Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010"

Transkriptio

1 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

2 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset 6 Vastaajajoukon taustatiedot 10 Viestinnän koulutustarjonta ja koulutusorganisaatiot Mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan 15 Esteet oman osaamisen kehittämiselle 17 Koulutustarpeen muutokset 19 Merkittävin tutkinto ja perustelut 22 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys 25 Täydennyskoulutuksen tarve-alueet 30 Koulutusorganisaatioiden tunnettuus 33 Mielikuvat organisaatioiden koulutustarjonnasta 36 Osaamisen kehittäminen Nykyinen ja tuleva osaaminen eri alueilla 42 Tärkeimmät keinot osaamisen kehittämisessä 57 Sopivin opiskelumuoto 59 Kehitettävät viestinnän osa-alueet 62 Muut kehitettävät osa-alueet T-1167, KMi/mn

4 JOHDANTO 1(2) Tutkimuksen kohderyhmänä on ProComin jäsenistö. Tutkimuksen avulla kartoitettiin viestinnän koulutukseen ja osaamiseen liittyviä eri asioita. Tavoitteena oli löytää vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä osaamista viestinnän ammattilaiset tarvitsevat? Millaiset osaamisen kehittämisen keinot ovat sopivimpia? Mitä mieltä on viestinnän koulutusorganisaatioista? Tutkimus toteutettiin -informoituna internetkyselynä välisenä aikana. ProCom itse lähetti kohderyhmälle sähköpostitse kutsun osallistua tutkimukseen. Kutsuja lähetettiin yhteensä 1778 henkilölle. Muistutusposti lähetettiin Kenttätyön aikana mennessä 471 henkilöä vastasi tutkimukseen (vastausprosentti 26,5 %) T-1167, KMi/mn

5 JOHDANTO 2(2) Tiedonkeruu ja käsittely: Tiedonkeruuohjelmistona käytettiin B2BPOL-palvelua, jonka lisenssin ProCom hankki käyttöönsä. ProCom hoiti itse tutkimuksen tiedonkeruun. Taloustutkimus antoi asiantuntijapua ProComille lomakesuunnittelussa ja lomakkeen testauksessa. Lomakkeen lopullisista kysymysmuodoista, tutkimuksen toteutuksesta ja lähetyksestä sekä vastaajarekisterin muodostamisesta, hallinnoimisesta ja vastaajapalkkioista vastasi ProCom. ProCom toimitti tiedonkeruun päätyttyä ( ) datan Taloustutkimukseen, joka raportoi tutkimuksen tulokset. Atktulostus tehtiin Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tuloksia ei ole painotettu. T-testi: Tulostuksessa käytetään t-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus 95 %:n luotettavuus-tasolla osoittaa. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Esitetyt kysymykset: tutkimuksessa esitetyt kysymykset taustatietoineen ovat taulukkoraportin liitteenä. Lisäksi taulukkoraportista löytyvät kaikki poiminnot avoimista ja Muu ryhmä -kysymyksistä T-1167, KMi/mn

6 KESKEISET TULOKSET 1(3) Jäsenistöstä neljällä viidestä (82 %) on ollut mahdollisuus kehittää osaamistaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Yleisimmin koulutusbudjetin niukkuus (62 %) estää oman osaamisen kehittämisen. Moni mainitsee syyksi myös aikapulan (45 %). Osa kokee esteeksi sen, ettei nykyisessä työssä ole mahdollista edetä (19 %) tai sopivan koulutustarjonnan puutteen (19 %). Erittäin harvoin (1 %) kiinnostuksen puute estää osaamisen kehittämistä. Lähes joka toisen (46 %) koulutustarpeet lisääntyvät paljon tai jonkin verran seuraavan 12 kuukauden aikana. Suurimmalla osalla (49 %) koulutustarpeet kuitenkin pysyvät nykyisellään. Enemmistöllä jäsenistöstä on taustallaan yliopistotutkinto (47 %). Seuraavaksi yleisimmät tutkinnot ovat Markkinointi-instituutin tiedottajan tutkinto, Mti (14 %) sekä Inforin Viestintäpäällikön koulutusohjelma, ProCom-VPD (8 %). Viestinnän täydennyskoulutuksen diplomien tai titteleiden merkitys nykyisessä työtehtävässä on vähäinen: lähes joka toisen (46 %) mielestä niiden merkitys on vähäinen tai niillä ei lainkaan merkitystä. Joka neljäs (26 %) pitää niiden merkitystä erittäin suurena tai kokee, että niillä on ainakin jonkin verran merkitystä. Joka neljännellä (27 %) ei ole lainkaan täydennyskoulutuksen diplomia tai titteliä T-1167, KMi/mn

7 KESKEISET TULOKSET 2(3) Diplomeilla ja titteleillä näyttää olevan suurempi merkitys työnhaussa: reilu kolmannes (38 %) diplomin/tittelin saaneista katsoo, että diplomeilla/titteleillä on erittäin suuri merkitys tai ainakin jonkin verran merkitystä. Lähes sama määrä (41 %) on sitä mieltä, että niiden merkitys on vähäistä tai niillä ei ole lainkaan merkitystä. Yleisimmin täydennyskoulutusta aiotaan hankkia sosiaalisesta mediasta (58 %). Joka kolmas (33 %) kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta strategiaviestinnästä. Joka neljäs (23 %) haluaa ymmärtää paremmin liiketoimintaa ja 16 % aikoo kehittää kansainvälistä viestintäosaamistaan. Eri koulutusorganisaatioiden koulutustarjonta: Parhaiten viestintäalan koulutusorganisaatioista tunnetaan ProCom (98 % tuntee ainakin mediasta, mainoksista tms.) ja Inforin (97 %). Seuraavaksi tunnetuimpia ovat Markkinointi-instituutti (82 %), Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (73 %), IIR Finland (69 %), Haaga-Helia ammattikorkeakoulut (67 %) sekä Journalistiliitto (57 %). Erittäin monella on omakohtaisia kokemuksia ProComista (86 %) ja Inforista (73 %). Seuraavaksi useimmin ollaan oltu tekemisissä Markkinointi-instituutin (35 %), IIR Finlandin (29 %) sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian (27 %) kanssa T-1167, KMi/mn

8 KESKEISET TULOKSET 3(3) Hyvä hinta-laatu-suhde sopii parhaiten seuraaviin koulutusorganisaatioihin: ProCom Oy (66 % mielestä sopii erittäin tai melko hyvin), Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (54 %), Infor Oy (53 %) ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö TAJ ry (51 %). Jäsenistön mielestä Infor Oy ja ProCom Oy tarjoavat selvästi hyödyllisintä koulutusta (87 %/85 %) kuten myös kaikkein ajankohtaisinta koulutusta (83 %/86 %). Osaamisen kehittäminen: Tutkituista osaamisalueista hallitaan parhaiten kirjoittaminen (88 % hallitsee vaativan tason, kehittää ja opettaa muita + on asiantuntija, hallitsee asian itsenäisesti). Seuraavaksi parhaiten hallitaan vuorovaikutustaidot (78 %) ja sisäinen viestintä (72 %). Vähiten osaamista ja kokemusta on talous- ja sijoittajaviestinnästä (25 %) sekä vaikuttamisesta/lobbauksesta (24 %). Samat yllämainitut osaamisalueet sijoittuvat myös osaamistason huipulle ja hännille arvioitaessa osaamisen tavoitetasoa kahden vuoden kuluttua. Verrattaessa tämänhetkistä osaamistasoa tavoitetasoon kahden vuoden kuluttua nähdään, että suurimmat koulutustarpeet ovat seuraavien osaamisalueiden kohdalla: sosiaalinen media, yhteiskunta- ja vastuuviestintä, viestinnän seuranta ja mittaaminen, strateginen viestintä sekä muutosviestintä T-1167, KMi/mn

9 T-1167, KMi/mn

10 VASTAAJAJOUKON TAUSTATIEDOT 1(2) Tutkimuksessa jäsenistöstä selvitettiin seuraavat taustatiedot: Sukupuoli Ikäryhmä Tehtävänimike Kuinka kauan toiminut viestintäalalla ja nykyisessä tehtävässä T-1167, KMi/mn

11 VASTAAJAJOUKON TAUSTATIEDOT 2(2) Tutkimukseen vastanneista (n=471) viestinnän ammattilaisista enemmistö on naisia (90 %). Joka neljäs (27 %) on asemaltaan viestintäpäällikkö- tai suunnittelija ja joka viides (22 %) on tiedottaja. Ikäryhmittäin tarkasteltuna kaksi viidestä (38 %) on vuotias, sama määrä (39 %) on iältään vuotias ja joka kuudes (17 %) yli 49-vuotias. Joka viides (21 %) on toiminut viestintäalalla enintään 5 vuotta, joka kolmas (31 %) 6-10 vuotta ja lähes joka toinen (46 %) yli 10 vuotta. Noin puolet (53 %) on työskennellyt nykyisessä tehtävässään enintään 3 vuotta ja vajaa puolet (46 %) 4-vuotta tai enemmän T-1167, KMi/mn

12 Taustatiedot 1(2) Kaikki vastaajat, n=471 Sukupuoli Nainen 90 Mies 9 Ei vastausta 1 Ikä Alle 30 vuotta vuotta vuotta vuotta 60 vuotta tai yli Ei vastausta Tehtävänimike Viestintäpäällikkö/-suunnittelija Tiedottaja Viestinnän asiantuntija/ suunnittelija/koordinaattori Viestintäkonsultti/muu konsultti Viestintä-/markkinointi- ja viestintäjohtaja Joku muu Toimitusjohtaja/yrittäjä Muu päällikkö Verkkoviestintäpäällikkö/ -suunnittelija/ -toimittaja/ -tiedottaja/-tuottaja Muu johtaja Ei vastausta %

13 Taustatiedot 2(2) Kaikki vastaajat, n=471 Kauanko toiminut viestintäalalla Alle 2 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 11 Yli 20 vuotta 14 Ei vastausta 2 Kauanko toiminut nykyisessä tehtävässä Alle vuoden vuotta vuotta vuotta Yli 10 vuotta Ei vastausta 1 %

14 Viestinnän koulutustarjonta ja koulutusorganisaatiot

15 Mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan Tutkimuksen alussa kaikilta tutkimukseen vastanneilta (n=471) kysyttiin: Onko sinulla ollut mahdollisuus kehittää omaa osaamistasi viimeisten 12 kuukauden aikana? Kyllä Ei Neljällä viidestä (82 %) on ollut mahdollisuus kehittää osaamistaan viimeisen 12 kuukauden aikana T-1167, KMi/mn

16 Onko ollut mahdollisuutta kehittää omaa osaamista viimeisten 12 kuukauden aikana Kaikki vastaajat, n=471 18% Kyllä Ei 82%

17 Esteet oman osaamisen kehittämiselle Niiltä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta kehittää omaa osaamista (n=84) kysyttiin: Mikä tai mitkä asiat ovat olleet pääasiallisena syynä siihen, että et ole voinut kehittää omaa osaamistasi? Aikapula Eteneminen työssä ei ole mahdollista Koulutusbudjetin niukkuus Oman kiinnostuksen puute Organisaatiosuhteet eivät toimi Sopivan koulutustarjonnan puute Työnkierto ei toimi Muu, mikä Koulutusbudjetin niukkuus (62 %) estää yleisimmin oman osaamisen kehittämisen. Moni mainitsee syyksi myös aikapulan (45 %). Osa kokee esteeksi sen, ettei nykyisessä työssä ole mahdollista edetä (19 %) tai sopivan koulutustarjonnan puutteen (19 %). Erittäin harvoin (1 %) osaamisen kehittämistä estää kiinnostuksen puute T-1167, KMi/mn

18 Esteet oman osaamisen kehittämiselle Ei ole ollut mahdollisuutta kehittää, n=84 Koulutusbudjetin niukkuus 62 Aikapula 45 Eteneminen nykyisessä työssä ei ole mahdollista 19 Sopivan koulutustarjonnan puute 19 Organisaatiosuhteet eivät toimi 11 Työnkierto ei toimi 4 Oman kiinnostuksen puute 1 Muu 21 %

19 Koulutustarpeen muutokset Kaikilta vastaajilta (n=471) kysyttiin: Miten omat koulutustarpeesi muuttuvat seuraavan 12 kk aikana? Lisääntyvät paljon Lisääntyvät jonkin verran Pysyvät nykyisellään Vähenevät jonkin verran Vähenevät paljon Lähes joka toisen (46 %) koulutustarpeet lisääntyvät paljon tai jonkin verran seuraavan 12 kuukauden aikana. Suurimmalla osalla (49 %) koulutustarpeet kuitenkin pysyvät nykyisellään. Tehtävänimikkeen mukaan tarkasteltuna useimmin koulutustarpeet tulevat lisääntymään seuraavissa ryhmissä: viestinnän asiantuntijat/suunnittelijat/koordinaattorit tai joku muu -ryhmä T-1167, KMi/mn

20 Miten omat koulutustarpeet muuttuvat seuraavan 12 kuukauden aikana Kaikki vastaajat, n=471 5) Lisääntyvät paljon 4) Lisääntyvät jonkin verran 3) Pysyvät nykyisellään Ei osaa sanoa 2) Vähenevät jonkin verran 1) Vähenevät paljon Keskiarvo ,46 %

21 Miten omat koulutustarpeet muuttuvat seuraavan 12 kuukauden aikana n=kaikki vastaajat 5) Lisääntyvät paljon 4) Lisääntyvät jonkin verran 3) Pysyvät nykyisellään Ei osaa sanoa 2) Vähenevät jonkin verran 1) Vähenevät paljon Keskiarvo 1-5 Kaikki vastaajat, n= ,46 Tehtävänimike Tiedottaja, n=93 Viestintä-/markkinointijohtaja, n=36 Viestintäpäällikkö/-suunnittelija, n=128 Viest. asiantunt./suunnitt./ koordinaattori, n=44 Verkkoviest. pääll./-suunni./ -toimittaja/-tiedottaja, n=25 Viestintäkonsultti/muu konsultti, n=42 Toimitusjohtaja/yrittäjä, n=29 Muu päälikkö, n=27 Muu johtaja, n=10* Joku muu, n= ,48 3,51 3,48 3,57 3,44 3,21 3,36 3,26 3,56 3,62 *) pieni vastaajamäärä, tulos suuntaa-antava %

22 Merkittävin tutkinto Kaikilta vastaajilta (n=471) kysyttiin: Kun ajattelet suorittamiasi tutkintoja, mikä niistä on ollut merkittävin viestintäammattilaisen tehtävien kannalta? T-1167, KMi/mn Yliopistotutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Opisto- tai toisen asteen tutkinto Ammattitutkinto Perustutkinto Tieteellinen jatkotutkinto Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: Työyhteisöviestinnän erikoistumisopinnot Infor: Viestintäpäällikön koulutusohjelma, ProCom-VPD Infor: Tiedottajan koulutusohjelma ProCom-TD Markkinointi-instituutti: Tiedottajan tutkinto, MTi Markkinointi-instituutti: Viestinnän suunnittelu ja johtaminen, VJD Palmenia: ProCom-PT Palmenia: ProCom-ET ProCom ja Rastor: Yritysjohtaminen ja johtamisen erikoisammattitutkinto Jokin muu, mikä? En ole suorittanut mitään tutkintoa tai koulutusohjelmaa Suurimmalla osalla jäsenistöstä on taustallaan yliopistotutkinto (47 %). Seuraavaksi yleisimmät tutkinnot ovat Markkinointi-instituutin tiedottajan tutkinto, Mti (14 %) sekä Inforin Viestintäpäällikön koulutusohjelma, ProCom-VPD (8 %).

23 Suoritetuista tutkinnoista merkittävin viestintäammattilaisen tehtävien kannalta Kaikki vastaajat, n=471 Yliopistotutkinto 47 Markkinointi-instituutti: Tiedottajan tutkinto, MTi Infor: Viestintäpäällikön koulutusohjelma, ProCom-VPD Ammattikorkeakoulututkinto Infor: Tiedottajan koulutusohjelma, ProCom-TD Ammattitutkinto Markkinointi-instituutti: Viestinnän suunnittelu ja johtaminen, VJD Opisto- tai toisen asteen tutkinto Palmenia: ProCom-PT Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: Työyhteisöviestijän erikoistumisopinnot 1 0 Palmenia: ProCom-ET 0 Perustutkinto 0 ProCom ja Rastor: Yritysjohtamisen tai johtamisen erikoisammattitutkinto 0 Tieteellinen jatkotutkinto 0 Jokin muu 12 Ei ole suorittanut mitään tutkintoa tai koulutusohjelmaa 2 Ei osaa sanoa 5 %

24 Perustelut tutkinnon merkittävyydelle Niiltä, jotka valinneet edellisessä kysymyksessä vaihtoehdot 1-6 (n=471) kysyttiin: Tarkentaisitko, mikä oli opintosuuntasi kyseisessä koulutuksessa ja miksi tämä koulutus oli mielestäsi merkittävin viestintäammattilaisen tehtävien kannalta? Jäsenistöllä on viestintäammattilaisen tehtävien kannalta katsottuna hyvin monipuolisia opintosuuntia. Valtaosalla korostuu seuraavat syyt: Kokonaisnäkemyksen saaminen, monipuolisuus Käytännön läheisyys, käytännön valmiudet työhön, käytännön taidot, pätevyys työhön Perustiedot ja taidot sekä ammatillinen identiteetti, teoreettinen pohja ja -viitekehys Yleissivistävä Kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja ajatella kriittisesti Hyvä tieteellinen pohja viestinnän ymmärtämiselle Verkostoituminen Kaikki avoimien kysymysten vastaukset on listattu taulukkoraporttiin T-1167, KMi/mn

25 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys 1(2) Kaikilta vastaajilta (n=471) kysyttiin: Kuinka suuri merkitys viestinnän täydennyskoulutuksen diplomeilla tai titteleillä (kuten esimerkiksi ProCom-TD, MTi, VJD, VPK...) on nykyisissä työtehtävissäsi? Erittäin suuri merkitys Jonkin verran merkitystä Vähäinen merkitys Minulla ei ole viestinnän täydennyskoulutuksen diplomia/titteliä Suurin osa (46 %) on sitä mieltä, että diplomeilla tai titteleillä on vähän tai ei lainkaan merkitystä nykyisessä työtehtävässä. Joka neljäs (26 %) pitää niiden merkitystä erittäin suurena tai kokee, että niillä on ainakin jonkin verran merkitystä. Joka neljännellä (27 %) ei ole lainkaan täydennyskoulutuksen diplomia tai titteliä. Kysymykseen liittyvä kuva seuraavilla sivuilla T-1167, KMi/mn

26 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys 2(2) Niiltä, joilla on viestinnän täydennyskoulutuksen diplomi/titteli (n=345) kysyttiin: Kuinka suuri merkitys viestinnän täydennyskoulutuksen diplomeilla tai titteleillä (kuten esimerkiksi ProCom-TD, MTi, VJD, VPK...) on ollut työhaussasi? Erittäin suuri merkitys Jonkin verran merkitystä Vähäinen merkitys Ei lainkaan merkitystä Diplomeilla ja titteleillä näyttää olevan suurempi merkitys työnhaussa: reilu kolmannes (38 %) katsoo, että niillä on erittäin suuri merkitys tai ainakin jonkin verran merkitystä. Lähes sama määrä (41 %) on sitä mieltä, että merkitys on vähäistä tai niillä ei ole lainkaan merkitystä. Joka viides (21 %) ei osaa arvioida niiden merkitystä tai ei halua vastata kysymykseen T-1167, KMi/mn

27 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys nykyisissä tehtävissä Kaikki vastaajat, n=471 4) Erittäin suuri merkitys 3) Jonkin verran merkitystä Ei osaa sanoa 2) Vähäinen merkitys 1) Ei lainkaan merkitystä Ei ole viestinnän täydennyskoulutuksen diplomia/ titteliä Keskiarvo ,15 % Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys työnhaussa 4) Erittäin suuri merkitys On täydennyskoulutuksen diplomi, n=345 3) Jonkin verran merkitystä Ei osaa sanoa 2) Vähäinen merkitys 1) Ei lainkaan merkitystä Keskiarvo ,34 %

28 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys nykyisissä tehtävissä n=kaikki vastaajat 4) Erittäin suuri merkitys 3) Jonkin verran merkitystä Ei osaa sanoa 2) Vähäinen merkitys 1) Ei lainkaan merkitystä Ei ole viestinnän täydennyskoulutuksen diplomia/ titteliä Keskiarvo 1-4 Kaikki vastaajat, n= ,15 Tehtävänimike Tiedottaja, n=93 Viestintä-/markkinointijohtaja, n=36 Viestintäpäällikkö/-suunnittelija, n=128 Viest. asiantunt./suunnitt./ koordinaattori, n=44 Verkkoviest. pääll./-suunni./ -toimittaja/-tiedottaja, n=25 Viestintäkonsultti/muu konsultti, n=42 Toimitusjohtaja/yrittäjä, n=29 Muu päälikkö, n=27 Muu johtaja, n=10* Joku muu, n= ,24 1,87 2,19 2,08 1,86 2,23 2,00 2,18 2,11 2,36 *) pieni vastaajamäärä, tulos suuntaa-antava %

29 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys työnhaussa n=on täydennyskoulutuksen diplomi 4) Erittäin suuri merkitys 3) Jonkin verran merkitystä Ei osaa sanoa 2) Vähäinen merkitys 1) Ei lainkaan merkitystä Keskiarvo 1-4 Kaikki vastaajat, n= ,34 Tehtävänimike Tiedottaja, n=62 Viestintä-/markkinointijohtaja, n=30 Viestintäpäällikkö/-suunnittelija, n=98 Viest. asiantunt./suunnitt./ koordinaattori, n=36 Verkkoviest. pääll./-suunni./ -toimittaja/-tiedottaja, n=21 Viestintäkonsultti/muu konsultti, n=26 Toimitusjohtaja/yrittäjä, n=21 Muu päälikkö, n=17* Muu johtaja, n=9* Joku muu, n= ,53 2,22 2,32 2,52 2,47 2,17 1,83 2,14 2,75 2,35 *) pieni vastaajamäärä, tulos suuntaa-antava %

30 Täydennyskoulutuksen tarve-alueet Kaikilta vastaajilta (n=471) kysyttiin: ProComin Viestinnän ammattilainen tutkimus osoitti, että tietyillä viestinnän osa-alueilla on suurin tarve jatkokoulutukseen. Millä seuraavista alueista aiot hankkia täydennyskoulutusta seuraavien 12 kuukauden aikana? Sosiaalinen media Strategiaviestintä Liiketoiminnan parempi ymmärtäminen Kansainvälinen viestintäosaaminen Muilla alueilla, millä? Useimmin täydennyskoulutusta aiotaan hankkia sosiaalisesta mediasta (58 %). Joka kolmas (33 %) kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta strategiaviestinnästä, joka neljäs (23 %) haluaa ymmärtää paremmin liiketoimintaa ja joka kuudes (16 %) aikoo kehittää kansainvälistä viestintäosaamistaan. Tehtävänimikkeen mukaan tarkasteltuna tarve strategiaviestinnän täydennyskoulutukselle korostuu merkittävästi seuraavissa ryhmissä: verkkoviestintäpäälliköt/-suunnittelijat/-toimittajat/-tiedottajat/- tuottajat tai viestintäpäälliköt/-suunnittelijat T-1167, KMi/mn

31 Millä seuraavista alueista aikoo hankkia täydennyskoulutusta seuraavan 12 kuukauden aikana Kaikki vastaajat, n=471 Sosiaalinen media 58 Strategiaviestintä 33 Liiketoiminnan parempi ymmärtäminen 23 Kansainvälinen viestintäosaaminen 16 Muilla alueilla 23 Ei osaa sanoa 3 %

32 Millä seuraavista alueista aikoo hankkia täydennyskoulutusta seuraavan 12 kuukauden aikana n=kaikki vastaajat Sosiaalinen media 58 Strategiaviestintä Liiketoiminnan parempi ymmärtäminen Kansainvälinen viestintäosaaminen Muilla alueilla Ei osaa sanoa Kaikki vastaajat, n=471 Tehtävänimike Tiedottaja, n=93 Viestintä-/markkinointijohtaja, n=36 Viestintäpäällikkö/-suunnittelija, n=128 Viest. asiantunt./suunnitt./ koordinaattori, n=44 Verkkoviest. pääll./-suunni./ -toimittaja/-tiedottaja, n=25 Viestintäkonsultti/muu konsultti, n=42 Toimitusjohtaja/yrittäjä, n=29 Muu päälikkö, n=27 Muu johtaja, n=10* Joku muu, n=34 *) pieni vastaajamäärä, tulos suuntaa-antava %

33 Koulutusorganisaatioiden tunnettuus 1(2) Kaikilta vastaajilta (n=471) kysyttiin: Seuraavaksi kysymme, miten hyvin tunnet seuraavia viestinnän täydennyskoulutusta tarjoavia koulutusorganisaatioita? T-1167, KMi/mn Tunnen omakohtaisen kokemuksen (opiskelu/muu yhteistyö) kautta Tunnen muuten (mediasta, mainoksista tms.) En tunne Haaga-Helia ammattikorkeakoulu - ProCom Oy IIR Finland Oy - Rastor Oy Infor Oy - Talentum Koulutus Journalistiliitto - Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö TAJ ry Julkisen alan tiedottajat JAT ry - WSOYPro Oy Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus Kauppakamarit Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Helsingin yliopisto Mainostajien liitto MARK Suomen Markkinointiliitto ry Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL Markkinointi-instituutti

34 Koulutusorganisaatioiden tunnettuus 2(2) Kokonaistunnettuus: Käytännöllisesti katsoen kaikki tuntevat ProComin (98 % tuntee ainakin mediasta, mainoksista tms.) ja Inforin (97 %). Seuraavaksi tunnetuimpia ovat Markkinointi-instituutti (82 %), Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (73 %), IIR Finland (69 %), Haaga-helia ammattikorkeakoulut (67 %) sekä Journalistiliitto (57 %). Heikoiten tunnetaan Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö TAJ ry (73 % ei tunne lainkaan), Julkisen alan tiedottajat JAT ry (70 %,) Jyväskylän täydennyskoulutuskeskus (69 %) sekä Talentum Koulutus (63 %). Valtaosa ei tunne myöskään seuraavia organisaatioita: WSOYPro (60 %), MARK Suomen Markkinointiliitto (58 %), Rastor (57 %), Kauppakamarit (56 %), Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL (55 %) ja Mainostajien liitto (53 %). Tuttu omakohtaisen kokemuksen kautta: Yleisimmin omakohtaisia kokemuksia on ProComista (86 %) ja Inforista (73 %). Seuraavaksi useimmin ollaan oltu tekemisissä Markkinointi-instituutin (35 %), IIR Finlandin (29 %) sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian (27 %) kanssa T-1167, KMi/mn

35 Koulutusorganisaatioiden tunnettuus Kaikki vastaajat, n=471 Tuntee omakohtaisen kokemuksen kautta Tuntee muuten ProCom Oy Infor Oy Markkinointi-instituutti Helsingin yliopiston koulutusja kehittämiskeskus Palmenia IIR Finland Oy Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Journalistiliitto Mainostajien liitto Kauppakamarit Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoa MTL Rastor Oy MARK Suomen Markkinointiliitto ry WSOYPro Oy Talentum Koulutus Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus Julkisen alan tiedottajat JAT ry Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry (entinen TAJ ry) %

36 Mielikuvat organisaatioiden koulutustarjonnasta 1(2) Niiltä vastaajilta, jotka tuntevat kyseisen koulutusorganisaation kysyttiin: Miten hyvin mielestäsi seuraavat väittämät sopivat kuvaamaan seuraavien koulutusorganisaatioiden koulutustarjontaa? 5=Sopii erittäin hyvin, 4=sopii melko hyvin, 3=ei sovi hyvin eikä huonosti, 2=sopii melko huonosti ja 1=sopii erittäin huonosti Hyvä hinta-laatu suhde Tarjoaa hyödyllistä koulutusta Tarjoaa ajankohtaista koulutusta Hyvä hinta-laatu-suhde Useimmin väittämä sopii erittäin tai melko hyvin seuraaviin organisaatioihin: ProCom Oy (66 %) Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (54 %) Infor Oy (53 %) Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö TAJ ry (51 %) T-1167, KMi/mn

37 Mielikuvat organisaatioiden koulutustarjonnasta 2(2) Tarjoaa hyödyllistä koulutusta Useimmin väittämä sopii erittäin tai melko hyvin seuraaviin organisaatioihin: Infor Oy (87 %) ProCom Oy (85 %) Markkinointi-instituutti (64 %) Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (64 %) Tarjoaa ajankohtaista koulutusta Useimmin väittämä sopii erittäin tai melko hyvin seuraaviin organisaatioihin: ProCom Oy (86 %) Infor Oy (83 %) IIR Finland Oy (58 %) T-1167, KMi/mn

38 5) Sopii erittäin hyvin Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry (entinen TAJ ry), n=126 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, n=315 Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, n=145 Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, n=342 Julkisen alan tiedottajat JAT ry, n=141 Journalistiliitto, n=270 ProCom Oy, n=463 Kauppakamarit, n=209 MARK Suomen Markkinointiliitto ry, n=196 Infor Oy, n=457 Markkinointi-instituutti, n=387 Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoa MTL, n=209 Mainostajien liitto, n=220 WSOYPro Oy, n=187 Rastor Oy, n=203 Talentum Koulutus, n=172 IIR Finland Oy, n=326 Väitteiden sopivuus eri koulutusorganisaatioille Hyvä hinta-laatu -suhde 4) Sopii melko hyvin n=tuntee yrityksen 3) Ei sovi hyvin eikä huonosti Ei osaa sanoa 2) Sopii melko huonosti ) Sopii erittäin huonosti Keskiarvo 1-5 4,23 4,20 4,16 4,08 4,05 4,00 3,79 3,69 3,60 3,56 3,53 3,53 3,47 3,19 3,19 2,77 2,68 %

39 5) Sopii erittäin hyvin Infor Oy, n=457 ProCom Oy, n=463 Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, n=145 Markkinointi-instituutti, n=387 Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, n=342 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, n=315 WSOYPro Oy, n=187 Journalistiliitto, n=270 Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry (entinen TAJ ry), n=126 Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoa MTL, n=209 Mainostajien liitto, n=220 MARK Suomen Markkinointiliitto ry, n=196 Julkisen alan tiedottajat JAT ry, n=141 Rastor Oy, n=203 Talentum Koulutus, n=172 IIR Finland Oy, n=326 Kauppakamarit, n=209 Väitteiden sopivuus eri koulutusorganisaatioille Tarjoaa hyödyllistä koulutusta 4) Sopii melko hyvin n=tuntee yrityksen 3) Ei sovi hyvin eikä huonosti Ei osaa sanoa 2) Sopii melko huonosti 1) Sopii erittäin huonosti Keskiarvo 1-5 4,29 4,23 4,17 4,11 4,10 4,06 3,88 3,83 3,79 3,78 3,73 3,72 3,67 3,65 3,65 3,64 3,52 %

40 5) Sopii erittäin hyvin ProCom Oy, n=463 Infor Oy, n=457 Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoa MTL, n=209 MARK Suomen Markkinointiliitto ry, n=196 Mainostajien liitto, n=220 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, n=315 IIR Finland Oy, n=326 Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, n=145 Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, n=342 WSOYPro Oy, n=187 Markkinointi-instituutti, n=387 Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry (entinen TAJ ry), n=126 Journalistiliitto, n=270 Talentum Koulutus, n=172 Kauppakamarit, n=209 Rastor Oy, n=203 Julkisen alan tiedottajat JAT ry, n=141 Väitteiden sopivuus eri koulutusorganisaatioille Tarjoaa ajankohtaista koulutusta 4) Sopii melko hyvin n=tuntee yrityksen 3) Ei sovi hyvin eikä huonosti Ei osaa sanoa 2) Sopii melko huonosti 1) Sopii erittäin huonosti Keskiarvo 1-5 4,27 4,21 4,00 3,97 3,96 3,96 3,92 3,90 3,86 3,83 3,78 3,72 3,71 3,70 3,60 3,52 3,47 %

41 Osaamisen kehittäminen Vastaajille kerrottiin, että tässä osiossa käsitellään viestinnän ammattilaisille tärkeitä osaamisalueita. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kullakin alueella: nykyistä osaamistaan sekä tulevaa osaamisen tarvetta

42 Nykyinen ja tuleva osaaminen eri alueilla 1(2) Arvioi nykyinen osaamisesi sekä mikä osaamisesi taso tulisi olla seuraavilla osaalueilla kahden vuoden kuluttua (Asteikolla: 5 = hallitsen vaativan tason, kehitän ja opetan muita, 4 = asiantuntija, hallitsen asian itsenäisesti, 3 = osaan asian, mutta tarvitsen tukea, 2 = tunnen perusteet ja rutiinit, 1 = minulla on jonkin verran osaamista, 0=ei osaamista/kokemusta) Brändi- ja markkinointiviestintä Johtamis- ja esimiesviestinnän tukeminen Yhteiskuntavastuuviestintä valmentamalla muita Yhteisö- tai työnantajakuvan kehittäminen Omat johtamis- ja esimiesviestintätaidot Viestinnän suunnittelu ja johtaminen Verkkoviestintä Sosiaalinen media Kansainvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Liiketoimintaosaaminen Projektinhallinta ja -johtaminen Kriisiviestintä Viestintätaitojen kouluttaminen, valmennus Muutosviestintä Sisäinen viestintä Visuaalinen viestintä Strateginen viestintä Julkaisujen teko Kirjoittaminen Viestinnän seuranta ja mittaaminen Työelämän esiintymistaidot Ennakointi ja luotaus Vuorovaikutustaidot Sidosryhmäsuhteiden hoito Talous- ja sijoittajaviestintä Mediasuhteiden hoito Vaikuttaminen (esim. lobbaus) T-1167, KMi/mn

43 Nykyinen ja tuleva osaaminen eri alueilla 2(2) Nykyinen osaaminen: Kirjoittaminen hallitaan selvästi parhaiten tutkituista osaamisalueista (88 % hallitsee vaativan tason, kehittää ja opettaa muita + on asiantuntija, hallitsee asian itsenäisesti). Seuraavaksi parhaiten hallitaan vuorovaikutustaidot (78 %) ja sisäinen viestintä (72 %). Useimmin osaamista tai kokemusta puuttuu seuraavilla osa-alueilla: Talous- ja sijoittajaviestintä (25 %) sekä vaikuttaminen, lobbaus (24 %). Osaaminen kahden vuoden kuluttua: Samat yllämainitut osaamisalueet sijoittuvat myös osaamistason huipulle ja hännille arvioitaessa osaamisen tavoitetasoa kahden vuoden kuluttua. Suurimmat aukot osaamisessa nyt verrattuna kahden vuoden kuluttua: Suurin aukko tämänhetkisen osaamisen ja tavoitetason kesken on seuraavilla osaalueilla: sosiaalinen media (24 % vrt. 78 % hallitsee vaativan tason, kehittää ja opettaa muita + on asiantuntija, hallitsee asian itsenäisesti), yhteiskunta- ja vastuuviestintä (22 % vrt. 59 %), viestinnän seuranta ja mittaaminen (32 % vrt. 66 %), strateginen viestintä (49 % vrt. 82 %) sekä muutosviestintä (40 % vrt. 73 %) T-1167, KMi/mn

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011 Jäs enyys Toimiala Keskeiset toimialat Yritykset (pl. viest.toimistot) Yrityksen koko Viranomaiset Toimipaikan sijainti Vastuualue Nimike (pääluokat) KAIKKI 1 112 3 800 2 650 3 169 4 777 6 000 ProCom 672

Lisätiedot

Sosiaalisen Median Pulssi 2010

Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Sosiaalisen Median Pulssi 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 26.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015 Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen UUSIA URAKEHITYSMALLEJA! Sama tehtävä eri toimialalla Sama toimiala, mutta eri tehtävä Nousujohteisen tai tasaisen työn sijaan

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 3 5.5.2014 T-12617 ProCom - Vaikuttajaviestintä 2014 /

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Pro gradu -tutkielma TtM Jaana Luostarinen TtM Silja Ässämäki 11.05.2004 Tampere Luostarinen & Ässämäki 1 Miksi tämä aihe? Käyttöönottoprojekteissa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat Sisällys TIIVISTELMÄ 1 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSAINEISTO 6 1.1 Tutkimuksen tarkoitus 6 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Kansainvälinen yritysviestintä - oppisopimustyyppinen täydennyskoulutusohjelma

Kansainvälinen yritysviestintä - oppisopimustyyppinen täydennyskoulutusohjelma Kansainvälinen yritysviestintä - oppisopimustyyppinen täydennyskoulutusohjelma OPM:n seminaari Helsingissä 8.10.2009 Koulutuspäällikkö Hannu Mäkinen Jyväskylän yliopisto, hannu.makinen@jyu.fi Soc&kom TYT

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

Tiedottaja osaamisen kehittäjänä

Tiedottaja osaamisen kehittäjänä Tiedottaja osaamisen kehittäjänä Uudistuvan ja uudistavan tiedottajaroolin haasteisiin vastaaminen Johtava konsultti, VTT Helena Lemminkäinen www.kevicon.fi Osaamisvaateet muuttumassa Tiedottajasta fasilitaattoriksi

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Tutkimus suomalaisesta designista Mitä design merkitsee yrityksille Tammikuu 2012

Tutkimus suomalaisesta designista Mitä design merkitsee yrityksille Tammikuu 2012 Tutkimus suomalaisesta designista Mitä design merkitsee yrityksille Tammikuu 2012 JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset yritykset ovat designista. Tutkimuksen

Lisätiedot

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 Osaamistarpeet toimitustyössä Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 1 Johdanto Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton koulutustyöryhmä tekivät touko lokakuun aikana 2011 kolme samansisältöistä

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys selvitti, säästävätkö

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO osaamista monialaiseen työnjohtamiseen ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkintorakenne Tekniikan erikoisammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen vahvistama erikoisammattitutkinto.

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet 1 Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää nuorten kiinnostusta johto- ja esimiestehtäviin sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään esimiestyöskentelystä. 2. Selvittää nuorten näkemyksiä osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria?

Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria? Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria? Viestijöiden työkuva on suuressa muutoksessa ja ala kasvaa Viestinnän tekeminen ja kokeminen siirtyy verkkoon ja digitaalisiin kanaviin. Digitaalisuus

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne. Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009

Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne. Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009 Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009 Tehtävänimike N % Sosiaalityöntekijä 8 26 % Johtava sosiaalityöntekijä 6 19 % Sosiaalisihteeri 3 10 % Sosiaalityön opiskelija

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen Vuorovaikutustaidot työnhaussa Päivän tavoite Tiedostamme vaikuttamisen merkityksen ja keinot työnhakuprosessissa sekä osaamme täsmentää omaa osaamistamme tulevia työnhakutilanteita varten Päivän sisältö

Lisätiedot

KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3)

KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3) Nro: KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3) Nimi: Osoite: Puh.. Tässä seuraa muutamia kysymyksiä ja väittämiä, jotka voivat olla ajankohtaisia Sinulle, joka kärsit kivuista ja särystä. Lue jokainen kysymys huolella

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot