Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010"

Transkriptio

1 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

2 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset 6 Vastaajajoukon taustatiedot 10 Viestinnän koulutustarjonta ja koulutusorganisaatiot Mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan 15 Esteet oman osaamisen kehittämiselle 17 Koulutustarpeen muutokset 19 Merkittävin tutkinto ja perustelut 22 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys 25 Täydennyskoulutuksen tarve-alueet 30 Koulutusorganisaatioiden tunnettuus 33 Mielikuvat organisaatioiden koulutustarjonnasta 36 Osaamisen kehittäminen Nykyinen ja tuleva osaaminen eri alueilla 42 Tärkeimmät keinot osaamisen kehittämisessä 57 Sopivin opiskelumuoto 59 Kehitettävät viestinnän osa-alueet 62 Muut kehitettävät osa-alueet T-1167, KMi/mn

4 JOHDANTO 1(2) Tutkimuksen kohderyhmänä on ProComin jäsenistö. Tutkimuksen avulla kartoitettiin viestinnän koulutukseen ja osaamiseen liittyviä eri asioita. Tavoitteena oli löytää vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä osaamista viestinnän ammattilaiset tarvitsevat? Millaiset osaamisen kehittämisen keinot ovat sopivimpia? Mitä mieltä on viestinnän koulutusorganisaatioista? Tutkimus toteutettiin -informoituna internetkyselynä välisenä aikana. ProCom itse lähetti kohderyhmälle sähköpostitse kutsun osallistua tutkimukseen. Kutsuja lähetettiin yhteensä 1778 henkilölle. Muistutusposti lähetettiin Kenttätyön aikana mennessä 471 henkilöä vastasi tutkimukseen (vastausprosentti 26,5 %) T-1167, KMi/mn

5 JOHDANTO 2(2) Tiedonkeruu ja käsittely: Tiedonkeruuohjelmistona käytettiin B2BPOL-palvelua, jonka lisenssin ProCom hankki käyttöönsä. ProCom hoiti itse tutkimuksen tiedonkeruun. Taloustutkimus antoi asiantuntijapua ProComille lomakesuunnittelussa ja lomakkeen testauksessa. Lomakkeen lopullisista kysymysmuodoista, tutkimuksen toteutuksesta ja lähetyksestä sekä vastaajarekisterin muodostamisesta, hallinnoimisesta ja vastaajapalkkioista vastasi ProCom. ProCom toimitti tiedonkeruun päätyttyä ( ) datan Taloustutkimukseen, joka raportoi tutkimuksen tulokset. Atktulostus tehtiin Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tuloksia ei ole painotettu. T-testi: Tulostuksessa käytetään t-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus 95 %:n luotettavuus-tasolla osoittaa. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Esitetyt kysymykset: tutkimuksessa esitetyt kysymykset taustatietoineen ovat taulukkoraportin liitteenä. Lisäksi taulukkoraportista löytyvät kaikki poiminnot avoimista ja Muu ryhmä -kysymyksistä T-1167, KMi/mn

6 KESKEISET TULOKSET 1(3) Jäsenistöstä neljällä viidestä (82 %) on ollut mahdollisuus kehittää osaamistaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Yleisimmin koulutusbudjetin niukkuus (62 %) estää oman osaamisen kehittämisen. Moni mainitsee syyksi myös aikapulan (45 %). Osa kokee esteeksi sen, ettei nykyisessä työssä ole mahdollista edetä (19 %) tai sopivan koulutustarjonnan puutteen (19 %). Erittäin harvoin (1 %) kiinnostuksen puute estää osaamisen kehittämistä. Lähes joka toisen (46 %) koulutustarpeet lisääntyvät paljon tai jonkin verran seuraavan 12 kuukauden aikana. Suurimmalla osalla (49 %) koulutustarpeet kuitenkin pysyvät nykyisellään. Enemmistöllä jäsenistöstä on taustallaan yliopistotutkinto (47 %). Seuraavaksi yleisimmät tutkinnot ovat Markkinointi-instituutin tiedottajan tutkinto, Mti (14 %) sekä Inforin Viestintäpäällikön koulutusohjelma, ProCom-VPD (8 %). Viestinnän täydennyskoulutuksen diplomien tai titteleiden merkitys nykyisessä työtehtävässä on vähäinen: lähes joka toisen (46 %) mielestä niiden merkitys on vähäinen tai niillä ei lainkaan merkitystä. Joka neljäs (26 %) pitää niiden merkitystä erittäin suurena tai kokee, että niillä on ainakin jonkin verran merkitystä. Joka neljännellä (27 %) ei ole lainkaan täydennyskoulutuksen diplomia tai titteliä T-1167, KMi/mn

7 KESKEISET TULOKSET 2(3) Diplomeilla ja titteleillä näyttää olevan suurempi merkitys työnhaussa: reilu kolmannes (38 %) diplomin/tittelin saaneista katsoo, että diplomeilla/titteleillä on erittäin suuri merkitys tai ainakin jonkin verran merkitystä. Lähes sama määrä (41 %) on sitä mieltä, että niiden merkitys on vähäistä tai niillä ei ole lainkaan merkitystä. Yleisimmin täydennyskoulutusta aiotaan hankkia sosiaalisesta mediasta (58 %). Joka kolmas (33 %) kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta strategiaviestinnästä. Joka neljäs (23 %) haluaa ymmärtää paremmin liiketoimintaa ja 16 % aikoo kehittää kansainvälistä viestintäosaamistaan. Eri koulutusorganisaatioiden koulutustarjonta: Parhaiten viestintäalan koulutusorganisaatioista tunnetaan ProCom (98 % tuntee ainakin mediasta, mainoksista tms.) ja Inforin (97 %). Seuraavaksi tunnetuimpia ovat Markkinointi-instituutti (82 %), Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (73 %), IIR Finland (69 %), Haaga-Helia ammattikorkeakoulut (67 %) sekä Journalistiliitto (57 %). Erittäin monella on omakohtaisia kokemuksia ProComista (86 %) ja Inforista (73 %). Seuraavaksi useimmin ollaan oltu tekemisissä Markkinointi-instituutin (35 %), IIR Finlandin (29 %) sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian (27 %) kanssa T-1167, KMi/mn

8 KESKEISET TULOKSET 3(3) Hyvä hinta-laatu-suhde sopii parhaiten seuraaviin koulutusorganisaatioihin: ProCom Oy (66 % mielestä sopii erittäin tai melko hyvin), Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (54 %), Infor Oy (53 %) ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö TAJ ry (51 %). Jäsenistön mielestä Infor Oy ja ProCom Oy tarjoavat selvästi hyödyllisintä koulutusta (87 %/85 %) kuten myös kaikkein ajankohtaisinta koulutusta (83 %/86 %). Osaamisen kehittäminen: Tutkituista osaamisalueista hallitaan parhaiten kirjoittaminen (88 % hallitsee vaativan tason, kehittää ja opettaa muita + on asiantuntija, hallitsee asian itsenäisesti). Seuraavaksi parhaiten hallitaan vuorovaikutustaidot (78 %) ja sisäinen viestintä (72 %). Vähiten osaamista ja kokemusta on talous- ja sijoittajaviestinnästä (25 %) sekä vaikuttamisesta/lobbauksesta (24 %). Samat yllämainitut osaamisalueet sijoittuvat myös osaamistason huipulle ja hännille arvioitaessa osaamisen tavoitetasoa kahden vuoden kuluttua. Verrattaessa tämänhetkistä osaamistasoa tavoitetasoon kahden vuoden kuluttua nähdään, että suurimmat koulutustarpeet ovat seuraavien osaamisalueiden kohdalla: sosiaalinen media, yhteiskunta- ja vastuuviestintä, viestinnän seuranta ja mittaaminen, strateginen viestintä sekä muutosviestintä T-1167, KMi/mn

9 T-1167, KMi/mn

10 VASTAAJAJOUKON TAUSTATIEDOT 1(2) Tutkimuksessa jäsenistöstä selvitettiin seuraavat taustatiedot: Sukupuoli Ikäryhmä Tehtävänimike Kuinka kauan toiminut viestintäalalla ja nykyisessä tehtävässä T-1167, KMi/mn

11 VASTAAJAJOUKON TAUSTATIEDOT 2(2) Tutkimukseen vastanneista (n=471) viestinnän ammattilaisista enemmistö on naisia (90 %). Joka neljäs (27 %) on asemaltaan viestintäpäällikkö- tai suunnittelija ja joka viides (22 %) on tiedottaja. Ikäryhmittäin tarkasteltuna kaksi viidestä (38 %) on vuotias, sama määrä (39 %) on iältään vuotias ja joka kuudes (17 %) yli 49-vuotias. Joka viides (21 %) on toiminut viestintäalalla enintään 5 vuotta, joka kolmas (31 %) 6-10 vuotta ja lähes joka toinen (46 %) yli 10 vuotta. Noin puolet (53 %) on työskennellyt nykyisessä tehtävässään enintään 3 vuotta ja vajaa puolet (46 %) 4-vuotta tai enemmän T-1167, KMi/mn

12 Taustatiedot 1(2) Kaikki vastaajat, n=471 Sukupuoli Nainen 90 Mies 9 Ei vastausta 1 Ikä Alle 30 vuotta vuotta vuotta vuotta 60 vuotta tai yli Ei vastausta Tehtävänimike Viestintäpäällikkö/-suunnittelija Tiedottaja Viestinnän asiantuntija/ suunnittelija/koordinaattori Viestintäkonsultti/muu konsultti Viestintä-/markkinointi- ja viestintäjohtaja Joku muu Toimitusjohtaja/yrittäjä Muu päällikkö Verkkoviestintäpäällikkö/ -suunnittelija/ -toimittaja/ -tiedottaja/-tuottaja Muu johtaja Ei vastausta %

13 Taustatiedot 2(2) Kaikki vastaajat, n=471 Kauanko toiminut viestintäalalla Alle 2 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 11 Yli 20 vuotta 14 Ei vastausta 2 Kauanko toiminut nykyisessä tehtävässä Alle vuoden vuotta vuotta vuotta Yli 10 vuotta Ei vastausta 1 %

14 Viestinnän koulutustarjonta ja koulutusorganisaatiot

15 Mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan Tutkimuksen alussa kaikilta tutkimukseen vastanneilta (n=471) kysyttiin: Onko sinulla ollut mahdollisuus kehittää omaa osaamistasi viimeisten 12 kuukauden aikana? Kyllä Ei Neljällä viidestä (82 %) on ollut mahdollisuus kehittää osaamistaan viimeisen 12 kuukauden aikana T-1167, KMi/mn

16 Onko ollut mahdollisuutta kehittää omaa osaamista viimeisten 12 kuukauden aikana Kaikki vastaajat, n=471 18% Kyllä Ei 82%

17 Esteet oman osaamisen kehittämiselle Niiltä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta kehittää omaa osaamista (n=84) kysyttiin: Mikä tai mitkä asiat ovat olleet pääasiallisena syynä siihen, että et ole voinut kehittää omaa osaamistasi? Aikapula Eteneminen työssä ei ole mahdollista Koulutusbudjetin niukkuus Oman kiinnostuksen puute Organisaatiosuhteet eivät toimi Sopivan koulutustarjonnan puute Työnkierto ei toimi Muu, mikä Koulutusbudjetin niukkuus (62 %) estää yleisimmin oman osaamisen kehittämisen. Moni mainitsee syyksi myös aikapulan (45 %). Osa kokee esteeksi sen, ettei nykyisessä työssä ole mahdollista edetä (19 %) tai sopivan koulutustarjonnan puutteen (19 %). Erittäin harvoin (1 %) osaamisen kehittämistä estää kiinnostuksen puute T-1167, KMi/mn

18 Esteet oman osaamisen kehittämiselle Ei ole ollut mahdollisuutta kehittää, n=84 Koulutusbudjetin niukkuus 62 Aikapula 45 Eteneminen nykyisessä työssä ei ole mahdollista 19 Sopivan koulutustarjonnan puute 19 Organisaatiosuhteet eivät toimi 11 Työnkierto ei toimi 4 Oman kiinnostuksen puute 1 Muu 21 %

19 Koulutustarpeen muutokset Kaikilta vastaajilta (n=471) kysyttiin: Miten omat koulutustarpeesi muuttuvat seuraavan 12 kk aikana? Lisääntyvät paljon Lisääntyvät jonkin verran Pysyvät nykyisellään Vähenevät jonkin verran Vähenevät paljon Lähes joka toisen (46 %) koulutustarpeet lisääntyvät paljon tai jonkin verran seuraavan 12 kuukauden aikana. Suurimmalla osalla (49 %) koulutustarpeet kuitenkin pysyvät nykyisellään. Tehtävänimikkeen mukaan tarkasteltuna useimmin koulutustarpeet tulevat lisääntymään seuraavissa ryhmissä: viestinnän asiantuntijat/suunnittelijat/koordinaattorit tai joku muu -ryhmä T-1167, KMi/mn

20 Miten omat koulutustarpeet muuttuvat seuraavan 12 kuukauden aikana Kaikki vastaajat, n=471 5) Lisääntyvät paljon 4) Lisääntyvät jonkin verran 3) Pysyvät nykyisellään Ei osaa sanoa 2) Vähenevät jonkin verran 1) Vähenevät paljon Keskiarvo ,46 %

21 Miten omat koulutustarpeet muuttuvat seuraavan 12 kuukauden aikana n=kaikki vastaajat 5) Lisääntyvät paljon 4) Lisääntyvät jonkin verran 3) Pysyvät nykyisellään Ei osaa sanoa 2) Vähenevät jonkin verran 1) Vähenevät paljon Keskiarvo 1-5 Kaikki vastaajat, n= ,46 Tehtävänimike Tiedottaja, n=93 Viestintä-/markkinointijohtaja, n=36 Viestintäpäällikkö/-suunnittelija, n=128 Viest. asiantunt./suunnitt./ koordinaattori, n=44 Verkkoviest. pääll./-suunni./ -toimittaja/-tiedottaja, n=25 Viestintäkonsultti/muu konsultti, n=42 Toimitusjohtaja/yrittäjä, n=29 Muu päälikkö, n=27 Muu johtaja, n=10* Joku muu, n= ,48 3,51 3,48 3,57 3,44 3,21 3,36 3,26 3,56 3,62 *) pieni vastaajamäärä, tulos suuntaa-antava %

22 Merkittävin tutkinto Kaikilta vastaajilta (n=471) kysyttiin: Kun ajattelet suorittamiasi tutkintoja, mikä niistä on ollut merkittävin viestintäammattilaisen tehtävien kannalta? T-1167, KMi/mn Yliopistotutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Opisto- tai toisen asteen tutkinto Ammattitutkinto Perustutkinto Tieteellinen jatkotutkinto Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: Työyhteisöviestinnän erikoistumisopinnot Infor: Viestintäpäällikön koulutusohjelma, ProCom-VPD Infor: Tiedottajan koulutusohjelma ProCom-TD Markkinointi-instituutti: Tiedottajan tutkinto, MTi Markkinointi-instituutti: Viestinnän suunnittelu ja johtaminen, VJD Palmenia: ProCom-PT Palmenia: ProCom-ET ProCom ja Rastor: Yritysjohtaminen ja johtamisen erikoisammattitutkinto Jokin muu, mikä? En ole suorittanut mitään tutkintoa tai koulutusohjelmaa Suurimmalla osalla jäsenistöstä on taustallaan yliopistotutkinto (47 %). Seuraavaksi yleisimmät tutkinnot ovat Markkinointi-instituutin tiedottajan tutkinto, Mti (14 %) sekä Inforin Viestintäpäällikön koulutusohjelma, ProCom-VPD (8 %).

23 Suoritetuista tutkinnoista merkittävin viestintäammattilaisen tehtävien kannalta Kaikki vastaajat, n=471 Yliopistotutkinto 47 Markkinointi-instituutti: Tiedottajan tutkinto, MTi Infor: Viestintäpäällikön koulutusohjelma, ProCom-VPD Ammattikorkeakoulututkinto Infor: Tiedottajan koulutusohjelma, ProCom-TD Ammattitutkinto Markkinointi-instituutti: Viestinnän suunnittelu ja johtaminen, VJD Opisto- tai toisen asteen tutkinto Palmenia: ProCom-PT Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: Työyhteisöviestijän erikoistumisopinnot 1 0 Palmenia: ProCom-ET 0 Perustutkinto 0 ProCom ja Rastor: Yritysjohtamisen tai johtamisen erikoisammattitutkinto 0 Tieteellinen jatkotutkinto 0 Jokin muu 12 Ei ole suorittanut mitään tutkintoa tai koulutusohjelmaa 2 Ei osaa sanoa 5 %

24 Perustelut tutkinnon merkittävyydelle Niiltä, jotka valinneet edellisessä kysymyksessä vaihtoehdot 1-6 (n=471) kysyttiin: Tarkentaisitko, mikä oli opintosuuntasi kyseisessä koulutuksessa ja miksi tämä koulutus oli mielestäsi merkittävin viestintäammattilaisen tehtävien kannalta? Jäsenistöllä on viestintäammattilaisen tehtävien kannalta katsottuna hyvin monipuolisia opintosuuntia. Valtaosalla korostuu seuraavat syyt: Kokonaisnäkemyksen saaminen, monipuolisuus Käytännön läheisyys, käytännön valmiudet työhön, käytännön taidot, pätevyys työhön Perustiedot ja taidot sekä ammatillinen identiteetti, teoreettinen pohja ja -viitekehys Yleissivistävä Kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja ajatella kriittisesti Hyvä tieteellinen pohja viestinnän ymmärtämiselle Verkostoituminen Kaikki avoimien kysymysten vastaukset on listattu taulukkoraporttiin T-1167, KMi/mn

25 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys 1(2) Kaikilta vastaajilta (n=471) kysyttiin: Kuinka suuri merkitys viestinnän täydennyskoulutuksen diplomeilla tai titteleillä (kuten esimerkiksi ProCom-TD, MTi, VJD, VPK...) on nykyisissä työtehtävissäsi? Erittäin suuri merkitys Jonkin verran merkitystä Vähäinen merkitys Minulla ei ole viestinnän täydennyskoulutuksen diplomia/titteliä Suurin osa (46 %) on sitä mieltä, että diplomeilla tai titteleillä on vähän tai ei lainkaan merkitystä nykyisessä työtehtävässä. Joka neljäs (26 %) pitää niiden merkitystä erittäin suurena tai kokee, että niillä on ainakin jonkin verran merkitystä. Joka neljännellä (27 %) ei ole lainkaan täydennyskoulutuksen diplomia tai titteliä. Kysymykseen liittyvä kuva seuraavilla sivuilla T-1167, KMi/mn

26 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys 2(2) Niiltä, joilla on viestinnän täydennyskoulutuksen diplomi/titteli (n=345) kysyttiin: Kuinka suuri merkitys viestinnän täydennyskoulutuksen diplomeilla tai titteleillä (kuten esimerkiksi ProCom-TD, MTi, VJD, VPK...) on ollut työhaussasi? Erittäin suuri merkitys Jonkin verran merkitystä Vähäinen merkitys Ei lainkaan merkitystä Diplomeilla ja titteleillä näyttää olevan suurempi merkitys työnhaussa: reilu kolmannes (38 %) katsoo, että niillä on erittäin suuri merkitys tai ainakin jonkin verran merkitystä. Lähes sama määrä (41 %) on sitä mieltä, että merkitys on vähäistä tai niillä ei ole lainkaan merkitystä. Joka viides (21 %) ei osaa arvioida niiden merkitystä tai ei halua vastata kysymykseen T-1167, KMi/mn

27 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys nykyisissä tehtävissä Kaikki vastaajat, n=471 4) Erittäin suuri merkitys 3) Jonkin verran merkitystä Ei osaa sanoa 2) Vähäinen merkitys 1) Ei lainkaan merkitystä Ei ole viestinnän täydennyskoulutuksen diplomia/ titteliä Keskiarvo ,15 % Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys työnhaussa 4) Erittäin suuri merkitys On täydennyskoulutuksen diplomi, n=345 3) Jonkin verran merkitystä Ei osaa sanoa 2) Vähäinen merkitys 1) Ei lainkaan merkitystä Keskiarvo ,34 %

28 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys nykyisissä tehtävissä n=kaikki vastaajat 4) Erittäin suuri merkitys 3) Jonkin verran merkitystä Ei osaa sanoa 2) Vähäinen merkitys 1) Ei lainkaan merkitystä Ei ole viestinnän täydennyskoulutuksen diplomia/ titteliä Keskiarvo 1-4 Kaikki vastaajat, n= ,15 Tehtävänimike Tiedottaja, n=93 Viestintä-/markkinointijohtaja, n=36 Viestintäpäällikkö/-suunnittelija, n=128 Viest. asiantunt./suunnitt./ koordinaattori, n=44 Verkkoviest. pääll./-suunni./ -toimittaja/-tiedottaja, n=25 Viestintäkonsultti/muu konsultti, n=42 Toimitusjohtaja/yrittäjä, n=29 Muu päälikkö, n=27 Muu johtaja, n=10* Joku muu, n= ,24 1,87 2,19 2,08 1,86 2,23 2,00 2,18 2,11 2,36 *) pieni vastaajamäärä, tulos suuntaa-antava %

29 Täydennyskoulutuksen diplomien ja tittelien merkitys työnhaussa n=on täydennyskoulutuksen diplomi 4) Erittäin suuri merkitys 3) Jonkin verran merkitystä Ei osaa sanoa 2) Vähäinen merkitys 1) Ei lainkaan merkitystä Keskiarvo 1-4 Kaikki vastaajat, n= ,34 Tehtävänimike Tiedottaja, n=62 Viestintä-/markkinointijohtaja, n=30 Viestintäpäällikkö/-suunnittelija, n=98 Viest. asiantunt./suunnitt./ koordinaattori, n=36 Verkkoviest. pääll./-suunni./ -toimittaja/-tiedottaja, n=21 Viestintäkonsultti/muu konsultti, n=26 Toimitusjohtaja/yrittäjä, n=21 Muu päälikkö, n=17* Muu johtaja, n=9* Joku muu, n= ,53 2,22 2,32 2,52 2,47 2,17 1,83 2,14 2,75 2,35 *) pieni vastaajamäärä, tulos suuntaa-antava %

30 Täydennyskoulutuksen tarve-alueet Kaikilta vastaajilta (n=471) kysyttiin: ProComin Viestinnän ammattilainen tutkimus osoitti, että tietyillä viestinnän osa-alueilla on suurin tarve jatkokoulutukseen. Millä seuraavista alueista aiot hankkia täydennyskoulutusta seuraavien 12 kuukauden aikana? Sosiaalinen media Strategiaviestintä Liiketoiminnan parempi ymmärtäminen Kansainvälinen viestintäosaaminen Muilla alueilla, millä? Useimmin täydennyskoulutusta aiotaan hankkia sosiaalisesta mediasta (58 %). Joka kolmas (33 %) kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta strategiaviestinnästä, joka neljäs (23 %) haluaa ymmärtää paremmin liiketoimintaa ja joka kuudes (16 %) aikoo kehittää kansainvälistä viestintäosaamistaan. Tehtävänimikkeen mukaan tarkasteltuna tarve strategiaviestinnän täydennyskoulutukselle korostuu merkittävästi seuraavissa ryhmissä: verkkoviestintäpäälliköt/-suunnittelijat/-toimittajat/-tiedottajat/- tuottajat tai viestintäpäälliköt/-suunnittelijat T-1167, KMi/mn

31 Millä seuraavista alueista aikoo hankkia täydennyskoulutusta seuraavan 12 kuukauden aikana Kaikki vastaajat, n=471 Sosiaalinen media 58 Strategiaviestintä 33 Liiketoiminnan parempi ymmärtäminen 23 Kansainvälinen viestintäosaaminen 16 Muilla alueilla 23 Ei osaa sanoa 3 %

32 Millä seuraavista alueista aikoo hankkia täydennyskoulutusta seuraavan 12 kuukauden aikana n=kaikki vastaajat Sosiaalinen media 58 Strategiaviestintä Liiketoiminnan parempi ymmärtäminen Kansainvälinen viestintäosaaminen Muilla alueilla Ei osaa sanoa Kaikki vastaajat, n=471 Tehtävänimike Tiedottaja, n=93 Viestintä-/markkinointijohtaja, n=36 Viestintäpäällikkö/-suunnittelija, n=128 Viest. asiantunt./suunnitt./ koordinaattori, n=44 Verkkoviest. pääll./-suunni./ -toimittaja/-tiedottaja, n=25 Viestintäkonsultti/muu konsultti, n=42 Toimitusjohtaja/yrittäjä, n=29 Muu päälikkö, n=27 Muu johtaja, n=10* Joku muu, n=34 *) pieni vastaajamäärä, tulos suuntaa-antava %

33 Koulutusorganisaatioiden tunnettuus 1(2) Kaikilta vastaajilta (n=471) kysyttiin: Seuraavaksi kysymme, miten hyvin tunnet seuraavia viestinnän täydennyskoulutusta tarjoavia koulutusorganisaatioita? T-1167, KMi/mn Tunnen omakohtaisen kokemuksen (opiskelu/muu yhteistyö) kautta Tunnen muuten (mediasta, mainoksista tms.) En tunne Haaga-Helia ammattikorkeakoulu - ProCom Oy IIR Finland Oy - Rastor Oy Infor Oy - Talentum Koulutus Journalistiliitto - Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö TAJ ry Julkisen alan tiedottajat JAT ry - WSOYPro Oy Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus Kauppakamarit Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Helsingin yliopisto Mainostajien liitto MARK Suomen Markkinointiliitto ry Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL Markkinointi-instituutti

34 Koulutusorganisaatioiden tunnettuus 2(2) Kokonaistunnettuus: Käytännöllisesti katsoen kaikki tuntevat ProComin (98 % tuntee ainakin mediasta, mainoksista tms.) ja Inforin (97 %). Seuraavaksi tunnetuimpia ovat Markkinointi-instituutti (82 %), Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (73 %), IIR Finland (69 %), Haaga-helia ammattikorkeakoulut (67 %) sekä Journalistiliitto (57 %). Heikoiten tunnetaan Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö TAJ ry (73 % ei tunne lainkaan), Julkisen alan tiedottajat JAT ry (70 %,) Jyväskylän täydennyskoulutuskeskus (69 %) sekä Talentum Koulutus (63 %). Valtaosa ei tunne myöskään seuraavia organisaatioita: WSOYPro (60 %), MARK Suomen Markkinointiliitto (58 %), Rastor (57 %), Kauppakamarit (56 %), Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL (55 %) ja Mainostajien liitto (53 %). Tuttu omakohtaisen kokemuksen kautta: Yleisimmin omakohtaisia kokemuksia on ProComista (86 %) ja Inforista (73 %). Seuraavaksi useimmin ollaan oltu tekemisissä Markkinointi-instituutin (35 %), IIR Finlandin (29 %) sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian (27 %) kanssa T-1167, KMi/mn

35 Koulutusorganisaatioiden tunnettuus Kaikki vastaajat, n=471 Tuntee omakohtaisen kokemuksen kautta Tuntee muuten ProCom Oy Infor Oy Markkinointi-instituutti Helsingin yliopiston koulutusja kehittämiskeskus Palmenia IIR Finland Oy Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Journalistiliitto Mainostajien liitto Kauppakamarit Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoa MTL Rastor Oy MARK Suomen Markkinointiliitto ry WSOYPro Oy Talentum Koulutus Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus Julkisen alan tiedottajat JAT ry Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry (entinen TAJ ry) %

36 Mielikuvat organisaatioiden koulutustarjonnasta 1(2) Niiltä vastaajilta, jotka tuntevat kyseisen koulutusorganisaation kysyttiin: Miten hyvin mielestäsi seuraavat väittämät sopivat kuvaamaan seuraavien koulutusorganisaatioiden koulutustarjontaa? 5=Sopii erittäin hyvin, 4=sopii melko hyvin, 3=ei sovi hyvin eikä huonosti, 2=sopii melko huonosti ja 1=sopii erittäin huonosti Hyvä hinta-laatu suhde Tarjoaa hyödyllistä koulutusta Tarjoaa ajankohtaista koulutusta Hyvä hinta-laatu-suhde Useimmin väittämä sopii erittäin tai melko hyvin seuraaviin organisaatioihin: ProCom Oy (66 %) Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (54 %) Infor Oy (53 %) Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö TAJ ry (51 %) T-1167, KMi/mn

37 Mielikuvat organisaatioiden koulutustarjonnasta 2(2) Tarjoaa hyödyllistä koulutusta Useimmin väittämä sopii erittäin tai melko hyvin seuraaviin organisaatioihin: Infor Oy (87 %) ProCom Oy (85 %) Markkinointi-instituutti (64 %) Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (64 %) Tarjoaa ajankohtaista koulutusta Useimmin väittämä sopii erittäin tai melko hyvin seuraaviin organisaatioihin: ProCom Oy (86 %) Infor Oy (83 %) IIR Finland Oy (58 %) T-1167, KMi/mn

38 5) Sopii erittäin hyvin Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry (entinen TAJ ry), n=126 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, n=315 Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, n=145 Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, n=342 Julkisen alan tiedottajat JAT ry, n=141 Journalistiliitto, n=270 ProCom Oy, n=463 Kauppakamarit, n=209 MARK Suomen Markkinointiliitto ry, n=196 Infor Oy, n=457 Markkinointi-instituutti, n=387 Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoa MTL, n=209 Mainostajien liitto, n=220 WSOYPro Oy, n=187 Rastor Oy, n=203 Talentum Koulutus, n=172 IIR Finland Oy, n=326 Väitteiden sopivuus eri koulutusorganisaatioille Hyvä hinta-laatu -suhde 4) Sopii melko hyvin n=tuntee yrityksen 3) Ei sovi hyvin eikä huonosti Ei osaa sanoa 2) Sopii melko huonosti ) Sopii erittäin huonosti Keskiarvo 1-5 4,23 4,20 4,16 4,08 4,05 4,00 3,79 3,69 3,60 3,56 3,53 3,53 3,47 3,19 3,19 2,77 2,68 %

39 5) Sopii erittäin hyvin Infor Oy, n=457 ProCom Oy, n=463 Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, n=145 Markkinointi-instituutti, n=387 Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, n=342 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, n=315 WSOYPro Oy, n=187 Journalistiliitto, n=270 Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry (entinen TAJ ry), n=126 Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoa MTL, n=209 Mainostajien liitto, n=220 MARK Suomen Markkinointiliitto ry, n=196 Julkisen alan tiedottajat JAT ry, n=141 Rastor Oy, n=203 Talentum Koulutus, n=172 IIR Finland Oy, n=326 Kauppakamarit, n=209 Väitteiden sopivuus eri koulutusorganisaatioille Tarjoaa hyödyllistä koulutusta 4) Sopii melko hyvin n=tuntee yrityksen 3) Ei sovi hyvin eikä huonosti Ei osaa sanoa 2) Sopii melko huonosti 1) Sopii erittäin huonosti Keskiarvo 1-5 4,29 4,23 4,17 4,11 4,10 4,06 3,88 3,83 3,79 3,78 3,73 3,72 3,67 3,65 3,65 3,64 3,52 %

40 5) Sopii erittäin hyvin ProCom Oy, n=463 Infor Oy, n=457 Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoa MTL, n=209 MARK Suomen Markkinointiliitto ry, n=196 Mainostajien liitto, n=220 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, n=315 IIR Finland Oy, n=326 Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, n=145 Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, n=342 WSOYPro Oy, n=187 Markkinointi-instituutti, n=387 Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry (entinen TAJ ry), n=126 Journalistiliitto, n=270 Talentum Koulutus, n=172 Kauppakamarit, n=209 Rastor Oy, n=203 Julkisen alan tiedottajat JAT ry, n=141 Väitteiden sopivuus eri koulutusorganisaatioille Tarjoaa ajankohtaista koulutusta 4) Sopii melko hyvin n=tuntee yrityksen 3) Ei sovi hyvin eikä huonosti Ei osaa sanoa 2) Sopii melko huonosti 1) Sopii erittäin huonosti Keskiarvo 1-5 4,27 4,21 4,00 3,97 3,96 3,96 3,92 3,90 3,86 3,83 3,78 3,72 3,71 3,70 3,60 3,52 3,47 %

41 Osaamisen kehittäminen Vastaajille kerrottiin, että tässä osiossa käsitellään viestinnän ammattilaisille tärkeitä osaamisalueita. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kullakin alueella: nykyistä osaamistaan sekä tulevaa osaamisen tarvetta

42 Nykyinen ja tuleva osaaminen eri alueilla 1(2) Arvioi nykyinen osaamisesi sekä mikä osaamisesi taso tulisi olla seuraavilla osaalueilla kahden vuoden kuluttua (Asteikolla: 5 = hallitsen vaativan tason, kehitän ja opetan muita, 4 = asiantuntija, hallitsen asian itsenäisesti, 3 = osaan asian, mutta tarvitsen tukea, 2 = tunnen perusteet ja rutiinit, 1 = minulla on jonkin verran osaamista, 0=ei osaamista/kokemusta) Brändi- ja markkinointiviestintä Johtamis- ja esimiesviestinnän tukeminen Yhteiskuntavastuuviestintä valmentamalla muita Yhteisö- tai työnantajakuvan kehittäminen Omat johtamis- ja esimiesviestintätaidot Viestinnän suunnittelu ja johtaminen Verkkoviestintä Sosiaalinen media Kansainvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Liiketoimintaosaaminen Projektinhallinta ja -johtaminen Kriisiviestintä Viestintätaitojen kouluttaminen, valmennus Muutosviestintä Sisäinen viestintä Visuaalinen viestintä Strateginen viestintä Julkaisujen teko Kirjoittaminen Viestinnän seuranta ja mittaaminen Työelämän esiintymistaidot Ennakointi ja luotaus Vuorovaikutustaidot Sidosryhmäsuhteiden hoito Talous- ja sijoittajaviestintä Mediasuhteiden hoito Vaikuttaminen (esim. lobbaus) T-1167, KMi/mn

43 Nykyinen ja tuleva osaaminen eri alueilla 2(2) Nykyinen osaaminen: Kirjoittaminen hallitaan selvästi parhaiten tutkituista osaamisalueista (88 % hallitsee vaativan tason, kehittää ja opettaa muita + on asiantuntija, hallitsee asian itsenäisesti). Seuraavaksi parhaiten hallitaan vuorovaikutustaidot (78 %) ja sisäinen viestintä (72 %). Useimmin osaamista tai kokemusta puuttuu seuraavilla osa-alueilla: Talous- ja sijoittajaviestintä (25 %) sekä vaikuttaminen, lobbaus (24 %). Osaaminen kahden vuoden kuluttua: Samat yllämainitut osaamisalueet sijoittuvat myös osaamistason huipulle ja hännille arvioitaessa osaamisen tavoitetasoa kahden vuoden kuluttua. Suurimmat aukot osaamisessa nyt verrattuna kahden vuoden kuluttua: Suurin aukko tämänhetkisen osaamisen ja tavoitetason kesken on seuraavilla osaalueilla: sosiaalinen media (24 % vrt. 78 % hallitsee vaativan tason, kehittää ja opettaa muita + on asiantuntija, hallitsee asian itsenäisesti), yhteiskunta- ja vastuuviestintä (22 % vrt. 59 %), viestinnän seuranta ja mittaaminen (32 % vrt. 66 %), strateginen viestintä (49 % vrt. 82 %) sekä muutosviestintä (40 % vrt. 73 %) T-1167, KMi/mn

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 3 5.5.2014 T-12617 ProCom - Vaikuttajaviestintä 2014 /

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Vertaisarvioijien hakulomake

Vertaisarvioijien hakulomake - kansallinen ja kansainvälinen vertaisarviointi Henkilötiedot Titteli Etunimi Valokuva: Sukunimi Sukupuoli: Nainen Mies Syntymäaika: Kansallisuus: Osoite: Puhelinnumero: E-mail: Vertaisarvioinnin kannalta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016 HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen Tutkimus, kesä 01 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluin (CATI), IROResearch Oy:n puhelinhaastattelukeskuksesta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne. Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009

Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne. Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009 Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009 Tehtävänimike N % Sosiaalityöntekijä 8 26 % Johtava sosiaalityöntekijä 6 19 % Sosiaalisihteeri 3 10 % Sosiaalityön opiskelija

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria?

Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria? Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria? Viestijöiden työkuva on suuressa muutoksessa ja ala kasvaa Viestinnän tekeminen ja kokeminen siirtyy verkkoon ja digitaalisiin kanaviin. Digitaalisuus

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva!

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! 1 of 9 03.02.2015 14:47 JUDGES_EXPERTMEMBERS_FINLAND_3_12_2014 Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! Tämä tiedonkeruulomake on osa neljän maan verlututkimusta Legitimacy and Fallibility

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2014 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2014 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto.

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto. yöelämä AMK-jatkotutkinto 2.aste/työelämä AMK-tutkinto yöelämä Erikoisammattitutkinto YÖELÄMÄ yöelämä Ammattitutkinto Perusopetus Perustutkinto Aikaisemmat opinnot yökokemus Itseopiskeltu tieto ja taito

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia EUROSTUDENT VI - SEMINAARI Petri Haltia 1.3.2016 Eurostudent FI = Opiskelijatutkimus 2014 Relevanssi kansalliselle koulutuspolitiikalle, Euroopan komissiolle, Bolognan prosessiin Suomen osuus Eurostudent

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

TEKin katsaus 1/2013: TEKNIIKAN AKATEEMISTEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

TEKin katsaus 1/2013: TEKNIIKAN AKATEEMISTEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TEKin katsaus 1/2013: TEKNIIKAN AKATEEMISTEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 25.10.2013 SISÄLTÖ Yhteenveto Katsauksen toteutus Taustatietoja vastaajista Osaamisen kehittäminen: tulokset Arvio osaamisesta nykyisissä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

Arviointi hakemuksissa

Arviointi hakemuksissa Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Arviointi hakemuksissa Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Verkoston tilanneanalyysi

Verkoston tilanneanalyysi Verkoston tilanneanalyysi 1. Analyysista vastaava kertoo verkostolaiselle, mistä analyysissa on kysymys miksi se tehdään antaa ohjeet täyttämiseen. 2. Jokainen verkoston jäsen vastaa asteikkoon oman näkemyksensä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 1..01 1 Huhtikuu 01 Taloustutkimus Oy, T31, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot