkivaltaiseen käyttäytymiseen ei ole tutkittu naisilla samassa määrin kuin miehillä, mutta saadut tutkimustulokset osoittavat päihteidenkäytön olevan myös naisilla hyvin keskeinen väkivaltariskiä lisäävä tekijä. Päihteitä käyttävillä naisilla on todettu suuri riski solmia sellaisia suhteita, joissa esiintyy väkivaltaisuutta. Tämä lisää heidän vaaraansa tulla pahoinpidellyiksi, mutta se lisää myös riskiä, että he itse käyttäytyvät väkivaltaisesti. Päihteet lisäävät väkivaltariskiä moninkertaisesti osaksi siksi, että ne heikentävät ihmisen kykyä ymmärtää ja käsitellä ihmissuhteissa esiintyviä ristiriitoja, mutta myös siksi, että päihteiden väärinkäyttäjän elämäntapa sinänsä lisää vaaraa joutua tekemisiin väkivaltaisuuden kanssa. (Weizmann-Henelius, 2007) 1.2. Naisten erityisyys ja seksuaalisuus Naisen riippuvuuksien ja päihdeongelmien kehitykseen liittyy erityispiirteitä, jotka tulisi huomioida varhaisvaiheen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. (Palojärvi, 2003). Humalaisen naisen status laskee helposti ja nopeammin kuin vastaavassa humalassa olevan miehen. Pahasti päihtynyt nainen mielletään helposti "huonoksi naiseksi", arvottomaksi. Näin hän tulee helpommin seksuaalisesti hyväksikäytetyksi tai joutuu raiskatuksi. (Nissinen, 2007) Päihtyneen ihmisen tajunnantaso on laskenut jolloin seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisuus lisääntyy. Päihtyneenä itsensä suojaaminen unohtuu usein. (Heinonen, 2005) Alkoholia käyttävä nainen on alttiimpi henkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutumiselle, ei-toivotuille raskauksille, tapaturmille ja onnettomuuksille. (Sarkola 2003) Raskauden ja tautien pelko saattaa myös aiheuttaa naisille voimakasta katumusta ja itseinhoa

5 5 (Myllyhoitoyhdistys, 2006). Runsas päihteiden käyttö vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen alentavasti, jolloin helposti ajaudutaan parisuhteessa ristiriitatilanteisiin. Koska oma henkinen jaksaminen on alentunut päihderiippuvuuden myötä, niin väkivallan käyttö parisuhteessa on tavallista. Rankka huumeiden käyttö hidastaa myös henkistä, sosiaalista ja emotionaalista kehittymistä ja kasvua, jolloin ihmissuhdeongelmat ovat hyvin tavallisia. Myös suhde prostituutioon ja väkivaltaan on muuttunut. (Heinonen, 2005) Huumeiden aiheuttama riippuvuus voi myös johtaa tilanteeseen, joka altistaa seksin tarjoamiseen vastineeksi rahasta tai huumeista. Silloin vaurioitetaan omaa seksuaalista itsekunnioitusta ja minäkuvaa (Dahl, Hirschovits, 2002). Häpeä ja syyllisyydentunteet liittyvät erityisesti naisten päihdeongelmaan. Siksi naiset pyrkivät salaamaan päihderiippuvuutensa mahdollisimman pitkään ja avun hakeminen viivästyy. Kun nainen viimein hakee apua, on hänen päihderiippuvuutensa yleensä jo hyvinkin pitkällä ja useita vuosia hukattu. Joillakin naisilla esiintyy sosiaalisten tilanteiden pelkoa, joka kapeuttaa sosiaalisia verkostoja. Heillä on useimmiten heikko itsetunto ja alhainen omanarvontunto. Heillä voi olla kokemuksia haavoittavista ihmissuhteista, väkivallasta ja/tai seksuaalisesta ja muusta hyväksikäytöstä. (Myllyhoitoyhdistys, 2006) Päihteiden käyttö vaikuttaa myös naisen fysiologiaan. Hedelmällisyys saattaa alentua, kuukautiset voivat olla epäsäännölliset ja munasarjat kooltaan pienet. Nuorten naisten alkoholismiin liittyvät rinnakkaissairaudet, kuten anoreksia, saattavat olla osallisia seksuaalitoimintojen häiriöön. Naisalkoholistien seksuaalitoiminnot korjautuvat raittiudella, mikäli sairaus ei ole edennyt maksan tai sukurauhasten mitattavien häiriöiden tasolle. (Paakkari, 2006) Päihderiippuvuuteen luisuva ihminen kadottaa pikkuhiljaa realiteettitajunsa. Aiemmin paheksuttu ja vältelty käyttäytyminen ja hyvinkin suuret käyttömäärät muuttuvat normaaleiksi. Hänen sosiaalinen ympäristönsä muuttuu: paljon juova nainen etsii itselleen paljon juovaa seuraa, jotta voisi tuntea oman alkoholinkäyttönsä tavalliseksi. Nainen saattaa myös vetäytyä täydelliseen yksinäisyyteen saadakseen juoda rauhassa ja salaa. Runsaasti alkoholia käyttävä nainen puolustelee juomistaan, saattaen vedota tasa-arvoon ja yleiseen käytäntöön tai vähättelee juomistaan tai jopa ylpeillä hyvällä viinapäällään. Tyypillistä sairastumisen ja kieltämisen etenemisessä on myös se, että nainen tekee päätöksiä ja lupauksia, jotka hän rikkoo kerta toisensa jälkeen. Riippuvuuteen sairastuminen vaikuttaa siis myös arvoihin ja moraaliin. Päihteen vaikutuksen alaisena tehtyjä tekoja joutuu selittelemään itselleen ja läheisilleen. Kun rajat hyvän ja huonon, sallitun ja ei-sallitun toiminnan välillä hämärtyvät, aiemmin sopimaton käyttäytyminen muuttuu sopivaksi. Perheen laiminlyönti, holtittomuus rahaasioissa, humalassa sekoilut ja seksuaaliset lipsahdukset aiheuttavat yleensä voimakasta syyllisyyttä ja häpeää. Kestääkseen näitä tunteita naisen on pakko alkaa valehdella sekä itselleen että ympäristölleen. päihderiippuvainen nainen on usein seksuaalisuutensa suhteen hukassa ja helposti hyväksikäytettävissä (Myllyhoitoyhdistys, 2006). Usein nainen hakee epätoivoisesti toisen ihmisen läheisyyttä ja sen hintana on seksiin suostuminen. Toisen ihmisen nälkä saa suostumaan sellaisiin asioihin, jotka ovat epämiellyttäviä. Uhrin näkökulmasta kirjoittaessaan naistentautien erikoislääkäri, pari- ja seksuaaliterapeutti Pirkko Brusila tuo esiin parisuhteissa esiintyvän seksuaalisen väkivallan yleisyyden. Tutkimuksen mukaan jopa puolet naisista oli joutunut entisessä parisuhteessaan seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Koska seksuaalisessa väkivallassa kajotaan ihmisen herkimpään yksityisyyteen, kokee nainen

6 6 itsemääräämisoikeutensa kadonneen ja identiteettinsä sekä itsekunnioituksensa menetetyksi. Ihmisen iän, elämäntilanteen ja psyykkisen rakenteen sekä kulloistenkin voimavarojen mukaiset reaktiot voivat olla erilaisia. Nuoret naiset ovat erityinen riskiryhmä, sillä heiltä puuttuvat sanat ja keinot käsitellä väkivaltakokemuksiaan. Seksuaalista väkivaltaa kokeneilla esiintyy muita enemmän psykosomaattisia oireita, he käyttävät muita enemmän päihteitä, he joutuvat useammin muiden väkivaltatekojen kohteeksi ja alkavat itsekin käyttäytyä väkivaltaisesti. (Brusila, 2006) Kirjallisuudesta en löytänyt viitteitä päihdeongelmaisten naisten homoseksuaalisia kokemuksista tai parisuhteista. Homoseksuaalien naisten päihdeongelmaa on tutkittu. Suomessa vuonna 1999 tehdyn tutkimuksen mukaan noin kuudella prosentilla naisista on ollut hyväilyjä tai seksiä omaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Noin puolet näistä kokemuksista oli saatu vuosia sitten ja vain yhden kumppanin kanssa. Viimeaikaisissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on päädytty tuloksiin, joiden mukaan 4-10%:lla väestöstä on homo- ja biseksuaalisia kokemuksia ja pysyvämpi homo- tai bi-seksuaalinen suuntautuminen ja/tai identiteetti on noin 2-5%:lla. (Nissinen, 2006) Täydellinen raittius on harvinaisempaa ja alkoholin käyttö on yleisempää kuin väestössä keskimäärin. Homo- ja biseksuaalisilla naisilla erot keskimääräiseen naisväestöön ovat olleet huomattavia, heidän päihteiden kulutus-tottumuksensa ovat määrällisesti lähellä miesten kulutusta. Lisäksi vähemmistöjen baarikulttuuri suosii päihderiippuvuuden kehittymistä. (Nissinen, 2006) Nissinen toteaa artikkelissaan, että seksuaalisuutta käsitellessä tulee erottaa toisistaan seksuaaliset tunteet ja halut, seksuaaliset teot ja seksuaalinen identiteetti, koska niiden keskinäinen suhde vaihtelee yksilöllisesti (Nissinen, 2006). Mitä kaikkea tulee käsitellä, kun puhutaan seksuaalisuudesta, naisista, jotka ovat päihteiden käyttäjiä, siitä toipumassa ja tekemässä muutosta koko elämässään? Oleellisin apu tulee aidosta kiinnostuksesta ja kuuntelemisesta, myötätuntoisesta läsnäolosta ja välittämisestä (Brusila, 2006). Jos asiakkaalla on runsaasti addiktiivista käyttäytymistä, on hyvä auttaa häntä tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteitaan ja keskustella siitä, miten asiakas tällä hetkellä määrittelee oman seksuaalisuutensa ja siihen liittyvät ihmissuhteet ja miten hän niitä arvottaa. (Nissinen, 2006) Päihteiden vaikutusten esiintuominen yksilön seksuaalisuuden näkökulmasta voisi olla yksi keino ennaltaehkäistä päihteiden käyttöä. Toinen käyttöä vähentävä asia voisi olla positiivisen nautinnon opettelun korostaminen. Ihminen pystyy tuottamaan sekä toiselle että itselleen erityisen hyvää seksuaalista nautintoa. (Dahl, Hirschovits, 2002)

7 7 2. Käsitteitä 2.1. Seksuaalisuus Seksuaalisuus on jokaisen ihmisen sisäinen ominaisuus syntymästä lähtien, aina kuolemaan saakka. Seksuaalisuus sisältää mm. seksuaalisen kehityksen, biologisen sukupuolen, sosiaalisen sukupuoliidentiteetin ja sen mukaisen roolin, seksuaalisen suuntautumisen, eroottisen mielenkiinnon, nautinnon ja intiimiyden sekä suvun jatkamisen. Seksuaalisuus koetaan ja voidaan ilmaista eri tavoin: ajatuksin, fantasioin, haluin, uskomuksin, asentein, arvoin, käyttäytymisessä, rooleissa ja pari- ja ihmissuhteissa. Vaikka kaikki nämä ulottuvuudet voivat sisältyä seksuaalisuuteen, niitä kaikkia ei aina koeta ja ilmaista. Seksuaalisuus kehittyy portaittain koko elämän ajan. Se myös muuttaa ilmenemistään ja tarkoitustaan elämäkokemuksen ja -tilanteiden mukavaan. Aika, yhteiskunta, historia, kulttuuri, uskonto ja elämänolosuhteet joissa kukin elää, vaikuttavat jokaisen käsitykseen seksuaalisuudesta, myös itsestä tyttönä tai poikana, naisena tai miehenä. (Ilmonen, Nissinen, 2006) Seksuaalisuus on ihmisen elämän perusvireen antava ja kantava voima. Seksuaalisuus on osa ihmisen persoonaa ja siten erottamattomissa muusta elämästä. Seksuaalisuus on sitä, mitä me olemme ja seksi on sitä, mitä teemme. Seksuaalisuus on siten enemmän kuin seksi. Seksi on aikuisten ihmisten leikkiä yhdessä ja itsekseen. Seksiä voi toteuttaa niiden raamien puitteissa, jotka näkemys omasta ja toisen seksuaalisuudesta asettaa. Eheä ja terve seksuaalisuus on ihmisen kyky olla kontaktissa itseensä ja toiseen omana itsenään ilman pelkoja, turhaa häpeää ja syyllisyyttä. Eheää seksuaalisuutta on rakastaa omaa ruumistaan sellaisena kuin se on sekä kunnioittaa sitä hellien ja nautintoa suoden. Tällöin voi kunnioittaa myös toista ihmistä. Eheän seksuaalisuuden omaava ihminen ei käytä toista ihmistä välineenä seksuaalisuutensa ilmentämisessä. Seksuaalisesti eheä ihminen tunnistaa omat tunteensa ja ilmaisee niitä sekä omia perimmäisiä tarpeitaan. Hän säilyttää oman yksilöllisyytensä ja erillisyytensä suhteessa toiseen ja ottaa tarvittaessa, tietoisesti läheisyyttä toiseen ihmiseen. Vain toisistaan erillisten ihmisten välillä voi mahdollistua tyydyttävä, aistillinen, rakastava seksuaalielämä. (Kaartinen, 2006) Seksuaalisuutta voidaan ajatella välineenä, jonka avulla jokaiselle löytyy oma tapa elää ja olla olemassa, ilmaista itseään, ymmärtää elämää, rakastaa. Se on siis osittain näkymätöntä ja osittain näkyvää. Suhtautuminen seksuaalisuuteen on eri aikoina ja eri kulttuureissa ollut hyvinkin erilaista. Seksuaalisuus, seksi ja yhdyntä ovat joillekin hyvin erilaisia käsitteitä, joillekin lähes identtisiä. Joissakin yhteisöissä seksuaalisuuden toteuttaminen on ollut sallittua vain lisääntymistarkoituksessa. Sukupuoliroolien muuttuminen tasa-arvoisempaan suuntaan on voimakkaasti muuttanut käsityksiä seksuaalisuudesta. (Nissinen, 2006) 2.2. Seksi Seksuaalinen toiminta eli seksi voi olla oman seksuaalisuuden esille tuomista, kontaktien hakemista tai sellaista toimintaa, joka tähtää hyvän olon tunteen tai nautinnon saavuttamiseen joko yksin tai vuorovaikutuksessa. Yksin tapahtuvaa seksiä voi olla esimerkiksi haaveilu, fantasiat, eroottisten

8 8 virikkeiden käyttö tai itsetyydytys. Vuorovaikutteista seksiä voi taas olla esimerkiksi flirttailu, kiihotushyväilyt, rakastelu tai yhdyntä. Seksi on siis seksuaalisuuden ilmaisemista käyttäytymisen ja toiminnan kautta sekä tuntein ja ajatuksin. Jokainen ihminen kokee kiihottumista ja nautintoa omalla tavallaan ja siksi jokainen itse määritteleekin omalla tavallaan, mikä on seksiä. (Nissinen, 2006) Joidenkin seksuaalisen toiminnallisuuden muotojen voidaan sanoa olevan yleisesti hyväksyttyjä. Tällaisia ovat mm. mielikuvittelu eli fantasiointi, suutelu, toisen hyväileminen, koskettaminen, hierominen, itsetyydytys ja rakastelu. Lähes kaikki edellä mainitut muuttuvat kuitenkin laittomiksi, moraalittomiksi tai hyvän maun vastaisiksi, jos suostumus toimintaan ei ole molemminpuolinen tai niiden toteuttamispaikka on väärä. Ei on aina ei, parisuhteessa ja seurustellessakin. Edellä mainittujen rajojen puitteissa on mahdollisuus toteuttaa seksuaalista suuntautumistaan eri tavoin. Ihminen voi olla seksuaaliselta identiteetiltään joko hetero-, homo- tai bi-seksuaalinen. Suomen laissa kaikki nämä suuntautumiset ovat sallittuja. Henkilö voi toteuttaa seksuaalisuuttaan monin tavoin, joista joillekin tavoille on kehitetty luokittelua varten nimet, kuten ekshibitionismi tai fetisismi. Useimmille tavoille ei ole kuitenkaan olemassa vakiintunutta määrittelyä. Kaikissa tavoissa tärkeintä on, että kunnioitetaan omaa ja toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, ts. oikeutta määrätä omasta seksuaalisuudestaan. Mitä minun kanssani saa tehdä ja mitä ei. Jokaisen toiveita pitää kunnioittaa ja kieltoa totella. (Nissinen, 2006) 2.3. Seksuaaliterveys Maailman terveysjärjestön WHO:n (2002) mukaan seksuaaliterveys on seksuaalisuuden terveysalue. Se on fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila suhteessa seksuaalisuuteen; se ei ole pelkästään sairauden tai vajaatoiminnan poissaoloa. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja sisältää halutessaan mahdollisuuden nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin vapaana pakottamisesta, riistosta ja väkivallasta. Jotta hyvä seksuaaliterveys voidaan saavuttaa ja ylläpitää, tulee kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksia kunnioittaa ja suojata. (Ilmonen, Nissinen, 2006) Eräs seksuaaliterveyteen liittyvä käsite on lisääntymisterveys. Lisääntymisterveydellä tarkoitetaan sitä, että hedelmällisyys säilyy mahdollisimman hyvänä, jotta on mahdollisuus saada biologisia lapsia, kun elämäntilanne tuntuu siltä. Hedelmällisyyttä voidaan vaalia mm. ehkäisemällä seksitauteja eli välttämällä riskitilanteita ja käyttämällä kondomia, seulomalla sairauksia ja tauteja sekä hoitamalla mahdolliset löydökset. (Väestöliitto, 2007) 2.4. Myyttejä seksuaalisuudesta Jokainen yhteiskunta elää myyttien maailmassa, ja seksin alueella näitä myyttejä on enemmän kuin monella muulla elämänalueella. Myyttien merkityksen tajuaminen auttaa huomaamaan niiden voimakkaan vaikutuksen. Miehinen ja maskuliininen seksikulttuuri on omaksuttu hyvin alitajuisesti, ja kulttuurin uskomukset, arvot ja asenteet on sisäistetty luetun, kirjoitetun ja nähdyn perusteella. Nykyinen myytistö rapisee edelleen naisten tullessa entistä aktiivisemmiksi aloitteentekijöiksi ja oman

9 9 seksuaalisuutensa hallitsijoiksi. Kukaan ei voi tietää seksistä kaikkea ilman harjoittelua: keskiarvoihmisiä ei ole olemassakaan, vaan jokainen nainen (ja mies) on erilainen myös eroottisuudessaan. Mielihyvän lähteet ja toivomukset ovat hyvin henkilökohtaisia ja ne vaihtelevat eri ajankohtina. (Juvakka, Kalkkinen, 1998) Ihmisten mielissä seksuaalisuudesta elää paljon vääristyneitä ajatuksia ja luuloja. Mikä on luvallista? Kysymykseen voit vastata myöntävästi, jos asiat tuntuvat sinusta ja kumppanistasi hyviltä. Kaikki uudet kokeilut ovat kahden aikuisen ihmisen seksisuhteessa luvallisia siihen rajaan asti, kun molemmat haluavat niitä. Absoluuttista totuutta ei ole olemassa, sillä toisessa suhteessa jokin toimii, toisessa ei. Jokainen yksilö ja parisuhde on erilainen, joten seksille on vaikea asettaa rajoja ja normeja. Jokaisen on itse tehtävä matka omaan seksuaalisuuteensa, löydettävä omat rajansa ja tunnistettava omat halunsa ja toiveensa. Asian voisi kiteyttää siten, että molemmille nautinnollinen seksi on luvallista. (emt) Kenenkään ei tulisi tehdä seksin alueella mitään itseään tai toista vastaan. Toisen raju satuttaminen, pakottaminen tai alistaminen seksiin vastentahtoisesti on luvatonta, sillä jokaisella on oikeus omaan kehoonsa ja koskemattomuuteensa. Läheisyyttä ja hyvää seksiä ei voi koskaan vaatia pakolla, eikä sitä pakottamalla voi koskaan myöskään saada. Raiskaus ei ole koskaan seksiä, vaan aina väkivaltaa. Pakottaminen vie kumppaneita kauemmaksi toisistaan ja useamman askeleen päähän toimivasta seksisuhteesta luoden kaksi toisilleen vierasta ihmistä, jotka harrastavat seksiä kuin kuplassa kohtaamatta todellisuudessa koskaan toisiaan. (emt)

10 10 3. Seksuaalisuuden portaat Väestöliiton mallin mukaan Seksuaalisuuden portaat on malli siitä, miten ihmisen seksuaalinen kehitys etenee vaiheittain ja vaiheet voidaan nähdä portaina. Sen ovat kehittäneet seksuaalineuvoja Erja Korteniemi-Poikela ja lääkäri Raisa Cacciatore. Vaiheet kuvataan ensimmäisestä pikkulapsen äitiin tai isään rakastumisesta aina yhdeksänteen, rakastelun portaaseen saakka. Jokaisella portaalla on oma tehtävänsä, haasteensa ja oppinsa. Niitä ovat esimerkiksi se, että nuori oppii ymmärtämään toista ihmistä suhteessa itseensä tai oppia seurustelun pelisääntöjä, ilmaisemaan rakkautta, ja sietämään ja ilmaisemaan pettymyksen tunteita. Opitaan ymmärtämään kiihottuminen normaalina, hyvänä ja terveellisenä asiana. Itsemääräämisoikeuden tulee toteutua ja jos se ei toteudu, on sillä vääjäämättä seurauksia myöhempään elämään. Pahimmillaan se aiheuttaa haluttomuutta, pelkoja, kipuja ja ahdistusta. Siksi on tärkeää osata kieltäytyä, jos ei halua tai jokin asia ei miellytä. Tehtävänä on oppia kääntämään ristiriidat voimavaraksi ja suhdetta syventäviksi tekijöiksi. On myös osattava pohtia eroa mahdollisena ratkaisuna, jos suhde ei tunnu toimivan. Aiemmin portailla on jo opittu, että erosta selviää hengissä. Rohkaistumis-portaan tehtävänä on uskaltautua itse tekemään omat valinnat, päätökset ja kantamaan vastuu omasta elämästään. Vanhempien suojaa ei enää tarvita, sillä omat siivet kantavat jo. Rakasteleminen Mikä tuntuu hyvältä Suudellen Käsi kädessä Tykkään susta Kaverille kerrottu Tuttu salattu Idolirakkaus Äiti/isä - nainen/mies Pikkulapsi/uteliaisuus... Murrosikä - herkistymisvaihe... Varhaisaikuisuus-rohkaistuminen Kuva: Seksuaalisuuden portaat (Cacciatore, Korteniemi-Poikela, 2000) Kehittymistä tapahtuu järjen, tunteen ja biologian tasoilla. Kullekin portaalle kuuluu sille ominaisia tunne- ja toimintatapoja. Useimmiten kehitys etenee portaalta toiselle. Joskus joku porras saattaa kuitenkin jäädä väliin ja joskus jollekin aiemmalle portaalle saatetaan palata. Tärkeintä on se, että jokainen ihminen etenee kehityksessään rauhassa ja omaa tahtiaan. Seksuaalisuuden portaat ovat ideologinen kehittymisprosessi, jonka jokainen askelma on tärkeä. Harvat ihmiset kuitenkaan kulkevat järjestelmällisesti portaalta portaalle. Jos portaita jää huomattava määrä väliin, tarkoittaa se liian aikaista aikuistumista ja aiheuttaa erilaisia, niin välittömiä kuin myös välillisiä seurauksia tulevaisuuteen. Omaa järjellistä ja biologista kehitystä ei voi muuttaa, eikä tunteiden kehittymistä ja hallintaan oppimista voi vauhdittaa, vaan ne tapahtuvat omaa vauhtiaan. Niihin voi kyllä vaikuttaa estävästi ja jopa vahingollisesti. Jos erilaisten kehitysvaiheiden olemassaolo ja tehtävä ymmärretään, viivytään kussakin kehitysvaiheessa riittävän kauan. Tällöin ei ole aihetta myöskään kiiruhtaa eteenpäin. (Korteniemi-Poikela, Cacciatore, 2000)

11 11 Jos useita seksuaalisuuden portaita jää väliin, seurauksena tästä tietämättömyydestä tulee turhien riskien ottamista ja vääränlaisten valintojen tekemistä. Jos lapsi elää toiminnan tasolla biologista, järjellistä ja tunteellista kehitystasoaan ylemmällä portaalla, hän tuntee olonsa oudoksi, sillä hän ei tunne itseään riittävästi kyetäkseen ymmärtämään itseään ja ympäristöään. Tämä aiheuttaa huonoa itsetuntoa, sillä hän ei pysty täyttämään omia tai ympäristön ideaaleja. Tulevaisuuden seurauksina voidaan nähdä huonon itsetuntemuksen hoitamattomuuden seurauksena itsearvostuksen puute. Se ajaa ihmisen erilaiseen riskikäyttäytymiseen: päihteiden käyttöön, syömisen ongelmiin, seksiriskikäyttäytymiseen tai muuhun itseä vahingoittavaan toimintaan. Jos lapsena on ollut huonot tai heikot esikuvat parisuhdetta ajatellen ja/tai esimerkiksi herkistymisvaiheen huono itsetunto estää läheisyyden, ystävyyden ja ennen kaikkea pettymyksistä selviytymisen ja niiden harjoittelun, voi aikuisiän liittoja rasittaa ainainen mustasukkaisuus, kyvyttömyys kestää pettymyksiä ja ääritapauksissa väkivaltainen käyttäytyminen erotilanteessa. Jos ystävyyden ja seurustelun pelisäännöt ovat opettelematta, aiheuttaa se paitsi kyvyttömyyttä tasavertaiseen suhteeseen, myös erilaisia seksuaaliongelmia, kuten kyvyttömyyttä, seksuaalista haluttomuutta, pelkoja, jännittämistä tai suorituspaineita. (emt) Ihmisen voidaan katsoa olevan valmis itsenäiseen elämään, kun järki, tunne ja biologia kohtaavat samalla portaalla. Silloin ihminen osaa kantaa vastuuta itsestään ja on tietoinen itsestään. Silloin valinnat perustuvat tietoon ja erilaiset tunteet osataan hallita. Tässä prosessissa lapsi ja nuori tarvitsee aikuisen ohjeita, tukea ja esimerkillistä läsnäoloa. (emt) Voidaan olettaa, että murrosikäisenä alkanut runsas päihteiden käyttö vaikuttaa seksuaaliseen kasvuun ja kehitykseen. Useampia portaita saattaa jäädä päihteiden käytön takia käymättä läpi. Vuosia jatkuneen päihteiden käytön jälkeen on hyväksi tarkastella seksuaalisuuden portaiden tasoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Seksuaalisen kehityksen portaat ovat hyödyksi erityisesti naisille, joiden päihteidenkäyttö on vaikuttanut liian nopeasti tapahtuneeseen aikuisten maailmaan astumiseen.

12 12 4. Loogiset tasot eli kokemuksen neurologiset tasot Robert Dilts (1989) kehitti mallin neurologisista ihmisen kokemisen tasoista. Kaikki kokemamme kokemukset sisältävät elementtejä kaikilta näiltä tasoilta. Henkinen taso viittaa elämää kannatteleviin itseä suurempiin voimiin (tai siihen, ettei henkilö usko niitä olevan olemassa). Tämä taso sisältää myös elämän ja ihmisen olemassaolon tarkoitukseen liittyviä ajatuksia ja filosofioita eli vastauksia kysymyksiin: "Miksi ihminen on olemassa? Mitä elämä on? Mikä on elämän tarkoitus?" Identiteetti viittaa minäkäsitykseen eli ymmärrykseen siitä: "Kuka, mikä ja millainen minä olen?" Lisäksi se sisältää oman elämän missiota koskevia vastauksia kysymykseen: "Miksi minä olen olemassa?" ja yksilön omia perusarvoja koskevia vastauksia kysymykseen: "Mikä on minulle erittäin tärkeää?" Uskomukset ja arvot viittaavat syvälle juurtuneisiin elämänarvoihin ja uskomuksiin itsestä, ihmisistä ja maailmasta yleensä. Kyvyt viittaavat siihen, mitä ihminen osaa ja kykenee tekemään, koska hän omaa näihin toimintoihin ja tällaiseen käyttäytymiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Käyttäytyminen ja toiminta viittaavat todellisuudessa tapahtuvaan tai tapahtuneeseen käyttäytymiseen ja toimintaan. Ympäristö viittaa siihen tilanneyhteyteen (kontekstiin, situaatioon), muihin ihmisiin ja ympäristöön, jossa kaikkien muiden tasojen toiminnot tapahtuvat. Neurologisten tasojen sisältö ja toiminta voi kaikkien tasojen osalta olla yhdensuuntaista ja siksi sisäisesti ekologista eli sopusointuista. Tätä pidetään yleensä suotavana. Mikäli tasojen välisten sisältöjen ja toimintojen välillä on vakavia ristiriitoja, saattaa näistä pitkällä tähtäimellä muodostua vakaviakin ongelmia. (Dilts, 1989) Copyright 2004 Elizabeth San Miguel ja Suomen NLP-Yhdistys ry.

13 13 Olen havainnut työssäni loogiset tasot mielekkääksi tavaksi tutkia erilaisiin tavoitteisiin liittyviä tiedostettuja ja tiedostamattomia ajatuksia. Tasojen läpikäyminen tekee näkyvämmäksi tapaa, jolla toimimme ja ajattelemme. Uskon, että käymällä loogiset tasot läpi myös oman seksuaalisuuden suhteen, on mahdollista löytää uusia näkökulmia omaan eheytymiseen ja toipumiseen. Kirjoittaessani ja tutkiessani aihetta huomaan, että seksuaalisuuden portaat ja loogiset tasot yhdistyvät toisiinsa monella tavalla. Jos niitä käsittelee tai edes huomioi toistensa rinnalla, saa uusia näkökulmia seksuaalisuuteen ja sen käsittelyyn ja sitä kautta muutostyöskentelyyn. Seksuaalisuuden portaiden käyttäminen ainoana näkökulmana työskentelyssä aikuisten naisten kanssa on liian kapea näkökulma ja sen takia onkin syytä miettiä aihetta laajemmin. Kuitenkin seksuaalisuuden portaiden tutkiminen ja niistä saatavan tietoisuuden lisääntymisen avulla on mahdollisuus ottaa käyttöön sellaisia tasoja, jota on joko unohtanut tai halunnut kehityksessä ohittaa. Uskon, että käymällä molempia portaita läpi, asiakas saattaa löytää ymmärrystä tämän hetkiseen tilanteeseensa tai omaan historiaansa. Molemmat portaat voidaan nähdä mallina kasvamisesta täyteen seksuaaliseen potentiaaliin. Seksuaalisuuden portaat on suora malli seksuaalisuuden kehittymisestä, Robert Dilstin loogiset tasot taas antaa mahdollisuuden tutkia sitä, miten ihminen käsittelee seksuaalisuuttaan. Yhteisen keskustelun tavoitteeksi voidaan esimerkiksi määritellä vaikkapa seksuaalisuuden tunnistaminen itsessä. Keskustelemalla yhdessä loogisten tasojen kautta, saadaan varmemmin näkyväksi sitä, miten ryhmäläiset seksuaalisuudesta ajattelevat ja sitä kautta toimivat tai minkälaisia merkityksiä he antavat asioille. Uskomusten ja identiteetin tasot ovat tärkeitä tasoja, koska ne määräävät sen, miten hyvin ihminen kykenee käyttämään tarjolla olevat elin- ja toimintamahdollisuudet hyväkseen. Lähes jokaisella ihmisellä on itseä rajoittavia uskomuksia tai identiteettiristiriitoja ja niitä haastamalla voi löytää jotakin uutta itsestään. Seuraava Tuija Matikan luoma meemi, jota olen hänen luvallaan hieman muokannut, saattaa auttaa ymmärtämään loogisia tasoja käytännössä. Kun vauva, sanokaamme häntä vaikka kulkijaksi, hän syntyy tiettyyn perheeseen ja ympäristöön. Askel askeleelta hän liittyy lähipiirin toimintaan, oppii tietoja ja taitoja sekä omaksuu yhteisön arvot. Kasvaessaan kulkija luo itselleen oman identiteetin rajat ja alkaa hahmottaa oman elämänsä missiota eli syvempää tarkoitusta. Kun kulkija sairastuu, hän ei pysty tekemään sitä, mihin aiemmin kykeni. Niinpä kulkija pyrkii kuntouttamaan itsensä takaisin itsekseen. Kulkija yrittää elää kuten ennenkin, mutta elämä ei käytännössä suju kuten ennen. Syntyy valtava turhautuminen. Tuntuu, että koko elämä on mennyt pilalle. Ajan ja kokemusten mittaan identiteetti ja käsitys omista mahdollisuuksista tuntuu hajoavan. Mission syvällinen uudelleen määrittäminen voi olla kokonaan uuden elämän alku. Kulkija miettii elämälleen uuden punaisen langan, elämäntarkoituksen ja -tehtävän, joka hoituu jäljellä olevalla toimintakyvyllä. Kulkija synnyttää uuden identiteetin ja metaforan, uudet asiat tulevat tärkeiksi, myös uutta osaamista tarvitaan, jotta elämäntehtävä tulisi hoidettua. Kun uusi missio on saatu mielikuvan tasolla synnytettyä, sitä testataan käytännössä. Kulkija uudestisyntyy maailmaan esimerkiksi tietäjäksi. Hänellä on ympäristössä apuvälineitä, joiden avulla hän voi toimia lisääntyvien taitojensa mukaan itselleen tärkeiden asioiden eteen. Uusi missio, identiteetti - uusi käsitys omista kyvyistä ja siitä, mikä on tärkeää, mikä on minua ja mikä ei - vahvistuu. (Matikka, 2003) Itse ajattelin tässä pienen tytön kasvua naiseksi. Jossakin vaiheessa tuo tyttö tai nainen sairastuu riippuvuus-nimiseen hengenvaaralliseen sairauteen. Sairaudesta toipuminen on pitkä, koko elämän kestävä prosessi. On tärkeää, että tuo tyttö saa mahdollisuuksia oman itsensä ja tarinansa uudelleen kirjoittamiseen. Tutustuttuani NLP-psykoterapiakoulutuksessa muun muassa narratiivisuuteen, loogisiin tasoihin ja ihmisen omiin merkityksenantoihin eri asioille, olen päätynyt tekemään työtäni

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS)

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPAAN KÄYTTÖ 4 1.1 SEKSUAALISUUS 4 1.2 SEKSUAALIOIKEUDET 4 1.3 SEKSUAALITERVEYS 5

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

Teksti: Maalaukset: Julkaisija:

Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg 1 Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi Eeva Halme Suomen Syöpäpotilaat ry Paino: Redfina Oy, 2015 3. uusittu painos 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Avoimen Tilan Ulottuma

Avoimen Tilan Ulottuma atu Avoimen Tilan Ulottuma Nappi julkaisut 1/2008 1. painos teksti: Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti ulkoasu: Pia Barclay Nappituntumalla Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN Marianna Roine Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia - ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIISTELMÄ DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Marianna

Lisätiedot

ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS

ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö ÄITIYS JA SEKSUAALISUUS Emma Dufva 2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. MITÄ TARKOITAMME, KUN PUHUMME ÄITIYDESTÄ TAI SEKSUAALISUUDESTA? 4 1.1. Äitiydestä yleisesti

Lisätiedot

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Maarit Tyrväinen OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.11.2010 Tekijä(t)

Lisätiedot

KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ

KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ Teoriakatsaus akuuttiin kriisityöhön uskottomuuskriisissä Heli Töyrymäki SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 2. Kriisityö

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään 1 Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään Kokemuksia sijoitettujen lasten äitien vertaisryhmästä Taina Lakanen Opinnäytetyö Tammikuu 2005 2 SISÄLTÖ 1JOHDANTO... 3 2TEOREETTINEN

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA Moraalisesta tuomiosta sairaudeksi ulkoistamiseen ei kenenkään syy. Jumala suokoon minulle Tyyneyttä hyväksyä

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista Näkymätön seksuaalisuus Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista MUISTILIITON JULKAISUSARJA 2014 Rakkauden kipeä viilto kun istun yksin iltaa ja muistelen sinua.

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Opinnäytetyö Sosiaaliala Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA?

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA? LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA? Saana Siltasalmi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Siltasalmi, Saana. Lapsuus päihdeperheessä

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot