Milloin mielenterveysongelmaisen osatyökykyisen henkilön on mahdollista palata työhön? Kuntoutuspäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Milloin mielenterveysongelmaisen osatyökykyisen henkilön on mahdollista palata työhön? Kuntoutuspäivät 10.3.2015"

Transkriptio

1 Milloin mielenterveysongelmaisen osatyökykyisen henkilön on mahdollista palata työhön? Kuntoutuspäivät Psyk el Katinka Tuisku Klinikkajohtaja, HYKS Erityispoliklikat Työkyvyntutkimuspoliklinikka

2 Milloin mielenterveysongelmaisen osatyökykyisen henkilön on mahdollista palata työhön? 1. Sopivaa työtä on tarjolla -työntekijän toimintakyky ja osaaminen vastaavat työn vaatimuksia -työturvallisuus ei vaarannu -sairaudesta toipuminen ei vaarannu -työttömälle osatyökykyiselle työhönsijoitus 2. Sopiva työn määrä on järjestettävissä -asteittainen kuormituksen lisääminen -lyhennetty työpäivä/viikko osa-sairauspäivärahan, osakuntoutustuen, työkokeilun tai työjärjestelyn keinoin 3. Työpaikalla valmius tukea -työterveysyhteistyö, esimiehen tuki, työyhteisön myönteinen vastaanotto, joustavat työjärjestelyt alussa, jotka ei ylikuormita muita -palkkatuettu työ, sosiaaliset yritykset, siirtymävaiheen työt

3 Milloin mielenterveysongelmaisen osatyökykyisen henkilön on mahdollista palata työhön? 4. Työntekijällä riittävä valmius palata -motivaatio ja pystyvyydentunne riittävät -valmiutta heikentävät ajatukset, asenteet, roolit käsitelty -valmiutta heikentävät oireet hallinnassa -valmiutta heikentävät puutteet toimintakyvyssä selvitetty (esim kognitiivisten toimintojen kartoitus) -valmiutta heikentävät turvattomuustekijät minimoitu 5. Työntekijän elämäntilanne ja lähipiiri tulevat paluuta -sosiaalietuudet, perhetilanne, läheisten tuki 5. Terveys- ja kuntoutuspalveluiden tuki ja seuranta -Työterveyshuolto, psykiatrinen hoitoyksikkö, TK työttömillä -Työhönvalmennus,

4 MT-kuntoutujan työhön paluun erityispiirteitä Ammatillinen kuntoutus alkaa usein liian myöhään, myös lääkinnällinen kuntoutus Työhönpaluun kynnys nousee korkeaksi sairauspoissaolon pitkittyessä -> etääntyminen työelämästä, työyhteisöstä ja työrutiineista, rutiinien menetys, muutokset työpaikalla, epävarmuus jatkuvuudesta ja tuesta, pelko taitojen ruostumisesta, pystyvyydentunteen heikentyminen, sairauteen liittyvien kielteisten kognitioiden vahvistuminen Turvallinen, huolella yhdessä kuntoutujan, työpaikan ja hoitoverkoston kanssa laadittu paluusuunnitelma keskeinen Joskus psykiatrinen hoitotaho, omainen tai terapeutti voi viivästää kuntoutuksen aloitusta pelätessään kuormitusta Puolen vuoden poissaolon jälkeen paluu vaikeutuu huomattavasti, edellyttää aina tukitoimia Alle puolen vuoden poissaolo ja työsuhde kaksinkertaistavat työhönpaluun valikoituneessa psykiatrisessa aineistossa 4

5 Ajoitus milloin takaisin työhön? Milloin aikaisintaan milloin viimeistään? Optimaalinen vaihe? Paluupäivä perustuu sopimukseen, johon vaikuttavat myös tarjolla olevan työn realiteetit Tavoiteaikataulu, välitavoitteet Paluun huolellinen valmistelu Paluun riittävän pitkä seuranta

6 Ajoitus milloin takaisin työhön? Mitä muutoksia pitäisi tapahtua 1. Hoitotasapainossa, oireissa 2. Elämäntavoissa, terveyskäyttäytymisessä 3. Motivaatiossa, työhönpaluuvalmiudessa 4. Toimintakyvyssä 5. Työoloissa 6. Työn vaatimuksissa ennen työhönpaluuta?

7 Toimintakyvyn puutokset mielenterveyshäiriöissä (Duodecim 2012; 128: ) 1. Sairauden syntymekanismiin ja sairaudelle altistavaan rakenteeseen kuuluvat pysyviä tai pitkäaikaisia 2. Sairauden välittömät oireet -yleensä hoito lievittää 3. Sairauden välilliset oireet ja haitalliset selviytymisyritykset -huomioitta voivat vakiintua haitallisiksi käyttäytymismalleiksi 4. Sairaanrooliin liittyvät autonomiaa kunnioittava ja voimavaroja vahvistava hoitosuhde, kannusteet, palkitsevuus?

8 Toimintakyvyn puutokset -esimerkkinä masennus 1. Sairauden syntymekanismi ja sairaudelle altistava rakenne - masennukselle altistavat luonteen piirteet ja HPA-akselin säätelyn häiriö 2. Sairauden välittömät oireet -alavireisyys, ahdistuneisuus, aloitekyvyttömyys, hidastuneisuus/kiihtymys, keskittymisvaikeudet, väsymys, masentuneet ajatukset 3. Sairauden välilliset oireet ja haitalliset selviytymisyritykset -välttämiskäyttäytyminen: vetäytyminen sosiaalisista suhteista, keskeisistä tehtävistä ja hyvinvointia ylläpitävästä toiminnasta -miksi? epäonnistumisen pelko, palkitsevuuden väheneminen -haitalliset reaktiot: itsesyyttely oireista ja toiminnanvajeista -oireiden väärä hoito: väsymykseen liika nukkuminen, unettomuuteen alkoholi -kompensaatioyritys: hidastuneen työsuorituksen venyminen ylityöksi 4. Sairaanrooliin liittyvät -kielteinen sairaanrooli: työhönpaluun pelko, psykososiaalisen tuen menetyksen pelko, pystyvyydentunteen ja toimivien roolien menetys

9 Sairausloman pituudelle ei voi antaa tarkkaa yleispätevää ohjeistusta. Aina tapauskohtaisesti arvioitava, ei diagnoosikohtaisesti. Esimerkkinä masennus: Lievä-> yleensä työkykyinen, joskus suurta tarkkaavuutta vaativassa työssä unettomuusoire ja univaje voi aiheuttaa ongelmia. Keskivaikea-> työstä, henkilökohtaisista ominaisuuksista, tukiverkostosta, tukitoimista ym riippuen jatkumo täysin työkykyisestä täysin työkyvyttömään, useimmin osatyökykyisiä Vaikea-> usein työkyvyttömiä, kunnes oireisto lievittyy Väestöaineisto: Vain kolmannes tarvitsee s-lomaa Työterveyshuollon masennus-aineistot: hoitoon hakeutuvista suurin osa tarvitsee s-lomaa, sen kesto keskimäärin 5vkoa. Vaikea-asteinen ja hoitoresistentti voi johtaa pysyvään/vuosien työkyvyttömyyteen. VDS: 20% eläköityi Masennus yksin ei ennusta työkyvyttömyyseläkettä kun huomioidaan työstressin ja lähtötason s-poissaolon pituuden vaikutus Pitkä sairausloma lisää eläköitymisriskiä sairaudesta riippumatta. Käynnistää syrjäytymisprosessin

10 Vakuutuslääketieteellisen päätöksenteon tukiväline ohjeisto sairaaksikirjoittamista varten. Social styrelse 2008 F32 Ensimmäinen masennusjakso Lievä, ensimmäistä kertaa ilmenevä masennus ei yleensä edellytä sairaaksikirjoittamista. Hoidon aloittamisen jälkeen työkyky voi olla alentunut 1-3kk. Osa-aikaista sairaaksikirjoittamista on harkittava. Vaikeassa masennuksessa työkyky voi olla alentunut enintään 6kk hoidon aloittamisen jälkeen. Kognitiivinen toimintahäiriö voi jatkua vielä kuusi kuukautta tai pidempään. Yksilölliset erot ovat suuria. Sairaaksikirjoittamisessa on huomioitava, että potilas voi mahdollisesti palata työhön ennen hoidon päättymistä. Useamman sairauden samanaikainen sairastaminen vaikeuttaa hoitoa ja voi huonontaa ennustetta. Väsymys, voimattomuus, kyvyttömyys tehdä päätöksiä ja suunnitella, muistin heikkeneminen, aloitekyvyn, motivaation ja jaksamisen puute ja stressinsietokyvyn heikkeneminen heikentävät toimintakykyä. Vaikeaan masennukseen sairastunut ei kykene käsittelemään päivittäisiä ongelmia tai huolehtimaan itsestään.

11 Arviointityökaluja avuksi mielenterveyskuntoutujan työhönpaluun valmisteluun Sofas -ammattilaisen arvio, kartoitetaan asiakkaan kanssa konkreettisesti toimintakyvyn 4 osa-aluetta erikseen: itsestä huolehtiminen/ perhe ja ystävyyssuhteet/ työ tai opiskelu / vapaa-aika ja harrastukset Työhönpaluuvalmius -kuntoutuja täyttää itse, pisteyttää valmiutensa (VAS 0-10), jota voi seurata -kuntoutuja kirjaa paluuta edistävät ja estävät tekijät -> tärkein osio! -auttaa konkreettisten ratkaisujen hakemisessa, ja suuntaamaan huomion sekä tuen asiakaslähtöisesti Työhönpaluun pystyvyydentunne -kuntoutuja täyttää itse, ammattilainen laskee pisteet 0-66, joita voi seurata -suuntaa huomion niihin pystyvyydentunteen vajeisiin, joita voidaan korjata ulkoisin keinoin tai psyykkisen työn keinoin Tavoiteseuranta viikkotasolla, toiminnallisen ohjelman toteutuminen Ratkaisukeskeiset oire- ja toimintakykyseurantalomakkeet

12 Työhönpaluuvalmiusarvio (www.ttl.fi/masennuksenhoito ) Valmius palata työhön Miltä tuntuu nyt? Miten valmis olet palaamaan työhön? (ympyröi) en lainkaan valmis täysin valmis Mikä estää tai haittaa nyt eniten työhönpaluuta? Mikä voisi parhaiten edistää työhönpaluuta?

13 Työhönpaluu-pystyvyydentunne/Return to work self-efficacy ennustaa työhönpaluuta 3kk sisällä (Lagerveld ym. 2010, epävirallinen käännös TTL/HYKS TTPKL) Jos palaisin täysimääräisesti työhöni huomenna, olettaisin että: 1. Voin hyvin kohdata vastoinkäymisiä 2. En suoriudu tehtävistäni tunteideni takia * 3. Pystyn pitämään henkilökohtaiset rajani 4. Pystyn suoriutumaan työtehtävistäni 5. Selviydyn tunteiden kannalta vaativista tilanteista 6. Minulla ei jää voimavaroja mihinkään muuhun* 7. Pystyn keskittymään riittävästi työhöni 8. Kestän taas paineita työssä 9. En pysty ratkaisemaan mahdollisia ongelmia työssäni* 10. Saan motivoitua itseäni riittävästi tehdäkseni työni 11. Selviydyn työn fyysisistä vaatimuksista 0= täysin eri mieltä <-> 6= täysin samaa mieltä

14 Asteittainen työhönpaluu Sosiaaliturva: Osasairauspäiväraha Työkokeilu Osakuntoutustuki Työn muokkaus, eräitä esimerkkejä: Rajattu ja selkeä työnkuva, mahdollisuus suoriutua asia kerrallaan Hallittava määrä ärsykkeitä/ informaatiotulvaa/ sosiaalista kuormitusta Asteittain etenevät haasteet ja vastuu Esimiehen ja työyhteisön tuki Yhteydenpito sairauspoissaolon aikana, ainakin toipumisvaiheessa Paluuvaiheen tehtävät yhteisesti hyväksytty Työterveysneuvottelussa sovitulla tavalla valmistetaan työyhteisöä ottamaan vastaan työhönpalaaja 14

15 Työkokeilu Sopii pitkittyneeltä sairauslomalta työhönpaluun tueksi, kun työhön paluun kynnys on jo noussut korkeaksi ja samoihin työtehtäviin paluu ei enää onnistu TE, Kela, Työeläkevakuutus, työpaikat Käytetyin työeläkekuntoutuksen muoto masennuspotilailla Parhaat tulokset sairauspäivärahakaudella ja alle 50-vuotiailla Alkaa masennuspotilailla usein liian myöhään Masennuspotilas tarvitsee usein pidemmän, 3-6kk työkokeilun Jos takana aiempi työkokeilu, seuraavassa ei saa toistaa aiempia virheitä: eri työtehtäviin, parempi tuki ja koordinaatio, paremmassa hoitotasapainossa, työpaikan sitoutuminen? (Tuisku ym. 2013: Ammatillinen kuntoutus mielenterveyshäiriöissä) 15

16 Työhön paluun tuki-suositus, Terveysportti Terveydenhuollon ja työterveyshuollon ammattilaisten täytyy aina sairauspoissaolokauden alkaessa pohtia varhaisen työhön paluun mahdollisuutta koska: Työ sinällään tukee terveyttä ja työkykyä Työstä poissaolon pitkittyminen itsessään lisää pysyvän työkyvyttömyyden riskiä Työtehtävien muokkaus työntekijän toimintakyvyn mukaisesti työpaikalla edistää työhön paluuta Pysyvään työhön paluuseen vaikuttavat työpaikan tuki, työn kannusteet ja riittävä työ- ja toimintakyky

17 Kiitos! Sari Heinonen SarArt HYKS Taidetoimikunnan seinämaalaussarjasta EPKL:lla 17

TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN TEY:n ja TTL:n juhlaseminaari 9.6.2015

TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN TEY:n ja TTL:n juhlaseminaari 9.6.2015 TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN TEY:n ja TTL:n juhlaseminaari 9.6.2015 Masennuksen hoito voiko työ ja nettiterapia parantaa? Oyl Katinka Tuisku Työkyvyntutkimuspoliklinikka ja Erityispoliklinikat, Erityistutkimus

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö:

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Varhainen ja tehokas hoito ja työssä jatkamisen tuki työterveyshuollon tiimin yhteistyönä Työterveyslaitoksen valtakunnallinen koulutuskiertue 2.9 4.11.2009 Esitykset 1.

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta

Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta 1. Mikä on masennus? Masennus on sairaus, johon kuuluu useita erilaisia henkisiä ja ruumiillisia oireita, jotka aiheuttavat kärsimystä

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.8.2014 KP Martimo: Kipu, mieli, työkyvyttömyys. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.8.2014 KP Martimo: Kipu, mieli, työkyvyttömyys. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kipu, mieli ja työkyvyttömyys Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja Tästä ajattelin puhua Työkyvyttömyyden syistä Liikuntaelinkivusta ja kivusta yleensäkin Yleistä mielialahäiriöstä Kivun

Lisätiedot

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Suuntaviivoja nuorten nuorten ja ja aikuisten aikuisten tyypin 1 tyypin diabeetikoiden 1 diabeetikoiden hoitoon ja kuntoutukseen hoitoon ja kuntoutukseen

Lisätiedot

TYÖTERVEYS LÄÄKÄRILEHTI. Valtakunnallinen työhyvinvoinnin asiantuntija. Pohjois-Suomen 2013 / 1. TEEMA : Työkyvyn tukeminen

TYÖTERVEYS LÄÄKÄRILEHTI. Valtakunnallinen työhyvinvoinnin asiantuntija. Pohjois-Suomen 2013 / 1. TEEMA : Työkyvyn tukeminen Pohjois-Suomen TYÖTERVEYS LÄÄKÄRILEHTI 2013 / 1 TEEMA : Työkyvyn tukeminen Oulu Kuopio Joensuu Tampere Jyväskylä Mikkeli Keskusta Turku Helsinki Mikkeli An ola Valtakunnallinen työhyvinvoinnin asiantuntija

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Mielenterveyspotilaitten ammatillinen kuntoutus: Tuottavuutta vai turhuutta?

Mielenterveyspotilaitten ammatillinen kuntoutus: Tuottavuutta vai turhuutta? Mielenterveyspotilaitten ammatillinen kuntoutus: Tuottavuutta vai turhuutta? Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve 17.9.2014 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Hyvä työ tukee mielenterveyttä Työntekijän

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Mielenterveys ja työkyvyttömyys

Mielenterveys ja työkyvyttömyys Mielenterveys ja työkyvyttömyys huhtikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN ry Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Varhainen välittäminen Valossa

Varhainen välittäminen Valossa arjen 25.3.2015 Varhainen välittäminen Valossa Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat hyvän työelämän edellytyksiä. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä tasapainona.

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Päihde- ja mielenterveyspäivät 11.-12.10.2011 Tampere-Talo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Keva työeläkekentässä Maksutulo

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA Kuva: Helmi Ruohio Vuorinen Helena, Haapanen Ari, Jahkola Antti, Joensuu Matti, Kivistö Sirkku. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama

Lisätiedot

Työvoimaa kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus

Työvoimaa kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus Työvoimaa kuntoutujista Työnantajan palveluohjaus Työvoimaa kuntoutujista Työnantajan palveluohjaus Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori 2012 Työmieli-hanke 2009 2012 Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot