.ROOHNWLLYLQHQlO\NN\\V. Kai Hakkarainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".ROOHNWLLYLQHQlO\NN\\V. Kai Hakkarainen"

Transkriptio

1 RUNNING HEAD: Kollektiivinen älykkyys.2//(.7,,9,1(1b/<..<<6 Kai Hakkarainen Verkko-oppimisen ja tiedonrakentamisen tutkimuskeskus (www.helsinki.fi/science/networkedlearning/) Psykologian laitos, Helsingin yliopisto Tähän artikkeliin liittyvä kirjeenvaihto tulisi lähettää osoitteella Dr. Kai Hakkarainen (dosentti), Psykologian laitos, Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 20 D, PL 9, Helsingin yliopisto. 1

2 7,,9,67(/0b Tämän artikkelin tarkoituksena on luoda katsaus psykologisen ja kulttuuritutkimuksen suuntauksiin, jotka tarkastelevat ihmisen älykästä toimintaa luonteeltaan kollektiivisena prosessina. Artikkelissa hahmotetaan vaihtoehtoa perinteiselle näkemykselle, joka tarkastelee älykkyyttä yksipuolisesti lyhytkestoisina yksilön mielensisäisinä tapahtumina. Artikkelissa tarkastellaan useita kollektiivisen älykkyyden muotoja, kuten työvälineisiin ja toimintaympäristöön esineellistynyt älykkyys, keinotekoiset tiedon esittämisen välineet, transaktiivinen ja kollektiivinen muisti sekä älykkyys, joka syntyy yhteisöllisessä toiminnassa, jopa siihen asti, että saumattomasti yhteistyötä tekevät ihmiset toimivat yhtenä kollektiivisena mielenä. Johtopäätöksenä esitetään ettei ihmisen älykästä toimintaa voida palauttaa yksilöön, vaan kollektiivisilla prosesseilla on siinä olennainen asema. Älykkään toiminnan kollektiivisuutta ei tulisi kuitenkaan tarkastella jonakin mystisenä yliyksilöllisenä oliona, vaan nähdä kulttuurihistoriallisuus tärkeänä osana ihmisen kaikkea älykästä toimintaa ja ymmärtää yhteisölliset älykkään toiminnan muodot sosiokulttuuriksi järjestelmiksi, joilla on yksilöiden ominaisuuksista poikkeavia järjestelmäominaisuuksia. $YDLQVDQDW: Kollektiivinen älykkyys, hajautettu kognitio, transaktiivinen muisti, kollektiivinen mieli, toimintajärjestelmä $%675$&7 The purpose of the present article is to introduce psychological and socio-cultural approaches that examine the collective nature of human intelligent activity. The author searches for an alternative to the traditional view which conceptualizes intelligence in terms of momentary (short-term) mental processes within individual human mind. Various forms of collective intelligence are discussed, such as intelligence embodied in tools and environments of activity, vehicles of external representation, transactive and collective memory, social collaboration and collective mind, and intelligence embodied in social practices. It is concluded that collective, inter-individual processes have a crucial role in human intelligent activity. The author concludes that collective forms of intelligent activity should not be seen as a mystic, superindividual entities; rather, he conceives all human intelligence to be cultural-historically mediated and understands such forms of activity to be sociocultural systems with emergent characteristics that cannot be reduced to individual attributes..h\zrugv: Collective intelligence, distributed cognition, transactive memory, collective mind, activity system 2

3 -RKGDQWR Olen useita vuosia työskennellyt oppiakseni ymmärtämään ihmisen älykkyyttä laajemmasta, kulttuurisesta näkökulmasta. Huolimatta perinteisen älykkyyskäsityksen kritiikistäni (Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999), on itselleni ollut vaikeaa ylittää psykologiasta tahattomasti omaksumaani yksilökeskeistä näkemystä älykkyydestä ja älykkäästä toiminnasta. Vaikka kognitiivinen paradigma on auttanut ja auttaa ymmärtämään esimerkiksi asiantuntijuuden roolia älykkäässä toiminnassa, katson sen sitoutuneen kyseenalaisilta vaikuttaviin metateoreettisiin olettamuksiin. Kognitivismin vaikutuksesta tutkijoilla on ollut taipumus kiinnittää liikaa huomiota pelkästään mielensisäisiin, PHQWDDOLVLLQ prosesseihin ja tapahtumiin pikemmin kuin tutkia ihmisen toimintaa konkreettisissa sosiokulttuurisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Tutkijat ovat siten kohdistaneet huomionsa ihmisten VLVlLVLLQ tietoesityksiin (representaatioihin) ja malleihin pikemmin kuin ulkoisesti esitettyyn ja ympäristöön valautuneeseen tietoon ja älyllisen toiminnan välineisiin. Meillä psykologeilla on tutkimuksissamme ollut myös tapana olettaa, että merkittävät älylliset prosessit tapahtuvat suhteellisen O\K\LVVl DMDQMDNVRLVVD esimerkiksi jonkin psykologisen kokeen aikana) pikemmin kuin että ne toteutuisivat pitkiin aikaskaaloihin (viikkoihin, kuukausiin ja vuosiin) hajautuneina ja että ne sisältävät tuhansia pienempiä päätelmiä pikemmin kuin yksittäisiä älyllisiä harppauksia (Lemke, 2001; Schaffer, 1994). Psykologista tutkimusta ohjaavana lähtökohtana on kaiken kaikkiaan ollut ihmisen tarkasteleminen VXOMHWWXQD MlUMHVWHOPlQl, jonka älyllinen toiminta voidaan tyhjentävästi selittää riippumatta hänen sosiaalisista verkostoistaan ja rooleistaan erilaisissa yhteisössä ja niissä vallitsevasta sosiaalisesta organisaatiosta. Kaikkiin näihin lähtökohtiin liittyy WLHGROOLVWHQ prosessien merkityksen ylikorostaminen älykkäässä toiminnassa suhteessa ihmisen toiminnan sosioemotionaalisiin, motivationaalisiin ja käytännöllisiin ulottuvuuksiin. Tällaiset olettamukset sisältyvät monessa suhteessa edelleenkin omaan ajatteluuni. Uusien näkökulmien löytäminen oppimisen, asiantuntijuuden ja muun älykkään toiminnan tutkimuksessa tuntuu edellyttävän näiden ennakko-oletusten tiedostamista ja ylittämistä. Olen suunnannut viimeaikaisen työn sellaisten käsitteiden kehittämiseksi, joiden varassa olisi helppoa ja luontevaa puhua yhteisöön tai kulttuuriin sisältyvästä älykkyydestä. Kognitiivisessa psykologiassa on vaikuttanut voimakkaasti ajatus tietokoneesta ihmisen ajattelun vertauskuvana (Gardner, 1985; Boden, 1989). Vaikka tietokonevertauskuvasta esitettiin heikompia ja vahvempia tulkintoja, niin monet tutkijat ajattelivat ihmisen mielen olevan kirjaimellisesti täynnä laatikkomallien mukaisia selvärajaisia rakenteita (ks. Bruner, 1990). Käsitykseni mukaan tämän tieteellisen tutkimusohjelman progressiivinen polku on kuljettu loppuun, ja meidän on lähdettävä hahmottamaan toisenlaista, kulttuurisempaa tapaa ymmärtää ihmisen älyllisiä saavutuksia. Tietoverkkojen aika tuntuu edellyttävän käsitystä ihmisestä verkostoituvana kulttuuriolentona, jonka älykkyys on sosiaalisesti ja fysikaalisesti hajautunutta (esim. Salomon, 1993; Resnick, Levine, & Teasley, 1991). Artikkelin tarkoituksena on purkaa sitä millaista ihmisyhteisöihin ja kulttuureihin ankkuroitunut kollektiivinen älykkyys on luonteeltaan, kuinka sitä voidaan tutkia ja millä 1 Olen kiitollinen anonyymille arvioitsijalle ja työyhteisöni jäsenille Jiri Lallimolle, Hanni Muukkoselle ja Sami Paavolalle arvokkaista kommenteista käsikirjoitukseeni. 3

4 tavalla vastaavia prosesseja tukea. Käsitteet ja mallit, jotka auttavat ymmärtämään kollektiivista älykkyyttä, herättävät suurta mielenkiintoa sekä koulussa että työelämässä. Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä suuntauksia, jotka eri näkökulmista yrittävät ymmärtää hahmottaa kollektiiviseen älykkyyteen liittyviä ilmiöitä ja sillä tavalla tukea aiheeseen liittyvää kotimaista tieteellistä keskustelua. 3DUYLlO\VWlNROOHNWLLYLVHHQlO\NN\\WHHQ Kollektiivisella älykkyydellä tarkoitetaan sellaisia älyllisen toiminnan prosesseja, jotka ilmenevät yhteisöllisellä pikemmin kuin yksittäisen toimijan tasolla. Ajatus yhteisöllisestä älykkyydestä ei ole vieras luonnolle. Monet eläimet pystyvät niin korkeatasoiseen vastavuoroiseen toiminnan koordinaatioon ja itseorganisoitumiseen, että niiden voidaan ajatella omaavan eräänlaista parviälyä. Eräät tutkijat esittävät jopa, että eläimet välittävät jälkeläisilleen yhteisöllisesti opittuja kulttuurisia käytäntöjä (De Waal, 2001). Näiden tutkimusten tulosten tulkinta on kuitenkin vaikeaa sen takia, että monet niistä ovat metodologisesti heikkoja ja perustuvat vain eläintarhoissa asuvien eläinryhmien tarkkailuun (Tomasello, 1999). Missä määrin ihmisellä voidaan arvioida olevan yhteisöllistä älykkyyttä, josta tässä artikkelissa käytetään siis nimitystä NROOHNWLLYLQHQ lo\nn\\v? Käsitykseni mukaan ihmisillä on sekä vertauskuvallisesti että kirjaimellisesti yhteisöllisiä älyllisiä prosesseja, jotka muistuttavat parviälyä. Muurahaisten parviäly merkitsee itseorganisoitunutta toimintaa, jossa yhteisön jäsenet ohjaavat toimintaansa seuraamalla toinen toistensa jättämiä kemiallisia jälkiä ravinnon lähteille (Resnick, 1994). Vastaavalla tavalla ihmiset voivat käyttää tietoa toinen toistensa toiminnasta. Tätä kutsutaan VRVLDDOLVHNVL QDYLJDDWLRNVL (Munro, Höök, & Benyon, 1999). Sosiaalisesta navigaatiosta on kysymys esimerkiksi silloin, kun vieraassa kaupungissa valitsemme vieraita täynnä olevan ravintolan hiljaisen sijaan. Vastaavasti käytämme muiden ihmisten toiminnasta saatavaa tietoa hyväksemme, kun valitsemme suositun elokuvan tai ostamme populaarimusiikkia. Kun ostamme kirjoja verkosta, esimerkiksi Amazon.comista, meille kerrotaan mitä kirjoja muut samoista asioista kiinnostuneet ihmiset ovat ostaneet. Tämä auttaa meitä seuraamaan heidän luomiaan tiedollisia polkuja kiinnostavien asioiden ja ideoiden lähteille. Teoreettinen tutkimus on eräänlaista HSLVWHHPLVWl QDYLJDDWLRWD. Kirjan lähteisiin ja lähteiden lähteisiin kulkevia seurattavia merkkejä ovat esimerkiksi ongelmat, selitykset, todisteet tai esimerkkitapaukset. Uuden tiedon tuottaminen edellyttää yleensä sitä, että opimme tuntemaan muiden ihmisten kyseiselle tiedonalalle luomia tiedollisia polkuja ja raivaamme niiden tarjoamien maamerkkien varassa omaa tietämme. Tässä yhteydessä on olennaista huomata, että muurahaisten älykäs yhteisöllinen käyttäytyminen syntyy heidän yksinkertaisesta keskinäisestä paikallisesta vuorovaikutuksestaan eikä edusta esimerkiksi kuningattaren tai yhdyskunnan tason suunnittelua. Tällaisen itseorganisoituneen toiminnan välityksellä muurahaiset näennäisen suunnitelmallisesti hyödyntävät ravinnonlähteitä yksi kerrallaan edeten kauemmas ja kauemmas pesästä (Resnick, 1994). Myös monet ihmisten kollektiivisen älykkyyden ilmentymät ovat ihmisten itseorganisoituneen toiminnan tuloksia pikemmin kuin edustavat mitään kiinteästi koordinoituja, organisoituja tai johdettuja yliyksilöllisiä prosesseja vaikka sellaisiakin tietysti esiintyy erilaisissa organisaatioissa ja muussa järjestyneessä sosiaalisessa toiminnassa. Joka tapauksessa on tärkeää ottaa huomioon, että näennäisen yksinkertaiset vuorovaikutusprosessit ihmisten välillä voivat ilmetä yhteisöllisen tason toimintana, joka vaikuttaa älykkäältä ja tietoisesti koordinoidulta ja suunnitellulta. 4

5 Hahmotan artikkelissa kollektiivista älykkyyttä nojautumalla taulukossa 1 esitettyyn jäsennykseen. Katson, että on liian aikaista koettaa luoda yhtenäistä viitekehystä kollektiivisen älykkyyden ymmärtämiseksi. Tässä vaiheessa tuntuu hyödylliseltä tarkastella erilaisia näkökulmia, joiden varassa kollektiivisen älykkyyden ilmiöitä on teoreettisesti ja empiirisesti hahmotettu. 6LMRLWD7DXOXNNRVXXQQLOOHHQWlKlQ Tarkasteluni etenee taulukon järjestyksen mukaan alkaen kollektiivisen älykkyyden epäsuorasta ilmenemisestä työvälineissä ja tiedon ulkoisessa esittämisessä. Näiden jälkeen tarkastelen tutkimuksia, joissa on hahmotettu muistamiseen liittyviä yhteisöllisiä prosesseja ja rakenteita (transaktiivinen ja kollektiivinen muisti). Sitten siirryn erityyppisiä yhteisöllisen toiminnan muotoja koskeviin teoreettisiin näkökulmiin alkaen ihmisparien yhteisöllisestä kumppanuudesta ja kulkien sosiaalisesti hajautuneiden älyllisten järjestelmien ja kollektiivisen mielen kautta toimintajärjestelmiin ja heterogeenisiin toimijaverkkoihin. Artikkelin lopussa pohdin kollektiivisen älykkyyden tutkimukseen liittyviä käsitteellis-teoreettisia ja empiirisiä haasteita. bo\nn\\ghqydodxwxplqhqw\ YlOLQHLVLLQMDWRLPLQWD\PSlULVW LKLQ Kollektiivisen älykkyyden tutkimuksessa keskeinen rooli on L. S. Vygotskin (1962; 1978) kulttuurihistorialliseen koulukuntaan nojautuvalla ajatuksella, jonka mukaan kaikki merkittävät älylliset saavutukset perustuvat kulttuurin kantamaan aikaisempien sukupolvien luomaan kokemukseen ja tietoon. Ihmisen älykäs toiminta on YlOLWW\Q\W (engl., mediated, Vygotsky, 1978; Engeström, 1987, Wertsch, 1991, ks. myös Paavola, & Hakkarainen, 2003) kulttuurin tuottamien käsitteellisten ja materiaalisten työvälineiden kautta pikemmin kuin suoraa reagointia ympäristön tarjoamiin ärsykkeisiin tai tiedon objekteihin. Ihmisillä on lajityypillinen taito nojautua omassa toiminnassaan erilaisiin kulttuurikehityksen luomiin keinotekoisiin älyllisen toiminnan välineisiin, joiden avulla hän voi ylittää tiedonkäsittelykykynsä rajoituksia ja laajentaa älyllisiä voimavarojaan. Ihmisen sivilisaation historia on sellaisten välineiden kehittämisen historiaa, joiden avulla olemme oppineet tukemaan ja jakamaan ajattelu- ja toimintaprosessejamme. Luomalla erilaisia työvälineitä, kuten helmitaulu, laskutikku, laskukone tai tietokone, ihminen on oppinut toisaalta eliminoimaan tarpeen opetella joitakin monimutkaisia taitoja ja luonut kokonaan uudenlaisia toimintatapoja, jotka perustuvat älyllisen kuormituksen jakamiseen ihmisen mielen, älyllisen toiminnan välineiden ja toimintaympäristön välille. Olen itse täysin riippuvainen sekä sähköpostista että kalenteristani. Sellaisia tapaamisia, joita en ole muistanut kirjoittaa kalenteriini tai joista ei ole sähköpostidokumenttia, ei minulle ole varsinaisesti lainkaan olemassa. Pitkäaikaisen harjoittelun seurauksena älyllinen järjestelmämme mukautuu saumattomasti tällaisten keinotekoisten välineiden käyttämiseen toiminnan tukena. Kollektiivinen älykkyys edustaa erilaisia tämän välittyneisyyden ilmenemismuotoja yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa. Älyllisen toiminnan välineiden lisäksi käytämme jatkuvasti hyväksemme toimintaympäristöön sisältyvää tietoa. Esineympäristön merkityksen muistiprosesseissa havaitsee helposti esimerkiksi ruokakaupassa käynnin yhteydessä. Ensimmäiset kirjoitetut tekstit olivat nimenomaan ostoslistoja, joiden tarkoituksena oli auttaa pitämään mielessä kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden nimikkeitä ja määriä (Goody, 1977). Aina meidän ei kuitenkaan tarvitse nojautua kauppalistaan, vaan kulkiessamme tuttua reittiämme hyllyjen välissä, kotoamme puuttuvat tavarat suorastaan hypähtävät hyllyiltä silmiimme. Mikäli emme muista poiketa jossakin osastossa, siellä sijaitsevat asiat helposti unohtuvat. Prosessia auttaa jos jo kotoa lähtiessämme olemme avanneet ruoka- tai 5

6 jääkaapin oven ja nähneet että tietyt paikat ammottavat tyhjyyttään. Tällä tavalla muistaminen ei ole vain mielensisäinen prosessi, vaan on hajautunut yksilön ja hänen toimintaympäristönsä välille. Lentokoneiden tai monimutkaisten sosio-teknisten järjestelmien ohjaamojen suunnittelussa käytetään hyväksi toimintaympäristöön sisältyvää tietoa, joka auttaa osanottajia vaivattomasti koordinoimaan keskinäistä toimintaansa ja seuraamaan ponnistelematta kokonaistilanteen kehitystä (Norman, 1993). Ihmiseltä vaaditaan sekä vähemmän ponnistelua että erilaisia ajattelutoimintoja silloin kun hän suorittaa jonkun toiminnan keinotekoisten apuvälineiden välityksellä verrattuna tehtävän mentaaliseen suorittamiseen (Hutchins, 1995). Merkittävin meidän aikanamme kehittynyt apuväline on tietokone, joka on eräänlainen työvälineiden työväline, eli järjestelmä, jonka avulla voidaan tukea ja organisoida erilaisia älyllisiä toimintoja aikaisempaa tehokkaammalla tavalla (Hakkarainen ym., 1999; Perkins, 1993). Tietokone toimii dynaamisena ulkoisena muistina, joka keinotekoisesti laajentaa ja tukee ihmisen ajattelua ja älyllisten ponnistusten sosiaalista jakamista (Wertsch, 2002). 7LHGRQXONRLVHQHVLWWlPLVHQYlOLQHHW Ei ole sattuma, että tutkijat kehittävät kollektiiviseen älykkyyteen liittyviä ajatuksiaan usein niistä kirjoittamalla. Kirjoitustaidon keksimisellä on ihmisen sivilisaation historiassa ollut ratkaisevan tärkeä rooli, kuten Jack Goody (1977; 2000) ja David Olson (1994; 2003) ovat todenneet. Kirjoittamisen avulla tuli mahdolliseksi irtautua konkreettisista tilanteista ja ottaa itse kirjoitettu kieli erityisen tarkastelun kohteeksi. Kielellisten ilmausten suhteiden erittely loi perustan logiikan kehittymiselle ja yhdessä kirjapainotaidon (Eisenstein, 1978) kanssa se loi perustan renessanssiaikana tapahtuneelle tiedon valtavalle kumulatiiviselle kasvulle. Esittämällä ajatuksia paperilla voidaan helposti testata niiden ristiriidattomuutta ja pyrkiä syventävien kirjoituskierrosten välityksellä syvempään ymmärrykseen käyttämällä jokaista versiota lähtökohtana uusien, täsmällisempien ja yhdenmukaisempien ajatusten muodostamiselle. Asiantuntija ei usein kirjaimellisesti tiedä mitä hän jostakin asiasta ajattelee ennen kuin hän on purkanut ajatuksiaan paperille niitä samalla kehittäen ja muokaten (asiantuntijan kirjoituskäytännöistä, ks. Bereiter & Scardamalia, 1987). Kirjoitustaidon kognitiiviset vaikutukset ovat sidoksissa siihen, että ihmisillä on mahdollisuus osallistua intensiivisesti kirjallisen kulttuurin käytäntöihin; pelkkä lukutaito sinänsä ei vielä paljoa merkitse (Bloch, 1998; Cole 1996; Scribner & Cole, 1988). Kirjoitustaidon järjestelmällisen harjoittamisen varassa on ollut merkittävässä määrin mahdollista laajentaa älyllisiä resursseja suhteessa siihen mitä tiedon käsitteleminen pelkästään ihmisen mielen sisällä mahdollistaisi. Eräs merkittävimmistä keksinnöistä tieteen historiassa on sellaisten matemaattisten merkintäjärjestelmien (differentiaali- ja integraalilaskenta) kehittäminen, joiden avulla voidaan tehdä päätelmiä jatkuvista ja epäjatkuvista määrällisistä muutoksista (disessa, 2000). Isaac Newtonin ( ) fysiikka nojautui Galileo Galilein ( ) noin 50 vuotta aikaisemmin kehittämiin graafisiin menetelmiin. Nämä olivat kuitenkin varsin kömpelöitä luonteeltaan koska Galileilla ei ollut käytettävissään yhtälöitä, joiden avulla ilmaista fysikaalisten ilmiöiden välisiä suhteita. Merkittävä edistysaskel oli G. W. Leibnizin ( ) itsenäisesti kehittämä laskentajärjestelmä, joka oli verrattain intuitiivinen ja helppo omaksua. Näistä menetelmistä on 200 vuoden aikana tullut olennainen osa modernia lukutaitoa ja luonnontieteen sivistystä. disessa (2000) esittää, että kalkyyliin esineellistyneen älykkyyden tukemana tavallinen lukiolainen pääsee lähelle Galilein luonnontieteellisiä saavutuksia. Erityinen merkitys älykkäälle toiminnalle on ollut sellaisten tiedon esittämisen menetelmien kehittämisellä, joiden avulla abstraktit suhteet 6

7 voidaan muuttaa havainnollisiksi ja visuaalisiksi vertailuiksi (Goody, 1977; Latour & Woolgar, 1986; Latour, 1988). Kalkyylin tuella voidaan vaikeiden asioiden välisiä monimutkaisia suhteita hahmottaa tiiviiden ja helposti muistettavien algebrallisten kaavojen varassa (disessa, 2000). Näillä kulttuurin tuottamilla älyllisen toiminnan välineillä on suuri psykologinen merkitys, vaikka se jää meiltä psykologian tutkijoilta helposti huomaamatta..roohnwllylqhqpxlvwdplqhq Kognitiivisen ja kulttuuripsykologian vedenjakajana on käsitys kognition, kielen ja sosiaalisten käytäntöjen välisestä suhteesta. Kulttuuripsykologia nojautuu olettamukseen, jonka mukaan kieli ja vastaavat kulttuurin käytännöt perustavalla tavalla muokkaavat ja muuntavat ihmisen älyllistä järjestelmää niin, että ihmisen psyykkiset prosessit ovat olennaisella tavalla luonteeltaan kulttuurisesti välittyneitä (Cole, 1996; Engeström, 1987; Säljö, 2000). Esimerkiksi sisäiset mallit voidaan ymmärtää kulttuurisiksi malleiksi ja käytännöiksi, jotka ulottuvat ihmisen sisälle, pikemmin kuin vain mentaalisiksi malleiksi (vrt. D Andrade, 1992; Quinn & Holland, 1987). Ihminen ei koskaan suorita älyllisiä toimintoja yksin, vaan ongelmanratkaisun tai muistamisen toteuttaa ihmisen ja kulttuurin tarjoaman välineen järjestelmä kokonaisuudessaan. Silloinkin kun olemme näennäisesti yksin nojaudumme mentaalisesti esitettyihin älykkään toiminnan välineisiin. Voidaan kysyä kuka huolehtii yritysjohtajan päivittäisestä muistiin ja muuhun älykkääseen toimintaan liittyvästä työstä (Wertsch, 1998; 2002). Johtaja yksin? Tuskinpa vain. Paremminkin voitaisiin sanoa, että johtajan työtä hoitaa asiantuntijan, hänen sihteerinsä ja moninaisten keinotekoisten apuvälineiden muodostama sosiokulttuurinen järjestelmä (person plus) (Perkins, 1993) pikemmin kuin yksittäinen toimija (person solo). Sosiokulttuurinen lähestymistapa käytti ajattelun tutkimuksessa Vygotskin ohella Mihail Bahtinin (1981) ajatuksia kielen sosiopragmaattisesta luonteesta. Kieli on tällöin aina ladattu monilla intentioilla niin, että jokaisen ihmisen llql (engl. voice) sisältää kaikuja monien muiden ihmisten äänistä. Siten kaikki sanat ja tekstit ovat aina puoleksi jonkun toisen (Bakhtin, 1981, s. 293, ks. Wertsch, 2002, s. 16; aihepiirin tutkimusmetodologiasta ks. myös Engeström, R., 2002). Samalla meille on tyypillistä tehdä niistä omiamme kansoittamalla tekstin merkitykset omilla intentioillamme, varustamalla ne omalla murteellamme, omaksumalla niiden sanat itsellemme (engl. appropriation), ja muokkaamalla niitä omiin semanttisiin ja esittäviin tarkoituksiimme (Bakhtin, 1981, s. 293). Eräs kielen sosiaalisuuden ilmaus on tyylilajin eli JHQUHQ käsite (Bakhtin, 1986; Todorow, 1984). Sosiokulttuurisesta näkökulmasta asiantuntijuuden kehittymisessä ei ole kysymys vain yksilön kognitiivisten prosessien muutoksista, vaan myös kyseisen asiantuntijakulttuurin kielen oppimisesta. Pikkuvanhat lapset herättävät hilpeyttä kun he alkavat puhumaan asiantuntijan auktoriteetilla jostakin asiasta. Hauskuutta herättää nimenomaan sekä lapsen että aikuisen äänen yhtäaikainen esiintyminen nuoren ihmisen puheessa. Asiantuntijalla ei haastattelussa ole tukenaan vain omaa mahdollisesti heikkoa ja epävarmaa ääntään, vaan koko itseluottamusta ja voimaa antava asiantuntijakulttuurinsa ja siihen liittyvät tutkijan tai opettajan ääni. Tieteen kehityksessä olennaista oli kokonaisen uuden tieteellisen ajattelun ja toiminnan kielen syntyminen erityisine käsitteineen (hypoteesi, teoria, selitys, fakta, evidenssi, oikeuttaminen), jota voidaan systemaattisesti harjoitella ja josta on tullut osa modernin tieteen älyllistä infrastruktuuria. Tieteelliset teoriat ja viitekehykset vaikuttavat myös arkiajatteluun ja niistä tulee osa kulttuurin yhteistä merkitysverkostoa sosiaalisia representaatioita (Moscovici, 2000) joita voidaan käyttää älyllisen toiminnan tukena. 7

8 Asiantuntijaksi kasvaminen saattaa kestää kauan sen takia, että ihmisiltä vie paljon aikaa omaksua kieleen ankkuroituneet kyseisen osaamiskulttuurin älyllisen työn välineet. Muistamisen yhteisöllistä ja sosiaalista luonnetta ovat tutkineet mm. Bartlett (1995), Middleton & Edwards (1990) ja Wertsch (1998; 2002). Wertsch (2002) esittää, että kollektiivinen muistaminen on tekstuaalisesti välittynyt siinä suhteessa, että se nojautuu yhteisön jakamaan kirjallisen kulttuurin perintöön. Ihmisen älykästä toimintaa säätelevät yhteisöt, jotka ovat organisoituneet heidän tuottamiensa ulkoisten symbolirakenteiden (Donald, 1991) analysointiin, tulkitsemiseen, ja luomiseen (ks. myös Engeström, Brown, Engeström, & Koistinen, 1990; Olson, 1994; Säljö, 2000; Stock, 1990). Tällaisten ajattelukollektiivien (engl. though collectives, Fleck, 1978) jäsenet jakavat sekä yhteisiä kirjallisia lähteitä, niiden tulkintoja, tutkimuksessa käytettäviä instrumentteja sekä sosiaalisia käytäntöjä. Esimerkkeinä kollektiivisesta muistista Wertsch (2002) käyttää kulttuurin kantamia kertomuksia, joiden varassa osanottajat hahmottavat historiaansa, nykyisyyttään ja tulevaisuuttaan ja joiden suhteen he samalla muodostavat omaa identiteettiään. Eräänä Wertschin (1998) esimerkkinä on USA:n syntymiseen liittyvä vapauden etsimisen kertomus, jonka mukaan kyseinen kansakunta syntyi vapautta rakastavien ja sortoa pakenevien ihmisten liittyessä yhteen luodakseen uutta tasavertaista yhteiskuntaa. Hän osoittaa, että ihmiset nojautuivat tähän kertomukseen silloinkin, kun he ovat tietoisia sen ristiriidoista (intiaanien ja afroamerikkalaisten vapauden menetys) tai suhtautuvat siihen avoimet kriittisesti. Toisena esimerkkinä kollektiivisesta kertomuksellisesta muistamisesta Wertsch (2002) käyttää entisen Neuvostoliiton historiaan liittyviä kertomuksia, joihin usein liittyi koettu virallisen tarinan ja arkielämän todellisuuden välinen ristiriita. Kollektiiviseen muistamiseen liittyy emotionaalisesti latautunutta neuvottelua ihmisten identiteeteistä, mahdollisuuksista, ja heidän yhteisöjensä luonteesta sekä vastaavasti kognitioon, muistamiseen ja identiteettiin liittyviä retorisia ja poliittisia prosesseja, jotka me psykologit liian helposti jätämme huomioon ottamatta. Wertsch (2002) erottaa toisistaan heikon ja vahvan kollektiivisen muistamisen. Edelliselle on tyypillistä tarkastella yhteisössä tapahtuvaa muistamista pikemmin kuin olettaa jonkin mystisen mekanismin ohjaaman vahvan kollektiivisen mielen olemassaolo. Kaikki yksilön muistamisen periaatteet, kuten esimerkiksi koodauksen spesifisyyden periaate (Tulving & Thompson, 1973), eivät päde yhteisöllisellä tasolla, jossa mieleen palauttamistilanteeseen liittyvillä tarpeilla ja tulkinnalla on keskeinen sija. Wertsch (2002) korostaa yhteisöllisten muistiprosessien olevan vastaavalla tavalla tietoa uudelleen rakentavia kuin ihmisen oma muisti (Bartlett, 1995). Yhteisöllisessä muistissa korostuu sen sosiaalista vuorovaikutusta tukeva rooli todellisuuteen viittaavan funktion ohella. Siihen liittyy jatkuva menneisyyden uudelleen tulkinta, vaikka osanottajat eivät itse olisi tästä tietoisia ja kokisivat jaetun muistinsa säilyvän suhteellisen muuttumattomana. Wertsch (2002) toteaa ettei yksilön muistiin liittyvien käsitteiden ulottaminen yhteisölliselle tasolle (esimerkiksi kollektiivinen muistinmenetys ) ole aina kovin hedelmällistä. Tässä suhteessa arvokas vastaesimerkki sisältyy Engeströmin ja hänen työtovereidensa tutkimukseen organisatorisesta unohtamisesta. He erittelevät sitä missä määrin lääkärikeskuksessa toiminnan kohteisiin (potilaat) ja itse toimintaan (aikaisemmat käytännöt ja toimintamallit) liittyvä tieto siirtyy ylitse pitkien ajanjaksojen joko ulkoisten artefaktien (potilasrekisterit, kansiot ja muut dokumentit) tai osanottajien muistitoimintojen (mielikuvat siitä kuinka toiminta oli aikaisemmin järjestetty) välityksellä ja minkälaisia siirtymiä tapahtuu yksilöllisen ja kollektiivisen tai sisäisen ja ulkoisen muistamisen välillä. Käsitykseni mukaan tietorikkaaseen asiantuntijatyöhön liittyviä prosesseja ei voida selittää ja 8

9 ymmärtää tutkimalla vain osanottajien mielissä edustettuna olevaa tietoa, vaan monimutkaista vuorovaikutusta mielen sisäisten ja ulkoisten tietorakenteiden sekä ympäristöön valautuneen tiedon ja osaamisen välillä. <KWHLV OOLQHQNXPSSDQXXV Vera John-Steiner (2000) on kiinnostavalla tavalla eritellyt luovaa yhteisöllisyyttä tieteessä ja taiteessa. Merkittävät saavutukset näillä molemmilla alueilla nojautuvat pitkäaikaiseen ja tiiviiseen opettajien ja oppilaiden, läheisten työtovereiden ja tutkimusyhteisöjen, tai luovaa työtä tekevien pariskuntien yhteistyöhön. Osaamisensa kehittäminen huippuunsa edellyttää sitä, että yksilö saa kosketuksen omaa tiedon ja taidon alaansa edustavaan asiantuntijakulttuuriin ja verkostoituu ja oppii toimimaan läheisessä vuorovaikutuksessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Tällaisen verkostoituneen asiantuntijuuden voimasta sanoi taloustieteen Nobelilla palkittu Herbert Simon seuraavasti: 7HKGlNVHVL NLLQQRVWDYLD WLHWHHOOLVLl NHNVLQW Ml VLQXQ SLWlLVL KDQNNLD QLLQ PRQWD HQHUJLVWl lo\nlvwl MD WLHWRULNDVWD \VWlYll NXLQ PDKGROOLVWD 0XRGRVWD NXPSSDQXXNVLD KHLGlQ NDQVVDDQ DLQD NXQ VH RQ PDKGROOLVWD 7lPlQ MlONHHQ YRLW LVWXD DODV MD UHQWRXWXD +XRPDDWHWWlRKMHOPDWMRLWDVLQXQSLWllWRWHXWWDDRYDWWDOWLRLWXQHHQD\VWlYLLVLMDWRLPLYDW WXORNVHOOLVHVWL MD OXRYDVWL QLLQ NDXDQ NXQ HW SURVHVVLD OLLNDD KlLULWVH 7\ MRWD ROHQ WHKQ\W HQHPPlQ NXLQ NDKGHNVDQN\PPHQHQ NROOHJDQ NDQVVD WRGLVWDD WlPlQ KHXULVWLLNDQ YRLPDQ ODLQDWWX9HUD-RKQ6WHLQHULQVPXNDDQ John-Steinerin (2000) mukaan merkittävät saavutukset tieteessä ja taiteessa nojautuvat usein sellaisten ihmisten yhteisölliseen työskentelyyn, joilla on toisiaan täydentävää asiantuntijuutta, tieteenalatietoa, ja ilmaisumuotoja (esim. käsitteellisiä, visuaalisia, tai toiminnallisia) sekä nojautumalla erilaisiin rooleihin ja temperamentteihin. Ihmiset rakentavat toinen toisilleen jatkuvasti WLNDSXLWD (engl. scaffolding), joiden avulla he pystyvät tekemään jotakin sellaista, joka ei ehkä olisi lainkaan mahdollista heille yksilöinä. Näitä tikapuita voi olla monenlaisia. Yksi tarjoaa NlVLWWHHOOLVLl WLNDSXLWD, joiden avulla voidaan nähdä asioiden ytimeen. Asioiden käsitteellistämisen taito ei välttämättä kulje käsi kädessä sellaisten taitojen kanssa, joita tarvitaan ideoiden muuttamisessa konkreettiseksi toiminnaksi. Tarvitaan WRLPLQQDOOLVLDWLNDSXLWD, joiden varassa ideat muuttuvat tavoitteiksi, toimintaohjelmiksi ja muuksi organisoituneeksi toiminnaksi. Luovaan työhön liittyy myös se, että suuri joukko ihmisiä on saatava uskomaan johonkin ideaan niin paljon, että he ovat valmiita investoimaan siihen aikaa ja resursseja. Tämän pohjalta insinöörityötä tarvitaan paitsi kulttuuriesineiden myös VRVLDDOLVWHQ YHUNNRMHQ luomiseen (Latour, 1999). Verkostoitumisen tikapuiden luominen on sekin oma erityinen osaamisen alueensa. Lisäksi on huomiota kiinnitettävä siihen ettei tikapuiden rakentaminen ole vain tiedollista toimintaa, vaan sisältää myös VRVLRHPRWLRQDDOLVHQ ulottuvuuden. Asiantuntijat tarvitsevat ympärilleen ihmisiä, jotka auttavat heidän särmiensä hiomisessa, tarjoavat tarvittaessa olkapään johon nojata ja auttavat sellaisen tasapainon ylläpitämisessä, joka mahdollistaa luovaan työhön uppoutumisen. Monet tunnetut tieteentekijäpariskunnat, kuten esimerkiksi Pierre ja Marie Curie, edustavat sosiaalisesti jaettua käsitteellisen ajattelun, laboratorion tehokkaan johtamisen ja verkostojen rakentamisen asiantuntijuutta. John-Steiner (2000) pohtii myös perheyhteisöllisyyden merkitystä tieteessä ja taiteessa, jolle on tyypillistä pitkäaikainen luottamukseen, yhdessä kasvamiseen ja asiantuntijuuden dynaamiseen integraatioon perustuva puolisoiden tai vanhempien ja lasten kumppanuus. Vastaavia ilmiöitä voi esiintyä myös pitkäaikaisessa ja läheisessä työtoveruudessa, joka nojautuu intensiiviseen vuorovaikutukseen ja jaettuun visioon. Ihminen voi oppia mitä tahansa silloin, kun hän saa jatkuvasti kehittyvään taidontasoonsa suhteutettua tukea 9

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PALMGREN-NEUVONEN, LAURA LIIDUSTA VERKKOON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPETTAJAN AMMATILLISESSA KASVUSSA Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen Tämän artikkelin kannalta keskeisin kysymys valelääkäritapauksessa liittyy asiantuntemuksen tunnistamisen haasteisiin. Miten on mahdollista, että valelääkärit saattoivat työskennellä ammattiyhteisössä

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ

KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ Kaisa Järvinen ja Anna-Maria Väisänen KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2009 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Tiivistelmä

Lisätiedot

Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Jos haluamme tukea omaa ja muiden kasvua ja kehitystä työpaikalla, on tärkeää ymmärtää miten ihmisen tiedonkäsittely

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki TIIVISTELMÄ X Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 28.9.2013 Tekijä(t) Reetta Aaltonen Matrikkelinumero 412753 Sivumäärä 115 Otsikko Työyhteisön

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ Pk-yritysten johtamisen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Toiminnan teoria kontekstitietoisen mobiilisovelluksen käytettävyyden arvioinnissa. Jani Matkala

Toiminnan teoria kontekstitietoisen mobiilisovelluksen käytettävyyden arvioinnissa. Jani Matkala Toiminnan teoria kontekstitietoisen mobiilisovelluksen käytettävyyden arvioinnissa Jani Matkala Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja:

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Markku Koski Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media on kohtauspaikka. Mitä siellä tapahtuu?

Sosiaalinen media on kohtauspaikka. Mitä siellä tapahtuu? Silmät auki sosiaaliseen mediaan Sosiaalinen media on kohtauspaikka. Mitä siellä tapahtuu? Mitä se muuttaa? Kun jaan, niin saan, mutta mitä jakamalleni tiedolle tapahtuu, mihin sitä käytetään ja millaiseksi

Lisätiedot

Anu Santala. Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä

Anu Santala. Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä Anu Santala Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2010

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa

Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa 1. Työkalupakki ohjaukseen ja valmennukseen sosiodynaamisella näkökulmalla 2. 4. Työnohjauksen menetelmistä ja suhteesta taideterapiaan käytännön esimerkkinä

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

"YRITTÄJILLÄ PITÄS OLLA LUOVUUTTA JA LUOVILLA YRITTÄJYYTTÄ?" - Luovuus yrittäjyydessä

YRITTÄJILLÄ PITÄS OLLA LUOVUUTTA JA LUOVILLA YRITTÄJYYTTÄ? - Luovuus yrittäjyydessä "YRITTÄJILLÄ PITÄS OLLA LUOVUUTTA JA LUOVILLA YRITTÄJYYTTÄ?" - Luovuus yrittäjyydessä Anu Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot