Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla."

Transkriptio

1 Pöytäkirja valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta 2007 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä käydystä neuvottelusta koskien tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten sopimusalaa. 1 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle Keskustason sopimuksen 3 :ssä on suoraan uudistettu alakohtaiset virka- ja työehtosopimukset ajalle Täten uudistettujen sopimusten oikeusvaikutukset ovat samat kuin jos sopimukset olisi uudistettu paikallistasolla. Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. 2 Edellä sanotun mukaisesti osapuolet toteavat, että tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten sopimusalaa koskevalla sopimusalalla on voimassa seuraava virkaehtosopimus sopimuskaudelle : - tarkentava virkaehtosopimus tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta (LIITE 1) Sopimuksen sisältöä on myöhemmin muutettu jäljempänä mainituilla työnantajapäätöksillä ja tarkentavilla virkaehtosopimuksilla: - oikeusministeriön päätös no 3384/101/2000 OM (ns. VALPAS I) - tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön päätös no 91/101/2001 OM - oikeusministeriön päätös no 3492/101/2001 OM (ns. VALPAS II) - tarkentava virkaehtosopimus tarkentava virkaehtosopimus (LIITE 2) - tarkentava virkaehtosopimus (LIITE 3) - tarkentava virkaehtosopimus tarkentava virkaehtosopimus (LIITE 4) - oikeusministeriön päätös OM 1/109/2007 (ns. valpake) (LIITE 5) 3 Edellisessä pykälässä todetuista teksteistä ovat tämän pöytäkirjan liitteinä ne, jotka ovat olleet joltakin osin voimassa ja voimaan tullut työnantajapäätös: Liitteet 1-5. Liitteenä 6 olevassa T-palkkausluokkien peruspalkkojen ja liitteessä 7 olevassa T- palkkausluokkien peruspalkan ja kokemuslisien yhteismäärää esittävässä yhdistelmätaulukossaon otettu huomioon yleiskorotus lukien. Ennen sanottuja liitteissä 6 ja 7 todennettuja tarkistuksia on niihin viety voimaan tulleet työnantajapäätöksen OM 1/109/2007 mukaiset tarkistukset. Vakuudeksi: Pöytäkirja tarkastettu:

2 Ves-koodi LIITE 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 19 päivänä huhtikuuta 2000 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta. 1 Sopimuksen perusteet Sopimus on laadittu Valtion työmarkkinalaitoksen, oikeusministeriön sekä Suomen Lakimiesliitto ry:n välillä tehdyn pöytäkirjan 3 :n nojalla uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamiseksi. 2 Sopimuksen soveltamisala Sopimusta sovelletaan tuomioistuinten tuomareihin ja lakimiehiin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta ylimpien oikeuksien presidentteihin ja jäseniin, työnantajavirkamiehiin, osa-aikaisiin eikä työllisyysmäärärahoilla palkattaviin. 3 Palkkausperusteet 4 Peruspalkka 5 Kokemuslisä 6 Johtamislisä Virkamiehelle suoritetaan peruspalkkaa, kokemuslisää ja johtamislisää tämän sopimuksen mukaisesti. Virkaan kuuluvien tehtävien vaativuuden perusteella suoritettava peruspalkka määräytyy viroittain liitteen 1 mukaan. (Palkkatekijätunnus: YK:02031, Prima: 1000) Kokemuslisää suoritetaan seuraavasti: 5 vuoden työkokemus 5 % peruspalkasta 10 " 10 % " 15 " 15 % " % 25 " 25 % (Palkkatekijätunnus: YK:02296, Prima: 1640) Työkokemukseksi hyväksytään tutkinnon suorittamisen jälkeen kokoaikaisena suoritettu tuomioistuin- ja muu tuomioistuintyöskentelyä olennaisesti hyödyttävä palvelu tai työkokemus. Johtamislisää suoritetaan tulosvastuuyksikön johtajalle, mikäli yksikössä on vähintään viisi tuomaria tai laki miestä johtajan lisäksi. Johtamislisää ei kuitenkaan suoriteta virastopäällikölle, kansliapäällikölle, hallintopäällikölle, hovioikeudenlaamannille eikä asessorille, joiden tehtäviin viran luonteesta johtuen kuuluu johtaminen. Johtamislisän suuruus on 5 prosenttia. Mikäli johdettavassa yksikössä on johtajan lisäksi vähintään 20 henkilöä, johtamislisän suuruus on 10 prosenttia. Johtamislisä määräytyy siihen oikeutetun peruspalkan ja kokemuslisien yhteismäärästä. (Palkkatekijätunnus: YK:02700, Prima: 1684) 7 Poissaoloajan palkkaus Poissaoloajan palkkaukseen luetaan virkamiehen peruspalkka, kokemuslisä, johtamislisä sekä säännöllisesti toistuvina tietyn suuruisina kuukausittaisina erinä maksettavat palkan lisät ja lisäpalkkiot. 8 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto Valtion yleiseen virka- ja työehtosopimukseen perustuvien palkkausluokkien ja -taulukoiden, kalliinpaikanlisien, saaristo- ja kylmänseudun lisien ja muiden yleisten lisien sekä oikeusministeriön

3 hallinnonalan virkaehtosopimuksiin perustuvien muistutusten ja lisäpalkkioiden käytöstä luovutaan sopimuksen voimaan tullessa. Ennen sopimuksen tekemistä myönnettyjen henkilökohtaisten lisien maksaminen lakkaa sopimuksen tullessa voimaan. Virkojen A-palkkausluokat muuttuvat uuden palkkausjärjestelmän mukaisiksi virkojen vaativuuden mukaisiksi T-palkkausluokiksi oheisen liitteen 2 mukaan. Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä on täysimittaisesti käytössä mennessä, jolloin saavutetaan liitteen 3 mukainen peruspalkkataso. Tavoitteeseen pyritään käytettävissä olevien varojen puitteissa ja käyttäen siihen keskustason virkaehtosopimuksiin perustuvat virastokohtaisesti kohdennettavat erät kuten järjestelyvarat. Eteneminen tavoitteeseen tapahtuu tarkistamalla peruspalkkataulukkoa. Osapuolet seuraavat tavoitteen toteutumista ja aikataulussa pysymistä vuosittain. Korotusten voimaantulot pyritään ajoittamaan samoiksi kuin valtion virkaehtosopimuksiin perustuvat yleiskorotukset. Valtion virkaehtosopimuksiin perustuvat palkkojen yleiskorotukset lisätään tavoitteen mukaisiin palkkoihin. Sopimuksen voimaan tullessa noudatetaan liitteen 4 mukaista peruspalkkaustaulukkoa. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto ei alenna kenenkään voimaantulohetkellä voimassa olevaa palkkausta. Tähän sopimukseen perustuvan palkkauksen ja vanhan palkkauksen välinen erotus suoritetaan henkilökohtaisena markkamääräisenä takuulisänä. Vertailupalkkana on yleisen virkaehtosopimuksen 8 :n 2 momentissa sanottu palkkaus mennessä kertynein ikälisin. Lisän maksaminen päättyy tai sen suuruutta tarkistetaan, kun virkamies nimitetään toiseen virkaan tai virkasuhteeseen taikka hänet määrätään hoitamaan korkeampipaikkaista virkaa, hänen virkansa palkkausluokkaa tarkistetaan tai siihen tulee järjestelyvara- tms. perusteisia korotuksia, palkkataulukkoja siirtymäkaudella tarkistetaan 3 momentin mukaan taikka lisäpalkkion maksuperusteisiin vaikuttavat olosuhteet muutoin muuttuvat, esim. virkamies saa uuden kokemuslisän tai johtamislisän. Lisää ei makseta vastaavasti siltä ajalta, kun hänet määrätään hoitamaan korkeampipaikkaista virkaa. Takuulisän suuruuden vahvistaa ja sitä tarkistaa oikeusministeriö. (Palkkatekijätunnus: YK:02641, Prima: 1685) Mikäli lisän maksaminen olosuhteiden muuttumisesta huolimatta saattaisi tulla kysymykseen, asia voidaan toimittaa oikeusministeriön käsiteltäväksi. Valtion virkaehtosopimuksiin perustuvat yleiskorotukset eivät pienennä takuulisän suuruutta. Valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan 1 :n sopimusmääräykset valtion palkkaseurantaselvityksen toteuttamisesta koskevat myös tämän sopimuksen piirissä olevia virkamiehiä. Määräysten toteuttaminen tapahtuu 1 :n 3 momentissa sanottujen perusteiden ja niiden yleisen toteuttamistavan mukaisesti yhdenvertaisesti eri tuomioistuinsektoreille. 9 Työrauhavelvoite Tähän virkaehtosopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, etteivät sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä virkamiesyhdistyksille kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea eikä avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 10 Voimassaolo Tämä virkaehtosopimus on voimassa helmikuun 1 päivästä 2000 tammikuun 31 päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irti sanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. OIKEUSMINISTERIÖ AKAVA-JS RY. STTK-J ry. yhtyy tähän sopimukseen

4 LIITE 3 TAVOITETASO V PALKKAUSTAULUKOT T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT KUUKAUDESSA, MK PALKKAUS- LUOKKA T T T T T T T T T T T T

5 LUKIEN LIITE 4 PALKKAUSTAULUKOT T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT KUUKAUDESSA, MK PALKKAUS- LUOKKA T T T T T T T T T T T T

6 LUKIEN T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN JA KOKEMUSLISIEN YHTEISMÄÄRÄ KUUKAUDESSA, MK Palkkausluokka Kokemuslisien lukumäärä T T T T T T T T T T T T

7 Ves-koodi LIITE 2 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 7 päivänä helmikuuta 2003 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen uudistamisesta Tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehty tarkentava virkaehtosopimus myöhempine muutoksineen ( ja ) uudistetaan seuraavasti muutettuna: Muutetaan 5, 8 :n liite 3 ja 10 5 Kokemuslisä Kokemuslisää suoritetaan lukien seuraavasti: 2 vuoden työkokemus 5 % peruspalkasta 8 10 % % % % (Palkkatekijätunnus: YK:02296, Prima: 1640) Työkokemukseksi hyväksytään tutkinnon suorittamisen jälkeen kokoaikaisena suoritettu tuomioistuin- ja muu tuomioistuintyöskentelyä hyödyttävä palvelu tai työkokemus. Osa-aikatyöstä kokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan se osuus, mikä vastaa osa-aikatyön suhteellista osuutta kokoaikaisesta työstä. 10 Voimassaolo ja muut määräykset Tämä virkaehtosopimus on voimassa helmikuun 1 päivästä 2003 helmikuun 15 päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten peruspalkkataulukkoa tarkistetaan lukien sopimuksen 8 :n 3 momentin mukaisella korotuksella, mikä samalla yhdessä 5 :ssä ja tämän pykälän 6 momentissa tarkoitettujen tarkistusten kanssa, toteuttaa valtion keskustason virkaehtosopimuksen vuoden 2003 liittoerän ja tasa-arvoerän mukaiset korotukset. Tämän sopimuksen voimaan tullessa on voimassa liitteen A mukainen T-palkkausluokkien peruspalkkataulukko ja liitteen B mukainen peruspalkkojen ja kokemuslisien yhdistelmätaulukko. Tässä mainitut korotukset pienentävät koko määrällään takuulisiä. Palkantarkistusten vaikutus takuulisiin on liitteen C mukainen. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten palkkausta tarkistetaan lukien keskustason virkaehtosopimuksen mukaisella taulukkokorotuksella on voimassa liitteen D mukainen T- palkkausluokkien peruspalkkataulukko ja liitteen E mukainen peruspalkkojen ja kokemuslisien yhdistelmätaulukko. Tässä mainitut korotukset eivät pienennä takuulisiä. Vuonna 2004 tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten palkkoja tarkistetaan lukien sopimuksen 8 :n 3 momentin mukaisella korotuksella, mikä samalla sisältää keskustason virkaehtosopimuksen mukaisen vuoden 2004 liittoerän, sekä lukien keskustason virkaehtosopimuksen mukaisella taulukkokorotuksella. Virkamiehelle, johon sovelletaan tätä sopimusta ja joka toimii pääluottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä tai varaluottamusmiehenä taikka työsuojeluvaltuutettuna, suoritetaan palkkiota sanotuista tehtävistä oikeusministeriön hallinnonalalla tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaan. Liitteessä F mainituilla käräjätuomareilla on oikeus T 13 palkkausluokan mukaiseen henkilökohtaiseen palkkaukseen takautuvasti lukien, niin kauan kuin kukin heistä on sanotussa virassaan ja kuitenkin enintään liitteessä mainittuun ajankohtaan saakka. Näiden virkojen palkkausluokkana on edelleen T 11.

8 Perustelu: Liitteessä F yksilöityjen tuomareiden virkojen palkkausluokka muutettiin A 27:stä T11:een palkkausuudistuksen tullessa voimaan Heillä oli silloin yli 20 vuotta kokemuslisään oikeuttavaa aikaa. Jos käräjätuomarin virkojen sijoittelu A 27:stä T 13:een olisi silloin tehty kokemuslisään oikeuttavan ajan mukaisessa etusijajärjestyksessä, olisi nämä virat sijoitettu palkkausluokkaan T 13. Mikäli virka- ja työehtosopimus valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta irtisanotaan, niin koskee se samalla tämän sopimuksen irtisanomista. Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. OIKEUSMINISTERIÖ AKAVA-JS RY. (t&laves.uud ja lukien)

9 Ves-koodi LIITE 3 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 2 päivänä helmikuuta 2004 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen tarkistamisesta Tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehty tarkentava virkaehtosopimus myöhempine muutoksineen ( , , ) tarkistetaan seuraavasti muutettuna: Muutetaan 4 ja 10 4 Peruspalkka Virasta suoritettava peruspalkka määräytyy viroittain liitteen 1 mukaan. (Palkkatekijätunnus: YK:02031, Prima: 1000) Määräaikaiseen virkasuhteeseen palkattavalle (ylimääräiselle) virkamiehelle suoritettava peruspalkka vahvistetaan asianomaisen virkatyypin palkkausluokan (liite 1) mukaisena määrärahaa myönnettäessä. Mikäli määräaikaisen virkasuhteen perusteena on sijaisuuden tai avoimeksi tulleen viran hoito kolme kuukautta tai kauemmin, niin virkasuhteessa peruspalkkaus suoritetaan asianomaisen viran palkkausluokan mukaisena. Kolmea kuukautta lyhyemmissä virkasuhteissa peruspalkkaus suoritetaan virkatyypin alemman palkkausluokan mukaisena. 10 Voimassaolo ja muut määräykset Tämä virkaehtosopimus on voimassa helmikuun 1 päivästä 2004 helmikuun 15 päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten peruspalkkataulukkoa tarkistetaan lukien sopimuksen 8 :n 3 momentin mukaisella korotuksella, mikä samalla toteuttaa valtion keskustason virkaehtosopimuksen vuoden 2004 liittoerän mukaiset korotukset. Tämän sopimuksen voimaan tullessa on voimassa liitteen A mukainen T-palkkausluokkien peruspalkkataulukko ja liitteen B mukainen peruspalkkojen ja kokemuslisien yhdistelmätaulukko. Tässä mainitut korotukset pienentävät koko määrällään takuulisiä. Palkantarkistusten vaikutus takuulisiin on liitteen C mukainen. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten palkkausta tarkistetaan lukien keskustason virkaehtosopimuksen mukaisella taulukkokorotuksella on voimassa liitteen D mukainen T- palkkausluokkien peruspalkkataulukko ja liitteen E mukainen peruspalkkojen ja kokemuslisien yhdistelmätaulukko. Tässä mainitut korotukset eivät pienennä takuulisiä. Virkamiehelle, johon sovelletaan tätä sopimusta ja joka toimii pääluottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä tai varaluottamusmiehenä taikka työsuojeluvaltuutettuna, suoritetaan palkkiota sanotuista tehtävistä oikeusministeriön hallinnonalalla tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaan. Liitteessä F mainituilla käräjätuomareilla, joiden virat olivat palkkausluokassa A 27 palkkausuudistuksen tullessa voimaan, on oikeus T 13 palkkausluokan mukaiseen henkilökohtaiseen palkkaukseen takautuvasti lukien, niin kauan kuin kukin heistä on sanotussa virassaan ja kuitenkin enintään liitteessä mainittuun ajankohtaan saakka. Näiden virkojen palkkausluokkana on edelleen T 11. Mikäli virka- ja työehtosopimus valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta irtisanotaan, niin koskee se samalla tämän sopimuksen irtisanomista. Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. OIKEUSMINISTERIÖ JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY. (t&laves.tark ja lukien)

10 Ves-koodi LIITE 4 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä huhtikuuta 2006 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen tarkistamisesta 1 Tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehty tarkentava virkaehtosopimus myöhempine muutoksineen ( , , ja ) uudistetaan. 2 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten palkkausta tarkistetaan lukien valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta keskustasolla tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 7 :n mukaisella 1,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella sekä 8 :n mukaisella 0,38 prosentin suuruisella liittoerällä ja 9 :n mukaisella tasa-arvoerällä, jonka suuruus sopimusalalla on 0,24 prosenttia lukien on voimassa liitteen A mukainen T-palkkausluokkien peruspalkka-taulukko ja liitteen B mukainen peruspalkkojen ja kokemuslisien yhdistelmätaulukko. Liittoerän ja tasa-arvoerän vaikutus takuulisiin on liitteen C mukainen. 3 Tähän virkaehtosopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, etteivät sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea eikä avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 4 Tämä virkaehtosopimus on voimassa kesäkuun 1 päivästä 2006 syyskuun 30 päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Mikäli virka- ja työehtosopimus valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta irtisanotaan, niin koskee se samalla tämän sopimuksen irtisanomista. Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. OIKEUSMINISTERIÖ JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY. (t&laves.tark lukien )

11 LIITE 5 OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS Oikeushallinto-osasto OM 1/109/2007 Asia Työnantajan palkkapoliittiset kehittämistoimenpiteet; tuomioistuinten tuomarit ja lakimiehet Peruste Valtiovarainministeriön kirjeet VM 2/01/2007 ja VM 18/01/2007 Valtion virkaehtosopimuslaki 5, valtion virkaehtosopimusasetus 9 Valtiotyönantajan on huolehdittava palkkakilpailukyvystä työmarkkinoilla ja toimivaltaansa kuuluvin toimenpitein sitä edistettävä. Ansiotasoselvitykset ovat osoittaneet, että kilpailukyvyssä on puutteita ylimmän johdon sekä esimies- ja asiantuntijatehtävien osalta. Tässä tarkoituksessa oikeusministeriön hallinnonalalla eri sopimusaloihin kuuluvien johto- sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivien virkamiesten palkkausta tarkistetaan työnantajapäätöksillä sopimusaloittain. Oikeusministeriö on asiassa kuullut ao. virkamiehiä edustavia järjestöjä ja heille informoinut ratkaisujen perusteet. Päätös Oikeusministeriö päätti tarkistaa tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen mukaisia palkkaperusteita lukien seuraavasti: 1. Sopimusalaan kuuluvalla virkamiehellä on oikeus kokemuslisään liitteen 1 mukaisesti. 2. Sopimusalaan kuuluvalla virkamiehellä on oikeus kielilisään ja kielitaitolisään liitteen 2 mukaisesti. 3. Sopimusalan palkkataulukkoja tarkistetaan liitteen 3 mukaisesti. 4. Sopimusalaan kuuluvien virkojen palkkausluokkia tarkistetaan liitteen 4 mukaisesti. Apulaisosastopäällikkö Hallitusneuvos Esko Sorvali Hallitusneuvos Ahti Penttinen JAKELU (valpakep.tl) Tuomioistuimet Oikeushallinnon palvelukeskus, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun ja Vaasan toimipaikat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Palkansaajajärjestö Pardia ry.

12 LIITE 1 Kokemuslisä (5 ) Kokemuslisää suoritetaan seuraavasti: 2 vuoden työkokemus 5 % peruspalkasta 5 10 % % % % Työkokemukseksi hyväksytään tutkinnon suorittamisen jälkeen kokoaikaisena suoritettu lainkäyttötyö tuomioistuimissa sekä muu tuomioistuintyöskentelyä olennaisesti hyödyttävä palvelu tai työkokemus. Osa-aikatyöstä kokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan se osuus, mikä vastaa osa-aikatyön suhteellista osuutta kokoaikaisesta työstä. Soveltamisohje: Tutkinnolla tarkoitetaan viran kelpoisuusvaatimuksessa edellytettyä tutkintoa. Useimmissa tapauksissa se on OTK-tutkinto. Maaoikeusinsinöörin virassa tutkinnolla tarkoitetaan Teknillisessä korkeakoulussa maanmittauksen koulutusohjelman mukaisesti suoritettua diplomiinsinöörin tutkintoa. Muuna tutkintona, joka voidaan hyväksyä, on muu ylempi korkeakoulututkinto (esim. hallintotieteiden maisteri) tai alempi korkeakoulututkinto (esim. varanotaari, oikeusnotaari, hallintonotaari), jota virassa on edellytetty, jos siinä tehdystä työstä on olennaisesti hyötyä tuomioistuintyössä (esim. esittelijäntyö notaarina hallinto-oikeudessa). Palvelua, joka on suoritettu ennen edellä sanotun tutkinnon suorittamista vaikka siitä olisi hyötyä, ei voida lukea hyväksi. Tyhjentävää luetteloa muusta tuomioistuintyöskentelyä olennaisesti hyödyttävästä palveluksesta tai työkokemuksesta ei voida esittää. Lähtökohtaisesti hyväksi voidaan lukea - tuomioistuimissa suoritettu muu kuin lainkäyttötehtävä, kuten tiedotus- ja hallinnolliset tehtävät - asianajajan ja julkisen oikeusavustajan työ - syyttäjätyö, mukaan lukien oikeusupseerin tehtävät - ulosottomiehen työ - lainvalmistelutehtävät ja työskentely Eduskunnassa - hallinto-oikeudelliset tehtävät julkishallinnossa (esim. ministeriöt, keskusvirastot, paikalliset viranomaiset kuten maistraatti, kunnat, kirkko) ja julkisoikeudellisissa yhdistyksissä (esim. Liikenneturva) - pankkilakimies-, vakuutuslakimies- ja vastaavat yksityisen ja julkisen sektorin tehtävät - erityistuomioistuimissa ei-lakimiesjäsenten osalta suoritetut erityisalan tehtävät (esim. maanmittaustoimistossa, kunnan palveluksessa) Jotta palvelu tai työkokemus voitaisiin lukea hyväksi tulee kaikkien edellytysten olla täytettyjä. Hyväksi luettavuus edellyttää, että ao. kuukaudessa palvelusta tai työkokemusta on kertynyt vähintään 18 päivää (lauantai ja sunnuntai luetaan hyväksi) Kokemuslisään oikeuttavaa aikaa laskettaessa ei vähennetä aikaa, jonka virkamies on ollut virkavapaana saaden siltä ajalta palkkaa tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

13 LIITE 2 Kielilisä Virastoissa ja laitoksissa, joiden virka-alueeseen kuuluu kaksikielisiä kuntia, palveleville virkamiehille, joiden virkatehtävät edellyttävät molempien kotimaisten kielten hallintaa ja joilla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) mukainen tutkintotodistus hyvästä kielitaidosta siinä toisessa kotimaisessa kielessä, joka ei ole hänen äidinkielensä tai tällaisen todistuksen sanotun asetuksen nojalla korvaava todistus, voidaan suorittaa kielilisänä 30 euroa kuukaudessa hyvästä suullisesta taidosta tai 40 euroa kuukaudessa hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta. Sellaiselle edellä mainitulle virkamiehelle, joka erinomaisesti (aik. täydellisesti) hallitsee molemmat kotimaiset kielet (VNA 481/2003), voidaan kielilisänä suorittaa 60 euroa kuukaudessa. Kielilisää ei kuitenkaan suoriteta virkamiehelle, jonka päätehtäviin kuuluvat käännöstehtävät kotimaisten kielten välillä. (Palkkatekijätunnus: YK:02787, Prima: 1692) Kielitaitolisä Jos virkamiehelle kuuluvien tehtävien hoitamiselle on huomattavaa etua muun kuin suomen tai ruotsin kielen taidosta ja jos hän jatkuvasti joutuu kysymyksessä olevaa vierasta kieltä virantoimituksessa käyttämään, voidaan hänelle suorittaa kielitaitolisänä vieraan kielen - hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta 40 euroa kuukaudessa; taikka - hyvästä suullisesta tai kirjallisesta taidosta 30 euroa kuukaudessa kultakin kieleltä erikseen. Kielitaitolisää ei kuitenkaan suoriteta, jos viran tai toimen kelpoisuusehdot taikka virka tai toimi luonteensa puolesta edellyttää vieraan kielen taitoa. Virkatehtäviin liittyvästä vieraskielisen kirjallisuuden tai julkaisujen tutkimisesta kielitaitolisää ei suoriteta. (Palkkatekijätunnus: YK:02071, Prima: 1693)

14 SOVELTAMISOHJE 1. KIELILISÄ 1.1. Yleiset edellytykset Virasto tai laitos voi hakemuksesta suorittaa virkamiehelle kielilisää, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät - virka-alue on kaksikielinen - virkatehtävät luonteensa puolesta edellyttävät molempien kotimaisten kielten hallintaa, esim. asiakaspalvelu, puhelin- ja muu neuvonta - virkamies joutuu jatkuvasti (päivittäin tai vähintään yhtä useamman kerran viikossa) käyttämään molempia kotimaisia kieliä virantoimituksessa - tehtävien hoitamiselle on huomattavaa etua molempien kotimaisten kielten taidosta. Virkatehtäviin liittyvästä suomen- ja ruotsinkielisen kirjallisuuden tai julkaisujen tutkimisesta ei kielilisää suoriteta Vaadittava kielitaito ja sen osoittaminen Kielilisän maksaminen hyvän suullisen kielitaidon perusteella edellyttää, että asianomainen ammattialallaan hyvin ymmärtää ko. kielistä puhetta ja pystyy vaikeuksitta keskustelemaan kielellä erilaisissa tilanteissa. Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito edellyttää edellä sanotun lisäksi, että asianomainen pystyy vaivatta lukemaan ja ymmärtämään kirjoitettua tekstiä sekä pystyy myös kirjallisesti kieltä käyttämään virkatehtävien edellyttämällä tavalla. Kielitaito tulee osoittaa valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) säädetyillä valtionhallinnon kielitutkinnoilla (1 ja 2 ) taikka sen korvaavilla yleisillä kielitutkinnoilla siten kuin sanotun asetuksen :ssä on säädetty. Yleisten kielitutkintojen osalta käytössä on vuonna 2002 käyttöön tullut 6-portainen taitotasoasteikko, joka on korvannut aikaisemmin käytössä olleen 9- portaisen taitotasoasteikon. Jäljempänä mainittavat taitotasot tarkoittavat uuden järjestelmän mukaista taitotasovaatimusta. Ennen asetuksen (481/2003) voimaantuloa ( ) voimassa olleiden säännösten mukaisten kielitutkintojen ja niissä saatujen arvosanojen vastaavuudesta on säädetty asetuksen 22 :ssä. kielilisä hyvästä suullisesta taidosta - valtionhallinnon kielitutkinto: * hyvä tai erinomainen suullinen taito - yleinen kielitutkinto: * taitotaso vähintään 4 sekä puhumisesta että puheen ymmärtämisestä kielilisä hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta - valtionhallinnon kielitutkinto: * hyvä tai erinomainen suullinen taito ja hyvä tai erinomainen kirjallinen taito - yleinen kielitutkinto: * taitotaso vähintään 4 puhumisesta ja puheen ymmärtämisestä sekä kirjoittamisesta ja tekstin ymmärtämisestä (siis kaikista vähintään taitotaso 4, jos on yksikin pienempi niin vaatimus ei täyty) kielilisä molempien kotimaisten kielten erinomaisesta hallitsemisesta - valtionhallinnon kielitutkinto: * erinomainen suullinen taito ja erinomainen kirjallinen taito (so. täydellinen hallitseminen) - yleinen kielitutkinto: * taitotaso 6 puhumisesta ja puheen ymmärtämisestä sekä kirjoittamisesta ja tekstin ymmärtämisestä (siis kaikista taitotaso 6; jos on yksikin pienempi niin vaatimus ei täyty) Toisen kotimaisen kielen ymmärtämisestä (valtionhallinnon kielitutkinto) tai puheen ja tekstin ymmärtämisestä (yleinen kielitutkinto) kielilisää ei makseta. Anottaessa kielilisää virasto voi edellyttää, että todistus ei ole kahta vuotta vanhempi. Mikäli virkamiehelle on myönnetty kielilisä ennen tämän virkaehtosopimuksen voimaantuloa, niin voidaan hänelle myöntää entistä kielilisää vastaava kielilisä ilman että asianomainen virkamies esittää uuden todistuksen. Virasto voi vaatia todistuksen uusittavaksi, mikäli se harkitsee tähän olevan syytä.

15 2. KIELITAITOLISÄ 2.1. Yleiset edellytykset Kielitaidon tulee merkitä huomattavaa etua virkatehtävien hoidolle esimerkiksi ajan ja tai kustannusten säästymisen muodossa, esim. tulkin käytön tarpeettomuutta. Virkamies joutuu jatkuvasti ( päivittäin tai vähintään yhtä useamman kerran viikossa) käyttämään vierasta kieltä virkatehtävien hoidossa Vaadittava kielitaito ja sen osoittaminen Kielitaitolisää suoritetaan vieraan kielen * hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta, jos virkamies ymmärtää puhetta ja kirjoitusta asianomaisella kielellä ja osaa sitä käyttää suullisesti ja kirjallisesti siinä määrin hyvin kuin virkatehtävien hoito edellyttää Kielitaidon osoituksena tulee esittää yleisen kielitutkinnon todistus, jonka osakokeiden puhuminen ja puheen ymmärtämisen taitotason tulee olla vähintään 4 sekä kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen taitotason vähintään 4 * hyvästä suullisesta taidosta, jos virkamies ymmärtää puhetta asianomaisella kielellä ja osaa sitä käyttää siinä määrin hyvin kuin virkatehtävän suorittaminen edellyttää Kielitaidon osoituksena tulee esittää yleisen kielitutkinnon todistus, jonka osakokeiden puhuminen ja puheen ymmärtäminen taitotason tulee olla vähintään 4. * hyvästä kirjallisesta taidosta, jos virkamies ymmärtää asianomaista vieraskielistä tekstiä ja osaa sitä kirjoittaa siinä määrin hyvin kuin virkatehtävien suorittaminen edellyttää Kielitaidon osoituksena tulee esittää yleisen kielitutkinnon todistus, jonka osakokeiden kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen taitotason tulee olla vähintään 4 Virasto voi edellyttää, että kielitaitoa osoittava todistus ei ole kahta vuotta vanhempi. Virasto voi vaatia todistuksen uusittavaksi, mikäli se harkitsee tähän olevan syytä.

16 LIITE 3 TAULUKKOTARKISTUKSET T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN JA KO- KEMUSLISIEN YHTEISMÄÄRÄ KUUKAUDESSA, euroa LUKIEN Kokemuslisien lukumäärä PALKKAUS- LUOKKA T , , , , , ,04 T , , , , , ,04 T , , , , , ,29 T , , , , , ,35 T , , , , , ,73 T , , , , , ,98 T , , , , , ,23 T , , , , , ,21 T , , , , , ,03 T , , , , , ,13 T , , , , , ,03 T , , , , , ,46 T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN JA KO- KEMUSLISIEN YHTEISMÄÄRÄ KUUKAUDESSA, euroa LUKIEN Kokemuslisien lukumäärä PALKKAUS- LUOKKA T , , , , , ,06 T , , , , , ,51 T , , , , , ,66 T , , , , , ,61 T , , , , , ,02 T , , , , , ,89 T , , , , , ,37 T , , , , , ,65 T , , , , , ,83 T , , , , , ,36 T , , , , , ,78 T , , , , , ,49 KOROTUSVAIKUTUS PALKKALUOKITTAIN Kokemuslisien lukumäärä PALKKAUS- LUOKKA T 5 8,82 9,26 9,70 10,14 10,58 11,02 T 7 13,18 13,83 14,49 15,15 15,81 16,47 T 8 13,90 14,60 15,29 15,99 16,68 17,38 T 9 15,41 16,18 16,95 17,72 18,49 19,26 T 10 16,24 17,05 17,86 18,67 19,49 20,30

17 T 11 18,33 19,25 20,17 21,08 22,00 22,91 T 12 19,31 20,28 21,24 22,21 23,18 24,14 T 13 20,35 21,37 22,38 23,40 24,42 25,44 T 14 21,44 22,52 23,59 24,66 25,73 26,81 T 15 22,59 23,72 24,85 25,98 27,11 28,24 T 16 23,80 24,99 26,18 27,37 28,56 29,76 T 17 26,42 27,74 29,06 30,39 31,71 33,03 Korotus alentaa takuulisää koko määrällään.

18 LIITE LUKIEN T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUS- PALKAT KUUKAUDESSA, euroa PALKKAUS- LUOKKA T ,07 T ,10 T ,92 T ,70 T ,26 T ,67 T ,76 T ,27 T ,12 T ,20 T ,08 T ,67

19 LIITE LUKIEN T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN JA KOKE- MUSLISIEN YHTEISMÄÄRÄ KUUKAUDESSA, euroa PALKKAUS- Kokemuslisien lukumäärä LUOKKA T , , , , , ,59 T , , , , , ,38 T , , , , , ,90 T , , , , , ,13 T , , , , , ,83 T , , , , , ,09 T , , , , , ,20 T , , , , , ,59 T , , , , , ,40 T , , , , , ,00 T , , , , , ,10 T , , , , , ,84

20 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09)

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299551 PL 02 PR 201-212 VES 299351 PL 01 PR 102-112 VES 299751 PL 01-05 PR 101-504 VES 299251 PL 01 PR 102-112 VES 290851 PL 01 PR 102-107 1 Sopimuksen perusteet OPETUS-

Lisätiedot

Kooste valtion virka- ja työehtosopimuksista sekä eräistä muista sopimuksista sopimuskaudelle 1.4.2014-31.1.2017

Kooste valtion virka- ja työehtosopimuksista sekä eräistä muista sopimuksista sopimuskaudelle 1.4.2014-31.1.2017 Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos EiM 6.2.2014 Kooste valtion virka- ja työehtosopimuksista sekä eräistä muista sopimuksista sopimuskaudelle 1.4.2014-31.1.2017

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 25.10.2013 14:30 1 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 1 Neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimukseksi 30.8.2013 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta oikeusministeriössä, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, Tietosuojavaltuutetun toimistossa, Konkurssiasiamiehen toimistossa, Onnettomuustutkintakeskuksessa,

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia 232/1410/2005-14.3.2005 Pöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä helmikuuta 2005 puolustusministeriön sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä koskien osapuolten välillä solmitun työehtosopimuksen piirissä

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005 HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n välillä

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 22.12.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin.

Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 22.12.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin. Pöytäkirja on laadittu 15 päivänä maaliskuuta 2013 oikeusministeriön sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä käydystä, valtiovarainministeriön

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001 Sisältöalue Nimikirja Säännökset joihin määräysten/ohjeiden antaminen perustuu Nimikirjalaki 12 2 momentti Nimikirja-asetus 13 Kohderyhmät

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan.

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan. 1 YLEINEN OSA YLEINEN OSA I LUKU SOVELTAMINEN 1 (1) Soveltamisala Tätä työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen,

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTYTES Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2012 2013 PTYTES 2012 2013 Allekirjoituspöytäkirja LUKU 1 Yleinen osa LUKU 2 Palkkaus LUKU 3 Työaika LUKU 4 Vuosiloma LUKU 5 Työloma LUKU 6

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 31.10.2007

VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 31.10.2007 VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 31.10.2007 1 SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden

Lisätiedot