Napakka paketti täynnä tietoa Jäsenetuopas Markkinoinnin pelisäännöt Karhuvahinkotiedot netissä Mehiläishoidon tuet Tarhurin velvollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Napakka paketti täynnä tietoa Jäsenetuopas Markkinoinnin pelisäännöt Karhuvahinkotiedot netissä Mehiläishoidon tuet Tarhurin velvollisuudet"

Transkriptio

1 Npkk pketti täyä tiet Jäseetups Mrkkiii peisääöt Krhuhiktiedt etissä Mehiäishid tuet Trhuri eisuudet Ot ttee! Sue ehiäishitji iit jäseiite 2015

2 Krksik pri? Hyödyä jäseetusi Iittudu kiiittjie iste SML: jäseeä st i jäseetuj. Muist hyödytää e kikki. Mehiäie-ehti iestyy kuusi kert udess j se ähetetää kikie jäseie. Vusie Mehiäiset öydät ettisiuje jäsesist PDF-ersii. Jäsesi tuus j ss t i iieisiä Mehiäise siu 2 sess reuss. St eust kirjist j uist peuist. Mehiäishid peruskirjt j ehiäishid usittie ykköstphtu, Tipäiät, t jäseie hepi. Oet ikeutettu ksutt puheieut. Mehiäishid euj st jäsete kysyyksii. Siu ehiäishit tutestuu-, stuu- j ikeusturkuutus. Vkuutus utt sii, js ehiäisesi iheuttt esierkiksi puri eiki eäiääkärireissu ti hujsi päätyyt iers esie. Kysy Phjst yös euksi uihi kuutuksiisi. Vit et tiet, seurt uutisiti j iht kkeuksi uide trhjie kss esierkiksi ettipeuisse j pikisyhdistyksesi tphtuiss. St iisi kuutuksi. SML järjestää usitti ksutt Sdkrjuuseiri. Lisäksi ude ik uit ksutti kuutuksi. Vit käyttää Kuigtr-hujpurkki j st hke ksutt Hyää Suest -erkkiä. St tuke huj rkkiitii j yytii uu uss esitteistäe j Huj.et-siuit sekä huj hitkrtituksist. Vit ikutt päätöksetek j tueisuutee sistu ktiiisesti tiit ss pikisyhdistyksessäsi j SML: tiisuuksiss. Mistä jäseksu kstuu? Jkie jäse kuuuu pikisyhdistykseesä, j yhdistykset t iit jäseiä. Pikisyhdistyste jäseksut ihteet jki err. Perusjäseksu isäksi jkie jäse ks pesäkhtist jäseksu (1 e/pesä). Kk jäseksu ks it hyödytää kikki SML: edut j peut. Pesäkhtie jäseksu (et. eekiedistäisksu) eee sur ktiise huj rkkiitii. Siä ktet uu uss esitteide j ettisiuje ksuj sekä kuuttjeuj tiit. Pöytyspeu hiitteust ktt spi kirjisesti Pöytyspeu trjt j kysytä ksut iie usi, ku tiet pöytykse hyödyistä isäätyyt. Js rh iikkuu pöytyksessä, ehiäistrhj j ijeijä järkeää spi siist kirjisesti. Spik riittää sekeästi pöytykse jkhdst, pöytyspkkist j uist kuuist (kietrikrukset, työkustukset y.), hittöistä sekä esierkiksi hrhee trjust. SML susitteee käyttäää iit spiusphj pu. Liitt s yös puj pöytyspeu suuitteuu. Vit dt pöytyspeuspiukse sitteess Eri puie Sue kit pöytyspeu Vijeijät eri puit Sue kyseeät pöytys- peu trjji. Trj hepttiseksi SML ist pöytyspeu trji ehiäistrhji ettii krttpeuu. Js siu kiist kupie pöytyspeu, iity rhkesti iste. List ei eit trhj ihikää jkise pöytyspeukysey i hrkit titee uk. Lisätietj: fi/pytyspeu 2 Krhuhikj i jtkss seurt etistä Mehiäispri i geie j pett si ehiäisii tttuttie. Se uksi tärkeää, että ehiäistrhj käisi hdisi pesti hkess kreet pret ttee ehiäispesii. Jtt tiedkuku kreist prist kehittyisi, SML kerää pri kiiittie trhjie yhteystietj priiste. Yhteystietjesi isääie ei eit siu hke pri. Priist sist prie kiiitt tehstui iie kesää huttsti. Tutustu prisiustihi j iittudu uk sitteess SML pyytää tääki u tietj kikist ehiäistrhjie sttueist krhuhigist. Niistä i iitt iite ettikkee ti puheiitse ehiäishid euje. Vu 2014 sttui eätysäärä krhuhikj. Vhigt t eieet Luis-Suee, huj päätuttueee. Jtt SML pystyy ikutt päättäjii, tärkeää, että iitt kuuee higist. Jtt trhj i sd higkruksi, häe ehdttsti iitett krhuhigst yös ku seutusiiehee. Jtkss tphtueit krhuhikj i seurt etistä. Krttpeuu itet tiet tphtueist higist, jtt trhjt it seurt ähiuee sttueit krhuhikj iep prei. Vhikke j krhukrtt öytyät sitteest ehiishitjie/krhut-bers/. Krhukyseykkee uk i jtkss ähettää yös kui tphtueist krhuhigist. "Jtt trhj i sd higkruksi, häe ehdttsti iitett krhuhigst yös ku seutusiiehee" SAAVATKO MEHILÄISHOITAJAT TUKIA? st tit i yhtä tuke ehiäispesiesä: ksist pesätuke. Tätä pesäkhtist tuke it hke kikki yi 15 pesä trhjt. Tuki i iie u 21,50 /pesä j se hkuik yeesä tukkuust kesäkuuhu. SML tiedtt tue hust etissä j Mehiäie-ehdissä. Mehiäistrhj i hke yös tije iestitituke. Tää tii ishkj iestitej. Tuke id yötää ehiäistudess trpeeise pesäkust hkkiisee, käsitteytije j rstje uudisrketisee, jetisee j peruskrjisee sekä hujikje hkit. Kysy trittess isää st ELY-keskuksestsi. 3

3 Akututtiitus hepp j pkie Muist ää huj rkkiitess Hujpurkiss t tietyt tiedt, utt ih itä ths siihe ei s kirjt. Myös rkkiitii iittyy eitrikeisäädäöstä tuei rjituksi. Jkise huj kuutuksee yyä ti sitä stikkeettstiki perhee ukpuisee käyttöö uutt rekisteröidyttää kututtjksi ku eitriketirisee. Akututtiituske yksikertist j pe täyttää. Iitukse isäksi kututtjie pidettää kirjpit käytetyistä rehuist, ääkkeistä j trjut-ieist sekä kututtpike sttetuist ehiäisistä sekä tiitetuist ehiäisistä j hujst. Akututt iittyät hjeet j kkeet öytyät Eir siuit. Sur site: Huj pkkuserkiät Pkiset Nii: Huj, id käyttää yös esierkiksi udss Mätykukku u huj Akuperä: Sui, isätiet id kert trkepi ue Vrituserkitä: Vi yi 1-utiie. Sisäö äärä gri Vähiäissäiyyysik: susitukse ut , jk tiii yös erätuukse (Erätuus) Tiij ii j site Rekisteröi pitpikt Eire ee kesä ehiäishitkiireitä Muut huiit Kksikieisyys pkist, js huj yydää kksikieisessä kuss Pkiste erkitöje t äkyiä j hepsti hitti. Ne tut juki yös etäyyissä, esi. ettikupss. Kieettyjä esi. erkiät Lisäieet, GMO-p, Ait. M Tereysäitteet kieettyjä rkkiiiss Merkitse yhteystietsi ehiäistrhie Huj rkkiititerieiss ei s useit tyyii Huj heptt pse yskää ti Huj utt hje hidss. Eir tukitsee eitrikeisäädätöä ii, että se kietää eitrike tiijit kertst esierkiksi huj j tereytee iittyistä tieteeisistä tutkiustuksist. Muut kui eitrike tiijt it psti kirjitt huj tereysäkeyksistä ei yös SML i iestiä äistä iheist. Myös sii, ku hujtuttj tiii esierkiksi edi hsttet ti uute ehiäis situtijriss ti yksityishekiöä, hä s kert tereysikutuksist. Lisätietj: Hujpurkit pitää trkistuspuit Kesää 2014 irist hujpkkjie kihi sit pj huit. Viriste sääöste uk hujtuttj t käytössää reettu k. Tukesi kss keskusteuje kutt stii put äkeys, että k i yös esierkiksi yhteiskäytössä jku tise tiij kss ti pikisyhdistykseä i yhteisk jäsete käytettääksi. Js siu ei e reettu k, ii tee käytöstä trkistuspuituksii spius jku tise kss. Lit esii yös kihit Yhde hujpurki hi ei yytihi isäksi kuuttje kerrtt yksikköhit ei kihit. Tee i sekeät hiterkiät. Tritsetk purkkeihi iikdi? SML: jäseetuihi kuuuu hdisuus sd ksutt iikdi hujpurkkii, js yy hujs kupiss, jtk tit se. Kysy isää iit tiistt. 4 Jkise ehiäistrhj tuee rekisteröidä itsesä Eir eäitepitäjäksi j iitt yös kikkie trhje pitpikt. Vtius ut pkie kikie trhjie j kesästä Trhjt äkeät rekisteröii työäää eiätkä kikki e ieä rekisteröityeet. Rekisteröityie kuiteki tärkeää esierkiksi hdiste tutitpuste tiedttise tehstise uksi. Msttietk 06 / 20 kse 14 it i us eis ti t t Vpehtisi esierkiksi Tiij puheiuer, sähköpsti, ettisiu ti uu isäyhteystiet Eitrike-erä tuus Ritrerkitä Säiytys- j käyttöhjeet Mehiäistrhj tuee erkitä ehiäistrhe t yhteystiets. Näi ukpuie i trittess tt yhteyttä ehiäistrhj esierkiksi getiteess. Jkist pesää ei tritse erkitä, utt eri trhi tuee äkyissä trhj ii j uut yhteystiedt. Pieiutisee huj yytii ei trit eriisiä iituksi Hutk yydä hujsi esierkiksi pikisi rkkii ti tri? Ae ki udess huj yyä ei tritse tehdä yyistä eriisiä iituksi, riittää, että kututtiitus tehty. Js ki äärä yittyy, yyistä täytyy tehdä eitrikehueistiitus. Se tehdää ittyy, y ku eitrikeä r tirisee. ää ehdä i k Lisätietj: 000 yy t s" "Js 1 istä täyt triyyti itu HAE HYVÄÄ SUOMESTA -MERKKIÄ SML: jäseet it ksutt hke hujee Hyää Suest -erkkiä. Netistä öytyä hkeus sekä hujpurkki tiitet pstitse Trj Oike. Lue isää j tust hkeus: hy-suest-erkki/ yy ehueisti rik eit 5

4 Trju ehiäistudit Mehiäiset t ktieäiiä, ji t sirutes j ises. Trhth stuuisesti ii, etteiät ehiäisesi eitä gei uide trhjie pesii. Lähetä hujäyte esikteädä tutkiiseksi uut ude äei. Trju rrpukkej iki ekuuss uurhishp ti tyi. Lisäksi tee ksihpptiputus rrs juukuu. Js pukkigei, tee isätrjutj jk ksihpptiputukse puhdistuse jäkee ti uurhishp pistekäsitteyiä tukkuuss. Lisätietj tudeist j trjuist öydät Sue ehiäishitji iit erkksiuit hittyt/tudit. Muist stt kyseyihie SML tekee jk usi useit kyseyitä. Ni 10 prsetti jäseistä s syksyisi stkysey. Lisäksi seitäe jäseitä uu uss tikueii iittyiä iheit. Sue ehiäishitji iit jäseet st kuutuksi jäsehit Liit jäseetuihi kuuut kuutusedut. SML: kuutuksest hyötyä esierkiksi sii, js ehiäiset pistäät ikkp uide eikkieäiiä ii, että eäi tii eäiääkärihit. Atiie stuu- j ikeusturkuutus Sue ehiäishitji iitt ry j Phj Vkuutus Oy t spieet iit jäsete ttihekiö tutestuu-, stuu- j ikeusturkuutuksest seur: Vkuutettuj t iit rsiiset jäseet tiiess ehiäistehitji ti stss työssä, itseäisiä tihrjittji ti yksityiseä tiiieä, eiät kuitek js tiit hrjitet yhtiöutisesti ti uit hekiöitä käyttäe. Vkuutuskude ik iitt iittyeet jäseet t kuutettuj jäseyyde kisest ähtie. Vkuutus iss Phjisiss. Lisäerityiseht: Vkuutus ktt yös tutestuu, js trhj jutuu hekiökhtisee stuusee. Kikie jäseie ie ettikyseyä krtite hujkup tiett pri kert udess. Titee j trpee uk teee yös uit kyseyitä. Vkuutusäärät Vstuukuutus: Vkuutusäärä hekiö- j esiehigiss eur hiktphtu khti. Oikeusturkuutus: Vkuutusäärä eur kuutustphtu khti. Ostuu Vstuukuutus: Vkuutetu stuu jkisess hiktphtuss 100 eur. Oikeusturkuutus: Vkuutetu stuu jkisess kuutustphtuss 15% kustuksist, kuiteki ähitää 150 eur. Hyödyä SML: edut yös iss kuutuksiss Etusikk st eust Phj kuutusksuist seursti: 7 % eust kti- j isuuskuutuksist, tptur- j jtkuist tkkuutuksist 10 % eust hitkuukuutuksest 7 % eus iikee- j utkuutuksest 8 % isäeust bukseisist Super-, Keyt- ti Iskskist. Lisäksi Sue ehiäishitji iit jäseeä 20 % isäeust esiäise ude ksust. Tise u eus 15 % j kte 5 %. Aeukset ksket seuri Phj kuutuksi: Oktikuutus, stuukuutus, ikeusturkuutus, rtrkuutus, pieeekuutus, tktrkuutus j tkustjkuutus, tereyskuutus j tieetukuutus. OP-bussikk st ieä 3 % isäeukse useiistkuutuksist j it ks kuutusksujsi OP-buksi. SML järjestää usitti Sue Prs huj -kipiu. Kis it sistu iit jäseet ks sistuisksu. Kis u sd yös tietj ktiise huj dust. Ltutiikut yötää kuikirjt hujie, jtk täyttäät seurt tiukset: huj ei käy, ei e kerrstuut, sisätää krkeit hyi pieiä yksittäisiä rski, käsittey jäjitä ti se ikutuksest i istukse err ht, i ti härää, kiderkee ei jk tuu ek ti se hie j tsie. Lisäksi kiteytety huj pitää peheää j hepsti usik tett. 6 Heti hujtut ust ke ktt itt yös ehiäishid kuut j tutt. Akuiheess yeesä kuut yittäät tutt. Ku tut yittäät et ei st trhuksest itt, ii iit itt erttje. Te kuitit j tsitteet. Js hidt trhj ut, ii pidä jpäiäkirj, jst käy ii, issä, ii j ikä uksi et ut iikkuut. Muist ähetää uu uss jäseksusi ertuksess Liit jäseksu, seirie j Prs huj -kipiu jäseksut sekä ttikirjisuus kuuut kuuihi, jtk it ähetää ertuksess. Väheysikeus kiki trhji trhukse juudest j tuttuudest riipputt. HYÖDYNNÄ HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE SML susitteee kikie hujtuttjie Hyä käytäö hjee udttist. Se sisätää perustiedt hyää ehiäishit j hujtutt. Lisäksi hjeess ke, jh usitti täytetää tiedt. ehiäisie etust rist sekä huj dust. Hyä käytäö hje tiii yös tsuuite. Ohjee PDF-ersi öydät SML: ettisiuje teriiskust ti sur ettisittee Järjestö Perushekikuutus OP-Hekikuutus Oy t Sue ehiäishitji iit jäseee j sss tudess sue puise iise sukrtukse itse tettuu Järjestö Perushekikuutuksee. Su krtus u %. Tää trkitt sitä, että jäse j häe puiss st Järjestö Perushekikuutukse kiksu 20 % ri suure kuutussu. SEURAA SADON KERTYMISTÄ Prs huj -kis krtitt yös huj tu Huii ehiäishit ertuksess: pidä kirj tuist j eist Vkpesäsiui i seurt sd kehitystä eri pui t kpest ii yös i t e j h äytäö ite." k ä y "H tsuu Mikä teriiskku? Nettisiuje teriiskkuu eriisi kkeit, esitysieistj, rprttej j uut terii, jst trhjie hyötyä. Muk esierkiksi ehiäissst, ehiäiskuppkirj, pesäkrttiphj, Hyä käytäö hje j ikkejä seiriesityksii j ideihi. ehiishitjt.fi/ehiishitjie > Mteriiskku 7

5 Sue ehiäishitji iit hekiökut SML: peuksess iisi hekiöä, jist ke työsketeee Hesigissä. Hesigi tiist yeesä ähitää yksi hekiö pik rkisi k Yeisissä siiss, esierkiksi jäseyyteesi iittyissä kysyyksissä, it sitt puh ti ähettää sähköpsti Tiist site Ksriktu 26 C 4, Hesiki. Hesigi tiipiste Tiijhtj Heikki Vrtiie Heikki st iit tudest j hist. Hä st jäsete kysyyksii. ertuksee iittye. Heikki tuet yös trkst hujkuistist. Mehiäishid euj Ari Seppää, Krpihti Tutkiuskrdittri, Ari utt, eu tiedttj j kuutt. trhji kpesäseurt ehiäishidss j pöytyspeu sekä Tuu Lehte Tiijhtj Heikki Vrtiie Tuu hit Heikki st iit tudest j hist. Hä st jäsete isteee j j hujtutss. hit eriisi tutkiuksii Pitkä j krtituksii iittyiä kysyyksii uu uss ertuksee iittye. Heikki tuet teej. Ture kkeus ehiäistrhj ehiäiste tekee trh-yöjie j priss krhuhikihi rist se, iittyää että iestitää. esierkiksi ehiäistuteihi yös trkst hujkuistist. Ari s stt ekei kikkii Kuuttjeuj, 3200 kysyyksii. tiittj Mri Kistie Mri st erityisesti kuuttjiestiästä j ettipeuist. Kuuttjeuj, tiittj Mri Kistie (kuss keskeä) Lisäksi hä ist trhji. huj rkkiitii j Mri st erityisesti kuuttjiestiästä j ettipeuist yytii iittyistä iheist. Lisäksi hä ist trhji uu uss huj rkkiitii j yytii iittyistä iheist. #ettiktiii #kuuttjekisti #ettiktiii #kuuttjekisti ULKOASUN SUUNNITTELU JA TAITTO: MARI KOKKONEN Tutkiuskrdittri, tiedttj Tuu Lehte (kuss ike) Tuu hit uu uss kpesäseurt j pöytyspeu sekä isteee j hit eriisi tutkiuksii j krtituksii iittyiä teej. Ture ehiäistrhj tekee yös esierkiksi ehiäistuteihi j krhuhikihi iittyää iestitää Netissä SML iestii uu uss seuriss kiss: Netissä SML iestii uu uss ehiishitjt.fi seuriss kiss: huj.et ehiishitjt.fi huj.et fcebk.c/grups/huj/ fcebk.c/grups/huj/ fcebk.c/hujet huj.bgspt.fi huj.bgspt.fi twitter.c/hujet twitter.c/hujet Trj Oikk, Oritti Trj tekee huj tuseurt, tt st Hyää Suest -äytteet j titt Mehiäise. Trj ehiäisksie kk situtij. SML: jhtkut Vu 2015 SML: jhtku puheejhtj tiii Je Leii Jhtku uut rsiiset jäseet: Hu Luukie, Phj Vukk Hkiei, Eteä- Phj Ri Heikkiä, Läsi-Sue Veikk Musthti, Vrsiis- Sue Pekk Pett, Häeei seudu Aei Se, Phjis-Krj Kij Tukkri, Sydä-Sue Hu Vij, Päijät-Häee Lisätietj jhtkust sekä iit tiikuist j työryhistä öydät ettisiut ehiishitjt.fi/iitt/. 8

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Napakka paketti täynnä tietoa Jäsenetuopas Markkinoinnin pelisäännöt Karhuvahinkotiedot netissä Mehiläishoidon tuet Tarhurin velvollisuudet

Napakka paketti täynnä tietoa Jäsenetuopas Markkinoinnin pelisäännöt Karhuvahinkotiedot netissä Mehiläishoidon tuet Tarhurin velvollisuudet Napakka paketti täynnä tietoa Jäsenetuopas Markkinoinnin pelisäännöt Karhuvahinkotiedot netissä Mehiläishoidon tuet Tarhurin velvollisuudet Ota talteen! Suomen mehiläishoitajain liiton jäsenliite 2015

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12 EPT ied 1/2010 iede0110.idd 1 27.1.2010 21:31:12 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheejhj Järjesösiheeri Timis Pkkiili Mri Suus (040 506 2400) Aukk Helder Töölöku 55 00250 Helsiki puh. 8865 1212 fx. 8865 1233 s-psi

Lisätiedot

IMPRESSA J5 Käyttöohje

IMPRESSA J5 Käyttöohje IMPRESSA J5 Käyttöhje Tabe f cntents Teidän IMPRESSA J5 Tärkeät Turvaisuushjeet 4 Käyttöaneei ja isävarusteet 6 Oikea käyttö 8 Turvaisuus... 8 IMPRESSA J5 Käyttöhje 10 Mait... 11 Symbien merkitys... 11

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 1 LUETAAN YHDESSÄ Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 2 Lukijalle Tällä pienellä kirjasella on kiinnostava, sanoisiko pitkä historia. Kun me muutamat UNIFEMin paikallistoimikunnan jäsenet

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala

Lisätiedot

Uutiset WIRE. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm (kuvassa oik.) vastaanotti. lahjakirjan, jonka ojensi Wire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Virtanen.

Uutiset WIRE. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm (kuvassa oik.) vastaanotti. lahjakirjan, jonka ojensi Wire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Virtanen. r 3 MARCUS GRÖNHOLMIN TOIVE TOTEUTUI Maailmamestari ktitaival valaistii Ralli maailmamestari Marcus Gröhlm saaut valaistukse ktitiellee Ik Rådkilaa. Valt kilmetri mittaiselle yksityistielle pystytettii

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta K o ntek sti 1/20 0 6 L exican vira ine n ääne nk antaja ro tau s nu m e S u u ri ker Tu ik ive n k atk uine n pääk irjoitus Ang istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää Norja aise t ja ta viurh e i

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon 01 Tammikuu 2010 Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä Ville pistää skebat kuntoon 2 Pääkirjoitus 20.01.2010 Helpotuksia yrittäjän perheenjäsenille Yrittäjä Ranen yritystoimintaa on taloustaantuma kouraissut

Lisätiedot

KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia.

KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia. Eään parhaat asiat ovat yksinkertaisia. Monta äykästä yksityiskohtaa, yksinkertainen päääärä. Intuitiivinen työskentey. Mikä oikeastaan tekee hoitokoneesta seaisen, joka vakuuttaa yksinkertaisuudeaan?

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA

SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA SUOM E N GEO LOGI NE N TOIM IKUN T A II GEOLOGISKA KOMM1SSIONEN I FINLAND SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA LEHTI C 4 KA]AANI MAALA]IKARTAN SELITYS KI RJOITTA NUT MATTI SAURAMO 3 KARTTA A. 17 KUVAA JA PIlRROSTA

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot