Riitta Kalima /12/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riitta Kalima 30.11.2011. 2/12/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences"

Transkriptio

1 OPINTOJEN PITKITTYMINEN JA KESKEYTTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Tutkimus Helsingin ammattikorkeakoulun opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen syistä vuosina ja niihin vaikuttamisen keinoista Riitta Kalima /12/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1

2 Tutkimuksen kohderyhmä: 1. Kesäkuussa 2002 normiajan ylittäneet nuorisoasteen opiskelijat (paitsi englanninkieliset ryhmät) kulttuurija palvelualan, sosiaali- ja terveysalan ja tekniikan ja liikenteen toimialalta Ns. sopimusopiskelijat, jotka tekivät sopimuksen rehtorin kanssa opintojensa loppuunsaattamiseksi. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2

3 Motivaatio- ja orientaatiotekijät Suuntautuneisuus koulutusalalle Tutkinnon rakenne Työllisyystilanne Oppilaitos Sisäiset tekijät Ulkoiset tekijät Opintojen eteneminen Toimeentulo Elämäntilanne Kuva 1: Sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutus opintojen pitkittymiseen (ks. Vesikansa, Lempinen, Suomela 1998,8) 3

4 Tutkimusongelmat 1 Opinnoissaan pitkittyneiden opiskelijoiden piirteet ja käsitykset oppilaitoksen opetus- ja ohjaustoiminnasta 2 Opintojen keskeyttäminen ja sen harkintaa liittyvät tekijät 3 Opinnoissaan pitkittyneiden ja opintonsa keskeyttämisen jälkeen opintonsa uudelleen aloittaneiden opiskelijoiden opintojen etenemisen seuranta 4 Opintojen keskeyttämiseen liittyvät tekijät 5 Miten oppilaitos olisi parhaiten voinut edistää opiskelijoiden opintoja ja vähentää opintojen pitkittymistä ja keskeyttämistä? Metropolia Ammattikorkeakoulu 4

5 OHJAUSTOIMINNAN PÄÄ- JA ALALUOKAT Pääluokat: Alaluokat: Mitä mittaavat: Opiskelija- ja Opiskelijalähtöinen -opiskelijan arvostaminen työelämälähtöinen opetus yhteistyökumppanina opetus - opiskelijan lähtötason huomiointi opetuksessa - opiskelijan vaikutusmahdollisuus opetuksen sisältöön - opetuksen käytännöllisyys ja teoreettisuus - tehtävien tekemiseen saatu ohjaus - yksilöllisten tarpeiden huomiointi opetuksessa 5

6 Opiskelija-/ Työelämälähtöinen - ammatillinen arvostus työel.l.op. opetus - opettajien asiantuntijuus - opetuksen työelämävastaavuus - opetusmenetelmät - opetuksen ilmapiiri - onko koulutus vastannut opiskelijan odotuksia 6

7 Ohjaustoiminta Opinto- ja uraohjaus -opinto- ja uraohjaus Opinnäytetyön ohjaus - opinnäytetyön ohjaus Opiskelun omatoimisuus - itselleen tärkeän alan opiskelu - nykyisen opiskelun tuottama tyydytys - opiskeluyhteisöön sopeutuminen - vastuunotto omasta opiskelusta - opintojaksojen suorittaminen ilman ongelmia 7

8 OHJAUS- JA OPETUSTOIMINNAN LUOKKIEN JA TAUSTAMUUTTUJIEN YHTEYTTÄ KUVAAVAT MERKITSEVYYSARVOT (p) Ohjaus- ja opetustoiminta Toimialat Sukupuoli Ikä Poissaolot Opintojen Poissaol. oppitunneilta keskeyt. ilmoit. harkinta - opiskelijalähtöinen opetus.031 * * ** työelämälähtöinen opetus ** opinto- ja uraohjaus.019 * ** - opinnäytetyön ohjaus ** opiskelun omatoimisuus.008 **.005 ** ***.000 ***.061 -sosiaalinen vuorovaikutus op * ***.431 Tilastollinen merkitsevyys: melkein merkitsevä, kun p<.05 (5%) * merkitsevä, kun p<.01 (1 %) ** erittäin merkitsevä, kun p <.001 (0,1 %) *** 8

9 Opiskelijalähtöinen opetus/toimialat Tilastollisesti merkittävät erot seuraavissa muuttujissa: 1. opiskelijoiden aiempien tietojen ja taitojen huomioiminen opetuksessa (melkein merkitsevä *) 2. miten opiskelijat olivat saaneet vaikuttaa opettavien aineiden sisältöön (erittäin merkittävä **) Opiskelijoiden arvostus yhteistyökumppaneina ei ollut aivan tilastollisesti merkitsevä (.074). 1. kulttuuri- ja palvelualat 2. sosiaali- ja terveysala 3. tekniikka ja liikenne Yhteenveto: kulttuuri- ja palvelualan opetus on opiskelijan lähtökohdista lähtevää ja opiskelijaa arvostavaa opetusta. melkein merkitsevä, kun p<.05 (5%) * merkitsevä, kun p<.01 (1 %) ** erittäin merkitsevä, kun p <.001 (0,1 %) *** 9

10 Opinto-ja uraohjaus/toimialat Tilastollisesti merkittävät erot seuraavissa muuttujissa: 1. Ohjaus henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseen (merkitsevä ero **) 2. Ohjaus henkilökohtaisiin asioihin (merkitsevä ero **) 3. Oppimiseen liittyvä ohjaus (melkein merkitsevä ero *) Yhteenveto: 1. sosiaali- ja terveysala (edellä mainituissa asioissa). Samoin eniten opettajatutoreiden antamaa ohjausta ja erityisohjausta poissaolevaksi ilmoittautumisen jälkeen (erot eivät viimeksi mainituissa tilastollisesti merkitseviä) 2. kulttuuri- ja palveluala 3. tekniikka ja liikenne melkein merkitsevä, kun p<.05 (5%) * merkitsevä, kun p<.01 (1 %) ** erittäin merkitsevä, kun p <.001 (0,1 %) *** 10

11 Opiskelun omatoimisuus/toimialat Tilastollisesti merkittävät erot seuraavissa muuttujissa: 1. Opiskeli itselleen tärkeää alaa (merkitsevä ero **) 2. Otti vastuun oppimisestaan (merkitsevä ero **) 3. Opintojaksojen suorittaminen ei tuottanut ongelmia (merkitsevä ero**) Ensimmäisen ja toisen väittämän osalta: 1. sosiaali- ja terveysala 2. Kulttuuri- ja palveluala 3. Tekniikka ja liikenne; ensimmäisen väittämän keskiarvo jäi huomattavasti matalammaksi kuin muiden toimialojen keskiarvo->kuvaa opiskelijoiden alhaista motivaatiota. Kolmannen väittämän osalta: 1. kulttuuri- ja palveluala 2 Sosiaali- ja terveysala 3 Tekniikka ja liikenne melkein merkitsevä, kun p<.05 (5%) * merkitsevä, kun p<.01 (1 %) ** erittäin merkitsevä, kun p <.001 (0,1 %) *** 11

12 Opinto- ja uraohjaus/toimialat Tilastollisesti merkittävät erot seuraavissa muuttujissa: 1. Ohjaus henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseen (merkitsevä ero **) 2. Ohjaus henkilökohtaisiin asioihin (merkitsevä ero **) 3. Oppimiseen liittyvä ohjaus (melkein merkitsevä ero *) Yhteenveto: 1. sosiaali- ja terveysala (kaikissa edellä mainituissa asioissa). Samoin eniten opettajatutoreiden antamaa ohjausta ja erityisohjausta poissaolevaksi ilmoittautumisen jälkeen (erot eivät viimeksi mainituissa tilastollisesti merkitseviä) 2. kulttuuri- ja palveluala 3. tekniikka ja liikenne. melkein merkitsevä, kun p<.05 (5%) * merkitsevä, kun p<.01 (1 %) ** erittäin merkitsevä, kun p <.001 (0,1 %) *** 12

13 Ohjaus- ja opetustoimintaluokkien toimialakohtainen yhteenveto. Opiskelijalähtöistä opetusta annettiin opiskelijoiden mielestä parhaiten kulttuuri- ja palvelualalla, toiseksi parhaiten sosiaalija terveysalalla ja kolmanneksi parhaiten tekniikassa ja liikenteessä. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat saivat parhaiten työelämälähtöistä opetusta, opinto- ja uraohjausta sekä opinnäytetyön ohjausta. He kokivat itsensä myös omatoimisimmiksi Stadian opiskelijoista. Tekniikan ja liikenteen opiskelijat kokivat saaneensa kaikissa muissa ohjaus- ja opetustoiminnan luokissa heikointa opetusta lukuun ottamatta työelämälähtöistä opetusta, jossa kulttuuri- ja palveluala oli viimeisellä sijalla. 13

14 Opiskelun omatoimisuus/sukupuoli Tilastollisesti merkitsevät erot naisten eduksi seuraavissa muuttujissa: - Opiskelija otti vastuun oppimisestaan (erittäin merkitsevä ***) - Opintojaksojen suorittaminen ei tuottanut opiskelijalle ongelmia (merkitsevä **) Lähes merkitsevä ero: Opiskeli itselleen tärkeää alaa (.054) Opiskelu tuotti naisille enemmän tyydytystä kuin miehille Naiset sopeutuivat paremmin opiskeluyhteisöön kuin miehet Kolmen viimeksi mainittujen muuttujien keskiarvojen erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä Yhteenveto: Opiskelun omatoimisuus oli naisten vahvaa aluetta melkein merkitsevä, kun p<.05 (5%) * merkitsevä, kun p<.01 (1 %) ** erittäin merkitsevä, kun p <.001 (0,1 %) *** 14

15 Opiskelun omatoimisuus/poissaolot oppitunneilta Kyselyyn vastanneista: - 28,4 prosentilla erittäin paljon tai melko paljon - 25,7 prosenttia oli poissa joskus - 43,7 prosenttia oli erittäin vähän poissa oppitunneilta Tilastollisesti merkitsevät erot seuraavissa muuttujissa: 1. Opiskelu tuotti opiskelijalle tyydytystä (merkitsevä ** ) 2. Opiskelijan sopeutui opiskeluyhteisöön (melkein merkitsevä *) 3. Opiskelijan otti vastuun opiskelustaan (erittäin merkitsevä***) 4. Opintojaksojen suorittamisessa ei tuottanut ongelmia (erittäin merkitsevä***) Yhteenveto: Mitä huonommaksi opiskelija arvioi omatoimisuutensa edellisissä väittämissä, sitä enemmän hänellä oli poissaoloja oppitunneilta melkein merkitsevä, kun p<.05 (5%) * merkitsevä, kun p<.01 (1 %) ** erittäin merkitsevä, kun p <.001 (0,1 %) *** 15

16 Poissaolojen syitä oppitunneilta - kysymykseen vastasi 163 opiskelijaa 183 opiskelijasta. - ansiotyö (23,6 %) - sairastelu (17 %) - väsymys (6,7 %) - motivaation puute (6,1 %) - myöhästely ja laiskuus (5,4 %) - Muita syitä: huono opetus, päällekkäiset opinnot Stadiassa, mielenkiinnoton oppiaine, hyppytunnit, opettajien opetustaidon heikkous, rästiin jääneet opinnot, kv- vaihto, huono ilmapiiri, masennus, burn out, opiskelija oli viriili poikamies, henkilökohtaiset vastoinkäymiset, perhe, matkustelu, krapula, lapsen syntymä ym. 16

17 Opiskelun omatoimisuus/poissaolevaksi ilmoittautuminen Tilastollisesti merkitsevät erot 1 Opiskelijan vastuunotto opiskelusta (melkein merkitsevä *) 2 Opintojaksojen suorittaminen ei tuottanut ongelmia (merkitsevä **) Yhteenveto: Poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat olivat arvioineet itsensä kaikkien omatoimisuuteen liittyvien muuttujien osalta (itselle tärkeän alan opiskelu, opiskelun tuottama tyydytys, opiskeluyhteisöön sopeutuminen, vastuunotto opiskelusta, opintojaksojen suorittaminen ilman ongelmia) itsensä korkeammalle asteikolle kuin muut kyselyyn vastanneet melkein merkitsevä, kun p<.05 (5%) * merkitsevä, kun p<.01 (1 %) ** erittäin merkitsevä, kun p <.001 (0,1 %) *** 17

18 Poissaolevaksi ilmoittautumisen syitä - suurin syy oli asevelvollisuuden/siviilipalvelun suorittaminen (26,8 %) - äitiysloma (23,2 %) - työssäkäynti (17,9 %) - perhesyyt (10,7 %) - opiskelijavaihto (8,9 %) - opiskelumotivaation lasku (7.15) - sairaus (5,4 5) Opiskelijoiden vaikeudet suorittaa opintoja poissaolon jälkeen - suorittamattomien opintojen tekeminen (23,1 %) - aikataulujen yhteensovittaminen (5,1 %) - liiallinen itsenäisen opiskelun määrä (5,1 %) - opetussuunnitelmien muutokset, ohjauksen puute, ongelmat opinnäytetyön kanssa, opintojaksojen järjestäminen kerran vuodessa, opettajien vaihtuminen, opintojaksojen merkitseminen Winhaan. 18

19 Opiskelun omatoimisuus/opintojen keskeyttämisen harkinta Tilastollisesti merkitsevät erot seuraavissa muuttujissa: 1. Opiskeli itselleen tärkeää alaa (**) 2. Sopeutui opiskeluyhteisöön (**) 3. Otti vastuun opiskelustaan (**) 4. Opintojaksojen suorittaminen ei tuottanut ongelmia (*) Yhteenveto: Opintojen keskeyttämistä erittäin usein harkinneet kokivat olevansa vähemmän omatoimisempia kuin sellaiset opiskelijat, jotka eivät sitä koskaan harkinneet. Erot ryhmien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. Keskeyttämistä harkinneet eivät usein päässeet haluamalleen alalle (pakkohaun poistaminen!) melkein merkitsevä, kun p<.05 (5%) * merkitsevä, kun p<.01 (1 %) ** erittäin merkitsevä, kun p <.001 (0,1 %) *** 19

20 Sosiaalinen vuorovaikutus opetuksessa/opintojen keskeyttämisen harkinta Tilastollisesti merkitsevät erot seuraavissa muuttujissa: 1. Opetusryhmät ovat olleet sopivan kokoisia oppimisen näkökulmasta (merkitsevä **) 2. Opiskelijatutoreiden antama ohjaus opiskeluympäristöön ja jokapäiväiseen opiskeluun (melkein merkitsevä *) Yhteenveto: Opetuksen sosiaalisen vuorovaikutuksen kaikkien muuttujien osalta (lähiopetuksen määrä, opetusryhmien koko, oppimistehtävien käyttö opetuksessa, opiskelijatutoreiden toiminta opiskelun alussa, opiskelitutoreiden ohjaus opintojen alussa ja jokapäiväisessä opiskelussa) opintojen keskeyttämistä harkinneet ovat arvioineet saamansa opetuksen heikommaksi kuin ne, jotka eivät sitä ole harkinneet melkein merkitsevä, kun p<.05 (5%) * merkitsevä, kun p<.01 (1 %) ** erittäin merkitsevä, kun p <.001 (0,1 %) *** 20

21 Opintojen keskeyttämisen harkinnan syitä Taloudellinen tilanne 13,8 % Huono opetus 11,7 % Motivaation puute 11,7 % Opiskelun liiallinen vaativuus 9,6 % Oma ura 8,5 % Ansiotyö 5,4 % Opiskelu ei vastannut odotuksia 5,3 % Joustamattomat opetusjärjestelyt 4,3 % Pakolliset opinnot, jota ei järjestetty 3,2 % Muita: Väsymys, opsien jatkuva muuttuminen, ohjauksen puute, masennus, stressi, väärä ala, harjoittelupaikkojen puuttuminen, pakkoruotsi, liikaa hylättyjä kursseja, opetuksen huono ilmapiiri, opiskelun haasteiden puute, mielenkiinnottomat oppiaineet, liian teoreettinen opetus. 21

22 Millaiset tekijät ennustivat opintojen keskeyttämisen harkintaa 1 työelämään siirtyminen kesken opintojen 2 opiskelun liiallinen vaativuus 3 opinnäytetyön ohjauksen laatu 4 opiskelijan vastuunotto omasta opiskelustaan 5 opiskelija uskoi saavansa työtä ilman tutkintoa 6 opiskelijatutoreiden toiminta opintojen alussa Saadut kuusi muuttujaa selittivät 44,7 prosenttia keskeyttämisen harkinnasta. Selittämättä jäi 55,3 prosenttia, joten tulos on suuntaa antava. 22

23 Opintojen rahoittaminen opintojen aikana: Ansiotulot 54,6 % Opintoraha 30,1% Puoliso 5,5 % Muu 3,6 % Opintolaina 3,1 % Vanhemmat, suku 3,1 % (muita rahoitusmuotoja olivat Kelan perhe-etuudet, urheilusta saatava palkka, kuntoutusraha, omat säästöt, vuorotteluvapaa ja laina sukulaisilta) Kysymykseen vastasi 163/183 opiskelijasta 23 23

24 Opintojen etenemisen seuranta v Kyselyyn vastanneista oli keskeyttänyt opintonsa noin neljännes (26,4%) Neljä viidestä (72,9%) keskeyttäneestä opiskeli tekniikan ja liikenteen toimialalla. Kyselyyn vastanneista oli 57,4 prosenttia tekniikan ja liikenteen toimialalta keskeyttäneitä oli eniten: - sähkö- ja tietoliikennetekniikan (47,9%) - kone- tuotantotekniikan ko. (14,6%) - hoitotyön ko. (14.6%) - rakennustekniikan ko. (10,4%) - pop/jazz ko. (6,3%) 24

25 Opintojen keskeyttäminen ja niiden uudelleen aloittaminen vuoden 2005 seurannan mukaan opiskeluoikeuden menettäminen opiskeluoikeusajan päättymisen vuoksi (89,6%) ansiotyöhön siirtyminen (6,3%) toiselle asteelle siirtyminen (2,1%) muu tuntematon syy (2,1%) Keskeyttäneistä 35,4 prosenttia aloitti opintonsa uudelleen keskeyttämisen jälkeen Opintonsa keskeyttäneistä 61,3 prosentilla oli opintosuorituksia yli 120 opintoviikon verran ->haastateltiin keskeyttämisen syistä 25

26 Opintotilanteen seuranta 2005 ja 2007 yhteinen piirre keskeyttäjille: 90,3 ei saanut tehtyä opinnäytetyötä siihen varattuna aikana opintonsa keskeyttäneestä oli 32,2 prosenttia oli sitä mieltä, että opiskelu oli ollut liian vaativaa opintonsa uudelleen aloittaneesta 60 prosentille ei kertynyt lainkaan opintoviikkoja vuoden 2005 eikä juurikaan lisää vuoden 2007 seurannan mukaan Noin 80 prosentilta opiskelijoista puuttui opinnäytetyö vuosien 2005 ja 2007 seurannan mukaan 26

27 Opintojen etenemättömyyteen vaikuttavia tekijöitä Vaikeudet: opinnäytetyön tekemisessä matemaattisissa aineissa ruotsin kielessä YHTEENVETO opiskeluvaikeudet eivät poistuneet opiskelijoiden koulutukseen uudelleen hakeutumisen avulla 27

28 Opiskelijoiden piirteet ennen opiskelua Päämäärä ja sitoutuminen Institutionaaliset kokemukset Akateeminen järjestelmä Henkilökohtainen/ normatiivinen integraatio Päämäärä ja sitoutuminen Tulos Muodollinen Akateeminen menestyminen Perhetausta Vuorovaikutus henkilökunnan ja opettajien kanssa Aikomukset Taidot ja valmiudet Aikaisempi opiskelu Aikomukset Päämäärä ja institutionaaliset sitoumukset Epävirallinen Muodollinen Opetussuunnitelman ulkopuoliset toiminnot Akateeminen integraatio Sosiaalinen integraatio Päämäärä ja institutionaaliset sitoumukset Opintojen lopettamispäätös Vuorovaikutus vertaisryhmän kanssa Ulkopuoliset sitoumukset Epävirallinen Ulkopuoliset sitoumukset Sosiaalinen järjestelmä Aika 28

29 Akateemiseen järjestelmään integroitumista vaikeutti opetussuunnitelmaan liittyvät tekijät: opintojaksot eivät vastanneet opsin sisältöä opsien toistuva muuttaminen liian teoreettista opetusta opintoviikkomäärät eivät yhteismitallisia opintojaksojen suorittaminen määrätyssä järjestyksessä 29

30 Opintojaksojen suorittamista hyväksytysti vaikeutti Opiskeluvaikeudet matemaattisissa aineissa opettajien puutteelliset opetustaidot (substanssiosaaminen ja pedagogiset taidot) mihin ko. taitoja tulevassa ammatissa tarvitaan? oppitunneilla edettiin matemaattisesti lahjakkaiden mukaan vaikeutena matemaattisten aineiden vaikeustaso opiskelijan häpeä osaamattomuudestaan pelko ainetta kohtaan siirtyi opettajaan enemmän kontaktiopetusta/tukiopetuksen tarve 30

31 Kielten opiskeluun liittyvät vaikeudet ruotsin kielen opiskelussa oli ongelmia (kaikki toimialat) opiskelijoiden asenneongelmat enemmän lähi- ja pienryhmäopetusta joustavuutta suorittaa opinnot englannin kielen opiskelussa ei juurikaan ongelmia 31

32 Muut opetustoimintaan liittyvät tekijät läsnäolopakko opetuksen joustamattomuutta aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja ei otettu huomioon opetuksessa (AHOT) opintojaksojen puuttuva tarjonta (kaikki toimialat) lähiopetukselle vaihtoehtoiset opetusmenetelmät Rästiopintoja vaikea suorittaa myöhemmin apua HOPSiin liittyvien opintojen löytämiseen: opsien muuttuminen, opintojaksojen nimien vaihtuminen, koodit muuttuminen mielekkäät lukujärjestykset: ei hyppytunteja ei kohtuuttoman pitkiä päiviä 32

33 33

34 Opinnäytetyön tekemiseen liittyvät ongelmat V haastatelluilla opiskelijoilla opinnäytetyö oli tekemättä 92,3 prosentilla tutkimusmenetelmät liian varhaisessa opiskeluvaiheessa usein opinnäytetyön aihe työelämästä aiheen valinta vaikea opinnäytetyön aloittamiskynnys korkea opinnäytetyön raportin tekeminen vaikeinta (kaikki toimialat) Opinnäytetyön tekeminen kärsi ohjaajien kiireistä opinnäytetyön tekemisen hyödyllisyys mille tahoille? 34

35 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA OPINTOJEN PITKITTYMISEN JA KESKEYTTÄMISEN VÄHENTÄMISEKSI Ns. hakevalla ohjauksella tarkoitan sitä, että muun muassa tilapäisten poissaolojen määrän tarkkailun ja opiskelijarekisterien sähköisen käsittelyn avulla (ehops) etsitään keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat, joihin opintojen keskeyttämisen estämiseksi kohdistetaan henkilökohtaisia, kullekin opiskelijalle suunniteltuja ohjaustoimenpiteitä Opintojen suorittaminen joustavasti siten, että ne voidaan suorittaa osana normaalia elämää (ansiotyö, perhe, ystävät, harrastukset) Opetuksen ja opinto-ohjauksen kehittämistä siten, että opiskelu ansiotyön ohessa on. Opiskelua edeltävä ja opiskelun aikainen alaan liittyvä ansiotyö tulisi hyväksilukea osaksi opintosuorituksia, kun se tuo mukanaan opsissa vaadittavaa osaamista 35

36 Opiskelijoiden arvostaminen, kohtelu ja säännöllinen yhteydenpito Säännölliset HOPS-keskustelut opinto-ohjauksen alan laventaminen akateemisen alueen ulkopuolelle ns. henkilökohtaisien vaikeuksien ratkaisemiseen Yhteisöllisyyden lisääminen ja sosiaaliseen järjestelmään integroinnin edistäminen Opinnäytetyöprosessin kehittäminen ja ohjauksen parantaminen 36

37 Opiskelijoiden profiili ennen opiskelua Päämäärä ja sitoutuminen opintojen alkuvaiheessa Institutionaaliset kokemukset Akateeminen järjestelmä Muodollinen Henkilökohtainen/ normatiivinen integraatio Päämäärä ja sitoutuminen opintojen loppuvaiheessa Tulos Opetus- ja ohjaustoiminta, opetusjärjestelyt Perhetausta Akateeminen menestyminen Taidot ja valmiudet Aikaisempi opiskelu Aika Aikomukset Päämäärä ja institutionaaliset sitoumukset Ulkopuoliset tekijät: -sosiaalipoliittiset etuudet - taloudellinen tilanne - ansiotyön tekeminen - henkilökohtaiset syyt Sosiaalinen vuorovaikutus henkilökunnan ja opettajien kanssa Epävirallinen Muodollinen Opetussuunnitelman ulkopuoliset toiminnot Vuorovaikutus vertaisryhmän kanssa Epävirallinen Sosiaalinen järjestelmä Akateeminen integraatio Sosiaalinen integraatio Aikomukset Päämäärä ja institutionaaliset sitoumukset Ulkopuoliset tekijät: - taloudellinen tilanne - ansiotyön tekeminen - henkilökohtaiset syyt - sosiaalipoliittiset etuudet - työelämän työntö- ja vetotekijät Opintojen keskeyttäminen 37

38

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken?

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kirsi Rouhiainen Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 56 ISSN: 1239-9094 Tutkimuksia ja

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki TAUSTAKYSYMYKSET 1. Mikä on sukupuolesi? 2. Mikä on ikäsi? 3. Mikä on kansalaisuutesi? 4. Mitkä

Lisätiedot

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Saari Päivi VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Valmistumista vauhdittamassa - ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen

Lisätiedot

Miksi gradu ahdistaa?

Miksi gradu ahdistaa? Miksi gradu ahdistaa? Tarinoita graduahdistuksesta ja graduprosesseista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Joulukuu 2012 Hannamari Heino Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 74 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Salli Rantanen, Joonas Niemi & Elia Elenius OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Hyvinvointikyselyn 2013 tulokset Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen

Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen Piia Simpanen Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA Katja Jokela Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu/Länsi Porin toimipaikka Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Piia Kokko (toim.) KUULUUKO KESKEYTTÄMINEN KENELLEKÄÄN? - Opedin K-renkaan loppuraportti. ISBN 951-784-160-4 ISSN 1237-0533 Julkaisu A: 7/2002

Piia Kokko (toim.) KUULUUKO KESKEYTTÄMINEN KENELLEKÄÄN? - Opedin K-renkaan loppuraportti. ISBN 951-784-160-4 ISSN 1237-0533 Julkaisu A: 7/2002 Kuuluuko keskeyttäminen kenellekään? Opedin K-renkaan loppuraportti Piia Kokko (toim.) Piia Kokko (toim.) KUULUUKO KESKEYTTÄMINEN KENELLEKÄÄN? - Opedin K-renkaan loppuraportti ISBN 951-784-160-4 ISSN 1237-0533

Lisätiedot

Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia yliopisto-opiskelusta

Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia yliopisto-opiskelusta Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 7 Tampere University of Technology. University Services. Report 7 Eila Pajarre Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN

ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN Jaana Ketomäki ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Veera Ruokonen Sitä vaan on purtava hammasta ja sanottava itselleen, että selviää. LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN STRESSIN JA AHDISTUKSEN AIHEITA

Veera Ruokonen Sitä vaan on purtava hammasta ja sanottava itselleen, että selviää. LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN STRESSIN JA AHDISTUKSEN AIHEITA Veera Ruokonen Sitä vaan on purtava hammasta ja sanottava itselleen, että selviää. LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN STRESSIN JA AHDISTUKSEN AIHEITA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen

Lisätiedot

Toisen asteen yhteys?

Toisen asteen yhteys? Toisen asteen yhteys? Tarja Koskinen Tarja Koskinen TOISEN ASTEEN YHTEYS? Aktivointia ammatilliseen koulutukseen ja keskeyttämisen ehkäisyä - kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Teksti ja kuvat Tarja Koskinen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA 1 KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA MOTTU-projekti - mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena Toimittaneet Anna-Leena Ruotsalainen ja Airi Laitinen 2 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 5/2002 Marja Hollo, Heidi Backman, Riitta Hakulinen, Jukka Katajisto, Leena Koski ja

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei?

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Tampereen yliopisto Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot