Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, FI HELSINKI

2 Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu Työryhmä: Tampereen kaupunki Lotta Kauppila Ritva Kangasniemi Anna-Maria Niilo-Rämä Pia Hastio WSP Finland Oy Katriina Nyman Reetta Putkonen Olavi Raunio 1 / 30

3 Sisällysluettelo 1 Taustaa Maankäyttö ja liikenne Liikenteen vaikutukset hiilijalanjälkeen Metsäalan vähenemisen hiilijalanjälki Yhteenveto maankäytön ja liikenteen eroista Energian nettokäyttö asuinrakennuksissa Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 energiankäytön hiilijalanjäljen perustana Vaihtoehtojen väliset erot primäärienergian käytössä Asuinrakennusten primäärienergiankulutuksen hiilijalanjälki eri käyttötarkoituksissa Asuinrakennusten primäärienergiankulutuksen hiilijalanjälki eri OYK vaihtoehdoissa (VE A, VE B, VE C) Valaistuksen ja sähkölaitteiden osuus Lämpimän käyttöveden osuus Lämmityksen osuus Mahdollisuudet vaikuttaa asuinrakennusten energiankäytön hiilijalanjälkeen Rakentamisen hiilijalanjälki Oletettu keskiarvorakennus eri käyttötarkoitustyypeissä Keskiarvorakennusten rakentamisen hiilijalanjälki Rakentamisen hiilijalanjälki eri OYK vaihtoehdoissa Mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen hiilijalanjälkeen Yhteenveto hiilijalanjälkivertailusta ja suosituksista Hiilijalanjälkitarkastelun vaikuttimet yhdellä mittatikulla Suosituksia Maankäytön ja liikenteen suositukset Asuinrakennusten energiakäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suositukset / 30

4 1 Taustaa Ekotehokkuudelle on olemassa useita määritelmiä. Ekotehokkuus määriteltiin vuonna 1991 World Sustainable Business Councilin toimesta: Ekotehokkuus= tuotteen arvo/ ympäristökuormitus. OECD määrittelee ekotehokkuuden yhtälöksi, jonka muodostavat seuraavat komponentit: Ekotehokkuus= Elämänlaatu/ Ympäristöhaitat x Luonnonvarojen käyttö x Kulut VTT:n Helsingin kaupungille laatimassa Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu-raportissa (HEKO, 2010) kaupunkiympäristön ekotehokkuus (ekotehokkuuden kova ydin) on määritelty seuraavasti: kulutetut luonnonvarat x ympäristöhaitat asukas- ja työpaikkamäärä tai kokonaiskerrosala Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja energiankulutuksesta rakennukset, rakentaminen ja liikenne muodostavat suurimmat tekijät (ERA 17/YM,2010). Rakennettu ympäristö liikennejärjestelmineen aiheuttaa Suomessa 57% kasvihuonekaasupäästöistä. Teollisuus 37 % Energian loppukäyttö 2007 Yhteensä 307 TWh Muut 4 % Rakennukset 38 % Kasvihuonekaasupäästöt 2007 Yhteensä 78 Mt CO2-ekv Muut 13 % Rakennukset 32 % Teollisuus 30 % Liikenne 17 % Rakentaminen 4 % Liikenne 19 % Rakentaminen 6 % Lähde: ERA17 Kuva 1. Energian loppukäyttö ja kasvihuonepäästöt (ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017, YM 2010) Tässä työssä tutkittavien osa-alueiden valinnan perusteena ovat olleet yllä mainittu Suomen kasvihuonekaasupäästöjakauma sekä käytössä ja kehitteillä olevat alueiden ekotehokkuuden mittaristot, mm Yhdysvalloissa laajasti käytetyn ekotehokkuusmittarin LEEDin (Leadership in Energy and Environmental Design) alueversio Neighborhood Development sekä Helsingin kaupungin kehittämä ekotehokkuuden arviointityökalu HEKO (Kuva 2). 1 3 / 30

5 Kuva 2. Aluetason ekotehokkuusmittaristojen HEKO ja LEED for Neighborhood Development mittariston osa-alueet. Kuva 2:n HEKO-mittaristo antaa eri osa-alueille eri painotuksen: suurimmat painoarvot saa rakennusten energiankulutus, aluetehokkuus ja perusrakenteen määrä, joukkoliikenne- ja kävely/pyöräily-yhteydet, henkilöauton käyttö sekä sähkön- ja lämmöntuotanto. LEED- pisteyksen perusta on tekijöiden osuus kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajina. LEED ND-sertifiointijärjestelmä antaa painoarvoa mm. alueen oikealle sijainnille aluerakenteessa, alueen rakenteelle sekä rakenteen komponenteille. LEED ND asettaa tietyt lähtövaatimukset sertifioitavalle alueelle: Ojalan kaavavaihtoehtojen tapauksessa mm. aluetehokkuus ja yhteydet ympäröiviin alueisiin olisivat todennäköisesti rajanneet alueen jo sertifioinnin ulkopuolelle. Ojalan alueen osayleiskaavavaihtoehtojen ekotehokkuusvertailun perustaksi valittiin keskeisimpiä ekotehokkuuden vaikuttimia, jotka ovat tyypillisesti osin ristiriidassa toistensa kanssa. Pientalorakentaminen mahdollistaa ekologiset rakennusmateriaalit, mutta toisaalta johtaa kasvavaan yksityisautoiluun, huonompaan rakennusten energiatalouteen ja mittavampaan maankäyttöön, mikä esimerkiksi Ojalan tapauksessa vähentää metsän kasvun sitomaa hiilidioksidia. Tarkastelun kohteeksi valittiin näihin näkökulmiin perustuen seuraavat vaikuttimet: 1. Maankäyttö ja liikenne 2. Energian nettokäyttö asuinrakennuksissa 3. Rakentamisen hiilijalanjälki Tarkastelu pyrkii valottamaan näiden tekijöiden vaikutusten suuruutta suhteessa toisiinsa. Tämä on tehty valitsemalla yhteinen mittasuure, hiilijalanjälki ton-co2/hlö (50v aikana, ). Lasketut arvot perustuvat yksinkertaistuksiin, oletuksiin ja moniin rajauksiin, eikä hiilijalanjälkeä eri osille ole laskettu kaikilta osin standardin mukaisesti. Numerot eivät siis ole absoluuttisia arvoja vaan laskelmat pyrkivät ensisijaisesti osoittamaan kunkin vaikuttimen erot eri kaavavaihtoehdoissa ja toissijaisesti kuvaamaan eri vaikutusten keskinäiset suurusluokkaerot. Huom CO2 yksikkönä tässä raportissa tarkoittaa kaikkia kasvihuonekaasuja muutettuna CO 2 -ekvivalentiksi. On muistettava, että kasvihuonekaasupäästöt muodostavat vain osan ekotehokkuuden kovasta, mittavasta ytimestä. Tässä työssä tarkasteltujen elementtien ulkopuolelle jää osa ekotehokkuuden kovan ytimen 4 / 30

6 osa-alueista kuten maaperän rakennettavuuden, tulvasuojelun, jätehuollon, vedenkulutuksen, sekä greenfield -alueelle rakentamisen kustannukset sekä kaikki sosioekonomiset ulottuvuudet. 2 Maankäyttö ja liikenne Aluerakenteen aiheuttamat päästöt on tässä rajattu maankäytön aiheuttaman liikennesuoritteen päästöiksi sekä metsäalan vähenemän päästöiksi. Ojalan osayleiskaavan kaikki luonnosvaihtoehdot edustavat esikaupunkimaista rakentamista metsän siimekseen, kauas Aitolahdentien pääjoukkoliikennereitistä. Tämä heijastuu alhaisessa asukastiheydessä ja aluetehokkuudessa, joka puolestaan nostaa yhdyskuntatekniikan, joukkoliikenteen, julkisten ja yksityisten palveluiden investointikynnystä ja yksikköhintaa. Henkilöautoiluun perustuva elämäntyyli puolestaan lisää merkittävästi alueelta syntyviä päästöjä. Alla olevaan taulukkoon on koottu maankäytön keskeiset pinta-alat. Taulukko 1. Luonnosvaihtoehtojen pinta-alat, asukastiheys ja aluetehokkuus seutumittakaavassa VE A VE B VE C + Uudet asuinalueet (ha) Ennestään rakennetut asuinalueet (ha) Työpaikat (ha) = Rakennettu ala (ha) EP ja EA-alueet (ha) Nykyiset liikennealueet (ha) Luo - alueet (ha) = Rakentamiseen ulkopuolelle rajatut alueet ET- ja EV-alueet Melualueet (ha) Viher- ja maa- ja metsätalousalueet (ha) = Koko suunnittelualue yht. (ha) Asutukseen soveltuvaa aluetta (ha) Asuntorakentamisen kerrosala (m2) Asukkaita Nettoasukastiheys (as/ha) 19,01 15,76 15,56 Nettoaluetehokkuus 0,10 0,08 0,08 Kokonaisala (ha) Asuntorakentamisen kerrosala (m2) Asukkaita Bruttoasukastiheys (as/ha) 10,38 9,10 8,68 Bruttoaluetehokkuus 0,05 0,05 0,05 Alla olevissa kuvissa on esitetty eri luonnosvaihtoehtojen aluetehokkuudet. 5 / 30

7 Kuva 3.1. Luonnosvaihtoehto A:n korttelitehokkuudet. (Lähde: WSP Finland Oy) Kuva 3.2. Luonnosvaihtoehto B:n korttelitehokkuudet t. (Lähde: WSP Finland Oy) Kuva 3.3. Luonnosvaihtoehto C:n korttelitehokkuudet. (Lähde: WSP Finland Oy) Kuva 3. Luonnosvaihtoehtojen asuinalueiden aluetehokkuudet (asuinkerrosala/asuinkortteleiden pinta-ala). 6 / 30

8 Kaikissa vaihtoehdoissa bruttoaluetehokkuus 1 on aluetasolla hyvin alhainen (0,05) ja bruttoasukastiheys 2 hehtaaria kohden 9-10 asukasta. Jos maa-alasta vähennetään asumiseen sopimattomat alueet, asutukseen soveltuvaa aluetta on ha ja nettoaluetehokkuus 3 vaihtelee 0,08 ja 0,10 välillä, nettoasukastiheys 4 15,6-19 asukkaan/ha välillä. Vaihtoehdoissa A ja B muodostuu Ojalan ydinalueelle tiiviimpi keskusta, mutta ydinaluetta ympäröivät osa-alueet (Atala, Kumpula, Haapakorven työpaikka-alue, puolustusvoimien alue) muodostavat saarekkeita metsän keskelle ja yhteys niiden välillä on heikkoa. Yhteyden puuttuessa myös palveluiden vaatima asukaspohja on heikko, jolloin lähipalveluita ei synny alueelle helposti. Lamminrahkan alueen toteutuksen ja painopisteen epävarmuus lisäävät osa-alueiden pirstaleisuutta. Ojalan alueesta ei muodostu seuturakenteellisesti täydentävää tai eheyttävää elementtiä, joka edistäisi osa-alueiden välistä liikkumista tai palvelusynergiaa. Vaihtoehtojen vaikutukset Alueen asukasmäärä moninkertaistuu nykyisestä 800 asukkaasta ja asukkaan välille. Osayleiskaavan aiheuttama muutos rakentamattomien alueiden määrään on suuri (kts. Taulukko 1). Kaikissa vaihtoehdoissa ydinalueen rakentamisen painopiste palvelukeskuksineen sijoittuu voimakkaasti pois Aitolahdentieltä ja suuntautuu kohti Lamminrahkaa ja Kangasalan rajaa. Nettoasukastiheys 4 on esikaupunkimainen 15,6-19,0 asukasta /ha (pl. puolustusvoimien alueet). Kaikissa vaihtoehdoissa rakentamisen tehokkuus vaihtelee pientalomaisesta kerrostalotehokkuuteen. Vaihtoehto A mahdollistaa alueen kasvun nykyisestä 770 asukkaasta asukkaaseen. Asutukseen varatusta pinta-alasta 72 % on varattu pientalovaltaisille alueille, joille sijoittuisi 57 % asukkaista. 28 % asutukseen varatusta alasta on varattu kerrostalovaltaiselle alueelle, jonne sijoittuisi 42 % asukkaista. Alueelle jo nyt tyypillinen väljä pientaloasutus (AP ja AP-1) lisääntyy eniten. Taulukko 2. Kunkin luonnosvaihtoehdon asuinalueen kaavamerkinnän kerrosalat ja kerrosalan prosenttiosuus asuinalueiden kokonaiskerrosalasta VAIHTOEHTO A (k-m2 / %) VAIHTOHTO B (k-m2 / %) VAIHTOEHTO C (k-m2 / %) AK / 42 % / 44 % / 16 % AP / 33 % / 25 % / 15 % AP / 26 % / 31 % / 27 % A / 42 % Kerrosala yht. (k-m2) / 101 % / 100 % / 100 % Vaihtoehdossa B on kyse vaihtoehtojen A ja C välimuodosta asukkaiden määrän ja asumiseen varatun pinta-alan osalta. Vaihtoehto mahdollistaa alueen kasvun nykyisestä 770 asukkaasta asukkaaseen. Asutukseen varatusta pinta-alasta 72 % on varattu pientalovaltaisille alueille, joille sijoittuisi 56 % asukkaista. 28 % asutukseen varatusta alasta on varattu kerrostalovaltaiselle alueelle, jonne sijoittuisi 44 % asukkaista. Alueesta tulisi siis tiiviin ja väljän sekä kaupunkimaisuuden ja kylämäisyyden välimuoto. Vaihtoehdon C ratkaisulla on pyritty mahdollistamaan luonnonläheinen omakotitaloasuminen. Vaihtoehto mahdollistaa alueen kasvun nykyisestä 770 asukkaasta asukkaaseen, jolloin asukasmäärän kasvu olisi 1 Bruttoaluetehokkuus = Asuinrakennusten kerrosala/ Projekti-alueen maa-ala 2 Bruttoasukastiheys = Asukkaat/ Projektin maa-ala 3 Nettoaluetehokkuus= Asuinrakennusten pinta-ala/ Asumiseen käytettävissä oleva maa-ala 4 Nettoasukastiheys = Asukkaat/ Asumiseen käytettävissä oleva maa-ala 7 / 30

9 pienin. Asumiseen varatusta alasta 90 % on varattu pientalovaltaisille alueille ja 10 % kerrostaloalueelle. Väestöstä 39 % sijoittuisi väljälle pientalovaltaiselle alueelle, 44 % tiiviille pientaloalueelle ja 16 % kerrostaloihin. Vaihtoehdossa C pientaloasutus lisääntyy eniten sekä pinta-alan että asukasmäärän osalta. Ojalaan ei vaihtoehdossa C muodostu selkeää keskustaa toisin kuin vaihtoehdoissa A ja B. Keskusta-alue on muita vaihtoehtoja matalampi, väljempi eikä yhtä kaupunkimainen. Alueen tulevat lähipalvelut on kuvattu luvussa Ojalan keskustaan on suunniteltu n. 50 palvelutyöpaikkaa vaihtoehdosta riippumatta, mikä on verraten pieni määrä irrallisena keskuksena. Palvelujen osalta suurimmat erot syntyvät siitä, kuinka palvelut sijoittuvat suhteessa nykyiseen asutukseen ja Lamminrahkaan. Tukeutuessaan Lamminrahkan keskustaan Ojala voisi muodostaa varteenotettavan paikallisen palvelukeskuksen. Tämä vaatisi kuitenkin luonnosvaihtoehto A-tyyppistä ratkaisua, jossa palvelukeskus tukeutuu Ojalan ydinalueen eteläosaan lähelle Lamminrahkan keskustaa (mikäli se sijoittuu Lamminrahkan länsiosaan). Tämä tarjoaa etuja palvelujen järjestämisen kannalta. TKRS:ssa edellytetäänkin, että kuntien rajaalueilla velvoitetaan järjestämään palvelut yhteistyössä. Työpaikkarakentaminen keskittyy Aitovuoren pohjoispuolelle, ja työpaikkoja muodostuu ydinalueen 50 palvelutyöpaikan ja Aitovuoren 100 työpaikan lisäksi. Kaikissa vaihtoehdoissa Ojalan pohjoisosa muuttuu selvästi työpaikka- ja teollisuusalueeksi, kun taas Ojalan keskustasta muotoutuu lähipalvelujen alue. Vaihtoehto A mahdollistaa työpaikkaa suurimmalla toimisto- ja teollisuusrakentamiseen varatulla alalla. C-vaihtoehto mahdollistaa työpaikkaa. Tällöin kaava-alueen pohjoisosa profiloituisi vaihtoehdoissa A ja C vaihtoehtoa B selkeämmin työpaikka- ja teollisuusalueeksi. Vaihtoehdossa B työpaikkojen määrä on pienin, 700 työpaikkaa, ja siten työllistävä vaikutus on vähäisin. Osa tästä selittyy sillä, että muihin vaihtoehtoihin verrattuna pohjoisosan teollisuus- ja työpaikka-alueelta on varattu suurin ala maa- ja metsätaloutta varten. Työpaikat on sijoitettu kaikissa vaihtoehdoissa asumisesta erilleen (pl. lähipalvelut). Ratkaisun taustalla on se, että Ojalasta on haluttu tehdä selkeästi asuinalue ja rauhoittaa keskusta-alue työpaikkaliikenteeltä. Pohjoisella työpaikka-alueella arjen sujuvuuden edistäminen lomittamalla asumista, palveluita ja työpaikkoja (yksi TKRS 2030:n tavoitteista) toteutuu hyvin suhteessa Nurmi-Sorilan tulevaan keskustaan, mutta heikommin suhteessa Ojalan keskustaan. Alueen pohjoisosan laaja työpaikka-alue sijaitsee hyvien logististen yhteyksien varressa ja alueella lienee Tampereen kaupungin mukaan olevan laajenemiskapasiteettia. Kuitenkin etäisyys osayleiskaavan joukkoliikenteen luonnosvaihtoehtoihin merkittyihin joukkoliikennekäytäviin venyy pitkäksi kaikissa vaihtoehdoissa, joten alueen työpaikkaliikenne tukeutunee henkilöautoiluun. Tosin Kangasalan Ruutanan alueen joukkoliikenne kulkee Tarastenjärventietä pitkin ja se palvelisi myös Haapakorven aluetta. 8 / 30

10 2.1 Liikenteen vaikutukset hiilijalanjälkeen Liikenteen vaikutukset hiilijalanjälkeen mallinnettiin selvittämällä mahdollisia eroja asukaskohtaisessa henkilöautoliikenteessä ja julkisten kulkuneuvojen käytössä. Kilometrisuoritteille laskettiin ominaispäästökerroin ja sitä kautta hiilijalanjälki. Joukkoliikennevyöhykkeen asukastiheyden on oltava vähintään 20 as/ha (Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot, YTK). Aluetehokkuuden osalta Autoriippuvaisen yhdyskunnan julkaisussa on johdettu seuraavat raja-arvot eri vyöhykkeille: autovyöhyke < 0.05 jalankulun reunavyöhyke + joukkoliikennevyöhyke < 0.15 jalankulkuvyöhyke Vaihtoehtojen asukastiheys ja aluetehokkuus on laskettu kahdella tavalla. Bruttoluvuissa on huomioitu koko kaava-alueen pinta-ala ja nettoluvuissa on huomioitu vain rakentamiseen soveltuva pinta-ala. Kulkumuototarkastelussa vaihtoehdot on arvioitu jälkimmäisellä tavalla laskettujen tehokkuuksien mukaan, sillä esimerkiksi joukkoliikenteen palvelualuetta ovat vain rakentamiseen soveltuvat alueet. Nettoaluetehokkuuden perusteella kaikissa vaihtoehdoissa Ojala ja Risso ovat joukkoliikennevyöhykettä, jonka tilastolliset kulkumuotojakaumat Tampereen seudulla on esitetty alla (Taulukko 3Error! Reference source not found.). Jos vyöhyketarkastelu tehdään bruttolukujen tai asukastiheyden mukaan, alue on kaikissa vaihtoehdoissa autovyöhykettä. Kulkumuoto-osuuksissa ei ole merkittäviä eroja Tampereen seudulla autovyöhykkeen ja joukkoliikennevyöhykkeen osalta. Taulukko 3. Tampereen seudulla matkojen kulkumuoto-osuudet auto- ja joukkoliikennevyöhykkeellä (Lähde:Ympäristöministeriö) Autovyöhyke jkl-vyöhyke Kävely 24 % 21 % Pyöräily 7 % 10 % Joukkoliikenne 11 % 11 % Henkilöauto 57 % 56 % Vaihtoehdon A joukkoliikennesuunnitelmassa bussilinjalle on esitetty myös katuratikkavaihtoehto. Asiantuntija-arvion mukaan katuratikka houkuttelee keskimäärin 20 % enemmän matkustajia kuin bussi, mikä kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta kahden prosenttiyksikön verran. Suoritteen osalta vyöhykkeiden välillä on suuremmat erot. Autovyöhykkeen keskimääräinen henkilöautosuorite on 28.3 km/asukas/vrk. Joukkoliikennevyöhykkeellä asuvan keskimääräinen henkilöautosuorite on 22.6 km / asukas / vrk. Suoritteeseen vaikuttavat alueen sijainti keskustapalveluihin nähden ja alueen omat palvelut. Vaihtoehtojen maankäyttö, asukastiheys ja aluetehokkuus ovat hyvin samankaltaisia, joten erot asukaskohtaisissa henkilöauton liikennesuoritteissa ovat vähäisiä. Alueiden asukaskohtaiset liikennesuoritteet on arvioitu henkilöautojen ja bussien osalta. Työssä on laskettu Ojalan sisäinen ajosuorite, joka perustuu katuverkon ja bussilinjojen pituuteen eri vaihtoehdoissa. Tarkastelussa ei ole käytetty liikennemallia. Henkilöauton osalta on laskettu pääkatuverkon yhteispituus. Laskelmissa oletettiin, että keskimäärin yhden matkan pituus on kolmannes koko pääkatuverkon pituudesta. Vuorokausisuorite on laskettu liikkumistut- 9 / 30

11 kimuksesta saatujen tunnuslukujen avulla. Sen mukaan Tampereen seudulla, joukkoliikennevyöhykkeellä asuva tekee keskimäärin 2.16 kotiperäistä matkaa vuorokaudessa, näistä 57 % henkilöautolla ja henkilöauton kuormitus on 1.6 henkilöä / auto. Kokonaissuoritteeseen on lisätty liikkumistutkimuksen keskiarvo autovyöhykkeen henkilöautosuoritteesta, joka on 28,3 auto-km/asukas/vrk. (Taulukko 4) Taulukko 4. Arvio asukaskohtaisesta vuorokauden henkilöautosuoritteesta VEA VEB VEC Ojalan pääkadun pituus [km] 4 4,35 4,4 kotiperäistä matkaa per asukas vuorokaudessa: [matkaa/asukas/vrk] 2,35 Henkilöauton kulkumuoto-osuus matkoista [%] 56 henkilöauton kuormitus [hlöä/auto] 1,6 Ojalassa henkilöautosuorite [auto-km/asukas/vrk] 1,10 1,19 1,21 Kokonaissuorite [auto-km / asukas / vrk] Ojalan lisäksi pieni ero ajosuoritteissa löytyy myös Risson pohjoisosasta, jossa vaihtoehdoissa A ja C on esitetty pientalovaltainen alue. Vaihtoehdossa A alue tukeutuu Lamminrahkan palveluihin myös liikenneyhteyksien osalta ja alueelle on suunniteltu yli 220 asukasta. Tällöin Lamminrahkan keskusta tulee lähelle Tampereen rajaa. Vaihtoehdossa C alueelle kuljetaan Rissonkadun kautta (etäisyys Rissonkadulle on noin 600 m). Asukkaita on yhteensä noin 70. Liikenteellisten vaikutusten on arvioitu olevan marginaaliset kokonaisuuden kannalta. Tätä eroa ei ole huomioitu edellä olevan taulukon laskelmissa, kun alueen yhteydet suunnittelualueen ulkopuolelle ovat epäselvät ja alue rajautuu Lamminrahkan rajaan. Bussien osalta laskettiin eri vaihtoehtojen bussilinjojen pituudet Ojalassa (Taulukko 5). Ojalan joukkoliikennepalvelut toteutetaan pidentämällä olemassa olevia Tampereen keskustaan meneviä bussilinjoja. Ojalan asukkaiden osalta busseista aiheutuvat päästöt laskettiin lisäämällä Ojalan suoritteeseen myös ne lisävuorot, jotka lisätään suunnittelualueen uuden maankäytön vuoksi. Lisämaankäytöstä johtuen nykyisen puolen tunnin vuorovälin sijaan arvioitiin, että ajetaan kolme vuoroa tunnissa. Tämä kolmas vuoro on laskettu Tampereen keskustaan asti (12 km) Ojalan asukkaiden suoritteeseen. Bussien suorite on jaettu koko suunnittelualueen asukasluvulla, vaikka käytännössä Aitolahdentien läheisyydessä asuvat käyttävät tämän tien bussipalveluita. Taulukko 5. Arvio vuorokauden bussisuoritteesta per asukas Ojalassa (huom. alueen ulkopuolinen liikenne ei sisälly lukuihin) VEA VEB VEC linja I linja II Suorite Risso yhteensä linjojen suorite suunnittelualueella Bussisuorite suunnittelualueella (km/vrk) Bussisuorite [bussi-km / asukas/vrk] / 30

12 Suunnittelualueen henkilöauto- ja bussisuoritteiden perusteella on laskettu liikenteen hiilijalanjälki. Erot on saatu vain sisäisen liikenteen osalta, koska arviointityössä ei ole käytetty liikennemallia. Erot on laskettu katuverkon ja joukkoliikennelinjojen pituuksien avulla. Henkilöauton kokonaissuorite per asukas on otettu liikkumistutkimuksesta. Lukuun on lisätty Ojalan sisäinen suorite per asukas. Bussin kokonaissuorite per asukas on arvioitu etäisyytenä Tampereen keskustasta. Tarkemmat asukaskohtaiset kokonaissuoritteet saataisiin seudun liikennemallista. Tämän TALLI-mallin avulla selviäisi myös liikennevirtojen suuntautuminen ja uuden liikenneverkon houkuttelema alueen läpiajoliikenteen osuus liikennemäärästä. Päästölaskennan perusteena noudatettiin yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskevaa Liikenne 2050 etenemissuunnitelmaa, jonka mukaan tavanomaisia polttoaineita käyttäviä autoja olisi kaupunkiliikenteessä oltava 50 % vähemmän vuoteen 2030 mennessä, ja ne olisi poistettava kokonaan kaupunkiliikenteestä vuoteen 2050 mennessä. Tarkastelussa tehtiin lisäksi seuraavat yksinkertaistukset ja oletukset: 1. Oletettiin, että 1) 2050 päästöt on 0 g/km ja 2) muutos tästä päivästä sinne on lineaarinen päästöt oletettiin nollaksi. 2. Henkilöautojen osalta nykypäästötasosta ei ole tilastollista arvoa Suomessa. Käytettiin liikenteessä olevien autojen keski-ikää 10,3 v (AKE) vastaavan vuoden (2001) ensirekisteröityjen autojen keskimääräistä hiilidioksidipäästökerrointa 179 g/km (AKE / tilastokeskus). 3. Näillä perustein laskettuna henkilöautojen kilometrikohtaiset päästöt aikavälillä olisi 68 g-co2/km(auto). Tampereella keskimääräinen autojen täyttöaste on 1,6, joten henkilötasolla henkilöautoliikenteen päästö on 42,5 g-co2/hkm 4. Bussiliikenteen hiilidioksidipäästöjen nykytasoksi oletettiin VTT:n LIPASTO laskentajärjestelmästä poimittuna a. Kun bussi täynnä (5 h), 17 g-co2/hkm b. Muulloin (12 h) 62 g-co2/hkm c. Keskiarvo on siis (12*62+5*17) / 17 = 49 g-co2/ hkm 5. Soveltamalla oletus 1. bussille, saatiin keskiarvoksi 18,6 g-co2/hkm tai 448 g-co2/km(bussi) 6. Kun suoritteet on laskettu auto/bussi-km per asukas, päästölaskelmissa on käytetty auton ja bussin päästökerrointa. Taulukko 4:ssa ja Taulukko 5:ssa laskettuihin kilometrimääriin, sekä yllä listattuihin oletuksiin perustuen tehtiin vertailu liikenteen hiilijalanjäljestä (Taulukko 6). 11 / 30

13 Taulukko 6. Asukkaan liikenteestä Ojalan alueella aiheutuvan hiilijalanjäljen erot eri vaihtoehdoissa VE A VE B VE C Bussi, km/vuosi/asukas Henkilöautot, km/vuosi/asukas CO2-g/km-bussi, ka 50 v CO2-g/km-polttomoottori, ka 50v Liikenteen hiilijalanjälki bussit CO2- ton/asukas/50v 1,3 1,6 1,8 Liikenteen hiilijalanjälkihenkilöauto CO2- ton/asukas/50v 29,4 29,5 29,6 Liikenteen hiilijalanjälki yhteensä CO2- ton/asukas/50v 30,8 31,1 31,4 2.2 Metsäalan vähenemisen hiilijalanjälki Metsä-alan pysyvän vähenemisen vaikutusta hiilijalanjälkeen arvioitiin puuston vuosittaisen kasvun sitoman hiilen perusteella. Metsäalan pysyvä vähenemä on laskettu Taulukko 7:ssa. Taulukko 7. Metsäalan väheneminen lisärakentamisen seurauksena eri OYK vaihtoehdoissa VE A VE B VE C + Asuinalueet (ha) Työpaikat (ha) Puolustusvoimien käytössä olevat alueet (ha) Kadut (ha) = Rakennettu ala (ha) Ennestään rakennettu ala (ha) = Uutta rakennettua alaa (ha) Metsäalan vähenemisen hiilijalanjälkivaikutus on laskettu alla Taulukko 8:ssa. Metsätalousinsinööri, Eric Raunio HAMK:sta arvioi karkealla tasolla, ilmakuvien ja luontokuvauksen perusteella kasvun alueella olevan pitkällä aikajaksolla luokkaa 4-6 m3-kiinto/ha,a ja että puusto on havupuuvaltaista. Laskenta tehtiin oletuksella 5 m3-kiinto/ha,a, oletuksella että puu sisältää hiiltä n. 200 kg/m3-kiinto [1], mikä taas vastaa 750 kg CO2:ta [1]. Yhden hehtaarin pysyvä metsäalan väheneminen aiheuttaa siis vuosittaisen hiilijalanjälkilisäyksen 3750 kg-co2/ha. Taulukko 8. Metsäalan vähenemisen hiilijalanjälkivaikutus asukasta kohti 50 vuoden aikajaksolla VE A VE B VE C Metsäalan väheneminen, (=uutta rakennettua alaa) Asukasluku Metsän hiilinielu ton-co2/ha, a 0,375 0,375 0,375 Hiilijalanjälki CO2-ton/asukas/50v 1,1 1,0 1,2 12 / 30

14 2.3 Yhteenveto maankäytön ja liikenteen eroista Kaikissa vaihtoehdoissa bruttoaluetehokkuus 5 on aluetasolla hyvin alhainen (0,05) ja bruttoasukastiheys 6 hehtaaria kohden 9-10 asukasta. Jos maa-alasta vähennetään asumiseen sopimattomat alueet, nettoaluetehokkuus 7 vaihtelee 0,08 ja 0,10 välillä, nettoasukastiheys asukkaan/ha välillä. Asukasmäärän ja työpaikkamäärän vaihtelu eri luonnosvaihtoehdoissa on pientä. Asuntotyyppien jakaumassa ja tilallisessa distribuutiossa on enemmän eroja. Taulukko 9:ään on koottu vaihtoehtojen keskeiset erot. Taulukko 9. Vaihtoehtojen keskeiset erot Arvioitavat vaikutukset VE A "Kukkula" VE B "Nauha" VE C "Kylä" Alueelliset vaikutukset Vaihtoehto tarjoaa parhaat synergiaedut Lamminrahkan kanssa, jos Lamminrahkan keskusta sijoittuu vaihtoehdon mukaisesti alueen luoteisosaan. Ojala jää kuitenkin hyvin irralliseksi Kumpulan alueesta ja Aitolahdentiestä, ja alueelle ei muodostu 'porttia'. Haapakorven työpaikkaalue jää irralliseksi. Alueen asukastiheys ja kokonaisaluetehokkuus ovat vaihtoehtojen korkeimmat, mutta silti alhaiset: yleisilme on esikaupunkimainen. Jos Lamminrahkan keskusta muodostuu alueen kaakkoisosaan, tarjoaa se parhaat synergiaedut tämän kanssa. Ojala jää kuitenkin hyvin irralliseksi Kumpulan alueesta ja Aitolahdentiestä, ja alueelle ei muodostu 'porttia'. Olkahisten työpaikka-alue jää irralliseksi. Asukastiheys ja aluetehokkuus ovat alhaisia: yleisilme on esikaupunkimainen. Tarjoaa heikoimmat synergiaedut sekä Kumpulan että Lamminrahkan kanssa. Alueelle ei muodostu Aitolahdentieltä 'porttia'. Olkahisten työpaikkaalue irrallinen. Asukastiheys ja aluetehokkuus alhaisin vaihtoehdoista, yleisilme kylämäinen. Maankäyttö Kaikki suunnitelman osa-alueet ovat yksipuolisia maankäytöltään eivätkä edistä ympärivuorokautista toimintaa. Asumistyyppejä löytyy useita, joka edistää elinkaariasumista ja sosiaalista monipuolisuutta. Palvelutarjonta on heikkoa pienestä asukaspohjasta johtuen. Kuten vaihtoehto A, mutta kerrostaloasumiselle ei löydy vaihtoehtoja Ojalan ydinalueelta. Liikkumisen osalta alueen hiilijalanjälki on hyvin samankaltainen kaikissa vaihtoehdoissa. Liikkumisen arviointi tehtiin tässä työssä vyöhykenäkökulmasta. Kun tarkastellaan Risson ja Ojalan asuinalueita, aluetehokkuuksien perusteella ne ovat joukkoliikennevyöhykettä. Asukastiheydeltään ne eivät aivan yllä joukkoliikennevyöhykkeen minimiarvoihin. Toisin sanoen näitä alueita voisi kutsua raja-tapauksiksi kestävän liikkumisen kehittymisen kannalta. Vyöhyketarkastelussa matkojen kulkutapaosuudet ovat hyvin samankaltaiset Tampereen seudun joukkoliikenne- ja autovyöhykkeen välillä. Merkittävämpi ero vyöhykkeiden välillä on henkilöautosuorite per asukas vuorokaudessa. Tähän vaikuttavat alueen sisäiset palvelut mukaan lukien liikkumisen palvelut ja alueen sijainti keskustaan nähden. Näistä jälkimmäinen on kaikissa vaihtoehdoissa sama. Alueen sisäiset palvelut on esitetty lähipalveluina kaikissa vaihtoehdoissa, mutta vaihtoehdossa A aluetehokkuus ja asukastiheys on 5 Bruttoaluetehokkuus = Asuinrakennusten kerrosala/ Projektialueen maa-ala 6 Bruttoasukastiheys = Asukkaat/ Projektin maa-ala 7 Nettoaluetehokkuus= Asuinrakennusten pinta-ala/ Asumiseen käytettävissä oleva maa-ala 8 Nettoasukastiheys = Asukkaat/ Asumiseen käytettävissä oleva maa-ala 13 / 30

15 suurin, joten sillä on parhaimmat edellytykset omiin lähipalveluihin. Ojala myös kytkeytyy parhaiten vaihtoehdossa A ympäröiviin alueisiin ja niiden palveluihin, joten palvelunäkökulmasta vaihtoehdolla A on parhaat edellytykset kestävien liikkumismuotojen edistämiseen. Joukkoliikenteen näkökulmasta alueen palvelutaso paranee, jos Ojalan asuinalueen bussireitit voidaan järjestää yhden bussilinjan avulla. Tällöin voidaan tihentää vuoroväliä. Muutos edellyttää asumisen sijoittamista bussilinjan vaikutusalueelle. Tavoitteissa on asetettu bussipysäkin enimmäisetäisyydeksi 400 metriä. 14 / 30

16 3 Energian nettokäyttö asuinrakennuksissa Energiankäyttö asuinrakennuksissa koostuu lämmityksestä, lämpimästä käyttövedestä sekä sähkön käytöstä valaistuksessa ja laitteissa. Energiankäytön hiilijalanjälki koostuu yksinkertaistetusti kahdesta tekijästä, jotka ovat a) käytetty energiamäärä ja b) energiantuotantotapa. Lähtökohtaisesti rakennustyyppien/asumistapojen (kerrostalo, pientalo, rivitalo) välillä keskeisin ero energiankäytön osalta on lämmitysenergian tarpeessa. Lämpimän käyttöveden tarve asukasta kohti on oletettavasti koko lailla vakio, riippumatta asumismuodosta. Laitteiden ja valaistuksen sähkön käyttö sen sijaan on riippuvainen myös asumisväljyydestä ja on sikäli oletettavasti asukasta kohti pientalossa tai rivitalossa suurempi kuin kerrostalossa. Lämmitykseen käytettävä nettoenergiamäärä taas riippuu lähinnä i) rakennustavasta (rakennustyyppi, eristykset, kerrosluvut, auringonvalon hyödyntäminen ja asumistiheys), ii) sekundäärisestä lämmöntuotannosta (kodin koneet ja valaistus), joka vähentää lämmitysenergian tarvetta ja iii) luonnonolosuhteista. Energiatuotantotavalla on suuri merkitys hiilijalanjälkeen, sillä hiilijalanjälki lasketaan primäärienergian kulutuksesta, joka on hyvin erilainen esim. laitteissa, valaistuksessa tai suorasähkölämmityksessä käytettävällä sähköllä kuin kaukolämmöllä, maalämmöllä tai vaikkapa puuenergialla rakennusten energiamääräysten perusteena eri tuotantotapojen katsotaan aiheuttavan primäärienergiankulutusta seuraavien kertoimien mukaisesti: Sähkö 1,7 Kaukolämpö 0,7 Kaukojäähdytys 0,4 Fossiiliset polttoaineet 1,0 Rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5 Hiilijalanjälki on suoraan suhteessa primäärienergiankäyttöön, mutta riippuu suoraan siitä millä tavoin primäärienergia on tuotettu. Tuulisähkön hiilijalanjälki on pieni ja syntyy vain puistojen rakentamisesta ja huoltamisesta ja katsotaan näin yleensä nollaksi kun taas vaikkapa kivihiilen tai turpeen poltosta syntyy hiilidioksidipäästöjä. 3.1 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 energiankäytön hiilijalanjäljen perustana Aiemmin rakennusmääräykset keskittyivät lähinnä rakennustavasta aiheutuvaan energiankulutuksen hillitsemiseen. Lämmitysmuodon ja muun sähkönkäytön (laitteet ja valaistus) ympäristövaikutusta ei huomioitu. Uudet, 2012 voimaan astuvat määräykset sen sijaan pyrkivät huomioimaan kaikki nämä seikat, jotka yhdessä muodostavat rakennuksen e-luvun. E-luku pyrkii määrittämään nimenomaan rakennuksen käytön aiheuttamaa primäärienergian kulutusta (Ostoenergia Kuva 4) ja ohjaamaan järkevään energiankäyttöön. Esim. valitsemalla energiaa paljon kuluttavien sähkövalaisintyyppien sijaan vähän kuluttava led-valaisin, lisääntyy lämmitysenergian tarve, kun hukkalämpöä ei synny, mutta kun sähköenergia (kerroin 1,7) lämmön lähteenä korvautuu kaukolämmöllä (kerroin 0,7) tai puun poltolla takassa (kerroin 0,5), pienenee e-luku, jolloin asunnon lämpöeristyksen tarve pienenee. Toisaalta rakentamalla hyvin eristetyn passiivitalon, joka kuluttaa vähän lämmitysenergiaa, voi edelleen valita suoran sähkölämmityksen ja välttyä investoinnilta maalämpöön, puulämpöön tai kaukolämpöliitäntään. 15 / 30

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Loppuraportti 27.2.2013 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt SUOMEN YMPÄRISTÖ 12 2010 Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Kehitysvertailuja 2005 2050 Pekka Lahti Paavo Moilanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 12

Lisätiedot

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta 30.11.2012 1 / 59 Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta Pekka Lahti, Mari Sepponen & Mikko Virtanen VTT Tutkimusraportti VTT-R-07915-12 Espoo 30.11.2012 30.11.2012

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Toukovuori - Majberget

Toukovuori - Majberget Toukovuori - Majberget asemakaavatyön taustaselvitykset utredningar som gjorts som grund för planarbetet 1. Rakennusten energiankulutuksen ilmastovaikutusten arviointi 2. Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelut

Lisätiedot

Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi

Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Oy, STRAFICA Oy Loppuraportti 2 (52) Kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 02114 08 29..2.2008 Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren Tiivistelmä Raportissa esitellään Sipoon yleiskaavan 2025 yleiskaavaehdotuksen

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

LOHJAN PALONIEMEN ENERGIA- JA EKOTEHOKKUUSTARKASTELU

LOHJAN PALONIEMEN ENERGIA- JA EKOTEHOKKUUSTARKASTELU LOHJAN PALONIEMEN ENERGIA- JA EKOTEHOKKUUSTARKASTELU 02.01.2014 Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TARKASTELUALUEEN NYKYTILANNE... 1 3 PALONIEMEN OSAYLEISKAAVA... 2 4 ENERGIATARKASTELU... 3 4.1

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020

Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020 Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020 Tilaaja: Salon kaupunki www.salo.fi Tekijä: Ekokumppanit Oy www.ekokumppanit.fi Raportti 1 Johdanto... 2 2 Tulokset... 3 2.1 Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

Jyväskylän Kangas. Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen 2050. Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän Kangas. Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen 2050. Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Kangas Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen 2050 Jyväskylän kaupunki Maankäyttö, Strateginen suunnittelu 7. toukokuuta 2013 Hannu Onkila

Lisätiedot

Energiatehokkuus kaavoituksessa

Energiatehokkuus kaavoituksessa Sitran selvityksiä 41 Energiatehokkuus kaavoituksessa Skaftkärr, Porvoo Kaavarunkovaiheen loppuraportti Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula, Elisa Lähde, Perttu Pulkka, Leo Jarmala, Jouni Laukkanen,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot