LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle."

Transkriptio

1 LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA KARPELA, TANJA, kansanedustaja, puheenjohtaja (huhtikuuhun saakka) VARPASUO, PÄIVI, erityisasiantuntija, varapuheenjohtaja (kesäkuuhun saakka) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija, vt. puheenjohtaja (alkaen lokakuusta) GRÖNROOS, MAARIT, matkailualan yrittäjä LINDFORS, MERTSI, toimitusjohtaja NIKANDER, MARJATTA, ravintolapäällikkö REISBACKA, ANNELI, johtava tutkija TAIPALE, KAIJA, sivistystoimen ltk pj Sammatti UITTAMO, KARI, kunnanhallituksen pj Sammatti LOUHIKOSKI-ALASUUTARI, TERTTU, rehtori, sihteeri Varajäsenet: AHTELA, EERO, museonjohtaja GRANDELL, HANNA-MARIA, kunnanjohtaja (alkaen kesäkuusta) MALIN, ANNE, tutkija / suunnittelija PYÖKKIMIES, ERKKI, kunnanjohtaja (toukokuuhun saakka) ROUHIAINEN, ULLA-MAIJA, kouluttaja SILLANPÄÄ, MERJA, tutkija Neuvottelukunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. TOIMINNAN YLEISLINJAT Lönnrot Opisto kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. Tutkintopohjaisen koulutuksen ammattinimikkeitä ovat matkailupalvelujen tuottaja, ravintolakokki ja tuoteneuvoja. Kotitalousopetusta järjestetään 20 opintoviikon laajuisena ja sen tavoitteena on antaa valmiudet oman kotitalouden hoitoon. Lisäksi Lönnrot Opisto kouluttaa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yritysten henkilöstöä ja toteuttaa kehittämishankkeita. Toimintavuoden järjestelmällinen kehittämistyö tuli näkyviin positiivisena tuloksena. Opiskelijamäärän kasvu ja koulutustoiminnan monipuolistaminen toteutuivat suunnitellusti. Kokonaisopiskelijamäärä oli tammikuussa 73 ja syksyllä 111 opiskelijaa. Vuositasolla opiskelijamäärä oli 88,8 opiskelijaa. Tammikuussa aloitettiin näyttötutkintoperusteinen aikuiskoulutus matkailualalla ja syksyllä hotelli- ja ravintola- sekä kuluttajapalvelualoilla. Myös yrityskoulutus laajeni toimintavuoden aikana. Ammatillisen neuvottelukunnan puheenjohtaja vaihtui: kansanedustaja Tanja Karpela valittiin kulttuuriministeriksi ja hän ilmoitti pidättyvänsä neuvottelukunnan puheenjohtajuudesta ministeriytensä ajan. Varapuheenjohtajana toiminut Päivi Varpasuo menehtyi heinäkuussa. Uutena puheenjohtajana toimi lokakuusta alkaen Sikke Sumari. Neuvottelukunta edisti kehittämistyötä ottamalla kantaa muun muassa keittiötilojen uudistuksen, ammattitaitokilpailutoiminnan valmennuksen aloittamisen puolesta ja olemalla aloitteellinen uuden kodinkone- ja kalustepalvelujen ammattitutkinnon osalta. Neuvottelukunta edisti myös merkittävästi Sammatin kunnan ja Lönnrot Opiston matkailualan yhteistyön aloittamista sekä lähti voimakkaasti ideoimaan pihapiirin tilojen hyödyntämistä Lönnrot Opiston ja alueen yritystoiminnan käyttöön. Lönnrot Opiston oppimismenetelmänä vahvistui toiminnallinen oppiminen, kun hanketyön kautta laajentunut matkailualan yritysyhteistyö toi opetukseen yritysten tilaamia oppimisprojekteja ja opinnäytetöitä. Kevään tärkeänä oppimisympäristönä oli Työtehoseuran kotitalousosaston 60-vuotisjuhlan tapahtuma Juhlapäivälliset Lönnrotin aikaan. Opiskelijat valmistelivat illallisten menun ja ohjelman 1850-luvun henkeen. Tapahtuma onnistui mainiosti. Yhteistyö Lohjan Menneen Ajan Markkinoiden kanssa antoi uuden areenan toteuttaa laajaa toiminnallisen oppimisen kokonaisuutta, Makujen Sali -tapahtumaa. Ensimmäinen Makujen Sali toteutettiin wanhana Annan aattona eli Tapahtuman toteutuksesta tuli kiittävää palautetta. Makujen Sali toistuu seuraavina vuosina eri teemoilla. Kertomusvuoden aikana edistyttiin myös opetustilojen toiminnallisessa uudistamisessa. Kotitalousopetuksen käyttöön valmistui keväällä uusi pienryhmäopetukseen soveltuva kotitalouskeittiö, Voikukka. Suunnitelma Opetusravintola Silmun kunnostuksesta kotitalouskeittiöstä ravintolakeittiöksi käynnistettiin. Samalla käynnistettiin tilojen kunnostuksen kokonaissuunnitelma. Ryhmä- ja luokkatilat tulivat tehokkaaseen käyttöön opiskelijamäärän lisääntymisen myötä. 59

2 Kotitalousosaston 60-vuotisjuhlan illallismenu ja ohjelma olivat 1850-luvun hengessä toiminnallisen oppimisen harjoituksena. Runot nostattivat kansallistunnetta ajan hengen mukaisesti. Kuva: Arto Mutikainen TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toiminnan kehittämisen painopisteiksi valittiin toimintasuunnitelmassa talouden tasapainottamiseen vaikuttavat toimet, opetuksen ja ohjaustyön kehittäminen, tiimien toiminnan ja työnkuvien kehittäminen, kokonaisvaltaisen laatutyön aloittaminen ja muun toiminnan kehittäminen selkeästi opetustoiminnan osana. Kehittämistyön pohjana käytettiin toimintatilatutkimuksen tietoja edellisen vuoden lopulta ja kevään opiskelijapalautteiden tietoja. Lisäksi matkailuhankkeessa kerättiin alueen yrittäjien odotuksia toimintojen kehittämiseen. Talouden tasapainottaminen Tavoitteena oli saada toiminta taloudellisesti kannattavaksi. Keinoina olivat opiskelijamäärän kasvattaminen, asiakaskunnan laajentaminen, kustannustehokas toiminta sekä rahoitustaustan monipuolistaminen uusien koulutustuotteiden ja palvelutoiminnan kehittämisen kautta. Opiskelijamäärä nousi elokuussa ylärajalle 111 opiskelijaan, aikuiskoulutus aloitettiin kaikissa perustutkinnoissa, yrityskoulutusta laajennettiin hygieniapassista anniskelupaikan vastaavien ja matkailualan yrittäjien koulutukseen. Rahoituspohjan monipuolistaminen toteutui yrityskoulutuksen lisääntymisen kautta. Tavoitteena oli laajentaa myös työvoimapoliittiseen koulutukseen. Tehdyn koulutustarjouksen työvoimatoimisto arvioi tasokkaaksi ja uudenlaiseksi, mutta liian kalliiksi. Myös yritysten yhteishankintakoulutuksista käytiin alustavia keskusteluja, mutta tarjouksien tekemiseen saakka ei päästy. Lisäksi oppisopimuskoulutukset muuttuivat näyttöön valmistavaan koulutukseen. Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen Yrityspalvelukeskuksen kanssa suunniteltiin yhteistyössä myynnin ammattitutkinnon kuluttajamyyntiin suuntautunut koulutus, joka toteutetaan vuonna Hankinnoissa ja toiminnassa pyrittiin asettamaan tärkeysjärjestykseen hankinnat ja kiinnittämään huomio kustannusten kertymiseen. Tiimit saivat hankintavastuuta tiettyyn summaan saak- 60

3 ka. Käytäntöä pidettiin hyvänä. Omaa hinnoittelua tarkistettiin. Koulutustuotteiden hinnoittelussa onnistuttiin, ja palvelutuotteiden hinnanrakentamisessa on vielä kehittämistä. Markkinoinnin kehittäminen Lönnrot Opiston imagon rakentamisen ja markkinointitoimintojen kehittämisen ensimmäinen vaihe onnistui. Tavoiteltu opiskelija- ja asiakasmäärä saavutettiin syksyllä. Hattu-tiimin eli hanke- ja tulevaisuustiimin syksyn haasteena oli lähteä rakentamaan markkinoinnin strategia uuden imagon ja toimintojen perustalle niin, että jatkuva kehitys voidaan turvata. Pitkäaikaiset asiakas- ja sidosryhmäsuhteet koettiin tulevaisuuden kannalta elintärkeiksi. Markkinoinnin strategiaa suunniteltiin pääpainopisteenä asiakassuhdemarkkinointi. Aiheeseen liittyen projektipäällikkö teki MBA-lopputyönsä asiakassuhdemarkkinoinnin kehittämisestä Svenska Handelhögskolaniin. Työn pohjalta markkinointia kehitetään pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. Samalla kehitetään markkinoinnin vaikuttavuuden seurantaa ja mittaristoja. Organisaation ja toiminnan kehittäminen Kertomusvuoden selkeä uudistus oli neljän opettajan työsuhteen vakinaistaminen. Aiemmin vain kaksi opettajista oli päätoimisia, ja heistäkin toinen on osa-aikaeläkkeellä. Pääosa opettajista oli sivutoimisia ja määräaikaisia. Lisäksi kolmen sivutoimisen opettajan työsuhde muutettiin päätoimiseksi määräaikaiseksi työsuhteeksi. Lisäksi palkattiin suunnittelija aikuiskoulutuksen järjestelytehtäviin, projektipäällikkö projekti- ja markkinointityöhön, koulutussihteerin työnkuva muutettiin opintokoordinaattorin tehtäväksi ja emännän työtehtävät rakennettiin palvelupäällikön tehtäväksi. Sivutoimisia opettajia on edelleen seitsemän henkilöä, joista yksi on tutkija Työtehoseuran kotitalousosastolta. Opetustyötä tekevät tarvittaessa myös suunnittelija, opintokoordinaattori, projektipäällikkö ja palvelupäällikkö. Vapaa-ajanohjaajan osa-aikainen työsuhde muu- Neuvottelukunnan puheenjohtaja Sikke Sumari ja ammattiaineiden opettaja Kaija Tuompo vasemmalla, rehtori Terttu Louhikoski-Alasuutari oikealla. Tiimi valmisti herkkuja Makujen sali -tapahtumaan. Kuva: Tarja Jernström 61

4 tettiin kokoaikaiseksi. Kiinteistöhuoltopalvelut on maaliskuusta alkaen ostettu kokonaan ulkopuoliselta yritykseltä, samalta jolta aiemmin ostettiin viikonloppupäivystys. Henkilökunta muodostaa tiimiorganisaation ja tehtävät jakaantuvat kolmelle tiimille. Tiimivetäjät ja rehtori muodostavat yhteistyöryhmän, jossa sovitaan tehtävien jakamisesta, välitetään tietoja ja kartoitetaan tulevia suuntaviivoja. Tiimit valmistelevat opettajien- ja henkilöstökokouksissa käsiteltävät asiat. Kertomusvuoden tavoitteeksi asetettiin henkilöstön osaamisen kartoittaminen, mikä on tiimitoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää. Henkilökuntaa on kannustettu kehittämään omaa osaamistaan ja pätevöitymistään. Työilmapiirikartoituksen mukaan toimintavuoden kuluessa on edistytty myönteisesti monissa asioissa. Uusia toimintatapoja kehitetty erityisesti työnohjauspalaverissa esiin nostettuihin ongelmakohtiin. Syksyn aikana Hattu-tiimi laati osaamiskartoitusta varten pohjan, joka nimettiin henkilökohtaiseksi kehittymissuunnitelmaksi. Yhteistyö aikuiskoulutuskeskuksen ja Lönnrot Opiston välillä on hyvin toimivaa ja vakiintunutta. Henkilöstö on myös tutustunut toisiinsa yhteisten henkilöstöpäivien merkeissä. Työtehoseuran tutkimuksen kanssa tuoteneuvojakoulutuksen opetustyö ja messutapahtumat ovat osa opetustoimintaa. Myös työssäoppimiseen liittyen on löydetty toimintamuoto ammattikeittiötutkimuksen yhdistämiselle kokkien opintoihin. Matkailualan koulutukseen sisältyy myös seikkailutoimintaa. Kuva: Keimo Valkonen Opetuksen ja ohjaustyön kehittäminen Tavoitteena oli hioa opetussuunnitelmia, jotta ryhmien yhdistäminen opetuksessa onnistuisi paremmin. Yhteinen opetus lisääntyi, ja opetussuunnitelmien hiomista jatketaan. Aikuiskoulutuksessa saatiin näyttöjen järjestämisoikeudet matkailualan perustutkinnon lisäksi myös hotellija ravintola-alan perustutkintoon. Kuluttajapalvelun näyttöjen järjestämisoikeuksien haku on vielä kesken. Näyttötutkintomestarikoulutuksen suoritti kaksi opettajaa ja suunnittelija. Koulutuksen yhteydessä laadittiin näyttötutkintosuunnitelmat kolmelle perustutkintolinjalle. Opiskelijahuollon, kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä sekä turvallisuutta koskeva lakimuutos astui voimaan toimintavuoden elokuun alusta myös ammatillisessa koulutuksessa. Lönnrot Opistossa ei ole kuraattoria, joka vastaisi opiskelijahuollon organisoinnista, vaan tehtäviä hoitavat ryhmäohjaajat, vapaa-ajanohjaaja, rehtori ja tarvittaessa terveydenhoitaja. Pienessä yksikössä myös henkilöstö huolehtii yhteisvastuullisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista. Koko henkilöstölle toteutettiin toimintavuoden aikana koulutuskokonaisuus, jossa pääpaino oli nuoren kohtaamisessa ja yhteisöllisessä toiminnassa. Koulutuksessa tarkasteltiin nuorten ongelmien kohtaamista ja verkottumista ammattiauttajien kanssa. Lakimuutos edellyttää, että opiskelija ohjataan tarvittaessa käyttämään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita. Lisäksi tarkasteltiin ryhmäilmiöitä ja ryhmän ohjaamista teemalla opettajasta valmentajaksi. Opiston uudet järjestyssäännöt astuivat voimaan elokuun alusta. Selkeä muutos edellisiin sääntöihin oli päihteiden käytön nollaraja, mikä selkiyttää nuorten ohjaamista vaikeassa asiassa. Uudet järjestyssäännöt on todettu toimiviksi. Lain edellyttämä kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on toiminut hyvin. Vanhempainillassa vanhemmat ovat perehtyneet ammatillisen koulutuksen sisältöihin ja toimintatapoihin. Samalla on luotu yhteys ryhmäohjaajaan ja tutustuttu henkilökuntaan. Erityisiä opetusjärjestelyjä varten perustettiin pienryhmä, johon valituille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelujen järjestämissuunnitelma. Pienryhmä on pääosin integroituna toisen ryhmän opetukseen. Mikäli pienryhmäläisten tavoitteita ammatinopetuksessa tai yleisaineiden opetuksessa on alennettu, on käytetty rinnakkaisopettajaa ohjaamassa pienryhmäläisiä. Pienryhmäläisten opiskeluaika on suunniteltu neljäksi vuodeksi. Pienryhmällä on oma sekä ryhmäohjaaja että oppimisvaikeuksia ja oppimista ohjaava opettaja. Jollakin opiskelijalla voi olla myös erillinen nimetty tukihenkilö. ATK-luokka on tehokkaassa käytössä sekä opetuksessa että vapaa-ajalla. Kaikille opiskelijoille tarjotaan atk-perustaidot. Opiskelijoiden multimediaesitykset ovat yhdistäneet nykyistä ja mennyttä uudella tavalla. Tietotekniikan alalla luotiin perustaa verkko-opetuksen käyttöönotolle. Opiskelija- ja henkilöstökyselyt tehtiin nettikyselynä. Tavoitteena oli kehittää majoitus- ja ravintolapalvelutoiminta kiinteämmäksi osaksi opetusta. Lukuvuoden aikana asiakkaiden ravintola- ja opaspalvelut hoidettiin opiskelijavoimin. Myös uusille opiskelijoille opiskelupaikkakuntaan ja sen ympäristöön suunnatun tutustumisretken opastus järjestettiin matkailuopiskelijoiden oppimistilanteena. 62

5 Makujen Sali -tapahtuman teemajulkaisu, joka kertoo makeista herkuista muinaisista ajoista nykypäivään ja tulevaisuuteenkin. Kuvassa on julkaisun kansi. Kuva: Sakari Alasuutari Yhteistyön lisääminen Työssäoppiminen on yksi tärkeä yritysyhteistyön muoto ammatillisessa oppilaitoksessa. Puitesopimus on voimassa 15 yrityksen tai organisaation kanssa. Kaikkiaan opiskelijoita on ollut kuluneen vuoden aikana työssäoppimassa 66 yrityksessä tai organisaatiossa. Matkailualan opiskelijat tekivät yrityksiin oppimistehtäviä ja opinnäytteitä ja Lohjalla joulukuussa toteutettu Makujen Sali oheistuotteineen ja opaspalveluineen muodostui osaksi myös tulevien vuosien toimintaa. Lönnrot Opisto on jatkanut matkailualan kouluttajien yhteistyöryhmässä osallistuen Matkamessuille ja alan koulutuksesta käytävään kehittämiskeskusteluun ja tiedottamiseen. Yhteistyössä on mukana kahdeksan matkailualan oppilaitosta. Suunnittelija toimii opetushallituksen asettamassa Haaga Instituutin vetämässä nuorten näyttöjen kehittämistyöryhmässä. Taitoa työstä -hankkeessa Lönnrot Opisto on yhteistyössä alueen eri alojen ammatillisten oppilaitosten kanssa kehittämässä työssäoppimisen laatua. Messuyhteistyötä on tehty Kanneljärven ja Kisakallion opistojen kanssa. Lukioyhteistyötä on viritetty Lohjan lukion suuntaan. Tässä vaiheessa lukio on tarjonnut joko yo-tutkinnon suorittamismahdollisuutta tai täydentäviä opintoja. Täydentävinä opintoina tulisivat kyseeseen lähinnä kieliopinnot. Lukiolla on valmiudet järjestää opetus tarvittaessa videovälitteisesti. Elias Lönnrotin säätiön tehtävänä on tukea Lönnrot Opiston toimintaa. Säätiö hankki opistolle ravintolakeittiön välineitä 1500 eurolla ja osallistui uusien opiskelijoiden tutustumisretken kustannuksiin. Lisäksi säätiö maksaa opiskelijoille tilattujen kahden sanomalehden tilausmaksut. Säätiö päätti tukea oppilaskunnan toimintaa kuntosalivälineiden hankkimisessa 500 eurolla. Edellytyksenä oli, että opiskelijat hankkivat itse saman suuruisen summan. Opiskelijat järjestivät Makujen Salissa arpajaiset, josta saivat koottua varat seuraavan vuoden hankinnoille. Syksyllä Lönnrot Opisto lähti mukaan Kulkunen-hankkeeseen markkinoimaan omia majoitus- ja ravintolapalveluja matkailijoille. Kulkunen tulee olemaan reitti kävelijöille, pyöräilijöille ja ratsukoille Karjalohjan ja Sammatin luonnonkauniissa kulttuuriympäristössä ja palvelee näin myös Lönnrot Opiston opiskelijoita ja asiakkaita. Reitti toteutetaan maanomistajien ja tiekuntien tuella, talkoohengellä sekä Karjalohjan kunnan, paikallisten yritysten ja EU:n avustuksella. Reitistön ensimmäinen osa, noin 40 kilometriä valmistui koekäyttöön syksyllä. Kartta ja loppureitistö valmistuvat keväällä KOULUTUSALAT Perustutkinto-opiskelijamäärä nousi elokuussa ylärajalle 111 opiskelijaan. Näyttöperusteinen aikuiskoulutus alkoi tammikuussa matkailualan, syksyllä ravintolakokkien ja tuoteneuvojien aikuiskoulutuksena. Yritysten henkilöstökoulutuksessa edistyttiin merkittävästi. NUORTEN KOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailualan perustutkinto antaa monipuolisen osaamisen matkailualan eri tehtäviin, erikoistuneen osaamisen matkailun ohjelmapalveluihin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan matkailijoille 63

6 elämyksiä tuottavia ohjelmapalvelukokonaisuuksia painopisteenä kulttuurimatkailun ohjelmapalvelut. Matkailualan perustutkinnon suorittanut voi toimia matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai majoituspalveluyrityksissä. Tutkintonimikkeenä on matkailupalvelujen tuottaja ja koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 25 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 11 opiskelijaa. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto antaa monipuoliset perusvalmiudet hotellien ja ravintoloiden eri tehtäviin tai rahti- ja matkustaja-alusten vastaaviin tehtäviin, erikoisosaamisen ruokatuotannon tehtäviin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan ravintoloiden ruoka-annoksia gastronomian vaatimusten mukaan. Tutkintonimikkeenä on ravintolakokki ja koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 57 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 12 opiskelijaa. KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUN PERUSTUTKINTO Kotitalous- ja kuluttajapalvelun perustutkinto antaa monipuoliset valmiudet kotitalouksille suunnattujen palvelujen tuottamiseen ja erikoistuneen osaamisen myynti-, esittely- ja neuvonta tehtäviin. Koulutusta järjestetään toimintavuoden syksystä alkaen ainoastaan aikuiskoulutuksena. Koulutus toteutetaan yhteistyössä kotitaloustutkimuksen kanssa. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnon mukaisessa opetuksessa on kahdeksan opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 8 opiskelijaa. Koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa KOTITALOUSOPETUS (TALOUSKOULU) Kotitalousopetus on 20 opintoviikon laajuinen opintokokonaisuus, joka antaa monipuoliset valmiudet ruoanvalmistukseen, kodinhoitoon, sisustamiseen ja pieniin kodin kunnostustöihin sekä kuluttajaosaamiseen. Kotitalousopetukseen sisältyy myös ATK:n perusvalmiudet, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Talouskoulu ei ole tutkinto. Opiskelijamäärä oli 13 opiskelijaa. YRITYSKOULUTUS Toimintavuoden aikana suoritettiin yhteensä 135 hygieniapassia sekä 97 anniskelupaikan vastaavan hoitajan testiä. Ensimmäinen räätälöity matkailualan yrityskoulutus alkoi syksyllä. Koulutus suunniteltiin ja räätälöitiin yhteistyössä yrittäjien kanssa. Koulutuksen aihealueina olivat matkailualan lainsäädäntö, hinnoittelu ja toimiminen verkostossa. Koulutus toteutettiin iltaopetuksena noin kaksi kertaa kuukaudessa syyskuusta alkaen. Lönnrot Opiston vahvuutena koulutuksen järjestämisessä Ravintolakokin opinnoissa ollaan kiinni käytännön työssä. Kuva: Kaija Tuompo on alan osaaminen, ammattitaito ja verkostot alan muihin asiantuntijoihin. HANKKEET JA MUU TOIMINTA Kokit työssäoppimassa ESR-rahoitteinen hanke sai jatkoaikaa helmikuun 2004 loppuun saakka. Hankkeessa keskityttiin toimintavuodenaikana rakentamaan toimintamallia TTS kotitaloustutkimuksen, työssäoppimisyrityksen ja opiskelijan oppimisen välille. Tavoitteena oli yhdistää ammattikeittiötutkimus ammatillisen opiskeluun ja antaa opiskelijoille valmiuksia olla mukana ammattikeittiöiden kehittämisprojekteissa. Tarkasteltavia kohteita ovat muun muassa laiteteknologia, sisäilmasto, ergonomia, toimintaprosessit ja jätehuolto. Kehitettyä toimintatapaa voidaan pitää jopa uutena innovaationa ammatillisen koulutuksen kentässä. Ammattiin opiskeleva oppii mittaamaan ja kirjaamaan ylös ongelmakohtia, mikä antaa yritykselle hyvän pohjan rakentaa onnistuneita kehittämissuunnitelmia. Eliaksen yrttitarha Yrttitutkimushankkeen loppuraportti valmistui heinäkuussa. Hankkeessa selvitettiin 70 Elias 64

7 Matkailupalvelujen opiskelijat oppivat myös ateriapalveluja. Kuva: Tuula Maunula Lönnrotin lääkkeeksi suositteleman kasvin osalta soveltuvatko ne rohdoskäyttöön edelleen. Selvityksen pohjalta nousi esiin seitsemän lääkekasvia, joilla voisi olla erityistä merkitystä lääke- ja hoitotuotteina. Hankkeen puitteissa tuotettiin Internetsivuille myös Lönnrotin kasvio vuodelta Eliaksen yrttitarhassa on 48 rohdoskasvia, joihin yleisö voi kasvukauden aikana käydä tutustumassa. Tilattuja opastuksia oli toimintavuonna vasta muutamia. Yrttitarha kiinnosti yksittäisiä matkailijoita, kesäasukkaista ja lehdistöä. Matkailuopiskelijat oppivat kulttuuri- ja luontokohteessa opastamista nimenomaan Eliaksen yrttitarhassa. Yrttitarhan ympäristön näyttävyyttä pyrittiin kohentamaan veriapila- ja auringonkukkakasvustoin. Keittiöyrttitarhaa laajennettiin ja mausteyrttivalikoimaa lisättiin periaatteella samojen yrttien eri makuvivahteita. Nyt tarhassa on 70 erilaista mausteyrttiä. Keittiöyrttitarha palvelee sekä ravintolakokkien että matkailualan opetusta. Kokit korjaavat ja jalostavat mausteyrttien satoa Opetusravintola Verson ja Silmun käyttöön. Jopa Jouluruokaperinteitä tässä ajassa -teemassa toteutetulla jouluaterialla koristelussa käytettiin omia yrttejä. Matkailuhanke Lönnrot Opiston ja matkailuyrittäjien välisen yhteistyön kehittämisen esiselvitys-hanke toteutettiin ajalla Hanke rahoitettiin Lounais-Suomen maaseudun kehittämisyhdistyksen kautta. Hanke toteuttaa tavoite 1 -ohjelman alueellista maaseutuohjelmaa. Esiselvityshankkeen tarkoituksena oli selvittää miten Työtehoseuran Lönnrot Opiston tilat ja osaamisresurssit voisivat parantaa alueen matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia, tuotekehitystä sekä kesämatkailijoiden ja kesäasukkaiden palvelua alueella. Tavoitteena oli, että hankkeen vaikutuksesta alueen matkailuyrittäjät oppisivat tuntemaan Lönnrot Opiston mahdollisuudet alueen matkailun kehittämisessä. Yhteistyöstä kiinnostuneet matkailuyrittäjät lähtisivät yhdessä rakentamaan uutta kehittämishanketta, jossa opiston resurssit matkailun kehittämistyössä voitaisiin käyttää alueen hyväksi ja matkailuun saataisiin uusia tuotteita. Hankkeessa haastateltiin 35 Sammatin, Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Suomusjärven matkailualan yrittäjää. Konkreettisia yhteistyön kohteita löytyi heti ja yhteydenottoja projektin kuluessa tuli useita. Yhteydenotot liittyivät muun muassa erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin, opinnäytetöihin, työssäoppimiseen ja näyttöjen suorittamiseen. Haastatteluiden aikana yritykset saivat lisäksi tietoa opiston koulutus- ja palvelutarjonnasta. Opisto sai tietoa alueen matkailuyritysten toiminnasta, toiveista ja yhteistyömahdollisuuksista heidän kanssaan. Haastattelussa tuli esille myös useita selkeitä kehittämiskohteita alueen matkailuun. Näiden palautteiden avulla aloitettiin uuden hankkeen suunnittelu. Hankkeen loppuraportti valmistui joulukuussa. Majoitustoiminta Majoitusvuorokausia kertyi vuoden aikana kaikkiaan Majoitustoiminta keskittyi toimintavuonna lähinnä yhden yrityksen, tulevan moottoritien maaperää tutkivan yrityksen henkilöstön majoittamiseen. Lisäksi Helsingin Tanssiopisto järjesti jo perinteeksi tulleen Sammatin tanssileirin heinä-elokuun vaiheessa. Sammatin tanssileiri on jo käsite myös Kansallisbaletin tanssijoille, jotka tulevat loppunäytökseen esiintyjiksi. Tanssileirin aloitteesta on ryhdytty selvittämään käyttämättömänä olevan navetan vintin muuntamista kesätapahtumatiloiksi. 65

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 29.9.2016 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön numero Hyväksymispäivä Hyväksytty

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki 16.9.2014 Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus-

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Case: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Case: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK O S A A M I S P E R U S T E I S U U S J A A S I A K A S L Ä H T Ö I S Y Y S - Y K S I L Ö L L I S E T O P I N T O P O L U T J A E R I L A I S I L L E A S I A K K A I L L E T U O T E T TAVAT PA LV E L U

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot