VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA"

Transkriptio

1 VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA Äidinkielen kerho Nina Holmström Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + Lastentarhanopettajan kelpoisuus

2 TIIVISTELMÄ Nina Holmström. Venäjänkielisten lasten äidinkielen tukeminen päiväkodissa. Äidinkielen kerho. Helsinki, kevät 2009, 48s, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + lastentarhanopettajan kelpoisuus Tämä opinnäytetyö on produktio, joka toteutettiin eräässä Vantaan kaupungin päiväkodissa. Produktion tavoitteena oli kehittää kerhotoimintaa, joka tukisi venäjänkielisten lasten äidinkielen säilymistä ja kehitystä. Produktion tuotoksena oli Äidinkielen kerho, jota toteutettiin viikoittain yhdeksän kertaa syksyllä Kerhoon osallistuivat kolme kuusivuotiaat venäjänkieliset lapset. Opinnäytetyössä kuvataan Äidinkielen kerhon suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Kerhokertojen arvioinnissa käytettiin osallistuvaa havainnointia ja palautetta lapsilta. Keinona äidinkielen tukemisessa käytettiin venäjänkielisiä leikkejä, pelejä ja satuja. Myös vuorovaikutus lasten kanssa oli lasten äidinkielen tukemista. Äidinkielen kerhokerrat koostuivat alkupiiristä, muutamasta toimintatuokiosta ja loppulaulusta. Jokaisella kerhokerralla oli oma aihe. Kerhokerran jälkeen lapset arvioivat toimintaa värittämällä mielipidettään parhaiten kuvaavan kasvokuvan, hymynaaman. Produktion toteutuksessa yhteistyökumppaneita olivat venäjänkieliset lapset, heidän vanhempansa, toimintayksikön esimies, kerholaisten päiväkotiryhmien henkilökunta ja päivähoidon alueen varhaiskasvatuspäällikkö. Päiväkodin esimiehen kanssa käydyt keskustelut auttoivat opinnäytetyön etenemisessä. Lasten vanhempien myönteinen suhtautuminen Äidinkielen kerhoon mahdollisti produktion toteuttamisen. Äidinkielen kerhotoiminnassa tuotettu materiaali on kasvatusammattilaisten käytössä opinnäytetyön valmistumisen myötä. Esim. venäjänkieliset lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja kieliavustajat voivat käyttää sitä omassa työssään. Asiasanat: produktio, äidinkielen kerho, maahanmuuttajataustainen, lapset, päiväkoti

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LAPSEN KAKSIKIELISYYDEN KEHITTYMINEN Äidinkieli ja sen kehityksen tukeminen Kaksikielisyys MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS Maahanmuuttajataustaisten lasten kaksikielisyyden tukeminen päivähoidossa Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen tukeminen päivähoidossa OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU Opinnäytetyön idea ja käynnistyminen Moniku-hanke Opinnäytetyö aikajanana OPINNÄYTETYÖN YHTEISTYÖKUMPPANIT VENÄJÄNKIELINEN KERHO LASTEN ÄIDINKIELEN KEHITYKSEN TUKENA Äidinkielen kerhon lähtökohta Äidinkielen kerhokerrat Ensimmäinen kerhokerta. Pensseli on sininen Toinen kerhokerta. Minä rakastan äitiä Kolmas kerhokerta. Nyt juostaan, hypitään ja pysähdytään Neljäs kerhokerta. Neliö + kolmio = talo Viides kerhokerta. Mummoni tekemä täytekakku on paras Kuudes kerhokerta. Tässä on puita, kukkia ja puro Seitsemäs kerhokerta. Minä voitin! Kahdeksas kerhokerta. Onko se takki? Yhdeksäs kerhokerta. Miksi kerho loppuu? KERHOTOIMINNAN ARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT Osallistuva havainnointi Lasten palautteet...38

4 8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS POHDINTA Ryhmän ohjaajana toimiminen Sosiaalialan ammattilaisena...44 LÄHTEET...47 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3

5 1 JOHDANTO Venäjänkielinen väestönosa Suomessa kasvaa. Väestörekisterikeskuksen tilastojen mukaan vuodenvaihteessa Suomessa asui äidinkieleltään venäjänkielistä henkilöä, joista alle 14-vuotiaita lapsia ja nuoria oli Rädyn (2002, ) mukaan äidinkielen hallinta on perusta uuden kielen oppimiselle. Parhaiten valtakielen oppivat lapset, jotka osaavat hyvin omaa äidinkieltä. Äidinkielen kehittämisen päämääränä on tasapainoinen yksilö, jolla on vahva itsetunto ja joka hyväksyy oman identiteettinsä ja vanhempiensa taustan. Mielestäni suomalaisissa päiväkodeissa venäjäkielisten lasten äidinkieltä ei tueta tarpeeksi. Joissakin päiväkodeissa lasten apuna käytetään venäjänkielisiä avustajia, jossakin venäjänkieliset lastentarhanopettajat kiertävät viikon aikana useissa päiväkodeissa. Tällä tavalla venäjänkielisten lasten äidinkielen tukeminen jää vähäiseksi eikä ole mahdollista luoda hyvää ja turvallista lapsi aikuissuhdetta. Suomalais-venäläisissä päiväkodeissa tilanne on parempi. Niissä opetus tapahtuu sekä suomen että venäjän kielellä. Suomalais-venäläisiä päiväkoteja on vähän, eikä edes kaikilla pääkaupunkiseudun alueilla niitä ole, pienemmistä paikkakunnista puhumattakaan. Suuri osa venäjänkielisistä lapsista on oman asuinalueen kunnallisessa päivähoidossa. Olisikin löydettävä uusia toimintatapoja venäjänkielisten lasten äidinkielen tukemiseksi. Omakielisten kerhojen pitäminen lasten äidinkielellä on yksi tapa tukea näiden lasten äidinkielen säilymistä ja kehittymistä ja auttaa heitä myös kohti kaksikielisyyttä. Eräässä vantaalaisessa päiväkodissa produktiona toteutettu opinnäytetyöni on pieni, mutta tärkeä askel, kun etsitään keinoja lapsen kaksikieliseksi kasvun tukemiseen.

6 Kerhon toiminnan suunnittelun ja ryhmän ohjaamisen myötä myös ammatillinen osaamiseni sosionomina kehittyi ja sain lisää valmiuksia toimia kasvatustyössä päiväkodissa. Lasten venäjänkielen tukeminen koskee minua myös henkilökohtaisesti: kaksi lastani (toinen päiväkoti-ikäinen ja toinen koululainen) ovat kehittymässä kaksikielisiksi.

7 7 2 LAPSEN KAKSIKIELISYYDEN KEHITTYMINEN 2.1 Äidinkieli ja sen kehityksen tukeminen Äidinkieli on se kieli, jonka ihminen on oppinut ensiksi ja johon hän samastaa itsensä. Äidinkieli on juuremme, äidinkieli on avain itseemme. (Skutnabb Kangas 1988, 38, 51.) Äidinkieli on tunnekieli. Omat ajatukset ja tunteet osataan ilmaista täsmällisimmin omalla äidinkielellä. Äidinkielellä tunnistamme helpommin puhujan tavoittelemat sävyt: huumorin, ironian tai muodollisuuden. Äidinkielellä pystyy parhaiten nauttimaan lukemisesta tai teatterista. Äidinkieli on tiedon, ajattelun ja luovuuden kieli. Samalla se on myös side omiin juuriin yhdysside vanhempiin, isovanhempiin, kotimaahaan ja kulttuuriin. (Räty 2002, 154.) Oman kulttuurin tuntemus kohottaa itsetuntoa ja auttaa myös paremmin ymmärtämään toisia kulttuureja ja ajattelutapoja. (Marttinen & Tuomarila 1996, 30.) Äidinkieli on edellytys syvällisiin elämyksiin ja rikkaisiin kokemuksiin. Se on niin ikään merkityksellinen minäkuvan ja identiteetin kehittymisen kannalta. Hyvä äidinkielen taito lisää lapsen itsekunnioitusta ja on kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen väline. Sosiaalinen kanssakäyminen helpottuu, kun lapsi osaa ilmaista itseään ja jäsentää ajatuksiaan omalla tunne- ja ajattelukielellään. Äidinkielen taito on sidoksissa myös lapsen myöhempään koulumenestykseen ja onnistumiseen aikuiselämässä. (Marttinen & Tuomarila 1996, 30.) Kielen avulla luomme yhteyden, ilmaisemme itseämme, kuvailemme ja kerromme, puhumme siitä, mikä on tässä ja nyt, mikä oli silloin ja sen jälkeen. Voimme järjestellä ja ohjailla omaa ja muiden tekemistä ja ajattelua. Voimme hankkia itsellemme tietoa, pohdiskella ideoita ja käsityksiä. (Naucler; Welin & Ögren 1996, 23.) Ensimmäisen polven maahanmuuttajat säilyttävät useimmiten hyvin äidinkielensä, mutta heidän lapsensa tarvitsevat järjestelmällistä tukea oman äidinkielen säilyttämiseksi. On tärkeä, että vanhemmat käyttävät johdonmukaisesti lastensa kanssa omaa äidinkieltään eivätkä esim. sekoita eri kieliä. Joidenkin maahanmuuttajavanhempien on vaikea ymmärtää, miten tärkeä on opettaa ja puhua lapsille omaa kieltä. Heillä ei ehkä ole voimia tai taitoa opettaa lapselle

8 8 äidinkieltä suomenkielisessä ympäristössä. Onkin hyvä, jos neuvolan, päiväkodin tai koulun työntekijät tukevat ja kannustavat perhettä oman kielen käytössä. (Räty 2002, 155.) Vanhempien ei tulisi koskaan unohtaa sitä, että he ovat itse äidinkielensä asiantuntijoita, ja näin ollen heillä on paljon annettavaa pienelle lapselle. Lapsi oppii suurimman osan kielestään keskustellessaan vanhempiensa, sisarusten ja muiden hänelle tärkeiden henkilöiden kanssa. (Arnberg 1987, 111.) Natasha Petrellin (2007, 18) mukaan lasten vanhemmat pitääkin saada ymmärtämään oman äidinkielen tukemisen tärkeys ja yhdessä miettiä, miten sekä äidinkielen että suomen kielen oppimisesta pidetään huolta. On tapauksia, joissa vanhemmat kiinnittävät huomiota vain suomen oppimiseen eivätkä ymmärrä oman äidinkielen tärkeyttä. Jotta lapsi aidosti oppisi toista kieltä, täytyy kuitenkin oman äidinkielen olla vahva. Äidinkielen kehittämisen päämääränä on tasapainoinen yksilö, jolla on vahva itsetunto ja joka hyväksyy oman identiteettinsä ja vanhempiensa taustan. (Räty 2002, 155.) Äidinkielen hallinta on myös perusta uuden kielen oppimiselle. Parhaiten valtakielen oppivat lapset, jotka osaavat hyvin omaa äidinkieltään. Enemmistökielinen opetus ei yksistään riitä turvaamaan lasten enemmistökielen hallintaa, vaan tarvitaan myös äidinkielistä tukea ja ohjausta. (Räty 2002, 156.) Kieli on tärkeä kaikessa oppimisessa; tiedot hankitaan ja varastoidaan muistiin kielen välityksellä. Kieli lisää ajattelunnopeutta. Hyvin äidinkieltään osaavat lapset ovat omaksuneet myös useita vieraita kieliä ja he menestyvät opinnoissa. (Monitori 2007, 23.) 2.2 Kaksikielisyys Hassisen (2005) mukaan kaksikielinen ihminen on henkilö, joka on omaksunut kaksi kieltä kasvu- tai asumisympäristössään ja käyttää kieliään päivittäin lähes äidinkielen tasolla. Kaksikielisyys on sitä, että ihminen pystyy aktiivisesti puhu-

9 9 maan, ymmärtämään ja ajattelemaan kahdella kielellä ja automaattisesti vaihtamaan niitä, vaikka samantasoista osaamista molemmissa kielissä ei olekaan saavutettu. (Hassinen 2005, 9, 21.) Skutnabb-Kangas (1988) määrittelee kaksikielisyyden seuraavasti: Kaksikielinen on ihminen, joka on oppinut kaksi kieltä perheessä syntyperäisiltä puhujilta ja on käyttänyt kahta kieltä rinnakkain kommunikaation välineinä alusti asti. (Skutnabb-Kangas 1988, 63.) Kaksikieliset lapset oppivat kielensä kahdella eri tavalla. Kielet opitaan joko samanaikaisesti, jolloin oppiminen alkaa melkein välittömästi syntymän jälkeen, tai ne opitaan peräkkäin. Jos lapselle aletaan opettaa kahta kieltä ennen kolmen vuoden ikää, puhutaan kahden kielen oppimisesta samanaikaisesti. Kaksikieliseksi voidaan kehittyä, vaikka molempia kieliä ei opittaisikaan heti syntymästä lähtien. Kahden kielen oppiminen on enemmänkin riippuvainen siitä, kuinka suopeasti lapsen ympäristö suhtautuu kahden kielen oppimiseen ja molempien kielten jatkuvaan käyttöön. (Arnberg 1987, 65.) Perheissä, joissa molemmat vanhemmat käyttävät vähemmistökieltä, lapset saavuttavat kaksikielisyytensä oppimalla kieli kerrallaan. He kuulevat vähemmistökieltä kotonaan ja oppivat toisen kielensä (yleensä enemmistökielen) myöhemmin esim. hoitopaikassaan tai kun he alkavat leikkiä muiden lasten kanssa kodin ulkopuolella. Kun lapsi oppii yhden kielen kerrallaan, hänen ympäristössään on yleensä puhuttu vain tätä kieltä siihen asti, kun hän on noin kolmivuotias. Lapset voivat myös joutua oppimaan uuden kielen opittuaan jo puhumaan äidinkieltään, kun perhe muuttaa asumaan vieraaseen maahaan. (Arnberg 1987, ) Lapsi oppii äidinkielensä elävässä vuorovaikutuksessa, ensin tunnetasolla ja vasta myöhemmin älyllisenä toimintana. Toista kieltä opetetaan usein juuri päinvastaisessa järjestyksessä, ensin älyllisenä ja vain harvoin emootiotasolla, jolloin uusi kieli saattaa olla sujuvaa, mutta sisällöllisesti tyhjää. Kaksikielisen opetuksen avulla, jossa lasta ei hukuteta vieraaseen kieleen, on mahdollista saavuttaa kummassakin kielessä tasapainoinen kaksikielisyys. (Marttinen & Tuomarila 1996, ) Koppisen, Lyytisen ja Rasku-Puttosen (1989) mukaan toisen kielen oppimista edistävät seuraavat kieliympäristöön liittyvät seikat: lap-

10 10 sen äidinkieli on valtakieltä ja /tai lapsen äidinkielellä on korkea status, lapsen vanhemmilla on suhteellisen korkea sosio- ekonominen asema, lapsen vanhemmat (ja lapsi) ovat vapaaehtoisesti valinneet kaksikielisen ympäristön ja lapsen äidinkielen oppimista tuetaan systemaattisesti: hän saa jatkuvasti opetusta myös omalla äidinkielellään. (Koppinen, Lyytinen & Rasku-Puttonen 1989, 88.) Kasvaessaan kaksi- tai monikieliseksi ja -kulttuuriseksi lapsi joutuu suorittamaan valintaa kielen ja kulttuurin välillä. Se, näkeekö yhteiskunta kaksi- tai monikielisyyden ja -kulttuurisuuden rikkautena vai ongelmana, vaikuttaa voimakkaasti lapsen identiteetin kehittymiseen sekä siihen, voiko hänelle kehittyä ehyt kaksoisidentiteetti ja toteutuuko kaksi- tai monikielisyys toivotulla tavalla. Todellisen kaksoisidentiteetin voi katsoa onnistuneen vasta silloin, kun lapsi voi aikuisena olla osallinen ja tuntea toimivansa pätevästi molemmissa kielissään ja kulttuureissaan. (Marttinen & Tuomarila 1996, 32.) Hilma Bukarevan (2007) mukaan kielen kehittymiselle on äärimmäisen tärkeä se, että kieli ei ole lapselle vain oppiaine vaan väline, jonka avulla hän voi kokea iloa, saada osakseen tunnustusta muilta, ratkaista tärkeitä tehtäviä. Olisi ihanteellista, jos lapsen koko ympäristö tukisi häntä käyttämään molempia kieliään. Tärkeä on osoittaa arvostusta lapsen kieltä ja kulttuuria kohtaan. (Monitori 2007, 23.)

11 11 3 MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS Monikulttuurisuudella tarkoitetaan eri kulttuurien vastavuoroisuutta ja tasavertaista rinnakkaiseloa. Monikulttuuriset lapset ja perheet puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Monikulttuurinen varhaiskasvatus tukee monikulttuurista lasta ja lapsen perhettä kasvamaan kahden kulttuurin kansalaisiksi, tukee monikulttuurisen lapsen kasvua kaksikieliseksi, sekä vahvistaa kaikkien lasten kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. (Varttua 2009). Monikulttuurisuus on osa pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen päivittäistä arkea. Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on lapsia, perheitä ja työntekijöitä monista eri kulttuureista ja kuntien järjestämässä päivähoidossa puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi yli 70 eri kieltä. Maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaalinen hyvinvointi sekä kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan, kieleen, ja kulttuuriin ovat siten yksi varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen tärkeä tehtävä. (Järvi 2007, 7.) 3.1 Maahanmuuttajataustaisten lasten kaksikielisyyden tukeminen päivähoidossa Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta. (Laki lasten päivähoidosta 1973, 1.luku.) Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada

12 12 vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. (Suomen perustuslaki 1999, 2. luku.) Hassisen (2005, 143) mukaan pienen lapsen kehityksen tärkein vaikuttaja on lähiympäristö: koti ja perhe. Päivähoito puolestaan tarjoaa toisenlaista tukea lapsen kehitykseen, kun lapsi pääsee oppimaan sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa leikin ja toiminnan avulla. Päivähoidon tavoitteena on lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin vahvistaminen siten, että otetaan huomioon sekä lapsen yksilölliset että yhteiskunnan tarpeet. Päivähoidon tärkeä tehtävä on myös maahanmuuttajalasten kotoutuminen. Yhteiskunnan hyvinvointi riippuu siitä, miten hyvin maahanmuuttajat kotoutetaan Suomeen. Toimivan kaksikielisyyden mahdollistaminen on kotoutumisprosessin avainasioita. Vanhempia kannustetaan tukemaan kaikkein keinoin kotona äidinkieltä. Päivähoidon tehtävänä katsotaan olevan lapsen suomen kielen taidon kehittäminen ja siten toimivan kaksikielisyyden saavuttaminen. Varhaiskasvatussuunnitelman linjaus on, että vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Varhaiskasvatuksessa lasta rohkaistaan käyttämään omaa äidinkieltään. Vanhempien ja lapsen äidinkielisen kasvuympäristön tietoa ja osaamista hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen tukemisessa myös varhaiskasvatuksessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2009.) Kielivähemmistöihin kuuluvilla perheillä on kuitenkin hyvin erilaiset elämäntilanteet ja mahdollisuudet turvata lapsensa äidinkielen taito. Siksi päivähoidon tehtävänä on tukea ja motivoida vanhempia ylläpitämään ja kohentamaan lapsen äidinkielen taitoa. (Marttinen & Tuomarila 1996, 31.) Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Tarja Kahiluoton mukaan pääkaupunkiseudulla puhutaan noin 80 kieltä. Palvelujärjestelmämme ei pysty kaikille antamaan tukea omalla äidinkielellä, sillä ei voida olettaa, että jokaiseen kieleen löytyisi pätevä opettaja. Lapsen vanhemmat pitääkin saada ymmärtämään oman äidinkielen tukemisen tärkeys ja yhdessä miettiä, miten sekä äidinkielen että suomen tai ruotsin oppimisesta pidetään huolta. On tapauksia, joissa van-

13 13 hemmat kiinnittävät huomiota vain suomen tai ruotsin oppimiseen eivätkä ymmärrä oman äidinkielen tärkeyttä. Jotta lapsi aidosti oppisi toista kieltä, täytyy kuitenkin oman äidinkielen olla vahva. Pitää myös miettiä voidaanko päivähoidossa tukea jotenkin myös äidinkieltä, jos päivähoidossa sattuu olemaan senkielisiä työntekijöitä tai onko etnisiä järjestöjä, jotka voisivat olla mukana äidinkielen tukemisessa. (Petrell 2007.) Päivähoitoon tulisi tavoitteellisesti palkata monikielistä ja -kulttuurista hoito- ja kasvatushenkilöstöä. Tämä tukee lapsen oman äidinkielen ja identiteetin kehittymistä. Toiminta tulee järjestä siten, että lapsi voi ja saa puhua omaa äidinkieltään muulloinkin kuin vain sitä varten suunnitteluissa äidinkielen tuokioissa. Muista kulttuureista tulleet henkilökunnan edustajat toimivat osaltaan myös kulttuuritulkkeina muun henkilöstön ja vanhempien välillä. (Järvi 2007, 12.) Oman äidinkielen opettajat voivat toimia siltana päivähoidon ja lapsen vanhemman välillä, koska he yleensä tuntevat riittävästi molempia kulttuureja. (Marttinen & Tuomarila 1996, 31.) Lasten, heidän perheidensä ja monikielisten ja -kulttuuristen työntekijöiden kulttuurien tulee näkyä ja kuulua päiväkodin arkipäivässä eri kielinä, tapoina, tavaroina, lauluina, makuina ja tarinoina. Monikulttuurisessa päiväkodissa on useita erilaisia tapoja toteuttaa toimintaa ja käsitellä aihekokonaisuuksia. Jotta lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tukeminen konkretisoituisi päiväkodissa, pitää myös vanhemmat saada mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vanhempia voi pyytää päiväkotiin kertomaan omasta kulttuuristaan ja sen tavoista sekä lapsille että henkilökunnalle. Erilaiset juhlat, tapahtumat ja teemapäivät tarjoavat mahdollisuuden eri kulttuurien esittelyyn. Vanhemmille voi myös tarjota mahdollisuutta käyttää päiväkodin tiloja erilaisten kerhojen ja vanhempaintoimikuntien perustamiseen ja käyttöön. Lapsen oman äidinkielen opettaminen voi tapahtua yhteistyössä lähikoulun kanssa niin, että lapset osallistuvat koululla järjestettävään kotikielen opettamiseen. (Järvi 2007, )

14 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen tukeminen päivähoidossa Kielen kehityksen tukeminen on yksi keskeisimmistä varhaiskasvatuksen osaalueista. Vahvimmin juuri kielen kautta kasvava lapsi vähitellen omaksuu tunteidensa ilmaisun, ajattelunsa kiteyttämisen ja keinot olla yhteydessä muiden kanssa. Kieli kantaa aikaisempien sukupolvien elämänkokemusta. Ihminen syntyy ensin bioloogisesti ja sitten kulttuurisesti. Kieli luo siteen yhteisöön, ja samalla kielen ja ilmaisun puutteet voivat olla keskeinen osatekijä syrjäytymisessä. Suomen muuttuessa nopeasti monikulttuurisemmaksi on opittava tukemaan maahan muuttaneiden uusien asukkaiden kielen omaksumista. Maahanmuuttajille suomen kieli on avain yhteiskuntaan sisään pääsemiselle. (Vantaan kaupunki, Varhaiskasvatus 2007, 3.) Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten mahdollisuutta oppia suomea toisena kielenään luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Toisella kielellä tarkoitetaan kieltä, jota opitaan kohdekielisessä ympäristössä, mutta se ei ole puhujan äidinkieli. Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen keskeisenä tehtävänä varhaiskasvatuksessa on kehittää kokonaisvaltaisesti lapsen suomen kielen taitoa ja kielellistä tietoisuutta niin, että hän pystyy ilmaisemaan itseään, ymmärtää ja tulee ymmärretyksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. S2 opetus tukee kaksikielistä identiteettiä ja yhdessä äidinkielen kehittymisen kanssa vahvistaa lapsen toiminnallista kaksikielisyyttä. (Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2)- suunnitelma 2005, 4, 9.) Kielellisen tietoisuuden tavoitteena on herättää ja lisätä lapsen mielenkiintoa suullisen ja kirjoitetun kielen havainnointiin ja tutkimiseen. Kielellinen tietoisuus kehittyy loruilemalla, riimittelemällä, kielellä leikkimällä ja tutustumalla kirjoitettuun kielimuotoon. Kuuntelemalla ympäristönsä puhetta lapsi oppii käyttämään kieltä monenlaisissa tarkoituksissa ja tehtävissä. Kielellisen tietoisuuden kehittymistä tuetaan keskustelemalla lapsen kanssa, kuvia katselemalla ja keskustelemalla niistä, lukemalla lapselle ja käsittelemällä luettua yhdessä lapsen kanssa ja hänen ehdoillaan. (Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) suunnitelma 2005, 9.)

15 15 S2 opettajan tehtävänä on herättää lapsen kiinnostus suomen kieltä kohtaan ja tukea lapsen kielen oppimista erilaisten opetusmenetelmien avulla. Kielen oppimisen lähtökohtana ovat lapselle luontaiset, läheiset ja mielenkiintoiset asiat. Oppimisympäristön tulee tukea lapsen kielen oppimista. Suomen kielen opettamisella tuetaan monikielisen ja -kulttuurisen lapsen integroitumista vertaisryhmään täysivaltaiseksi jäseneksi. Valmius ja rohkeus käyttää suomen kieltä eri tilanteissa ja eri ihmisten seurassa antaa lapselle itseluottamusta ja saa hänet tuntemaan itsensä kykeneväksi toimimaan ryhmässä. (Jauhola; Bisi; Järvi & Rusama 2007, 29.) Hassisen (2005) mielestä päivähoidolla pystytään vaikuttamaan monikielisen lapsen kehitykseen tukemalla suomen kielen ja kulttuurin omaksumista, antamalla mahdollisuuden äidinkielen oppimiseen, rakentamalla yhteistyötä vanhempien kanssa ja auttamalla perhettä kotoutumisessa. (Hassinen 2005, 146.)

16 16 4 OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU 4.1 Opinnäytetyön idea ja käynnistyminen Opinnäytetyöni idea syntyi keväällä Olin harjoittelujaksolla eräässä vantaalaisessa päiväkodissa, jossa somalialainen kieliavustaja piti somalialaisille päiväkotilapsille äidinkielen kerhoa. Seuratessani kerhoa muutaman kerran minulle syntyi idea opinnäytetyöni aiheesta. Koska äidinkieleni on venäjä, päätin hyödyntää sitä pitämällä äidinkielen kerhoa venäjänkielisille lapsille eräässä toisessa päiväkodissa Vantaalla. Syksyn 2008 harjoittelupaikka oli varattu minulle jo syksyllä 2007 eräästä Vantaan kaupungin päiväkodista. Otin yhteyttä tämän päiväkodin esimieheen, joka oli lupautunut myös harjoitteluohjaajaksi. Kerroin hänelle aikomuksistani opinnäytetyöni suhteen ja keskustelimme mahdollisuudesta toteuttaa suunnitelmani harjoittelun aikana. Päiväkodin esimiehen mielestä minun ajatukseni äidinkielen kerhosta venäjänkielisille lapsille oli hyvä. Päiväkodin maahanmuuttajataustaisista lapsista melkein kaikki olivat venäjänkielisiä. Päiväkodin esimies kertoi minulle, että Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa on käynnistymässä projekti, jonka nimi on Innostu kielestä. Esimiehen mukaan opinnäytetyöni aihe, venäjänkielisten lasten oman äidin kielen tukeminen, liittyi tämän projektin tavoitteisiin. Keväällä 2008 Vantaalla käynnistynyt Innostu kielestä -projekti kesti kevääseen Kehittämisen välineenä oli painopisteajattelu ja painopistealueena oli kielellisen kehityksen tukeminen päivähoidossa. (Vantaan kaupunki, Varhaiskasvatus 2007, 4, 6.) Projektilla oli kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli henkilökunnan osaamisen lisääminen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten suomi toisena kielenä -opetuksessa ja lasten oman äidinkielen kehityksen tukemisessa. Toisena tavoitteena oli yhteistyön kautta lisätä vanhempien tietoisuutta ja roolia lasten kielen kehityksen turvaamisessa, huomioiden erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaiset vanhemmat, jotka ovat avainasemassa lastensa äidinkielen oppimisessa. (Vantaan kaupunki, Varhaiskasvatus 2007, 11.)

17 17 Päiväkodin esimies kertoi keskustelussamme, että päiväkodissa aiotaan suunnitella ja pitää venäjänkielisille lapsille suomen kielen (S2) kerhoa, joka liittyi myös Innostu kielestä -projektiin. Projektin taustalla on se tosiasia, että eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten osuuden kasvaminen suomalaisessa yhteiskunnassa ja päivähoidossa on asettanut uusia haasteita myös varhaiskasvatukselle. Kielen omaksumisen periaatteet ovat luonnollisesti samat äidinkielestä riippumatta. Niinpä kielellisen kehityksen tukemisen projektissa samalla viedään eteenpäin suomi toisena kielenä -opetusta. On myös perehdyttävä työmenetelmiin, joilla voidaan tukea erikielisten lasten oman äidinkielen omaksumista. Tämän kysymyksen käytännön toteutus on toistaiseksi jäänyt liian vähäiselle huomiolle. Tavoitteena on hyvän kaksikielisyyden saavuttaminen. Myös valtaväestön lapset hyötyvät joutuessaan kohtaamaan muita kieliä käyttäviä lapsia jo varhain. Innostu kielestä painopistetyöskentelyssä hyödynnettiin laajasti Moniku-hankkeen materiaaleja. (Vantaan kaupunki, Varhaiskasvatus 2007, 11.) Päiväkodin esimies hyväksyi opinnäytetyöni tekemisen päiväkodissa ja me allekirjoitimme opinnäyteyhteistyösopimuksen. 4.2 Moniku-hanke Pääkaupunkiseudun sosiaalialan SOCCAssa toimi vuosina Moniku -hanke eli Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa. Hanke yhdisti pääkaupunkiseudun kunnat Espoon, Helsingin, Kauniaisen ja Vantaan seudulliseen yhteistyöhön, jonka päätavoitteena oli pääkaupunkiseudun monikulttuurisen varhaiskasvatuksen toimintamallin laatiminen sekä yhteisten käsitteiden muodostaminen. (Järvi 2007, 3.) Moniku -hankkeen tavoitteena oli tuottaa pääkaupunkiseudun kunnille yhteinen strateginen toimintamalli sekä yhteiset käsitteet monikulttuurisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Toimintamalliin kuluvat:

18 18 kuntien monikulttuuristen varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen ja toteuttamisen suuntaviivat kasvatuskumppanuus ja lapsen oman äidinkielen tukeminen lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen vahvistamisen edistäminen erityisesti suomi toisena kielenä opettamista systematisoimalla varhaiskasvatushenkilöstön monikulttuurisen tietämyksen, osaamisen ja ammattitaidon vahvistaminen (Järvi 2007, 7.) Monikulttuurisen ladullisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta päivähoidon henkilöstön monikulttuuriset yhteistyötaidot ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen ovat tulleet tärkeäksi osaksi ammatillista osaamista. MONIKU -hankkeessa korostetaan henkilöstön kouluttamisen ja kulttuuritietoisuuden lisäämisen tärkeyttä. Sen kautta pyritään kulttuurisen osaamisen vahvistamiseen. Kulttuurikompetenssin lisääntyessä oletusten sijaan saadaan tosiasioihin pohjautuvaa tietoa. Tämän tiedon avulla osataan toimia tarkoituksenmukaisella tavalla yhteistyössä perheen kanssa. Sosiaalinen vahvistaminen monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa tarkoittaa, että vanhemmilla on mahdollisuus osallistua yhteistyöhön, henkilöstö toimii kumppanina vanhempien kasvatustyön tukena ja opettaa lapselle suomen kieltä ja kulttuuria. Näin lapsen identiteetti vahvistuu ja hän kykenee liittymään vertaisryhmään täysivaltaisena jäsenenä. (Moniku 2009.) 4.3 Opinnäytetyö aikajanana Ensimmäiseen palaveriin kokoonnuimme Kokoukseen osallistuivat päiväkodin johtaja, S2 kerhon opettaja ja minä. Ensimmäisessä palaverissa keskustelimme S2-kerhon opettajan kanssa yleisistä kerhoihin liittyvistä asioista: milloin pidetään kerhot, kuinka monta kertaa, minkä ikäiset lapset osallistuvat kerhoon. Sovimme myös seuraavasta palaverista Seuraava palaveri pidettiin niin kuin oli sovittu Siihen osallistuivat samat henkilöt. S2-kerhon opettaja ehdotti, että äidinkielen- ja S2-kerhoilla olisivat samanlaiset aiheet. Tällä tavalla äidinkieli tukisi lasten suomenkielistä sanavarastoa. Palaverissa sovimme, että äidinkielen kerho alkaa syksyllä harjoitteluni aikana ja kestää kaksi kuukautta. Päiväkodin esimies lupasi antaa minulle ensimmäisellä harjoitteluviikolla venäjänkielisten lasten ja heidän päiväkotiryh-

19 19 mänsä nimet anoin lupaa Korso Asolan alueen varhaiskasvatuspäälliköltä opinnäytetyöni toteuttamiseen ja sain häneltä myönteisen vastauksen. Harjoittelujakso alkoi Ensimmäisellä viikolla saatuani tietoa äidinkielen kerhoon osallistuvista lapsista (nimet, ryhmät ja ikä) aloitin kerhon järjestämisen. Yhteistyössä lasten ryhmien kasvattajien ja S2-opettajan kanssa valitsimme kerholle viikonpäivän ja ajan. Tämän jälkeen suunnittelin kerhokertojen toimintaa. Suunnitelmani mukaan kerhokertoja oli yhdeksän. Suunnittelin pitäväni niitä kerran viikossa iltapäivisin. Ensimmäisen kerhokerran pidin OPINNÄYTETYÖN YHTEISTYÖKUMPPANIT Opinnäytetyön tekemisessä yhteistyökumppaneita olivat lapset, lasten vanhemmat, toimintayksikön esimies ja lapsiryhmien henkilökunta. Myös Korso- Asolan alueen varhaiskasvatuspäällikkö kuuluu yhteistyökumppaneihin, koska hän antoi luvan opinnäytetyöni toteuttamiseen. Päivähoitoyksikön esimiehen kanssa keskustelimme venäjänkielisen kerhon pitämisen mahdollisuudesta. Hän oli todella kiinnostunut kerhon toteuttamisesta. Opinnäytetyöni alkuvaiheessa esimies osallistui palaveriin, jossa suunnittelimme S2-opettajan kanssa kerhokertojen aiheet. Sain esimieheltä venäjänkielisten lasten nimet. Pidin kerhokertoja harjoittelun aikana ja välillä pohdimme kerhokerroista nousevia asioita esimiehen kanssa. Nämä keskustelut tukivat opinnäytetyöni toteuttamista. Kerholaisten päiväkotiryhmien henkilökunta oli yhteistyökumppani siinä mielessä, että he huolehtivat siitä, että lapset pääsivät kerhoon sovittuna aikana (esim. syövät omassa ryhmässään välipalan ajoissa). Jos hakiessani lapsia, jotkut heistä eivät olleet vielä valmiita lähtemään, ryhmän aikuinen toi heidät kerhoon myöhemmin. Sovimme lapsiryhmien aikuisten kanssa käytännöllisistä asioista, esim. siitä, että autan lapsia pukemisessa ja saatan heidät ulos (jos ryhmä ul-

20 20 koilee). Henkilökunnan luvalla lainasin ryhmistä kerhotoimintaa varten tarvittavia esineitä (esim. kuvakortteja ja värikyniä). Lasten kanssa olin yhteistyössä siitä kuin hain heitä kerhoon siihen saakka kun luovutin heidät ryhmänsä kasvattajille. Kerholaisten vanhempien kanssa olin yhteistyössä niin, että ilmoitin heille kerhosta. Jotkut vanhemmat olivat yhteydessä minuun puhelimitse. Eräs perhe oli lomalla siihen aikaan, kun kerho alkoi. Äiti soitti minulle heidän palattuaan lomalta ja pyysi lupaa lapsensa osallistumiseen Äidinkielen kerhoon. Joskus tapasin vanhempia tuodessani lapset ryhmiin ja sain heiltä kiitoksia ja kannustusta kerhon pitämiseen. Viimeisen kerhokerran jälkeen lasten haun yhteydessä vanhemmat kiittivät minua kerhosta. 6 VENÄJÄNKIELINEN KERHO LASTEN ÄIDINKIELEN KEHITYKSEN TUKENA 6.1 Äidinkielen kerhon lähtökohta Suunnittelin ja pidin syksyllä 2008 äidinkielen kerhon venäjänkielisille lapsille. Kerhokertoja oli yhdeksän. Venäjänkielisiä lapsia päiväkodissa oli seitsemän, iältään kolmesta kuuteen ja he olivat kolmesta eri ryhmästä. Kerhoon osallistuivat Hanna 6v, Kirill 6v, Mikko 5v, Anna 5v, Irina 4v, Tiina 3v ja Maija 3v. Kerhoon osallistuneiden lasten nimet on muutettu. Osa lapsista oli tuttuja toisilleen jo ennen Äidinkielen kerhon alkamista. Kolmevuotiaat Tiina ja Maija sekä neljävuotias Irina olivat samasta pienempien lapsiryhmästä. Esikoululaiset Hanna ja Kirill sekä viisivuotias Mikko olivat samasta isompien lapsiryhmästä. Vaikka Anna yksin omasta lapsiryhmästään osallistui kerhoon, Hanna, Kirill ja Mikko olivat hänelle tuttuja ulkoilun kautta. Kerholaisia yhdisti se, että kaikilla oli venäjä äidinkielenä. Kaikkien kerholaisten äidinkielen osaaminen oli ikänsä mukaista, paitsi Irinan puhe oli epäselvää ja ymmärtämisessä oli vaikeuksia. Isommat lapset Hanna ja Kirill olivat hiljaisempia ja rauhallisempia. He keskittyivät toimintaan hyvin. Tiina, Maija, Irina, Anna ja Mikko olivat puheliaampia ja vilkkaampia.

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Varkauden esikouluikäisten lasten vapaa-ajan vietto Kosunen Teija Tolvanen Marika Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA. Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille

JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA. Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille SISÄLLYS Alkusanat 3 Huomioitavaa 4 Keskustelukuvia tunteista 5 Tehtäviä 6 Tarinoita 8 Itsearviointi- ja tunneharjoituksia

Lisätiedot

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma kuntoutumiseen Tuija Ilvonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot