MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS (tark ja ) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

2 1 Päivämäärä EHDOTUS (tark ja ) Laatija Marjut Ahponen ja Kirsi Lehtinen Hyväksyjä Matti Kautto Kuvaus Korpi-Matin osayleiskaavan selostus Viite Työ nro

3 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Osayleiskaavan selostus, joka koskee 14. päivänä lokakuuta 2013 päivättyä ja sekä tarkastettua osayleiskaavakarttaa. Osayleiskaavan on laatinut Ramboll Finland Oy, Niemenkatu 73, Lahti, puh Vireilletulo Merikarvian kunnanhallitus on päättänyt kaavan laatimisesta Vireilletulosta on ilmoitettu julkisella kuulutuksella paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. 1.2 Hyväksyminen Merikarvian valtuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._ Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijoittuu Merikarvian keskustaajaman pohjoispuolelle Mankanevan, Korpi-Matin, Merikarviantien (st 270), Rantatien (yt 6600), Trolssin ja Riispyyn väliin jäävälle alueelle. Alueen pinta-ala on noin 2860 hehtaaria, pituus noin 8 km ja leveys noin 3 km. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA EHDOTUS (tark ja )

4 3 SISÄLTÖ 1. Perus- ja tunnistetiedot Vireilletulo Hyväksyminen Kaava-alueen sijainti 2 1. Tiivistelmä Kaavan tarkoitus Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaihe Valmistelu- ja luonnosvaihe osayleiskaavaehdotus osayleiskaavaehdotus Kaavan hyväksyminen Kaavan keskeinen sisältö Kaavan toteuttaminen Suunnittelualueen kuvaus Yleiskuvaus Hankkeen kuvaus Lähialueen muut hankkeet Luonnonympäristö Maisema Luontotyypit ja kasvillisuus Eläimistö ja linnusto Topografia ja maaperä Vesistöt ja vesitalous Suojelualueet ja -kohteet Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne ja väestö Rakennuskanta Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut Virkistys Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö Kulttuurimaisema-alueet Kiinteät muinaisjäännökset Rakennusperintö Tekninen huolto Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus 24

5 4 3. Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kaavoitus Satakunnan 1. maakuntakaava Satakunnan vaihemaakuntakaava Yleiskaavat Asemakaava Rakennusjärjestys Rakennuskiellot Suunnittelutarvealueet Pohjakartta Kaavan oikeusvaikutukset ja suhde muuhun lainsäädäntöön Selvitykset Kaavan laatimisen yhteydessä tehtävät selvitykset ja suunnitelmat Muut selvitykset ja suunnitelmat Tavoitteet Yleiset tavoitteet Tuulivoimapuistohanketta koskevat tavoitteet Suunnittelualueen ominaisuuksista johdetut tavoitteet Lähtökohdat Suunnittelutilanne Muut ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat Osayleiskaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Muut kaavamerkinnät ja -määräykset Yleiset määräykset Vaikutusten arviointi Rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Rakentaminen Liikenteen järjestäminen Tekninen huolto Virkistyskäyttö Kulttuuriperintö Maisemaan, luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset Maisema Luonnon monimuotoisuus Vesistöt ja maaperä Ilma ja ilmasto 46

6 5 6.3 Talouteen kohdistuvat vaikutukset Elinkeinotoiminta Kunnallistalous Energiatalous Terveellisyyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset Melu Välke Elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus Muu ympäristöhäiriöitä aiheuttava toiminta Väestöön ja sosiaalisiin oloihin kohdistuvat vaikutukset Yhteenveto asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen kohdistuvista ympäristövaikutuksista Suunnittelutilanteeseen kohdistuvat vaikutukset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kaavoitus Rakennusjärjestys Muut suunnitelmat, ohjelmat ja strategiat Yhteisvaikutukset muiden lähiseudun tuulivoimahankkeiden kanssa Toteuttamista ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Seuranta- ja selvitystarpeet Yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon huomioiminen Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 61 KAAVAKARTTA Kaava-asiakirjoihin kuuluu kaavaselostuksen lisäksi osayleiskaavakartta merkintöineen ja määräyksineen. LIITTEET Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Näkemäalueanalyysi (Ramboll 2014) Liite 3 Melumallinnusraportti (Ramboll 2014) Liite 4 Välkemallinnusraportti (Ramboll 2014) Liite 5 Maisemavaikutusten arviointi ja kuvasovitteet (Ramboll 2014)

7 6 Liite 6 Palauteraportti Liite 7 Viranomaisneuvotteluiden muistiot ( , , , ja ) Liite 8 Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta ( ) Liite kv liityntävoimajohdon ympäristöselvitys (FCG Finnish Consulting Group ) Liite 10 Kasvillisuus ja luontotyypit rakentamisalueilla, täydennysselvitys (Ramboll 2014) OHEISMATERIAALI Osayleiskaava liittyy Ramboll Finland Oy:n laatimaan Merikarvian Korpi-Matin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, joka on nähtävillä Merikarvian kunnanvirastolla, Ramboll Finlandin internet-sivuilla osoitteessa sekä ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa FI/Asiointi_ja_luvat/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Tuulivoimapuiston_perustami nen_merikarvian_korpimatin_alueelle.

8 7 1. TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavan tarkoitus Osayleiskaavan tarkoituksena on alueen maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja alueelle sijoittuvien toimintojen yhteen sovittaminen. Kaavan suunnittelu on tarpeen, jotta alueelle voidaan toteuttaa vireillä olevan hankkeen mukainen tuulivoimapuisto. Tuulivoimapuistoa koskevien kaavamerkintöjen ja -määräysten osalta osayleiskaava on yksityiskohtainen ja toteuttamista suoraan ohjaava. Yleiskaavan käytöstä tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 77 a :ssä. 1.2 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaihe Osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin kunnanhallituksen päätöksellä Aloitusvaiheessa koottiin suunnittelun käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot ja laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin Neuvottelussa käsiteltiin mm. suunnittelun lähtökohtia, hankkeen aikataulua ja luonnosta osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi. Viranomaisneuvottelun pohjalta tarkennettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä välisenä aikana ja sitä esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa Nähtävilläoloaikana osallisille varattiin mahdollisuus jättää suunnitelmasta suullista tai kirjallista palautetta. Lisäksi OAS lähetettiin tiedoksi keskeisille viranomaisille. Palautetta ei jätetty. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa ja se voidaan asettaa uudestaan nähtäville kaavan seuraavien käsittelyvaiheiden asiakirjojen yhteydessä. Kunnanhallitus on käsitellyt suunnittelualuetta koskevan kaavoitussopimusluonnoksen ja hyväksynyt Ramboll Finland Oy:n kaavan laatijaksi (170 ). Samassa yhteydessä osayleiskaavoitettava alue päätettiin osoittaa suunnittelutarvealueeksi kaavan laatimisen ajaksi Valmistelu- ja luonnosvaihe Koottujen lähtötietojen, aloitusvaiheessa saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun tulosten sekä tehtyjen ympäristöselvitysten ja YVA-menettelyssä tehtyjen ympäristövaikutusten arviointien pohjalta laadittiin alustava osayleiskaavaluonnos, jota muokattiin edelleen kunnan ja viranomaisten kanssa käytyjen työneuvotteluiden ja eri asiantuntijoiden kommenttikierrosten tulosten perusteella. Tarkoituksena oli, että varsinainen kaavaluonnos vastaisi mahdollisimman hyvin eri osallisryhmien ja viranomaisten kaavoitukselle asettamia tavoitteita. Merikarvian kunnanhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville asetettavaksi väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää luonnoksesta mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti. Kaavaluonnoksesta pyydettiin tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavaluonnos ja YVA-selostus esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa Merikarvian kunnanhallitus esitti Satakuntaliitolle lausunnossaan koskien vaihemaakuntakaavaa 1, että Korpi-Matin tuulivoima-alueen rajaus muutetaan vastaamaan yleiskaavaluonnoksen mukaista aluerajausta viitaten jo tehtyihin selvityksiin ja yksityiskohtaisempaan lupamenettelyyn. Lisäksi Satakuntaliitto ja ympäristöministeriö pitivät neuvottelun, joka koski Satakunnan vaihemaakuntakaavaan 1 sisällytettäviä tuulivoima-alueita. Kaavaluonnoksesta jätettiin neljä mielipidettä ja kuusi viranomaislausuntoa. Saatua palautetta käsiteltiin mm. useissa hankevastaavien ja kaavan laatijan kesken käydyissä työneuvotteluissa sekä järjestetyssä viranomaisneuvottelussa. Tiivistelmä saadusta palautteesta sekä siihen laaditut vastineet on kirjattu liitteenä 6 olevaan palauteraporttiin. Viranomaisneuvottelun muistio on selostuksen liitteenä 7.

9 8 Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta suunnitelmaan tehtiin useita muutoksia. Luonto- ja maisemaselvitykset sekä melu- ja varjostusmallinnukset päivitettiin voimaloiden uusien sijoituspaikkojen mukaisiksi. Selvitysten tulosten ja kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella voimalapaikat 4 ja 23 poistettiin kokonaan. Korpimatintien itäpuolelle lisättiin yksi uusi tuulivoimalan rakennuspaikka (nro 37). Kaikkien tv-alueiden rajaukset ja valtaosa ohjeellisten voimalapaikkojen sijainneista tarkastettiin. Kuusi yhdelle tuulivoimalalle tarkoitettua tv-aluetta yhdistettiin kolmeksi kahdelle voimalalle soveltuvaksi rakennuspaikaksi. Tv-alueiden kaavamääräyksiin ja kaavan toteuttamista koskeviin yleismääräyksiin tehtiin viranomaislausunnoissa esitettyjä korjauksia ja täydennyksiä. Lisäksi tv-alueiden kaavamerkintöihin lisättiin kunkin voimalapaikan numero. M-alueen kaavamääräyksestä poistettiin tarpeettomana viittaus melutason ohjearvojen huomioon ottamisesta. Mankanevan SL-alueen yhteyteen lisättiin Natura verkostoon kuuluvaa aluetta tarkoittava kaavamerkintä. Kiinteiden muinaisjäännösten sijaintia osoittavaan kaavamerkintään lisättiin numerointi, joka viittaa kunkin kohteen tunnistetietoihin. Eri pääkäyttötarkoituksille (M, MY, SL EO ja EV/ej) varattujen alueiden rajauksiin ei palautteen tai selvitysten perusteella ollut tarpeen tehdä muutoksia. Kaavakarttaa koskevien muutosten lisäksi kaavaselostuksessa esitetyt suunnittelun lähtötiedot ja vaikutusarvioinnit täydennettiin uusien/päivitettyjen selvitysten sekä osayleiskaavaluonnoksesta ja YVA-selostuksesta saadun palautteen mukaisiksi. Lisäksi kaava-alueen lähistöllä pesiviin merikotkiin keskittyvä linnuston seuranta käynnistettiin kesäkuussa 2013 (Ahlman Group Oy) osayleiskaavaehdotus Marraskuussa 2012 pidetyssä varsinaisessa viranomaisneuvottelussa sovitun mukaisesti järjestettiin viranomaistyöneuvottelu, jossa käsiteltiin kesäkuussa 2013 valmistunutta kaavan ehdotusvaiheen aineistoa. Neuvottelun muistio sisältyy kaavaselostuksen liitteeseen 7. Merikotkaseurannan loppuraportti valmistui , ja se toimitettiin tiedoksi ja kommentoitavaksi ELY-keskukselle ja Satakuntaliittoon Kommentteja ei saatu. Viranomaistyöneuvottelun ja merikotkaseurannan tulosten perusteella asiakirjoihin tehtiin vielä seuraavat muutokset ja täydennykset: - Kuuden tuulivoimalan (nrot 7, 8, 14, 15, 17 ja 24) sijaintia ja tv-alueen rajausta tarkastettiin. - Kaksi yhdelle tuulivoimalalle tarkoitettua tv-aluetta (nrot 21 ja 22) yhdistettiin yhdeksi kahdelle voimalalle soveltuvaksi rakennuspaikaksi. - Kaksi voimalapaikkaa (nrot 18 ja 31) poistettiin kokonaan haitallisiksi koettujen maisema-, linnusto- ja meluvaikutusten vuoksi. - Luonto- ja maisemaselvitykset sekä melu- ja varjostusmallinnukset päivitettiin voimaloiden uusien sijoituspaikkojen mukaisiksi. - Puolustusvoimien toiminnan huomioimista koskevat kohdat tv-alueiden kaavamääräyksissä ja kaavan yleismääräyksissä muotoiltiin kaavaluonnoksesta saadussa Pääesikunnan lausunnossa ja viranomaisneuvottelussa esitetyllä tavalla. Lisäksi kaavaselostuksessa esitetyt suunnittelun lähtötiedot ja vaikutusarvioinnit täydennettiin em. muutosten ja uusien/päivitettyjen selvitysten mukaisiksi. Merikotkaseurannan loppuraportti sisälsi vain viranomaiskäyttöön tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja (mm. pesäpaikkojen sijainnit), eikä sitä voida tämän vuoksi liittää sellaisenaan osayleiskaavan aineistoon. Kaavan vaikutusten arvioinnin kannalta keskeiset tiedot on kuitenkin koottu kaavaselostuksen kohtiin ja Suunnitelma tarkistettiin osayleiskaavaehdotukseksi, joka asetettiin julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää ehdotuksesta kirjallisia muistutuksia ja viranomaisilta pyydettiin tarvittavat lausunnot. 1. kaavaehdotuksesta jätettiin 12 muistutusta ja yhdeksän viranomaislausuntoa. MRA 26 :n mukainen kaavan ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin

10 9 Tiivistelmä saadusta palautteesta sekä siihen laaditut vastineet on kirjattu liitteenä 6 olevaan palauteraporttiin. Viranomaisneuvottelun muistio on selostuksen liitteenä osayleiskaavaehdotus 1. kaavaehdotuksesta saadun palautteen pohjalta suunnitelmaan tehtiin useita muutoksia. Kaava-alueen länsi- ja pohjoisosasta poistettiin linnusto-, melu- ja maisemavaikutusten kannalta ongelmallisina pidetyt voimalaitokset nro 3, 5, 8, 14, 15 ja 35. Tv-alueen nro 32 rajausta pienennettiin ja tv-aluetta nro 1 laajennettiin saman maanomistajan toiselle palstalle. Lisäksi kaavakartan muinaisjäännösrekisterin kohdenumeroihin viittaavat merkintöjen selitykset korjattiin Satakunnan Museon lausunnon mukaisesti. Muutokset, kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana ja viranomaisneuvottelussa saatu palaute sekä vastineluonnokset käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanhallitus päätti, että kaavamääräyksiä tulee täydentää viranomaislausunnoissa ja neuvottelussa edellytetyllä tavalla ja kaavaehdotus tulee asettaa 2. kerran julkisesti nähtäville. M-alueelle sijoittuvan muun rakentamisen määrittelyä ja suunnitteluohjearvot ylittävän melun vaikutusta asuinja lomarakentamisen sijoittumiseen on tarkennettava. Lisäksi kaavaan on lisättävä määräys, jossa edellytetään melu- ja varjostusmallinnusten päivittämistä rakennuslupavaiheessa, mikäli toteutukseen valittu tuulivoimalatyyppi poikkeaa olennaisesti kaavasuunnittelun aikana mallinnuksissa käytetystä voimalatyypistä. Kunnanhallituksen päätöksen johdosta melumallinnuksia täydennettiin vaihtoehtotarkastelulla, jossa laskettiin kolmen toisistaan eroavan voimalatyypin melutasot. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että yöajan ohjearvo 45 db olisi mahdollista alittaa kaikkien alueelle sijoittuvien asuinrakennusten kohdalla. Vaihtoehtojen vertailun tuloksena ilmeni, että jo tehtyjen poistojen lisäksi myös voimala nro 21 on tarpeen poistaa, jotta tavoitteena oleva tilanne olisi mahdollista alittaa mahdollisimman monella voimalatyypillä. Melumallinnusten yhteydessä ilmeni myös, että alueen rakennuskantaa koskevissa lähtötiedoissa oli virhe: rakennuslupa- ja verotustietojen perusteella Korpimatintien varteen sijoittuva Merikarvian Metsästysseuran rakennus (Kömölä) on luokitukseltaan muu maa- ja metsätalousrakennus, ei vapaa-ajan asunto. Kaavakarttaan ja selostukseen sekä muihin kaavaan liittyviin selvitys- ja suunnitteluaineistoihin tehtiin edellä kuvatut muutokset. Seitsemän tuulivoimalan poistuttua alueelle jäi yhteensä 26 tuulivoimalaitosta. Melutasojen ohjearvojen huomioon ottamista ja alueelle sijoittuvaa muuta kuin tuulivoimatuotantoon liittyvää rakentamista koskevat täydennykset kirjattiin kaavan yleismääräyksiin. Suunnitelma on tarkastettu osayleiskaavaehdotukseksi, jonka Merikarvian kunnanhallitus hyväksyi julkisesti nähtäville asetettavaksi väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää kirjallisia muistutuksia ja viranomaisilta pyydettiin tarvittavat lausunnot. 2. osayleiskaavaehdotuksesta jätettiin yhdeksän muistutusta ja kuusi viranomaislausuntoa. Lisäksi kaavaehdotuksen sisällöstä ja saadusta palautteesta keskusteltiin järjestetyssä viranomaistyöneuvottelussa. Palaute on käsitelty kunnassa ja siihen on laadittu tarvittavat vastineet. Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana saadun palautteen ja viranomaistyöneuvottelun perusteella kaava-asiakirjoihin päätettiin tehdä vielä seuraavat muutokset ja täydennykset: - Kaavan yleismääräyksiä tarkastetaan melun ohjearvojen huomioon ottamisen osalta siten, että lupaharkinnassa on mahdollista huomioida nyt sovellettavien ohjearvojen lisäksi myös valmisteilla oleva uusi valtioneuvoston asetus sekä mahdolliset muut säädökset, jos ne tulevat voimaan ennen kuin tuulivoimaloiden rakennuslupahakemukset on käsitelty. - Kaavan yleismääräyksiä tarkastetaan rakennuslupavaiheessa edellytettävien selvitysten osalta siten, että melumallinnus on päivitettävä rakennusluvan yhteydessä toteutettavaa voimalatyyppiä vastaavaksi. Tarvittaessa myös välkemallinnus päivitetään rakennuslupavaiheessa. - Korvennevan osayleiskaavan muinaisjäännösinventoinnissa löytynyt muinaisjäännöskohde Hevostori 3 (mj.rek.nro ) lisätään kaavakartalle. Kyseessä on aiemmin tunnettu kohde, jonka sijaintitiedot oli kirjattu rekisteriin väärin. Myös kaavaselostusta täydennetään kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevien tietojen osalta. - Meluselvityksen kartta-aineistoihin lisätään kaava-alueen rajaus.

11 10 Edellä mainitut muutokset ovat suoraan saatuun palautteeseen perustuvia nk. vähäisiä teknisiä korjauksia, jotka eivät edellytä kaavaehdotuksen uutta nähtävillepanoa. Korjausten jälkeen kaava-asiakirjat toimitetaan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Tiivistelmä 2. osayleiskaavaehdotuksesta saadusta palautteesta sekä siihen laaditut vastineet on kirjattu liitteenä 6 olevaan palauteraporttiin. Viranomaisneuvottelun muistio on selostuksen liitteenä 7. Osayleiskaavan suunnittelun aikana tehdyt voimalapaikkojen muutokset ja vertailu Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotuksen 2 mukaisen tuulivoimatuotannon alueen (tv) rajaukseen.

12 Kaavan hyväksyminen Osayleiskaavan hyväksyy Merikarvian valtuusto. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 1.3 Kaavan keskeinen sisältö Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Yhteensä 26 tuulivoimalaitoksen rakennuspaikat (tv-1(x), tv-2(x)) sekä ohjeellinen huoltotieverkosto, sähkölinjat ja muu tarvittava infrastruktuuri osoitetaan M-alueiden sisällä kohdemerkinnöin tai erillisinä alueen osina. Kaavassa on erityisesti määrätty sen käyttämisestä tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a ). Kaavan yleismääräysten mukaan tuulivoimaloista ei saa aiheutua ohjearvojen ylittävää melua kaava- tai lähialueen olemassa olevalle asutukselle. Lentoesteluvan hakemista, puolustusvoimien toiminnan huomioimista ja Pääesikunnan hyväksyntää edellyttävien kaavamääräysten kautta voidaan rakennuslupavaiheessa varmistaa, että tuulivoimaloista ei aiheudu haittaa lentoliikenteelle tai puolustusvoimien toiminnalle. M- alueella sallitaan tuulivoimarakentamisen lisäksi myös maa- ja metsätalouden harjoittamista ja alueen virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen. Virkistyskäyttöä palvelevaa rakentamista ovat esimerkiksi ruokailuun tai tilapäiseen yöpymiseen käytettävät laavut, katokset ja taukotuvat sekä muut luonnon havainnointiin ja metsästykseen käytettävät rakennukset ja rakennelmat. Uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei kuitenkaan saa sijoittaa alueille, joilla kaavan suunnittelussa käytettyjen ohjearvojen (Ympäristöhallinnon ohje 4/2012 ja Valtioneuvoston päätös 993/92) mukaiset melutasot voivat ylittyä. Kaava-alueelle sijoittuvat osat Mankanevan ja Kakkurinnevan soidensuojeluohjelmiin ja Natura verkostoon kuuluvista alueista osoitetaan Natura ja luonnonsuojelualueiksi (SL), ja niiden pohjoispuolelle sijoittuva lehto maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Lisäksi maa- ja metsätalousalueille sijoittuvat liito-oravien elinympäristöt sekä luonnontilaisena säilyneet suot osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi (luo-1, luo-2). M-alueen eteläosaan on osoitettu moottorikelkkareitin yhteystarve. Kaava-alueen eteläosaan sijoittuva Saunakorven alue osoitetaan maa-ainesluvan mukaisesti maa-aineksen ottoalueeksi (EO). Korpimatin käytöstä poistettu kaatopaikka osoitetaan suojaviheralueeksi, jolla sijaitsee entinen yhdyskuntajätteen kaatopaikka (EV/ej). Alueelle sijoittuvat kiinteät muinaisjäännökset osoitetaan muinaismuistokohteiksi. 1.4 Kaavan toteuttaminen Tuulivoimapuiston toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lain voiman. Tuulivoimalat tarvitsevat mm. rakennusluvan, lentoesteluvan ja puolustusvoimien hyväksynnän, joita hakee alueen haltija. Myös sähkönsiirtoverkoston ja uusien huoltoteiden rakentaminen edellyttää asianmukaisia lupia. Tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaavat EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja Tuuliwatti Oy.

13 12 2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2.1 Yleiskuvaus Suunnittelualue sijoittuu Merikarvian keskustaajaman pohjoispuolelle Mankanevan, Korpi-Matin, Merikarviantien (st 270), Rantatien (yt 6600), Trolssin ja Riispyyn väliin jäävälle alueelle. Alueen pinta-ala on noin 2890 hehtaaria, pituus noin 8 km ja leveys noin 3 km. Suunnittelualueen etelä- ja itäosissa on joitakin asuin- ja vapaa-ajanrakennuksia, soranottopaikka ja käytöstä poistettu Korpimatin kaatopaikka. Muilta osin alue on rakentamatonta suo-, maa- ja metsätalousaluetta. Osa suoalueista kuuluu kaavan suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevien Kakkurinnevan ja Mankanevan Natura2000- ja soidensuojelualueisiin. Suunnittelualueen sijainti 2.2 Hankkeen kuvaus Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelle 26 tuulivoimalaitosta käsittävä tuulivoimapuisto. Tuulivoimapuisto koostuu varsinaisten voimaloiden lisäksi tarvittavasta sähköasemasta sekä sähkönsiirto- ja huoltotieverkostoista. Yhtä tuulivoimalaa varten tarvittavan rakennuspaikan koko on noin 40x60 metriä. Voimaloiden tornin korkeus on noin metriä ja voimaloiden välinen etäisyys toisistaan noin 500 metriä. Sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan maakaapeleilla. Sähköasema liitetään alueelliseen sähköverkkoon 110 kv:n sähkölinjalla (ilmajohto).

14 13 Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää laajaa selvitys- ja suunnittelutyötä sekä rakentamiseen tarvittavien lupien hankkimista. Hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat TuuliWatti Oy, EPV Tuulivoima Oy ja Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuistoa koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) päättyi syksyllä YVA-selostuksesta annettu yhteysviranomaisen lausunto on kaavaselostuksen liitteenä 8 ja sen huomioon ottaminen on esitetty kaavaselostuksen kohdassa kv:n voimajohtoa koskeva ympäristöselvitys valmistui (Ylikylä tuulipuisto 110 kv voimajohto, FCG Consulting Group). Selvitys ja siitä annetut viranomaislausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä 9. Alueellinen verkkoyhtiö (tällä hetkellä Fortum Sähkönsiirto Oy) on jatkanut voimajohdon suunnittelua lausuntojen mukaisesti VE 3:n pohjalta. 2.3 Lähialueen muut hankkeet Merikarvian kunnassa on valmisteilla kolme muuta tuulivoiman tuotantoon liittyvää hanketta: Merikarvian etelärajalle noin 12 kilometrin etäisyydelle Korpi-Matin alueesta sijoittuva Köörtilän tuulivoimapuisto (hankevastaava CPC Finland Oy, YVA ja osayleiskaava Pöyry Oy). Mankanevan itäpuolelle sijoittuva Korvennevan tuulivoimapuisto, johon liittyvät YVAohjelma ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin julkisesti nähtäville keväällä Korvennevan YVA-selostus ja osayleiskaavaluonnos olivat nähtävillä helmi-huhtikuussa Mankanevan ja Riispyyntien pohjoispuolelle Halssin alueelle sijoittuva tuulivoimapuistohanke (Merikarvia) (kaavoitus tai YVA eivät ole vielä käynnissä). Myös Merikarvian naapurikunnissa on suunnitteilla useita tuulivoiman rakentamiseen liittyviä hankkeita, joista lähimpänä Korpi-Matin aluetta sijaitsevat Siikaisten Jäneskeidas (Kurkikeidas) ja Silmuskeidas, Kristiinankaupungin Uttermossa, Siipyy, Lappfjärd ja Lakiakangas sekä Porin Pahamäen, Marjanevan ja Peittoon hankkeet. Lähialueella vireillä olevat tuulivoimahankkeet (lähde: Satakunnan maakuntavaihekaavan I ehdotuksen 2 sekä Korvennevan osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostukset)

15 Luonnonympäristö Maisema Suunnittelualue kuuluu ympäristöministeriön maisemamaakuntajaossa (YM 66/1992) Lounaismaan maisemamaakunnan Satakunnan rannikkoseutuun. Maisemalle on tunnusomaista metsäisten mäkien, harjanteiden ja näiden välisten pienialaisten soistumien ja kivikkoisten peltojen mosaiikki. Merellä vastaavat piirteet toistuvat kivikkoisena, pirstaleisena saaristona. Lounaismaan maisemamaakunnan eteläisiin osiin verrattuna Satakunnan rannikkoseudun kasvuolosuhteet on selvästi paljon karumpia. Alueen maanpinnan muodoille ja metsävyöhykkeille on ominaista suuntautuminen kaakosta luoteeseen viimeisen mannerjäätikön kulkusuunnan mukaisesti. Rannikkovyöhykkeen maasto kohoaa vähitellen sisämaahan päin siirryttäessä. Maasto on hankealueen länsiosassa noin 5 10 metriä ja itäosassa noin metriä merenpinnan yläpuolella. Maaston muodot noudattavat pääosin kallioperän muotoa, jota ohut moreenikerros ja pienialaiset soistumat tasaavat. Suunnittelualueen maisema muodostuu lähes yhtenäisestä metsäalueesta, jonka laidoille ja sisään sijoittuu muutamia pienialaisia peltokuvioita. Maisemakuva on metsätalouden avohakkuiden voimakkaasti muokkaamaa. Alueella sijaitsee myös pienialaisia metsiin rajautuvia peltokuvioita, jotka ovat maisemakuvaltaan takamaan peltoja ja niittyjä. Alueen itäpuolella sijaitsevat laajat Kakkurinnevan ja Mankanevan suoalueet. Seutu on ollut asuttuna pitkään, ja sille on tyypillistä pienipiirteinen viljely- ja kylämaisema sekä rantojen kalastus- ja huvila-asutus. Rannan suuntaisen maantien varteen sijoittuvista asutuskeskittymistä merkittävimpiä ovat Merikarvian keskustaajama (Ylikylä) sekä Trolssin ja Riispyyn kylät niitä ympäröivine peltoineen. Merikarvian keskusta on taajamakuvaltaan nykyisin enemmän tavallinen suomalainen taajama, kuin rannikkoalueelle tyypillinen kylä Luontotyypit ja kasvillisuus Suunnittelualue sijoittuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle ja kuuluu siinä Pohjanmaan rannikkomaahan. Luonnonolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat alueen maantieteellinen sijainti ja paikallisilmasto. Lisäksi alueen ominaispiirteisiin on vaikuttanut maankohoamisilmiö. Koillisessa suunnittelualue rajautuu laajaan Kakkurinnevan ja Mankanevan suoalueeseen (kts. kohta 2.4.6, Suojelualueet ja kohteet). Noin 50 hehtaarin laajuisen Kräsmosannevan (kohde 1) pohjois- ja kaakkoisreunoja on ojitettu, mutta keskeisiltä osiltaan suo on ojittamaton. Muut suot ja korpisoistumat on ojitettu. Myös alueen kaikki purot on todennäköisesti perattu lukuun ottamatta suunnittelualueen itäreunalla sijaitsevaa Korpijärvenojaa. Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä sijaitsevia arvokkaita luontokohteita ovat Kräsmosannevan lisäksi Pieni isovarpuräme (2), Annalamminneva (3), Sikamäenjärvi (4) sekä Suonsyrjän kallio- ja kivikkoalue (5). Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat arvokkaat luontokohteet (Kakkurinneva ja Mankaneva, kts. kohta 2.4.6, Suojelualueet ja kohteet)

16 15 Kaavan valmistelun ja hankkeen YVA-menettelyn aikana alueella on tehty biotooppi-, liitoorava-, lepakko- ja linnustoselvityksiä (Ramboll Finland Oy ja Ahlman Group Oy, ). Selvitysten mukaan alueella vallitsevia metsätyyppejä ovat puolukkatyypin (VT) kuivahkot kankaat ja mustikkatyypin (MT) tuoreet kankaat. Metsiä on käsitelty hakkuin ja etenkin alueen pohjoisosassa on runsaasti avohakkuualoja ja taimikoita. Kalliopaljastumat ovat vähäisiä ja pienikokoisia. Rannikkoalueelle tyypilliset kivikot ja louhikot ovat tyypillisesti epäyhtenäisiä, harvalohkareisia ja sammalpeitteisiä. Metsänhoitotoimet ovat ulottuneet myös kivikoiden ja louhikoiden alueelle. Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden rakennuspaikkoja koskevat luontotyyppikuvaukset ovat kaavaselostuksen liitteenä Eläimistö ja linnusto Eläimistö Suunnittelualueen eläimistö on enimmäkseen tyypillistä talousmetsien ja peltomaiden lajistoa. Maastokäyntien yhteydessä nisäkkäistä havaittiin kettu, silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltu metsäjänis, supikoira, hirvi sekä runsaasti hirven jälkiä ja mäyrän jätöksiä. Trolssinjoen rantamilla havaittiin sekä tuoreita että vanhoja majavankaatoja sekä majavan polkuja. Satakuntaan ei ole istutettu kanadanmajavaa ja se onkin harvoja paikkoja Suomessa, missä vielä esiintyy vaarantuneeksi luokiteltua (VU) euroopanmajavaa. Euroopanmajava kuuluu luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä. Kesällä 2011 laaditun lepakkoselvityksen mukaan alueella havaittiin yhteensä viisi eri lepakkolajia. Suurin osa havaituista lepakoista oli pohjanlepakoita. Myös viiksi- tai isoviiksisiippoja havaittiin varsin yleisesti. Kaikki kartoitusalueella havaitut lepakkolajit ovat Suomessa yleisiä ja elinvoimaisiksi luokiteltuja lajeja. Uhanalaisia tai harvinaisia lepakkolajeja ei alueella havaittu. Alueelta ei myöskään löydetty lepakoille tärkeitä ruokailualueita tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lepakohavainnot 2011 (Ramboll)

17 16 Selvitysten perusteella suunnittelualueen koillisosassa sijaitseva Rimpikorven alue on luonnonsuojelulain 49 :n mukainen liito-oravan lisääntymiseen tai levähtämiseen käyttämä alue. Lehtomaisen kankaan kuusikkoa on harvennettu viime vuosina ja vuosikymmeninä, mutta alueella on edelleen jäljellä liito-oravan ruokailu- ja kolopuiksi soveltuvia haapoja sekä suojaa antavaa havupuustoa. Rimpikorven alueen lisäksi havaintoja liito-oravan esiintymisestä tehtiin suunnittelualueen ulkopuolella Rantatien varressa. Alueilta ei havaittu liito-oravan käyttämiä kolopuita tai risupesiä. Vähäisten papanahavaintojen perusteella alueet ovat todennäköisesti osa liito-oravan laajaa Rantatien suuntaan jatkuvaa reviiriä tai satunnainen kulkureitti. Pienialaiset tuoreen kankaan kuusikot ovat taimikoiden ja mäntymetsien rajaamia. Ympäröivät alueet soveltuvat liito-oravan liikkumiseen reviirin osa-alueelta toiselle. Linnusto Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan alueella Pohjanlahden rantaviiva muodostaa merkittävän lintujen muuttoväylän, jonka kautta muuttaa vuosittain satoja tuhansia lintuja sekä keväällä että syksyllä. Mantereen puolella muuttavia lajeja ovat mm. kurki (erityisesti syksyllä), päiväpetolinnut, varpuslinnut, sepelkyyhky sekä vesilinnuista metsähanhi ja laulujoutsen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana laadituissa kevät- ja syysmuuton seurannoissa alueella tehtiinkin hanhi- ja joutsenmuuton ohella havaintoja naurulokki-, kurki- ja sepelkyyhkymuutosta. Suunnittelualueen pohjois- ja koillispuolelle sijoittuu useita valtakunnallisestikin merkittäviä muuttolintujen kerääntymäalueita (mm. Kristiinankaupungin Härkmeren Lålbyn pellot sekä Kauhajoen Kainastonjokilaakso). Suunnittelualue sijoittuu metsätaloustoimin käsiteltyjen mänty- ja mäntyvaltaisten sekametsien luonnehtimalle alueelle, jonka pesimälinnustosta valtaosan muodostavat metsäympäristöille tavanomaiset varpuslintulajit (mm. peippo, pajulintu, metsäkirvinen, rautainen). Näiden lajien elinympäristövaatimukset ovat yleensä hyvin väljät, minkä takia niitä tavataan varsin runsaslukuisesti lähes koko maassa. Etelä-Suomen mäntyvaltaisille kangas- ja kallioalueille luonteenomaisista lajeista erityisesti kehrääjä kuuluu Korpi-Matin alueella hyvin runsaslukuisiin pesimälajeihin. Linnustonsuojelun kannalta Korpi-Matin alueen merkittävin laji on luonnonsuojelulain 47 :n nojalla erityisesti suojeltu merikotka, jolta tunnetaan suunnittelualueen välittömästä läheisyydestä asuttuja reviirejä ja pesäpuita. Linnuston kannalta arvokkaimmat kosteikot ja suoalueet sijoittuvat suunnittelualueen itä-, koillis- ja kaakkoispuolelle. Erityisesti sääksikanta on näillä alueilla vahva, ja suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuukin kuusi sääksireviiriä. Sääksen ohella myös kaakkuri todennäköisesti pesii Merikarvian-Siikaisten alueen soilla vielä melko runsaslukuisena. Merikotkan, sääksen ja kaakkurin kannalta keskeiset ruokailualueet sijoittuvat Merikarvian alueella pääasiassa rannikon matalille lahdille. Kesä-elokuussa 2013 toteutetussa merikotkien pesimäaikaisessa seurannassa (Ahlman Group Oy) havainnointia tehtiin kahdesta havaintopisteestä yhteensä 20 päivänä (havainnointiaika yht. 120 tuntia). Seurannan ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää lähialueella liikkuvien merikotkien lentoratoja ja -korkeuksia. Seurannan aikana kirjattiin ylös myös lintudirektiivin liitteen I lajien, sääksen (NT), kaakkurin (NT) ja haarahaukan (CR), liikehdintää suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. Toimeksiantoon lukeutui lisäksi merikotkan pesintätietojen päivittäminen vuodelta 2013, minkä vuoksi kaikki pesäpaikat tarkastettiin Suojelullisista syistä johtuen pesien sijainnit esitetään vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa aineistossa. Seurannan aikana kirjattiin yhteensä 222 lentoa, joista 137 koski merikotkia, 37 sääksiä, 39 kaakkureita ja yhdeksän haarahaukkoja. Merikotkan osalta valtaosa havaituista lennoista sijoittui pesien tuntumaan suunnittelualueen koillis- ja länsipuolelle ollen pääosin pesistä ruokailualueille suuntautuneita lentoja. Pesimäaikainen liikehdintä tapahtui selvästi matalalla, sillä peräti 91 havaittua lentoa kirjattiin alle tuulivoimaloiden riskikorkeuden. Merikotkalle onkin tyypillistä tuoda saalis pesälle hyvin matalalla lentäen. Lintujen liikehdintä vaihteli osittain sekä vuorokauden ajan että vuodenajan mukaan. Lentomäärät kasvoivat loppukesää kohden melko selvästi emojen hakiessa poikasille ruokaa. Myös törmäysriskilentojen määrä kohosi alkusyksyllä nuorten lintujen kohdalla lentoharjoitusten laajetessa. Hajanaisemmasta liikehdinnästä johtuen sääksien osalta ei seurannassa voitu esittää selviä lentoreittejä. Sääkset pesivät suunnittelualueen koillis-, itä- ja kaakkoispuolella, mikä näkyi kuitenkin selvästi lentojen määrissä ja suunnissa kesän seurannassa. Pääosa havainnoista sijoittui suunnittelualueen luoteispuolelle, lisäksi suunnittelualueen eteläisessä keskiosassa kirjattiin

18 17 ylös suunnittelualueen halki kulkevia hajanaisia lentoja. Myös sääksen osalta havaitut lennot olivat valtaosin merelle suuntautuneita ruokailulentoja, joissa saaliinkannot tapahtuivat vaihtelevilla korkeuksilla. Kaakkurin osalta lennot olivat sääksien tapaan hajanaisia ja tapahtuivat vaihtelevalla korkeudella. Linnut olivat lähtöisin todennäköisesti läheisiltä suoalueilta tai kauempaa Siikaisista asti käyden ruokailemassa merellä. Kokonaisuudessaan lentoja kirjattiin eniten aamuisin ja lennot kasvoivat poikasaikaan loppukesällä. Haarahaukan osalta suunnittelualueella kirjattiin yksittäisiä lentoja seurannan aikana Topografia ja maaperä Suunnittelualue sijaitsee vaihtelevan muotoisella matalalla selännealueella, jonka länsiosan maaston korkeusasema on noin mpy, keskiosan noin +15 mpy ja itäosan noin mpy. Moreenin peittämän peruskallion päällä on paikoin pieniä savi- ja turvekerroksia. Suunnittelualueelle ei sijoitu geologisesti arvokkaita maaperämuodostumia tai suojeltavia kallioalueita. Suunnittelualueen topografia Vesistöt ja vesitalous Suunnittelualueen eteläosa kuuluu Karvianjoen vesistöalueeseen ja muut osat useampaan pieneen valuma-alueeseen. Laskuojat ja -purot virtaavat suoraan mereen. Pienvesiä ovat monet pienet lammet, joita on erityisesti alueen keskiosissa. Alueella on lisäksi lukuisia metsätalouden harjoittamisen yhteydessä tehtyjä ojia. Lähin pohjavesialue on Kuvaskankaan 1-luokan pohjavesialue, joka sijoittuu noin viiden kilometrin päähän suunnittelualueen itäpuolelle Suojelualueet ja -kohteet Valtaosa suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuvasta Mankanevasta kuuluu soidensuojeluohjelmaan Mankaneva Kakkurinneva -nimisenä alueena (SSO020060). Mankaneva on liitetty Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI), jonka liitteen I luontotyyppejä alueella ovat keidassuot sekä humuspitoiset järvet ja lammet. Tuulipuistohankkeen vaikutuksista Mankanevan Natura-alueeseen on laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta osana ympäristövaikutusten arviointia.

19 18 Vuosina tehtyjen eliöstö- ja biotooppiselvitysten mukaan suunnittelualueella on joitakin paikallisesti arvokkaita luontokohteita (korvet, nevat) sekä luontodirektiivin liitteen II ja IV(a) lajin liito-oravan elinympäristö. Lisäksi alueella tehtiin havaintoja todennäköisen euroopanmajavan esiintymisestä. Alueen suunnittelussa on huomioitava lisäksi sen länsipuolelle sijoittuvat merikotkien reviirit. Suojelualueet ja kohteet suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä 2.5 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne ja väestö Suunnittelualue sijoittuu lähes rakentamattomalle maa- ja metsätalousalueelle kylä- ja keskustaajamien ja päätieverkon muodostaman "kehän" keskiosaan. Alueella oli vuoden 2008 väestötietojen mukaan kolme vakituista asukasta. Kunnan asuin- ja työpaikkarakentaminen sekä julkiset ja yksityiset lähipalvelut keskittyvät Merikarvian keskustaajamaan sekä Rantatien varren kyliin ja rannikkoalueelle. Myös Timmerheidissä ja Riispyyssä on paljon asuinrakennuksia. Yksittäisiä tilakeskuksia sijaitsee myös suunnittelualueen itäpuolella Annalammilla ja Korpi-Matissa.

20 19 Vuonna 2012 Merikarvian asukasluku oli 3261 henkilöä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kunnan väkiluku laskee vuoteen 2040 mennessä 2709 henkilöön. Mikäli väestönkehitys on ennustetun mukainen, väestön huoltosuhde (yli 64-vuotiaiden ja alle 17-vuotiaiden määrän suhde vuotiaiden määrään) nousee ennusteen mukaan vuoden 2011 tasosta 73,2%:a vuoteen 2030 mennessä noin 116%:iin, jonka jälkeen se alkaa taas hitaasti laskea. Koko maassa huoltosuhteen on ennustettu nousevan korkeimmillaan noin 72 %:iin. (lähde: Tilastokeskus ja Asutuksen ja muun rakentamisen sijoittuminen kaavan suunnittelu- ja lähialueella (Maanmittauslaitoksen maastotietokanta, Merikarvian kunta) Rakennuskanta Merikarvian rakennusvalvonnan sekä rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen mukaan suunnittelualueella on kolme vakituisessa asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta sekä useita maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tai virkistyskäyttöön liittyviä rakennuksia. Yksi asuinrakennuksista (Korpijärvi) on rakennusvalvonnan tietojen mukaan tyhjillään. Kaksi aiemmin lomarakennuksena käytettyäkiinteistöä (Korpivaara ja Luhtilaakso) on merkitty kiinteistörekisteriin ränsistymisen vuoksi hylätyiksi.

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Merikarvian kunta Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Merikarvian kunta Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ nro 82129133-03 LIITE 1 Merikarvian kunta Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.6.2010 (päivitetty 12.6.2012, 4.10.2013 ja 11.6.2014) Osallistumis- ja

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 300-RAK1707 KOKEMÄEN KAUPUNKI KOSKENKYLÄN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kauppatien korttelin 66 asemakaavamuutos MERIKARVIAN KUNTA 27.03.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017)

VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017) OAS 1 (5) Varkauden kaupunki Järvialueen rantaosayleiskaavan muutos, Ala-Lylyjärvi VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599599404201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava 19.12.2011 päivitetty 6.2.2012, 27.2.2012, 30.10.2012, Merikarvian kunta Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan muutos (Sandsund I), korttelit ja 43. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kirkonkylän asemakaavan muutos (Sandsund I), korttelit ja 43. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kirkonkylän asemakaavan muutos (Sandsund I), korttelit 26-28 ja 43 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599406201603 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 FCG Finnish Consulting Group Oy Rautalammin kunta ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 Kaavaselostus, ehdotus 595-D2838 11.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, luonnos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Nakkilan kunnan Myllärintien lännenpuoleisella

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot