HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035"

Transkriptio

1 Haapajärven kaupunki HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ, KAUPUNKIKUVA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ SELVITYS Lemmensilta Karjalahdenrannalla.

2 Sisällysluettelo: 1. TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA ALUEEN YLEISKUVAUS TAAJAMAN KAUPUNKIKUVASELVITYS TARKASTELUALUE ALUEITTAIN RONKAALA ROIKOLA ROIKOLA PALOMÄKI KOIVUHAKA KARPALOSUO LAURIKKALA YLIPÄÄ KARJALAHDENRANTA HARJUNNIEMI VEIHTINIEMI TIITONRANTA HAAGANPERÄ SIIPONKOSKI KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET JA ALUEET HAAPAJÄRVEN KIRKKORANNAN ALUEKOKONAISUUS (VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS) HARJUNNIEMEN ALUE (PAIKALLISESTI ARVOKAS) HAAPAJÄRVEN KIRKKO JA TAPULI (VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS) PRESIDENTTI K. J. STÅHLBERGIN LAPSUUDENKOTI ENTINEN RONKAALAN KAPPALAISEN PAPPILA TALOMUSEO KATTELUS HAAPAJÄRVEN ENTINEN LÄÄKÄRINTALO PEHKONEN LEPPÄLÄ YHDYSPANKKI KULTTUURITALO LAURIKKALAN PAPPILA HAAPAJÄRVEN RAUTATIEASEMA HAAPAJÄRVEN ENTINEN SAIRAALA JAAKOLA, SIIPONKOSKI SEPPÄ, SIIPONKOSKI YLIPÄÄN KOULU NOKARE HAAPAJÄRVEN ENTINEN VANHAINKOTI SIIPONKOSKEN JA ISOSAAREN ALUEKOKONAISUUS HAAPAJÄRVEN RAUTATIEASEMA ALUE MUUT TÄRKEÄT KOHTEET KESKUSTA ALUEELLA LINJA AUTOASEMARAKENNUS VALTION VIRASTOKESKUS KAUPUNGINTALO HAAPAJÄRVEN LUKIO RONKAALAN ALUEEN PUUTALOT JA PUUTALOKORTTELIT SEURAKUNTATALO AMMATTIOPISTON MAA JA METSÄTALOUSOSASTON PELTOAUKEA MAAMERKKIMÄINEN LIIKERAKENNUS PAIKALLISESTI MERKITTÄVÄT KOHTEET SUUNNITTELUALUEELLA LIITTEET... 59

3 1. TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS Tämä on tarkoitettu Haapajärven kaupungin keskustaan laadittavan osayleiskaavan tausta aineistoksi ja suunnittelun tueksi. Haapajärven kaupunginvaltuusto päätti talousarviossaan ( 66) määrärahan varaamisesta osayleiskaavalle. Osayleiskaavan suunnittelutyö on käynnistetty pidetyllä aloituskokouksella, jossa mukana olivat Haapajärven kaupungin edustajien ja kaavakonsultin lisäksi myös muut kaavatyöhön osallistuvat suunnittelijat sekä asiantuntijat. kulttuuriympäristö selvityksessä on inventoitu Haapajärven kaupungin rakennettua ympäristöä sekä kulttuuriympäristöä ja analysoitu taajaman kaupunkikuva. Osayleiskaavan suunnittelualue on jaettu alueellisiin osiin, jotka noudattavat pääasiallisesti olevien kaupunginosien rajoja. Rakennettua ympäristöä kuvaillaan sekä sanallisesti että selventävin karttaliittein ja valokuvin. Lisäksi selvityksessä kuvaillaan ja analysoidaan taajaman kaupunkikuvaa sekä määritellään rakennetun ympäristön kulttuurihistorialliset ominaispiirteet työn yhteydessä laaditun inventoinnin sekä käytettävissä olevan muun aineiston pohjalta. 2. SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA on laadittu olevien arkistotietojen ja karttojen, maastokäyntien ja alueelle aikaisemmin tehtyjen suunnitelmien ja selvitysten sekä niihin liittyvien tausta aineistojen perusteella. Maastokäynnit on tehty kesän 2011 ja talven 2012 välisenä aikana. Aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia ja selvityksiä ovat muun muassa Air ix suunnittelun tekemät Kalajoen länsipuolisten alueiden maankäyttöselvitys ja Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi vuodelta 2004 sekä Nivala Haapajärvi seutukunnan kulttuurihistoriallisten rakennusten säilyttämisprojekti teos ja Pohjois Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät osa 3 julkaisu (Pohjois Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993). Maastokäyntien perusteella on valittu ehdotettavaksi uusia rakennetun ympäristön suojelukohteita, jotka valitaan yhdessä Pohjois Pohjanmaan museon rakennustutkija Juhani Turpeisen kanssa työn edetessä. Nämä kohteet on esitetty kuvallisesti tämän selvityksen lopussa ja paikallistettu erillisiin liitekarttoihin (Liite 1. liitekartat A E). 3. ALUEEN YLEISKUVAUS Haapajärvi sijaitsee valtatien 27 ja kantatien 58 risteyksessä. Sen naapurikuntia ovat Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pihtipudas, Pyhäjärvi, Reisjärvi ja Sievi. Valtakunnalliselle pääväylälle (4 tie) on matkaa vain runsas 20km. Iisalmi Ylivieska rautatie kulkee Haapajärven kautta. Kulkuyhteysverkosto antaa hyvät mahdollisuudet sekä maantie että rautatieyhteyksille ja myös niiden jatkokehittämiselle. Haapajärvi on naapurikuntien ympäröimänä ja valtatien ja rautatien läpikulkupaikkana luonnollinen seudullinen keskus, joka tarjoaa naapurikuntien väestölle sekä kaupan, hallinnon että terveydenhuollon palveluita. Haapajärvi on perinteinen maaseudun pikkukaupunki, jossa palvelut keskittyvät hyvin pienelle alueelle ydinkeskustassa. Keskusta alue muodostaa melko tiiviin kokonaisuuden liikekeskustan alueen sekä sii 1

4 hen välittömästi liittyvän palvelualueen kanssa, johon on sekoittunut myös paljon asumista. Kaupungissa onkin hyvät peruspalvelut ja pääosa niistä sijaitsee keskustan asukkaille kävelyetäisyydellä ja kaikille asukkaille kohtuullisen lähellä. Kaupungin aluerakenne on kokonaisuudessaan melko yhtenäinen. Keskustan reuna alueet ovat melko hajautuneet ja näillä alueilla näkyy asutuksen kasvupainetta. Teollisuus on näkyvä osa kaupunkikuvaa ja varsinkin kaupungin reuna alueilla se sekoittuu jopa häiritsevästi asuinalueiden kanssa. Keskustan alueella on runsaasti mahdollisuuksia yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja tiivistämiseen. Keskustan lievealueilla asutus on väljää eikä siellä synny varsinaisia tiiviitä osakeskuksia. Lievealueet ovat siis enemmän tai vähemmän hajautuneita ja paine hajautumiskehityksen jatkumiseen on suuri. Asutuksen kasvupaine näkyy myös jokivarrella. Tässä rakennetun ympäristön selvityksessä tarkasteltava alue on kooltaan noin 3560 ha. Alue on sama kuin Haapajärven osayleiskaavan suunnittelualue. Suunnittelualueen rajaus on merkitty seuraavalla sivulla esitettyyn karttaan sinisellä yhtenäisellä viivalla. Kartassa näkyy myös osayleiskaavan vaikutusalue mustalla katkoviivalla. Alue käsittää Haapajärven keskusta alueet ja sen lähiympäristön. Rakennetun ympäristön selvityksessä tarkasteltava alue levittäytyy Haapajärven vesialueen varrelle sen molemmin puolin. Haapajärven keskustan alueiden (Roikola, Ronkaala, Karpalosuo ja Laurikkala) lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat Palomäen, Koivuhaan, Tiitonrannan, Veihtiniemen, Haaganperän, Savimäenpuhdon ja Ylipään kaupunginosat. Eteläosastaan alue rajautuu Hautaperän tekojärveen ja pohjoisosastaan Uupuaavan peltoalueeseen. Tarkasteltavan alueen läpi kulkee Kantatie 27, joka halkaisee myös Haapajärven kaupungin ydinkeskustan kahteen osaan. Lisäksi alueen läpi kulkevat Ylivieskaan ja Iisalmelle sekä Jyväskylän suuntaan johtavat junaraiteet, jotka ratapihoineen rajaavat ydinkeskustaa koillisessa. Kuva 1. Suunnittelualue rajautuu etelässä Hautaperän tekojärveen. Kuva 2. Näkymä suunnittelualueen rajalta pohjoisessa Tiitonrannantieltä. Oikealle johtava tie on Tammelantie. 2

5 Osayleiskaavan suunnittelualueen sekä vaikutusalueen sijainti kartalla. 4. TAAJAMAN KAUPUNKIKUVASELVITYS Kaupunkikuvaselvitys pohjautuu pääosin Mirjam Lehtikankaan Haapajärven kaupungille vuonna 2010 tekemään diplomityöhön, joka on osa Meidän City taajamat Pohjois Pohjanmaalla hanketta. Sen tavoitteena on parantaa maaseututaajamien elinkelpoisuutta ja vetovoimaisuutta. Diplomityön lähtökohtana on ollut Pohjois Pohjanmaan liiton Meidän City taajamahankkeiden tavoitteet sekä Haapajärven kaupungin todelliset kehittämistarpeet Taajama on rakentunut nauhamaisesti vesistön ääreen liikenneyhteyksien solmukohtaan. Se hahmottuu melko yhtenäisenä ja rajat ovat kohtuullisen selvästi havaittavissa. Taajaman asuinalueet ovat muodostuneet taajamaa halkovien liikenneväylien rajaamaan neljään lohkoon. Valtatiet sekä yhdistävät että erottavat alueita ja toimintoja toisistaan. Asuinalueet ovat selkeästi pienimittakaavaisia ja tiheärakenteisia. Teollisuus ja tuotantorakennukset erottuvat suurina hallimaisina rakennelmina. Taajaman toiminnallinen keskusta sijaitsee Valtakadun ja Haapajärven rannan välisellä alueella ja on rakentunut pienelle melko hyvin jäsentyneelle alueelle. Kirkko ja palvelut sekä hallinnolliset ja kaupalliset toiminnot sijoittuvat pienelle alueelle. Urheilukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla järven tuntumassa. Asuinrakentaminen koostuu pääosin pientalorakentamisesta ja pienkerrostaloista. Rakennusmassat ovat matalia ja rakennustehokkuus jää melko vaatimattomaksi. Tontit rajautuvat epämääräisesti ympäristöönsä. Tyhjiä rakentamattomia tontteja on siellä täällä jonkin verran. Puistokatu, Kauppakatu, Kustaa Vaasan katu sekä Ståhlberginkatu muodostavat ydinkeskustan tärkeimmän ja vilkkaimman liikenteellisen kehän ja näiden pääkatujen varrelle on sijoittunut suurin osa toiminnoista. Liiketoiminnallinen painopiste on Kauppakadun ja Puistokadun varrella. Näistä Puistokadulla on lähes ainoastaan liiketoimintaa tukevia rakennuksia. 3

6 Tieverkostoa hallitsee valtateiden risteäminen ydinkeskustan itäpuolella ja kiertoliittymä on tärkeä solmukohta. Keskusta alueella on runsaasti risteileviä katuja, joiden epäselvä hierarkia toisiinsa nähden tekee keskustasta hankalasti hahmotettavan. Kaupungissa ei ole liikennevaloja ja suurin osa risteyksistä on tasa arvoisia. Autovaltaisuus on selkeästi havaittava piirre taajamassa ja varsinkin keskusta alueella se on synnyttänyt runsaasti asfalttipainotteista ympäristöä. Kevyelle liikenteelle ei ole järjestetty selkeitä reittejä. Kevyenliikenteenreitit sekä alueiden väliset muut yhteydet on kuitenkin järjestetty Valtatien alituksin. Liikenneverkko on monin paikoin jokseenkin ylimitoitettu. Pysäköintitilaa on runsaasti ja katutila on leveä ja jäsentymätön. Piha ja pysäköintialueita sekä lavean tien rajaa on toisinaan vaikea hahmottaa. Erityisesti Kauppakadun mutka Kirkkokadun ja Kauppakadun risteyksessä kaipaisi liikennejärjestelyiltään täsmennystä. Rautatieasema sijaitsee keskusta alueen ulkopuolella. Linja autoasema ja taksikeskus ovat keskeisellä paikalla keskustassa. Kasvillisuuden runsaus ja vesistön läheisyys ovat omaleimaisimpia piirteitä Haapajärven keskustaalueelle. Ranta alueet kuuluvat maisemallisesti arvokkaaseen Kalajokivarren kulttuurimaisemaan. Maastonmuodoiltaan keskusta alue on melko tasaista. Maasto nousee loivasti rannasta kohti keskustaa. Suoraa yhteyttä Haapajärven luonnonkauniiseen rantaan ja vesistön ääreen ei ole, vaikka ydinkeskusta sijaitsee aivan vesistön vieressä. Viherrakentaminen on kauttaaltaan vaatimatonta. Varsinaisia puistoalueita ei ole lukuun ottamatta kirkon ympäristöä. Teiden varsilla sijaitsevat puistoalueet toimivat lähinnä vihervyöhykkeinä eivätkä niinkään oleskelu tai lähivirkistysalueina. Urheilukentän takana avautuu komea näkymä joelle. Näkymä Puistokadulle. 4

7 Kaupunkikuva analyysi, kartta. 5

8 5. TARKASTELUALUE ALUEITTAIN Valokuvienottopaikat on merkitty kirjaimin erilliseen karttaan (Liitekartta 1). 1. RONKAALA Ronkaalan kaupunginosan sijainti kartalla (rajaus punaisella katkoviivalla) ja valokuvien ottopaikat ja suunta. Ronkaalan kaupunginosa sijaitsee järven ja Valtatien välissä ja käsittää pitkänomaisen alueen Kalajoen varrella. Ronkaalassa sijaitsevat urheilukeskus sekä taajaman liike ja hallinnollinen keskus. Liikekeskusta sijoittuu Ronkaalan eteläosaan. Kauempana ydinkeskustasta pohjoisessa sijaitsevat hotelli ja uimahalli. Alue on pääosin rakennettu ja rakennuksissa on käytetty pääasiassa kelta tai punatiiltä. Kauempana ydinkeskustasta ranta alueella on pääosin pientaloasumista, jossa muutamat tontit ulottuvat lähes rantaan asti. Etelässä on pienkerrostaloja sekä suurempimittakaavaista liike ja asuinrakentamista. Suurin osa liiketiloista on 1 2 kerroksista 1960 luvun väljää ja matalaa rakentamista, joitakin korkeampia uudempia liikerakennuksia lukuun ottamatta. Liikekeskustasta löytyvät monipuoliset peruspalvelut. Hallinnolliset ja kaupalliset palvelut ovat osittain sekoittuneet. Liiketoiminnallinen painopiste on Kauppakadun ja Puistokadun varrella, joista Puistokadulla on pelkästään liiketoimintaa tukevia rakennuksia. Linjaautoasema ja kaupungintalo sijaitsevat Ronkaalassa. Kauppakadun varressa liikerakentamiseen on sekoittunut myös asumista ja kulttuuritoimintoja. Kauppakatu mutkittelee rannan suuntaisesti olematta kuitenkaan suoraan yhteydessä vesistöön. 6

9 Keskustassa on säilynyt jonkin verran arvokasta vanhaa rakentamista ja vanhaa luonnonpuustoa. Erityisesti Kauppakadun varrella on muutama viehättävä jälleenrakennuskauden puutalokortteli, jotka muodostavat idyllistä ja pienimittakaavaista ympäristöä. Liikekeskustan pohjoisosassa on asuinkerrostaloja. Rakennukset ovat suorakaiteen muotoisia, kolmikerroksisia, punatiilisiä ja tasakattoisia. Puistokadun varren rakennukset ovat luvuilla rakennettuja ja ovat tavanomaisia aikakautensa edustajia. Ne ovat pääosin yksikerroksisia ja tiiliverhoiltuja tasa tai harjakattoisia rakennuksia. Alueen lounaisosassa sijaitsee Haapajärven kirkon alueen arvokas kokonaisuus, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäväinen rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin RKY. Kirkkorannan kohteeseen sisältyvät hautausmaa, kellotapuli, kirkko, pappila ja seurantalo.. Kirkko sijaitsee näkyvällä paikalla Reisjärventien sillan lähellä. Kirkkoa ympäröi vehreä puisto, jossa on pienimuotoinen vierasvenesatama. Puistossa ei ole muita aktiviteetteja. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Urheilun asema kaupungissa on huomattava ja urheilukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla järven tuntumassa. Kokonaisuuteen kuuluvat urheilukenttä, jäähalli, pesäpallokenttä ja uimaranta. Urheilualue on kuitenkin pääosin aidattu ja moni Kauppakadulta rantaa kohti johtava reitti päättyy siihen. Pesäpallokenttää ja urheilurataa kiertävät aidat ja jäähalli peittävät näkymiä järvelle. Ranta on pääosin urheilukäytössä ja osittain luonnontilaisena virkistyskäytössä. Sieltä kuitenkin puuttuu puistomainen viihtyisyys ja oleskelumahdollisuudet. Maasto nousee rannassa loivasti keskustan suuntaan, mutta näköyhteydet keskustasta vesistöön ovat kuitenkin vaatimattomat. Paikoin ranta kohoaa jyrkkänä mäntykankaan kohti tasaisempaa niittymaisemaa. Kaavaan merkittyä rantareittiä ei todellisuudessa juuri havaitse ja reitti on päästetty keskustan kohdalta pusikoitumaan. Ronkaalan arvokkaat rakennukset ja alueet: Haapajärven kirkkoranta, Ent. Ronkaalan kappalaisen pappila, Presidentti K. J. Ståhlbergin lapsuudenkoti, Kattelus, Kulttuuritalo, Yhdyspankki, Leppälä. Kuva A. Näkymä liikekeskustaan. Liikekeskustassa on runsaasti paikoitustilaa autoille. Kuva B. Näkymä keskimmäisestä Valtakadun alittavasta alikulusta, joka on tarkoitettu sekä henkilöauto että kevyelle liikenteelle. 7

10 Kuva C. Häggmanin kahvila sijaitsee vanhassa hyvin säilyneessä puutalossa. Kuva D. Viehättävä luvun puutalo, jossa samoja piirteitä kuin arkkitehti Aarne Ervin tuotannossa. Kuva E. Haapajärven rannassa kulkee heikosti havaittavissa oleva pusikoitunut polku. Kuva otettu Kirkonpuistosta urheilualueen suuntaan. 8

11 Kuva F. Urheilukenttä sijaitsee korkeammalla kohdalla maastossa joen rannalla. Kuva G. Urheilualueen kohdalla rannanpuoleisessa rinteessä on komea mäntymetsikkö. Kuvassa jäähalli. Kuva H. Puistokadun varren matalia liiketiloja. Kuva I. Liikekeskustassa on siellä täällä säilyneitä vanhoja puurakennuksia (Kirkkokatu 6, rakennettu 1938), jotka luovat viehättävää tunnelmaa. Kuva J. Hotelli Haapajärvi Kirkkokadun kulmassa, laaja risteysalue edustalla. 2. ROIKOLA Kuva K. Näkymä Kirkkokadulta 9

12 2. ROIKOLA Roikolan kaupunginosan sijainti kartalla (rajaus punaisella katkoviivalla) ja valokuvien ottopaikat ja suunta. Roikolan kaupunginosa on laaja kokonaisuus, joka sijaitsee taajamakeskustan pohjoispuolella Valtakadun ja junaradan välissä. Alueella on runsaasti asuinrakentamista, mutta myös runsaasti palveluita kuten Haapajärven terveyskeskus, seurantalo, rautatieasema, kaksi peruskoulua, päiväkoti, vanhustenasumista, Ammatti instituutti ja monitoimitalo. Alueella on myös jonkin verran pienteollisuutta ja myymälöitä. Roikolan alue on vuorovaikutuksessa keskusta alueen kanssa ja alueelta on kohtuullisen hyvät yhteydet keskustaan joko Valtakadun kautta tai kevyenliikenteen alituksin. Roikolassa on asuinrakennustyyppien ja rakennusaikojen kesken eniten vaihtelua. Alueella on tavattavissa mm. matalia puna tai keltatiilisiä rivitaloja, kivirakenteisia pienkerrostaloja sekä jälleenrakennuskauden rintamamiestaloja sekä joitakin uudehkoja 1990 luvulla rakennettuja omakotitaloja. Alueen pohjoisosassa on luvuilla rakentunut asuinalue. Asuinalueen rakennukset ovat tyyliltään yhtenäisiä ja alueella vallitsee pienimittakaavainen tunnelma: rakennukset ja katuvalaisimet ovat matalia. Erillistä kevyenliikenteenväylää ei ole osoitettu. Alueellisesti (kokonaisuutena) Roikolan alueella sijaitsevat myös maakunnallisesti arvokkaat Haapajärven juna asema ja siihen kuuluvat muut rakennukset. Roikolan arvokkaat rakennukset ja alueet: rautatieaseman alue, entinen sairaala ja lääkärin talo 10

13 Kuva A. Pienkerrostalo Asemakadun ja Kuusaantien risteyksessä Kuva B. Punatiilinen pienkerrostalo Asemakadun varrella. Kuva C. Männistönkatua reunustaa matala punatiilisistä rivitaloista koostuva asuinalue. Kuva D. Pohjoisosan luvuilla rakentuneella asuinalueella on pienimittakaavainen tunnelma Kuva E. Valtakatu (oikealla) ja Isokatu erottavat Roikolan ja Ronkaalan kaupunginosat toisistaan. Teiden väliin jää viheralue. 11

14 Kuva F luvun käkikellotaloja Vitikantien varrella. Kuva G. Martinmäen peruskoulu 12

15 3. PALOMÄKI Palomäen kaupunginosan sijainti kartalla (rajaus punaisella katkoviivalla) ja valokuvien ottopaikat ja suunta. Palomäen kaupunginosa sijaitsee noin 2 km Haapajärven kaupungin keskustasta koilliseen. Alue rajautuu etelässä ja lännessä junarataan, pohjoisessa haja asutusalueeseen ja idässä Ouluntiehen, joka on alueen pääliikenneväylä. Hallitsevin elementti koko kaupunginosassa on teollisuus, joka levittäytyy asuinalueiden väleihin sekä sekoittuu osittain myös asuinalueisiin. Palomäen pohjoisosassa Venlankadun molemmin puolin sijaitsee Jukolan asuinalue. Jukolan Venlankadun eteläpuolisen alueen vasta lainvoimaiseksi tullut kaavamuutos mahdollistaa pientalojen rakentaminen nykyisille yleisten urheilutoimintaa palvelevien rakennusten ja teollisuus ja varastorakennusten korttelialueille. Kaavassa osoitetut uudet kaavatiet on jo rakennettu. Pääosin Jukolan alueen rakennukset ovat 1990 ja 2000 luvuilla rakennettuja 1 2 kerroksisia omakotitaloja, mutta joukossa on myös muutamia hieman vanhempia rakennuksia. Asuinalueen keskellä sijaitsevat myös kaupunginvarikko sekä katsastusasema. Jukolan asuinalueen eteläpuolella on joitakin matalia luvun rivi ja omakotita 13

16 loja. Palomäen asuinalueiden virkistysmahdollisuudet ovat kohtuullisen hyvät ja lähes kaikki omakotitontit rajautuvat lähivirkistysalueeseen. Pientaloalueiden eteläpuoli on teollisuusaluetta, joka osin sekoittuu asumisen kanssa. Teollisuusalueen rakennukset ovat pääosin käyttötarkoitukselleen tyypillisiä peltiverhottuja hallirakennuksia. Teollisuusalueen lisäksi alueella on kaksi liikerakennusten korttelialuetta sekä muutama suojaviheralue. Kuva A. Katunäkymä Jukolasta. Kuva B. Yksikerroksinen tiilirakenteinen rivitalo ja piharakennus Jukolassa, toimivat nykyisin päiväkotina. Kuva C. Palomäen kaupunginosassa on paljon pienteollisuutta. Kuvassa Jukolan asuinalueella sijaitseva kaupunginvarikko. Kuva D. Palomäelle tyypillinen katunäkymä, kuvassa pienteollisuutta. 14

17 4. KOIVUHAKA Koivuhaan kaupunginosan sijainti kartalla (rajaus punaisella katkoviivalla) ja valokuvien ottopaikat ja suunta. Koivuhaka sijaitsee Ouluntien varren itäpuolella. Se on hevosenkenkämuotoon rakentunut uudehko asuinalue. Alueen päätie on hiekkapintainen. keskellä on virkistysalue, jossa on palloilukenttä. Alueen pohjoisosassa on melko uusia luvulla rakennettuja matalia harjakattoisia rivitaloja ja eteläosassa pää asiassa yksikerroksisia pientaloja Kuva A. Koivuhaassa on pääasiassa yksikerroksisia rivitaloja alueen pohjoisosassa. Kuva B. Koivuhaan asuinalueen keskellä on vehreä virkistysalue, josta löytyy myös palloilukenttä. 15

18 5. KARPALOSUO Karpalosuon kaupunginosan sijainti kartalla (rajaus punaisella katkoviivalla) ja valokuvien ottopaikat ja suunta. Karpalosuon kaupunginosa sijaitsee Laurikkalan kaupunginosasta pohjoiseen Ouluntien eteläpuolella. Se on pääosin teollisuusaluetta, mutta siellä on myös asuinrakentamista. Alue muodostuu kahdesta asuinalueesta, joiden välissä sijaitsee Viikatetien teollisuusalue. Alueen koilliskulmassa on ravirata, pohjoisosassa hautausmaa sekä lämpölaitos. Omakotitalokorttelit ovat arviolta luvuilta ja 1 2 kerroksisia. Raviradan läheisyydessä rakennukset ovat pääosin 1950 luvulta. Viikatetien teollisuusalue on tyypillistä teollisuusalueen ympäristöä, joka on luonteeltaan melko karua ja rönsyilevää. Teollisuusalueella sijaitsee yksi ravitsemusliike, ravintola Kirsikka. Siellä on myös kaksi pientä puistoaluetta. Teollisuusalueen ja asuinalueiden välissä kulkee nykyisin käyttämättömäksi jäänyt teollisuusrata. Alueella on olevaa teollisuustoimintaa, mm. Tiivi ja Lujabetoni, ja siten olevia teollisuus ja varastorakennuksia Konikujan ja Viikatetien varrella. Karpalosuon kaupunginosassa sijaitsee kotiseutumuseo ja hautausmaa. Museon pihapiiriin rakennukset on siirretty aikoinaan muualta. Pihapiirissä sijaitsevat luvulla alun perin rakennetut asuinrakennus, kaksi aittaa, talli, navetta, savusauna sekä käymälä. Karpalosuon arvokkaat rakennukset ja alueet: Kotiseutumuseon alue 16

19 Kuva A. Karpalosuota leimaava piirre on Viikatetien teollisuusalue, jossa on paljon pienteollisuutta. Kuva B. Ravirata. Kuva C. Maamerkinomainen kellotapuli hautausmaalla. Kuva D Tyypillinen katunäkymä Karpalosuolla, jälleenrakennuskauden taloja. 17

20 6. LAURIKKALA Laurikkalan kaupunginosan sijainti kartalla (rajaus punaisella katkoviivalla) ja valokuvien ottopaikat ja suunta. Laurikkalan kaupunginosa sijaitsee ydinkeskustan eteläpuolella Kalajoen rannassa. Alue rajautuu pohjoisosastaan Valtakatuun, lännessä Reisjärventiehen, idässä Herraistentiehen ja etelässä Kalajokeen. Laurikkala on tärkeä asumiskeskittymä kirkonkylän kyljessä. Sen lisäksi Laurikkalan kaupunginosassa toimii sahateollisuutta, joka valtaa suuria maa alueita kaupunginosan kaakkoispuolella ja rajoittaa rannan käyttöä. Saha on näkymä elementti taajamakuvassa. Se näkyy erityisen hyvin joen vastarannalle Harjunniemeen, joka on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. Vuosikymmeniä paikkakunnalla toiminut ja taajamaympäristössä näkyvä saha on osa Haapajärven kaupunkiidentiteettiä. Myös varasto ja varikkorakennukset luovat alueelle teollisuusaleen ilmettä. Alueen asuinrakentaminen on pienimittakaavaista ja pääosin puurakentamista. Nämä alueet sijaitsevat alueen pohjoisosassa ja ovat pääosin rivi ja omakotitaloja, joista vanhimmat on rakennettu 1960 luvulla. Alueella on myös vanhustenasuntoja. Järven tuntumassa lähellä Reisjärventietä on merkittävä vanha pihapiiri, Laurikkalan pappila, jossa sijaitsee kirkkoherranvirasto. Pappila on arvotettu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi. Muuten alueella ei ole asemakaavassa tai muulla tavalla suojeltavaksi merkittyä rakennusta. Rantakatu kaartaa alueen halki jättäen suurimman osan asuinrakentamisesta pohjoispuolelleen sekä teollisuusalueen, jolla sijaitsee mm. veistämö, konepaja ja varastorakennuksia luvuilta, putkiliike, vanha leipomo ja huonekaluliike. Rakennukset ovat matalia, pääasiassa harja tai pulpettikat 18

21 toisia ja niiden julkisivumateriaalit vaihtelevat punatiilestä peltiin ja puuhun. Pihat ovat paikoin täynnä tavaraa. Omakotitalot ovat puurakenteisia ja 1 kerroksisia. Niiden piha alueet ovat yleisesti ottaen siistejä. Alueen keskellä on avara rakentamaton puistoalue. Rantakadun eteläpuolella on varasto ja teollisuusrakennuksia sekä maa ja metsätalousaluetta, joka on ollut ammattikoulun käytössä. Ammattikoulun rakennukset sijaitsevat rannassa alueen keskellä. Teollisuus ja varastoalueet ovat pääosin sahan käytössä. Teollisuusalue jatkuu Valtakadun pohjoispuolella Karpalosuon kaupunginosaan Viikatetien teollisuusalueena. Sahan alueella on useita eri ikäisiä rakennuksia, joista vanhimmat ovat 1960 luvulta ja sijaitsevat Rantakadun varressa suhteellisen tiiviisti. Näiden rakennusten julkisivut ovat maalattua puuta ja kattona on loiva harjakatto. Ne toimivat mm. varasto ja höyläämökäytössä. Rakennusten kunto on yleensä hyvä tai kohtalainen, pari huonokuntoistakin varastorakennusta on. Sahan alueella sijaitsevat uudemmat rakennukset ovat julkisivumateriaaleiltaan puuta ja poimupeltiä. Isot lautatapulit ja purukasat viestivät alueen toiminnan laadusta. Laurikkalan kaupunginosassa sijaitsee myös Haapajärven ammattiopiston maa ja metsätalousosaston rakennuskokonaisuus, joka käsittää kaksikerroksisen päärakennuksen, opetuskäytössä toimivat halli ja tehdasrakennukset sekä opetusmaatilan pihattonavetan ja rehuvaraston. Opetus ja tutkimuskäyttöön tarkoitettu pihattonavetta on Suomen moderneimpia. Lisäksi alueella on koulun asuntolan rivitaloalue. Koulun aluetta ympäröi pelto. Laurikkalan arvokkaat rakennukset ja alueet: Laurikkalan pappila Kuva A. Hyvin säilynyt luvun pientaloalue Laurikkalassa. Kuva B. Tyypillinen katunäkymä Laurikkalassa. 19

22 Kuva C. Puistokadun näkymä. Kuva D. Laurikkalassa on laajahko puistoalue, jonka läpi kulkee voimalinja. Kuva E. Puistokadun ja sahan alueen väliin on rakennettu meluvalli. Kuva F. Ammattiopiston maa ja metsätalousaluetta, kupumainen rakennelma on biokaasureaktori. 20

23 7. YLIPÄÄ Ylipään kaupunginosan sijainti kartalla (rajaus punaisella katkoviivalla) ja valokuvien ottopaikat ja suunta. Ylipään kaupunginosa sijoittuu suunnittelualueen eteläosaan Herraistentien molemmin puolin. Pohjoisessa alue rajautuu Laurikkalan ja Karpalosuon kaupunginosiin. Alueelle sijoittuvia merkittäviä kohteita tai alueita ovat Ylipään koulu ja sen läheisyydessä sijaitseva Lemmensilta. Air ix suunnittelu Oy:n laatiman maankäyttöselvityksen mukaan Ylipään kaupunginosan eteläosassa kulkeva Saarentie on miellyttävä, kylätieksi tai raitiksi hahmotettava tiejakso. Ylipään alueella asutus on 21

24 selänteen reunan kumpareasutusta (pientiloja ja maatiloja yms.) ja paikoitellen on myös raittiasutusta. Rakennuskanta on pääosin 1960 luvulta. Ylipäässä ja sen lähistöllä on laajoja viljelymaisemia. Peltoaukeiden sekä metsien raja on verrattain selvä. Rakentaminen sijoittuu useimmiten tälle rajalle ja istuu siksi maisemaan hyvin. Arvokkaat rakennukset ja alueet: Ylipään koulu Kuva A. Ylipään asuinaluetta reunustavat laajat peltoaukeat. Kuva B. Tyypillinen katunäkymä Ylipäässä. 22

25 8. KARJALAHDENRANTA Karjalahdenrannan kaupunginosan sijainti kartalla (rajaus punaisella katkoviivalla) ja valokuvien ottopaikat ja suunta. Karjalahdenrannan vetovoimaan kuuluu hoidetut viljelymaisemat sekä laajat vesistönäkymät. Air ix ympäristö Oy:n tekemän maankäyttöselvityksen mukaan miellyttäväksi kylätieksi tai kylänraitiksi hahmotettava kokonaisuus on pätkä Mustolanperäntietä. Karjalahdenrannassa on säilynyt muutamia vanhoja rakennuksia kuten komea 1800 luvulta peräisin oleva Karjalahdenkartano, joka on perinteikäs talonpoikaiskartano ja tarjoaa nykyisin majoituspalveluita. Lisäksi alueella on vanha säilynyt Kalajanjoen myllyrakennus ja koulu. Karjalahdenrannan arvokkaat rakennukset ja alueet: Nokare 23

26 Kuva A. Vanhusten palvelutaloyksiköitä Karjalahdenkartanon läheisyydessä. Kuva B. Peltomäki, vanha pihapiiri Kalajoen rannalla. Päärakennus toiminut 1950 luvulla kouluna, 1980 luvun lopulle saakka asuinkäytössä, nyt kesäasuntona. Kuva C. Komea koivukuja Karjalahdenrannalla. Kuva D. Karjalahdenrannan luonnonkaunista vesistönäkymää. Kuva E. Peltomaisemaa. Kuva F. Peltomaisemaa. 24

27 9. HARJUNNIEMI Harjunniemen kaupunginosan sijainti kartalla (rajaus punaisella katkoviivalla) ja valokuvien ottopaikat ja suunta. Harjunniemi sijaitsee Reisjärventien, Karjalahdentien ja joen välissä Veihtiniemen jatkeena. Joen vastarannalla sijaitsee Laurikkalan kaupunginosa. Veihtiniemen ja Harjunniemen kohdalla Haapajärvi kuroutuu m kapeaksi salmeksi. Alueiden koillisrantaa seuraa kapea kohouma, joka on jäätikön sulamisvesien paikalle kerrostama harjumuodostuma. Harjunniemessä harju on selvimmin näkyvissä: se pistää kapeana niemenä Haapajärveen. Alue on pinnanmuodoiltaan jokseenkin laakeaa aluetta, mutta pohjoisreuna muodostaa merkittävän reunavyöhykkeen laskien jyrkkänä harjurantana vesistöön. Niemenkärki on metsikköistä. Harjunlahti on noin 0,5 x 1km:n suuruinen matala, rehevän vesikasvillisuuden omaava suojaisa lahti. Rehevöitymistä ja mataloitumista edistää Harjunlahteen laskeva Kalajoki, joka kerrostaa sinne suistosedimenttejään. Harjunniemessä on säilynyt paljon vanhaa rakennuskantaa, ja siksi se on arvokasta kulttuurimaisemaaluetta. Siellä sijaitsee neljä paikallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista kohdetta (Rantaharju, Niemi, Vanhaharju, Harju), kaikki vanhoja maatilarakennuksia. Harjunniemessä voi edelleen paikka paikoin aistia vanhan kylänraitin tunnelmaa. Joitakin vanhoja rakennuksia on vuosien saatossa remontoitu melko raskaasti, ja ne ovat sen myötä valitettavasti menettäneet vanhan henkensä. 25

28 Kuva A. Harjuniemen viljelymaisemaa Karjalahdentien suuntaan. Kuva B. Harjunniemessä on vielä aistittavissa vanhan kylänraitin tunnelmaa. Oikealla Rantaharju, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskokonaisuus. Kuva C. Harjuniemen vanhaa maalaishenkeä huokuvassa ympäristössä on myös muutamia uudempia pakettitalomaisia rakennuksia. Kuva D. Näkymä Harjuniemestä Laurikkalaan. Joen vastarannalla oikealla näkyy saha. 26

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi FCG Planeko Oy YLISTARON KUNTA YLISTARON YLEISKAAVA 2020 Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi 0720-C7989 27.10.2008 FCG Planeko Oy Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

Rannikon laaksoista metsäylängölle

Rannikon laaksoista metsäylängölle Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:2 Rannikon laaksoista metsäylängölle Osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys Östersundomin alueelta Rannikon laaksoista metsäylängölle

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27046 OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI 24.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY, OULU 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola MÄNTSÄLÄ RAPORTTI 28.4.2010

Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola MÄNTSÄLÄ RAPORTTI 28.4.2010 Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys MÄNTSÄLÄ Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 28.4.2010 FM Teija Ahola Mikkeli Tilaaja: Mäntsälän

Lisätiedot

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Loimaan kaupunki LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Liite 7 Kulttuuriympäristön suojelu 137-P14421 FCG Liite 7, kulttuuriympäristön suojelu I 137-P14421 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS

HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVASELOSTUS 67070682.BBK Kvalt... Tark. Khall... EHDOTUS 29.8.2014 HEINÄVEDEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen (Pohjoisosa ja korttelit 123-126 ja niihin rajoittuva

Lisätiedot

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM. Joensuun kaupunki. Heinävaaran osayleiskaavan maisemaselvitys

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM. Joensuun kaupunki. Heinävaaran osayleiskaavan maisemaselvitys ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM Joensuun kaupunki Heinävaaran osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS HEINÄVAARAN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Heinävaaran

Lisätiedot

KIIKOINEN TAAJAMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KIIKOINEN TAAJAMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KIIKOINEN TAAJAMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 0 Sisällysluettelo 0 SISÄLLYSLUETTELO...1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...2 1.1 TUNNISTETIEDOT...2 1.2 OSAYLEISKAAVA-ALUEEN SIJAINTI...2 1.3 KAAVAN TARKOITUS...3 1.4

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys 21.6.2011

Kauhajoen kaupunki Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys 21.6.2011 Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys 21.6.2011 Marketta Nummijärvi 1 Yhteystiedot: Marketta Nummijärvi Kulmalanperä 214 61910 Nummijärvi Puh. (0400) 490724 Fax (02) 510 0501 marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Holingonvuoren tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAARIJÄRVEN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (16) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa HTEYSTIEDOT. (Alueluettelon liite)

MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa HTEYSTIEDOT. (Alueluettelon liite) Y KESKI-SUOMEN HTEYSTIEDOT Martti Ahokas kehittämisjohtaja 0207 560 220, 040 595 0001 martti.ahokas@keskisuomi.fi - maakuntakaavaprosessin johto - maakuntakaavan oikeusvaikutukset - kansainväliset ja valtakunnalliset

Lisätiedot

Yleistä Keski-Suomen rakennusperinnöstä ja kohteiden valinnasta

Yleistä Keski-Suomen rakennusperinnöstä ja kohteiden valinnasta Sisällysluettelo Yleistä Keski-Suomen rakennusperinnöstä ja kohteiden valinnasta... 3 Hankasalmi... 5 Joutsa... 6 Jyväskylä... 8 Jyväskylän maalaiskunta...19 Jämsä...23 Jämsänkoski...28 Kannonkoski...30

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Vihisuon tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (10) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN STRATEGI- SEN OSAYLEISKAAVAN

PIEKSÄMÄEN STRATEGI- SEN OSAYLEISKAAVAN Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Strategisen osayleiskaavan maisemaselvitys Päivämäärä 31.1.2014 PIEKSÄMÄEN STRATEGI- SEN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS PIEKSÄMÄEN STRATEGISEN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

R5.16 Koivuniemen koulu

R5.16 Koivuniemen koulu R5.16 Koivuniemen koulu Oriveden rakennusinventointi 2003 Suulliset lähteet Anneli Hyvärinen Kulttuurihistoriallinen arvo Historiallinen Rakennushist. Ympäristöarvo Perustelu sivistyshistoria rakennusperinteinen

Lisätiedot

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta JOKELA 3.8 Jokela on useassa vaiheessa rakentunut taajamakokonaisuus, joka sisältää erilaisia arvokkaita ympäristöjä. Arvokkain osa taajamaa on Jokelan tiilitehtaan alue, jolla on teollisuusympäristönä

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS KUNTIEN YMPÄRISTÖSELVITYS, KUKUSE Hartola, Hausjärvi, Heinola, Orimattila, Sysmä HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MONISTE 98 / 2005 Nina Könönen SYSMÄN RAKENNETUN

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus Kaava Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos Valmisteluaineiston selostus Kate 14.8.2013 65 Kate om Kh 27.8.2012 143 Kh liite 1 Ympa 11.10.2011 Ympa 21.8.2012 50 Ympa liite om Ympa 20.3.2012

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA

PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA - Diplomityö - Oulun yliopisto - Arkkitehtuurin osasto - 30.11.2011 - Valvoja: yliopistonlehtori Anu Soikkeli - Tiina Komulainen k-04 - OULUN YLIOPISTO Teknillinen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA Lohjan asuinalueiden typologiatarkastelu on tehty osana taajamaosayleiskaavan laadintaprosessia kesällä 2007. Typologiatyön on tehnyt Lohjan kaupunkisuunnittelukeskukselle

Lisätiedot

UUDENKYLÄN VALTAKUNNALLISEN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN LIITTYMINEN MAISEMAAN

UUDENKYLÄN VALTAKUNNALLISEN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN LIITTYMINEN MAISEMAAN HISTORIA- JA MAISEMASELVITYS UUSIKYLÄ III A FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU UUDENKYLÄN VALTAKUNNALLISEN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN LIITTYMINEN MAISEMAAN Sirkka Köykkä 30.5.2011 Karttaliite

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi

Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi Kulttuuriympäristön vaaliminen on usein mielletty lähinnä viranomaistoiminnaksi, joka tapahtuu yksityisen ihmisen ja myös kuntien arkisen päätöksenteon ulkopuolella.

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot