OPINTOMATKAT OPPIMISEN VÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUSYKSIKÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTOMATKAT OPPIMISEN VÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUSYKSIKÖSSÄ"

Transkriptio

1 OPINTOMATKAT OPPIMISEN VÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUSYKSIKÖSSÄ Olli-Pekka Surakka Ville Jäderholm Opinnäytetyö Marraskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) JÄDERHOLM, Ville SURAKKA, Olli-Pekka Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 69 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Salainen saakka Työn nimi OPINTOMATKAT OPPIMISEN VÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUSYKSIKÖSSÄ Koulutusohjelma Matkailualan koulutusohjelma Työn ohjaaja JUNTTILA, Minna Toimeksiantaja(t) Jyväskylän ammattikorkeakoulu, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusyksikkö Tiivistelmä Työn tarkoituksena oli kehittää opintomatkoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemisja talousalan koulutusyksikössä (Marata) tutkimalla, miten opintomatkasta saadaan mahdollisimman paljon hyötyä. Työn pohjana olivat kyselyt jotka lähetettiin sähköisesti digium.fi:n internet palvelun kautta 60:lle opintomatkalla olleelle Maratan opiskelijalle ja haastattelut, jotka tehtiin turismin ja ruoka- ja ravintolapalvelun yliopettajille sekä Maratan kansainvälisten asioiden koordinaattorille. Kyselyyn vastasi 39 ihmistä, jolloin vastausprosentiksi saatiin 65 %. Kyselyjen tarkoituksena oli selvittää, mitä opiskelijat haluavat opintomatkalta, ketkä lähtevät opintomatkalle, ja mitkä ovat motiivit opintomatkalle lähtöön. Haastattelujen tarkoituksena oli tutkia opintomatkoja koulun näkökulmasta, mitkä ovat koulun tavoitteet ja tarpeet opintomatkojen suhteen. Haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, koska saatu tieto on siten syvällisempää. Vastausten perusteella opiskelijat haluavat opintomatkalta tietoa, joka syventää heidän ammatillista osaamistaan. Kuitenkaan oppimista ei pidetty tärkeimpänä opintomatkan motiivina, vaan virkistäytyminen ja uusien ihmisten tapaaminen koettiin tärkeämmiksi. Haastatteluissa tuli ilmi, että tärkeimpiä asioita opintomatkojen kehittämisessä ovat opintomatkan systemaattinen dokumentointi ja matkalta saadun tiedon tehokas levitys. Tulosten perusteella luotiin uusia kehitysideoita opintomatkan tulevaisuutta ajatellen. Jotta opintomatkojen kehittyminen Maratassa olisi mahdollista, toivomme että näitä kehitysideoita voisi soveltaa, kun uusia opintomatkoja ryhdytään suunnittelemaan. Avainsanat (asiasanat) Opintomatkat, raportointi, hyödyntäminen, oppiminen, matkailu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC School of Tourism and Services Management DESCRIPTION Date Author(s) JÄDERHOLM, Ville SURAKKA, Olli-Pekka Type of Publication Bachelor s thesis Pages Confidential Language Finnish Title Until STUDY TOUR AS AN TOOL FOR LEARNING IN JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC S SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor JUNTTILA, Minna Assigned by Jyväskylä Polytechnic s School of Tourism and Services Management Abstract The purpose of this research was to develop the idea of study tours as a tool for learning in Jyväskylä Polytechnic s School of Tourism and Services Management. It was done by researching how study tours can be exploited in the most efficient way. The research consists of a survey sent through digium.fi internet service to 60 students who had participated on a study tour and interviews with Principal Lecturer in Tourism, Principal lecturer in Catering and Restaurant Services and the International Coordinator of the school. In total 39 students, that is 65 %, replied to the survey. The purpose of the survey was to study what the students expect from study tours, who participates on a study tour and what are the motives for participating on a study tour. The aim of the interviews was to research study tours from the point of view of the school, to discover the schools aims and needs for study tours. The replies showed that the students expected to find information and knowledge to broaden their professional knowledge. Still learning was not considered the most important motive of participating in study tours, instead recreation and social factors were thought to be more important. The interviews showed that among the schools interests for developing study tours, the most important were the systematic documentation of the tours and the efficient dissemination of the information and knowledge. Based on the results, new development ideas were created for the future study tours. In order to advance the development of study tours, it is wished that these development ideas could be applied in the planning of future study tours. Keywords Study tours, reporting, exploitation, learning, tourism, Jyväskylä Polytechnic

4 1 SISÄLTÖ 1 MATKALLA OPPIMAAN OPINTOMATKA MATKAILUN KENTÄSSÄ Opintomatkan määritelmä Opintomatkailun motivaatiot ja motiivit Työntövoima Henkilökohtaiset motiivit Vetovoima Matkailun trendit ja opintomatkat Matkailijatyypit ja opintomatkat OPINTOMATKAT JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUSYKSIKÖSSÄ Tehdyt opintomatkat Opintomatkojen muutos Opintomatkojen kysyntä ja tarjonta TUTKIMUSMENETELMÄT Tutkimuksen tavoite Tutkimusmenetelmät Kyselyt Haastattelut Tutkimuksen eteneminen...28

5 2 5 OPINTOMATKOJEN HYÖDYNTÄMINEN Opintomatkojen merkitys Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talous alan koulutusyksikössä Mitä opintomatkoilla pyritään saavuttamaan Ammatillisen tietämyksen syventäminen Matkoilla saadun tiedon levittäminen Kontaktien luominen Uusien näkökulmien löytäminen Opintomatkailun menetelmien tehostaminen Informaation levittämisen vaikeus Opintomatkojen innovatiivinen dokumentointi/raportointi Tekniikan käyttö dokumentoinnissa Kirjallinen raportointi Suullinen esitys Raportointi matkan suunnittelussa KONKREETTISIA KEHITYSEHDOTUKSIA MITÄ MATKALLA OPITTIIN?...51 LÄHTEET...55 LIITTEET...57 Liite 1. Prahan opintomatkan matkaohjelma vuodelta Liite 2. Kroatian opintomatkan matkaohjelma vuodelta Liite 3. Wine & Castronomy Tour in Catalonia-opintomatkan matkaohjelma vuodelta Liite 4. Slovenian opintomatkan matkaohjelma vuodelta Liite 5. Ohjeita opintomatkan raportointiin...64

6 3 Liite 6. Opintomatkan liittäminen matkan hallinta opintojaksoon...65 Liite 7. Opintomatkat Maratassa kyselylomake...65 KUVIOT KUVIO 1. Työntö- ja vetovoimatekijät opintomatkakohteen valinnassa...13 KUVIO 2. Motivaatiotekijöiden merkitys opintomatkalle lähdettäessä KUVIO 3. Kontaktien luominen opintomatkan aikana...37 KUVIO 4. Motivaatiotekijät kontaktin luomisen onnistumisen perusteella...38

7 4 1 MATKALLA OPPIMAAN Matkailulla on aina sanottu olevan kasvatuksellinen merkitys. Kuten kaikille varmasti tuttu sanonta asian ilmaisee, matkailu avartaa. Etenkin nuorelle ihmiselle matkailu tarjoaa mahdollisuuden nähdä maailmaa, oppia uusia asioita, kuten vieraita kulttuureja, elämäntapoja, kieliä, uskontoja sekä mahdollisuuden tutustua erilaisiin kansoihin. Matkailemalla on kautta aikain haettu oppia, kokemuksia, elämyksiä, ja statusta. Matkailun historiassa varsinkin brittiläiselle yläluokalle, erityisesti ylhäisille nuorukaisille perinteeksi muodostuneen Euroopan kierroksen eli Grand Tourin merkitys oli suuri. Grand Tour oli Eurooppalaisten nuorten eräänlaisena opintojen päätöksenä tekemä matka, jonka tarkoitus oli sivistää ja kouluttaa matkaajaa. Joskus matkan varsinainen tarkoitus saattoi kuitenkin jäädä taka-alalle. Opintomatkan perimmäinen merkitys ei ole ajan saatossa juuri muuttunut. Opintomatkoja tehdään edelleenkin paljon, ja niiden merkitys matkailualalle kasvaa jatkuvasti. Opiskelijan kannalta opintomatkan hyödyt voivat olla hyvinkin monisäikeiset. Opintomatkat tuovat mahdollisuuden oppia uusia näkökulmia asioihin ja syventää opiskeluaikana hankittua tietoa. Opintomatkan tarkoitus on myös olla elämyksellinen ja virkistävä, jolloin motivaatio matkan tekoon kasvaa. Opinnäytetyömme aihe on lähtöisin yhteisestä kiinnostuksestamme opintomatkoihin ja niiden kehittämiseen. Molemmilla oli aikaisempaa kokemusta opintomatkoista, ja aiheen kiinnostusta lisäsi se, että sitä ei ole tutkittu kovinkaan paljon. Olimme jo ennen työn aloittamista molemmat olleet mukana kevään 2003 Kroatian opintomatkalla, ja aktiivisesti osallistuneet muun muassa matkan dokumentointiin. Matkasta työstimme markkinointivideon Reflec-

8 5 tions of Croatia. Olimme mukana myös Barcelonasta Jyväskylään tehdyn matkan toteuttamisessa sekä keväällä 2003 että Keväällä 2004 järjestetyssä opintomatkassa Barcelonaan Olli-Pekka Surakka oli mukana myös käytännön järjestelyissä, kuten lentojen varauksessa ja yhteydenpidossa vastaan ottavaan oppilaitokseen. Molemmat olivat myös kiinnostuneita opintomatkojen paremmasta hyödyntämisestä sekä matkoilta saadun tiedon levittämisestä. Tämän työn tarkoituksena on pohtia opintomatkoista saatavia hyötyjä sekä yksittäiselle opiskelijalle että koko Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusyksikölle (marata). Työssä tarkastellaan opintomatkojen asemaa matkailun kentässä, opintomatkojen historiaa ja muutosta maratassa, sekä opintomatkojen kysyntää ja tarjontaa. Työn tavoitteena on kehittää opintomatkoja tutkimalla, mikä on opintomatkojen merkitys maratassa, ja miten niitä saadaan hyödynnettyä paremmin. Työssä tarkastellaan lisäksi opintomatkoilta saadun tiedon levitykseen liittyviä tekijöitä ja etsitään uusia näkökulmia opintomatkojen kehittämiseen. Työn pohjaksi tehtiin kyselylomake, joka lähetettiin sähköisessä muodossa 60:lle maratan opiskelijalle. Nämä 60 olivat opiskelijoita, jotka olivat olleet opintomatkalla joko Kroatiassa keväällä 2003, Sloveniassa keväällä 2004 tai Barcelonassa keväällä Kyselyn tuloksia ei käsitellä numeraalisessa muodossa, vaan niitä käytetään tekstin pohjana. Lisäksi haastateltiin kahta maratan yliopettajaa, turismin yliopettaja Esa Arolaa ja ruoka- ja ravintolapalveluiden yliopettajaa Enni Mertasta sekä maratan kansainvälisten asioiden koordinaattoria Minna Junttilaa, koska kirjallinen tieto opintomatkoista on riittämätöntä. Kirjallista tietopohjaa on käytetty pääosin selventämään matkailun trendejä ja matkailutyyppejä ja niiden vaikutusta opintomatkailuun.

9 6 2 OPINTOMATKA MATKAILUN KENTÄSSÄ 2.1 Opintomatkan määritelmä Opintomatkan esimuotona voidaan pitää yläluokan Euroopassa tekemiä Grand Tour -matkoja. Grand Tourin kukoistuskausi oli 1700-luvulla, jolloin Ranskan ja Italian kulttuurikaupunkeihin painottuneen kiertomatkan tekivät brittien ohella monien muidenkin Euroopan maiden varakkaat nuorukaiset. (Selänniemi 2003, 21.) Vaunumatkailun aikakaudella matkalle lähdettiin yleensä kotiopettajan tai jonkun muun tutorin opastuksella, koska Grand Tourilla oli selvä, sivistävä funktio. Traditionaalinen Grand Tour tehtiin suhteellisen nuorena, eräänlaisena opintojen päätöksenä. Grand Tourin sivistystehtävä jäi kuitenkin varsin monesti matkan statusarvon varjoon. Monet englantilaiset nuorukaiset käyttivät matkalla aikansa huvitteluun ja juhlintaan kulttuurin opiskelun sijasta. Matka oli muotia, mikä kannusti virkauraa suunnittelevien nuorten miesten ohella myös yläluokan naisia kulkemaan Grand Tourin sivistäviä polkuja. (Selänniemi 2003, 21.) Opintomatkoja on todella monia erilaisia, joten on tärkeää määritellä myös se opintomatkan muoto, jota kulloinkin tutkitaan. Opintomatka on opintotarkoituksessa suoritettava matka (MOT Suomi 1.0a-sanakirja). Tarkemmin opintomatka voidaan määritellä matkaksi jonka tarkoituksena on: syventää omaa ammatillista tietämystä antaa lisämotivaatiota opiskeluun luoda yhteistyökontakteja (Kangas 1999, 53.)

10 7 Nämä määrittelyt luovat perusrajat, joiden mukaan opintomatkoilla toimitaan, eli opintomatkan tulee jollain tavoin motiiveiltaan, suunnittelultaan ja toteutukseltaan liittyä oppimiseen. Tämä karkea määrittely ei kuitenkaan riitä yksinään kuvaamaan opintomatkaa siinä merkityksessä kuin sitä tarkoitetaan tämän tutkimuksen yhteydessä. Opintomatkojen parissa työskentelevät näkevät opintomatkat usein eri tavalla ja varsinkin matkojen tarkoituksessa on suuria eroja. Tärkeitä asioita, joita aina opintomatkoista puhuttaessa nousee esille, ovat oppiminen, tavoitteellisuus ja yhteistyö. Oppiminen on siis koko opintomatkan perusta ja syy sekä motiivi, jolle sekä osallistuja että lähettävä ja vastaanottava organisaatio koko toiminnan perustavat. Tavoitteellisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että opintomatkalle on jo ennen lähtöä, suunnitteluvaiheessa, luotava selkeät tavoitteet ja arvot, joita pyritään matkan aikana saavuttamaan. Yhteistyö on elintärkeää opintomatkoille, koska matkustaminen vieraaseen maahan ilman vastaanottavaa organisaatiota on kohtuuttoman vaativa suoritus, ja syö liiaksi resursseja sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Yhteistyöllä tarkoitetaan usein myös vaihtokauppaperiaatetta, jonka mukaan vieraillusta maasta pyritään saaman aikaiseksi myös vastavierailuja. Erittäin tärkeätä opintomatkaa suunniteltaessa on ottaa huomioon matkan jälkeinen raportointi ja palaute. Matkan jälkeen suoritettu arviointi, raportointi ja palautteen anto muodostavat huomattavan osan matkasta saatavasta hyödystä varsinkin lähettävän ja vastaanottavan organisaation kannalta. Jälkitoimien avulla saavutettuja tietoja ja taitoja voidaan levittää eteenpäin, ja myös innostusta mahdollisia seuraavia matkoja varten luodaan parhaiten edellisestä onnistuneesta matkasta kertomalla. Työssämme opintomatka on määritelty etukäteen suunniteltuna, tavoitteellisena matkana, joka järjestetään oppimistarkoituksessa, ja joka päättyy onnis-

11 8 tuneeseen raportointiin ja matkalta saatujen tietojen hyödyntämiseen. Lisäksi matka on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä sekä lähtijöiden että lähettävän ja vastaanottavan organisaation kanssa. Tutkimuksessa on hyödynnetty Jyväskylän ammattikorkeakoulussa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusyksikössä(marata) suoritettuja opintomatkoja. 2.2 Opintomatkailun motivaatiot ja motiivit Työntövoima Motivaatioteorioita käytetään yleensä selvitettäessä matkalle lähdön syitä eli työntövoimatekijöitä. Matkailijan motiivit ovat yhteydessä hänen odotuksiinsa, tarpeisiinsa ja haluihinsa. Tarpeet ovat emotionaalisia, henkisiä ja fyysisiä. (Mathieson & Wall 1996, 29.) Fyysisiä tarpeita ovat mm. juominen ja syöminen, turvallisuuden hakeminen, työn tekeminen ansaitakseen elantonsa. Henkisiä tarpeita voivat olla uusien kokemusten hankkimisen tarve, rakkauden tarve, ryhmään kuulumisen tarve sekä status. (Getz 1997, 274.) Järviluoman (1994, 33) artikkelissa Crompton on määritellyt lomamatkustajan seitsemän sosiopsykologista matkustusmotiivia, jotka ovat pako arkiympäristöstä, itsetutkiskelu, itsearviointi, rentoutuminen, statuksen kohottaminen, mahdollisuus käyttäytyä ilman arkiroolien asettamia rajoitteita, perhesiteiden tiivistäminen ja sosiaalisten kontaktien lisääminen. Samaan matkakohteeseen matkustavat ihmiset voivat matkustaa sinne aivan erilaisin motiivein. Yhdet voivat lähteä sinne viettääkseen aikaa perheensä kanssa, toiset taas, koska he haluavat oppia jotain uutta ja kolmannet saadakseen lepoa ja rentoutusta arjen rutiineista. Opiskelijoiden syyt lähteä opintomatkalle tulevat kuitenkin usein näiden syiden ulkopuolelta. Esimerkkeinä lähtemisen syistä voidaan pitää esim. opintomatkan kuulumista opintokokonaisuuteen ja opintoviikkojen hankkimista.

12 9 Tärkeimpänä motivaationa voitaneen silti pitää halua kehittää itseä ja syventää opittuja asioita. Cromptonin matkustusmotiiveista voidaan opiskelijoihin soveltaa esimerkiksi sosiaalisten kontaktien lisäämisen motiivia, sillä joissain tapauksissa opiskelijat voivat lähteä opintomatkalle lisätäkseen keskinäistä ryhmähenkeään. Lisäksi monesti halutaan luoda kontakteja ja tutustua myös kohdemaan saman alan opiskelijoihin. Opintomatkalle lähdön syitä ja opintomatkailijoiden motiiveja tutkittaessa voidaankin lähteä olettamuksesta, että opintomatkailijoihin pätevät pääosin samat motiiveihin liittyvät tekijät kuin muilla matkailijoilla, mutta niiden tärkeys vaihtelee verrattuna muihin matkailijoihin. Opintomatka eroaa normaalista vapaa-ajanmatkasta siten, että sen tärkeimpiä tehtäviä tulisi olla uusien asioiden oppiminen, opittujen asioiden sisäistäminen sekä uusien näkökulm i- en löytäminen jo opituissa asioissa. Näitä tehtäviä voidaan lyhyesti kuvata oppimistehtäviksi, jolloin oletusarvoisesti oppimisen tulisi olla tärkein motiivi opintomatkalle lähdettäessä. Mathieson & Wallin sekä Cromptonin teorioita mukaillen voidaan erottaa neljä selkeästi tärkeintä motiivia opintomatkoille. Fyysisillä tekijöillä tarkoitetaan pääasiassa fyysistä lepoa, tutusta ympäristöstä pois pääsemistä ja myös urheilua ja huvittelua. Kulttuuritekijöillä tarkoitetaan halua tutustua uusiin ja itselle vieraisiin kulttuureihin ja halua oppia niistä Sosiaalisilla tekijöillä tarkoitetaan vanhojen ihmissuhteiden ylläpitoa sekä uusien ihmissuhteiden luomista Oppimistekijöillä tarkoitetaan halua syventää opintoja tai harrastuksia. Oppimistekijöitä voidaan myös kutsua itsensä kehittämistekijöiksi

13 10 Tuskin yhteenkään matkailijaan vaikuttaa ainoastaan yksi tekijä, vaan motivaatio matkustaa syntyy useiden tekijöiden yhteissummana. Koska opintomatkojen tavoitteet liittyvät useimmiten oppimiseen, on erittäin tärkeää, että opintomatkalle lähtijä tiedostaa omat motiivinsa ja on myös tärkeää, että matkalle lähtijöille on selvää jo matkaa suunniteltaessa, millainen matka on kyseessä. Jos esimerkiksi opintomatkalle lähtijän suurimpana motiivina on huvitella mahdollisimman paljon matkan aikana, voi se heikentää koko matkaa ja vaikuttaa osin myös muihin matkailijoihin Henkilökohtaiset motiivit Koska jokainen matkailija on yksilö, vaikuttavat eri tekijät jokaiseen matkailijaan myös eri tavalla. Suurimmat tekijät, jotka määräävät matkailijan motiivit voidaan luokitella seuraavasti: Persoonallisuus o Ulospäin suuntautunut vai arka? o Luottavainen vai varautunut? o Seikkailullinen vai varovainen? Elämäntyyli o Luo kontekstin ostopäätöstä varten. o Muodikkuudesta kiinnostuneiden motiivit poikkeavat ekologisista asioista kiinnostuneiden motiiveista. Aikaisemmat kokemukset matkailusta o Positiiviset ja negatiiviset kokemukset erilaisista matkailutavoista. Menneisyys o Nostalgiset kokemukset, kuten häämatka. Havainnot omista kyvyistä o vahvuuksia ja heikkouksia, kuten varallisuus ja taidot.

14 11 Imago o Miltä halutaan näyttää muiden silmissä? Henkilökohtaiset motiivit muuttuvat ajan myötä, ja niihin voivat vaikuttaa myös erikoiset tapahtumat tai äkillisesti muuttuvat olosuhteet, kuten perheenlisäys, terveyden huonontuminen ja kokemusten karttuminen. (Swarbrook & Horner 1999, 55.) Vetovoima Matkailullinen vetovoima voidaan määritellä yleisesti kaikkien niiden tekijöiden summaksi, jotka tuottavat matkailijoille halua vierailla kohteessa (Aho 1994, 172). Vetovoimatekijät ovat niitä asioita tai ominaisuuksia, joista attraktion eli matkakohteen tai tapahtuman kiinnostavuus muodostuu. Vetovoimatekijöitä voivat olla mm. harrastusmahdollisuudet, hintataso, saavutettavuus, kohteen ainutlaatuisuus ja matkailupalvelut. (Järviluoma 1995, 54; Getz 1997, 322.) Hemmi (1993, 23) jakaa matkailulliset vetovoimatekijät luonnonvetovoimaan, kulttuurivetovoimaan sekä ihmisten tekemiin ja järjestämiin attraktioihin. Vetovoimatekijät ovat paikkaan ja aikakauteen sidottuja. Vetovoimatekijöistä osa on voimassa jonkin aikaa ja tietyissä olosuhteissa. (Vuoristo & Vesterinen 2001, ) Niitä ei siis voida pitää staattisina eli pysyvinä vaan pikemminkin ajassa muuttuvina (Saarinen 1995, 107). Esimerkkinä kohteiden aikasidonnaisuudesta ovat Suomen kansallisromanttiset, klassiset matkailukohteet, jotka eivät enää juuri kiinnosta nykypäivän matkailijoita. Monet kohteista ovat sukupolvien saatossa jääneet unohduksiin ja korvautuneet uudenlaisilla attraktioilla. (Vuoristo & Vesterinen 2001, ) Esimerkiksi nykyajan nuoria ei kiinnosta enää katsella kulttuurihistoriallisia maisemia, vaan heihin vetoavat enemmän toiminnalliset kohteet.

15 12 Matkailijan oma toiminta kohteessa määrää sen, kuinka vetovoimainen kohde on eli onko kohde hänelle aktiivinen vai passiivinen (Vuoristo & Vesterinen 2001, 11 15). Esimerkiksi, kun matkailija itse osallistuu matkailuelämyksen saavuttamiseen, kuten koskenlaskuun, hänen toimintansa on aktiivista. Jos hän tyytyy pelkästään ihailemaan näköalaa kosken rannalla, on hän passiivinen matkailija. Matkakohteen vetovoimaisuus heijastaa henkilön tuntemuksia, käsityksiä ja mielipiteitä siitä, minkälainen on matkakohteen kyky tyydyttää hänen tiettyjä lomanviettoon liittyviä tarpeitaan. Mitä paremmin henkilö uskoo kohteen va s- taavan hänen lomanviettotarpeitaan, sitä vetovoimaisempi kohde hänen mielestään on ja sitä todennäköisemmin hän taloudellisten, ajallisten ym. reunaehtojen rajoissa valitsee sen lomakohteekseen. (Järviluoma 1995, 54.) Erilaisiin ihmisiin vetoavat siis eri vetovoimatekijät. Vetovoimatekijät voivat olla myös negatiivisia eli ne vaikuttavat matkustajien matkustuspäätöksiin. Negatiiviset vetovoimatekijät saavat matkustajan pohtimaan toisen kohteen valitsemista. (Järviluoma 1994, 41.) Painavia syitä vaihtaa matkakohde toiseen ovat mm. sota, luonnon katastrofit ja kohteen poliittinen ilmapiiri. Opintomatkakohteen negatiivisia vetovoimatekijöitä voivat olla esimerkiksi kohteen turvallisuusriskit sekä kohteen kallis hinta, koska opiskelijoilla ei yleensä ole mahdollisuutta käyttää matkaan yhtä paljon rahaa kuin muilla matkailijoilla.

16 13 KUVIO 1. Työntö- ja vetovoimatekijät opintomatkakohteen valinnassa (mukaillen Järviluoma 1994, 43). 2.3 Matkailun trendit ja opintomatkat 2000-luvulla turismi on ajautunut kriisiin. Syyskuun 11. päivän terroristiiskut, Afganistanin ja Irakin sodat ovat kaikki tehneet tuhojaan turismille. Samalla turismi on ollut suuressa muutoksessa. Halpalentoyhtiöt ovat tuoneet kilpailua Euroopan lentoliikenteeseen ja myös turistien vaatimustaso ja tietä-

17 14 mys ovat kasvaneet suunnattomasti massaturismin huippuajoista. Kuinka paljon muutokset ovat vaikuttaneet opintomatkailuun, ja kuinka herkkä opintomatkailu yleensä on muutoksille ja trendeille? Opintomatkojen tarjonta ja kysyntä on kasvanut Maratassa 2000-luvulla, matkailun kriiseistä huolimatta. Tästä voidaan päätellä, ettei opintomatkailu ole yhtä herkkä muutoksille kuin esimerkiksi normaali lomamatkailu. Turvallisuustekijät ovat varmasti yhtä tärkeitä myös opintomatkaajille, mutta varsinkin maratassa, jossa koulutetaan myös tulevia matkailun ammattilaisia ja tietoa ja taitoa asioista on keskivertoa enemmän, on heillä myös uskallusta ja todellista tietoa uhkakuvista joita normaalituristilla ei välttämättä ole. Tästä kertoo esimerkiksi Kroatiaan keväällä 2003 tehty opintomatka. Monilla ihmisillä on vielä hyvässä muistissa Jugoslavian hajoaminen, ja sen jälkeiset sodat ja jälkiselvitykset, joista johtuen Kroatiasta on jäänyt monille kuva vielä hieman turvattomana matkakohteena. Kesäksi 2003 monet valmismatkajärjestäjät ottivat Kroatian ensimmäistä kertaa matkakohteekseen, joten maratasta tehty opintomatka, jota alettiin suunnitella jo syksyllä 2002, kulki aivan kehityksen aallon harjalla. Edellisestä esimerkistä voidaan myös huomata, että opintomatkojen suunnittelussa on myös mahdollista seurata tuoreimpia trendejä. Trendien seuraaminen riippuu pitkälti myös opintomatkan tavoitteista ja opinnoista, joihin se liitetään. Kyse on suuresti näkökulmasta joka opintomatkalle valitaan, esimerkiksi Alimentaria-messuille lähdettäessä näkökulmaksi olisi voitu valita alan uusimpiin trendeihin tutustuminen, tai vaihtoehtoisesti olisi voitu valita tutustuminen perinteiseen ruokakulttuuriin Kataloniassa.

18 15 Teknologia näyttelee tällä hetkellä suurta roolia matkailutoiminnassa. Internet on luonut aivan uusia tapoja suunnitella ja toteuttaa matkoja, ja tämä on asettanut perinteiset matkatoimistot kovan paikan eteen. Internet vaikuttaa myös opintomatkoihin ja on varmasti ollut yksi suurimmista tekijöistä opintomatkailun suosion kasvuun. On helppo hakea tietoa matkakohteista ja ennen kaikkea matkajärjestelyt on huomattavasti helpompi suorittaa, koska tietoja yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan vaihtaa reaaliajassa esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Myös majoitusten ja kuljetusten varaaminen on helppoa internetin välityksellä. Matkailussa trendit vaihtuvat jatkuvasti, mutta opintomatkailu itsessään ei ole kovin herkkä trendien vaihteluille. Opintomatkat toki kehittyvät koko ajan, ja myös niissä seurataan trendejä, mutta perusajatukseltaan opintomatkan ydin säilyy koko ajan samana. Opintomatkoille voidaan ottaa erilaisia teemoja, tai opintomatka voidaan tehdä kohteeseen joka seuraa sen hetkisiä trendejä, mutta opintomatkasta itsestään tuskin tulee koskaan pelkästään ajan trendejä seuraava matkailun muoto. Enemmänkin haluaisimme pitää opintomatkaa jopa eräänlaisena edelläkävijänä, jossa pyritään toteuttamaan nykytrendien lisäksi myös tulevaisuuden trendejä, jolloin opintomatkoilla toteutetaan kestävän matkailun periaatteita ja muita uudempia, suurille massoille tuntemattomia trendejä. 2.4 Matkailijatyypit ja opintomatkat Matkailijatyyppien tutkinnassa on pyritty luomaan tyypillisiä matkaajia heidän matkailutapansa perusteella. Määritelmiä on monenlaisia, ja määritelmiä luotaessa on pyritty lisäämään edellisiin jotain uutta, tai luomaan kokonaan uusi tapa tai näkökulma tarkastella asiaa. Opintomatkoja käsiteltäessä voidaan olettaa niihin osallistuvien pääosin edustavan tietynlaista matkailijatyyppiä. Matkailijatyyppi riippuu tietysti pitkälle siitä minkä tyylisestä opin-

19 16 tomatkasta on kysymys ja voidaan jopa kuvitella opintomatkailijaa omana matkailijatyyppinään. Yhtenä tärkeimmistä matkailijatyyppien tutkijoista ja teorioiden luojista voidaan pitää Erik Cohenia, joka loi vuonna 1972 nelihaaraisen asteikon, jolla matkailijatyyppiä määriteltiin. Sen mukaan matkailijat jaettiin organisoituihin massaturisteihin, yksilöllisiin massaturisteihin, seikkailijoihin ja ajelehtijoihin, sen mukaan, miten aktiivisesti he osallistuivat matkansa toteutukseen ja kuinka paljon he sekoittuivat paikalliseen väestöön. Hän täydensi tätä mallia vuonna 1979 jakamalla matkailijat viiteen osaan sen mukaan, minkälaisia kokemuksia he olivat etsimässä. Sen mukaan matkailijat jaettiin seuraavasti: Virkistysmatkailija, pääpaino fyysisellä virkistäytymisellä Ajanvietematkailija, matkailu keino päästä eroon arkielämästä Elämysmatkailija, halu kokea uusia autenttisia kokemuksia Kokemusmatkailija, halu olla kontaktissa paikallisten ihmisten kanssa Olemusmatkailija, haluaa sulautua täysin matkakohteen elämään ja kulttuuriin (Swarbrook & Horner 1999, ) Matkailijatyyppinä opintomatkailija ei sovi suoraan mihinkään edellisestä vaan on vahva sekoitus kaikkia näitä tyyppejä. Opintomatkan luonteen vuoksi opintomatkan tavoitteet ovat usein monipuoliset ja lisäksi varsinaisiin matkan tavoitteisiin lisätään matkailijan omat halut ja odotukset matkalta. Siksi Cohenin malli ei tarjoa varsinaista matkailijatyyppiä, joka täyttäisi ne odotukset, jotka opintomatkaajalla yleensä on. Matkailijatyyppijakoja ja -teorioita on todella monia, mutta oikeastaan mikään muukaan löytämämme tutkimus tai teoria ei tarjoa matkailijatyyppiä, joka suoranaisesti kuvaisi opintomatkailijaa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä,

20 17 että opintomatkailijat ovat matkailijajoukkona vielä pieni, vaikkakin kasvava ryhmä. Tärkeitä asioita joiden mukaan matkailijoita yleensä jaetaan, ovat: Mitä kokemuksia matkalta halutaan? Kuinka paljon matkailija on tekemisissä paikallisväestön ja kulttuurin kanssa? Mitkä ovat tärkeimmät motiivit matkustamiselle? Kuinka paljon rahaa on käytettävissä? Matkustetaanko yhdessä muiden turistien kanssa vai etsitäänkö omaa rauhaa? Kokemuksien suhteen opintomatkalaisia on hyvin vaikea määritellä, koska monet samassakin ryhmässä haluavat kokea eri asioita. Yhdistävänä tekijänä on oletettavasti lähes aina halu tutustua paikalliseen kulttuuriin ja halua oppia ja kehittää itseään. Opintomatkailijat ovat yleensä melko paljon tekemisissä paikallisen väestön ja kulttuurin kanssa johtuen jo siitä seikasta, että matka järjestetään yhteistyössä vastaanottavan organisaation kanssa, ja sen vuoksi matkaan tulee aina paikallista näkemystä. Usein matkoilla myös tutustutaan paikallisten oppilaitosten opiskelijoihin, ja heidän kanssaan vietetään myös vapaa-aikaa. Opintomatkaajan tärkein motiivi tulisi olla oppiminen. Ainoastaan siten voidaan opintomatka toteuttaa mielekkäästi niin, että siitä on hyötyä sekä osallistujalle että lähettävälle ja vastaanottavalle organisaatiolle. Opintomatkaajien budjetti on usein kohtuullisen pieni, ja se lisääntyy sen mukaan miten paljon matkaajat onnistuvat saamaan yhteistyökumppaneita, jotka avustavat matkan taloudellisessa puolessa. Tämä on kuitenkin usein melko hankalaa ja vaatii

21 18 ryhmältä hyvää organisoitumiskykyä ja halua panostaa resurssejaan rahankeruuseen. Opintomatkat suoritetaan ryhmänä, joten he liikkuvat useimmiten isommissa porukoissa. Kuitenkin opintomatkojen kohteet ja matkustusajankohdat ovat usein poikkeavia verrattaessa niitä normaaleihin turistimatkoihin. Tästä johtuen opintomatkailijat eivät välttämättä sekoitu juurikaan muihin matkailijoihin vaan enemmänkin paikallisväestöön. 3 OPINTOMATKAT JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOR- KEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALO- USALAN KOULUTUSYKSIKÖSSÄ 3.1 Tehdyt opintomatkat Maratassa tehtyjä opintomatkoja on dokumentoitu erittäin vähän, ja niistä on yleisesti ottaen hyvin vähän informaatiota saatavilla. Tässä luvussa pyritään kuitenkin käymään maratassa tehtyjä opintomatkoja läpi pintapuolisesti, mihin ne ovat suuntautuneet, ja miten ne on järjestetty. Maratassa tehtiin ensimmäinen varsinainen opintomatka vuonna 1998, jolloin toteutettiin yhdessä OK-matkojen kanssa opintomatka Prahaan. Matkailun koulutusohjelmassa muita opintomatkoja ovat olleet toinen Prahan matka vuonna 2000, joka tehtiin myös yhteistyössä OK-matkojen kanssa, sekä Kroatian matka vuonna 2003 ja Slovenia vuonna Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman ensimmäinen opintomatka tehtiin vuonna 2004 Barcelonaan. Prahan matkoista ensimmäinen, vuonna 1998 tehty matka, oli OK-matkoilta hankittu valmis matkapaketti, jonka suunnitteluun opiskelijat eivät juuri osa l-

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA

BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA Bussimatkalle osallistumisen syyt ja matkoihin liitetyt arvostukset Anssi Manninen Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-,

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? Hanna Petäjäniemi Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Emmi Vasikkaniemi Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon

VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon Jenni Virtanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004 HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA Jarmo Saastamoinen Opinnäytetyö Helmikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA Anna Nurmi Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa

Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa Tuuli Sahi Opinnäytetyö Helmikuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA Case: Tuottava vastuullisuus 2011 Noora Korhonen Sanna Uusi-Einola Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN

KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN Satu Korhonen KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Joulukuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.12.2005 Tekijä(t) Satu Korhonen Koulutusohjelma

Lisätiedot

SUOMALAISET REPPUREISSAAJAKANSANA

SUOMALAISET REPPUREISSAAJAKANSANA SUOMALAISET REPPUREISSAAJAKANSANA Tommi Hämäläinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Matkailun koulutusohjelma Matkailu-, Ravitsemus- ja Talousala KUVAILULEHTI Tekijä(t) HÄMÄLÄINEN, TOMMI Työn nimi SUOMALAISET

Lisätiedot

SELVITYS ELÄMYSRUOKAILUJEN JA RAVINTOLAN OHEISOHJELMIEN KIINNOSTAVUUDESTA

SELVITYS ELÄMYSRUOKAILUJEN JA RAVINTOLAN OHEISOHJELMIEN KIINNOSTAVUUDESTA Virpi Suominen SELVITYS ELÄMYSRUOKAILUJEN JA RAVINTOLAN OHEISOHJELMIEN KIINNOSTAVUUDESTA Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA

PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA Erno Häkli Mikko Venemies Opinnäytetyö Tammikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA

KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA Marita Tauriainen Opinnäytetyö Marraskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case Lindex Club

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case Lindex Club ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case Lindex Club Outi Mustikkamäki Opinnäytetyö Tammikuu 2007 Kulttuuri, vaatetusalan koulutusohjelma JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI Päivämäärä 15.1.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti oikeasti avointa partiota Katriina Rauman ja Eeva Vajavaara Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210 op) 05/2010 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot