SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 34/89 Vappu Ikonen RAHOITUSHISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA - KIRJALLISUUTTA JA TILASTOJA FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS

2 Suomen Pankki PL 160,00101 HELSINKI ~(90)1831

3 Vappu Ikonen Suomen Pankin tutkimusosasto /89 RAHOITUSHISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA - KIRJALLISUUTTA JA TILASTOJA

4 Suomen Pankin monistuskeskus Helsinki 1989 ISBN ISSN

5 3 TIIVISTELMÄ Suomen Pankissa toimi touko-syyskuussa 1989 esitutkimusprojekti,* jonka tavoitteena oli selvittää mitä rahoitusmarkkinatilastoja olisi saatavissa tai konstruoitavissa Suomesta vuosilta Esitutkimusprojektin kysymyksenasettelu ja tulokset on julkaistu erillisenä raporttina (Ikonen, Vappu - Pihkala, Erkki, Katsaus Suomen rahoitusmarkkinoiden lähteisiin 1860-luvulta nykypäivään, Suomen Pankin tutkimusosasto 1989). Esitutkimusprojektin yhteydessä syntyi rahahistoriallinen bibliografia, joka jakautuu rahahistoriaa koskeviin tutkimuksiin ja artikkeleihin sekä tilastojulkaisuihin. Tärkeimpinä lähteinä bibliografiaa koottaessa olivat Suomen historiallinen bibliografia vuosilta , tutkimuslaitosten julkaisuluettelot sekä aikakauskirjojen indeksit. Tavoitteena on ollut kerätä nimenomaan rahahistoriallista kirjallisuutta ja niinpä kaikkein uusimpia bibliografioita ei ole käyty läpi, samoin kuin ei jo valmiiksi taloustieteellistä tutkimusta kartoittavia bibliografioita (mm. vuosilta on ilmestynyt erillinen taloustieteellistä kirjallisuutta Koskeva 5-osainen bibliografia, jota ei ole käyty läpi). Bibliografian hakusanajaottelu ei noudata suoraan UDK-järjestelmän hakusanajaottelua, vaan esitutkimusprojektin systematiikkaa, joka on lähempänä nykyisiä rahamarkkinoita kuvaavaa tilastointia ja nykyisen luokituksen mukaisia asiasanoja. * Projektin tutkijoina toimivat Vappu Ikonen kokopäivätoimisesti ja Erkki Pihkala osapäiväisenä johtajana. Projektin apuna toimi lisäksi pankin sisäinen seurantaryhmä, johon kuuluivat Heikki Koskenkylä, Heikki Elonen, Juhani Hirvonen, Tapio Korhonen, Juha Tarkka ja Matti Viren. Lisäksi työtä kommentoivat Kai Eirola, Tarmo Haavisto ja Antti Kuusterä. Heille kaikille, erityisesti Erkki Pihkalalle ja Juha Tarkalle, kiitokset bibliografiaa koskevista kommenteista.

6 5 SISÄLLYS sivu 1 JOHDANTO 7 2 RAHATUTKIMUKSET 13 Suomen Pankki 13 Pankit 17 Kiinnitysluottolaitokset 27 Vakuutuslaitokset 27 Eläkelaitokset ja -kassat 32 Erityisluottolaitokset 34 Valtio 34 Kunnat 41 Yritykset 43 Ulkomaat Rahamarkkinat 55 3 TILASTOT 62

7 7 1 JOHDANTO Suomen Pankissa saatiin keväällä 1988 valmiiksi Suomen talouden reaalitaloutta selvittävä tutkimus (Riitta Hjerppe, Suomen talous Kasvu ja rakennemuutos). Tutkimuksen valmistuttua nousi esiin ajatus, että myös rahoitusmarkkinoista tulisi laatia pitkän aikavälin perustilastoja kuvaava selvitys. Asiaa valmistelleen työryhmän esityksestä Suomen Pankin tutkimusosastolla käynnistyi touko syyskuussa 1989 esi tutk imusprojek ti, jonka teh~tävänä 01 i tutki a, ~onko historiallisten rahoitusmarkkinatilastojen kokoaminen vuosille mahdollista nykyisten luokittelujärjestelmien mukaisesti ja saatavissa olevan aineiston (painetun ja arkistoaineiston) avulla. Esitutkimusprojektin peruskehikoksi valittiin rahoitussektoreittaisten tasetietojen saatavuuden selvittäminen. Rahoitussektorit jaettiin 10:een alasektoriin, jotka kattavat koko kansantalouden. Yleisösektori (yritykset ja kotitaloudet) jäivät residuaaliksi. Tavoitteena oli selvittää rahoitussektoreittaisten tasetietojen sekä muiden rahoitusmarkkinoita koskevien perustilastojen (maksutase, korot, hinnat, valuuttakurssit jne.) saatavuus. Esitutkimuksen täsmällisempi kysymyksenasettelu ja tulokset on julkaistu erillisenä raporttina (Ikonen, Vappu - Pihkala, Erkki, Katsaus Suomen rahoitusmarkkinoiden lähteisiin uvulta nykypäivään - rahahistoriallinen esitutkimus, Suomen Pankin tutkimusosasto). Mainitun projektin yhteydessä käytiin yksityiskohtaisesti läpi suomalaiset rahoitusmarkkinoita koskevat tilastojulkaisut. Samalla kerättiin tietoja jo tehdyistä tutkimuksista, jotka sivuavat rahoitusmarkkinoita. Näin syntyi kaksiosainen bibliografia, jossa ensimmäisen osan muodostavat rahahistoriaa koskevat tutkimukset ja toisen osan tilastojulkaisut tai sellaiset julkaisut, joiden sisältämät tilastotiedot palvelivat suoraan esitutkimusprojektin kysymyksenasettelua.

8 8 A) Rahatutkimukset Rahoitusmarkkinoita koskevia tutkimuksia ovat artikkelit, monografiat, opinnäytteet ja historiikit. Rahatutkimus-osioon on kirjattu ainoastaan bibliografiset tiedot. Bibliografian ensimmäiseen osaan on kerätty sellaisia tutkimuksia, joissa ei ole lainkaan tilastoja, tai joita ei käyty läpi edellä mainitun projektin yhteydessä. Näissäkin tutkimuksissa siis on rahahistoriallisia tilastoja, mutta satunnaisesti. Rahahistoriaprojektin Tutkimusbibliografia on kerätty pääasiassa muista bibliografioista ja julkaisuluetteloista. Nimekkeitä on n. 600 kpl. Tärkeimmät bibliografiat tätä julkaisua koottaessa ovat olleet Suomen historiallinen bibliografia, eri laitosten julkaisuluettelot ja tieteellisten aikakauskirjojen indeksit luvulta lähtien on ilmestynyt vuosittain taloustieteellisiä bibliografioita.1 Niiden kirjoitukset käsittelevät kuitenkin lähinnä sen hetkistä taloudellista tilannetta ja talousteoriaa, joten kovin uusista bibliografioista ei ole paljoa hyötyä historiallista bibliografiaa koottaessa. Näitä bibliografioita ei siis ole käyty läpi tässä yhteydessä luvulta lähtien tietoja uusimmista taloustieteellisistä julkaisuista on saatavissa mikrokorteilta ja erilaisilta kirjallisuustietokannoilta. Bibliografian tutkimukset ja tilastot on kerätty seuraavista julkaisuista: 1 Suomen Pankin julkaisuluettelo, A - D-sarjat. 2 Suomen historiallinen bibliografia vuosilta Taloustieteellisistä bibliografioista mainittakoon HKKK:n kirjaston julkaisusarjan osat 24-28, jotka sisältävät kansantaloustieteellisen kirjallisuuden luettelon Suomessa Sen jälkeen on vuosittain ilmestynyt taloustieteellisiä, liiketaloustieteellisiä ja kansantaloustieteellisiä bibliografioita. Edellä mainittuja ei siis ole käyty läpi tässä katsauksessa luvulta lähtien on myös ilmestynyt muutaman vuoden välein sarja Säästöpankkikirjallisuutta. Nämä bibliografiat on kirjattu luetteloon, mutta niitä ei ole käyty läpi.

9 9 4 Kansantaloudellinen yhdistys (Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja sekä Kansantaloudellinen aikakauskirja ). 3 Kansantaloudellinen aikakauskirja , vuodet n:o 1954:4 Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa. 5 Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä. Kansantaloudellinen yhdistys (mm. kaikki väitöskirjat). 6 Ekonomiska Samfundet i Finland (Ekonomiska Samfundets Tidskriftin artikkelit v ). 7 Suomen historian opinnäyteluettelot vuoteen 1967 ja vuosilta (pro gradut, laudaturtyöt sekä lisensiaattityöt mukana myös Suomen historiaa sivuavia taloustieteellisiä opinnäytteitä). 8 Taloudellisen tutkimuskeskuksen, ETlA:n ja TTT:n julkaisuluettelot 9 Komiteanmietinnöt Tilastojulkaisut Tilastokeskus Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto (toim. Kaarina Vattula) Tutkimusbibliografian hakusanajaottelu ei noudata suoraan UDK-järjestelmän hakusanajaottelua, vaan liittyy mainitun esitutkimusprojektin kysymyksenasetteluun. Hakusanat ovat osittain löydettävissä yleisen suomalaisen asiasanaston kohdasta 75 taloustieteet. Nykyään erityisesti tieteellisissä erikoiskirjastoissa hakemistot yhä enemmän perustuvat hakusanoihin UDK:n sijasta. 10 ensimmäistä hakusanaa käsittävät kansantalouden rahoitussektorit jaoteltuna esitutkimusprojektin systematiikan mukaan. Muut alakohdat ovat esitutkimusprojektissa tärkeiksi arvioitujen tietojen mukaan jaettuja. Jotkut hakusanoista ovat varsin selkeitä (esim. vakuutuslaitokset), mutta monet tutkimuksista voisivat kuulua useampiinkin alaryhmiin. Tässä julkaisussa kukin teos esiintyy kuitenkin vain kerran siinä alaryhmässä, johon sen ensisijaisesti katsottiin sopivan ja monien julkaisujen kohdalla hakusanan valinta on tulkinnanvarainen. Näin ollen lukijaa kehoitetaan katsomaan esim. pankkeja koskevaa kirjallisuutta hakiessaan myös kohdasta Suomen Pankki ja Rahoitusmarkkinat, valti.on taloutta hakiessaan samoin kohdasta Suomen Pankki jne.

10 10 1 Suomen Pankki 2 pankit 3 kiinnitysluottolaitokset 4 vakuutuslaitokset 5 erityisluottolaitokset 6 eläkelaitokset ja -kassat 7 valtio 8 kunnat 9 yritykset 10 ulkomaat (kansainvälinen aineisto) 11 maksutase 12 valuuttakurssit 13 korot 14 rahoitusmarkkinat B) Tilastot Suomessa alettiin julkaista rahoitusmarkkinoita kokonaisuudessaan valaisevia tilastoja vasta 1940-luvun lopulla (ns. Luottokantatilasto SP:n Taloudellisissa selvityksissä). Vuonna 1971 Tilastokeskus alkoi julkaista Rahoitustilastoa. Sen sijaan rahoitusmarkkinoiden joitakin osa-alueita kuvaavia tilastoja on olemassa jo 1800-luvun puolelta lähtien. Nämä tilastot on käyty systemaattisesti läpi edellä mainitun esitutkimuksen yhteydessä (ks. Ikonen - Pihkala, 1989). Tärkeimmät rahoitustilastot ovat Tilastokeskuksen julkaisemat viralliset tilastot ja tilastolliset vuosikirjat,2 Suomen taloushistoria 3. 2Tilastokeskuksen julkaisut on koottu yhteen vuosilta Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiä tilastoja olivat SVT VII Pankkitilastoa (1870-), SVT XXII Vakuutustilastoa "(1892-), SVT XXXI Kuntien finanssitilasto (1912-) ja Tilastokatsaukset vuodesta 1922 lähtien. Tilastollisissa vuosikirjoissa vuodesta 1879 jotkut sarjat alkavat aikaisemmin kuin yksittäisissä virallisen tilaston sarjoissa. Tarkemmin SVT:n rahamarkkinatilastoista ks. Ikonen - Pihkala (1989).

11 11 Historiallinen tilasto (toim. Kaarina Vattula)3 sekä ns. Luottokantatilasto. 4 Yksittäisten rahoituslaitosten vuosikertomuksia ei ole, lukuunottamatta Suomen Pankkia, liitetty mukaan tähän kirjallisuusluetteloon, sillä kaikkien rahoituslaitosten vuosikertomukset'ovat painettu ja ne ovat saatavilla yliopiston kirjastossa. Liikepankkien tasetiedot ovat vuodesta 1862 lähtien kuukausittain Suomen Virallisessa lehdessä. Rahatilastot-osa käsittää n. 100 teosta, lähinnä virallisia tilastoja, vuosikirjoja, pankkien historiikkeja ja sellaisia tutkimuksia, joiden tilastot palvelevat suoraan edellä mainitun esitutkimusprojektin kysymyksenasettelua. Näiden julkaisujen yhteydessä on maininta niiden sisältämistä tilastoista, jälleen jaoteltuna rahoitussektoreihin ja muihin tilastoihin. Tilastojulkaisut on järjestetty tekijän mukaan aakkosjärjestykseen. Tärkeimmät ulkomaiset tilastojulkaisut ovat IMF:n, BIS:n ja League of Nations (Kansainliitto) julkaisusarjat, jotka löytyvät asianomaisesta kohdasta. LYHENTEET AAsf Bidrag Bulletin CSC EK ETlA EST Annales Academias scientarium fennicas Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk Suomen Pankin Monthly Bulletin Commentationes scientarium socialium Eduskunta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos = Ekonomiska Samfundets Tidskrift 3Suomen taloushistoria 3:n historialliset tilastot on kerätty Tilastollisesta vuosikirjasta sekä erityistutkimuksista. Osittain sen jaottelu mm. otto- ja antolainauksen osalta oli liian karkea rahoitushistoriaprojektin tarpeisiin, mutta jo Suomen taloushistoria 3:n tilastoilla saa hyvän kuvan rahoituslaitosten lukumäärän ja luottoliikenteen kehityksestä. 4Luottokantatilasto alkoi ilmestyä vuonna 1948 Suomen Pankin Taloudellisissa selvityksissä. Luottokantatilastossa on arvioitu rahoituslaitosten luotonanto yrityksille elinkeinosektoreittain. Laskentaperusteita on muutettu pariin otteeseen. Vuonna 1971 luottokantatilaston laatiminen siirtyi TilastokesKuKselle.

12 12 Föredrag = FT = FFS = Haik = HY = HHÄA = Hist.Ark = HKKK = JY = Kaik = Kans.t. = KTT = Komit = Liik.Aik. = LTJ = NBER = Sh = SHH = SITRA = SLK = SLY = SMJT = SML = SP A = SP B = SP C = SP D = SSF = Tal.tutk. = TASKU = TASO = TaY = TK = TTT = TY = Valtiot. = Yht.Aik. = ÄA = Föredrag och Förhandlingar, EST:ssä ilmestyneitä artikkeleita Fi nsk Ti dsk rift Företagsekonomiska forskningsföreningens skriftserie Historiallinen aikakauskirja Helsingin yliopisto Handelshögskolan vid Äbo Akademi Historiallinen Arkisto Helsingin kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Kansantaloudellinen aikakauskirja Kansantaloustieteellisiä tutkimuksia Kansantaloustieteen laitos Liiketaloustieteellinen aikakauskirja Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja National Bureau af Economic Reserch (USA) Suomen historian laitos Svenska Handelshögskolan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Suomen lakimiesliiton kirjasarja Suomalaisen lakimiesyhdistystyksen julkaisuja Suomen Maataloustieteellisen Seuran Julkaisuja Suomalaisen lakimiesliiton julkaisusarja Suomen Pankin A-julkaisusarja Suomen Pankin B-julkaisusarja Suomen Pankin C-julkaisusarja Suomen Pankin O-julkaisusarja Societas Scientarium Fennica Taloudellinen tutkimuskeskus Taloudellinen suunnittelukeskus Talous- ja sosiaalihistorian laitos, HY Tampereen yliopisto Tilastokeskus Työväen taloudellinen tutkimuslaitos Turun yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta, HY Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja Äbo Akademi

13 13 2 RAHATUTKIMUKSET SUOMEN PANKKI Aaltonen, Ari - Esko Aurikko Keskuspankkipolitiikka Suomessa. SP A:73. Vuosi 1989 Painopaikka Hki Sarja SP A:73 Ahtiala, Pekka Suomen Pankin rahapoliittisten keinojen vaikutuksista. Kaik 1974:3. Vuosi 1974 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1974 Airikkala, Reino Suomen Pankin rahapolitiikan teoreettisista perusteista. Kaik 1978:1. Vuosi 1978 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1978 Burjam, F. Modern centralbankspolitik. EST Vuosi 1929 Painopaikka Hfors Sarja EST 1929 Eggert, Mauri M. Kassavarantopolitiikka. Kaik 1956:3. Vuosi 1956 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1956 Fieandt, Rainer von Keskuspankki ja valtiovalta. Kaik 1959:2. Vuosi 1959 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1959 Fieandt, Rainer von Vår pennigspolitiks närmaste uppgifter. EST Vuosi 1941 Painopaikka Hfors Sarja EST 1941 Hoppu, K.W. Setelirahoitus. Katsaus ensimmäisten itsenäisyysvuosien finanssipolitiikkaan. Vuosi 1923 Painopaikka Hki Sarja - Ilaskivi, Raimo Näkökohtia kassavarantopolitiikasta ja sen käyttöedellytyksistä. Kaik 1956:1. Vuosi 1956 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1956 Ilaskivi, Raimo Rahapolitiikka ja taloudellinen tasapaino Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Kansantaloudellisia tutkimuksia 22. Vuosi 1959 Painopaikka Hki Sarja Kans.tutk.22 Ilaskivi, Raimo Rediskonttauksista ja rediskonttauspolit;ikasta. Kaik 1957:1. Vuosi 1957 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1957

14 14 Jaskari, O.V. Rahapolitiikka ja strategiset taloudelliset muuttujat eri suhdannevaiheissa. Kansantaloudellisia tutkimuksia XVIII. Vuosi 1958 Painopaikka Hki Sarja Kans.t.XVIII Junnila, T. Rahapolitiikkaa paisuvan valtiontalouden ja lisääntyvän inflaatiopaineen olosuhteissa. Kaik 1955:1. Vuosi 1955 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1955 Kalliala, Kaarlo, J. Suomen setelistön lisääntymisen syyt. Yht.Aik Vuosi 1920 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Karjalainen, Ahti Keskuspankin rahantarjonnasta ja sen muodollisesta rajoittamisesta. Kaik 1955:2. Vuosi 1955 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1955 Karjalainen, Ahti Suomen Pankin rahapolitiikan ja valtion talouden väliset suhteet vuosina lähinnä likviditeettianalyysin valossa. SP 8:21. Vuosi 1959 Painopaikka Hki Sarja SP B:21 Kastari, Paavo Suomen Pankin erikoisasema valtiokoneistossa. Vuosi 1955 Painopaikka Vammala Sarja SLY B 68 Kivialho, K. Suomen Pankin luotonantopolitiikka Vuosi 1949 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1949 Kivialho, K. Suomen Pankki talouselämän ohjaajana. Kaik 1953:1. Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1953 Kivialho, K. Rediskontot rahamarkkinain tasoittajana. Kaik 1955:2. Vuosi 1955 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1955 Koivisto, "Heikki Rakennepolitiikkaa ja rahapolitiikkaa. Kaik 1971:2. Vuosi 1971 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1971 Kultakannan toimeenpano Suomessa. 1877:1. Vuosi 1877 Painopaikka Hki Sarja Komit.1877:1 Rahanhoito keskusvirastoissa. 1887:5. Vuosi 1887 Painopaikka Hki Sarja Komit.1887:5 Korpisaari, Paavo Keskuspankin luotonanto Vuosi 1939 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1939

15 15 Kännö, Sirkka Kultakannan aikainen raha- ja pankkiteoria ja sen ilmeneminen Suomessa vuosina Pro gradu. Suomen historia, HY. Vuosi 1952 Painopaikka - Sarja Gradu Sh HY Lavonius, W.A. Markan arvon vakiinnuttamisessa noudatettavat toimenpiteet. Yht.Aik Vuosi 1922 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Lavonius, W.A. Suuriko vai pieni rahayksikkö? Yht.Aik Vuosi 1925 Painopaik!<a _Hki Sarja Yht.~ik Lempinen, Urho - Reija Lilja Keskuspankki kehittyvässä maksujärjestelmässä. SP A:69. Vuosi 1988 Painopaikka Hki Sarja SP A:69 Leppo, Matti Poliittinen vallankäyttö ja keskuspankin itsenäisyyskysymys inflaation torjuntaan kohdistuvassa talouspolitiikassa. Kaik 1959:3. Vuosi 1959 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1959 Linnamo, Jussi Rahapolitiikan tutkimuksen monisisältöisistä käsitteistä. Kaik 1960:1. Vuosi 1960 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1960 Mei nander,o Ni 1s Sataviisikymmentä vuotta rahapolitiikkaa. Suomen Pankki SP C:3. Vuosi 1963 Painopaikka Hki Sarja SP C:3 Oksanen, Heikki Katsaus Suomen rahapolitiikkaan ja rahamarkkinatutkimukseen. Taloustieteellisen seuran vuosikirja 1983/84. Vuosi 1984 Painopaikka Hki Sarja Tal.t.s.vk Oksanen, Heikki Rahapolitiikan tehokkuudesta Suomessa. Kaik 1978:1. Vuosi 1978 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1978 Paunio, J.J. Rahoitus- ja rahapolitiikan perusteiden tarkastelua. Kaik 1973:1. Vuosi 1973 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1973 Pipping, Hugo Guldmyntfotsproblem. EST Vuosi 1935 Painopaikka Hfors Sarja EST 1935 Pipping, Hugo När blev Finlands bank centralbank. Ekan. Samf. Tidskr Vuosi 1961 Painopaikka Hfors Sarja EST 1961

16 16 Pipping, Hugo Satavuotias Suomen markka. Elinkeinovapaus 1960:4. Vuosi 1960 Painopaikka Hki Sarja Elink.v. 1960:4 Pipping, Hugo The Ori gin and Early Development af Central Banking ;n Finland. Bank af Finland Monthly Bulletin. Volume 35, Number Vuosi 1961 Painopaikka Hki Sarja Bulletin 1961 Rossi, Reino Keskuspankin asemasta ja tehtävästä. Kaik 1951:4. Vuosi 1951 P&inopai~ka Hki Sa~ja Kaik 1951 Ryti, Risto Kultakanta sekä keskuspankin tehtävät ja mahdollisuudet sen vallitessa. Kans. Aik Vuosi 1931 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1931 Ryti, Risto Rahauudistuskysy~ksemme. Yht.Aik Vuosi 1925 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Schybergson, Emil Vad kräver vår nuvarande pennigställning? Föredrag och förhandlingar, Vuosi 1895 Painopaikka Hfors Sarja Föredrag Sillanpää, Erkki Ensio Suomen markan syntyvaiheet. Pro gradu, KTT, HY. Vuosi 1960 Painopaikka - Sarja Gradu KTT HY Stenroth, Otto Eräitä piirteitä Suomen Pankin toiminnasta vuosina Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja Vuosi 1928 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Suomen Pankki Inflaatio ja talouspolitiikka. SP 0:55. Vuosi 1983 Painopaikka Hki Sarja SP D:55 Suomen Pankki Kassavarantotalletukset ja rahapolitiikka. SP A:70. Vuosi 1989 Painopaikka Hki Sarja SP A:70 Suviranta, Br. Taistelu markasta. Kaik Vuosi 1944 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1944 Svoboda, Alexander Suomen rahoitusmarkkinoiden muutokset ja niiden vaikutukset keskuspankkipolitiikkaan. SP A:62. Vuosi 1986 Painopaikka Hki Sarja SP A:62 Tudeer, A.E. Jatkuvan inflaatiovaaran torjuminen. Kaik Vuosi 1944 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1944

17 17 Tudeer, A.E. Rahan arvon säilyttäminen vakavana. Kaik Vuosi 1941 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1941 Törnqvist, Leo Säsongfluktuationerna i Finlands Banks sedel- och myntcirkulation åren Ekon.Sams.Tidskr. NS 44. Vuosi 1939 Painopaikka Hfors Sarja EST 44 Valvanne, Heikki Suomen Pankin luotonanto valtiolle. Kaik 1953:1. Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1953 Valvanne, Heikki Suomen Pankin rahapolitiikan puitteista. Kaik 1965:1. Vuosi 1965 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1965 Valvanne, Heikki The Framework of the Bank af Finland1s Monetary Poliey. SP 0:10. Vuosi 1965 Painopaikka Hki Sarja SP 0:10 Vesanen, Tauno Suomen rahajärjestelmää ja Suomen Pankkia koskevien oikeussääntöjen historiallisesta pohjasta. Lakimies Vuosi 1973 Painopaikka Hki Sarja Lakimies 1973 Voutilainen, Eero Suomen rahan syntyhistoria. Pro gradu, Suomen historia, HY. Vuosi 1954 Painopaikka - Sarja Gradu Sh HY Waris, Klaus Aktiivinen rahapolitiikka nykysuhdanteissa. Kaik 1958:2. Vuosi 1958 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1958 Waris, Klaus luotonannon rajoittamisen keinoista. Kaik 1953:1. Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1953 PANKIT Aaku, Eero liikepankkien voitot ja tappiot vuosina Kansantaloudellinen aikakauskirja Vuosi 1937 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1937 Aaltonen, Erkki Pankkitalletukset Suomessa vuosina Pro gradu, KTT, HY. Vuosi 1962 Painopaikka - Sarja Gradu KTT HY Aikamme pankki. Aikamme pankki. Henkilöhakemisto ja numerotietoja osuuspankkijärjestöstä. Vuosi 1975 Painopaikka Hki Sarja -

18 18 Alanen, Teuvo Salon aluesäästöpankki vuotta kestikievarista nykypäivään. Vuosi 1974 Painopaikka Salo Sarja - Alho, K.O. Säästöpääoman muodostuminen ja rahalaitosten luotonanto. SP A:7. Vuosi 1947 Painopaikka Hki Sarja SP A:7 Björkqvist, Heimer Kaupan kehitys sekä pankki- ja rahaliike Helsingin kaupungissa vv Teoksesta Helsingin kaupungin historia V:3. Vuosi 1967 Painopaikka Hki Sarja Hgin hist.v:3 Bonsdorff, E. v. Posti säästöpankki Vuosi 1936 Painopaikka Hki Sarja - Colliander, Stig Huvuddragen av sparbanklagstiftningens utveckling i Finland. Pro gradu, Svenska Handelshögskolan. Vuosi 1932 Painopaikka - Sarja Gradu SHH Dahlström, Johan Erik Äbo Aktiebank Pro gradu, Stats.fak., Äbo Akademi. Vuosi? Painopaikka - Sarja Gradu ÄA Einola, Kaarina Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta Vuosi 1967 Painopaikka Vammala Sarja- Erma, Reino Pankkilainsäädännön historia Suomessa. Teoksesta Pankkilait Suomalaisen lakimiesliiton julkaisusarja 31. Vuosi 1970 Painopaikka Hki Sarja SML 31 Fagerström, v. Osuuskassojen tähänastinen toiminta Suomessa. Yht.Aik Vuosi 1907 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Fieandt, R.v. Suomen liikepankkitoiminnan keskittyminen. Kaik 1953:1. Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1953 Forsgård, Styrbjörn Wasa Aktien Bank Pro gradu, TASO, Vuosi 1968 Painopaikka - Sarja HY. Gradu TASO HY Frey, Alexander Eräitä piirteitä Pohjoismaiden Yhdyspankin historiasta Unitas Vuosi 1937 Painopaikka Hki Sarja Unitas 1937

19 19' Frey, Al exander Förslagen till ny banklagstiftning. EST Vuosi 1932 Painopaikka Hfors Sarja EST 1932 Grenman, Julius Om bankinspektionen. EST Vuosi 1920 Painopaikka Hfors Sarja EST 1920 Heikel, Felix Finlands bank- och penningeväsen. Ett bidrag till belysande af den ekonomiska utvecklingen. Ären Vuosi 1888 Painopaikka Hfors Sarja-..."- Heikel, Felix Nordiska Aktiebanken för Handel och Industri Vuosi 1922 Painopaikka Hfors Sarja- Hepoluhta, V-Me Rahateiden risteys Someron säästöpankki Vuosi 1980 Painopaikka Somero Sarja- Hepoluhta,V-M. Sadan vuoden pankkireissut Mäntyharjun säästöpankki Vuosi 1979 Painopaikka Vammala Sarja- Hiukka, Toini - Esko Hilska Oriveden säästöpankki Vuosi 1973 Painopaikka Jkylä Sarja - Hyvönen, Valde 40 vuotta osuuskassatoimintaa. Vuosi 1945 Painopaikka Hki Sarja - Hyvönen, Valde Suomen Osuuskassajärjestö vv Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja - Ilaskivi, Raimo Pankkitalletusten alttiudesta inflaation vaikutuksille. Kaik 1958:4. Vuosi 1958 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1958 Johansson, Dick - Veli-Matti Hepoluhta Suomen kiinteistöpankki Vuosi 1977 Painopaikka Vammala Sarja- Juura, Jaakko Säästöpankkien perustaminen Pohjois-Savoon 1800-luvulla. Pro gradu, Suomen historia, Tay. Vuosi 1967 Painopaikka - Sarja Gradu TaY Kaira, Kaarlo Maaseudun rahaliikkeen järjestäminen ja säästöpankit. Yht. Aik Vuosi 1918 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik.1918

20 20 Kalima, Kai Pankkivalvontajärjestelmän synnystä ja kehittymisestä. Teoksesta Pankkien valvonnasta. Hallinto-oikeudellinen tutkimus pankkitarkastusorgaanien toiminnasta. SLY A 150. Vuosi 1980 Painopaikka Hki Sarja SLY A 150 Kaukovalta, K.V. Suomen Käsityöläis-Osakepankki Vuosi 1942 Painopaikka Hki Sarja Kivialho, K. Katsaus maamme yksityispankkien toimintaan viime aikoina. Kans.Aik Vuosi 1930 Painopaikka Hki Sarja Kans.Aik Kivialho, K. Maamme pankkipolitiikkaa uvulla. Kansantaloudellinen Aikakuskirja Vuosi 1937 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1937 Kivialho, K. Pankkitilaston uudistaminen. Kaik Vuosi 1932 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1932 Knoellinger, Carl Erik Konkurrensen mellan sparbanker och affärsb~nker med särskild hålladena i Finland. Pro gradu, Hum.fak., Abo Akademi. Vuosi 1927 Painopaikka - Sarja Gradu HF ÄA Kolehmainen, Teuvo Ruoveden säästöpankki Vuosi 1975 Painopaikka Tre Sarja - Pankkiasetuksen 10.V.1886 muuttaminen. 1896:7. Vuosi 1896 Painopaikka Hki Sarja Komit.1896:7 Pankkiiritoiminta. 1921:25. Vuosi 1925 Painopaikka Hki Pankkilaki. 1931:14. Vuosi 1931 Painopaikka Hki Pankkilaki. 1938:11. Vuosi 1938 Painopaikka Hki Pankkilaki. 1967:A 8. Vuosi 1967 Painopaikka Hki Pankkitarkastus. 1896:7. Vuosi 1896 Painopaikka Hki Sarja Sarja Sarja Sarja Sarja Komit.1921:25 Komit.1931:14. Komit.1938:11 Komit.1967:A8 Komit.1896:7

21 21 Pankki tarkastus. 1920:9. Vuosi 1920 Painopaikka Hki Sarja Komit.1920:9 Pankki tarkastus. 1923:6. Vuosi 1923 Painopaikka Hki Sarja Komit.1923:6 Postisäästöpankin perustaminen. 1884:1. Vuosi 1884 Painopaikka Hki Sarja Komit.1884:1 Komiteamietfntö_ Postisäästöpankki. 1938:7. Vuosi 1938 Painopaikka Hki Sarja Komit.1938:7 Posti säästöpankki 1940:13. Vuosi 1940 Painopaikka Hki Sarja Komit.1940:13 Säästöpankit. 1893:6. Vuosi 1893 Painopaikka Hki Sarja Komit.1893:6 Säästöpankit. 1912:6. Vuosi 1912 Painopaikka Hki Sarja Komit.1912:6 Yksityiset pankit. 1884:6. Vuosi 1884 Painopaikka Hki Sarja Komit.1884:6 Korpisaari, Paavo Keskittyminen pankki taloudessa. Yht.Aik Vuosi 1919 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Korpisaari, Paavo Liikepulat ja pankkipolitiikka. Yht.Aik Vuosi 1926 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Korpisaari, Paavo Talletuspankkilainsäädäntö. Kans.Aik Vuosi 1929 Painopaikka Hki Sarja Kans.Aik.1929 Koskel a, E.A. A Study af bank behaviour and credit rationing. Annales Academiae scietarium fennicae. Dissertationes humanarum 1i tterarum 7. Vuosi 1976 Painopaikka Hki Sarja AAsf.Dhl. 7 Koskelo, Ilkka Ikaalisten säästöpankki 100 vuotta Vuosi 1976 Painopaikka Vammala Sarja- Koskenoja, S.A. Suomen Osuuskassajärjestö. Teoksesta Oma maa 111. Vuosi 1958 Painopaikka Hki Sarja -

22 22 Kouvo, Juhani Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta Bibliografinen katsaus. Vuosi 1973 Painopaikka Vammala Sarja- Kurten, Lennart Några drag ur privatbankernas i Finland utveckling under det senaste decenniet. Föredrag och förhandlingar, Vuosi 1898 Painopaikka Hfors Sarja Föredrag 1898 Kuusterä, Antti Pankkiosakkeiden leviäminen suomalaiseen yhteiskuntaan _1860-luvulla. När samhället förändras. Kun yhteiskunta muuttuu. Historiallinen Arkisto 76. Vuosi 1981 Painopaikka Hki Sarja Hist.Ark. 76 Kärki, Pentti Tornionlaakson sata säästöpankki vuotta. Rajallinen historiikki Tornionlaakson säästöpankkitoiminnan 100-vuotisjuhlaan, jota vietettiin Vlitorniolla Vuosi 1974 Painopaikka Tornio Sarja- Kärävä, Seppo Luotonannon selektiivisyys ja pankit. Kaik 1969:3. Vuosi 1969 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1969 Laherma, J. Kuvia Helsingin työväen säästöpankista Vuosi 1974 Painopaikka Hki Sarja - Lassila, Jaakko Rahal ao; tosten käyttäytymi sestä ja 1uottoekspansi osta yksi n kertaisilla rahoitusmarkkinoilla. SP B:25. Vuosi 1966 Painopaikka Hki Sarja SP B:25 Lefgren, John Banking in the Early Industrialization of Finland, Department af Economics, University of Utah. Vuosi 1975 Painopaikka Utah Sarja - Lehtiniemi, Kalle Hämeenkyrön säästöpankki 100 vuotta nuori. Vuosi 1971 Painopaikka Vammala Sarja- Lehto, Eero Oligopolistinen pankkikilpailu, erityisesti Suomen rahoitusmarkkinoilla. SP D:65. Vuosi 1987 Painopaikka Hki Sarja SP D:65 Leponiemi, Arvi Lainakassoista täydellisiksi rahalaitoksiksi. Osuuskassajärjestön palvelumuotojen kehityksestä v Osuuskassajärjestön taloudellinen katsaus 1962:2. Vuosi 1962 Painopaikka Hki Sarja Osuusk.tal.k.

23 23 Liikepankit Liikepankit ja elinkeinoelämä. Suomen pankkiyhdistys Vuosi 1964 Painopaikka Hki Sarja - Li nnamo, Jussi Pankkien vakuusrahasto. Kaik 1973:3. Vuosi 1973 Painopaikka Hki Linnamo, Jussi Pankkitilastot ja laki. Kaik 1971:2. Vuosi 1971 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1973 Sarja Kaik 1971 Linnamo, Jussi Rahoitusvirrat pankkisektorissa vuosina SP A:17. Vuosi 1956 Painopaikka HKi Sarja SP A:17 Louhivuori, O.W. Sosialisoiminen ja liikepankit. Kaik 1946:1. Vuosi 1946 Painopaikka Hki Sarja KaiK 1946 Montgomery, Arthur Banklagstiftningen och affärsbankernas utvecklingstendenser. EST Vuosi 1930 Painopaikka Hfors Sarja EST 1930 Moring, K.A. Får bank idka handel men aktier? EST Vuosi 1913 Painopaikka Hfors Sarja EST 1913 Mäk i, Yrjö Yhdessä yrittäen. Osuuskassojen Keskusliitto r.y Vuosi 1959 Painopaikka Hki Sarja - Nevanlinna, O.G. Sodan aiheuttamat rakennemuutokset yksityispankkiliikkeessämme. Kaik 1945:1. Vuosi 1945 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1945 Nissinen, Tatu Suomen Maatalousosakepankki Vuosi 1953 Painopaikka Kuopio Sarja- Oksanen, Heikki Bank liquidity and lending in Finland Commentationes scientarium socialium 8. Vuosi 1977 Painopaikka Hki Sarja CSC 8 Oksanen, Heikki Bank Liquidity and Lending ;n Finland, Societas Scientarum Fennica. Vuosi 1974 Painopaikka Hki Sarja SSF Olin, C-E. Bankerna och industrirationaliseringen. EST Vuosi 1931 Painopaikka Hfors Sarja EST 1931

24 24 Ossa, Mikko Turun suomalainen säästöpankki 75 vuotta Vuosi 1979 Painopaikka Turku Sarja- Osuuskassajärjestö Osuuskassajärjestö. Andelskasseoraganisationen i Finland. Vuosi 1958 Painopaikka Hki Sarja - Paasikivi, J.K. Raha ja luottolaitokset. Suomen kulttuurihistoria IV. Vuosi 1936 Painopaikka Jkylä Sarja Suom.kult. IV Paasikivi~ J.K. Suomen rahalaitos Venäjän vallan aikana. Historiallinen Arkisto 3. Vuosi 1930 Painopaikka Hki Sarja Hark 3 Pfaler, Leon v. Aktiebolaget Nordiska Föreningsbanken Vuosi 1937 Painopaikka Hfors Sarja- Pipping, Hugo Rahalaitokset Teoksesta Itsenäisen Suomen taloushistoriaa (toim. Jutikkala et al.) Vuosi 1969 Painopaikka Hki Sarja - Pipping, Hugo Tillkomsten och utvecklingen av privatbankernas sedelutgivningsrätt i Finland. Ekon.Samf.Tidskr. NS 12. Vuosi 1927 Painopaikka Hfors Sarja EST 12 Pousar, Jarl Vihdin säästöpankki Vuosi 1976 Painopaikka Vihti Sarja - Puntila, Markku Pankkijärjestelmän rahoitusvarannot Suomen taloudellisessa kehityksessä vuosina SP B:29. Vuosi 1969 Painopaikka Hki Sarja SP 8:29 Rossi, Reino Luottolaitosten luotonantovolyymin jakaantuminen elinkeinoryhmittäin. SP A:9. Vuosi 1949 Painopaikka Hki Sarja SP A:9 Rossi, Reino Pankkijärjestelmän luotonantokyvystä. Kaik 1953:1. Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1953 Rossi, Reino Suomen luottojärjestelmä ja rahalaitosten luotonantokyky. SP B:17. Vuosi 195- Painopaikka Hki Sarja SP B:17 Rossi, Reino Säästäminen ja rahalaitosten luotonanto. Kaik 1955:2. Vuosi 1955 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1955

Antti Suvanto Suomalaisten pankkien ulkomaantoiminnot ja kansainvälistyminen. Itämeren piirin finanssi-integraatio Historiaseminaari Turku 16.8.

Antti Suvanto Suomalaisten pankkien ulkomaantoiminnot ja kansainvälistyminen. Itämeren piirin finanssi-integraatio Historiaseminaari Turku 16.8. Antti Suvanto Suomalaisten pankkien ulkomaantoiminnot ja kansainvälistyminen Itämeren piirin finanssi-integraatio Historiaseminaari Turku 16.8.2011 Suomalaisten liikepankkien taseen rakenne Saamiset Kotimaiset

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtionvelka (%/BKT) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1860 1863 1866 1869 1872

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 33/89 Vappu Ikonen ja Erkki Pihkala 9.10.1989 KATSAUS SUOMEN RAHOITUSMARKKI-.. NOIDEN LAHTEISIIN 1860-LUVULTA..... NYKYPAIVAAN Esitutkimus FlNLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85

Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85 Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut 18.5.2013 M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85 M35 100m (0,2 m/s) 1) Christoffer Sarin Esbo IF 13,13 M40 100m (0,2 m/s) 1) Petri Tauriainen PeU

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Kansantalous, opettajan aineisto

Kansantalous, opettajan aineisto Kansantalous, opettajan aineisto Timo Lindholm, Juhani Kettunen ISBN 978-951-37-5498-3 Linja I MIKROTALOUSTIEDE 1 Kansantalouden peruskäsitteet 2 Rajakäsitteet 3 Kysyntä ja tarjonta 4 Joustot 5 Kilpailumuodot

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 8.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalvelua

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955 KOULUJA MENNEISYYS IX KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 IX HELSINKI1955 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys IX saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

SM 300, IKÄKAUSISARJAT

SM 300, IKÄKAUSISARJAT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 12. - 21:17:42 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 98 99 99 296 2. Tapio Kajan KAMS 99 97 98 294 3. Jukka Nieminen LeA 93 100 98 291 12x 4. Jari Lehtinen KSA

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

2016-01-16 Salo - B19 - Kulo Lopputulos 14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 36. Keski: 468.

2016-01-16 Salo - B19 - Kulo Lopputulos 14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 36. Keski: 468. Sija Pari Pisteet % Nimi J-ID Kerho 1 28 559 59,7 Kari Koivisto - Paavo Isotalo 1428 1628 B-19 2 32 539 57,6 Marjatta Nordlund - Salme Amberla 1351 1872 Turun Bk 3 25 536 57,3 Kati Sandström - Timo Mäkelä

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat SaSA:n rata, Halikko, Hevonpää 04. - 06.09.2015 19:48:13 25m Olympiapistooli, sarja M 1. Olli Söderlund RSA 98 91 85 274 88 91 80 259 533 2. Hannes Frigård SA 96 93 82 271 92 86 82 260 531 3. Simo Saarenmaa

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Tulokset 6.12.2009 LAITURIPILKKI Rapasaari

Tulokset 6.12.2009 LAITURIPILKKI Rapasaari Tulokset 6.12.2009 LAITURIPILKKI Rapasaari 1 Seija Mäkirinta 1568 gr 2 Milja Kilkki 1316 gr 3 Aili Jäppinen 930 gr 4 Edith Teräväinen 926 gr 5 Lahja Salmi 742 gr 6 Varpu Korhonen 723 gr 7 Marketta Mustonen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 14,40 3.9.2011 Elimäki 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40 22.4.2011 Kuopio 4 Ulvi Jurikivi KU-58 12,12 3.9.2011

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU

KAUPUNKIOTTELU 1 Vierumäen Golfseura (ViGS) Varpu Blomster pj 31 19 15 34 Heikki Blomster kapt 7 18 18 36 Timo Selonen 5 11 11 22 Armi Selonen 27 17 17 34 Risto Santapukki 17 15 17 32 Leo Haapsaari 15 14 18 32 190 2

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

LUOTETTAVAA TIETOA TALOUDESTA

LUOTETTAVAA TIETOA TALOUDESTA LUOTETTAVAA TIETOA TALOUDESTA ETLA 60 vuotta Toim. Timo Nikinmaa ja Pentti Vartia Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy ETLA B221 ISBN 951-628-441-8 ISSN 0356-7443

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

SVA:N 300m MESTARUUSKILPAILUT

SVA:N 300m MESTARUUSKILPAILUT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 31.05-01.06.2013 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja Y45 1. Marko Satokangas MSA 98 97 98 293 2. Jukka Nieminen LeA 94 96 97 287 3. Lasse Voutilainen JA 98 92 95 285 300m Kivääri 30 ls, makuu,

Lisätiedot