NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1

2 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeiin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6. TAUSTA-ASIAKIRJAT JA VIITTAUKSET LIITE A: Yksikköleikkausvuon v 1 l1 ja v 1 l laskeminen LIITE B: Ontelolaattojen uuman vaakasuora leikkautumisala b c /A v l, onteloiden lisätäytöstä aieutuva vaakasuoran leikkausjännityksen pienennysluku β f ja teollinen esijännitysvoiman aieuttama puristusjännitys kriittisessä leikkauksessa LIITE C: Laattojen uuman vaakasuoraan poikittaiseen leikkausvoimaan vaikuttavat tekijät LIITE D: Laskentaesimerkki NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

3 1. JOHDANTO 1.1 Palkeille tuettujen ontelolaattojen suunnittelun erityispiirteet Palkin ja laatan yteistoiminta aieuttaa palkin ja laatan päiden muodostaman liittorakenteen deformoituessa laattojen päiin lisärasituksia, joiden vaikutuksesta palkin leikkausvoiman maksimin alueilla olevien laattojen leikkauskestävyys pienenee niin paljon, että ilmiöstä muodostuu määräävä näiden laattojen murtuessa ensimmäisinä. Laataston kantokyky on se, minkä ensimmäisinä murtuvat laatat saavuttavat. Ontelolaattoja on alunperin mitoitettu erillisinä yteen suuntaan kantavina ja yksinkertaisesti tuettuina rakenneosina, joiden todellisen tuennan ei katsottu vaikuttavan kestävyyteen. Tuet oletettiin niin jäykiksi, että laatan tukipinnan eri kotien painumaerot ovat nollia. Tällainen tuki on määritelty painumattomaksi, esimerkkinä tuenta seinän päälle. Koska välipojan palkkien ja ontelolaattojen yteistoiminta vaikuttaa laattojen leikkauskestävyyteen, kyseistä rakennetta tulee tarkastella kokonaisuutena, missä laataston kantavuus määräytyy ensimmäisenä murtuvan osan kestävyyden perusteella. Palkin ja siien liittyvien laattojen päiden toiminta liittorakenteena on osittaista siten, että kuorman kasvaessa palkin sivuilla olevien liitosten ominaisuudet muuttuvat vaieittain ja liittovaikutuksen teokkuus eikkenee. Tämä otetaan mitoitusmallissa uomioon käyttämällä laattojen päistä palkille muodostuvan puristuslaipan mitoitusleveydelle erikseen määriteltyä arvoa, joka on paljon pienempi kuin täydelliseen yteistoimintaan perustuva leveys esimerkiksi Eurocode 4:ssä. Ontelolaattojen ja palkin välisten liitoksien rakennekotaiset ominaisuudet vaikuttavat em. mitoitusleveyteen, mutta sen lisäksi mitoitusleveys riippuu käytetyn laatan tyypistä, koska laatan poikkileikkausmuoto vaikuttaa siien kuinka paljon laatan yläja alalaippa liukuvat toistensa suteen laatan päään kodistuvasta poikittaisesta vaakasuorasta leikkausvoimasta. Näiden syiden vuoksi mitoituksessa tarvittavat tiedot esitetään palkkikotaisesti ja laattatyyppikotaisesti. 1. Erillisen suunnittelun velvoittavuus Vuodesta 1993 lätien ontelolaattojen voimassa olevien tyyppiyväksyntäpäätösten mukaan laattojen tukeutuessa taipuvaan tukeen, esimerkiksi palkeille, tulee tästä aieutuvat vaikutukset ottaa uomioon ontelolaattojen mitoituksessa. Erityispiirteiden uomioon ottaminen voi tapatua tämän normikortin tai muiden vastaavien, samanlaiseen luotettavaan taustatietoon pojautuvien ojeiden mukaisesti. 1.3 Määritelmiä Liittopalkki : Ontelolaattojen päiden toimiessa niitä tukevan palkin puristuslaippana kyseinen kokonaisuus toimii liittopalkkina. Leikkausliitos: Palkin ja sen tukeman laattarakenteen välillä oleva liitos, jossa vaikuttaa osien välistä yteistoimintaa ylläpitäviä palkin akselin suuntaisia leikkausvoimia. Laattojen uumien läpi kulkevassa vaakasuorassa leikkauksessa vaikuttaa leikkausvoima, joka on laatan suuntaan näden poikittainen. NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

4 3 Leikkausvuo: Liitoksen vaakasuora (palkin suuntainen) leikkausvoima rakenteen pituusyksikölle. Yksikköleikkausvuo: Yksikön suuruisesta liittopalkin leikkausvoimasta aieutuva leikkausvuo täyden yteistoiminnan teorian mukaan laskettuna. Matalapalkki, sisäkkäinen rakenne: Palkki, jonka korkeudesta suurin osa jää laattarakenteen korkeuden sisään. Laatat tukeutuvat palkin leualle tai alalaipalle. Päällekkäinen palkkirakenne: Palkki, jossa laatat tukeutuvat palkin yläpintaan. Palkin ja laattojen päiden väliin jäävässä täyttövalussa on mekaaninen leikkausliitos palkkiin. 1. rakennusvaie: Laataston valmistuksen vaie, jolloin ontelolaatat on asennettu ja saumattu ja saumaukset ovat kovettuneet, jolloin palkit toimivat ensi kertaa liittorakenteisina.. rakennusvaie: Laataston valmistuksen vaie, jolloin laatastoon on lisätty pintabetoni ja se on kovettunut, jolloin palkit toimivat lopullisessa muodossaan liittorakenteisina yötykuormille O15 O O O Kuva 1/1 Esimerkkejä laattatyypeistä, 8-, 6- ja 5-onteloiset laatat. Mitoissa esiintyy valmistajakotaisia eroja NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

5 O O O Kuva /1 Esimerkkejä 4-onteloisista laattatyypeistä. Mitoissa on valmistajakotaisia eroja. SOVELTAMISALA (1)P Tämä normikortti koskee laatastorakenteita, joissa ontelolaatat tukeutuvat palkkeiin siten että laatan ja palkin välinen risteyskulma on väintään 45 o. Ontelolaattojen tyyppiyväksyntäpäätöksen mukaan ontelolaattoja koskevat erityisojeet ovat velvoittavia myös niitä tukevien palkkien ominaisuuksia mitoitettaessa ja palkit tulee suunnitella niin, että oletettu ontelolaattojen mitoituskestävyys voidaan saavuttaa. Mikäli laatan ja palkin välinen risteyskulma on alle 45 o, asia tutkitaan erikseen. ()P Nämä suunnitteluojeet koskevat rakenteita, joissa palkit mitoitetaan kantamaan yksinään ilman liittovaikuksen tuomaa lisäjäykkyyttä koko kuormitus tai palkit mitoitetaan murtorajatilassa ydessä ontelolaattojen kanssa toimivana liittorakenteena olettaen puristuslaipalle enintään sama mitoitusleveys, jota käytetään ontelolaattojen kestävyystarkastelussa. (3) Laattojen päällä voi olla raudoitettu tai raudoittamaton rakenteellinen pintabetoni. Pintabetonin raudoituksen yväksikäyttäminen palkkirakenteen taivutuskestävyyden osoittamisessa ei kuulu tämän normikortin soveltamisalaan. (4)P Laattojen tukipalkkien tyypit esitetään kuvassa 1/. Laattojen ripustumiseen liittyviä palkkikotaisia asioita ei käsitellä tässä normikortissa. NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

6 5 (5)P Tässä normikortissa esitettävää mitoitusmenetelmää tulee käyttää koko-naisena, tausta-asiakirjoissa [1, 3 ja 8] esitettyjen perusteiden mukaisesti. Menetelmään kuuluvat parametrit on sovitettu koetuloksiin ja sen vuoksi niitä ei saa korvata muista menetelmistä peräisin olevilla ominaisuuksilla. Näitä ovat mm. liittopalkin teolliset osat (kuva 1/A), puristuslaipan mitoitusleveys, betonin materiaali-ominaisuudet ja laatan kestävyyden parantamiseen liittyvät yväksytyt menetelmät. (6)P Luettelo soveltamisalaan kuuluvista laattoja kannattavista palkeista on taulukossa 1/. (7) Muiden kuin tässä normikortissa mainittujen rakenteiden mitoittaminen samalla menetelmällä voidaan suorittaa, kun menetelmän sisältämät mitoitusparametrit määritetään näille rakenteille laatastokokeen perusteella tai muulla ytä luotettavalla tavalla. Ellei tällaista määritystä tedä, mitoittamisessa tulee käyttää taulukossa 1/A ja siien liittyvissä ojeissa palkeille a - c osoitettuja parametrejä. a b c d e f g i j Kuva 1/ Normikortin soveltamisalaan kuuluvat rakennetyypit NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

7 6 Taulukko 1/ Normikortin soveltamisalueeseen kuuluvat palkkityypit Tuotenimi Palkin kuvaus Betonipalkki a Laatta suorakaidepalkin päällä, lisäedot, ks. kuva 5/3 Betonileukapalkki b Jännitetty tai teräsbetoninen leukapalkki1 **) ks. uuman määrittely Teräspalkki c Laatta teräksisen levypalkin päällä, lisäedot, ks. kuva 5/3 WHQ-palkki d Sileäuumainen teräsleukapalkki Deltapalkki e Patentoitu vinouumainen teräsliittopalkki MEK-palkki f Patentoitu teräsliittopalkki LBL ja LB-palkki g Patentoitu vinouumainen jännitetty liittopalkki Kvatropalkki Patentoitu teräsliittopalkki Superpalkki i Patentoitu jännitetty liittopalkki A-palkki j Patentoitu vinouumainen teräsliittopalkki Betonileukapalkki k Jännitetty leukapalkki *) ks. uuman määrittely *) Betonileukapalkki = täysin sileä betoniuuma tai vaarnat uuman yläosassa, enintään c / korkeat, missä c on ontelolaatan korkeus **) Betonileukapalkki1 = vaarnattu uuma, muut kuin leukapalkin mukaiset vaarnat 3. MURTORAJATILA (1) Varmuustarkasteluissa käytetään samoja kuormien osavarmuuslukuja, kuin liittorakenteiden varmuustarkasteluissa. Materiaalien osavarmuuslukujen perusarvoina käytetään RakMK B4 mukaisia arvoja. Osoitettaessa leikkauskestävyyden riittävyyttä, otetaan betonin mitoitusvetolujuudessa uomioon kodassa 3.6 esitettävä lisävarmuus. 3.1 Ontelolaatan kestävyyden osoittaminen (1)P Ontelolaatat mitoitetaan niin, että murtorajatilassa niillä on riittävä varmuus taivutuskestävyyden saavuttamisen ja laatan pään leikkauskestävyyden saavuttamisen suteen. () Taivutuskestävyyden riittävyys osoitetaan kuten jäykille tuille tuetuissa laatoissa. (3) Jännepunosten tartunnan riittävyys osoitetaan kodan 3.8 mukaisesti niissä laatoissa, joissa niitä tukevan palkin taivutusmuodonmuutokset voivat aieuttaa tartunnan eikkenemistä. (4)P Uuman leikkauskestävyyden riittävyys laatan päässä osoitetaan ottamalla uomioon jäykälle tuelle tuetun laatan päässä esiintyvien rasituksien lisäksi palkin ja laattojen yteistoiminnasta aieutuvat lisärasitukset laattojen todellisen kuormitusistorian mukaisesti. (5) Leikkauskestävyyden osoittaminen suoritetaan kodassa 3. esitettävän mekaanisen mallin avulla, tai käyttämällä muuta laatan pään todellista toimintatapaa luotettavasti kuvaavaa mallia. NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

8 3. Laatan pään murtumisen mekaaninen malli 7 (1) Laatan päässä esiintyviin eri rasituksiin viitataan joko vaakasuorina, laatan suuntaan näden poikittaisina vaikutuksina, jotka ovat palkin suuntaan näden pituussuuntaisia, tai laatan suuntaisina vaikutuksina: Liittorakenteena toimivan palkin leikkausvuosta aieutuu laatan uumakannaksiin vaakasuora poikittainen leikkausvoima, jota ei esiinny jäykille tuille tuetuissa laatoissa. Sen aieuttamat laatan uuman poikittaiset leikkausjännitykset ovat τ v l. Laatan päässä esiintyvät muut jännityskomponentit ovat laatan suuntaisia ja ne ovat samat kuin jäykille tuille tuetuissa laatoissa: jännevoiman aieuttama puristusjännitys σ cp ja laatan leikkausvoimasta aieutuvat laatan pituussuuntaiset leikkausjännitykset τ c. () Laatan leikkausmurtuminen tapatuu, kun laatan uuman murtoeto toteutuu. Murtoeto on uuman päävetojännityseto ja laatan murtuessa päävetojännitys on uuman mitoitusvetolujuuden suuruinen. (3) Päävetojännitys σ Ι lasketaan tasojännitystilasta muunnettuna jännityksenä: σ σ cp cp σ Ι + + τ c + ( βr τvl) 4 ja uuman murtoeto on σ Ι = f ctd,c,r missä f ctd,c,r on ontelolaatan uuman mitoitusvetolujuus (< f ctd ) σ cp τ c β r τ v l on ontelolaatan uuman kriittisen leikkauksen kodalla vaikuttava jännevoiman aieuttama betonipoikkileikkauksen puristusjännitys (< 0), on ontelolaatan leikkausvoimasta aieutuva laatan suuntainen leikkausjännitys laatan uuman kriittisen leikkauksen kodalla, on palkin liittovaikutuksen aieuttama teollinen vaakasuora poikittainen leikkausjännitys ontelolaatan uumassa kriittisen leikkauksen kodalla, τ v l on nimellinen maksimijännitys ja β r 1 on pienennysluku sellaisia tapauksia varten, missä laatan päätä vavistetaan luotettavalla tavalla (kertoimen β r eri vaitoedot esitetään kodissa ). p d1 p d Laatan pään leikkausmurto V Ed Kuva 1/3 Leikkausmurto palkin tuen viereisissä ontelolaattojen päissä NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

9 3.3 Uuman pääjännityksen komponentit Leikkausjännitykset τ c ja τ v l (1) Leikkausjännitys τ c = τ c,1 + τ c, on laattaelementissä kaikista sen kuormista aieutuva suurin laatan suuntainen uuman leikkausjännitys, joka lasketaan kaavoista missä τ τ c, 1 c, Vc,, 1EdSc = ; bw,c = Ι b = V c w,c S c,, Ed c+ tc Ι b c+ tc w,c V c,1,ed on laattaelementin leikkausvoiman mitoitusarvo kriittisessä poikkileikkauksessa omasta painosta ja vaieen 1 kuormista, S c on laattapoikkileikkauksen painopisteakselin yläpuolisen osan staattinen momentti painopisteakselin suteen, Ι c on laattapoikkileikkauksen jäyyysmomentti, V c,,ed on laattaelementin leikkausvoiman mitoitusarvo kriittisessä poikkileikkauksessa vaieen kuormista, S c+tc on laattapoikkileikkauksen ja pintabetonin yteisen painopisteakselin yläpuolisen osan staattinen momentti painopisteakselin suteen, Ι c+tc on laattapoikkileikkauksen ja pintabetonin yteinen jäyyysmomentti, b w,i on yden uumakannaksen leveys laattapoikkileikkauksessa, on uumakannaksien kokonaisleveys laattapoikkileikkauksessa. b w,c () Leikkausjännitys τ v l on laataston osien yteisvaikutuksesta aieutuva laattaelementin uuman vaakasuora poikittainen leikkausjännitys kaikista laataston kuormista, joiden vaikutus on alkanut liittovaikutuksen muodostumisen jälkeen. Se lasketaan kaavasta: b w,i (1) missä τ vl 3Fw, l, Ed = βf; Awe, 1 = ( c ct) bw,i () A we, 1 F w, l,ed A we,1 c ct β f on yden uumakannaksen vaakasuoran poikittaisen leikkausvoiman mitoitusarvo, on yden uumakannaksen teollinen leikkautumisala, on laattaelementin poikkileikkauksen korkeus, on uumakannaksen levymäisen osan korkeus on yli 50 mm olevasta onteloiden lisätäytöstä aieutuva pienennysluku. NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

10 (3) Sude F w, l,ed/a we,1 lasketaan kaavasta 9 missä F w, l, Ed A we, 1 vlwbc = ; Avl = Awe, 1 = ( c ct) b (3) w,i A vl v l w on liittovaikutuksesta aieutuva palkin leikkausvuon mitoitusarvo ydellä puolen palkkia, b c on laattaelementin nimellisleveys Jännevoiman aieuttama laattapoikkileikkauksen puristusjännitys σ cp kriittisen leikkauksen kodalla (1) Puristusjännityksen σ cp suuruus riippuu laatan poikkileikkauksesta, jännevälistä ja jännevoiman keittymispituudesta ja se lasketaan kuten RakMK B4 ojeissa esitetään. σ cp määritetään poikkileikkauksen painopisteakselin kodalla kriittisessä leikkauksessa x cr, missä jännevoima ei ole vielä kokonaan siirtynyt betonille. () Kriittisen leikkauksen paikka laatan päästä mitattuna riippuu laatan tukena toimivan palkin osan ominaisuuksista, mutta käytännössä tällä vaitelulla ei ole merkittävää vaikutusta lopulliseen murtoetoon ja palkkityypistä riippumatta x cr voidaan määritellä kuvan /3 osoittamalla tavalla. (3) Puristusjännityksen σ cp suuruus esitetään liitteen B taulukossa /B eri laattapoikkileikkauksille ytä jännepunosta koden, σ cp < P/A c. P on jännevoiman täysi arvo, kun jännitysäviöt ovat tapatuneet Kriittisen leikkauksen sijainti (1) Kriittinen leikkaus, missä määrääviä leikkausjännityksiä tarkastellaan, sijaitsee etäisyydellä x cr ontelolaatan tuen reunasta. Kriittisen leikkauksen sijainti esitetään kuvassa /3. kriittinen leikkaus kriittinen leikkaus c ct c ct = 0 Jännityksien tarkastelukodat xcr xcr Jännityksien tarkastelukodat Kuva /3 Kriittisen leikkauksen ja jännityksien tarkastelukodan sijainti ontelolaatan päässä, x cr = ( c ct )/ NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

11 Laatan uumaan poikittaisen leikkausvoiman aieuttava palkin leikkausvuon mitoitusarvo v l w (1)P Leikkausvuon mitoitusarvoa laskettaessa otetaan uomioon kaikki liittovaikutuksen syntymisen jälkeen vaikuttavat laattojen ja palkin kuormat. Näiin kuuluvat laattojen päälle tulevan pintabetonin paino, eriaikaisesta asentamisesta tai väliaikaisesta tukemisesta aieutuvat kuormat, jotka saattavat laattojen omanpainon tai osan siitä liittovaikutuksen piiriin sekä kaikki yötykuormat. ()P Leikkausvuon oletetaan välittyvän kokonaan ontelolaattojen uuman leikkausvoimiksi, ellei voida luotettavasti osoittaa, että osa siitä välittyy suoraan laattojen yläosan kautta palkkiin. (3) Leikkausvuon mitoitusarvo voidaan laskea eri vaikutuksien aieuttamina osina, jotka lasketaan yteen. (4) Palkkiin suoraan välittyvä leikkausvuo voidaan erottaa leikkausvuon kokonaisarvosta käyttämällä yötykuorman aieuttaman poikittaisen leikkausvoiman laskemisessa pienennyskerrointa β t. (5) Leikkausvuon mitoitusarvo lasketaan kaavoista: missä 1 β ( 1,, 1 β 1,, ) ( α ) vlw = b vl VB Ed + tvl VB Ed VB,, 1Ed = γ g VB, top + FVBRprop, + VB,, 1imp VB, Ed = γ g( 1 αf) VBRprop, + γ fvb,, imp + γ qvb, q β b 1 on rakennetyyppikerroin kodan mukaisesti, v 1 l1 on ensimmäisen vaieen yksikköleikkausvuo, v 1 l on toisen vaieen yksikköleikkausvuo, α F on 1, kun väliaikaiset tuet poistetaan ennen pintavalua ja 0 kun väliaikaiset tuet poistetaan vasta pintabetonin kovettumisen jälkeen, V B,top on pintabetonista aieutuva palkin leikkausvoiman ominaisarvo, V B,Rprop on madollisten väliaikaisten tukien reaktioita R prop vastaavan kuormituksen aieuttama palkin leikkausvoiman ominaisarvo, V B,1,imp on palkin leikkausvoiman ominaisarvo vaieessa 1 syntyvistä laattojen erilliskuormista ja palkilla suoraan olevista kuormista, V B,,imp on palkin leikkausvoiman ominaisarvo vaieessa syntyvistä laattojen erilliskuormista ja palkilla suoraan olevista kuormista, V B,q on laataston yötykuormasta aieutuva palkin leikkausvoiman ominaisarvo, γ f on γ g tai γ q kuormien V B,,imp tyypin mukaisesti, on kodan 3.5. mukainen pienennysluku. β t (6) Palkin leikkausvoiman ominaisarvot lasketaan palkin momentin nollakodassa. Yksikköleikkausvuon v 1 l1 ja v 1 l arvojen laskemismenettely esitetään liitteessä A. (4) NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

12 Pienennyslukujen β f, β t ja β b suuruudet (1)P Laattojen kestävyyksien mitoitusmalliin sisältyy nimellispituudeltaan 50 mm olevien tulppien vaikutus suoraan ja vain tätä pitempien tulppien vaikutus katsotaan kestävyyttä parantavaksi Onteloiden lisätäytöstä aieutuva pienennysluku β f (1)P Onteloiden lisätäytöllä tarkoitetaan täyttöpituuksia, jotka ovat suurempia kuin 50 mm peruspituus. () Jos täytön kokonaispituus on l f, leikkausjännityksen τ v l maksimipienennys saadaan, kun l f = l f0 = void = ontelon korkeus. Tätä vastaava pienennysluku on β f0 ja raja-arvojen välillä voidaan interpoloida suoraviivaisesti: l f 50 βf = 1 ( 1 βf0 ), kuitenkin βf l f0 50 β (5) f0 missä pituus l f tarkoittaa kuvan 4/3 mukaista teollista täyttöä, joka on yleensä pienempi kuin täytön rajoittimena toimivan tulpan ulottuma laatan päästä. Kerroin β f0 = 0,7 laattatyypistä riippumatta (taulukko /B). l f void Kuva 4/3 Teollinen ontelon täyttöpituus l f (3) Tään normikorttiin ei sisälly pitempien täyttöjen kuin l f0 vaikutuksien osoittamisen mallia ja tällaisen vaikutuksen osoittamisen tulee tapatua kokeellisesti tai muulla väintään ytä luotettavalla tavalla Pintabetonin vaikutus laatan kestävyyteen, pienennysluku β t (1) Pintabetonin vaikutuksien tarkastelussa tulee ottaa uomioon, että: Pintalaatta lisää liittovaikutuksesta aieutuvaa palkin leikkausvuota, koska teollinen laatan yläkuoren paksuus kasvaa. Samalla leikkausvuosta aieutuva laatan uuman jännitys τ v l kasvaa, jos koko lisääntyneen leikkausvuon annetaan välittyä laatan uumaan. Raudoittamalla pintalaatta palkin yli niin, että tämä raudoitus välittää osan leikkausvuosta suoraan palkin yläosaan, laatan uumalle välittyvä osuus pienenee ja tämä vaikutus otetaan uomioon käyttämällä pienennyslukua β t, joka on pintalaatan raudoitussuteen funktio. NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

13 1 ()P Rakenteellinen pintalaatta, jolla on riittävä tartunta ontelolaatan kanssa ja jonka teollinen paksuus on väintään 40 mm, voi välittää palkille enintään leikkautumispintansa kestävyyden F tc, l,rk mukaisen voiman pituusyksikölle ja tämä on osa palkin ja laattojen päiden välisen leikkausliitoksen kestävyydestä F w, l,rk + F tc, l,rk, kun F w, l,rk F tc, l,rk on uumakannaksien nimellinen leikkauskestävyys palkin pituusyksikölle vaakasuoran leikkautumisen suteen. on pintabetonin leikkauskestävyys palkin pituusyksikölle palkin kyljen ja laatan pään välisessä pystyleikkauksessa. (3) Pienennysluku β t osoittaa laatan uumalle jäävää leikkausvuon osuutta β t = Fw, l, Rk Fw, lrk + Ftc l, Rk,, (6) (4) Kestävyyden osat voidaan laskea kaavoista: missä Avl fctk,c Fw, l, Rk = 3 bc β f Ftc,, l Rk = Asvfsk, kuitenkin F 0, 15 f tc,, l Rk c, top ck,cube, tc (7) (8) A v l f ctk,c A sv c,top f sk on kaavan (3) mukainen pinta-ala, on ontelolaattabetonin ominaisvetolujuus, on pintabetonin laatan suuntaisen raudoituksen ala palkin yksikköpituudelle, on pintabetonin paksuus, on raudoituksen ominaislujuus, f ck,cube,tc on pintabetonin kuutiolujuus. Kaavoissa (6)... (8) käytetään aina ominaisarvoja, koska osavarmuusluvuilla pienennettyjä mitoitusarvoja käytettäessä tulos on epävarmalla puolella Rakennetyypin vaikutus, pienennysluku β b (1)P Rakennetyypin vaikutus voidaan ottaa uomioon laskettaessa palkin leikkausvuosta aieutuvia rasituksia. () Tavanomaisissa matalarakenneratkaisuissa, jotka ovat sisäkkäisiä ja joissa laatat tukeutuvat palkin vedetyille pinnoille, β b = 1. (3) Kun ontelolaatat tukeutuvat palkin yläpintaan siten, että laattojen päiden väliin jäävä betonivalu voidaan liittää palkin poikkileikkauksen toimivaksi osaksi, β b = 0,8, muutoin β b = 1. NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

14 13 (4) Laattojen päiden väliin jäävä betonivalu voidaan olettaa toimivaksi palkin osaksi, kun: laattojen päiden väliin jäävän valun leveys on väintään 180 mm kuvan 5/3 mukaisesti, palkin ollessa betonia sen yläpinnan tulee olla karennettu RakMK B4 kodan mukaiseksi, jolloin palkin ja lisäosan välinen liitos toimii RakMK B4 kodan...8 mukaisena työsaumana, palkin ja sen lisävalun väliseen liitokseen mitoitetaan mekaaniset liittimet (tartuntaaat tai pulttiliittimet) kestämään puristuslaipan koko plastinen voima, Ontelotäytön teollinen pituus l f on väintään 100 mm. > 100 > 180 > 100 > 100 > 180 > 100 Kuva 5/3 Palkin yläpintaan tukeutuvat ontelolaatat ja toimivan betonivalun mitat 3.6 Ontelolaatan uumabetonin vetolujuuden pienennetty mitoitusarvo f ctd,c,r (1) Mitoitusarvo on f fctk,c = ; fctk,c = 0, f 135, γ 3 / ctd, c, r ck,cube, c add γ add = 1, 0, τ c τ vl + τ vl = uuman vetolujuuden lisä varmuus (9) missä f ck,cube,c on ontelolaattabetonin kuutiolujuus. 3.7 Ontelolaatan uuman murtoedon dimensioton muoto (1) Lauseessa 3.(3) oleva päävetojännityseto voidaan esittää dimensiottomassa muodossa käyttämällä murtoetofunktiota F fail, jonka avulla esitettävä ontelolaattojen kestävyyden mitoituseto on F fail c v cp = τ f + τ l f σ 1 f ctd, c, r ctd, c, r ctd, c, r (10) missä jännitykset τ c ja τ v l lasketaan kaavoista (1)... (4) ottaen uomioon pienennyslukujen β f ja β t vaikutus kaavojen (5) ja (6) mukaisesti. NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

15 3.8 Laattojen jännepunosten tartunta 14 (1)P Laatan alapinnan pituussuuntaisen alkeilun aieuttama punosten tartuntakestävyyden pieneneminen otetaan uomioon niissä laatoissa, jotka sijaitsevat palkin maksimimomentin vaikutusalueella. () Täksi alueeksi katsotaan väli, missä laattojen saumauksen kovettumisen jälkeen vaikuttavista mitoituskuormista aieutuvasta palkin momentista laatan tukipinnalle syntyvä poikittainen vetojännitys σ t,c,ed ylittää mitoitusvetolujuuden f ctd,c. Vetojännitys lasketaan kaavasta M tc, Ed qed, σ tced,, = E c y ( E ) com, b 1 + Ι 1 ( EΙ) com, M y b (11) missä E c on ontelolaattabetonin kimmokerroin, (EΙ) com,1 on 1. vaieen liittorakenteen taivutusjäykkyys, liitteen A mukaisesti, (EΙ) com, on. vaieen liittorakenteen taivutusjäykkyys, liitteen A mukaisesti, y b1 y b M tc,ed M q,ed on etäisyys 1. vaieen liittopoikkileikkauksen painopisteakselilta laatan tukipinnan tasolle, on etäisyys. vaieen liittopoikkileikkauksen painopisteakselilta laatan tukipinnan tasolle, on pintabetonin painon, vaieen 1 muiden pysyvien kuormien ja madollisen väliaikaisten tukien poiston aieuttama palkin mitoitusmomentti, on laatan yötykuorman, vaieen pysyvien kuormien, palkille suoraan vaikuttavien kuormien ja madollisen väliaikaisten tukien poiston aieuttama palkin mitoitusmomentti. Väliaikaisten tukien poiston vaikutus lasketaan mukaan momenttiin M tc,ed tai M q,ed sen mukaan, missä vaieessa tämä vaikutus muodostuu. (3) Niissä laatoissa, joiden kodalla σ t,c,ed > f ctd,c, toimimattomien punosten määrä oletetaan taulukon 1/3 mukaiseksi. (4) Laatan pojan pituussuuntaisen alkeilun aieuttama tartuntakestävyyden pieneneminen otetaan uomioon olettamalla, että toimimattomissa punoksissa tartunta alkaa laatan päästä mitattuna 500 mm etäisyydeltä. Muut punokset ovat täysin toimivia ja niissä oletetaan olevan täysi tartuntalujuus. (5) Alapinnastaan alkeilleissa laatoissa ankkurointikestävyyden riittävyys ja ankkuroinnin vaikutus leikkauskestävyyteen osoitetaan toimivaa punosmäärää käyttäen kuten jäykälle tuelle tuetuissa laatoissa. NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

16 15 Taulukko 1/3 Laatan päässä 500 mm matkalla toimimattomien punosten määrä laatoissa, joiden kodalla σ t,c,ed > f ctd,c (kuva 6/3) Punoksia/uumakannas 1 3 Toimimattomat punokset/laatta, kpl 1 Toimimattomat punokset/uumakannas, kpl - 0,5 0, Palkin suunta σ t,c,ed > fctd,c 500 punosten tartunta ei toimi täysin tällä alueella Laatan suunta Kuva 6/3 Ontelolaatan pään toimivien punosten määrittely, kun σ t,c,ed > f ctd,c 4. KÄYTTÖRAJATILA (1)P Punosten korroosiosuojan riittävyys varmistetaan rajoittamalla punoksien kodalla olevien alkeamien leveyksien suuruutta RakMK B4 vaatimuksien mukaisesti (betoninormit, taulukko.16). () Halkeamaleveyttä w k vastaavana laatan tukipinnan venymänä ε cr käytetään arvoa ε cr = ( 3w + 01, ) 10 3 k missä w k on millimetrejä. Venymän ε cr ja w k vastaavuus esitetään taulukossa 1/4. Taulukko 1/4: Laatan tukipinnan suurimman sallitun venymän ε cr ja punoksen kodalla olevan sallitun alkeaman leveyden w k oletusvastaavuus. ε cr 10 3 w k [mm] 0,4 0,1 0,7 0, 1,0 0,3 1,3 0,4 NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

17 16 (3) Laatan tukipinnan venymän ε t,c,ek mitoituseto on (ks. kuva 1/4) Mtc, Ek M, εtcek,, = εt1, cek, + εt, cek, = y 1 + yb ( EΙ) ( EΙ) com, 1 b com, qek εc r (1) missä (EΙ) com,1 ja y b1 sekä (EΙ) com, ja y b ovat samat kuin kodassa 3.8() ja M tc,ek on pintabetonista, vaieeseen 1 kuuluvista muista pysyvistä kuormista ja madollisesta väliaikaisten tukien poistosta aieutuvan ominaiskuorman aieuttama palkin suurin momentti, M q,ek on laatan yötykuormasta, vaieeseen kuuluvista pysyvistä kuormista, palkille suoraan vaikuttavista kuormista ja madollisesta väliaikaisten tukien poistosta aieutuvan ominaiskuorman tuottama palkin suurin momentti. Väliaikaisten tukien poiston vaikutus lasketaan mukaan momenttiin M tc.ek tai M q.ek sen mukaan, missä vaieessa tämä vaikutus muodostuu. vaie 1: kuormana pintabetoni M tc,ek vaie : kuormana yötykuorma M q,ek - y b1 + ε t1,c,ek N.A1. N.A. (EI) com,1 (EI) ε t,c,ek = ε t1,c,ek + ε t,c,ek com, y b - + ε t,c,ek Kuva 1/4 Laatan tukipinnan venymän ε t,c,ek tarkastelu 5 SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET (1)P Ontelolaattojen taivutuskestävyyden kannalta tarpeetonta ylipunostamista tulee välttää ylisuuresta jännevoimasta aieutuvan aitallisen pitkäaikaiskäyristymän vuoksi. () Mitoitusleveyden kerroin k cd on kalibroitu laattojen murtorajatilan perusteella ja sen perusteella arvioidut käyttörajatilan taivutusjäykkyydet voivat olla todellista pienempiä ja taipumat todellista suurempia. Palkin mitoituksessa voidaan tämän vuoksi käyttää palkin todellisia jäykkyyksiä. (3) Jos laattojen ja palkin väliset liitokset ovat oleellisesti erilaiset kuin kertoimien k cd määrittelemisessä on oletettu, kyseisiä kertoimien arvoja voidaan käyttää vain jos laattojen varmuus murtumisen suteen ei pienene. Liitoksen vaarnat tulee sijoittaa läelle laatan keskikorkeutta. Vaikutusta kestävyyteen arvioidaan liitteen C avulla. (4)P Laattojen tai palkin rakennusaikaisen tuennan vaikutukset liittovaikutuksen aikaisten rasitusten lisääntymisessä tulee ottaa uomioon suunnittelussa. NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

18 17 (5)P Palkkien tai laattojen työnaikaisesta tukemisesta tulee olla maininta palkin asennuspiirustuksessa. Palkkeja tai laattoja ei työn aikana saa tukea asennussuunnitelmasta poikkeavasti ilman suunnittelijan lupaa. (6) Onteloiden täyttövalun peruspituus on 50 mm ja sitä ei katsota laatan pään vavistamiseksi. Tätä suuremmat täyttöpituudet voidaan ottaa uomioon kestävyyttä parantavana. Täyttövalun lujuuden tulee olla väintään f ck,cube 30 MPa. Laattojen päitä vavistettaessa täytetään elementin kaikki ontelot samanlaiseen pituuteen. (7) Pintabetonin pienin laattojen suuntainen raudoitus, jonka katsotaan lisäävän laattojen kestävyyttä, on 130 mm /m. Tästä riippumatta pintabetonissa tulee olla väintään Betoninormien mukainen minimiraudoitus. (8) Reiät, joiden laatan päästä oleva läin reuna on kauempana kuin 3k cd L 0, eivät vaikuta laattojen ja palkin väliseen oletettuun yteistoimintaan, mutta vaikuttavat laatan taivutus- ja alkeilukestävyyteen. (9) Jos laatan päätä läinnä oleva reiän reuna on läempänä kuin c ct laatan päästä ja reikä katkaisee ontelolaatan uumakannaksia, leikkausvuon mitoitusarvoa suurennetaan arvoon v l w,op missä v lw,op = v lw L L 0 0 b op (13) v l w on leikkausvuon mitoitusarvo laatastossa, missä ei ole reikää, b op on reiän sivumitta palkin suunnassa, ks. kuva 1/5 L 0 on palkin momentin nollakotien väli. < - c ct b op Palkin suunta b op Laatan suunta Laatan tuen reuna Kuva 1/5 Laatan pään läellä olevat reiät, jotka vaikuttavat leikkausvuon suuruuteen NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

19 18 (10) Osalle laatan pintaa keskittyneen kuorman F aieuttama laatan tukireaktio lasketaan lausekkeesta (kuva /5) missä b F L F L L b V F; b b ( ) c F c c,f = ev = F + c,top cf Lc bev kuitenkin aina b ev b c LF + + LF 1, Lc on kuormitetun pinnan leveys, on kuorman F keskipisteen etäisyys laatan tarkasteltavasta tuesta, L c on laatan jännemitta, b c on laattaelementin nimellisleveys (100 mm), cf on laatan yläkuoren pienin paksuus, c,top on pintabetonin paksuus. (14) b F c,top cf b m b m = b F + ( c,top + cf ) b ev Kuva /5 Pistekuorman jakaantuminen laatan tukireaktion laskemista varten 5.1 Palkin mitoitus murtorajatilassa (1) Palkki voidaan mitoittaa joko (a) kimmoteorian mukaan myötörajan ylittymisen suteen laskemalla palkkirakenteen kokonaismuodonmuutoskertymä ennen liittovaikutuksen alkamista ja vaieen 1 ja mukaisissa liittorakenteissa tai (b) tarkistamalla palkin taivutuskestävyys plastisuusteorian mukaan ilman yteistoimintaa ontelolaattojen kanssa. () Plastisuusteorian mukaista taivutuskestävyyttä laskettaessa palkin alapinnan venymän ε t (%) tulee täyttää eto 0, 35% + ε t % 7, m ja plastisen neutraaliakselin aseman tulee täyttää eto missä x u ε t xu 1 ε t / 0, 35% + 1 on palkin korkeus, on palkin puristetun osan korkeus, on palkin alapinnan venymä. NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

20 19 5. Ontelolaattojen tukipinta (1)P Ontelolaatoille järjestetään riittävä tukipinta. Tällaiseksi tukipinnaksi voidaan katsoa laattojen tyyppiyväksynnässä esitetty tukipinnan väimmäisleveys lisättynä 0 mm:llä. () Jos laatan tukipintaa ei ole mitoitettu laatan täydelle tukireaktiolle, vaan osan tukireaktiosta oletetaan siirtyvän olvautumalla, tällaisen tukipinnan katsotaan täyttävän laattojen tyyppiyväksynnän tukipintavaatimukset, kun RakMK B4 kaavan (.35) kertoimen β arvona käytetään ykköstä ja tukipinnan laskennallisena leveytenä laatan leikkauskestävyyttä laskettaessa käytetään nollaa. (3) Palkin sivupinnan ollessa vino voidaan tukipinnan leveytenä käyttää todellista leveyttä. 6 TAUSTA-ASIAKIRJAT JA VIITTAUKSET [1] M. Pajari (ed.), Design recommendations for ollow core slabs supported on beams. Tecnical Researc Centre of Finland, Espoo. Internal Report RTE37- IR-, 1995 [] M. Pajari ja L. Yang, Sear capacity of ollow core slabs on flexible supports. VTT Researc Notes 1587, VTT Espoo 1994 [3] M. Pajari, Sear resistance of prestressed ollow core slabs on flexible supports. VTT Publications 8. VTT Espoo 1995 [4] M. V. Leskelä ja M. Pajari, Reduction of te Vertical Sear Resistance in Hollow-Core Slabs wen Supported on Beams. Proceedings, Concrete 95 Conference, Vol. 1, Brisbane 1995, [5] M. Pajari ja H. Koukkari, Sear Resistance of PHC Slabs Supported on Beams Ι: Tests. ASCE Journal of Structural Engineering, September 1998, [6] M. Pajari, Sear Resistance of PHC Slabs Supported on Beams ΙΙ: Analysis. ASCE Journal of Structural Engineering, September 1998, [7] fib bulletin 6, Special design considerations for precast prestressed ollow core floors. fib 000 [8] M.V. Leskelä, Design of Hollow Core Slabs Supported on Beams According to Finnis Code of Practice. Report RTL 0068E, University of Oulu, Engineering Mecanics Laboratory, Oulu 003 NK18 versio (Laskentaesimerkki korjattu versioon verrattuna)

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Ontelolaataston tuenta matalapalkin varaan Ontelolaataston yhteydessä on aina tarkistettava laataston kantokyky yhdessä matalan palkin kanssa, koska

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN LIITE 14 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1994-1-1 EUROKOODI 4: BETONI- TERÄSLIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU. OSA 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä

Lisätiedot

Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa.

Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa. LAATTAPALKKI Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa. Laattapalkissa tukimomentin vaatima raudoitus

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

LIITTORAKENTEET-KIRJA TRY/by 58. Matti V. LESKELÄ OULU

LIITTORAKENTEET-KIRJA TRY/by 58. Matti V. LESKELÄ OULU LIITTORAKENTEET-KIRJA TRY/by 58 Matti V. LESKELÄ OULU KIRJAN TAUSTAT Liittorakenteet tulivat muotiin 1990-luvulla ja niitä pidettiin innovatiivisina Monia tuotteita kehiteltiin, jotkut osoittautuivat kilpailukykyisiksi

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi.

2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi. sivu 1 ABeam Pikamitoitusohjelma versio 2.1 Käyttöohje 1.0 Abeam pikamitoitusohjelma 1.1 Ohjelman käyttötarkoitus. Rakenteiden pääsuunnittelija suorittaa ABeam ohjelmalla ontelolaattatasoa kantavan A-

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan.

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan. 1 Betoninormikortti n:o 27 3.5.2012 ONTELOLAATTA - SEINÄLIITOS Eurokoodi 1992-1-1 1. Normikortin soveltamisalue Tämä normikortti käsittelee raskaasti kuormitettujen (tyypillisesti yli 8-kerroksisten rakennusten)

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm 5.9.013 1/5 Liitoksen DO306 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Alkuperäisen kuvan mukaisen koukkuraudoituksen sijaan käytetään suoraa tankoa.

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Rakenneterästen myötörajan f y ja vetomurtolujuuden f u arvot valitaan seuraavasti: a) käytetään suoraan tuotestandardin arvoja f y = R eh ja f u = R m b) tai käytetään

Lisätiedot

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki.

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki. YLEISTÄ Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki. Kaksi 57 mm päässä toisistaan olevaa U70x80x alumiiniprofiilia muodostaa varastohyllypalkkiparin, joiden ylälaippojen päälle

Lisätiedot

Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS

Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 30/10/2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heini

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Myötölujuuden ja vetomurtolujuuden arvot f R ja f R y eh u m tuotestandardista tai taulukosta 3.1 Sitkeysvaatimukset: - vetomurtolujuuden ja myötörajan f y minimiarvojen

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnittelu

Ontelolaattojen suunnittelu Ontelolaattojen suunnittelu - rei`itys ja varaukset, laattajako - valmistustekniikan tuomat reunaehdot - kuormat ja kuormien jako - kantokyky, laattatyypin valinta Ontelolaataston suunnitteluohje Alan

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET 1. Laattojen rei itys...3 2. Laattojen kavennukset ja vakiovaraukset...4 3. Erikoiselementit...7 4. Hormien sijoittelu ontelolaatastossa...8 4.1 Hormi laatan

Lisätiedot

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki Perustietoja - NR-ristikot kannatetaan seinän päällä olevalla palkilla P101. - NR-ristikoihin tehdään tehtaalla lovi kannatuspalkkia P101 varten. 2 1 2 1 11400

Lisätiedot

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 KANTAVUUS- TAUUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 SISÄYSUETTEO MITOITUSPERUSTEET... 3 KANTAVUUSTAUUKOT W-70/900... 4-9 W-115/750... 10-15 W-155/560/840... 16-24 ASENNUS JA VARASTOINTI... 25 3 MITOITUSPERUSTEET

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 21/2009 WQ- palkin poikkileikkauksen mitoitus normaali- ja palotilanteessa

TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 21/2009 WQ- palkin poikkileikkauksen mitoitus normaali- ja palotilanteessa TRY TERÄSNORIKORTTI N:o 1/009 WQ- palkin poikkileikkauksen mitoitus normaali- ja palotilanteessa Yhteyshenkilö: Jouko Kansa R&D anager Ruukki Construction Seinäjoentie 11 PL 900, 60100 Seinäjoki jouko.kansa@ruukki.com

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P103 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Välipohjan omapaino on huomattavasti suurempi

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA STANDARDIN EN 1992-1-2 SISÄLTÖÄ: Luvussa 2: Palomitoituksen perusteet Luvussa 3: Materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus Betoniteollisuuden kesäkokous 2017 11.8.2017 Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen Sisältö 1) Taustaa 2) Lujuuden lähtökohtia suunnittelussa 3) Lujuus vs. rakenteen

Lisätiedot

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)! LUT-Kone Timo Björk BK80A2202 Teräsrakenteet I: 17.12.2015 Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Lisätiedot

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

JÄNNITETTYJEN ONTELOLAATTOJEN CE-MERKINNÄN MUKAINEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN

JÄNNITETTYJEN ONTELOLAATTOJEN CE-MERKINNÄN MUKAINEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN 05.11.08 1 JÄNNTETTYJEN ONTELOLAATTOJEN CE-ERKNNÄN UKANEN SUUNNTTELU EUROKOODEN UKAAN 5.1. armuuskertomet (1) Betonn osavarmuuslukua vodaan CE-merktyllä tuottella penentää arvoon γ c,red1 1,35. (Kansallnen

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

TT- JA HTT- LAATTOJEN LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE 1- KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA

TT- JA HTT- LAATTOJEN LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE 1- KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA 1 SUUNNITTELUOHJE 15.4.2008 TT- JA HTT- LAATTOJEN LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE 1- KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA Ohje on laadittu Betonikeskus ry:n Elementtijaoksen toimesta. Elementtisuunnittelun

Lisätiedot

Revisio D 8.8.2010 A-palkkia voi käyttää sekä kansallisten RakMK-normien sekä Euronormien (SFS-EN) mukaisessa mitoituksessa.

Revisio D 8.8.2010 A-palkkia voi käyttää sekä kansallisten RakMK-normien sekä Euronormien (SFS-EN) mukaisessa mitoituksessa. Sisällysluettelo 1. A-PALKIN TOIMINTATAPA... 4 2. A-PALKIN MATERIAALIT JA RAKENNE... 4 2.1 A-palkin valmistusohjelma... 4 2.2 A-palkin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 A-Palkin käyttö... 5 2.4.1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari VÄÄNTÖRASITETUN RAKENNEOSAN EURONORMIIN PERUSTUVA KESTÄVYYSLASKENTAYHTÄLÖIDEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÄIVITETTY HBUS-VALUANKKURIT. BY käyttöseloste 5B EC2 no 48. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0

KÄYTTÖOHJE PÄIVITETTY HBUS-VALUANKKURIT. BY käyttöseloste 5B EC2 no 48. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 HBUS-VALUANKKURIT BY käyttöseloste 5B EC2 no 48 oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 2 1.1. TOIMINTATAPA... 2 2. MITAT, MATERIAALIT JA TOLERANSSIT... 2 2.1. HBUS-VALUANKKURI...

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän palkit PP101 ovat liimapuurakenteisia. - Palkki PP101 on jatkuva koko lappeen matkalla. 6000 - Palkin yläreuna on tuettu kiepahdusta

Lisätiedot

CWQ-liittopalkkijärjestelmä

CWQ-liittopalkkijärjestelmä CWQ-liittopalkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 3 2. Valmistus 3 2.1. Materiaali 3 2.2. Pintakäsittely 3 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 4 4.1. Palkin rakenne 4

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018

BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018 BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018 KESKIVIIKKONA 31.10.2018 HELSINGIN MESSUKESKUS Esijännitetyn pilarin toiminta Olli Kerokoski, yliopistonlehtori, tekn.tri, TTY Lähtötietoja Jännitetyn pilarin poikkileikkaus

Lisätiedot

SUORAN PALKIN RASITUKSET

SUORAN PALKIN RASITUKSET SUORAN PALKIN RASITUKSET Palkilla tarkoitetaan pitkänomaista rakenneosaa, jota voidaan käsitellä yksiulotteisena eli viivamaisena. Palkkia kuormitetaan pääasiassa poikittaisilla kuormituksilla, mutta usein

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

Stabiliteetti ja jäykistäminen

Stabiliteetti ja jäykistäminen Stabiliteetti ja jäykistäminen Lommahdusjännitykset ja -kertoimet Lommahdus normaalijännitysten vuoksi: Leikkauslommahdus: Eulerin jännitys Lommahduskerroin normaalijännitykselle, pitkä jäykistämätön levy:

Lisätiedot

α γ MPa α f γ f cd Mitoitus SFS-EN (EC2) mukaan Betoni

α γ MPa α f γ f cd Mitoitus SFS-EN (EC2) mukaan Betoni Mitoitus SFS-EN-1992-2-1 (EC2) mukaan Betoni Betonin nimellislujuus; merkintä C ck / ck,cube rak.luokka C sylinteri / kuutio-lujuus esim: C 25/30-2 sylinterilujuus ck 20 MPa kuutiolujuus ck,cube 30 MPa

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

Taulukkoja käytettäessä ei tarvita lisätarkistuksia leikkaus- ja vääntökestävyyden, ankkurointiyksityiskohtien tai lohkeilun suhteen.

Taulukkoja käytettäessä ei tarvita lisätarkistuksia leikkaus- ja vääntökestävyyden, ankkurointiyksityiskohtien tai lohkeilun suhteen. TAULUKKOMITOITUS 1. Yleistä Tässä esitetään eurokoodin SFS-EN 199-1- ja Suomen kansallisen liitteen mukainen taulukkomitoitus normaalipainoiselle betonille. Standardiin nähden esitystapa on tiivistetty

Lisätiedot

Tuomas Kaira. Ins.tsto Pontek Oy. Tuomas Kaira

Tuomas Kaira. Ins.tsto Pontek Oy. Tuomas Kaira Ins.tsto Pontek Oy Lasketaan pystykuorman resultantin paikka murtorajatilan STR/GEO yhdistelmän mukaan Lasketaan murtorajatilan STR/GEO yhdistelmän mukaisen pystykuorman aiheuttama kolmion muotoinen pohjapainejakauma

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS VERKKOLIITE 1a Diagonaalien liitos pääkannattajan alapaarteeseen (harjalohkossa) Huom! K-liitoksen mitoituskaavoissa otetaan muuttujan β arvoa ja siitä laskettavaa k n

Lisätiedot

Laskuharjoitus 3 Ratkaisut

Laskuharjoitus 3 Ratkaisut Vastaukset palautetaan yhtenä PDF-tieostona MyCourses:iin 14.3. klo 14.00 mennessä. Maholliset asia- ja laskuvirheet ja voi ilmoittaa osoitteeseen serge.skorin@aalto.fi. Laskuharjoitus 3 Ratkaisut 1. Kuvien

Lisätiedot

LIITTORAKENNEKURSSI EC4 LIITTORAKENTEET TAIVUTETUT LIITTORAKENTEET LIITTOPALKIT JA -LAATAT. TkT Matti V. LESKELÄ

LIITTORAKENNEKURSSI EC4 LIITTORAKENTEET TAIVUTETUT LIITTORAKENTEET LIITTOPALKIT JA -LAATAT. TkT Matti V. LESKELÄ LIITTORAKENNEKURSSI EC4 LIITTORAKENTEET 8. - 9.9.016 TAIVUTETUT LIITTORAKENTEET LIITTOPALKIT JA -LAATAT TkT Matti V. LESKELÄ 016 Tämä materiaali on tarkoitettu vain otsikossa mainitulle kurssille osallistujien

Lisätiedot

RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015. ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy)

RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015. ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy) RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015 ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy) ESITELMÄN SISÄLTÖ 1. MÄÄRITELMIÄ 2. ANKKUREIDEN MITOITUS YLEISTÄ 3. KALLIOANKKUREIDEN MITOITUS

Lisätiedot

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Maanvarainen pilari- ja seinäantura Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Eurocode Service Oy Sisarustentie 9 00430 Helsinki tel. +358 400 373 380 www.eurocodeservice.com 10.5.2011 Maanvarainen pilari- ja

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys 1(12) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Betoniteollisuus ry, Elementtisuunnittelu 2013 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Osan 1 esittely Palkin laskenta Pekka Nykyri, TkL, yliopettaja Oulun seudun ammattikorkeakoulu 21.11.2013

Lisätiedot

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET 1 2016-12-08 Toteutusluokan valinta Toteutusluokka valitaan seuraamusluokkien (CC1, CC2 ja CC3) sekä rakenteen käyttöön

Lisätiedot

PUHDAS, SUORA TAIVUTUS

PUHDAS, SUORA TAIVUTUS PUHDAS, SUORA TAIVUTUS Qx ( ) Nx ( ) 0 (puhdas taivutus) d t 0 eli taivutusmomentti on vakio dx dq eli palkilla oleva kuormitus on nolla 0 dx suora taivutus Taivutusta sanotaan suoraksi, jos kuormitustaso

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

LATTIA- JA KATTOPALKIT

LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT Kerto -palkit soveltuvat kantaviksi palkeiksi niin puurunkoisiin kuin kiviainesrunkoisiin rakennuksiin. Kerto-palkkeja käytetään mm. alapohja-, välipohja-,

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus, kevät 2016 Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Suunnitteluharjoituksena

Lisätiedot

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä.

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä. Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkona 2.3. ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä puiseen kyyhkyslakkaan, jonka numero on 9. Arvostellut kotitehtäväpaperit palautetaan laskutuvassa.

Lisätiedot

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1 Esimerkki 4: Tuulipilari Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. - Tuulipilarin yläpää on nivelellisesti ja alapää jäykästi tuettu. Halli 1 6000 TP101 4 4 - Tuulipilaria

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. := 1200mm. laatan jänneväli. L := 8000mm

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. := 1200mm. laatan jänneväli. L := 8000mm 5.9.013 1/5 Liitoksen DO305 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Alkuperäisen kuvan mukaisen koukkuraudoituksen sijaan käytetään suoraa tankoa.

Lisätiedot

by1030 Käytä desimaalien merkitsemiseen pilkkua. Käytä sivussa olevia painikkeita dokumentin sisällä liikkumiseen.

by1030 Käytä desimaalien merkitsemiseen pilkkua. Käytä sivussa olevia painikkeita dokumentin sisällä liikkumiseen. Halkeamaleveyden laskenta standardin mukaan Taipuman laskenta standardin mukaan Ankkurointipituuden laskenta standardin mukaan Tämä laskentapohja laskee annettujen voimasuureiden sekä rakenneja raudoitustietojen

Lisätiedot

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)! LUT-Kone Timo Björk BK80A2202 Teräsrakenteet I: 31.3.2016 Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1 Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET ANSION SEMENTTIVALIMO OY ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu Otsikko 3. 1. Yleistä

Lisätiedot

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja

Lisätiedot

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen 1. MASTOPILARIN MITOITUSMENETELMÄ 1.1 Käyttökohteet Mitoitusmenetelmä soveltuu ensisijaisesti yksilaivaisen, yksikerroksisen mastojäykistetyn teräsbetonikehän tarkkaan analysointiin. Menetelmän soveltamisessa

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006 CONCRETE RESIDENTIAL HOUSES PIENTALON TERÄSBETONIRUNKO https://www.virtuaaliamk.fi/opintojaksot/030501/1069228479773/11 29102600015/1130240838087/1130240901124.html.stx Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka,

Lisätiedot

Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu

Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu Kohtisuoraan tasoaan vasten levy ei kanna minkäänlaista kuormaa. Tässä suunnassa se on myös äärettömän joustava verrattuna jäykkyyteen tasonsa suunnassa. Levyn taivutus

Lisätiedot

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 9.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Palkin leikkausvoima- ja taivutusmomenttijakaumat ja kuviot (Kirjan luvut 7.2 ja 7.3) Osaamistavoitteet: Ymmärtää, miten leikkausvoima

Lisätiedot

TAVOITTEET Määrittää taivutuksen normaalijännitykset Miten määritetään leikkaus- ja taivutusmomenttijakaumat

TAVOITTEET Määrittää taivutuksen normaalijännitykset Miten määritetään leikkaus- ja taivutusmomenttijakaumat TAVOITTEET Määrittää taivutuksen normaalijännitykset Miten määritetään leikkaus- ja taivutusmomenttijakaumat Lasketaan suurimmat leikkaus- ja taivutusrasitukset Analysoidaan sauvoja, jotka ovat suoria,

Lisätiedot