Psykososiaalisen tuen ja terapian kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykososiaalisen tuen ja terapian kehittämishanke 2008-2011"

Transkriptio

1 Psykososiaalisen tuen ja terapian kehittämishanke Väliraportti

2 Sisältö 1. Projektin päämäärä ja tavoitteet Tavoitteet vuodelle Projektin toteutuminen Projektin organisaatio ja resurssit Tiedottaminen ja yhteistyö Toimintamallin rakentuminen Yksilötyö Uudenlaisen senioriajattelun vahvistaminen Projektin keskeiset tulokset ja yhteenveto Jatkosuunnitelmat ja kehittämishaasteet LIITTEET Seniorinuotan malli Seniorinuotan mallin tiivistelmä Tiedote ammattilaisille 1

3 1. Projektin päämäärä ja tavoitteet Projektin päämääränä ja päätavoitteena on luoda uusi, monitoimijainen psykososiaalisen tuen ja terapian palvelukokonaisuus seniori- ja vanhustyöhön osaksi ennaltaehkäisevää vanhustyötä. Osatavoitteina ovat 1. tuottaa uusi konkreettinen ennaltaehkäisevä seniori- ja vanhustyön palvelutuote osaksi Jyväskylän kaupungin ennaltaehkäisevää palvelukokonaisuutta ja 2. tuottaa tutkittua tietoa senioreille kohdennetuista psykososiaalisen tuen ja terapian toteuttamistavoista sekä käytettyjen interventioiden vaikuttavuudesta ja soveltuvuudesta seniorityössä. Keväällä 2008 alkanutta projektia jatkettiin suunnitelman mukaisesti vuoden 2009 ajan Rahaautomaattiyhdistyksen myöntämän euron avustuksen tuella. Tarkoituksena on, että projektin avulla tuotettu palvelutuote juurrutetaan vuoden 2011 aikana osaksi Jyväskylän ennaltaehkäisevän vanhustyön kokonaisuutta. 2. Tavoitteet vuodelle 2009 Vuoden keskeisimmät tavoitteet kohdistuivat palvelutuotteen perusrakenteiden ja sen juurruttamista koskevien verkostojen luomiseen. Alkuvuoden tehtävinä oli luoda ensimmäinen mallinnus asiakastyön pohjalta sekä käynnistää ohjausmateriaalin ja eritysteemoja koskevan materiaalin kerääminen. Keskeisenä tehtävänä on ollut myös saada alulle ja tukea projektin toimintojen vaikuttavuuden ja soveltuvuuden tarkasteluun kohdistuvien opinnäytteiden etenemistä. Tarkoituksena on ollut käynnistää palvelutuotteen juurruttamista koskevat neuvottelut ja tiedottaa projektin toiminnoista artikkelin ja verkostolle järjestettävän koulutuspäivän avulla. Loppuvuoden osalta tavoitteina oli luodun palvelutuotteen testaaminen ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden tekeminen. Tehtäviksi määriteltiin palvelutuotteen hinnoittelun käynnistäminen, ensimmäisten materiaalien rakentuminen sekä tiedottaminen artikkelin ja toisen verkostolle suunnatun sitouttavan koulutuspäivän avulla. Vuoden 2008 lopussa määritettiin tarkemmiksi tavoitteeksi vuonna 2009 psykoterapin osalta parisuhdetyön kehittäminen, terapiatyön vaikuttavuuden arviointi ja artikkelin kirjoittaminen. Jatkokehittämishaasteeksi asetettiin myös uusien, kevyemmän tuen menetelmien kehittäminen asiakkaiden yksilölliseen tukemiseen esimerkiksi yhteistyössä koulutuksen edustajien kanssa. Ryhmätoimintojen osalta tavoitteeksi asetettiin toimintojen laajentaminen kohdennetuille (esimerkiksi leskeytyneet, aistirajoitteiset, omaishoitajat) ryhmille. Toisena keskeisenä tavoitteena oli kehittää toimintamuotoja sellaisiksi, että asiakkaat pääsevät tarvittaessa viiveettä mukaan ja voivat tarvittaessa jatkaa mukana toiminnassa myös interventioryhmien jälkeen. Ryhmätoimintojen osalta tarkoituksena on ollut jatkaa toimintaan osallistuneiden asiakkaiden toimintakyvyn, mielialan ja elämänlaadun seurantaa toimintojen vaikuttavuuden arvioimiseksi. 2

4 3.Projektin toteutuminen Projekti on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. Mallin perusrakenteet on saatu luotua ja niiden perusteella on toteutettu aktiivista asiakastyötä. Yhteydenottoja sekä asiakkaiden että ammattihenkilöiden osalta on ilman merkittävää lisämarkkinointia tullut riittävästi. Toimintaan on vuoden aikana osallistunut 106 asiakasta ja kontakteja on toteutunut yhteensä Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyminen vuoden 2009 alussa ja uuden Jyväskylän säästötoimenpiteet ennaltaehkäisevän vanhustyön ja erityisesti ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteuttamisen osalta ovat tuoneet omat haasteensa projektin etenemiseen. Projektin asiakastyö on edennyt hyvin, mutta juurruttaminen ja tulosten levittäminen ovat osin siirtyneet edellä kuvattujen toimintaympäristömuutosten vuoksi seuraavalle vuodelle. Malli on monipuolistunut vuoden aikana, sillä palveluvalikoimaan on tarpeiden mukaisesti lisätty toimintamuotoja alkuperäistä suunnitelmaa laajemmin. Pilottivaiheen tuloksena projektin organisointiin ja palvelutuotteisiin on tehty muutoksia ja tarkennuksia. Projektin johtajuus siirrettiin asiantuntijaresursseista projektin kokoaikaiselle työntekijälle, jonka työtehtävät määriteltiin uudelleen projektisihteeristä projektipäälliköksi. Projektin palveluihin sisällytettiin uusia ryhmätoimintamuotoja interventioryhmien jatkoryhminä ja avoimena ryhmätoimintana. Lisäksi suunniteltiin yksilötyöhön uusi psykoterapiaa kevyempi tukimuoto, yksilöllinen keskustelutuki, jota testataan seuraavan toimintavuoden aikana. Uudeksi yhteistyökumppaniniksi saatiin Vanhus-Kaste-hanke, jonka keskisuomalaisten toimijoiden kanssa on aloitettu yhteistyötä ikääntyneiden ihmisten varhaisen tuen mallin kehittämisessä. Ensimmäisen vuoden aikana aloitettu yhteistyö ohjausryhmän sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Projektin toimintamuotojen soveltuvuutta ja vaikuttavuutta on suunnitelmien mukaisesti tarkasteltu Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä: Kaksi opinnäytetyötä yhden ryhmäintervention soveltuvuuden arvioinnista on valmistunut ja yksi työ psykoterapian osuuden tarkastelusta valmistuu alkuvuonna Opinnäytetöiden avulla on saatu todennettua tehdyn työn positiivista merkitystä ja työt ovat vahvistaneet asiakkaiden hyötyneen työskentelymuodoista. Suunnitteilla on vielä tapaustutkimus kohdennetulle ryhmälle, syrjäytymisvaarassa oleville aistirajoitteisille ikäihmisille toteutettavasta ryhmäinterventiosta. Lisäksi tekeillä on pro gradu-tutkielma ryhmäintervention vaikuttavuuteen liittyen. Asiakastyön toteuttamisen yhteydessä projektiasiantuntijat ovat keränneet aineistoa ikääntyvien ihmisten erityisteemoista seuraavan vuoden aikana tuotettavaa ohjausmateriaalia varten. Vuoden lopussa projektin tuloksista kerrottiin ensimmäisen kerran julkisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestetyssä Ikäihmisten voimavarat käyttöön -teemapäivässä, joka herätti runsaasti mielenkiintoa. Teemapäivän yhteydessä oli tarkoitus järjestää juurruttamiskokous päättäjille ja keskeisille yhteistyökumppaneille. Moni oli kuitenkin estynyt tulemasta paikalle ja neuvottelujen konkreettinen aloittaminen siirrettiin seuraavalle vuodelle. 3

5 3.1. Projektin organisaatio ja resurssit Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n hallitus on seurannut projektin etenemistä kokouksissaan lähes kuukausittain. Projektipäällikkö on esitellyt projektin väliarviointia hallituksen kokouksessa ja osallistunut hallituksen ja esimiesten yhteisiin kehittämispäiviin keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat vastanneet projektin hallinnoinnista ja taloudesta. Projektin ohjausryhmä on seurannut, arvioinut ja ohjannut projektin toimintoja. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 2 kertaa, toukokuussa ja lokakuussa. Ohjausryhmän jäseniä informoitiin projektin suunnitelmista ja toteutumisesta neljällä projektikirjeellä. Ohjausryhmässä jatkoivat edellisen vuoden mukaisesti Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen ja Jyväskylän yliopiston edustajat. Projektisihteerin toimenkuva muutettiin vuoden alussa projektipäälliköksi ja vuoden aikana projektin johtajuus organisoitiin uudelleen siten, että se on kokonaisuudessaan yhdistyksen päätoimisella henkilöstöllä. Projektissa on työskennellyt päätoimisesti projektipäällikkö vastaten projektin koordinoinnista sekä ryhmätoiminnoista. Lisäksi ryhmätoimintojen kehittämisessä ja ohjaamisessa on ollut mukana 2 sivutoimista projektityöntekijä-toimintaterapeuttia. Psykoterapian osuus on toteutettu asiantuntijaresursseilla, jotka on ostettu Jyväskylän ammattikorkeakoululta (450 h) ja VetoApu instituutti Oy:ltä (290 h). Lisäksi ryhmätoimintoja on täydennetty ostopalveluna taideterapeutin työpanoksella (60 h). Kuluneen vuoden aikana on toteutunut myös psykodraamaryhmäkokonaisuus (50 h), jonka suunnittelu aloitettiin edellisenä vuonna. Projektin alun toiminnan pääpainotus on ollut psykoterapian osuudessa. Kuluneen vuoden aikana projektin toiminnoista neuvoteltiin rahoittajan kanssa. Projektia päätettiin jatkossa kohdentaa siten, että pääpaino on tulevina vuosina palkatulla henkilöstöllä ja asiantuntijaresurssien käyttöä kohdistetaan toteutetun työn analysointiin ja raportointiin Tiedottaminen ja yhteistyö Edellisenä vuonna tuotetut esitteet, julisteet ja www-sivut ovat olleet aktiivisessa käytössä kuluneen vuoden ajan. Projektin toimintoja on lisäksi esitelty Kuokkalan sosiaali- ja terveysaseman työntekijöille, Kuulo- ja näkövammaisten messuilla, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomi- ja toimintaterapeuttiopiskelijoille, Jyväskylän kaupungin järjestämillä vanhusten viikon seniorimessuilla sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton järjestämissä SOTE-järjestönäyttelyssä ja yhteispalvelun päivystyksessä. Jyväskylän kaupungin kanssa on järjestetty leskeytyneiden ikäihmisten teemapäivä, jonka yhteydessä osallistujilla oli mahdollisuus hakeutua mukaan projektin toimintoihin. Vuoden aikana yhteistyötä on tehty aktiivisesti eri toimijoiden, erityisesti Jyväskylän kaupungin ja järjestötoimijoista Keski-Suomen muistiyhdistys ry:n, Näkövammaisten keskusliitto ry:n senioripalveluiden ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton Jyväskylän alueen toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupungin Kuokkalan alueen sosiaali- ja terveystoimen työntekijöistä koottiin loppuvuoden aikana yhteistyöryhmä, jonka kanssa aloitettiin yhteistyötä Seniorinuotan mallin paikalliseksi testaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Keski-Suomen muistiyhdistys ry:n henkilöstölle on esitelty erityisesti toteutettuja ryhmätoimintoja ja ohjattu heidän toimintaterapeuttiaan testaamaan projektissa toteutettua Tasapainoisen elämän ohjelmaa omaishoitajana toimineiden asiakkaidensa kanssa. Näkövammaisten keskusliitto ry:n Senioripalveluiden ja Jyväskylän kaupunkiseurakunnan työntekijöiden kanssa on suunniteltu yhteistyössä seuraavana vuonna toteutettavaa ryhmätoimintakokeilua syrjäytymisvaarassa oleville kuulo- ja näkörajoitteisille ikäihmisille. Syksyn aikana aloitettiin yhteistyötä Jyväskylässä toimivien valtakunnallisen Vanhus-Kaste-hankkeen työntekijöiden kanssa. 4

6 Tarkoituksena on kehittää ikäihmisten varhaisen tuen mallia yhteistyössä. Syksyn aikana Keski- Suomen sairaanhoitopiirissä aloitti vanhuspsykiatrinen työryhmä, jonka kanssa on suunnitteilla yhteistyötä. Projektin työntekijät ovat osallistuneet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämään vanhuspsykiatrian kehittämiskoulutukseen. Projektissa on läpi vuoden ollut mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Pitkällä harjoittelujaksolla on ollut kolme toimintaterapeuttiopiskelijaa ja opinnäytetöihin liittyen on tehty yhteistyötä seitsemän opiskelijan kanssa. Kaksi psykoterapeuttiopiskelijaa on toteuttanut yksilöterapiaa projektin psykoterapeutin työnohjaamina. Vuoden aikana valmistui kaksi opinnäytettä ryhmätoimintojen soveltuvuudesta, yhden osalta kerättiin aineistoa psykoterapian kokemuksista ja lisäksi aloitettiin suunnittelu opinnäytetyöstä, jossa tullaan tarkastelemaan asiakkaiden kokemuksia ryhmäintervention merkityksestä. Lisäksi yksittäisissä ryhmissä on toiminut kolme sosionomi- ja kaksi toimintaterapeuttiopiskelijaa. Opiskelijat ovat osallistuneet terapeuttisiin ryhmiin avustajina sekä ohjanneet avointa ryhmää sekä jatkoryhmiä työntekijöiden ohjauksessa. Opiskelijat ovat osallistuneet osin myös ryhmiin osallistuneiden asiakkaiden seuranta-arviointien tekemiseen ja tapahtumien järjestelyihin. Projektin tähänastisia tuloksia esiteltiin Ikäihmisten voimavarat käyttöön teemapäivässä, joka järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa marraskuussa. Päivän pääesiintyjänä oli Aira Samulin. Lisäksi kuultiin Suomen gerontologisen tutkimuskeskuksen Tiina-Mari Lyyran esitys hyvästä vanhuudesta sekä paikallisten asiantuntijoiden ajatuksia sekä maakunnallisista että paikallisista vanhustyön kehittämisen tarpeista ja näkökulmista. Päivä herätti runsaasti mielenkiintoa ja päivään ilmoittautui täydet 200 henkilöä, joiden joukossa oli sekä ammattilaisia, opiskelijoita että ikäihmisiä. Paikallisia päättäjien tavoittaminen on ollut haastavaa. Heitä on tiedotettu projektin etenemisestä sekä kutsuttu keskustelemaan projektin toimintojen tulevaisuudesta. Kutsuista huolimatta moni on ollut estynyt osallistumaan järjestettyihin tapahtumiin. Teemapäivän ohella projektin tuloksia on vuoden aikana esitelty valtakunnallisilla toimintaterapeuttien koulutuspäivillä ja Jyväskylän yliopiston toimintaterapian tutkimussymposiumissa. Projekti on herättänyt mielenkiintoa myös Keski-Suomen ulkopuolella ja tuloksista on käyty kertomassa Vantaan kaupungin kuntoutusyksikölle. Projektin ryhmätoiminnan tuloksista on työstetty tapauskertomusta julkaistavaan toimintaterapian kirjaan. 5

7 3.3. Toimintamallin rakentuminen Toimintamalli on pilotoitu, sitä on laajennettu ja laajennettua versiota testataan keväällä Malli koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Yksilöllinen keskustelutuki ja terapeuttinen työskentely: Asiakkaalle voidaan alkuvaiheessa tarjota yksilöllistä keskustelutukea tarpeiden mukaisesti 1-10 kertaa. Tavoitteena on selvittää elämäntilannetta ja toimintakykyä tarkemmin ja tukea asiakasta senhetkisessä elämäntilanteessaan. Mikäli asiakas tarvitsee pidempikestoista tukea, työskentelyä jatketaan psykoterapeuttisen auttamisen keinoin. Työskentely perustuu ratkaisukeskeisyyteen ja perheterapeuttisiin työtapoihin. Tavoitteena on arjessa voimaantuminen sekä toiveikkuuden rakentuminen osaksi asiakkaan arkea. Työskentelyssä pyritään hyödyntämään asiakkaan omia verkostoja ja toimivia ratkaisuja. 2. Terapeuttiset ryhmät: Terapeuttiset ryhmäinterventiot ovat suljettuja noin 5 10 asiakkaalle toteutettavia kokonaisuuksia, joissa vertaistuki ja asioiden jakaminen toisten samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien kanssa on merkittävässä roolissa. Ryhmien avulla osallistujia tuetaan olemaan aktiivisia oman elämänsä suhteen. Tasapainoisen elämän ohjelma on 6 kuukauden pituinen kokonaisuus. Se perustuu viikottaisiin ryhmäkokoontumisiin ja niiden lisäksi ryhmän ohjaaja tapaa asiakkaan henkilökohtaisten tavoitteiden tarkistamiseksi noin 1,5 kuukauden välein. Ohjelmassa keskitytään oman elämäntilanteen tarkasteluun ja muuttamiseen tasapainoisemmaksi asiakkaalle merkityksellisiä muutoksia mahdollistamalla. Ohjelman aikana tarkasteltavat teemat (esim. henkinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, raha-asioiden hoitaminen) valitaan asiakkaiden tarpeiden perusteella. Voimala on 3 kuukauden pituinen kokonaisuus, jossa keskitytään osallistujille mielekkäisiin toimintoihin osallistumisen rohkaisemiseen ja mahdollistamiseen. Käytettävät toiminnat voivat liittyä esimerkiksi kulttuuriin ja taiteeseen, liikuntaan ja ravitsemukseen. 3, Seniorikahvila ja teemapäivät: Yksilöllisten ja suljettujen ryhmäinterventioiden jälkeen asiakkaan on mahdollista jatkaa mukana avoimessa, viikoittain kokoontuvassa seniorikahvilassa. Se on avoin kohtaamispaikka, jossa toimintaa suunnitellaan ja järjestetään yhdessä osallistujien kanssa. Kuukausittain kahvilassa järjestetään teemallisia avoimia ovia, joissa tarjotaan tietoa ja tukea osallistujia kiinnostavista teemoista. Tarvittaessa asiakas voidaan ohjata seniorikahvilaan myös yksilöllisestä työskentelystä ja toimintaan voi tulla myös mukaan seniorikahvilan kautta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana asiakkaita ohjautui aktiivisesti projektin toimintaan ennaltaehkäisevien kotikäyntien kautta. Jyväskylän kaupunki lopetti kotikäyntien tekemisen toistaiseksi kevään aikana ja tämä näkyi alkuvuonna yhteydenottojen vähenemisessä. Jyväskylän kaupungin kanssa käytiin neuvotteluja asiaan liittyen ja syksyllä varmistui, että Jyväskylän kaupunki jatkaa seuraavana vuonna kotikäyntien tekemistä. Asiakkaita on ilman merkittävää lisämarkkinointia ollut läpi vuoden riittävästi. Asiakkaat ovat tulleet mukaan oma-aloitteisesti yhteyttä ottaen sekä keskeisten yhteistyökumppaneiden suosittelemana. Vuoden aikana Seniorinuotassa on ollut mukana 106 asiakasta. Asiakkaista 27 on osallistunut sekä yksilö- että ryhmätoimintoihin. Kontakteja on ollut yhteensä Yksilöterapiaan ohjautui vuoden aikana mukaan 20 uutta asiakasta. Ryhmätoimintaan tuli mukaan 41 uutta asiakasta projektin yksilötyön kautta (13 henkilöä), sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön suosittelemana (11 henkilöä), itse yhteyttä ottaen joko esittelyn jälkeen tai esitteen saatuaan (9 henkilöä) tai järjestötyöntekijän kautta (8 henkilöä). 6

8 Yksilötyö Malliin kuuluva terapiatyö on pilotoitu ja sen tuloksena on senioreita koskevat terapiatyön periaatteet. Vuoden aikana toteutui 377 psykoterapiakäyntiä. Lisäksi psykoterapeuttiopiskelijat (2 kpl) toteuttivat 54 yksilökäyntiä projektissa olevan psykoterapeutin työnohjaamina. Käynneistä 210 toteutui kotikäynteinä. Vuoden aikana yksilöterapiaa sai 53 asiakasta, joista naisia 39 ja miehiä 14. Kuluneen vuoden aikana kotikäynnit lisääntyivät. Kotikäynnit tuottivat monesti uudenlaista tietoa asiakkaan voimavaroista ja jaksamisesta. Tuen tarve näyttäytyi edelleen suurena ja koettiin hyvänä, että ihmiset uskaltautuivat hakemaan apua hyvin moniongelmaisissa tilanteissa. Vuoden aikana tuli esille uusi asiakaskunta, jolla on monia erilaisia ongelmia ja pitkittyneitä traumaattisia kokemuksia. Asiakkaiden / henkilökunnan esiintuomia palveluntarpeita ja käytettyjä interventioita: uupumus omaishoitajana: lupa omiin tunteisiin, lupa omaan elämään, tukea puolison huonontuessa ja surutyö puolison kuollessa, elämänhalun löytymisen tukeminen yksinäisyys, huoli seksuaalisuuteen liittyvistä asioista: kuuntelu, elämänkokemuksen arvostaminen, seksuaalisten tarpeiden oikeutus kumppanin vaateet, huononeminen, yksinjääminen: lupa toimia myös omien tarpeiden mukaisesti, puolison huononemisen ja sairaalaan joutumisen työstäminen, yksinoloon valmistautuminen, surutyö, elämän kokemuksen jakaminen raskaiden kokemusten, muistojen työstämistä: runojen avulla kiinni tunteisiin, kokemuksiin, hyväksyntä omille tunteille ja ajatuksille, itsensä arvostaminen omaisten toiveesta: katkeruuden ja vihan työstämistä, mitä nousi, kun joutui palvelutaloon leskeys, elämänhalun madaltuminen, keskustelut tyttären toiveesta: surutyö, elämänhalun löytäminen, ryhmään motivointi pitkittynyt elämänkriisi: traumaatinen leskeytymiskokemus, paniikkikohtaukset ja ahdistus: traumakokemuksen läpikäyminen, toimivan arjen vahvistaminen parisuhdeongelma: toimimaton parisuhde, missä päihdepulma: ilon rakentuminen, päihdeproblematiikan hoitaminen vaikea parisuhde: keskinäinen henkinen huono olo, painostaminen, alistaminen: asiakkaan omien rajojen vahvistaminen, omavoimaisuuden ja kyvykkyyden palautuminen pitkittynyt masennus: toimivan arjen vahvistaminen, ilon rakentuminen traumakokemus ja siinä kesken jäänyt työstäminen: trauman riittävä työstäminen, elämään uudelleen orientoituminen, toiveikkuuden vahvistaminen masennus ja jaksamisen pulmat omaishoitajana: omaishoitajan oman elämänilon ja tasapainon rakentuminen, kun puolison kunto heikkenee ja kuolee henkilökunta ohjasi yksinäisyyden työstämiseksi: yksinäisyys, halvaantuminen, elämänhalun etsiminen sairaudesta huolimatta ryhmätoiminnan rinnalle yksilötapaamisia, raskaiden elämänkokemusten purkamiseksi: surutyössä tukeminen, elämään uudelleen orientoituminen, omien lasten toiminnan hyväksyminen halu keskustella elämäntilanteestaan: kumppanin juominen rasittaa parisuhdetta, tuettu oikeutta omiin valintoihin, seksuaaliseen hyvinvointiin vaikuttavien asioiden työstämistä kumppanin houkuttelemana tulee oman kokemuksensa kertomaan: parisuhde askarruttaa, oma seksuaalisen vireyden lasku huolettaa kumppani halvaantunut, omaishoidon jaksamisen tueksi: kuuntelemista, huolien jakamista, olemassa olevien voimavarojen näkyväksi tekemistä, ryhmätoimintaan ohjaamista uupumus: juovan kumppanin aiheuttamien ikävyyksien työstämistä, lupa omiin toiveisiin, tarpeisiin kaaottisen tilanteen selkiinnyttäminen, työntekijät huolestuneita: syyllisyyden poistamista, elämänhalun löytämistä 7

9 epätoivoinen, ahdistunut olo, elämä solmussa, syöpähoidot, avioero: kuuntelua, tukemista, pahan olon vastaanottamista, päätösten tukemista, ryhmiin ohjaamista masentunut, arka, epäileväinen: rohkaistumaan kodin ulkopuolelle, ryhmään lähteminen henkilökunnan toiveesta tilanteen selkiinnyttämiseksi: palvelutaloon muuton myötä tunnekuohujen työstämistä, tavoitteena löytää yhteistyömahdollisuus omaisten kanssa henkilökunta ohjasi tyttären: saattohoidossa oleva äiti, surun jakamista ja kuuntelua tilanteen kartoitus: tarjotaan apua, epäillen suhtautuu, muuttaa osakkeesta palvelutaloon, muuttoajatuksia tuetaan, ärtymystä vastaanotetaan, kertoo hyvin väkivaltaisesta avioliitosta, myös seksuaaliväkivaltaa henkilökunta ohjaa eristäytymistä helpottamaan: tukemista, kuuntelemista, elämän tarinan jakamista, surun jakamista, mies kuollut, kuolee itse surutyön edistymiseksi henkilökunta ehdotti: käpristynyt suruunsa, leski, vuosien masennus, ei nähnyt tarpeellisena keskustelujen jatkamista, tapasimme vain kerran henkilökunnan ehdotuksesta, on eristäytynyt, syrjäänvetäytynyt, masentunut: vasta muuttanut palvelutaloon, kuunnellaan, poistetaan syyllisyyttä, etsitään mielenkiintoa elämään, löytää musiikin, runouden, maalauksen uudelleen, lähtee ryhmään kokee ahdistavana sukulaissuhteet: yksinelävä, siskon miehen toiminta ahdistaa, tuetaan omiin mielenkiinnon kohtiin, sisko vastuussa omista ratkaisuistaan Terapiatyön vaikutukset asiakkaiden elämään ovat olleet merkittäviä. Terapiatyöstä kerättiin palautetta asiakkaiden teemahaastetteluiden avulla Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä, joka julkaistaan alkuvuonna Sen mukaan keskeisimpänä vaikuttavana tekijänä terapiassa oli ollut asiakassuhteen turvallinen ja vahvistava luonne sekä terapeuttien ammattitaito kysymysten asettamisen ja vahvistavien interventioiden osalta. Asiakkailta saadun palautteen mukaan terapia mahdollistaa elämänilon ja mielialan kohoamista, vaikeista elämänkriiseistä selviytymistä sekä toimintakyvyn vahvistumista asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden suunnassa. Terapian kohderyhmä on jäsentynyt: terapiatyötä kannattaa suunnata lievän ja keskivaikean masennuksen, elämänkriisien, parisuhde- ja päihdepulmien hoitoon. Terapiatyö edellyttää, että asiakkaalla ei ole muistiongelmia. Terapiatyön tueksi rakentui myös malli kevyemmästä psykososiaalisen tuen mallista, missä pyritään nopeaa supportiiviseen ja ratkaisukeskeiseen interventioon n tapaamisen aikana. Tämä toimintatapa tarjoaa nopean varhaisen tuen rakenteen ja pitemmät terapiaprosessit puolestaan mahdollistavat korjaavan tuen prosessin. Senioreiden terapiaan on rakentunut omia periaatteita: Terapiatyöstä nousevien kokemusten myötä vahvistui käsitys siitä, että a) säännöllisillä ja tavoitteellisilla terapiatapaamisilla on merkitystä ja että turvallista yhteistyösuhdetta on kannattanut luoda rauhassa. b) Aloitukseen ja yhteistyösuhteeseen rakentamisen periaatteisiin on kannattanut panostaa. Useille ihmisille terapeuttiset keskustelut ovat olleet aivan uusi kokemus, joka on alkuun hämmentänyt. Asiakkaat ovat kokeneet hyvänä, että asioita on voinut käsitellä niiden oikeilla nimillä ja että epämääräiseen ahdistuneeseen oloon on löytynyt sanoja sen ymmärtämiseksi. Asiakkaiden kriisien helpottuminen on ollut nähtävissä. Henkisen taakan helpottuessa voimat yhteydenpitoon niin sukulaisiin päin kuin muuhunkin ympäristöön ovat lisääntyneet ja rohkeus lähteä uusiin tilanteisiin helpottunut. Aiemmin alkaneissa prosesseissa käyntien väliä on voitu harventaa. c) Senioreiden terapiassa on nähtävissä elämän rajallisuuden teema ja välittömän ilon rakentumisen teema, joten työtapojen ja interventioiden tulee olla joustavia ja muuttuviin elämäntilanteisiin kiinnittyviä. d) Senioreiden arjessa mielenterveyden pulma on usein kytköksissä muihin pulmiin, joten verkostomainen yhteistyö on välttämättömyys. 8

10 Terapiatyössä on kokeiltu erilaisia viitekehyksiä. Käytetyt terapiainterventiot ovat olleet joko ratkaisukeskeisiä ja konkreettista, välitöntä supportiivista tukea sisältäviä tai oivaltamiseen ja merkityksen löytämiseen liittyviä psykodynaamisia interventioita. Olennaista on ollut löytää toimivia tapoja, joilla tukea asiakkaan prosessin tahtia ja tavoitteita. Senioreiden terapiatyössä kohdataan asiakkaita arjessa, jolloin myös elämän rajallisuus tulee ilmi. Kuolema ja sen kohtaaminen ja odottaminen on senioreiden terapian yksi erityisteema. Prosessin aikana on ollut surullista, kun alkanut kontakti on loppunut kuolemaan, mikä sinänsä on luonnollista. Toinen erityisteema liittyy muistimuutoksiin. Keskustelukontaktien merkitys on joillain vähentynyt muistin heikkenemisen myötä. Toisaalta senioreiden psykoterapiassa on aikuisryhmien normaaleita elämänkriisiteemoja. Keskeisinä aihealueina ovat jatkuneet tuen antaminen akuutin kriisin, esimerkiksi sairauden jatkuessa, pitkittyneiden kriisien selvittelyssä, palveluasumiseen integroitumisessa, parisuhteen ongelmissa ja ryhmiin siirtymisessä. Projektin asiantuntijaresursseja on asiakastyön lisäksi hyödynnetty vanhustyötä tekevien työntekijöiden työnohjauksessa, joita toteutui vuoden aikana 15 kertaa kolmessa eri työyhteisössä. Työnohjauksissa työstettiin kriisiytyneitä tilanteita, haasteellisia asiakkaita, muutosprosessia ja toimintamuotojen selkiintymistä ja vahvistumista Ryhmätoiminta Ryhmätoiminnassa oli vuoden aikana mukana 80 asiakasta; 69 naista ja 11 miestä. Asiakkaista 39 oli tullut mukaan edellisen vuoden aikana, 41 tuli mukaan kuluneena vuonna. Aktiivisesti toiminnassa oli mukana 48 asiakasta ja vuoden lopussa seuraavana vuonna alkavien ryhmien alkua odotti 9 asiakasta. 13 asiakasta ei alkuselvittelyn jälkeen kokenut ryhmää itselleen tarpeelliseksi. 7 henkilöä jätti ryhmäkokonaisuuden kesken joko kunnon heikkenemisen tai sitoutumisen vaikeuden vuoksi tai siksi, ettei kokenut ryhmää itselleen sopivaksi. Projektiin on ohjautunut osin huonompikuntoisia asiakkaita edelliseen vuoteen verrattuna ja heidän kohdallaan on ollut nähtävissä suuri vaikeus lähteä kodin ulkopuolelle ja vaikeus sitoutua ryhmätoimintaan. Kolmelle asiakkaalle tarjottiin muutamia tukikäyntejä päiväkeskusten kesäsulun aikana. Kaiken kaikkiaan ryhmätoimintaan liittyviä kontakteja on ollut 812. Asiakkaiden ohjautuessa mukaan toimintaan heille on tehty alkuarviointi ja ryhmätoiminnan alkaessa ja päättyessä myös toimintakyvyn arviointi toiminnan ongelmien, mielialan ja elämänlaadun selvittämiseksi. Toimintakyvyn, mielialan ja elämänlaadun kehittymistä on seurattu lisäksi noin puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen. Ryhmätoimintaan liittyvien yksilökäyntien osuus oli 204; näistä arviointikäyntejä 146 ja erillisiä tukikäyntejä 62. Vuoden aikana on ollut käynnissä yhteensä 12 eri ryhmätoimintakokonaisuutta ja ryhmäkokoontumisia on toteutunut yhteensä

11 Terapeuttisista, suljetuista ryhmistä saatettiin loppuun ensimmäinen Tasapainoisen elämän ohjelma, joka on 6 kuukauden pituinen ryhmätapaamisiin perustuva kokonaisuus. Ohjelmassa tarkastellaan omaa elämäntilannetta ja pyritään muuttamaan sitä tasapainoisemmaksi. Toinen kokonaisuus toteutui vuoden aikana ja kolmas aloitettiin vuoden lopussa. Tasapainoisen elämän ohjelman läpikäyneille asiakkaille on lisäksi tehty ryhmähaastattelu ohjelman päättymisen jälkeen asiakkaiden kokemusten selvittämiseksi ja ohjelman edelleen kehittämiseksi. Lisäksi ohjelman soveltuvuutta kokeiltiin kevään aikana yhteisesti sekä lähialueen että palvelutalon asukkaille. Keväällä toteutettiin toisen kerran Kulttuurivoimala ryhmä, jossa tavoitteena on ollut alakuloisen mielialan parantaminen ja mielekkäisiin toimintoihin osallistumisen mahdollistaminen kulttuurin keinoin. Syksyllä kokonaisuus aloitettiin Taidevoimala-sovellutuksena. Keväällä toteutui psykodraaman menetelmiin perustuva Voimavara-ryhmä. Ryhmän tavoitteena oli vahvistaa omaa eheytymistä ja löytää voimavaroja itsestään. Ryhmän ohjaajan taustateoreettisena lähtökohtana olivat kokemukselliset ja toiminnalliset menetelmät perustuen erityisesti morenolaiseen psykodraamaan. Morenon mukaan ihmisen minuutta voidaan rakentaa koko elämän ajan. Tässä ryhmässä elämän kokemuksia haluttiin jakaa, tukea ryhmäläisiä löytämään itsestään voimavaroja sekä nähdä elämän kokemuksia uudesta näkökulmasta. Aktiivsen ryhmäprosessin jälkeen malliin kehitettiin tuettu vertaisryhmämalli. Asiakkaiden toiveiden mukaisesti neljän ensimmäisen ryhmän jälkeen mahdollistettiin ryhmien tapaaminen harvennetusti vertaistuen periaatteisiin perustuen jatkotapaamisissa. Syksyllä aloitettiin viikoittainen avoin toiminta, joka kokoontui jouluun mennessä 14 kertaa. Avoin ryhmä nimettiin asiakkaiden ehdotuksesta seniorikahvilaksi. Sinne voidaan ohjata asiakkaita välittömästi alkuarvioinnin jälkeen tai asiakas voi tarpeen vaatiessa jatkaa avoimessa ryhmässä terapeuttisten, määräaikaisten ryhmien jälkeen. Seniorinuotan työntekijä on mukana avoimessa ryhmässä, toimintaa järjestetään asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja tarjotaan tietoa asiakkaille tarpeellisista asioista (esim. atk-asiat, kuljetuspalvelut). Viikoittainen kävijämäärä on vakiintunut asiakkaaseen. Ryhmien tulosten ja vaikuttavuuden arviointia on aloitettu. Yleisesti ottaen näyttää siltä, että kaikki ryhmäinterventiot ovat vaikuttaneet asiakkaiden mielialaan ja osin elämänlaatuun parantavasti alku- ja loppumittauksia verratessa. Tasapainoisen elämän ohjelmaan osallistuneilla henkilökohtaisesti määritellyt toiminnan ongelmat näyttävät lievittyneet. Ensimmäisten ryhmien osalta näyttää siltä, että yli puolessa yksilöllisesti määriteltyjä ongelmia on tapahtunut kliinisesti merkittävää muutosta positiiviseen suuntaan. Mielenkiintoiselta vaikuttaa se, että Kulttuurivoimalaan osallistuneiden henkilöiden hyvinvoinnin parantuminen näyttää edelleen lisääntyneen ryhmän päättymisen jälkeen. Seuraavan vuoden aikana saadaan enemmän käyttöön myös seurantamittauksia. Mallin laajentaminen: projektin kokemuksia Tasapainoisen elämän ohjelmasta on lähdetty laajentamaan myös projektin ulkopuolelle. Keski-Suomen muistiyhdistys ry:n toimintaterapeutti aloitti ohjelman omaishoitajana toimineille asiakkailleen projektin työntekijöiden tukemana. Projekti saa käyttöönsä asiakkaiden arviointitulokset, joita voidaan hyödyntää ohjelman vaikuttavuuden tarkastelussa. Ohjelman kehittämiseen liittyen haettiin lisärahoitusta STM:n terveyden edistämisen rahoista, mutta sitä ei saatu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat tarkaste- 10

Psykososiaalisen tuen ja terapian palvelukokonaisuuden kehittämishanke 2008 2011. Väliraportti vuoden 2008 toiminnasta

Psykososiaalisen tuen ja terapian palvelukokonaisuuden kehittämishanke 2008 2011. Väliraportti vuoden 2008 toiminnasta Psykososiaalisen tuen ja terapian palvelukokonaisuuden kehittämishanke 2008 2011 Väliraportti vuoden 2008 toiminnasta SISÄLLYS 1 Projektin päämäärä, tavoitteet ja tuotokset... 2 2 Tavoitteet vuodelle 2008...

Lisätiedot

VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille

VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille 2014 VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille Saanko piirtää tunteet? lapsenlapsi 7 v. Pauliina Kinnunen Mikkelin seudun Muisti ry 17.12.2014

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Nostalgia-projektin loppuraportti

Nostalgia-projektin loppuraportti Nostalgia-projektin loppuraportti Tiivistelmä Nostalgia-projekti on kolmevuotinen vanhus- ja seniori-ikäisten yksinäisyydestä johtuvan syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn tarkoitettu Rahaautomaattiyhdistyksen

Lisätiedot

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 3 2.1

Lisätiedot

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 1 MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 3 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 5 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 5

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti

MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti Palveluyhdistys Kaseva ry 1 Kirjoittajat: Pirkko Heino Annastiina Jansén Minna Nieminen Minna Pirttikoski Tiina Valtanen Painopaikka: T. Nieminen Oy.

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Sisällys

Vuosikertomus 2010. Sisällys Vuosikertomus 2010 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 2 Toiminnanjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja strategia 5 Lastensuojelu 7 Vanhustyö 11 Perhe- ja kansalaistoiminta 17 Hallinto, tukipalvelut ja laatu

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005 Lapsi omaisena 2002 2005 Vertti-vertaisryhmätoimintaa lapsille ja vanhemmille, kun vanhemmalla on mielenterveyden häiriö Laatijat Projektipäällikkö Matti Inkinen Projektivastaava Bitta Söderblom Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI projektivastaava Anne Levomäki Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 HANKKEEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja...

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja... [PROJEKTIRAPORTTI] Matti Alopaeus, Emilia Björklund, Sanna Kattelus-Mäkisalo, Hanna Kempe, Laura Lassila, Kaisa Leväsaari, Henri Pyykkö (hankkeessa aiemmin työskennelleet ohjaajat: Birgitta Hyvönen, Sari

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.)

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Kuntoutussäätiö TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA WORKING PAPERS 47/2014 1 Julkaisija: Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot