SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 34/89 Vappu Ikonen RAHOITUSHISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA - KIRJALLISUUTTA JA TILASTOJA FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS

2 Suomen Pankki PL 160,00101 HELSINKI ~(90)1831

3 Vappu Ikonen Suomen Pankin tutkimusosasto /89 RAHOITUSHISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA - KIRJALLISUUTTA JA TILASTOJA

4 Suomen Pankin monistuskeskus Helsinki 1989 ISBN ISSN

5 3 TIIVISTELMÄ Suomen Pankissa toimi touko-syyskuussa 1989 esitutkimusprojekti,* jonka tavoitteena oli selvittää mitä rahoitusmarkkinatilastoja olisi saatavissa tai konstruoitavissa Suomesta vuosilta Esitutkimusprojektin kysymyksenasettelu ja tulokset on julkaistu erillisenä raporttina (Ikonen, Vappu - Pihkala, Erkki, Katsaus Suomen rahoitusmarkkinoiden lähteisiin 1860-luvulta nykypäivään, Suomen Pankin tutkimusosasto 1989). Esitutkimusprojektin yhteydessä syntyi rahahistoriallinen bibliografia, joka jakautuu rahahistoriaa koskeviin tutkimuksiin ja artikkeleihin sekä tilastojulkaisuihin. Tärkeimpinä lähteinä bibliografiaa koottaessa olivat Suomen historiallinen bibliografia vuosilta , tutkimuslaitosten julkaisuluettelot sekä aikakauskirjojen indeksit. Tavoitteena on ollut kerätä nimenomaan rahahistoriallista kirjallisuutta ja niinpä kaikkein uusimpia bibliografioita ei ole käyty läpi, samoin kuin ei jo valmiiksi taloustieteellistä tutkimusta kartoittavia bibliografioita (mm. vuosilta on ilmestynyt erillinen taloustieteellistä kirjallisuutta Koskeva 5-osainen bibliografia, jota ei ole käyty läpi). Bibliografian hakusanajaottelu ei noudata suoraan UDK-järjestelmän hakusanajaottelua, vaan esitutkimusprojektin systematiikkaa, joka on lähempänä nykyisiä rahamarkkinoita kuvaavaa tilastointia ja nykyisen luokituksen mukaisia asiasanoja. * Projektin tutkijoina toimivat Vappu Ikonen kokopäivätoimisesti ja Erkki Pihkala osapäiväisenä johtajana. Projektin apuna toimi lisäksi pankin sisäinen seurantaryhmä, johon kuuluivat Heikki Koskenkylä, Heikki Elonen, Juhani Hirvonen, Tapio Korhonen, Juha Tarkka ja Matti Viren. Lisäksi työtä kommentoivat Kai Eirola, Tarmo Haavisto ja Antti Kuusterä. Heille kaikille, erityisesti Erkki Pihkalalle ja Juha Tarkalle, kiitokset bibliografiaa koskevista kommenteista.

6 5 SISÄLLYS sivu 1 JOHDANTO 7 2 RAHATUTKIMUKSET 13 Suomen Pankki 13 Pankit 17 Kiinnitysluottolaitokset 27 Vakuutuslaitokset 27 Eläkelaitokset ja -kassat 32 Erityisluottolaitokset 34 Valtio 34 Kunnat 41 Yritykset 43 Ulkomaat Rahamarkkinat 55 3 TILASTOT 62

7 7 1 JOHDANTO Suomen Pankissa saatiin keväällä 1988 valmiiksi Suomen talouden reaalitaloutta selvittävä tutkimus (Riitta Hjerppe, Suomen talous Kasvu ja rakennemuutos). Tutkimuksen valmistuttua nousi esiin ajatus, että myös rahoitusmarkkinoista tulisi laatia pitkän aikavälin perustilastoja kuvaava selvitys. Asiaa valmistelleen työryhmän esityksestä Suomen Pankin tutkimusosastolla käynnistyi touko syyskuussa 1989 esi tutk imusprojek ti, jonka teh~tävänä 01 i tutki a, ~onko historiallisten rahoitusmarkkinatilastojen kokoaminen vuosille mahdollista nykyisten luokittelujärjestelmien mukaisesti ja saatavissa olevan aineiston (painetun ja arkistoaineiston) avulla. Esitutkimusprojektin peruskehikoksi valittiin rahoitussektoreittaisten tasetietojen saatavuuden selvittäminen. Rahoitussektorit jaettiin 10:een alasektoriin, jotka kattavat koko kansantalouden. Yleisösektori (yritykset ja kotitaloudet) jäivät residuaaliksi. Tavoitteena oli selvittää rahoitussektoreittaisten tasetietojen sekä muiden rahoitusmarkkinoita koskevien perustilastojen (maksutase, korot, hinnat, valuuttakurssit jne.) saatavuus. Esitutkimuksen täsmällisempi kysymyksenasettelu ja tulokset on julkaistu erillisenä raporttina (Ikonen, Vappu - Pihkala, Erkki, Katsaus Suomen rahoitusmarkkinoiden lähteisiin uvulta nykypäivään - rahahistoriallinen esitutkimus, Suomen Pankin tutkimusosasto). Mainitun projektin yhteydessä käytiin yksityiskohtaisesti läpi suomalaiset rahoitusmarkkinoita koskevat tilastojulkaisut. Samalla kerättiin tietoja jo tehdyistä tutkimuksista, jotka sivuavat rahoitusmarkkinoita. Näin syntyi kaksiosainen bibliografia, jossa ensimmäisen osan muodostavat rahahistoriaa koskevat tutkimukset ja toisen osan tilastojulkaisut tai sellaiset julkaisut, joiden sisältämät tilastotiedot palvelivat suoraan esitutkimusprojektin kysymyksenasettelua.

8 8 A) Rahatutkimukset Rahoitusmarkkinoita koskevia tutkimuksia ovat artikkelit, monografiat, opinnäytteet ja historiikit. Rahatutkimus-osioon on kirjattu ainoastaan bibliografiset tiedot. Bibliografian ensimmäiseen osaan on kerätty sellaisia tutkimuksia, joissa ei ole lainkaan tilastoja, tai joita ei käyty läpi edellä mainitun projektin yhteydessä. Näissäkin tutkimuksissa siis on rahahistoriallisia tilastoja, mutta satunnaisesti. Rahahistoriaprojektin Tutkimusbibliografia on kerätty pääasiassa muista bibliografioista ja julkaisuluetteloista. Nimekkeitä on n. 600 kpl. Tärkeimmät bibliografiat tätä julkaisua koottaessa ovat olleet Suomen historiallinen bibliografia, eri laitosten julkaisuluettelot ja tieteellisten aikakauskirjojen indeksit luvulta lähtien on ilmestynyt vuosittain taloustieteellisiä bibliografioita.1 Niiden kirjoitukset käsittelevät kuitenkin lähinnä sen hetkistä taloudellista tilannetta ja talousteoriaa, joten kovin uusista bibliografioista ei ole paljoa hyötyä historiallista bibliografiaa koottaessa. Näitä bibliografioita ei siis ole käyty läpi tässä yhteydessä luvulta lähtien tietoja uusimmista taloustieteellisistä julkaisuista on saatavissa mikrokorteilta ja erilaisilta kirjallisuustietokannoilta. Bibliografian tutkimukset ja tilastot on kerätty seuraavista julkaisuista: 1 Suomen Pankin julkaisuluettelo, A - D-sarjat. 2 Suomen historiallinen bibliografia vuosilta Taloustieteellisistä bibliografioista mainittakoon HKKK:n kirjaston julkaisusarjan osat 24-28, jotka sisältävät kansantaloustieteellisen kirjallisuuden luettelon Suomessa Sen jälkeen on vuosittain ilmestynyt taloustieteellisiä, liiketaloustieteellisiä ja kansantaloustieteellisiä bibliografioita. Edellä mainittuja ei siis ole käyty läpi tässä katsauksessa luvulta lähtien on myös ilmestynyt muutaman vuoden välein sarja Säästöpankkikirjallisuutta. Nämä bibliografiat on kirjattu luetteloon, mutta niitä ei ole käyty läpi.

9 9 4 Kansantaloudellinen yhdistys (Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja sekä Kansantaloudellinen aikakauskirja ). 3 Kansantaloudellinen aikakauskirja , vuodet n:o 1954:4 Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa. 5 Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä. Kansantaloudellinen yhdistys (mm. kaikki väitöskirjat). 6 Ekonomiska Samfundet i Finland (Ekonomiska Samfundets Tidskriftin artikkelit v ). 7 Suomen historian opinnäyteluettelot vuoteen 1967 ja vuosilta (pro gradut, laudaturtyöt sekä lisensiaattityöt mukana myös Suomen historiaa sivuavia taloustieteellisiä opinnäytteitä). 8 Taloudellisen tutkimuskeskuksen, ETlA:n ja TTT:n julkaisuluettelot 9 Komiteanmietinnöt Tilastojulkaisut Tilastokeskus Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto (toim. Kaarina Vattula) Tutkimusbibliografian hakusanajaottelu ei noudata suoraan UDK-järjestelmän hakusanajaottelua, vaan liittyy mainitun esitutkimusprojektin kysymyksenasetteluun. Hakusanat ovat osittain löydettävissä yleisen suomalaisen asiasanaston kohdasta 75 taloustieteet. Nykyään erityisesti tieteellisissä erikoiskirjastoissa hakemistot yhä enemmän perustuvat hakusanoihin UDK:n sijasta. 10 ensimmäistä hakusanaa käsittävät kansantalouden rahoitussektorit jaoteltuna esitutkimusprojektin systematiikan mukaan. Muut alakohdat ovat esitutkimusprojektissa tärkeiksi arvioitujen tietojen mukaan jaettuja. Jotkut hakusanoista ovat varsin selkeitä (esim. vakuutuslaitokset), mutta monet tutkimuksista voisivat kuulua useampiinkin alaryhmiin. Tässä julkaisussa kukin teos esiintyy kuitenkin vain kerran siinä alaryhmässä, johon sen ensisijaisesti katsottiin sopivan ja monien julkaisujen kohdalla hakusanan valinta on tulkinnanvarainen. Näin ollen lukijaa kehoitetaan katsomaan esim. pankkeja koskevaa kirjallisuutta hakiessaan myös kohdasta Suomen Pankki ja Rahoitusmarkkinat, valti.on taloutta hakiessaan samoin kohdasta Suomen Pankki jne.

10 10 1 Suomen Pankki 2 pankit 3 kiinnitysluottolaitokset 4 vakuutuslaitokset 5 erityisluottolaitokset 6 eläkelaitokset ja -kassat 7 valtio 8 kunnat 9 yritykset 10 ulkomaat (kansainvälinen aineisto) 11 maksutase 12 valuuttakurssit 13 korot 14 rahoitusmarkkinat B) Tilastot Suomessa alettiin julkaista rahoitusmarkkinoita kokonaisuudessaan valaisevia tilastoja vasta 1940-luvun lopulla (ns. Luottokantatilasto SP:n Taloudellisissa selvityksissä). Vuonna 1971 Tilastokeskus alkoi julkaista Rahoitustilastoa. Sen sijaan rahoitusmarkkinoiden joitakin osa-alueita kuvaavia tilastoja on olemassa jo 1800-luvun puolelta lähtien. Nämä tilastot on käyty systemaattisesti läpi edellä mainitun esitutkimuksen yhteydessä (ks. Ikonen - Pihkala, 1989). Tärkeimmät rahoitustilastot ovat Tilastokeskuksen julkaisemat viralliset tilastot ja tilastolliset vuosikirjat,2 Suomen taloushistoria 3. 2Tilastokeskuksen julkaisut on koottu yhteen vuosilta Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiä tilastoja olivat SVT VII Pankkitilastoa (1870-), SVT XXII Vakuutustilastoa "(1892-), SVT XXXI Kuntien finanssitilasto (1912-) ja Tilastokatsaukset vuodesta 1922 lähtien. Tilastollisissa vuosikirjoissa vuodesta 1879 jotkut sarjat alkavat aikaisemmin kuin yksittäisissä virallisen tilaston sarjoissa. Tarkemmin SVT:n rahamarkkinatilastoista ks. Ikonen - Pihkala (1989).

11 11 Historiallinen tilasto (toim. Kaarina Vattula)3 sekä ns. Luottokantatilasto. 4 Yksittäisten rahoituslaitosten vuosikertomuksia ei ole, lukuunottamatta Suomen Pankkia, liitetty mukaan tähän kirjallisuusluetteloon, sillä kaikkien rahoituslaitosten vuosikertomukset'ovat painettu ja ne ovat saatavilla yliopiston kirjastossa. Liikepankkien tasetiedot ovat vuodesta 1862 lähtien kuukausittain Suomen Virallisessa lehdessä. Rahatilastot-osa käsittää n. 100 teosta, lähinnä virallisia tilastoja, vuosikirjoja, pankkien historiikkeja ja sellaisia tutkimuksia, joiden tilastot palvelevat suoraan edellä mainitun esitutkimusprojektin kysymyksenasettelua. Näiden julkaisujen yhteydessä on maininta niiden sisältämistä tilastoista, jälleen jaoteltuna rahoitussektoreihin ja muihin tilastoihin. Tilastojulkaisut on järjestetty tekijän mukaan aakkosjärjestykseen. Tärkeimmät ulkomaiset tilastojulkaisut ovat IMF:n, BIS:n ja League of Nations (Kansainliitto) julkaisusarjat, jotka löytyvät asianomaisesta kohdasta. LYHENTEET AAsf Bidrag Bulletin CSC EK ETlA EST Annales Academias scientarium fennicas Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk Suomen Pankin Monthly Bulletin Commentationes scientarium socialium Eduskunta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos = Ekonomiska Samfundets Tidskrift 3Suomen taloushistoria 3:n historialliset tilastot on kerätty Tilastollisesta vuosikirjasta sekä erityistutkimuksista. Osittain sen jaottelu mm. otto- ja antolainauksen osalta oli liian karkea rahoitushistoriaprojektin tarpeisiin, mutta jo Suomen taloushistoria 3:n tilastoilla saa hyvän kuvan rahoituslaitosten lukumäärän ja luottoliikenteen kehityksestä. 4Luottokantatilasto alkoi ilmestyä vuonna 1948 Suomen Pankin Taloudellisissa selvityksissä. Luottokantatilastossa on arvioitu rahoituslaitosten luotonanto yrityksille elinkeinosektoreittain. Laskentaperusteita on muutettu pariin otteeseen. Vuonna 1971 luottokantatilaston laatiminen siirtyi TilastokesKuKselle.

12 12 Föredrag = FT = FFS = Haik = HY = HHÄA = Hist.Ark = HKKK = JY = Kaik = Kans.t. = KTT = Komit = Liik.Aik. = LTJ = NBER = Sh = SHH = SITRA = SLK = SLY = SMJT = SML = SP A = SP B = SP C = SP D = SSF = Tal.tutk. = TASKU = TASO = TaY = TK = TTT = TY = Valtiot. = Yht.Aik. = ÄA = Föredrag och Förhandlingar, EST:ssä ilmestyneitä artikkeleita Fi nsk Ti dsk rift Företagsekonomiska forskningsföreningens skriftserie Historiallinen aikakauskirja Helsingin yliopisto Handelshögskolan vid Äbo Akademi Historiallinen Arkisto Helsingin kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Kansantaloudellinen aikakauskirja Kansantaloustieteellisiä tutkimuksia Kansantaloustieteen laitos Liiketaloustieteellinen aikakauskirja Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja National Bureau af Economic Reserch (USA) Suomen historian laitos Svenska Handelshögskolan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Suomen lakimiesliiton kirjasarja Suomalaisen lakimiesyhdistystyksen julkaisuja Suomen Maataloustieteellisen Seuran Julkaisuja Suomalaisen lakimiesliiton julkaisusarja Suomen Pankin A-julkaisusarja Suomen Pankin B-julkaisusarja Suomen Pankin C-julkaisusarja Suomen Pankin O-julkaisusarja Societas Scientarium Fennica Taloudellinen tutkimuskeskus Taloudellinen suunnittelukeskus Talous- ja sosiaalihistorian laitos, HY Tampereen yliopisto Tilastokeskus Työväen taloudellinen tutkimuslaitos Turun yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta, HY Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja Äbo Akademi

13 13 2 RAHATUTKIMUKSET SUOMEN PANKKI Aaltonen, Ari - Esko Aurikko Keskuspankkipolitiikka Suomessa. SP A:73. Vuosi 1989 Painopaikka Hki Sarja SP A:73 Ahtiala, Pekka Suomen Pankin rahapoliittisten keinojen vaikutuksista. Kaik 1974:3. Vuosi 1974 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1974 Airikkala, Reino Suomen Pankin rahapolitiikan teoreettisista perusteista. Kaik 1978:1. Vuosi 1978 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1978 Burjam, F. Modern centralbankspolitik. EST Vuosi 1929 Painopaikka Hfors Sarja EST 1929 Eggert, Mauri M. Kassavarantopolitiikka. Kaik 1956:3. Vuosi 1956 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1956 Fieandt, Rainer von Keskuspankki ja valtiovalta. Kaik 1959:2. Vuosi 1959 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1959 Fieandt, Rainer von Vår pennigspolitiks närmaste uppgifter. EST Vuosi 1941 Painopaikka Hfors Sarja EST 1941 Hoppu, K.W. Setelirahoitus. Katsaus ensimmäisten itsenäisyysvuosien finanssipolitiikkaan. Vuosi 1923 Painopaikka Hki Sarja - Ilaskivi, Raimo Näkökohtia kassavarantopolitiikasta ja sen käyttöedellytyksistä. Kaik 1956:1. Vuosi 1956 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1956 Ilaskivi, Raimo Rahapolitiikka ja taloudellinen tasapaino Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Kansantaloudellisia tutkimuksia 22. Vuosi 1959 Painopaikka Hki Sarja Kans.tutk.22 Ilaskivi, Raimo Rediskonttauksista ja rediskonttauspolit;ikasta. Kaik 1957:1. Vuosi 1957 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1957

14 14 Jaskari, O.V. Rahapolitiikka ja strategiset taloudelliset muuttujat eri suhdannevaiheissa. Kansantaloudellisia tutkimuksia XVIII. Vuosi 1958 Painopaikka Hki Sarja Kans.t.XVIII Junnila, T. Rahapolitiikkaa paisuvan valtiontalouden ja lisääntyvän inflaatiopaineen olosuhteissa. Kaik 1955:1. Vuosi 1955 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1955 Kalliala, Kaarlo, J. Suomen setelistön lisääntymisen syyt. Yht.Aik Vuosi 1920 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Karjalainen, Ahti Keskuspankin rahantarjonnasta ja sen muodollisesta rajoittamisesta. Kaik 1955:2. Vuosi 1955 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1955 Karjalainen, Ahti Suomen Pankin rahapolitiikan ja valtion talouden väliset suhteet vuosina lähinnä likviditeettianalyysin valossa. SP 8:21. Vuosi 1959 Painopaikka Hki Sarja SP B:21 Kastari, Paavo Suomen Pankin erikoisasema valtiokoneistossa. Vuosi 1955 Painopaikka Vammala Sarja SLY B 68 Kivialho, K. Suomen Pankin luotonantopolitiikka Vuosi 1949 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1949 Kivialho, K. Suomen Pankki talouselämän ohjaajana. Kaik 1953:1. Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1953 Kivialho, K. Rediskontot rahamarkkinain tasoittajana. Kaik 1955:2. Vuosi 1955 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1955 Koivisto, "Heikki Rakennepolitiikkaa ja rahapolitiikkaa. Kaik 1971:2. Vuosi 1971 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1971 Kultakannan toimeenpano Suomessa. 1877:1. Vuosi 1877 Painopaikka Hki Sarja Komit.1877:1 Rahanhoito keskusvirastoissa. 1887:5. Vuosi 1887 Painopaikka Hki Sarja Komit.1887:5 Korpisaari, Paavo Keskuspankin luotonanto Vuosi 1939 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1939

15 15 Kännö, Sirkka Kultakannan aikainen raha- ja pankkiteoria ja sen ilmeneminen Suomessa vuosina Pro gradu. Suomen historia, HY. Vuosi 1952 Painopaikka - Sarja Gradu Sh HY Lavonius, W.A. Markan arvon vakiinnuttamisessa noudatettavat toimenpiteet. Yht.Aik Vuosi 1922 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Lavonius, W.A. Suuriko vai pieni rahayksikkö? Yht.Aik Vuosi 1925 Painopaik!<a _Hki Sarja Yht.~ik Lempinen, Urho - Reija Lilja Keskuspankki kehittyvässä maksujärjestelmässä. SP A:69. Vuosi 1988 Painopaikka Hki Sarja SP A:69 Leppo, Matti Poliittinen vallankäyttö ja keskuspankin itsenäisyyskysymys inflaation torjuntaan kohdistuvassa talouspolitiikassa. Kaik 1959:3. Vuosi 1959 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1959 Linnamo, Jussi Rahapolitiikan tutkimuksen monisisältöisistä käsitteistä. Kaik 1960:1. Vuosi 1960 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1960 Mei nander,o Ni 1s Sataviisikymmentä vuotta rahapolitiikkaa. Suomen Pankki SP C:3. Vuosi 1963 Painopaikka Hki Sarja SP C:3 Oksanen, Heikki Katsaus Suomen rahapolitiikkaan ja rahamarkkinatutkimukseen. Taloustieteellisen seuran vuosikirja 1983/84. Vuosi 1984 Painopaikka Hki Sarja Tal.t.s.vk Oksanen, Heikki Rahapolitiikan tehokkuudesta Suomessa. Kaik 1978:1. Vuosi 1978 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1978 Paunio, J.J. Rahoitus- ja rahapolitiikan perusteiden tarkastelua. Kaik 1973:1. Vuosi 1973 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1973 Pipping, Hugo Guldmyntfotsproblem. EST Vuosi 1935 Painopaikka Hfors Sarja EST 1935 Pipping, Hugo När blev Finlands bank centralbank. Ekan. Samf. Tidskr Vuosi 1961 Painopaikka Hfors Sarja EST 1961

16 16 Pipping, Hugo Satavuotias Suomen markka. Elinkeinovapaus 1960:4. Vuosi 1960 Painopaikka Hki Sarja Elink.v. 1960:4 Pipping, Hugo The Ori gin and Early Development af Central Banking ;n Finland. Bank af Finland Monthly Bulletin. Volume 35, Number Vuosi 1961 Painopaikka Hki Sarja Bulletin 1961 Rossi, Reino Keskuspankin asemasta ja tehtävästä. Kaik 1951:4. Vuosi 1951 P&inopai~ka Hki Sa~ja Kaik 1951 Ryti, Risto Kultakanta sekä keskuspankin tehtävät ja mahdollisuudet sen vallitessa. Kans. Aik Vuosi 1931 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1931 Ryti, Risto Rahauudistuskysy~ksemme. Yht.Aik Vuosi 1925 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Schybergson, Emil Vad kräver vår nuvarande pennigställning? Föredrag och förhandlingar, Vuosi 1895 Painopaikka Hfors Sarja Föredrag Sillanpää, Erkki Ensio Suomen markan syntyvaiheet. Pro gradu, KTT, HY. Vuosi 1960 Painopaikka - Sarja Gradu KTT HY Stenroth, Otto Eräitä piirteitä Suomen Pankin toiminnasta vuosina Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja Vuosi 1928 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Suomen Pankki Inflaatio ja talouspolitiikka. SP 0:55. Vuosi 1983 Painopaikka Hki Sarja SP D:55 Suomen Pankki Kassavarantotalletukset ja rahapolitiikka. SP A:70. Vuosi 1989 Painopaikka Hki Sarja SP A:70 Suviranta, Br. Taistelu markasta. Kaik Vuosi 1944 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1944 Svoboda, Alexander Suomen rahoitusmarkkinoiden muutokset ja niiden vaikutukset keskuspankkipolitiikkaan. SP A:62. Vuosi 1986 Painopaikka Hki Sarja SP A:62 Tudeer, A.E. Jatkuvan inflaatiovaaran torjuminen. Kaik Vuosi 1944 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1944

17 17 Tudeer, A.E. Rahan arvon säilyttäminen vakavana. Kaik Vuosi 1941 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1941 Törnqvist, Leo Säsongfluktuationerna i Finlands Banks sedel- och myntcirkulation åren Ekon.Sams.Tidskr. NS 44. Vuosi 1939 Painopaikka Hfors Sarja EST 44 Valvanne, Heikki Suomen Pankin luotonanto valtiolle. Kaik 1953:1. Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1953 Valvanne, Heikki Suomen Pankin rahapolitiikan puitteista. Kaik 1965:1. Vuosi 1965 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1965 Valvanne, Heikki The Framework of the Bank af Finland1s Monetary Poliey. SP 0:10. Vuosi 1965 Painopaikka Hki Sarja SP 0:10 Vesanen, Tauno Suomen rahajärjestelmää ja Suomen Pankkia koskevien oikeussääntöjen historiallisesta pohjasta. Lakimies Vuosi 1973 Painopaikka Hki Sarja Lakimies 1973 Voutilainen, Eero Suomen rahan syntyhistoria. Pro gradu, Suomen historia, HY. Vuosi 1954 Painopaikka - Sarja Gradu Sh HY Waris, Klaus Aktiivinen rahapolitiikka nykysuhdanteissa. Kaik 1958:2. Vuosi 1958 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1958 Waris, Klaus luotonannon rajoittamisen keinoista. Kaik 1953:1. Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1953 PANKIT Aaku, Eero liikepankkien voitot ja tappiot vuosina Kansantaloudellinen aikakauskirja Vuosi 1937 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1937 Aaltonen, Erkki Pankkitalletukset Suomessa vuosina Pro gradu, KTT, HY. Vuosi 1962 Painopaikka - Sarja Gradu KTT HY Aikamme pankki. Aikamme pankki. Henkilöhakemisto ja numerotietoja osuuspankkijärjestöstä. Vuosi 1975 Painopaikka Hki Sarja -

18 18 Alanen, Teuvo Salon aluesäästöpankki vuotta kestikievarista nykypäivään. Vuosi 1974 Painopaikka Salo Sarja - Alho, K.O. Säästöpääoman muodostuminen ja rahalaitosten luotonanto. SP A:7. Vuosi 1947 Painopaikka Hki Sarja SP A:7 Björkqvist, Heimer Kaupan kehitys sekä pankki- ja rahaliike Helsingin kaupungissa vv Teoksesta Helsingin kaupungin historia V:3. Vuosi 1967 Painopaikka Hki Sarja Hgin hist.v:3 Bonsdorff, E. v. Posti säästöpankki Vuosi 1936 Painopaikka Hki Sarja - Colliander, Stig Huvuddragen av sparbanklagstiftningens utveckling i Finland. Pro gradu, Svenska Handelshögskolan. Vuosi 1932 Painopaikka - Sarja Gradu SHH Dahlström, Johan Erik Äbo Aktiebank Pro gradu, Stats.fak., Äbo Akademi. Vuosi? Painopaikka - Sarja Gradu ÄA Einola, Kaarina Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta Vuosi 1967 Painopaikka Vammala Sarja- Erma, Reino Pankkilainsäädännön historia Suomessa. Teoksesta Pankkilait Suomalaisen lakimiesliiton julkaisusarja 31. Vuosi 1970 Painopaikka Hki Sarja SML 31 Fagerström, v. Osuuskassojen tähänastinen toiminta Suomessa. Yht.Aik Vuosi 1907 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Fieandt, R.v. Suomen liikepankkitoiminnan keskittyminen. Kaik 1953:1. Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1953 Forsgård, Styrbjörn Wasa Aktien Bank Pro gradu, TASO, Vuosi 1968 Painopaikka - Sarja HY. Gradu TASO HY Frey, Alexander Eräitä piirteitä Pohjoismaiden Yhdyspankin historiasta Unitas Vuosi 1937 Painopaikka Hki Sarja Unitas 1937

19 19' Frey, Al exander Förslagen till ny banklagstiftning. EST Vuosi 1932 Painopaikka Hfors Sarja EST 1932 Grenman, Julius Om bankinspektionen. EST Vuosi 1920 Painopaikka Hfors Sarja EST 1920 Heikel, Felix Finlands bank- och penningeväsen. Ett bidrag till belysande af den ekonomiska utvecklingen. Ären Vuosi 1888 Painopaikka Hfors Sarja-..."- Heikel, Felix Nordiska Aktiebanken för Handel och Industri Vuosi 1922 Painopaikka Hfors Sarja- Hepoluhta, V-Me Rahateiden risteys Someron säästöpankki Vuosi 1980 Painopaikka Somero Sarja- Hepoluhta,V-M. Sadan vuoden pankkireissut Mäntyharjun säästöpankki Vuosi 1979 Painopaikka Vammala Sarja- Hiukka, Toini - Esko Hilska Oriveden säästöpankki Vuosi 1973 Painopaikka Jkylä Sarja - Hyvönen, Valde 40 vuotta osuuskassatoimintaa. Vuosi 1945 Painopaikka Hki Sarja - Hyvönen, Valde Suomen Osuuskassajärjestö vv Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja - Ilaskivi, Raimo Pankkitalletusten alttiudesta inflaation vaikutuksille. Kaik 1958:4. Vuosi 1958 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1958 Johansson, Dick - Veli-Matti Hepoluhta Suomen kiinteistöpankki Vuosi 1977 Painopaikka Vammala Sarja- Juura, Jaakko Säästöpankkien perustaminen Pohjois-Savoon 1800-luvulla. Pro gradu, Suomen historia, Tay. Vuosi 1967 Painopaikka - Sarja Gradu TaY Kaira, Kaarlo Maaseudun rahaliikkeen järjestäminen ja säästöpankit. Yht. Aik Vuosi 1918 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik.1918

20 20 Kalima, Kai Pankkivalvontajärjestelmän synnystä ja kehittymisestä. Teoksesta Pankkien valvonnasta. Hallinto-oikeudellinen tutkimus pankkitarkastusorgaanien toiminnasta. SLY A 150. Vuosi 1980 Painopaikka Hki Sarja SLY A 150 Kaukovalta, K.V. Suomen Käsityöläis-Osakepankki Vuosi 1942 Painopaikka Hki Sarja Kivialho, K. Katsaus maamme yksityispankkien toimintaan viime aikoina. Kans.Aik Vuosi 1930 Painopaikka Hki Sarja Kans.Aik Kivialho, K. Maamme pankkipolitiikkaa uvulla. Kansantaloudellinen Aikakuskirja Vuosi 1937 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1937 Kivialho, K. Pankkitilaston uudistaminen. Kaik Vuosi 1932 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1932 Knoellinger, Carl Erik Konkurrensen mellan sparbanker och affärsb~nker med särskild hålladena i Finland. Pro gradu, Hum.fak., Abo Akademi. Vuosi 1927 Painopaikka - Sarja Gradu HF ÄA Kolehmainen, Teuvo Ruoveden säästöpankki Vuosi 1975 Painopaikka Tre Sarja - Pankkiasetuksen 10.V.1886 muuttaminen. 1896:7. Vuosi 1896 Painopaikka Hki Sarja Komit.1896:7 Pankkiiritoiminta. 1921:25. Vuosi 1925 Painopaikka Hki Pankkilaki. 1931:14. Vuosi 1931 Painopaikka Hki Pankkilaki. 1938:11. Vuosi 1938 Painopaikka Hki Pankkilaki. 1967:A 8. Vuosi 1967 Painopaikka Hki Pankkitarkastus. 1896:7. Vuosi 1896 Painopaikka Hki Sarja Sarja Sarja Sarja Sarja Komit.1921:25 Komit.1931:14. Komit.1938:11 Komit.1967:A8 Komit.1896:7

21 21 Pankki tarkastus. 1920:9. Vuosi 1920 Painopaikka Hki Sarja Komit.1920:9 Pankki tarkastus. 1923:6. Vuosi 1923 Painopaikka Hki Sarja Komit.1923:6 Postisäästöpankin perustaminen. 1884:1. Vuosi 1884 Painopaikka Hki Sarja Komit.1884:1 Komiteamietfntö_ Postisäästöpankki. 1938:7. Vuosi 1938 Painopaikka Hki Sarja Komit.1938:7 Posti säästöpankki 1940:13. Vuosi 1940 Painopaikka Hki Sarja Komit.1940:13 Säästöpankit. 1893:6. Vuosi 1893 Painopaikka Hki Sarja Komit.1893:6 Säästöpankit. 1912:6. Vuosi 1912 Painopaikka Hki Sarja Komit.1912:6 Yksityiset pankit. 1884:6. Vuosi 1884 Painopaikka Hki Sarja Komit.1884:6 Korpisaari, Paavo Keskittyminen pankki taloudessa. Yht.Aik Vuosi 1919 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Korpisaari, Paavo Liikepulat ja pankkipolitiikka. Yht.Aik Vuosi 1926 Painopaikka Hki Sarja Yht.Aik Korpisaari, Paavo Talletuspankkilainsäädäntö. Kans.Aik Vuosi 1929 Painopaikka Hki Sarja Kans.Aik.1929 Koskel a, E.A. A Study af bank behaviour and credit rationing. Annales Academiae scietarium fennicae. Dissertationes humanarum 1i tterarum 7. Vuosi 1976 Painopaikka Hki Sarja AAsf.Dhl. 7 Koskelo, Ilkka Ikaalisten säästöpankki 100 vuotta Vuosi 1976 Painopaikka Vammala Sarja- Koskenoja, S.A. Suomen Osuuskassajärjestö. Teoksesta Oma maa 111. Vuosi 1958 Painopaikka Hki Sarja -

22 22 Kouvo, Juhani Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta Bibliografinen katsaus. Vuosi 1973 Painopaikka Vammala Sarja- Kurten, Lennart Några drag ur privatbankernas i Finland utveckling under det senaste decenniet. Föredrag och förhandlingar, Vuosi 1898 Painopaikka Hfors Sarja Föredrag 1898 Kuusterä, Antti Pankkiosakkeiden leviäminen suomalaiseen yhteiskuntaan _1860-luvulla. När samhället förändras. Kun yhteiskunta muuttuu. Historiallinen Arkisto 76. Vuosi 1981 Painopaikka Hki Sarja Hist.Ark. 76 Kärki, Pentti Tornionlaakson sata säästöpankki vuotta. Rajallinen historiikki Tornionlaakson säästöpankkitoiminnan 100-vuotisjuhlaan, jota vietettiin Vlitorniolla Vuosi 1974 Painopaikka Tornio Sarja- Kärävä, Seppo Luotonannon selektiivisyys ja pankit. Kaik 1969:3. Vuosi 1969 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1969 Laherma, J. Kuvia Helsingin työväen säästöpankista Vuosi 1974 Painopaikka Hki Sarja - Lassila, Jaakko Rahal ao; tosten käyttäytymi sestä ja 1uottoekspansi osta yksi n kertaisilla rahoitusmarkkinoilla. SP B:25. Vuosi 1966 Painopaikka Hki Sarja SP B:25 Lefgren, John Banking in the Early Industrialization of Finland, Department af Economics, University of Utah. Vuosi 1975 Painopaikka Utah Sarja - Lehtiniemi, Kalle Hämeenkyrön säästöpankki 100 vuotta nuori. Vuosi 1971 Painopaikka Vammala Sarja- Lehto, Eero Oligopolistinen pankkikilpailu, erityisesti Suomen rahoitusmarkkinoilla. SP D:65. Vuosi 1987 Painopaikka Hki Sarja SP D:65 Leponiemi, Arvi Lainakassoista täydellisiksi rahalaitoksiksi. Osuuskassajärjestön palvelumuotojen kehityksestä v Osuuskassajärjestön taloudellinen katsaus 1962:2. Vuosi 1962 Painopaikka Hki Sarja Osuusk.tal.k.

23 23 Liikepankit Liikepankit ja elinkeinoelämä. Suomen pankkiyhdistys Vuosi 1964 Painopaikka Hki Sarja - Li nnamo, Jussi Pankkien vakuusrahasto. Kaik 1973:3. Vuosi 1973 Painopaikka Hki Linnamo, Jussi Pankkitilastot ja laki. Kaik 1971:2. Vuosi 1971 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1973 Sarja Kaik 1971 Linnamo, Jussi Rahoitusvirrat pankkisektorissa vuosina SP A:17. Vuosi 1956 Painopaikka HKi Sarja SP A:17 Louhivuori, O.W. Sosialisoiminen ja liikepankit. Kaik 1946:1. Vuosi 1946 Painopaikka Hki Sarja KaiK 1946 Montgomery, Arthur Banklagstiftningen och affärsbankernas utvecklingstendenser. EST Vuosi 1930 Painopaikka Hfors Sarja EST 1930 Moring, K.A. Får bank idka handel men aktier? EST Vuosi 1913 Painopaikka Hfors Sarja EST 1913 Mäk i, Yrjö Yhdessä yrittäen. Osuuskassojen Keskusliitto r.y Vuosi 1959 Painopaikka Hki Sarja - Nevanlinna, O.G. Sodan aiheuttamat rakennemuutokset yksityispankkiliikkeessämme. Kaik 1945:1. Vuosi 1945 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1945 Nissinen, Tatu Suomen Maatalousosakepankki Vuosi 1953 Painopaikka Kuopio Sarja- Oksanen, Heikki Bank liquidity and lending in Finland Commentationes scientarium socialium 8. Vuosi 1977 Painopaikka Hki Sarja CSC 8 Oksanen, Heikki Bank Liquidity and Lending ;n Finland, Societas Scientarum Fennica. Vuosi 1974 Painopaikka Hki Sarja SSF Olin, C-E. Bankerna och industrirationaliseringen. EST Vuosi 1931 Painopaikka Hfors Sarja EST 1931

24 24 Ossa, Mikko Turun suomalainen säästöpankki 75 vuotta Vuosi 1979 Painopaikka Turku Sarja- Osuuskassajärjestö Osuuskassajärjestö. Andelskasseoraganisationen i Finland. Vuosi 1958 Painopaikka Hki Sarja - Paasikivi, J.K. Raha ja luottolaitokset. Suomen kulttuurihistoria IV. Vuosi 1936 Painopaikka Jkylä Sarja Suom.kult. IV Paasikivi~ J.K. Suomen rahalaitos Venäjän vallan aikana. Historiallinen Arkisto 3. Vuosi 1930 Painopaikka Hki Sarja Hark 3 Pfaler, Leon v. Aktiebolaget Nordiska Föreningsbanken Vuosi 1937 Painopaikka Hfors Sarja- Pipping, Hugo Rahalaitokset Teoksesta Itsenäisen Suomen taloushistoriaa (toim. Jutikkala et al.) Vuosi 1969 Painopaikka Hki Sarja - Pipping, Hugo Tillkomsten och utvecklingen av privatbankernas sedelutgivningsrätt i Finland. Ekon.Samf.Tidskr. NS 12. Vuosi 1927 Painopaikka Hfors Sarja EST 12 Pousar, Jarl Vihdin säästöpankki Vuosi 1976 Painopaikka Vihti Sarja - Puntila, Markku Pankkijärjestelmän rahoitusvarannot Suomen taloudellisessa kehityksessä vuosina SP B:29. Vuosi 1969 Painopaikka Hki Sarja SP 8:29 Rossi, Reino Luottolaitosten luotonantovolyymin jakaantuminen elinkeinoryhmittäin. SP A:9. Vuosi 1949 Painopaikka Hki Sarja SP A:9 Rossi, Reino Pankkijärjestelmän luotonantokyvystä. Kaik 1953:1. Vuosi 1953 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1953 Rossi, Reino Suomen luottojärjestelmä ja rahalaitosten luotonantokyky. SP B:17. Vuosi 195- Painopaikka Hki Sarja SP B:17 Rossi, Reino Säästäminen ja rahalaitosten luotonanto. Kaik 1955:2. Vuosi 1955 Painopaikka Hki Sarja Kaik 1955

Julkaisuluettelo 09.09.2015

Julkaisuluettelo 09.09.2015 Julkaisuluettelo 09.09.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Suomen Pankin julkaisuista... 3 2. Aikakauslehdet... 4 3. Tilastojulkaisut... 6 4. Vuosikertomus ja muut viralliset julkaisut... 8 5. Erityisjulkaisut...

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1961

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1961 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1961 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 57. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. TOIMITUS J.J. PAUNIO päätoimittaja LAURI KORPELAINEN toimitussihteeri

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA Jaakko Autio Tutkimusosasto 19.3.1996 Korot Suomessa 1862-1 952 FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,00101 HELSINKI

Lisätiedot

Tutkimus ja talouspolitiikka

Tutkimus ja talouspolitiikka VATT-JULKAISUJA 33 VATT PUBLICATIONS Tutkimus ja talouspolitiikka Kirjoituksia taloudellisesta kasvusta TOIMITTANEET Jouko Kajanoja Jaakko Kiander Iikko B. Voipio Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

HEI KKI KOSKEN KYLÄ Kansantaloudellisen aikakauskirjan kehittämisen suuntaviivoista BROR WAHLROOS Rakentamisen hintasidonnaisuudet SIRKKA HÄMÄLÄINEN

HEI KKI KOSKEN KYLÄ Kansantaloudellisen aikakauskirjan kehittämisen suuntaviivoista BROR WAHLROOS Rakentamisen hintasidonnaisuudet SIRKKA HÄMÄLÄINEN HEI KKI KOSKEN KYLÄ Kansantaloudellisen aikakauskirjan kehittämisen suuntaviivoista BROR WAHLROOS Rakentamisen hintasidonnaisuudet SIRKKA HÄMÄLÄINEN Selviävätkö pankit uusista haasteista? CHARLES P. KINDLEBERGER

Lisätiedot

Säännöstelystä markkinoille. Suomen Pankin raha- ja valuuttapolitiikan sääntelyjärjestelmä säännöstelyn ja liberalisoinnin kaudella 1970 1980-luvulla

Säännöstelystä markkinoille. Suomen Pankin raha- ja valuuttapolitiikan sääntelyjärjestelmä säännöstelyn ja liberalisoinnin kaudella 1970 1980-luvulla Ta p i o K o r h o n e n Säännöstelystä markkinoille Suomen Pankin raha- ja valuuttapolitiikan sääntelyjärjestelmä säännöstelyn ja liberalisoinnin kaudella 1970 1980-luvulla Y l e i s t a j u i s e t s

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Artikkeleita. Jos ei voi ottaa, täytyy lainata - Suomen valtion velka sotien välisenä aikana

Artikkeleita. Jos ei voi ottaa, täytyy lainata - Suomen valtion velka sotien välisenä aikana Kansantaloudellinen aikakauskirja - 93. vsk. -1/1997 Artikkeleita Jos ei voi ottaa, täytyy lainata - Suomen valtion velka sotien välisenä aikana RIITTA HJERPPE professori Jyväskylän yliopisto 1 Aluksi

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN --- AIKAKAUSKIRJA 1961

KANSANTALOUDELLINEN --- AIKAKAUSKIRJA 1961 KANSANTALOUDELLINEN --- AIKAKAUSKIRJA 1961 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 57. vuosikerta) Ilmestyy neljänä, niteenä. Tilaushinta 750 mk. TOIMITUS J.J. PAUNIO päätoimittaja LAURI KORPELAINEN toimitussihteeri

Lisätiedot

JOHNNY AKERHOLM FinanssiipoH'tii1kasta Suomessa vaikutuslaskelmien valossa. REIJO LUOSTARINEN Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen

JOHNNY AKERHOLM FinanssiipoH'tii1kasta Suomessa vaikutuslaskelmien valossa. REIJO LUOSTARINEN Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen JOHNNY AKERHOLM FinanssiipoH'tii1kasta Suomessa vaikutuslaskelmien valossa REIJO LUOSTARINEN Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen VESA VAINIO Uusista yritysverotusmalleista MATTI TUOMALA-JOUKO YLÄ-LIEDENPOHJA

Lisätiedot

Harmu Halttunen. OVATKO KÄSITYKSE'r KESKUSPANKKIPOLI'I'IIKAN VAIKUTUKSISTA MUUTTUNEET

Harmu Halttunen. OVATKO KÄSITYKSE'r KESKUSPANKKIPOLI'I'IIKAN VAIKUTUKSISTA MUUTTUNEET Harmu Halttunen OVATKO KÄSITYKSE'r KESKUSPANKKIPOLI'I'IIKAN VAIKUTUKSISTA MUUTTUNEET .. Hannu Halttunen OVATKO KÄSITYKSET KESKUSPANKKIPOLITIIKAN VAIKUTUKSISTA MUUTTUNEET* 1.4.1981 Suomen Pankin tutkimusosasto

Lisätiedot

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w V Pekka Kääminen Ilkka Liikanen Työväen bibliografia IV Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia

Lisätiedot

ARTO ELOMAA Työllisyys työllisten ehdoilla SEPPO HONKAPOHJA - HANNU TÖRMÄ Työnantajan sosiaaliturvamaksun uudistamisvaihtoehtojen

ARTO ELOMAA Työllisyys työllisten ehdoilla SEPPO HONKAPOHJA - HANNU TÖRMÄ Työnantajan sosiaaliturvamaksun uudistamisvaihtoehtojen ARTO ELOMAA Työllisyys työllisten ehdoilla SEPPO HONKAPOHJA - HANNU TÖRMÄ Työnantajan sosiaaliturvamaksun uudistamisvaihtoehtojen hyvinvointivaikutukset: kokeita GEMFIN-mallilla VISA HEINONEN Thorstein

Lisätiedot

Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä

Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä Poliittisten ristiriitojen vaikutus sosiaalivakuutuksen syntyyn Sophy Bergenheim Seminaaripaperi Graduseminaari, kevät 2012 Työväen historian ja perinteen tutkimuksen

Lisätiedot

Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa

Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa JOHANNA SÄRKIJÄRVI Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa ACTA WASAENSIA 306 ALUETIEDE 13 III Julkaisija Julkaisupäivämäärä Vaasan yliopisto Syyskuu 2014 Tekijä(t) Julkaisun tyyppi

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 10/89 Sampo Alhonsuo - Kjell Peter Söderlund - Juha Tarkka 14.2.1989 ]OUKKOVELKAKIR]ALAINO]EN TUOlTO SUOMESSA 1948-1986 FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND

Lisätiedot

Lyhyesti MUUTOKSIA KANSANTALOUDELLISEN AIKAKAUSKIRJAN JA FINNISH ECONOMIC PAPERS'IN TOIMITUKSISSA KAVA-KUULUMISIA

Lyhyesti MUUTOKSIA KANSANTALOUDELLISEN AIKAKAUSKIRJAN JA FINNISH ECONOMIC PAPERS'IN TOIMITUKSISSA KAVA-KUULUMISIA Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/1992 Lyhyesti MUUTOKSIA KANSANTALOUDELLISEN AIKAKAUSKIRJAN JA FINNISH ECONOMIC PAPERS'IN TOIMITUKSISSA Kansantaloudellinen aikakauskirja on saanut neljännen

Lisätiedot

TEEMAILTAPÄIVÄ: SÄÄSTÄMINEN VIIMEAIKAISEN TUTKIMUKSEN VALOSSA. KATRI KOSONEN Suomalaisten kotitalouksien säästämisestä poikkileikkausaineiston valossa

TEEMAILTAPÄIVÄ: SÄÄSTÄMINEN VIIMEAIKAISEN TUTKIMUKSEN VALOSSA. KATRI KOSONEN Suomalaisten kotitalouksien säästämisestä poikkileikkausaineiston valossa TEEMAILTAPÄIVÄ: SÄÄSTÄMINEN VIIMEAIKAISEN TUTKIMUKSEN VALOSSA KATRI KOSONEN Suomalaisten kotitalouksien säästämisestä poikkileikkausaineiston valossa SEPPO LINDBLOM Havaintoja maamme korkokeskustelusta

Lisätiedot

Inter arma silent. revisores rationum. Toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa. vuosina 1939-1952

Inter arma silent. revisores rationum. Toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa. vuosina 1939-1952 Toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa revisores rationum Inter arma silent vuosina 1939-1952 ISBN 951-34-0034-4 ISSN 0081-6523 Copyright 1993, by Ilkka Nummela and University of

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KES KUSTELUALO ITTEITA

SUOMEN PANKIN KES KUSTELUALO ITTEITA SUOMEN PANKIN KES KUSTELUALO ITTEITA 1/92 Jaakko Autio 7.1.1992 Valuuttakurssit Suomessa 1864-1991 Katsaus ja lilastosarjat FINlANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki

Lisätiedot

Suomen meriklusteri. Mikko Viitanen, Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi. Teknologiakatsaus 140/2003

Suomen meriklusteri. Mikko Viitanen, Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi. Teknologiakatsaus 140/2003 Suomen meriklusteri Mikko Viitanen, Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi Teknologiakatsaus 140/2003 Suomen meriklusteri Mikko Viitanen Tapio Karvonen Johanna Vaiste Hannu Hernesniemi Teknologiakatsaus

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

KASVUMALLIN MUUTOS JA VEROPOLITIIKAN HAASTEET

KASVUMALLIN MUUTOS JA VEROPOLITIIKAN HAASTEET VATT-JULKAISUJA 44 VATT PUBLICATIONS KASVUMALLIN MUUTOS JA VEROPOLITIIKAN HAASTEET Toimittaneet Reino Hjerppe Seppo Kari Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

373 KANSANTA LO U DE LLI N EN AI KAKAU S KIRJA

373 KANSANTA LO U DE LLI N EN AI KAKAU S KIRJA 373 KANSANTA LO U DE LLI N EN AI KAKAU S KIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL TOIMITUS Kenen aikakauskirja - ketä varten? UNTO LUND Lineaarinen ohjelmointi teollisuutemme rahoituspolitiikan tarkastelussa

Lisätiedot

190 vuotta Säästöpankkihistoriaa

190 vuotta Säästöpankkihistoriaa 190 vuotta Säästöpankkihistoriaa Lähteenä on käytetty Antti Kuusterän kirjaa Aate ja raha, Säästöpankit suomalaisessa yhteiskunnassa 1822 1994. Näkökulmat ja tulkinnat ovat kirjan mukaiset. Lainaukset

Lisätiedot

TYÖVÄENTUTKIMUS 1(1987):1. Työväenliikkeen kirjasto Ammattiyhdistysarkisto Kansan Arkisto Työväen Arkisto

TYÖVÄENTUTKIMUS 1(1987):1. Työväenliikkeen kirjasto Ammattiyhdistysarkisto Kansan Arkisto Työväen Arkisto TYÖVÄENTUTKIMUS 1(1987):1 Työväenliikkeen kirjasto Ammattiyhdistysarkisto Kansan Arkisto Työväen Arkisto SISÄLLYSLUETTELO sivu Leena Saarinen: AIHEENA UUSI TIEDOTUSJULKAISU: TYÖVÄENTUTKIMUS... 1 Markku

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSI(IJ;tJA 1962

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSI(IJ;tJA 1962 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSI(IJ;tJA 1962 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 58. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. TOIMITUS J. J. PAUNIO LAURI KORPELAINEN päätoimittaja toimitussihteeri

Lisätiedot