LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle."

Transkriptio

1 LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA KARPELA, TANJA, kansanedustaja, puheenjohtaja (huhtikuuhun saakka) VARPASUO, PÄIVI, erityisasiantuntija, varapuheenjohtaja (kesäkuuhun saakka) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija, vt. puheenjohtaja (alkaen lokakuusta) GRÖNROOS, MAARIT, matkailualan yrittäjä LINDFORS, MERTSI, toimitusjohtaja NIKANDER, MARJATTA, ravintolapäällikkö REISBACKA, ANNELI, johtava tutkija TAIPALE, KAIJA, sivistystoimen ltk pj Sammatti UITTAMO, KARI, kunnanhallituksen pj Sammatti LOUHIKOSKI-ALASUUTARI, TERTTU, rehtori, sihteeri Varajäsenet: AHTELA, EERO, museonjohtaja GRANDELL, HANNA-MARIA, kunnanjohtaja (alkaen kesäkuusta) MALIN, ANNE, tutkija / suunnittelija PYÖKKIMIES, ERKKI, kunnanjohtaja (toukokuuhun saakka) ROUHIAINEN, ULLA-MAIJA, kouluttaja SILLANPÄÄ, MERJA, tutkija Neuvottelukunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. TOIMINNAN YLEISLINJAT Lönnrot Opisto kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. Tutkintopohjaisen koulutuksen ammattinimikkeitä ovat matkailupalvelujen tuottaja, ravintolakokki ja tuoteneuvoja. Kotitalousopetusta järjestetään 20 opintoviikon laajuisena ja sen tavoitteena on antaa valmiudet oman kotitalouden hoitoon. Lisäksi Lönnrot Opisto kouluttaa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yritysten henkilöstöä ja toteuttaa kehittämishankkeita. Toimintavuoden järjestelmällinen kehittämistyö tuli näkyviin positiivisena tuloksena. Opiskelijamäärän kasvu ja koulutustoiminnan monipuolistaminen toteutuivat suunnitellusti. Kokonaisopiskelijamäärä oli tammikuussa 73 ja syksyllä 111 opiskelijaa. Vuositasolla opiskelijamäärä oli 88,8 opiskelijaa. Tammikuussa aloitettiin näyttötutkintoperusteinen aikuiskoulutus matkailualalla ja syksyllä hotelli- ja ravintola- sekä kuluttajapalvelualoilla. Myös yrityskoulutus laajeni toimintavuoden aikana. Ammatillisen neuvottelukunnan puheenjohtaja vaihtui: kansanedustaja Tanja Karpela valittiin kulttuuriministeriksi ja hän ilmoitti pidättyvänsä neuvottelukunnan puheenjohtajuudesta ministeriytensä ajan. Varapuheenjohtajana toiminut Päivi Varpasuo menehtyi heinäkuussa. Uutena puheenjohtajana toimi lokakuusta alkaen Sikke Sumari. Neuvottelukunta edisti kehittämistyötä ottamalla kantaa muun muassa keittiötilojen uudistuksen, ammattitaitokilpailutoiminnan valmennuksen aloittamisen puolesta ja olemalla aloitteellinen uuden kodinkone- ja kalustepalvelujen ammattitutkinnon osalta. Neuvottelukunta edisti myös merkittävästi Sammatin kunnan ja Lönnrot Opiston matkailualan yhteistyön aloittamista sekä lähti voimakkaasti ideoimaan pihapiirin tilojen hyödyntämistä Lönnrot Opiston ja alueen yritystoiminnan käyttöön. Lönnrot Opiston oppimismenetelmänä vahvistui toiminnallinen oppiminen, kun hanketyön kautta laajentunut matkailualan yritysyhteistyö toi opetukseen yritysten tilaamia oppimisprojekteja ja opinnäytetöitä. Kevään tärkeänä oppimisympäristönä oli Työtehoseuran kotitalousosaston 60-vuotisjuhlan tapahtuma Juhlapäivälliset Lönnrotin aikaan. Opiskelijat valmistelivat illallisten menun ja ohjelman 1850-luvun henkeen. Tapahtuma onnistui mainiosti. Yhteistyö Lohjan Menneen Ajan Markkinoiden kanssa antoi uuden areenan toteuttaa laajaa toiminnallisen oppimisen kokonaisuutta, Makujen Sali -tapahtumaa. Ensimmäinen Makujen Sali toteutettiin wanhana Annan aattona eli Tapahtuman toteutuksesta tuli kiittävää palautetta. Makujen Sali toistuu seuraavina vuosina eri teemoilla. Kertomusvuoden aikana edistyttiin myös opetustilojen toiminnallisessa uudistamisessa. Kotitalousopetuksen käyttöön valmistui keväällä uusi pienryhmäopetukseen soveltuva kotitalouskeittiö, Voikukka. Suunnitelma Opetusravintola Silmun kunnostuksesta kotitalouskeittiöstä ravintolakeittiöksi käynnistettiin. Samalla käynnistettiin tilojen kunnostuksen kokonaissuunnitelma. Ryhmä- ja luokkatilat tulivat tehokkaaseen käyttöön opiskelijamäärän lisääntymisen myötä. 59

2 Kotitalousosaston 60-vuotisjuhlan illallismenu ja ohjelma olivat 1850-luvun hengessä toiminnallisen oppimisen harjoituksena. Runot nostattivat kansallistunnetta ajan hengen mukaisesti. Kuva: Arto Mutikainen TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toiminnan kehittämisen painopisteiksi valittiin toimintasuunnitelmassa talouden tasapainottamiseen vaikuttavat toimet, opetuksen ja ohjaustyön kehittäminen, tiimien toiminnan ja työnkuvien kehittäminen, kokonaisvaltaisen laatutyön aloittaminen ja muun toiminnan kehittäminen selkeästi opetustoiminnan osana. Kehittämistyön pohjana käytettiin toimintatilatutkimuksen tietoja edellisen vuoden lopulta ja kevään opiskelijapalautteiden tietoja. Lisäksi matkailuhankkeessa kerättiin alueen yrittäjien odotuksia toimintojen kehittämiseen. Talouden tasapainottaminen Tavoitteena oli saada toiminta taloudellisesti kannattavaksi. Keinoina olivat opiskelijamäärän kasvattaminen, asiakaskunnan laajentaminen, kustannustehokas toiminta sekä rahoitustaustan monipuolistaminen uusien koulutustuotteiden ja palvelutoiminnan kehittämisen kautta. Opiskelijamäärä nousi elokuussa ylärajalle 111 opiskelijaan, aikuiskoulutus aloitettiin kaikissa perustutkinnoissa, yrityskoulutusta laajennettiin hygieniapassista anniskelupaikan vastaavien ja matkailualan yrittäjien koulutukseen. Rahoituspohjan monipuolistaminen toteutui yrityskoulutuksen lisääntymisen kautta. Tavoitteena oli laajentaa myös työvoimapoliittiseen koulutukseen. Tehdyn koulutustarjouksen työvoimatoimisto arvioi tasokkaaksi ja uudenlaiseksi, mutta liian kalliiksi. Myös yritysten yhteishankintakoulutuksista käytiin alustavia keskusteluja, mutta tarjouksien tekemiseen saakka ei päästy. Lisäksi oppisopimuskoulutukset muuttuivat näyttöön valmistavaan koulutukseen. Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen Yrityspalvelukeskuksen kanssa suunniteltiin yhteistyössä myynnin ammattitutkinnon kuluttajamyyntiin suuntautunut koulutus, joka toteutetaan vuonna Hankinnoissa ja toiminnassa pyrittiin asettamaan tärkeysjärjestykseen hankinnat ja kiinnittämään huomio kustannusten kertymiseen. Tiimit saivat hankintavastuuta tiettyyn summaan saak- 60

3 ka. Käytäntöä pidettiin hyvänä. Omaa hinnoittelua tarkistettiin. Koulutustuotteiden hinnoittelussa onnistuttiin, ja palvelutuotteiden hinnanrakentamisessa on vielä kehittämistä. Markkinoinnin kehittäminen Lönnrot Opiston imagon rakentamisen ja markkinointitoimintojen kehittämisen ensimmäinen vaihe onnistui. Tavoiteltu opiskelija- ja asiakasmäärä saavutettiin syksyllä. Hattu-tiimin eli hanke- ja tulevaisuustiimin syksyn haasteena oli lähteä rakentamaan markkinoinnin strategia uuden imagon ja toimintojen perustalle niin, että jatkuva kehitys voidaan turvata. Pitkäaikaiset asiakas- ja sidosryhmäsuhteet koettiin tulevaisuuden kannalta elintärkeiksi. Markkinoinnin strategiaa suunniteltiin pääpainopisteenä asiakassuhdemarkkinointi. Aiheeseen liittyen projektipäällikkö teki MBA-lopputyönsä asiakassuhdemarkkinoinnin kehittämisestä Svenska Handelhögskolaniin. Työn pohjalta markkinointia kehitetään pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. Samalla kehitetään markkinoinnin vaikuttavuuden seurantaa ja mittaristoja. Organisaation ja toiminnan kehittäminen Kertomusvuoden selkeä uudistus oli neljän opettajan työsuhteen vakinaistaminen. Aiemmin vain kaksi opettajista oli päätoimisia, ja heistäkin toinen on osa-aikaeläkkeellä. Pääosa opettajista oli sivutoimisia ja määräaikaisia. Lisäksi kolmen sivutoimisen opettajan työsuhde muutettiin päätoimiseksi määräaikaiseksi työsuhteeksi. Lisäksi palkattiin suunnittelija aikuiskoulutuksen järjestelytehtäviin, projektipäällikkö projekti- ja markkinointityöhön, koulutussihteerin työnkuva muutettiin opintokoordinaattorin tehtäväksi ja emännän työtehtävät rakennettiin palvelupäällikön tehtäväksi. Sivutoimisia opettajia on edelleen seitsemän henkilöä, joista yksi on tutkija Työtehoseuran kotitalousosastolta. Opetustyötä tekevät tarvittaessa myös suunnittelija, opintokoordinaattori, projektipäällikkö ja palvelupäällikkö. Vapaa-ajanohjaajan osa-aikainen työsuhde muu- Neuvottelukunnan puheenjohtaja Sikke Sumari ja ammattiaineiden opettaja Kaija Tuompo vasemmalla, rehtori Terttu Louhikoski-Alasuutari oikealla. Tiimi valmisti herkkuja Makujen sali -tapahtumaan. Kuva: Tarja Jernström 61

4 tettiin kokoaikaiseksi. Kiinteistöhuoltopalvelut on maaliskuusta alkaen ostettu kokonaan ulkopuoliselta yritykseltä, samalta jolta aiemmin ostettiin viikonloppupäivystys. Henkilökunta muodostaa tiimiorganisaation ja tehtävät jakaantuvat kolmelle tiimille. Tiimivetäjät ja rehtori muodostavat yhteistyöryhmän, jossa sovitaan tehtävien jakamisesta, välitetään tietoja ja kartoitetaan tulevia suuntaviivoja. Tiimit valmistelevat opettajien- ja henkilöstökokouksissa käsiteltävät asiat. Kertomusvuoden tavoitteeksi asetettiin henkilöstön osaamisen kartoittaminen, mikä on tiimitoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää. Henkilökuntaa on kannustettu kehittämään omaa osaamistaan ja pätevöitymistään. Työilmapiirikartoituksen mukaan toimintavuoden kuluessa on edistytty myönteisesti monissa asioissa. Uusia toimintatapoja kehitetty erityisesti työnohjauspalaverissa esiin nostettuihin ongelmakohtiin. Syksyn aikana Hattu-tiimi laati osaamiskartoitusta varten pohjan, joka nimettiin henkilökohtaiseksi kehittymissuunnitelmaksi. Yhteistyö aikuiskoulutuskeskuksen ja Lönnrot Opiston välillä on hyvin toimivaa ja vakiintunutta. Henkilöstö on myös tutustunut toisiinsa yhteisten henkilöstöpäivien merkeissä. Työtehoseuran tutkimuksen kanssa tuoteneuvojakoulutuksen opetustyö ja messutapahtumat ovat osa opetustoimintaa. Myös työssäoppimiseen liittyen on löydetty toimintamuoto ammattikeittiötutkimuksen yhdistämiselle kokkien opintoihin. Matkailualan koulutukseen sisältyy myös seikkailutoimintaa. Kuva: Keimo Valkonen Opetuksen ja ohjaustyön kehittäminen Tavoitteena oli hioa opetussuunnitelmia, jotta ryhmien yhdistäminen opetuksessa onnistuisi paremmin. Yhteinen opetus lisääntyi, ja opetussuunnitelmien hiomista jatketaan. Aikuiskoulutuksessa saatiin näyttöjen järjestämisoikeudet matkailualan perustutkinnon lisäksi myös hotellija ravintola-alan perustutkintoon. Kuluttajapalvelun näyttöjen järjestämisoikeuksien haku on vielä kesken. Näyttötutkintomestarikoulutuksen suoritti kaksi opettajaa ja suunnittelija. Koulutuksen yhteydessä laadittiin näyttötutkintosuunnitelmat kolmelle perustutkintolinjalle. Opiskelijahuollon, kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä sekä turvallisuutta koskeva lakimuutos astui voimaan toimintavuoden elokuun alusta myös ammatillisessa koulutuksessa. Lönnrot Opistossa ei ole kuraattoria, joka vastaisi opiskelijahuollon organisoinnista, vaan tehtäviä hoitavat ryhmäohjaajat, vapaa-ajanohjaaja, rehtori ja tarvittaessa terveydenhoitaja. Pienessä yksikössä myös henkilöstö huolehtii yhteisvastuullisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista. Koko henkilöstölle toteutettiin toimintavuoden aikana koulutuskokonaisuus, jossa pääpaino oli nuoren kohtaamisessa ja yhteisöllisessä toiminnassa. Koulutuksessa tarkasteltiin nuorten ongelmien kohtaamista ja verkottumista ammattiauttajien kanssa. Lakimuutos edellyttää, että opiskelija ohjataan tarvittaessa käyttämään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita. Lisäksi tarkasteltiin ryhmäilmiöitä ja ryhmän ohjaamista teemalla opettajasta valmentajaksi. Opiston uudet järjestyssäännöt astuivat voimaan elokuun alusta. Selkeä muutos edellisiin sääntöihin oli päihteiden käytön nollaraja, mikä selkiyttää nuorten ohjaamista vaikeassa asiassa. Uudet järjestyssäännöt on todettu toimiviksi. Lain edellyttämä kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on toiminut hyvin. Vanhempainillassa vanhemmat ovat perehtyneet ammatillisen koulutuksen sisältöihin ja toimintatapoihin. Samalla on luotu yhteys ryhmäohjaajaan ja tutustuttu henkilökuntaan. Erityisiä opetusjärjestelyjä varten perustettiin pienryhmä, johon valituille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelujen järjestämissuunnitelma. Pienryhmä on pääosin integroituna toisen ryhmän opetukseen. Mikäli pienryhmäläisten tavoitteita ammatinopetuksessa tai yleisaineiden opetuksessa on alennettu, on käytetty rinnakkaisopettajaa ohjaamassa pienryhmäläisiä. Pienryhmäläisten opiskeluaika on suunniteltu neljäksi vuodeksi. Pienryhmällä on oma sekä ryhmäohjaaja että oppimisvaikeuksia ja oppimista ohjaava opettaja. Jollakin opiskelijalla voi olla myös erillinen nimetty tukihenkilö. ATK-luokka on tehokkaassa käytössä sekä opetuksessa että vapaa-ajalla. Kaikille opiskelijoille tarjotaan atk-perustaidot. Opiskelijoiden multimediaesitykset ovat yhdistäneet nykyistä ja mennyttä uudella tavalla. Tietotekniikan alalla luotiin perustaa verkko-opetuksen käyttöönotolle. Opiskelija- ja henkilöstökyselyt tehtiin nettikyselynä. Tavoitteena oli kehittää majoitus- ja ravintolapalvelutoiminta kiinteämmäksi osaksi opetusta. Lukuvuoden aikana asiakkaiden ravintola- ja opaspalvelut hoidettiin opiskelijavoimin. Myös uusille opiskelijoille opiskelupaikkakuntaan ja sen ympäristöön suunnatun tutustumisretken opastus järjestettiin matkailuopiskelijoiden oppimistilanteena. 62

5 Makujen Sali -tapahtuman teemajulkaisu, joka kertoo makeista herkuista muinaisista ajoista nykypäivään ja tulevaisuuteenkin. Kuvassa on julkaisun kansi. Kuva: Sakari Alasuutari Yhteistyön lisääminen Työssäoppiminen on yksi tärkeä yritysyhteistyön muoto ammatillisessa oppilaitoksessa. Puitesopimus on voimassa 15 yrityksen tai organisaation kanssa. Kaikkiaan opiskelijoita on ollut kuluneen vuoden aikana työssäoppimassa 66 yrityksessä tai organisaatiossa. Matkailualan opiskelijat tekivät yrityksiin oppimistehtäviä ja opinnäytteitä ja Lohjalla joulukuussa toteutettu Makujen Sali oheistuotteineen ja opaspalveluineen muodostui osaksi myös tulevien vuosien toimintaa. Lönnrot Opisto on jatkanut matkailualan kouluttajien yhteistyöryhmässä osallistuen Matkamessuille ja alan koulutuksesta käytävään kehittämiskeskusteluun ja tiedottamiseen. Yhteistyössä on mukana kahdeksan matkailualan oppilaitosta. Suunnittelija toimii opetushallituksen asettamassa Haaga Instituutin vetämässä nuorten näyttöjen kehittämistyöryhmässä. Taitoa työstä -hankkeessa Lönnrot Opisto on yhteistyössä alueen eri alojen ammatillisten oppilaitosten kanssa kehittämässä työssäoppimisen laatua. Messuyhteistyötä on tehty Kanneljärven ja Kisakallion opistojen kanssa. Lukioyhteistyötä on viritetty Lohjan lukion suuntaan. Tässä vaiheessa lukio on tarjonnut joko yo-tutkinnon suorittamismahdollisuutta tai täydentäviä opintoja. Täydentävinä opintoina tulisivat kyseeseen lähinnä kieliopinnot. Lukiolla on valmiudet järjestää opetus tarvittaessa videovälitteisesti. Elias Lönnrotin säätiön tehtävänä on tukea Lönnrot Opiston toimintaa. Säätiö hankki opistolle ravintolakeittiön välineitä 1500 eurolla ja osallistui uusien opiskelijoiden tutustumisretken kustannuksiin. Lisäksi säätiö maksaa opiskelijoille tilattujen kahden sanomalehden tilausmaksut. Säätiö päätti tukea oppilaskunnan toimintaa kuntosalivälineiden hankkimisessa 500 eurolla. Edellytyksenä oli, että opiskelijat hankkivat itse saman suuruisen summan. Opiskelijat järjestivät Makujen Salissa arpajaiset, josta saivat koottua varat seuraavan vuoden hankinnoille. Syksyllä Lönnrot Opisto lähti mukaan Kulkunen-hankkeeseen markkinoimaan omia majoitus- ja ravintolapalveluja matkailijoille. Kulkunen tulee olemaan reitti kävelijöille, pyöräilijöille ja ratsukoille Karjalohjan ja Sammatin luonnonkauniissa kulttuuriympäristössä ja palvelee näin myös Lönnrot Opiston opiskelijoita ja asiakkaita. Reitti toteutetaan maanomistajien ja tiekuntien tuella, talkoohengellä sekä Karjalohjan kunnan, paikallisten yritysten ja EU:n avustuksella. Reitistön ensimmäinen osa, noin 40 kilometriä valmistui koekäyttöön syksyllä. Kartta ja loppureitistö valmistuvat keväällä KOULUTUSALAT Perustutkinto-opiskelijamäärä nousi elokuussa ylärajalle 111 opiskelijaan. Näyttöperusteinen aikuiskoulutus alkoi tammikuussa matkailualan, syksyllä ravintolakokkien ja tuoteneuvojien aikuiskoulutuksena. Yritysten henkilöstökoulutuksessa edistyttiin merkittävästi. NUORTEN KOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailualan perustutkinto antaa monipuolisen osaamisen matkailualan eri tehtäviin, erikoistuneen osaamisen matkailun ohjelmapalveluihin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan matkailijoille 63

6 elämyksiä tuottavia ohjelmapalvelukokonaisuuksia painopisteenä kulttuurimatkailun ohjelmapalvelut. Matkailualan perustutkinnon suorittanut voi toimia matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai majoituspalveluyrityksissä. Tutkintonimikkeenä on matkailupalvelujen tuottaja ja koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 25 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 11 opiskelijaa. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto antaa monipuoliset perusvalmiudet hotellien ja ravintoloiden eri tehtäviin tai rahti- ja matkustaja-alusten vastaaviin tehtäviin, erikoisosaamisen ruokatuotannon tehtäviin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan ravintoloiden ruoka-annoksia gastronomian vaatimusten mukaan. Tutkintonimikkeenä on ravintolakokki ja koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 57 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 12 opiskelijaa. KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUN PERUSTUTKINTO Kotitalous- ja kuluttajapalvelun perustutkinto antaa monipuoliset valmiudet kotitalouksille suunnattujen palvelujen tuottamiseen ja erikoistuneen osaamisen myynti-, esittely- ja neuvonta tehtäviin. Koulutusta järjestetään toimintavuoden syksystä alkaen ainoastaan aikuiskoulutuksena. Koulutus toteutetaan yhteistyössä kotitaloustutkimuksen kanssa. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnon mukaisessa opetuksessa on kahdeksan opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 8 opiskelijaa. Koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa KOTITALOUSOPETUS (TALOUSKOULU) Kotitalousopetus on 20 opintoviikon laajuinen opintokokonaisuus, joka antaa monipuoliset valmiudet ruoanvalmistukseen, kodinhoitoon, sisustamiseen ja pieniin kodin kunnostustöihin sekä kuluttajaosaamiseen. Kotitalousopetukseen sisältyy myös ATK:n perusvalmiudet, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Talouskoulu ei ole tutkinto. Opiskelijamäärä oli 13 opiskelijaa. YRITYSKOULUTUS Toimintavuoden aikana suoritettiin yhteensä 135 hygieniapassia sekä 97 anniskelupaikan vastaavan hoitajan testiä. Ensimmäinen räätälöity matkailualan yrityskoulutus alkoi syksyllä. Koulutus suunniteltiin ja räätälöitiin yhteistyössä yrittäjien kanssa. Koulutuksen aihealueina olivat matkailualan lainsäädäntö, hinnoittelu ja toimiminen verkostossa. Koulutus toteutettiin iltaopetuksena noin kaksi kertaa kuukaudessa syyskuusta alkaen. Lönnrot Opiston vahvuutena koulutuksen järjestämisessä Ravintolakokin opinnoissa ollaan kiinni käytännön työssä. Kuva: Kaija Tuompo on alan osaaminen, ammattitaito ja verkostot alan muihin asiantuntijoihin. HANKKEET JA MUU TOIMINTA Kokit työssäoppimassa ESR-rahoitteinen hanke sai jatkoaikaa helmikuun 2004 loppuun saakka. Hankkeessa keskityttiin toimintavuodenaikana rakentamaan toimintamallia TTS kotitaloustutkimuksen, työssäoppimisyrityksen ja opiskelijan oppimisen välille. Tavoitteena oli yhdistää ammattikeittiötutkimus ammatillisen opiskeluun ja antaa opiskelijoille valmiuksia olla mukana ammattikeittiöiden kehittämisprojekteissa. Tarkasteltavia kohteita ovat muun muassa laiteteknologia, sisäilmasto, ergonomia, toimintaprosessit ja jätehuolto. Kehitettyä toimintatapaa voidaan pitää jopa uutena innovaationa ammatillisen koulutuksen kentässä. Ammattiin opiskeleva oppii mittaamaan ja kirjaamaan ylös ongelmakohtia, mikä antaa yritykselle hyvän pohjan rakentaa onnistuneita kehittämissuunnitelmia. Eliaksen yrttitarha Yrttitutkimushankkeen loppuraportti valmistui heinäkuussa. Hankkeessa selvitettiin 70 Elias 64

7 Matkailupalvelujen opiskelijat oppivat myös ateriapalveluja. Kuva: Tuula Maunula Lönnrotin lääkkeeksi suositteleman kasvin osalta soveltuvatko ne rohdoskäyttöön edelleen. Selvityksen pohjalta nousi esiin seitsemän lääkekasvia, joilla voisi olla erityistä merkitystä lääke- ja hoitotuotteina. Hankkeen puitteissa tuotettiin Internetsivuille myös Lönnrotin kasvio vuodelta Eliaksen yrttitarhassa on 48 rohdoskasvia, joihin yleisö voi kasvukauden aikana käydä tutustumassa. Tilattuja opastuksia oli toimintavuonna vasta muutamia. Yrttitarha kiinnosti yksittäisiä matkailijoita, kesäasukkaista ja lehdistöä. Matkailuopiskelijat oppivat kulttuuri- ja luontokohteessa opastamista nimenomaan Eliaksen yrttitarhassa. Yrttitarhan ympäristön näyttävyyttä pyrittiin kohentamaan veriapila- ja auringonkukkakasvustoin. Keittiöyrttitarhaa laajennettiin ja mausteyrttivalikoimaa lisättiin periaatteella samojen yrttien eri makuvivahteita. Nyt tarhassa on 70 erilaista mausteyrttiä. Keittiöyrttitarha palvelee sekä ravintolakokkien että matkailualan opetusta. Kokit korjaavat ja jalostavat mausteyrttien satoa Opetusravintola Verson ja Silmun käyttöön. Jopa Jouluruokaperinteitä tässä ajassa -teemassa toteutetulla jouluaterialla koristelussa käytettiin omia yrttejä. Matkailuhanke Lönnrot Opiston ja matkailuyrittäjien välisen yhteistyön kehittämisen esiselvitys-hanke toteutettiin ajalla Hanke rahoitettiin Lounais-Suomen maaseudun kehittämisyhdistyksen kautta. Hanke toteuttaa tavoite 1 -ohjelman alueellista maaseutuohjelmaa. Esiselvityshankkeen tarkoituksena oli selvittää miten Työtehoseuran Lönnrot Opiston tilat ja osaamisresurssit voisivat parantaa alueen matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia, tuotekehitystä sekä kesämatkailijoiden ja kesäasukkaiden palvelua alueella. Tavoitteena oli, että hankkeen vaikutuksesta alueen matkailuyrittäjät oppisivat tuntemaan Lönnrot Opiston mahdollisuudet alueen matkailun kehittämisessä. Yhteistyöstä kiinnostuneet matkailuyrittäjät lähtisivät yhdessä rakentamaan uutta kehittämishanketta, jossa opiston resurssit matkailun kehittämistyössä voitaisiin käyttää alueen hyväksi ja matkailuun saataisiin uusia tuotteita. Hankkeessa haastateltiin 35 Sammatin, Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Suomusjärven matkailualan yrittäjää. Konkreettisia yhteistyön kohteita löytyi heti ja yhteydenottoja projektin kuluessa tuli useita. Yhteydenotot liittyivät muun muassa erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin, opinnäytetöihin, työssäoppimiseen ja näyttöjen suorittamiseen. Haastatteluiden aikana yritykset saivat lisäksi tietoa opiston koulutus- ja palvelutarjonnasta. Opisto sai tietoa alueen matkailuyritysten toiminnasta, toiveista ja yhteistyömahdollisuuksista heidän kanssaan. Haastattelussa tuli esille myös useita selkeitä kehittämiskohteita alueen matkailuun. Näiden palautteiden avulla aloitettiin uuden hankkeen suunnittelu. Hankkeen loppuraportti valmistui joulukuussa. Majoitustoiminta Majoitusvuorokausia kertyi vuoden aikana kaikkiaan Majoitustoiminta keskittyi toimintavuonna lähinnä yhden yrityksen, tulevan moottoritien maaperää tutkivan yrityksen henkilöstön majoittamiseen. Lisäksi Helsingin Tanssiopisto järjesti jo perinteeksi tulleen Sammatin tanssileirin heinä-elokuun vaiheessa. Sammatin tanssileiri on jo käsite myös Kansallisbaletin tanssijoille, jotka tulevat loppunäytökseen esiintyjiksi. Tanssileirin aloitteesta on ryhdytty selvittämään käyttämättömänä olevan navetan vintin muuntamista kesätapahtumatiloiksi. 65

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin.

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA (2001 2004) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin.

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA (2005 2008) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija,

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi

Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Matkailualan Catering-alan Hotelli- ja ravintola-alan Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen Puhdistuspalvelujen

Lisätiedot

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä TEKNINEN TOTEUTUS: Oppimisen arviointi Jokaisen tutkinnon osan alussa selvitetään OPPIJOILLE ammattitaito-vaatimukset,

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Yrittäjä ja työnantaja: Hyödynnä avainkontaktisi Uudellamaalla 1 Apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen Hyvä yrittäjä tai työnantaja Miten varmistat,

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

AHLMAN. yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Maaseutu keskellä kaupunkia

AHLMAN. yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Maaseutu keskellä kaupunkia AHLMAN yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta Maaseutu keskellä kaupunkia tasokasta koulutusta, aidot työelämälähtöiset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ YLEISTÄ SOGSAKK perustettu säätämällä laki L545/93 ja asetus A649/93 valtion oppilaitos kotipaikka Inarin kunta opetuskielet suomi ja saame, myös muut kielet mahdollisia YLEISTÄ Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 of 8 21/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus ammatillisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 Vankkaa perusosaamista ja monipuolisia erikoistumismahdollisuuksia luonnonvara-alalta Muuruvedellä ja Toivalassa MAATALOUSLOMITTAJAKSI Tuotantoeläinten hoidon ja

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Sinussa on kasvun mahdollisuus Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Oppia tositarkoituksella Aikuisille Koulutukset Ammatilliset tutkinnot Sertifikaatit ja ammattipätevyydet Joustava Käytännönläheinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen opinto-ohjaajan näkökulmasta

Laajennettu työssäoppiminen opinto-ohjaajan näkökulmasta Laajennettu työssäoppiminen opinto-ohjaajan näkökulmasta TTS koulutus: Koulutusalat (kaikki): auto- ja pienkoneala, rakennus- ja kiinteistöala, kuljetusala, puutarha-ala, logistiikkaala, matkailuala, maarakennusala,

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus

MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus Tällä sopimuksella Iisalmen kaupunki (Iisalmen lyseo ja aikuislukio), Kiuruveden kaupunki (Kiuruveden lukio), Pielaveden kunta (Pielaveden lukio), Sonkajärven kunta (Sonkajärven

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki 16.9.2014 Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot