TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus"

Transkriptio

1 TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

2 Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna Wlasoff Kesäkuu

3 2 Esipuhe Miten työelämälähtöiset tutkinnot toimivat yrityksen liiketoiminnan kehittäjänä? Entä miten työelämälähtöistä, tutkintotavoitteista koulutusta tulisi kehittää, jotta se paremmin palvelisi yrityksen tarpeita? Näihin kysymyksiin lähdettiin hakemaan vastauksia tämän tutkimuksen kautta. Tutkimuksen innoittajana toimi Koulutus ja kehittämiskeskus Palmeniassa vuosina järjestetty pk yritysten omistajayrittäjille ja esimiehille suunnattu Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET). Tutkimukseen otettiin vertailun vuoksi mukaan myös toinen osallistujaryhmä, joka koostui työelämätutkintoja yrityksensä kehittämisen välineenä käyttäneistä Hyvinkään oppisopimustoimiston pk yritysasiakkaista. Nopeat muutokset yritysten toimintaympäristössä sekä työelämässä edellyttävät jatkuvaa oman työn ja osaamisen kehittämistä. Henkilöstön jatkuva oppiminen yrityksissä on yksi keskeisin ja merkittävin väline, jolla yritys voi kehittää osaamislähtöistä liiketoimintaansa. Työssä oppimisen haasteisiin pyritään vastaamaan työelämälähtöisillä näyttötutkinnoilla. Yritysten keskeisenä intressinä on taloudellisen hyödyn saaminen näyttötutkintojen suorittamisen kautta. Koulutus voi tuottaa yritykselle lisäarvoa vain, jos se vastaa yrityksen tarpeisiin. On tärkeää, että työelämälähtöiset tutkinnot mahdollisimman joustavasti vastaavat myös pk yritysten tarpeisiin. Pienten ja keskisuurten yritysten rooli niin työllistäjänä kuin kansantalouden edistäjänäkin on hyvin merkittävä ja niiden henkilöstön osaamisen kehittäminen näin ollen ensiarvoisen tärkeä kysymys. Pk yrityksille suunnattua Johtamisen erikoisammattitutkintoa lähti suorittamaan 19 esimiestä ja omistajayrittäjää Hyvinkään Riihimäen alueelta, Keski Uudeltamaalta ja pääkaupunkiseudulta. Koulutusprosessin anti koettiin hyväksi ja tutkimustulosten mukaan JET koulutusprosessilla samoin kuin oppisopimuskoulutuksella on kiistatta ollut positiivinen merkitys osallistujayrityksen liiketoiminnan kehittämisessä eri liiketoiminnan osa alueilla. Tutkinnon suorittamisella ei kuitenkaan havaittu olleen yhtä suurta merkitystä liiketoiminnan kehittämisessä kuin valmistavalla koulutuksella tai tutkintoon kuuluvalla kehittämisprojektilla. Suhteellisen pitkän pk yritysten esimiesten parissa tehdyn kehittämisprosessin aikana samoin kuin tämän tutkimuksen tuloksissakin on kuitenkin havaittavissa niitä käytännön ongelmia, joihin pk yrityksissä usein törmätään pitkäkestoisen, tutkintotavoitteisen koulutuksen kanssa. Varsinkin mikroyrityksissä näyttötilanteiden arvioinnissa tarvittava työnantaja ja työntekijäedustus on haasteellista löytää, samoin kuin yhteistä aikaa näyttöjen arviointiin. Haasteita asettaa myös tutkinnonsuorittajalle nimettävän työpaikkaohjaajan motivoituminen ja sitoutuminen tehtäväänsä sekä ajankäyttöön liittyvät ongelmat. Osallistujayrityksen sitoutuminen tutkinnonsuorittamiseen on oleellinen tekijä ajankäyttöön ja motivaatioon liittyvissä asioissa. Oppilaitosten tutkinnonsuorittamiseen liittyvää ohjeistusta ja ohjausta tulee kehittää jatkuvasti opiskelijalähtöisempään suuntaan, jotta tutkinnonsuorittamiseen liittyvistä muodollisuuksista ei tule itsetarkoitusta tutkinnonsuorittajan ja hänen organisaationsa osaamisen kehittämisen kustannuksella. Hyvinkäällä OsaKe projektin suunnittelija, KM Anna Tolonen Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia

4 3 Sisällys 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAUSTA, TAVOITTEET JA TOTEUTUS Yrityksen muuttuva toimintaympäristö OsaKe projekti ja johtamisen erikoisammattitutkinto pk yrityksille Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Viitekehikon rakentuminen TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS TYÖELÄMÄSSÄ Näyttötutkinnot organisaation kehittämisen välineenä Oppisopimuskoulutus organisaation kehittämisessä TYÖELÄMÄTUTKINNOT YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Valmistavan koulutuksen ja johtamisen erikoisammattitutkinnon merkitys yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä Johtajana kehittyminen Henkilöstön kehittyminen Yrityksen kehittyminen JET koulutuksen hyödyt, haasteet ja kehittämistarpeet Oppisopimuskoulutuksen merkitys yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä Esimiehen kehittyminen Henkilöstön kehittyminen Yrityksen kehittyminen Oppisopimuskoulutuksen hyödyt, haasteet ja kehittämisen paikat Työpaikkaohjaus työelämälähtöisen koulutuksen haasteena Yhteenveto: Miten työelämätutkinnot tukevat yrityksen liiketoiminnan kehittymistä & miten työelämälähtöistä koulutusta tulisi yritysten näkökulmasta kehittää? LOPUKSI...59

5 4 1 JOHDANTO Työelämälähtöinen koulutus on tehokas väline henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen. Osaamisen kehittäminen kiinnittyy tiiviisti omiin työtehtäviin, mikä on tarkoituksenmukaista työorganisaation näkökulmasta. Työssä toimivalle väestölle on vaikeaa irrottautua kokopäiväopiskelijoiksi, jolloin työssä oppimisen tarve kasvaa. Pkyrityksissä 1 koulutukseen osallistumisen suurimpana esteenä saattaa olla työtehtävien järjestäminen ja hoitaminen koulutuksen aikana sekä riittävien taloudellisten resurssien puute. Osaamisen kehittäminen tulee kiinnittää jokapäiväisen työn ja kiireen lomaan. (Kokko ym. 2000, 8.) Oppiminen on siirtynyt ja siirtyy yhä enemmän formaalista (=muodollisesta) oppimisesta kohti informaalia (=ei muodollista) oppimista työpaikoilla (Lamppu 2004). Koulutus ja kehittämiskeskus Palmeniassa käynnistyi loppuvuodesta 2004 OsaKe Osaa ja kehitä oppisopimuksella pk yritysten koulutus ja kehittämisprojekti. Hankkeen ytimen muodosti pienten ja keskisuurten yritysten esimiehille ja omistajayrittäjille suunniteltu johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) koulutus, joka käynnistyi keväällä Koulutusprosessin tavoitteena oli suorittaa JET tutkinto näytöin. Valmistavan koulutuksen ja näyttöjen lisäksi koulutuskokonaisuus sisälsi oppimistehtäviä ja kehittämisprojektin, jotka olivat soveltavia, yritysten liiketoimintaa tukevia. Yritysten panostuksen johdon ja muun henkilöstön osaamisen kehittämiseen tulisi näkyä positiivisena liiketoiminnan kehittymisenä, jota voidaan arvioida taloudellisten ja toiminnallisten tunnuslukujen avulla. Tämä edellyttää, että tarjottavalla koulutuksella onnistutaan aidosti vastaamaan työelämästä nouseviin tarpeisiin. (Ks. esim. Kokko ym. 2000, 10, 59.) Koulutusjärjestelmää sekä koulutusta järjestävien tahojen toimintaa pyritään kehittämään juuri siten, että työelämän tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan riittävän joustavasti ja kattavasti. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahden ryhmän kautta, miten pk yritysten työelämälähtöinen koulutus on onnistunut vastaamaan työelämän ja yritysten tarpeisiin. Kohderyhminä ovat: 1 Tekesin (2007) mukaan pk yritykseksi luetaan yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 250 henkilöä ja vuotuinen liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase enintään 43 milj. euroa laskettuna suosituksen edellyttämällä tavalla.

6 5 Henkilöt, jotka ovat osallistuneet edellä mainittuun Johtamisen erikoisammattitutkinto pk yrityksille koulutukseen sekä Hyvinkään oppisopimustoimiston pk yritysasiakkaat, jotka ovat käyttäneet tutkintotavoitteista oppisopimuskoulutusta organisaationsa kehittämisessä. Molemmissa ryhmissä työelämälähtöistä, tutkintotavoitteista koulutusta 2 on hyödynnetty pk yrityksen kehittämisen välineenä. Aineisto on kerätty kyselylomakkeilla sekä niitä täydentävillä haastatteluilla. Tutkimuksella etsitään tietoa työelämätutkintojen ja liiketoiminnan kehittymisen välisestä yhteydestä ja hyötysuhteesta. Kiinnostus kohdistuu kahteen kysymykseen: millä tavalla työelämätutkinnot onnistuvat tukemaan yrityksen liiketoiminnan kehittämistä sekä miten työelämälähtöistä koulutusta tulisi kehittää, jotta se olisi yrityksen näkökulmasta tarkoituksenmukaista? 2 Tässä tutkimuksessa työelämälähtöisellä, tutkintotavoitteisella koulutuksella tarkoitetaan ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti ja erikoisammattitutkintoja, jotka suoritetaan näyttötutkintoina.

7 6 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA, TAVOITTEET JA TOTEUTUS Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten (ks. asiasanat liite 1) rooli niin työllistäjänä kuin kansantalouden edistäjänäkin on hyvin merkittävä. Kaikista yrityksistä Suomessa pkyrityksiä on 99,7%. Vuoden 2002 tietojen mukaan puolet kaikkien yritysten liikevaihdosta tuli pk yrityksistä ja ne työllistivät 61% koko suomalaisesta työvoimasta. (Ranta 2005, 9 11; ks. myös Lamppu 2004, ) Vuonna 2005 pk yritysten osuus yrityssektorin henkilöstöstä oli 52% ja liikevaihdosta 34% (Tilastokeskus 2006). Tämä keskeinen asema nostaa pk yritysten tietoisen ja aktiivisen kehittämisen kansantaloudellisesti tärkeäksi kysymykseksi. Innovatiivisen kansakuntamme status on olennaisella tavalla riippuvainen yritysten ja niiden henkilöstön hyvinvoinnin ja yhteistyön sekä tuottavuuden kehittämisestä. Jatkuvan uudistumisen ja kehittämisen luomat vaatimukset ovat osa yritysten arkea. Haasteena on tehdä kehittämisestä yrityksen sisäänrakennettu toimintatapa, joka liittyy luonnollisena osana jokaisen yrityksessä työskentelevän henkilön työtehtävien kokonaisuuteen. Koveneva kilpailu ja entisestään nopeutuvat muutokset tuovat yritykset tilanteeseen, jossa systemaattisesta kehittämisestä tulee niiden kiistaton elinehto. Kehittäminen ei kuitenkaan ole kaikissa yrityksissä ongelmatonta: etenkin pk yrityksissä taloudellisten ja henkilöstöresurssien puute saattavat aiheuttaa suuria esteitä kehittämistarpeisiin vastaamiselle. (Ranta 2005, 11 12; ks. myös Kokko ym. 2000, 8.) 2.1 Yrityksen muuttuva toimintaympäristö Työ ja elinkeinoelämän taustalla vaikuttaa nykyään jatkuva muutos, eivätkä yksittäiset organisaatiot voi pysähtyä paikoilleen. Organisaatioita ympäröivän maailman muuttuessa on ilmeistä, että yritysten on kyettävä vastaamaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla myös yksittäisen työntekijän asemaan. Muutos ja epäjatkuvuus synnyttävät epävarmuutta, mikä puolestaan edellyttää jatkuvaa sopeutumista. Ainoaksi todelliseksi turvaksi työmarkkinoilla muodostuu oma osaaminen sekä kyky kokoaikaiseen uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Tapa tehdä työtä ja työn sisältö eivät enää ole muuttumattomia. (Ks. Ranta 2005, 11; Otala 2004, ) Yritysten avainsanoiksi muutosprosessissa nousevat muun muassa joustavuus sekä jokaisen oman työn ja osaamisen kehittäminen (emt ).

8 7 Yrityksen ympäristöt voidaan luokitella taloudelliseksi, poliittiseksi ja lainsäädännölliseksi, teknologiseksi, kilpailulliseksi, sosiaaliseksi sekä globaaliksi ympäristöksi. Näiden osaalueiden kokonaisuudesta rakentuvalla yrityksen toimintaympäristöllä ja siinä tapahtuvilla muutoksilla on keskeinen vaikutus yrityksen toimintaan ja menestymiseen. (Jylhä, Paasio & Strömmer 1997, ) Yritysympäristön muutosten voidaan ajatella liittyvän läheisesti työelämän muutoksiin yleensä. Työelämän muutoksista puhuttaessa viitataan samantyyppisiin taustalla vaikuttaviin tekijöihin kuin yritysympäristön muutoksista puhuttaessa. (Ks. Otala 1995, ) Muutoksesta on Otalan (2004, 10) mukaan tullut pysyvä olotila. Sen myötä jatkuvasta sopeutumisesta ja uusiutumisesta on tullut kaikkien yksilöiden ja organisaatioiden selviytymisen ja kehittämisen edellytys. Teknologian nopea kehitys ja automaatio, kansainvälistyminen sekä tavaroiden ja palvelujen tarjonnan ja kilpailun lisääntyminen ovat konkreettisia esimerkkejä muutoksesta. Lisäksi asiakkaat ovat tulleet entistä vaativammiksi ja haluavat sijoituksilleen todellista lisäarvoa. Jotta asiakkaan odotuksiin pystyttäisiin vastaamaan, tarvitaan kustannustehokkuutta, laatua sekä entistä enemmän osaamista. Yritysten sopeutumiskeinoina ovat olleet muun muassa isojen organisaatioiden pilkkominen pienempiin ja joustavampiin yksiköihin. Joustavuutta on pyritty lisäämään tiimityön avulla, tavoittelemalla itseohjautuvuutta johtamisen sijaan sekä korostamalla yksilöiden vastuuta ja valtuuksia oman työnsä kehittämisessä. Yrityksen toiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen sekä muutokseen sopeutumisen kehittäminen yksilötasolla on nähty keinoina lisätä yrityksen reagointinopeutta. (Emt., ) Muutoksia yritysympäristössä ovat aiheuttaneet edellä mainittujen asioiden lisäksi mm. arvojen ja arvoperustan muutokset organisaatiorakenteiden muutokset vaateet oppivista organisaatioista uudet työskentelytavat töiden muuttuminen projektiluonteisiksi verkostoituminen työyhteisön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen muutospaineet viestinnän ja kommunikaation merkityksen korostuminen tieto ja viestintäjärjestelmien kehittyminen etätyömahdollisuuden lisääntyminen työn ja vapaa ajan välisen rajan hämärtyminen sekä vaatimus jatkuvasta tietojen ja taitojen kehittämisestä

9 8 Nämä muutokset näyttäytyvät yrityksen näkökulmasta muutospaineina, mutta samalla ne tulisi nähdä uusina mahdollisuuksina sekä suuntaviittoina oman toiminnan ohjaamiseksi ja parantamiseksi. Yritysympäristön sekä työelämän muutokset toimivat virikkeinä henkilöstön monipuoliselle kehittämiselle. Henkilöstön kehittämisen tulee liittyä saumattomasti koko yrityksen kehittämisprosessin kokonaisuuteen, sillä osaava henkilöstö synnyttää tehokkaan ja tulosta aikaansaavan organisaation. (Järvinen 1996, ) Räsäsen (2001, 178) mukaan liiketoiminnan kehittäminen ei juuri koskaan voi olla vain sisäsyntyistä osaamisen kehittämistä itse valitulla uralla, vaan se on myös reagointia ulkoisiin paineisiin. 2.2 OsaKe projekti ja johtamisen erikoisammattitutkinto pk yrityksille Joulukuussa 2004 käynnistynyt OsaKe projekti ( ) on Etelä Suomen läänin alueella toteutettava pk yritysten ja niiden henkilöstön koulutus ja kehittämisprojekti. Projekti on suunnattu erityisesti Hyvinkää Riihimäen talousalueen, Keski Uudenmaan ja Kanta Hämeen pk yrityksille, ja se on Euroopan Unionin ja Etelä Suomen lääninhallituksen osarahoittama. Kokonaisuuden toteuttajana ja hallinnoijana toimii Helsingin yliopiston Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia Hyvinkäällä. Projektin tavoitteena on: kehittää kokonaisvaltaisesti alueen pk yritysten liiketoimintaosaamista, johtamista ja esimiestyötä tutkintotavoitteisen johtamiskoulutuksen sekä yrityskohtaisten kehittämisprojektien ja konsultoinnin avulla löytää uusia muotoja ja toteutustapoja pk yrityksissä tapahtuvaan työpaikkaohjaukseen ja työpaikkaohjaajien koulutukseen kehittää henkilöstön eläköitymiseen ja omistajayrittäjien sukupolvenvaihdokseen liittyviä osaamisen ja tiedon siirtämisen menetelmiä luoda prosessimaisesti etenevä kehittämismalli, jossa oppiminen tapahtuu työssä ja koulutustilaisuuksissa saaduista oivalluksista, jotka konkretisoituvat kehittämisprojektitehtävissä edistää yritysten verkottumista kehittämisprojektityöskentelyssä ja työpaikkaohjauksen järjestämisessä tukea pk yrityksiä työprosessien kehittämisessä ja uusien työtapojen löytämisessä OsaKe projektin ytimen muodostaa pk yrityksille suunnattu Johtamisen erikoisammattitutkinto koulutuskokonaisuus (JET). Pk yrittäjille ja esimiehille suunnattu johtamiskoulutusohjelma rakentui seuraavista osa alueista: valmistava koulutus 3 (14 opetuspäivää, kokonaisuuden kesto n. 1,5 vuotta, ks. dia 2) 3 Valmistava koulutus = esimiesvalmennus

10 9 liiketoiminnan kehittämistä tukevat koulutuspäivät etätehtävät ja etätyöskentely kehittämisprojektityöskentely ja kehittämisprojektien konsultointi workshop kokoontumiset eri teemojen ympärillä, vapaaehtoinen pienryhmätyöskentely 4 tutkinnon suorittaminen näytöin (vastaanottajana Hämeen ammattikorkeakoulu) Johtamiskoulutuskokonaisuuden (valmistava koulutus ja JET tutkinto) tavoitteena on ollut pk yritysten esimiestyön kehittäminen tarjoamalla tietoa, valmiuksia ja välineitä johtajuuden eri osa alueille kehittää johtamistaitoja ja parantaa työyhteisön toimivuutta. Valmistavan koulutuksen sisältö rakentui viiden eri pääteeman ympärille (ks. dia 2). Käsiteltyjä aiheita ovat olleet strateginen johtaminen henkilöstövoimavarojen johtaminen talous ja liiketoiminta markkinointi ja asiakkaat esimiestyön juridiikka (Ks. koulutuspäivien sisällöistä tarkemmin liite 2.) Lähiopetuspäivät ovat koostuneet asiantuntija alustuksista, käytännön esimerkeistä, ryhmätyöskentelystä, yrityskohtaisten kehittämisprojektien ja tutkinnon suorittamisen ohjauksesta. Etäopiskelujaksoilla osallistujat ovat työstäneet oppimistehtäviä sekä kehittämisprojektia. Lisäksi etätyöskentelyjaksojen aikana on laadittu osallistujien osaamiskartoitukset, henkilökohtaiset/yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat ja henkilökohtaiset näyttösuunnitelmat (HENSU) sekä toteutettu kehittämisprojektien konsultointia. Tutkinnon suorittamista varten osallistujat ovat antaneet näyttöjä omissa organisaatioissaan ja keränneet näyttökansiota arviointia varten. Kouluttajina valmentavassa koulutuksessa ovat toimineet eri alojen asiantuntijat liike elämästä, yliopistoista ja korkeakouluista. Diat 1&2 havainnollistavat yrityksen liiketoimintaprosessien ja johtamiskoulutusohjelman keskinäisiä kytkentöjä. 4 JET koulutusprosessin kokonaisuuteen sisältyneet workshopit toteutettiin seuraavien teemojen ympärillä: Tutkinnon suorittamisen workshop, Moodle verkko oppimisympäristön käyttö, liiketoimintasuunnitelma, riskienhallinta, rekrytointiosaamisen valmennus esimiehille sekä kehityskeskustelut. Workshop tapaamisiin sisältyi lähiopetuksen lisäksi etäopiskelua.

11 10 DIA 1. Yrityksen liiketoimintaprosessit. hankinta logistiikka tuotanto huolto laadunhallinta tutkimus suunnittelu tuotekehitys rekrytointi tilat laitteet Yrityksen liiketoimintaprosessit Toimitusprosessit Hallinto Tutkimus tuotekehittely Infrastruktuuri Asiakkuuden hallinta strategia johtaminen taloushallinto henkilöstöhallinto projektinhallinta sopimukset osaamisen johtaminen vienti ja verot asiakaspalvelu markkinointi myynti viestintä kilpailijat DIA 2. Johtamiskoulutusohjelman rakentuminen. Johtamiskoulutusohjelma 14 päivää kerran kuussa alk Pienryhmä työskentely Etätehtävät Henkilöstöjohtaminen 5 pv Juridiikka 1 pv Strategiat 1 pv Talous ja liiketoiminta 4 pv Markkinointi ja asiakkaat 3 pv Kehittämisprojektityöskentely JET tutkinto: Näyttöaineiston kokoaminen

12 11 Johtamisen erikoisammattitutkinto on tutkinnon perusteiden (Opetushallitus ) mukaan suunnattu sellaisille henkilöille, joilla on vankka käytännön kokemus johtamisesta. He voivat olla joko yksityisen tai julkisen sektorin organisaatioiden edustajia ja heillä tulee olla oman toimialansa, organisaationsa ja sen toiminnan vahva osaaminen sekä asiantuntemus. Tutkintoon liittyvien ammattitaitovaatimusten edellytyksenä on johtamisen kokonaisuuden hallinta ja tutkinnon suorittamisprosessissa johtaminen suunnataan sellaiseen johtamisen osa alueeseen, joka on tutkinnon suorittajan työtehtävien kannalta olennaista. Johtamistaitojen hallinta tulee osoittaa kattavasti. Kyvyt kokemusten arviointiin sekä kokemuksista oppimiseen, toimintatapojen uudelleenajatteluun sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoon tulee osoittaa näytöin 6 todellisissa työ ja johtamisympäristöissä. Tutkinnon suorittajalle on ennen näyttöjen antamista laadittava Opetushallituksen määräysten mukaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma (HENSU). (Opetushallitus 2002.) Johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta osasta: organisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelu sekä toiminnan johtaminen Molemmat osat on suoritettava hyväksytysti, jotta tutkinto on valmis. Kuvio 1 havainnollistaa näytöin suoritettavan johtamisen erikoisammattitutkinnon rakentumista sisällön ja keskeisten tavoitteiden osalta. Tavoitteena on sekä yksilön ja työyhteisön että organisaation kehittyminen tulivat voimaan uudet johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteet, mutta Johtamisen erikoisammattitutkinto pk yrityksille perustui vanhemmille tutkinnon perusteille ( ). 6 Näyttö = tutkintotilaisuus. Tutkintotilaisuus käsitettä käytetään nykyisin aikuiskoulutuksen yhteydessä.

13 12 KUVIO 1. Tutkinnon osat ja niiden keskeiset osaamisalueet. Tutkinnon osat ja niiden keskeiset osaamisalueet Näyttö *omaa organisaatiota/työyhteisöä koskevien arviointien ja kehittämis ORGANISAATION TOIMINNAN suunnitelmien esittäminen JA JOHTAMISEN SUUNNITTELU *omia johtamistaitoja koskevien arviointien ja 1. Toimintaympäristön kehityksen kehittämissuunnitelmien esittäminen seuraaminen ja organisaation *aidot johtamiskäytännöt nykytilan arviointi *näyttökeskustelu 2. Tavoitteista sopiminen ja toimintasuunnitelman laatiminen 3. Oman johtamisosaamisen arviointi ja kehittämisen suunnittelu 4. Kehittämisprojektin suunnitelman Näyttö laatiminen *organisaation/työyhteisön aidot päivittäiset johtamistilanteet *omien johtamistaitojen kehittymisen TOIMINNAN JOHTAMINEN esittäminen 1. Organisaation toiminnan *kehittämisprojektin toteutuksen johtaminen ja kehittäminen esittäminen 2. Oman toiminnan ja *näyttökeskustelu johtamistaitojen kehittäminen 3. Kehittämisprojektin johtaminen Yksilö kehittyy Työyhteisö kehittyy Organisaatio kehittyy Lähde: Opetushallitus 2002, Johtamisen erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteet. Johtamisen erikoisammattitutkinto pk yrityksille koulutuskokonaisuuteen sisältyy yrityskohtainen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Kehittämistyöhön on ollut tarjolla konsultointia koulutuksen järjestäjien toimesta. Dia 3 havainnollistaa kehittämistyöskentelyn vaiheita. Kehittämisprojektin teeman valinnassa keskeistä on ollut pohtia sitä, mikä aihealue on merkityksellinen yrityksen liiketoiminnan kehittämisen prosessissa.

14 13 DIA 3. Kehittämisprosessi: kehittämisprojektityöskentelyn eteneminen. Kartoitus lomakkeet, kevät 2005 Haastattelut kevät 2005 Kehittämiskohteen valinta Koulutuksen sisällön tarkennus Kehittämissuunnitelma Kehittämisen toteutus Raportointi Ohjaus ja tuki kehittämiseen Kehittämisprojektien aiheiden suunnittelu aloitettiin heti koulutuksen käynnistyessä. Kussakin osallistuvassa yrityksessä laadittiin lähtötason kartoitukset sekä yritys että henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Suunnitelmat käytiin keskustellen läpi yrityskohtaisissa tapaamisissa, kun Palmenian edustaja vieraili yrityksissä. Keskusteluissa kehittämisprojektiaiheet tarkentuivat entisestään. Esimiesvalmennuksen sisältöä tarkennettiin yrityksistä nousevien kehittämistarpeiden pohjalta. Kehittämisprojektiaiheet liittyivät mm. organisaatiomuodon ja toimintaprosessien kehittämiseen, henkilöstön kehittämiseen, markkinoinnin, myynnin ja johtamisen kehittämiseen sekä uusien toimintamallien/työkalujen käyttöönottoon. Osallistujat laativat kehittämisprojektiaiheistaan suunnitelman, jota kommentoitiin koulutuksen järjestäjien toimesta. Suunnitelman mukaisesti osallistujat veivät kehittämisprojekteja yrityksissään eteenpäin, ja prosessin aikana koulutuksen järjestäjät tarjosivat kehittämiseen konsultointia. Projektitöiden konsultteina toimivat koulutuksen järjestäjän edustajat Hämeen ammattikorkeakoulusta sekä Koulutus ja kehittämiskeskus

15 14 Palmeniasta. Konsultoinnin hyödyntäminen oli pääasiassa osallistujien oman aktiivisuuden varassa. Tarjolla olevan konsultoinnin lisäksi osallistujien omalla työyhteisöllä (työpaikkaohjaaja/sparraaja, esimies, muu työyhteisö) oli merkittävä rooli kehittämisprojektitöiden sisällöllisessä ohjaamisessa. Koulutusprosessin päättyessä, kehittämisprojektit raportoitiin tutkinnon perusteiden vaatimusten mukaisesti. OsaKe projektia ja siihen sisältyvää pk yrityksille suunnattua johtamiskoulutusta markkinoitiin kohderyhmälle seuraavilla tavoilla: esitepostitukset, sähköpostimarkkinointi, puhelinmarkkinointi, yrityskäynnit, tiedotustilaisuudet, lehtiilmoitukset sekä Palmenian verkkosivut. Markkinointi painottui kevääseen 2005, jolloin yrityksiä rekrytoitiin JET koulutukseen. Laajennettua tiedottamista on toteutettu niistä koulutuspäivistä, jotka ovat olleet avoimia kaikille, myös JET koulutusryhmän ulkopuolisille, yrityksille ja yksityisille henkilöille. Koulutukseen haettiin ensisijaisesti osallistujia teknisen alan yrityksistä sekä asiantuntijapalveluita tuottavista yrityksistä. Koulutukseen osallistuneet edustivat sosiaali ja terveyspalvelu, huolto ja korjauspalvelu, energia ja sähköalan, myyntityön, koulutuksen ja konsultoinnin sekä telepalveluiden yrityksiä. Pääasiallisina toimintoina osallistujayrityksissä olivat myös tukkukauppa, atk palvelut ja laitteet, kiinteistön hallinnointi, informaatiopalvelut, automaatioasennukset sekä autotarvike ja varaosatukku. Yritysten koot vaihtelivat kahden hengen yrityksistä yli 200 hengen yrityksiin. Myös liikevaihdon mukaan tarkasteltuna yritykset olivat erikokoisia liikevaihdot olivat ja 29 milj. euron välillä. Osallistujissa oli mukana sekä omistajayrittäjiä että esimiehinä toimivia henkilöitä. Monissa koulutukseen mukaan lähteneissä yrityksissä käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset olivat oleellisia syitä koulutukseen osallistumisen taustalla. Koulutuksesta lähdettiin hakemaan välineitä mm. yrityksen sukupolvenvaihdokseen tai kasvutavoitteisiin. 2.3 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Kuten edellä on tuotu esiin, osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen ovat merkittäviä välineitä yrityksen liiketoiminnan kehittämisen prosessissa. Tieto vanhenee nopeasti, eikä mikään yritys voi hyötyä taloudellisesti jäämällä täysin oppimiseen liittyvien

16 15 kehitystrendien ulkopuolelle. Uuden oppiminen avaa mahdollisuuksia yrityksen ja sen liiketoiminnan monipuoliseen kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää: Millä tavalla työelämätutkinnot onnistuvat tukemaan yrityksen liiketoiminnan kehittämistä? Tähän kysymykseen haetaan vastausta tarkastelemalla sitä, millaisia välineitä yrityksen johto ja henkilöstö ovat saaneet JET koulutuksesta sekä oppisopimuskoulutuksesta oman työnsä ja koko organisaation kehittämiseen, millä tavalla organisaation keskeiset päämäärät ovat muuttuneet sekä mitä konkreettisia toimia yrityksessä on koulutuksen myötä tehty. Kiinnostava kysymys on myös se, mitä yrityksen tulostavoitteelle on JET koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen vaikutuksesta tapahtunut. Koska koulutus on vasta päättynyt, ei voida toistaiseksi tarkastella sitä, onko koulutuksella ollut vaikutusta yrityksen liikevaihtoon todellisuudessa. Toiseksi tutkimuksella haetaan vastausta kysymykseen: Miten työelämälähtöistä koulutusta tulisi kehittää, jotta se olisi yrityksen liiketoiminnan kehittämisen kannalta entistä tarkoituksenmukaisempaa? Tutkimusaineisto on kerätty kahdelta ryhmältä kyselylomakkeilla ja haastatteluilla. Kohderyhminä ovat Johtamisen erikoisammattitutkinto pk yrityksille koulutuksen osallistujat sekä Hyvinkään oppisopimustoimiston kanssa yhteistyössä haetut yritykset, joissa on käytetty tutkintotavoitteista oppisopimuskoulutusta organisaation kehittämisen välineenä. Näin rakennetun tutkimuksen kohderyhmän myötä kyselylomake 7 toimitettiin yhteensä 31 vastaajalle. Molemmat ryhmät ovat käyttäneet työelämälähtöisiä näyttötutkintoja yrityksensä kehittämisessä. JET koulutukseen osallistuneet ovat vastanneet kyselyyn itse, kun taas oppisopimuskoulutusta hyödyntäneistä yrityksistä vastaajana toimii yrityksen toimitusjohtaja tai muu vastaava henkilö 8. Kyselylomakkeita laadittiin kolme erilaista versioita: JET koulutusohjelman osallistujille, kyseisen koulutusohjelman alkuvaiheessa keskeyttäneille sekä oppisopimuskoulutusta käyttäneille pk yrityksille. Kyselylomakkeet ovat tämän raportin liitteinä 3 5. Kyselylomakkeet ovat pääosin samanlaisia. JET koulutusprosessin keskeyttäneiden henkilöiden kyselyvastaukset on huomioitu muiden JET vastausten yhteydessä. 7 Kyselylomakkeet laadittiin www pohjaisella Webropol sovelluksella, jonka kautta lomakkeet toimitettiin vastaajien sähköpostiin ja vastaukset kerättiin sähköisesti. 8 Osa näistäkin henkilöistä on suorittanut tai suorittaa parhaillaan työelämälähtöistä tutkintoa näytöin.

17 16 Kyselylomakkeilla perehdyttiin koulutuksen ja yrityksen liiketoiminnan kehittymisen väliseen suhteeseen usean eri osa alueen kautta. Liiketoimintaan liittyvinä teemoina tarkasteltiin: johdon kehittymistä henkilöstön kehittymistä työprosessien ja työnjaon kehittymistä asiakassuhteiden kehittymistä maineen ja verkostoitumisen kehittymistä sekä taloutta koskevia tavoitteita ja muutoksia niissä Johdon kehittymisessä kysyttiin, millä tavalla johtajan ominaisuudet vahvistuivat työelämälähtöisen koulutuksen myötä. Henkilöstöä koskien mielenkiinto kohdistui siihen, näkyikö kouluttautuminen koko henkilöstön tasolla, ts. oliko koulutus koko henkilöstön yhteinen projekti ja laajeniko osaaminen koulutuksen myötä yhdeltä henkilöltä muille organisaation jäsenille. Työprosessien ja työnjaon kehittymisen yhteydessä oltiin kiinnostuneita koulutuksen vaikutuksista yrityksen visioon ja strategiaan, työprosessien seuranta ja arviointimenetelmiin, työnjakoon, uusiin työmenetelmiin sekä ydinasioihin keskittymiseen. Asiakkuuksiin liittyen kysymykset koskivat toiminnan asiakaslähtöisyyttä, asiakaspalvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden parantumista, valmiin tuotteen/palvelun laadun parantumista, yrityksen markkinoinnin tehostumista sekä asiakaskunnan laajentumista. JET koulutukseen osallistuneiden kyselylomakkeella kysyttiin lisäksi valmistavan koulutuksen, kehittämisprojektityöskentelyn sekä näyttöjen antamisen merkitystä liiketoiminnan kehittämiselle. Valmistava koulutus pilkottiin kyselylomakkeella yksittäisiksi koulutuspäiviksi, ja niiden pohjalta pyydettiin arvioita siitä, minkä verran eri teemat ovat tuoneet yritykseen merkittävää tietoa liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Kyselylomakkeen hahmottelun taustana käytettiin johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen teemoja sekä liiketoimintaa koskevaa kirjallisuutta. Johtamisen erikoisammattitutkinnon tavoitteina on yksilön, työyhteisön ja koko organisaation kehittyminen (ks. kuvio 1). Siten kyselylomakkeet ja haastattelurunko on rakennettu myös nämä tavoitteet silmällä pitäen. Liitteestä 6 selviää toimitettujen kyselylomakkeiden ja saapuneiden vastausten määrät. Vastausprosentiksi saatiin 84 (ks. kahden vastaajaryhmän erittely liitteestä 6).

18 17 Tutkimuksen empiiristä aineistoa täydennettiin haastatteluilla, jotta kyselyn vastauksia voitiin syventää keskustelun kautta. JET koulutukseen osallistuneita henkilöitä pyrittiin valikoimaan haastatteluihin siten, että mukana olisi kooltaan erilaisia yrityksiä. Mukaan haluttiin näyttötutkinnon suorittavia henkilöitä sekä heitä, jotka päättivät koulutuksen kuluessa jättää tutkinnon suorittamatta ja osallistuivat vain valmistavaan koulutukseen sekä kehittämisprojektityöskentelyyn. Oppisopimusyrityksistä yhdeksän kymmenestä osallistui haastatteluun. Alkuperäisenä tavoitteena oli haastatella kymmenen JET koulutuksen osallistujaa, mutta kahdeksan haastattelua toteutui. Haastatteluja oli siten yhteensä 17 (ks. liite 6). 2.4 Viitekehikon rakentuminen Liiketoiminnan keskeisimmät periaatteet ovat kannattava ja hyödyllinen toiminta sekä näiden yhdistyminen erilaisissa prosesseissa. Liiketoiminnan pyrkimyksenä on voiton ansaitseminen asiakkaita palvelemalla. Liiketoiminta muodostuu toisiaan täydentävistä toiminnoista ja liiketoiminnan edellytyksenä on, että yrityksellä on potentiaalia tiettyjen perustoimintojen luotettavaan ja toistuvaan suorittamiseen. Yhtä tärkeää liiketoiminnassa on lisäksi muutos ja luovuus sekä uusien ja ainutkertaisten toimintatapojen organisoiminen. (Räsänen 2001, 10;29.) Hätösen (1998, 7) mukaan tähän haasteeseen voidaan vastata henkilöstön kehittämisellä. Henkilöstön suunnitelmallinen kehittäminen ja kouluttaminen takaavat, että yrityksen käytössä on nyt ja tulevaisuudessa osaavia toimijoita. Kouluttamisen tulee aina perustua ennakkoon todettuun tarpeeseen ja kouluttamisella tulee olla selkeät tavoitteet. Yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden tulee olla koulutukseen lähdön syy. (Ks. Järvinen 1996, 76.) Henkilöstön jatkuva oppiminen on yksi keskeisin ja merkittävin kehitysmekanismi, kun yritys rakentaa osaamislähtöistä liiketoimintaa (ks. esim. Räsänen 2001, 150; 165.) Tässä tutkimuksessa pk yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen kohdistuva kiinnostus onkin juuri koulutuksen ja osaamisen lisäämisen kautta tapahtuvassa kehittämisessä. Oleellista on huomata, että koulutuksen vaikutus liiketoiminnan kehittämiseen riippuu kyvyistä hyödyntää uutta osaamista. Pelkkä koulutus tai tutkinto ei ole riittävä yrityksen

19 18 liiketoimintaa hyödyttävä väline, vaan osaaminen tulee pystyä siirtämään käytännön toimintaa hyödyttäviksi prosesseiksi. (Ks. emt., 177.) Tutkimuksen viitekehys hahmottuu yritysympäristön muutosten (ks. luku 2.1) muutoksiin sopeutumisen välttämättömyyden yritysten kehittämistarpeiden sekä työelämälähtöisen, tutkintotavoitteisen koulutuksen kautta Rakennetulla viitekehyksellä (kuvio 2) voidaan havainnollistaa tutkimuksen tavoitetta. KUVIO 2. Tutkimuksen viitekehys. YRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Muutokset yrityksen Jatkuva sopeutuminen Yrityksen toimintaympäristössä & uusiutuminen kehittämistarpeet Tavoitteena kannattava & hyödyllinen toiminta YRITYKSEN LIIKETOIMINTA Työelämälähtöinen, tutkintotavoitteinen koulutus Johto osaamisen lisääminen Henkilöstö yrityksissä Työprosessit ja työnjako Asiakkaat JET Oppisopimuskoulutus Verkostot Tulokset/tulostavoitteet YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1. Miten työelämätutkinnot tukevat yrityksen liiketoiminnan kehittymistä? 2. Miten työelämälähtöistä koulutusta tulisi kehittää, jotta se olisi yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta entistä tarkoituksenmukaisempaa?

20 19 3 TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS TYÖELÄMÄSSÄ Tutkintotavoitteisella koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, joka tähtää pätevyyden antavaan tutkintoon. Tutkintotavoitteisuutta on perusteltu muun muassa työvoiman liikkuvuuden mahdollistajana. Suoritetun tutkinnon voidaan katsoa olevan työnantajalle viesti työntekijän osaamisesta ja siten tutkinto antaa työvoimalle parempia mahdollisuuksia siirtyä työpaikasta toiseen. (Vihervaara 2001, 54.) Tutkintotavoitteisella koulutuksella viitataan tässä tutkimuksessa työelämätutkintoihin, johon kuuluvat näyttötutkintoina suoritettavat ammatilliset perustutkinnot sekä ammatti ja erikoisammattitutkinnot. 9 Tutkintojen suorittamiseen valmistaudutaan ammatillisella lisäkoulutuksella tai oppisopimuskoulutuksella. 3.1 Näyttötutkinnot organisaation kehittämisen välineenä Työssä oppimisen haasteisiin pyritään vastaamaan työelämälähtöisillä näyttötutkinnoilla, jotka lukeutuvat tutkintotavoitteisen koulutuksen piiriin. Näihin työelämän kehittämisvälineinä toimiviin tutkintoihin voi valmentautua työelämässä, jossa ne myös suoritetaan. Ammattitaito osoitetaan näytöillä, ja niiden todentaminen tapahtuu riippumatta siitä, missä tutkinnon suorittaja on ammattitaitonsa hankkinut. Työssä oppimista ja tutkinnon suorittamista tukevat työyhteisö, työpaikkaohjaaja, esimies sekä koulutusorganisaation edustaja. Näiden tahojen kanssa yhteistyössä syntyvät opiskelijan henkilökohtainen oppimissuunnitelma ja näyttösuunnitelma, joiden laatiminen aloitetaan opiskelijan osaamiskartoituksesta. Tarkoituksena on selvittää, mitä opiskelija koulutusprosessin alkaessa jo osaa sekä kehittämistä vaativat alueet. Näyttösuunnitelmassa hahmotellaan sitä, miten ammattitaito ja osaaminen parhaiten osoitetaan. Työtilanteet, joissa näytöt annetaan, tulisi järjestää mahdollisimman luontevissa olosuhteissa ja osana normaaleja työtehtäviä. Tavoitteena on osoittaa tutkinnon suorittamiseksi vaadittava osaaminen ja ammattitaito. Näyttötutkinnot suoritetaan yleensä valmistavan koulutuksen yhteydessä 10, ja opiskelijan velvollisuutena 9 Ammatilliset perustutkinnot vastaavat kolmivuotisia nuorten ammatillisia perustutkintoja, ja tutkinnon suorittaneet voivat toimia alan perustehtävissä. Perustutkintoja voi suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena, näyttötutkintona tai oppisopimuksella. Ammatti ja erikoisammattitutkinnot ovat aina näyttötutkintoja. 10 Vain alle kymmenen prosenttia tutkinnoista suoritetaan ilman valmistavaa koulutusta. (Www.oph.fi.)

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Raportteja 19 2013 Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa Milka Kuismanen Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN Yrityksen hallinto Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Maarit Pitkänen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

ESIMIESTYÖN ONNISTUMISEN ARVIOINTI TURKU ENERGIASSA

ESIMIESTYÖN ONNISTUMISEN ARVIOINTI TURKU ENERGIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 2014 Mira Järvinen ESIMIESTYÖN ONNISTUMISEN ARVIOINTI TURKU ENERGIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä

Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE KOULUTUS & HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä kannustaa esimiehiä kehittämään

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot