Suomen Purjehtijaliitto ry Toimintasuunnitelma Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Purjehtijaliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 1 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan 2010"

Transkriptio

1 1 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan JOHDANTO Suomen Purjehtijaliitto tukee seuroissa ja luokkaliitoissa tapahtuvaa harraste-, matka- ja kilpapurjehdusta. Varmistaakseen toiminnan säilymisen vireänä toiminnan painopistealueena on edelleen seuratoiminnan kehittäminen ja uusien, kaikenikäisten harrastajien mukaan saaminen. Vuoden 2010 teemana on matkapurjehdus ja aikuisliikunta. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on Suomen Purjehtijaliiton strategia ja Sailing a lifetime sport -teema. Järjestetään edelleen aluetapaamisia, johon seurojen johto kutsutaan alueellisesti koolle keskustelemaan ja sopimaan yhteistyöstä sekä toiminnan yhteisistä tavoitteista. Lapsi- ja nuorisotoiminnan tavoitteena on kasvattaa harrastajamääriä ja luoda purjehduksesta lapsille ja nuorille mielekäs ja antoisa harrastus, joka johtaa elinikäiseen purjehdusharrastukseen. Tähän pyritään nostamalla ohjauksen ja valmennuksen laatua ja saatavuutta seuroissa. Seuratoiminnan kehittämiseksi panostetaan seurakohtaiseen koulutus-, ohjaus- ja valmennustoiminnan tukemiseen. Lisäksi jatketaan ohjaajakoulutuksen, valmennustoiminnan, leirien ja kilpailutoiminnan kehittämistä vahvaksi alueelliseksi seurayhteistyöksi. V Helsingissä järjestettäviin olympialuokkien avoimiin EM-kilpailuihin tarvitaan satoja kilpailutoimihenkilöitä. Järjestelyjen onnistumiseksi panostetaan räätälöidyn toimitsijakoulutuksen järjestämiseen erityisesti kyseistä tapahtumaa silmällä pitäen. Huippu-urheilussa toiminnan painopiste on luoda mahdollisimman hyvät edellytykset huippupurjehtijoiden menestymiseen olympiatasolla ja uusien urheilijoiden kasvamiselle kansainväliselle huipulle. Nuorten valmennuksessa tuetaan toimintaa, jossa tavoitteena on kasvattaa kilpapurjehtijasta huippu-urheilija. Kauden päätavoitteet ovat menestyminen World Cup kilpailuissa, ISAF:n nuorten MM:ssä ja luokkakohtaisissa arvokilpailuissa. Valmennustoiminnan kehittämiseksi purjehdusvalmentajille tarjotaan jatkokoulutusta, järjestetään tapaamisia ja kehitetään toiminnan työkaluja. Seuroja ja luokkaliittoja kannustetaan käyttämään toiminnassaan hyväksi koulutettuja ja kokeneita ohjaajia ja valmentajia. Kaikessa toiminnassa huomioidaan vammaispurjehduksen integroiminen pursiseuratoimintaan. Mahdollisuuksien luominen ja esteettömyyden varmistaminen edesauttaa vammaispurjehtijoiden tasavertaista mukana oloa purjehdustoiminnassa. Panostetaan ajankohtaisten ympäristöasioiden tiedottamiseen jäsenistölle puhtaamman ja turvallisemman toimintaympäristön varmistamiseksi. Edunvalvonnassa Purjehtijaliiton tavoitteena on vaikuttaa aktiivisesti lajia ja sen toimintaedellytyksiä koskevaan päätöksentekoon jo asioiden valmisteluvaiheessa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tehdään tiiviimpää yhteistyötä Finlands Svensk Idrott (FSI) rf:n kanssa koskien ruotsinkielisten seurojen seuratoiminnan kehittämistä ja koulutustoimintaa. Kehitetään Purjehtijaliiton hyvää hallintotapaa dokumentoimalla hallinnon eri osa-alueet ja sopimalla yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä sekä niiden noudattamisesta ja valvomisesta. Talousarvion tuotot 2010 perustuvat seuraaviin avustus- ja toimintaoletuksiin: Varsinainen toiminta (11 %) Varainhankinta (47 %) Opetusministeriö (31 %) Olympiakomitea (11 %) yhteensä euroa

2 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA Seuratoiminta Seurojen junioritoiminnan kehittämistä tuetaan järjestämällä seurajohtajakoulusta, junioripäällikkökoulutusta, alueellisia ja valtakunnallisia junioripäällikkötapaamisia sekä ohjaajakoulutusta. Tiedotetaan seuroja liiton laatimista junioritoiminnan kehittämismalleista ja avustetaan seurojen kehityshankkeita. Liiton lapsi- ja nuorisotoiminnan sivustoa tiedotuskanavana kehitetään palvelemaan paremmin seurojen ja luokkaliitojen tarpeita. Purjehduksen Sinettiseurojen toimintaa tuetaan järjestämällä sinettiseuratapaaminen, tutustumalla sinettiseurojen käytännön toimintaan ja avustamalla seuroja toiminnan kehittämisessä. Vuonna 2010 panostetaan erityisesti harjoitusmerkkijärjestelmän käyttöön ottoon kaikissa sinettiseuroissa. Kannustetaan ja ohjataan uusia seuroja mukaan Sinettiseuratoimintaan. Juniorien harrastajamäärien lisääminen ja toiminnan laadun parantaminen on edelleen tulevien vuosien tärkein tavoite ja seurojen junioritoiminnan tukemiseksi tehdään yhteistyötä luokkaliittojen kanssa toiminnan sisällön kehittämiseksi ja uusien harrastajien mukaan saamiseksi. Aluetoiminta painottuu aiempaa enemmän seurakohtaiseen ohjaus- ja koulutustoimintaan. Alueellista seurayhteistyötä edistetään järjestämällä aluetapaamisia sekä yhdessä luokkaliittojen ja seurojen kanssa organisoidaan alueleirejä ja -kilpailuja. Koulutustoiminta Turvallisuuden parantaminen vesillä sekä harjoituksissa että kilpailuissa tulee edelleen saamaan erityishuomiota. Jatketaan turvallisuusohjeiden laatimista lasten ja nuorten purjehdustoiminalle ja tehostetaan junioripäälliköiden, ohjaajien, valmentajien ja kilpailujärjestäjien turvallisuuskoulutusta. Järjestetään keväällä yhteispohjoismainen ohjaajakouluttajaseminaari Lohjan Meriturvassa teemalla parempaa turvallisuuskoulutusta ohjaajille ja valmentajille. Uudistetaan ohjaajakoulutusta lisäämällä yksi uusi osio ohjaajakoulutukseen siten, että jatkossa on tarjolla Ohjaajan peruskurssi (aloittelevan purjehtijan opettaminen), Ohjaajan jatkokurssi (harjoitusten vetäminen seurassa) ja Vastuuohjaajakoulutus (vastuuohjaajan tehtävät). Keväällä 2010 järjestetään Espoossa kaksi perus- ja jatkokurssia sekä yksi vastuuohjaajakoulutus. Lisäksi järjestetään räätälöity peruskurssi arki-iltoina/-päivinä tiiviisti kilpaileville junioreille. Kysynnän mukaan Ohjaajakursseja järjestetään myös muilla paikkakunnilla. Ohjaajien omien purjehdustaitojen kartuttamiseksi järjestetään myös ohjaajien taitoleirejä kysynnän mukaan. Uusien seurojen ja ohjaajien mukaan saamiseksi panostetaan erityisesti illan mittaisten Tervetuloa seuraohjaajaksi koulutusten toteuttamiseen seuroissa ja alueilla. Tarjolla on kaksi neljän tunnin mittaista koulutusta: Perusteiden opettaminen jollapurjehduksessa TSOK 1 (4h) Harjoitusten vetäminen seurassa TSOK 2 (4h) Käydään läpi Ohjaajan oppaan sisältö vastaamaan harjoitusmerkkijärjestelmän lopullista muotoa. Harjoitusmerkkijärjestelmä on rakennettu yhdensuuntaiseksi ohjaajan oppaan kanssa ja tukee siten harjoittelun etenemistä oikeaan suuntaan. Panostetaan tiedotukseen ja opastukseen harjoitusmerkkien käyttöön saamiseksi mahdollisimman monessa seurassa. Harjoitusmerkkien markkinoinnin avulla yhdenmukaistetaan seurojen toimintaa, kohotetaan toiminnan laatua ja helpotetaan mm. purjehtijoiden jakoa ryhmiin alue- ja luokkaliitoleireillä. Harjoitusmerkkien avulla voidaan lisätä tavoitteellista harrastamista myös niille, jotka eivät halua kilpailla. Ohjaajien taitotason jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi kehitetään Ohjaajaklubin toimintaa. Ohjaajaklubin tarkoituksena on tarjota ohjaajakoulutuksen käyneille seuraohjaajille lisäkoulutusta ja

3 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan verkostoitumismahdollisuuksia sekä luoda alueellinen tutorjärjestelmä, jonka kautta seuroille tarjotaan seurakohtaista konsultointia syksyllä käynnistyneen hankekauden aikana on tarkoitus edellisen kevään ja kesän kokemusten pohjalta panostaa aiempaa enemmän seurakäynteihin, joissa seuran omat ohjaajat saavat tukea toimintansa kehittämiseen. Myös ohjaajaklubin yhteisiä tapaamisia jatketaan ja ohjaajille suunnattua materiaalipankkia kehitetään edelleen. Järjestetään junioripäällikkökoulutus Espoossa tavoitteena jakaa kokemuksia ja näkemyksiä junioripäälliköiden kesken sekä antaa käytännön työkaluja seuratoiminnan arkeen. Järjestetään valtakunnalliset junioripurjehduspäivät junioripurjehtijoille ja -aktiiveille Varalan urheiluopistolla Tampereella Päivien pääteemana on jatkuva taidollinen kehittyminen. Marraskuussa järjestettävässä seuraseminaarissa työstetään juniori-, kilpa- ja matkapurjehtijoiden yhteiseloa seuratoiminnassa. Valmennustoiminta Alueellisen valmennustoiminnan kehittämistä jatketaan parin viimevuoden tapaan palkkaamalla kesäksi 1-2 juniorikouluttajaa, joiden tehtävänä on toimia vastuuvalmentajana alueellisissa valmennustilaisuuksissa ja -leireillä. Toiminnan tavoitteena on koota yhteen alueen purjehtijoita ja tarjota laadukasta valmennusta kilpailutoiminnasta kiinnostuneille junioreille ja heidän ohjaajilleen /valmentajilleen. Koordinoidaan valmennusapua luokkaliitoille (optimisti, Zoom8, E-jolla, Laser 4.7 ja 29er) leirien ja valmennustoiminnan toteuttamiseen. Luokkaliitot raportoivat toiminnasta Purjehtijaliitolle ja raporttien pohjalta tehdään arvio toiminnasta. Ohjataan purjehtijoita, valmentajia ja ohjaajia käyttämään Purjehtijaliiton sähköistä Treenisharjoituspäiväkirjaa siten, että tavoitteena on sekä harjoittelun sisällön että liikunnan kokonaismäärän seuraaminen. Ohjataan kaikkia toiminnassa mukana olevia tahoja kannustamaan lapsia ja nuoria liikkumaan vähintään kaksi tuntia päivässä. Treenis harjoituspäiväkirjaa käyttämällä voidaan motivoida liikunnan lisäämiseen ja kokonaisharjoittelumäärän seuraamiseen. Vammaispurjehduksen tunnetuksi tekemiseksi keskitytään edelleen viestintään ja pidetään vammaispurjehdus mukana ohjaajakoulutuksessa. Tavoitteena on tehdä vammaispurjehdusta tunnetuksi omalle seuraväelle sekä tehdä purjehdusta tunnetuksi eri vammaisryhmille. Toimintaa kehitetään yhteistyössä Suomen vammaisurheilu ja liikunta (VAU) ry:n kanssa. Kaikessa valmennustoiminnassa huomioidaan Reilun Pelin periaatteet. Purjehduksen kilpailusääntöjä, luokkasääntöjä ja Dopingsääntöjä käydään läpi ja niiden soveltamista harjoitellaan. Kilpailu- ja harrastetoiminta Juniorien kilpailujärjestelmän kehittämistä jatketaan edelleen huomioimalla kilpailutoiminnan lisääminen lähialueilla ja ohjaamalla kilpailutoimintaa monipuolisempaan ja lapsilähtöisempään suuntaan. Tavoitteena on saada kilpailut vastaamaan purjehtijoiden osaamista siten, että jokaiselle löytyy oikea kilpailu oikeaan aikaan: - seuran kisat ovat harjoittelua varten - aluekilpailut ovat opettelupaikkoja --valtakunnalliset ranking- ja SM-kisat ovat osaamisen mittaamista Vuonna 2009 optimistien ja zoomien aluekilpailusarja nimettiin Haastajasarjaksi. Haastajasarjalle luotiin kirjalliset pelisäännöt, kilpailusäännöt ja ohjeet kisaluotseille. Saatujen kokemusten perusteella haastajasarjaa kehitetään edelleen. Muutoksia on tulossa sekä kisaformaattiin että kisaluotsien koulutukseen. Haastajasarjan kisat kytketään osaksi Ohjaajaklubin alueellista tutorjärjestelmää ja tätä kautta seurat saavat lisäresursseja ja apua kisan järjestämiseen. Pyritään edesauttamaan junioriluokkien yhteisten SM-kilpailujen toteutumista. Valitaan kilpailujärjestäjille työkalut alue- ja ranking-kilpailujen tuloslaskennan järjestämiseksi.

4 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan Jatketaan edelleen junioritoiminnan Pelisääntöjen ja Reilun Pelin ohjeistuksen rakentamista. Kootaan työryhmä, jonka tavoitteena on rakentaa pelisääntömalli seurojen junioritoimintaan sekä luoda Reilun Pelin ohjeet juniorien kilpailutoimintaan. Lisäksi muistutetaan seuroja ja kilpailunjärjestäjiä noudattamaan purjehduksen kilpailusääntöjä ja tarkastamaan veneiden luokkasääntökelpoisuutta johdonmukaisesti. 3. AIKUISLIIKUNTA Järjestötoiminta Järjestetään matkapurjehtijoille suunnattu seminaariviikonloppu urheiluopistolla. Seminaarin aiheita mm. veneilyturvallisuus (katsastus ja vakuutus), veneen ja takilan huoltotyöt sekä matkapurjehduskertomuksia läheltä ja kaukaa. Tuetaan perheveneilyä julkaisemalla materiaalia miten suunnitella miehistölle mielekäs veneily. Purjehdustaitojen kehittämiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi kannustetaan seuroja järjestämään jäsenilleen yhteisiä matkapurjehduskilpailuja, -tapahtumia ja koulutuksia. Kerätään seuroilta materiaalia järjestetyistä eskaadereista, hyvistä veneilyreiteistä ja kohteista. Kootaan materiaaleista hyviä malleja julkaistavaksi Purjehtijaliiton matkapurjehdussivuilla. Jaetaan satamapalkintoja ja nimetään Vuoden vierassatama ja viisi Suosikkisatamaa nettiäänestyksen perusteella. Suosikkisatamia on näin ollen viisitoista eri puolilla maata. Ulkomaanveneilyn tueksi laaditaan Itämeren linkkisivusto yhdessä Baltic Sailing Associationin kanssa. Venesatamaryhmän kattavan satamatiedoston pohjalta seurataan satamakirjojen julkaisemista. Vuonna 2007 alkaneen pohjakasvuston seurantatyön ja kesän 2008 ja 2009 tulosten perusteella laaditaan ohjeet veneen pohjakasvuston haittojen vähentämiseksi. Merirokkotutkimus jatketaan käytännön kokeilla, joista päätetään ympäristöviranomaisten kanssa. Pyritään tiedottamaan käytännön asioista, kuten pohjan oikea käsittely, maalaamistarve, veneen käytön merkityksestä ja pesusta. Seurataan kiinteästi miten EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämät suunnitelmat etenevät paikallisissa ympäristökeskuksissa ja annetaan tarvittavat lausunnot. Yhteistyössä Navigaatioliiton, Veneilyliiton ja Meripelastusseuran kanssa järjestetään Merikarttanavigoinnin SM-kisat. Annetaan tarvittavia lausuntoja ja osallistutaan toimikenttään liittyviin tilaisuuksiin. Tiedotetaan matkapurjehdukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista jäsenseurojen jäsenille. Tiedotuskanavana käytetään ensisijaisesti Nautic-lehteä sekä Suomen Purjehtijaliiton verkkosivuja. Pyritään selvittämään matkapurjehduksen terveysvaikutteita. Järjestetään veneilyaiheinen näyttely Kylmäpihlajalla aiheena muun muassa veneily ja ympäristö, veneilykohteet Raumalla ja lähialueella, Perämeren kansallispuisto sekä liittojen ja paikallisten seurojen toiminta Ollaan mukana kansainvälisessä vammaispurjehdusorganisaatiossa (IFDS) ja pohjoismaisessa yhteistyössä. Opinnäytetyönä tehdään selvitys vammaispurjehdukseen sopivista veneluokista ja esittely veneistä liitetään liiton kotisivuille työn valmistuttua. Seuratoiminta Painopistealueena on edelleen pursiseuratoiminnan kehittäminen ja uusien harrastajien sekä seuratoimijoiden mukaan saaminen. Seuroille tarjotaan mahdollisuutta tehdä jäsentutkimus Webropol kyselyohjelmalla jäsenistönsä toiveiden kartoittamiseksi. Tuetaan erityisesti urheiluseuroiksi profiloituvia pursiseuroja keskittämällä niihin koulutus-, leiri- ja harjoitustoimintaa.

5 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan Alueellisen yhteistoiminnan kehittämiseksi ja tarpeen kartoittamiseksi jatketaan aluekierrosta. Tavoitteena on löytää jokaiselle alueelle tarkoituksenmukainen yhteistoimintamalli ja sitouttaa valtuusto mukaan toiminnan tiivistämiseen. Järjestetään Purjehtijapäivien yhteydessä Seuraseminaari seuratoiminnan kehittämiseksi. Panostetaan ajankohtaisten ympäristöasioiden tiedottamiseen jäsenistölle, puhtaamman ja turvallisemman toimintaympäristön varmistamiseksi. Koulutustoiminta Jatketaan edellisvuosien tapaan toimitsijoiden kouluttamista seurojen kilpailuorganisaatioita varten. Jatketaan koulutusmateriaalin kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Tavoitteena on saada kattava esitys purjehduskilpailujen järjestämiseen liittyvästä materiaalista myös liiton kotisivuille. Vuoden 2010 juniorien PM-kilpailut ja vuoden 2011 olympialuokkien EM-kilpailut huomioidaan koulutustoiminnan järjestämisessä ja panostetaan erityisesti kyseisten kilpailujen kilpailutoimihenkilöiden kouluttamiseen. Koulutus räätälöidään yhteistyössä HSRM:n kanssa ja toteutetaan mahdollisimman käytännönläheisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Edistetään purjehduksen tunnetuksi tekemistä ja uusien harrastajien mukaan saamista yhdessä seurojen ja purjehduskoulujen kanssa. Opastetaan seuroja käynnistämään aikuisille tarkoitettua purjehduskoulutusta ja harrastustoimintaa sekä kevyt- että köliveneillä. Kannustetaan seuroja luomaan harrastusmahdollisuuksia myös veneettömille lajin harrastajille. Laajennetaan koulutustarjontaa rakentamalla nettisivuille koulutuskalenteri seurojen koulutuksista, jotka ovat avoimia muiden seurojen jäsenille. Tällä tavalla voidaan lisätä purjehtijoiden kouluttautumismahdollisuuksia ja myös pienempien seurojen jäsenille tarjoutuu mahdollisuus osallistua mm. veneilijän ensiapu- ja tutkakursseille. Yhteistyössä Purjehduksen opettajat ry: n (PORY) kanssa kehitetään purjehdusopettajien opetusta käytännönläheisemmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Koulutuksen pääpainoa halutaan siirtää enemmän purjehdustaitojen oppimiseen. Auktorisoidaan liiton kelpoisuusvaatimuksien mukaiset purjehduskoulut sekä tarvittaessa ohjataan ja valvotaan niiden toimintaa. Nimetään vapaaehtoisia purjehdustutkintoja vastaanottavat tutkintotarkastajat, jotka raportoivat toiminnastaan koulutustoimikunnalle. Jatketaan purjehduksen peruskoulutuksen edellyttämää purjehduksen ohjaajien ja opettajien pätevöittämistä yhteistyössä Purjehduksenopettajat ry:n, PORY, kanssa. Yhteistyösopimuksen mukaisesti koulutuksesta huolehtii PORY ja ohjaaja- ja opettajalisenssit myöntää hakemuksesta Purjehtijaliiton koulutustoimikunta. Järjestetään katsastajakoulutusta uusille katsastajille, sekä jo pätevyyden omaaville. Päivitetään katsastussääntöjä, koulutusmateriaalia sekä katsastusohjeita. Tiedotetaan katsastustoiminnan merkityksestä veneilyturvallisuuteen, annetaan asiantuntijalausuntoja sekä konsultoidaan esim. vakuutusyhtiöitä. Katsastustoiminta toteutetaan yhteistyössä Suomen Veneilyliiton (SVeL), Suomen Navigaatioliiton (SNL), Suomen Meripelastusseuran, Pidä Saaristo Siistinä (PSS), Ympäristöministeriön ja Vakuutusyhtiöiden kanssa. Katsastustoiminnan kehittämiseksi järjestetään tarvittaessa alueellisia neuvottelupäiviä. Valmennustoiminta Ylläpidetään valmentajarekisteriä, joka edesauttaa seuroja ja luokkaliitoja löytämään koulutettuja valmentajia toteuttamaan laadukasta valmennusta seura- ja aluetasolla. Vammaispurjehduksen edistämiseksi järjestetään keväällä Espoossa vammaispurjehduskurssi, jossa on kaksi iltaa uusille ja yksi vanhoille purjehtijoille sekä yhteinen vesiviikonloppu kaikille.

6 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan Varmistetaan viikoittaisen harjoittelun jatkuminen Espoossa (EPS). Lisäksi näkövammaisille järjestetään pääkaupunkiseudulla oma purjehdukseen tutustumispäivä isommilla köliveneillä. Kehitysvammaisille purjehtijoille järjestetään viikkoharjoitukset (TPS) ja leiri Turun seudulla ja Tampereella järjestetään tutustumispäivä ja varataan purjehduskoulusta (TaPS) yksi vene vammaispurjehtijoiden käyttöön. Lisäksi osallistutaan Maliken järjestämiin vesiurheilupäiviin mahdollisuuksien mukaan. Kilpailu- ja harrastetoiminta Yhteistyössä seurojen ja luokkaliittojen kanssa kehitetään alueellista kilpailutoimintaa tavoitteena lisätä kilpapurjehduksen harrastajamääriä. Valvotaan kaikkien veneluokkien Suomenmestaruuskilpailujen järjestämistä. Kaikkien vammaispurjehtijoiden yhteiset SM-kilpailut järjestetään pääkaupunkiseudulla siten, että lauantaina pidetään valmistautumis- ja luokittelukisa ja sunnuntaina purjehditaan varsinainen kisa. Näkövammaisten Match Race:n MM-kisat järjestetään Italiassa kesäkuussa. Kilpailu käydään äänipoijuradalla ilman näkeviä avustajia. Valmistaudutaan kilpailuun kehittämällä äänipoijuja, joiden avulla voidaan rakentaa harjoitusrata. Innostetaan uusia vammaispurjehtijoita mukaan 2.4 mr-luokan toimintaan ja sitä kautta tavoittelemaan paikkaa paralympialaisissa. Markkinoidaan luokkaa jo muissa luokissa mukana oleville vammaispurjehtijoille sekä uusille potentiaalisille purjehduksen harrastajille ja järjestetään henkilökohtaista valmennusta kilpapurjehduksesta kiinnostuneille. Kartoitetaan tilanne mahdollisen vammaispurjehdusjoukkueen saamiseksi seuraaviin paralympialaisiin. Tuetaan seurojen ja luokkaliittojen toimintaa tarjoamalla heille mahdollisuus esitellä toimintaansa Helsingin Venemessuilla. Lisäksi seurojen ja luokkaliittojen käytössä on liiton verkkosivut ja Nauticlehden Seurapiiri- ja Luokkaretki-palsta. Kerätään kaikkien kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen tiedot ja julkaistaan kilpailukalenteri. Ylläpidetään venerekisteriä ja valvotaan, että turvallisuusmääräyksiä noudatetaan. Tiedotetaan jäsenistölle seurojen järjestämistä avoimista virkistys- ja matkapurjehdustapahtumista. Edunvalvonta ja sidosryhmät Seuraavien viranomaisten ja veneilyn sidosryhmien kanssa tehdään edelleen aktiivista yhteistyötä veneilyturvallisuuden sekä purjehdusurheilun harjoittamis- ja kehitysedellytyksien edistämiseksi Suomessa; Eri ministeriöt, kuten liikenne- ja viestintä, opetus, sisäasiain ja ympäristöministeriö Merenkulkulaitos; veneilyasiain neuvottelukunta ja venesatamaryhmä Metsähallitus Ilmatieteenlaitos + merisään seurantaryhmä Suomen Ympäristökeskus Merikarttanavigointityöryhmä Sinilippusatamatyöryhmä ja Pidä Saaristo Siistinä Suomen Kuntoliikuntaliitto ja Suomen Liikunta ja Urheilu Suomen Meripelastusseura, Suomen Navigaatioliitto ja Suomen Veneilyliitto Suomen ja Venäjän välinen "Merikokous" työryhmä Paikalliset virkistysalueyhdistykset

7 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan KILPA- JA HUIPPU-URHEILU Koulutustoiminta Toteutetaan uusittu valmentaja I-tason koulutus (teoria ja käytäntö), - luokkakohtainen käytännön osuus - teoria SLU:n alueorganisaation kanssa Tehdään pohjoismaista yhteistyötä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämisessä. Kehitetään II- ja III-tason valmentajakoulutusta, kurssin lajiosuudet toteutetaan modulaarisina lähijaksoina. Osallistutaan kansainvälisiin seminaareihin ja yhteisleireihin sekä toimitaan yhteistyössä muiden kansallisten liittojen ja Kansainvälisen Purjehtijaliiton kanssa Järjestetään valmentajatapaamisia / klinikoita 4-5 kertaa vuodessa. Tapaamisissa on alustus ajankohtaisesta aiheesta tai käydään läpi käytännönläheisiä valmennustehtäviin liittyviä aihealueita: vuosiohjelmien laatiminen ja kilpailu- ja valmennustapahtumien koordinointi teknologian käyttö valmennuksessa veneluokkien yhteiset tapaamiset ja ristiin harjoittelun suunnittelu Osallistutaan valmentajien jatkokoulutustilaisuuksiin. Tilaisuuksia järjestävät mm Suomen olympiakomitea ja Suomen valmentajat ry. Liiton sähköisen Treenis -harjoituspäiväkirjan käytön markkinointia purjehtijoille ja seuroille jatketaan seura- ja valmentajatapahtumissa. Treenis lisää valmentajien yhteistoimintaa sekä parantaa urheilijan kokonaisvaltaista valmentautumista. Valmennustoiminta Kansainvälinen yhteistyö jatkuu Finn- ja Laserluokissa Ruotsin kanssa. Lisäksi venekohtaisia yhteistyöprojekteja on meneillään Viron, USA, Hollannin purjehtijoiden kanssa mm. 49er- ja 470- ja Laser radial -luokissa. Maajoukkueen purjehtijoiden ja valmentajien yhteistyötä rakennetaan erillisen Team building 2012 projektin avulla. Projektin tarkoituksena on varmistaa 2012 olympiakisoissa paitsi hyvä joukkuehenki, myös eri veneluokkien valmentajien ja purjehtijoiden välinen yhteistyö ja tietojen vaihto. Projekti toimii tärkeimmissä grade1 kisoissa 2-4 kpl / vuosi ja lisäksi erillisillä kotimaan tapahtumilla 2 kpl / vuosi. Suomen Purjehtijaliitolla on vuonna 2010 kolme valmennusryhmää: Lontoo ryhmä, haastajaryhmä ja Volvo ISAF Youth World Championship nuorten ryhmä. Ryhmiin valitaan tulosten ja hakemusten perusteella. Valmennusryhmien toiminnan tavoitteena on urheilijan lähtökohdista rakennettu ammattitaitoinen, pitkäjänteinen ja henkilökohtainen valmennus. Valmennusryhmillä on sovitussa laajuudessa käytössään tukipalveluja, joihin kuuluu fysioterapian, ravinto-opin, meteorologian, urheilulääketieteen, kilpapurjehdussääntöjen, psykologian, videoanalyysin, mediavalmennuksen sekä yritysyhteistyön asiantuntijoita. Harjoittelukeskustoiminta purjehduksessa on saatu käynnistettyä ja vuonna 2010 käynnistetään toiminnan evaluointiprosessi. Harjoittelukeskukset ovat seurojen ja Purjehtijaliiton yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät huippu-urheilijoiden kokonaisvaltaiseen valmennukseen. Keskusten tehtävä

8 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan on sitouttaa lupaavia nuoria purjehtijoita pitkäjänteiseen valmentautumiseen ja tarjota heille parhaat mahdolliset olosuhteet siihen. Kauden 2010 aikana harjoittelukeskustoimintaa on kolmessa eri seurassa. Suomen Purjehtijaliitto myötävaikuttaa purjehduksen lajivalmennusta toteuttavien harjoittelukeskusten syntymistä keskeisille opiskelupaikkakunnille Ouluun, Turkuun, Vaasaan ja Tampereelle. Harjoittelukeskukset liitetään osaksi paikallista olympiakomitean koordinoimaa urheiluakatemiatoimintaa yhdistäen vuotiaiden urheilijoiden opiskelun ja päivittäisen, ympärivuotisen, huipulle tähtäävän valmennuksen. Urheiluoppilaitosyhteistyö on tiivistä Mäkelänrinteen urheilulukion ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian URHEAn kanssa, yhteistyö jatkuu myös muiden urheilupainotteisten oppilaitosten kanssa. Tuetaan kilpapurjehtijoiden huippu-urheilun ja opiskelun yhteensovittamista tarjoamalla heille tukipalveluja, tavoitteena varmistaa urheilu-uran jälkeinen sopeutuminen työelämään. Jatketaan yhteistyötä Suomen Merivoimien ja Lahden Urheilukoulun kanssa purjehtijoiden varusmiespalvelun ja harjoittelun yhteensovittamiseksi. Kilpailutoiminta Yhteistyössä olympialuokkaliittojen kanssa asetetaan karsintajärjestelmät olympialuokkien ISAF:n MM-kilpailuihin. Suomen Purjehtijaliitto laatii karsintasäännöt Lontoo 2012 olympia- ja paralympiakisoihin. Nimetään osanottajat Kansainvälisen Purjehtijaliiton (ISAF) juniorien MM-kilpailuihin. Valmennusryhmien purjehtijat valmentajineen osallistuvat useisiin World Cup kilpailuihin sekä luokkien MM- ja EM kilpailuihin. Nuorten luokissa SPL lähettää valmentajan useisiin arvokisoihin Euroopassa. Lisäksi luokkaliittojen joukkueet sekä yksittäiset urheilijat osallistuvat luokkiensa MM-, EM-, maailman ranking- sekä muihin kansainvälisiin kilpailuihin. Vuonna 2010 järjestetään Helsingissä junioriluokkien PM-kilpailut ja vuonna 2011 olympialuokkien EM-kilpailut. Projektiorganisaationa toimii HSRM -seurayhteenliittymä Purjehtijaliitto koordinoi eri seurojen ja luokkaliittojen toimintaa ja luo urapolun nuorten pitkäjänteiselle kehitykselle. Yhteistyömahdollisuuksia KIHUn kanssa tutkitaan, tavoitteena on mm. fyysisen osan lajianalyysiprojektin käynnistäminen. Anti-doping valistustyö jatkuu testi ja valmennusleireillä. Liiton anti-doping ohjelma ja siihen liittyvät ohjeistukset ja päivitykset löytyvät liiton internet -sivuilta.

9 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTI Viestinnän kehittäminen Suomen Purjehtijaliiton markkinointi- ja viestintästrategian tehtävä on tukea 2008 valittuja strategisia valintoja. Toimintakaudella 2010 saatetaan vuonna 2009 aloitettu viestintä- ja markkinointistrategian suunnittelu loppuun ja valmiita osioita päivitetään. Viestien yhtenäistämiseksi palkatun henkilöstön ja luottamushenkilöiden käyttöön kiteytetään Purjehtijaliiton pääviestit ja alaviestit toimintaalueittain. Markkinointi ja viestintästrategia jalkautetaan luottamushenkilöille ja henkilökunnalle pääviestityöskentelyn ohessa. Toimintakaudella 2010 paneudutaan Purjehtijaliiton kriisiviestintävalmiuksiin. Kriisitilanteessa viestintä on avainasemassa, jotta kaikki kriisin kannalta tärkeät tahot tulee huomioitua oikein ja liiton tiedotus toimii tilanteessa tarpeeksi tehokkaasti. Purjehtijaliiton henkilöstön ja hallituksen vastuuhenkilöitä varten laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma. Suunnitelma laaditaan muutaman mahdollisen skenaarion ympärille. Viestintäprosessi ja kunkin vaiheen vastuuhenkilöt kirjataan tarkasti. Työ tehdään yhdessa toimikunnan kanssa. Markkinointi vuonna 2010 pohjautuu pitkälti olemassa olevien elementtien (tapahtumat, materiaalit, kanavat) sekä tulevaan olympiavuoteen. Yhteistyökumppanihankintaa aktivoidaan markkinointistrategian mukaisesti. Varainhankinnan suunnitelmiin vuodelle 2010 kuuluu ensisijaisesti purjehdusmaajoukkueen yhteistyökumppaniverkoston luominen. Viestinnän teemat 2010 Purjehtijaliitto on valinnut vuoden 2010 teemoiksi matkapurjehduksen ja aikuisliikunnan. Teemat huomioidaan viestinnässä Teemoja nostetaan esille omassa viestinnässä, Nautic- ja Venelehdessä sekä yhteistyökumppaneiden viestinnän kautta yhteistyössä. Purjehtijaliitto osallistuu tapahtumiin, jotka tukevat strategisia valintoja ja valittuja teemoja vuodelle Purjehtija.fi -verkkosivut Purjehtijaliiton uudet Purjehtija.fi-verkkosivut ovat saaneet laajan vierailijakunnan ja niiden kehittämistä jatketaan edelleen 2010 erikseen laaditun kehityssuunnitelman ja prioriteettilistan mukaisesti. Tavoite on kehittää tapahtumakalenteri ja kilpailukalenteri toimivimmiksi sekä luoda seurojen ja luokkaliittojen käyttöön keskitetty tulospalvelu. Seurojen työkalupakkia laajennetaan kattavammaksi, jotta seurat voivat hyödyntää olemassaolevia työkaluja omassa toiminnassaan. Lehdet Purjehtijaliiton ja Veneilyliiton jäsenlehti Nautic ilmestyy 6 kertaa vuodessa ja se postitetaan Purjehtijaliiton ja Veneilyliiton jäsenille. Nauticille on laadittu yhteistyössä Veneilyliiton ja kustantajan, Lehdentekijöiden kanssa julkaisu- ja kehityssuunnitelma, jonka noudattamista ja kehittämista toimitusneuvosto jatkaa Venelehden kanssa jatketaan yhteistyötä siten, että Purjehtijaliitolla on käytössään yksi sivu per numero. Tällä sivulla käsitellään ajankohtaisia asioita. Liiton viestinnästä vastaava koordinoi artikkelien tuotannon tai kirjoittaa ne itse. Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Tiedotusvälineet ja tiedottaminen Avaintoimittajarekisteriä ylläpidetään ja laajennetaan tarpeen mukaan. Tavoitteena on ylläpitää toimivat ja avoimet suhteet valittuihin avaintoimittajiin ja tuoda heidät mahdollisimman lähelle liiton toimintaa. Pääpaino muussa kuin kilpailutiedottamisessa on räätälöidyillä juttuvinkeillä, haastatteluilla ja tausta-artikkeleilla.

10 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan Yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa tiivistetään henkilökohtaisella tasolla. Solmitaan sopimus lehdistöseurannan aloittamisesta, jotta voimme mitata Purjehtijaliiton julkisuuden määrää ja ennen kaikkea laatua. Lisäksi se auttaa liiton viestintää seuraamaan kriittisiä aiheita ja reagoimaan niihin ajoissa. Purjehduskilpailujen tapahtuma- ja tulostiedottamisessa tukeudutaan pääosin lehdistötiedotteisiin, verkkosivuihin ja Nauticiin. Aktiiviseksi kesäkaudeksi palkataan määräaikainen tiedottaja avustamaan päivittäisessä tiedotustyössä. Purjehtijaliitto tiedottaa maajoukkuetason arvokilpailuista sovitun tiedotusprosessin mukaisesti yhteistyössä maajoukkueurheilijoiden taustajoukkojen kanssa. Prosessia hiotaan tarpeen mukaan ja olympiavuotta silmällä pitäen. Olympialaisten tiedotusasioisssa tehdään yhteistyötä tiedotusvälineiden edustajien kanssa. Toimintakaudella valmistellaan toimittajavierailua Weymouthiin Huippu-urheilijoiden viestintävalmiuksien kehittäminen Toimintakaudella 2009 käynnistetty urheilijoiden media- ja viestintävalmennusohjelma tähtää johdonmukaisesti Lontoon 2012 olympiaurheilijoiden viestintävalmiuksien parantamiseen. Purjehtijaliitto panostaa tulevien huippu-urheilijoiden viestintävalmiuksiin valmentamalla heitä ennen kisakauden alkua. Maajoukkue jaetaan kahteen eri ryhmään esiintymiskokemuksen perusteella. Edistyneemmille urheilijoille kartoitetaan valmennusosaamista myös liiton ulkopuolelta. Seuratiedottamisen kehittäminen Liiton sisäisessä viestinnässä panostetaan avoimuuteen. Seuroille ja luokkaliitoille kerrotaan säännöllisesti uutiskirjeen avulla mitä liitto ja sen toimikunnat tekevät. Seuroilla ja luokkaliitoilla on mahdollisuus kertoa omasta toiminnastaan uutiskirjeen ja verkkosivujen välityksellä. Seuroja motivoidaan uutiskirjeen ja tiedotuksen avulla kokoamaan ja päivittämään omaa sähköpostirekisteriään, jotta säännöllinen, johdonmukainen tiedotus tavoittaa yksittäiset jäsenet painetun lisäksi myös sähköisesti. Tavoite on saada tiedonkulku kaksisuuntaiseksi seurojen ja liiton välillä. Tähän keinoina on 6 kertaa vuodessa seurojen kommodoreille, tiedottajille ja luokkaliitoille lähetettävä sähköinen uutiskirje ja Purjehtija.fi-verkkosivut. Seurojen oman viestinnän edellytyksiä parannetaan koulutuksella (hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan SLUn koulutuksia) ja verkosta saatavilla työkaluilla. Purjehtijaliitto tukee seuroja ja luokkaliittoja heidän järjestämien purjehduskilpailujen tiedottamisessa konsultoimalla ja tarjoamalla käyttöön olemassa olevia työkaluja. Seurojen tiedottamisvalmiuksia tuetaan ottamalla tiedottaminen osaksi kilpailujärjestäjäkoulutusta. Messut ja tapahtumat Purjehtijaliitto osallistuu vuoden 2010 Vene-messuille yhteistyössä luokkaliittojen, seurojen ja yhteistyökumppaneitten kanssa. Tavoitteena toistaa viime toimintakauden konsepti ns. Monipuolisen purjehduksen korttelista, mikä sai erittäin hyvää palautetta. Tavoitteena on nostaa purjehdusharrastusta elinikäisenä harrastuksena muiden vesilajien rinnalla ja raikastaa liiton mielikuvaa ammattitaitoisena, mielenkiintoisena ja aktiivisena lajiliittona. Messut toimivat tärkeänä kontaktipintana jäsenistöön sekä purjehduksesta ja veneilystä kiinnostuneeseen suureen yleisöön. Lisäksi Purjehtijaliitto on resurssien mukaan esillä alan merkittävissä (SLU, kuntoliitto, yhteistyökumppanit) strategiaa ja teemoja tukevissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa pitkin vuotta.

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Organisaatio... 3 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta... 4 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat... 4 2.4

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous ja markkinointi... 5 2.2 Viestintä... 6 2.3 Tietotekninen toiminta... 7 2.4 Lajipalvelut... 8 3. OLOSUHDEVALIOKUNTA...

Lisätiedot

Iloa ja oppia veneilyyn. KUOPION PURSISEURA ry

Iloa ja oppia veneilyyn. KUOPION PURSISEURA ry Iloa ja oppia veneilyyn KUOPION PURSISEURA ry Vuosikirja 2015 1 Nosturikuljetus Ari Hakokivi Oy p. 0400 274 740, www.hakokivi.fi 2 Sisältö Kommodorin palsta 5 KuoPS:n hallitus ja toimihenkilöt 6 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto Liiton syyskokouskutsun Liite 3 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. LÄHTÖTILANTEEMME TOIMINTAVUODEN 2014 ALKAESSA... 4

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 4 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Hallituksen esitys syysliittokokoukselle 22.11.2014 Suomen Judoliitto Perustettu 1958 2 Sisällys 1 Esipuhe... 5 2 Huippuvalmennustoiminta... 7 2.1

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n neljäs toimintavuosi. Toiminta-ajatus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2013

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2013 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2013 Hyväksytty syysliittokokouksessa 24.11.2012 Suomen Judoliitto ry Perustettu 1958 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Huippuvalmennustoiminta... 4 2.1 Aikuisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-ajatus... 1 2 JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Hallintoelimet... 2 2.3 Hiihtopiirikokous...

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...12 Valmennus: AKK Driver Academy... 15. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...12 Valmennus: AKK Driver Academy... 15. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 5 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...12 Valmennus: AKK Driver Academy... 15 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

KUOPION PURSISEURA ry

KUOPION PURSISEURA ry KUOPION PURSISEURA ry Toimintasuunnitelma 2015 SISÄLTÖ: JOHDANTO 3 ORGANISAATIO 4 TOIMINTA 5 KIINTEISTÖT 9 KALLAVESJ -MESSUT 10 TALOUS 10 TIEDOTUS 11 2 1. JOHDANTO 1.1 Toimintaympäristö Kuopion Pursiseura

Lisätiedot

SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML)... 3 1.2 SML:n edustamat moottoriurheilulajit... 3 2. TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT... 4 3. SML:N

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot