JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Vehkalahdentie 18 asemakaavamuutoksen hyväksyminen Siilaisen terveysaseman asemakaavamuutoksen hyväksyminen Vastaus valtuutettu Katja Asikaisen valtuustoaloitteeseen ilmaisesta ehkäisystä 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille joensuulaisille naisille 206 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston kokous Ilmoituksia lähiaikojen tapahtumista ja tilaisuuksista Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 16

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Bogdanoff Eero Heikura Aino Heinonen Eila Huovinen Tuija Ikonen Päivi Järvinen Anni Keskisalo Pentti Tahvanainen Ville Törmälä Anssi Wihonen Jussi Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Poissa Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Eila Heinonen pöytäkirjan tarkastaja Jussi Wihonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 200 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 201 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Eila Heinosen ja Jussi Wihosen.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 38/ /2013 KH 202 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjes tyk ses sä, ja että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia. Samalla kaupunginhallitus päättää panna ne täytäntöön ja tehdä sitä varten seuraa vat toimenpiteet ja ilmoitukset: 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 39 ja 40 :t eivät aiheuta toimenpiteitä. 41 Roope Tahvanaisen eronpyyntö kaupunginvaltuuston yydestä Ilmoitetaan asianosaisille ja tehdään merkintä luottamushenkilörekisteriin. 42 Ehdotus Heinävaaran osayleiskaavaksi Päätöksestä ilmoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja ra ken nusja ympäristölautakunnalle sekä lähetetään kaavan hy väk sy mis tä koske va päätös ja kaavakartta sekä -selostus mah dol li si ne lau sun toi neen ja muistutuksineen viivytyksettä Poh jois-kar ja lan elinkeino-, lii ken neja ympäristökeskukselle. Li säk si kaavan hyväksymistä kos ke vas ta pää tök ses tä ilmoitetaan kau pun ki ra ken ne yk si kön kaa voi tuk sen toimes ta viivytyksettä niil le viranomaisille, kunnan ille ja muis tutuk sen tehneille, jot ka ovat sitä pyytäneet kaavan ollessa näh tä vil lä. Sen jälkeen, kun kaavan hyväksymispäätös on saavuttanut lainvoiman, päätöksestä kuulutetaan siten kuin kunnalliset il moi tuk set julkais taan ja voimaan tullut kaava lähetetään Pohjois-Karjalan maanmittauslaitokselle ja Pohjois-Karjalan maa kun ta lii tol le. Elin keino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel le ja rakennus- ja ympäristölautakunnalle lähetetään il moi tus kaa van voimaantulosta. 43 Koivuvaaran tilan asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 44 Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 45 Mutalantie 19 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 46 Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen :t

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Päätöksestä ilmoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja ra ken nusja ympäristölautakunnalle sekä lähetetään kaavan hy väk sy mis tä koske va päätös ja kaavakartta sekä -selostus mah dol li si ne lau sun toi neen ja muistutuksineen viivytyksettä Poh jois-kar ja lan elinkeino-, lii ken neja ympäristökeskukselle. Li säk si kaavan hyväksymistä kos ke vas ta pää tök ses tä ilmoitetaan kau pun ki ra ken ne yk si kön kaa voi tuk sen toimes ta viivytyksettä niil le viranomaisille, kunnan ille ja muis tutuk sen tehneille, jot ka ovat sitä pyytäneet kaavan ollessa näh tä vil lä. Sen jälkeen, kun kaavan hyväksymispäätös on saavuttanut lainvoiman, päätöksestä kuulutetaan siten kuin kunnalliset il moi tuk set julkais taan ja voimaan tullut kaava lähetetään Pohjois-Karjalan maa kunta lii tol le. Elin kei no-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel le lähetetään ilmoi tus kaa van voimaantulosta. 47 Penttilänrannan kiinteistön kauppakirjan ehtojen lieventäminen Ilmoitetaan kaupunkirakenneyksikölle ja Rakennusliike Purmonen Oy:lle. 48 Vuoden 2015 talousarvion muutos Ilmoitetaan talous- ja strategiayksikölle. 49 Osavuosikatsaus Henkilöstöraportti vuodelta ja 50 :t eivät aiheuta toimenpiteitä 51 Valtuutettu Sampsa Jääskeläisen ynnä muiden valtuustoaloite patsaasta, muistomerkistä tms. karjalaisen populaarikulttuurin ja Ilosaarirockin historian kunnioittamiseksi Ilosaaressa Lähetetään vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Vehkalahdentie 18 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 1740/ /2013 KRAKLK Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin Penttilän (16) kaupunginosan kort te lin 1620 osaa, tilaa 29:30. Asemakaavamuutoksella muodostuu Joensuun kaupungin Penttilän (16) kaupun gin osan korttelin 1620 osa. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Asemakaavamuutos on lähtenyt liikkeelle Vehkalahdentie 18 maanomistajan aloit tees ta. Maanomistaja esitti asemakaavaa muutettavaksi niin, että tilalle 29:30 voitaisiin rakentaa nelikerroksinen asuinkerrostalo. Tilalla sijaitsee 1950 val mis tu nut rintamamiestalotyyppinen oma ko ti ta lo ja talousrakennus. Ym pä ristön sä puolesta tila soveltuu ker ros ta lo ra ken ta mi seen, koska se sijaitsee ker rosta lo alu eel la. Asemakaavamuutos on kaupungin tavoitteiden mukainen. Se tiivistää yh dyskun ta ra ken net ta, jolloin olemassa oleva kunnallistekniikka saadaan hyö dyn nettyä tehokkaammin ja asutus sijoittuu lähemmäksi olemassa olevia palveluita. Asemakaavan muutosalueelta kaupungin keskustaan on matkaa noin 2,5 ki lomet riä. Vehkalahden kauppa ja uimaranta sekä Pohjois-Karjalan am mat ti opiston Peltolankadun toi mi pis teet sijaitsevat nois 500 metrin säteellä. Kes kus sairaa laan on matkaa hieman yli kilometri. Naapurusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen. Asemakaavaluonnoksesta ei enää jätetty mielipiteitä. Asemakaavamuutoksen vireilletulovaiheessa jä tettiin kaksi mielipidettä. Maanomistajalta peritään maankäyttökorvaus, koska rakennusoikeus nousee yli 500 k-m 2. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / KS Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Vehkalahdentie 18 ase ma kaa va muu tok sen maan käyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le, pyytää lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas tuu alu eel ta, sekä mikäli asemakaavamuutosta vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausun nos sa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dot-

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus taa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Veh ka lahden tie 18 asemakaavamuutoksen. KH 203 Asemakaavan muutosehdotus oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukai ses ti julkisesti nähtävillä , eikä sitä vastaan jätetty muis tu tuksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue antoi lausuntonsa, eikä lausunnossa ollut huomautettavaa. Kaupunginjohtaja päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Veh ka lahden tie 18 asemakaavamuutoksen. Liitteet Liite 1 Kaavaselostus, Vehkalahdentie 18 Liite 2 Asemakaavakartta, Vehkalahdentie 18 Liite 3 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Vehkalahdentie 18 asemakaavan muutosehdotukseen Jakelu Kaupunginvaltuusto

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Siilaisen terveysaseman asemakaavamuutoksen hyväksyminen 4713/ /2014 KRAKLK Asemakaavamuutos koskee Noljakan (18) kaupunginosan korttelin 1803 tonttia nro 6. Asemakaavalla muodostuu Noljakan (18) kaupunginosan korttelin 1803 tontti 6. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Kaavamuutosalueella sijaitsee Siilaisen terveysasema osoitteessa Noljakantie 17 a, Joensuu. Tontin pinta-ala on m 2. Terveysasema on rakennettu vuon na 1982, eikä se täytä nykyvaatimuksia talotekniikan ja huonejärjestelyjen osal ta potilashuollon näkökulmasta. Alueen asemakaava on saanut lainvoiman Voimassa olevassa asemakaavassa terveysaseman tontin tont ti tehok kuus e=0,3, jonka mukaan tontille saa rakentaa k-m 2. Kerrosluku on kol me. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Siilaisen terveysaseman pe ruskor jauk sen ja laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Ter veys ase man yhteyteen rakennetaan monitoimikeittiö. Kaavamuutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta, koska terveysaseman laajen nus ja monitoimikeittiön rakentaminen ei ole mahdollista voi mas sa olevan ase ma kaa van rakennusoikeuden ja kerrosluvun puitteissa. Ase ma kaa va muu tokses sa kasvatetaan tonttitehokkuutta ja kerroslukua. Asemakaavassa osoitetaan alu eet rakentamiselle ja pysäköinnille sekä alueella olevalle en sim mäi sen maa ilma nso dan aikaiselle linnoitteelle. Kaavamääräyksellä turvataan linnoitteen säilyminen. Terveysaseman laajennuksen alle jää yksi linnoitteen osa. Mu seo viras to on ka joa mis lu pa ha ke muk ses ta antamassaan lausunnossa todennut, että Sii lai sen ter veys kes kuk sen itä/lounaispuolella oleva linnoitteen osa voidaan raken nus töi den yhteydessä poistaa. Asemakaavaehdotukseen on teh ty tilakeskukselta saadun asemapiirroksen mukai set rakentamis- ja pysäköintialueiden rajaukset. Tilakeskuksen mukaan tontti te hok kuus tulee olla e=0,5 tulevien laajennusten näkökulmasta. Em. tont ti tehok kuu den mukaan terveysaseman tontille voidaan rakentaa yh teen sä k-m2. Kerrosluku on neljä. Tontin numero säilyy entisenä. Kaavamuutos tuli vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pi dettiin nähtävillä ja se esiteltiin yleisötilaisuudessa Näh tä vil lä olo ai ka na saatiin viisi lausuntoa. Yhteenveto vireilletulovaiheen lausun nois ta ja kaavoituksen antamat vastineet ovat kaavaselostuksen liitteessä 3. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä Kaa va luon nok sesta saa tiin viisi lausuntoa. Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja kaa voi tuksen vas ti neet ovat kaavaselostuksen liitteessä 4.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Valmistelija: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen / KS Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun asemakaavamuutoksen maankäyttö- ja ra ken nus asetuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (alueidenkäyttö ja luon non va rat vastuualue), sekä, mikäli asemakaavamuutosta vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausunnossa ei ole huo mau tet ta vaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa, että kau pun gin val tuus to päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Sii lai sen terveysaseman asemakaavamuutoksen. KH 204 Asemakaavan muutosehdotus oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukai ses ti julkisesti nähtävillä , eikä sitä vastaan jätetty muis tu tuksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue antoi lausuntonsa. Lausunnossa ei ollut huomautettavaa. Kaupunginjohtaja päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Siilaisen terveysaseman asemakaavamuutoksen. Liitteet Liite 4 Kaavaselostus, Siilaisen terveysasema Liite 5 Asemakaavakartta, Siilaisen terveysasema Liite 6 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Siilaisen terveysasema asemakaavan muutosehdotukseen Jakelu Kaupunginvaltuusto

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Vastaus valtuutettu Katja Asikaisen valtuustoaloitteeseen ilmaisesta ehkäisystä 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille joensuulaisille naisille 5280/ /2015 STLTK Valtuutettu Katja Asikainen jätti kaupunginvaltuuston pu heen joh ta jalle valtuustoaloitteen ilmaisesta ehkäisystä alle 20-vuotiaille joensuulaisille nai sille. Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuutetut Roope Tah va nainen, Laura Jormanainen, Kari Väkeväinen, Paula Puhakka, Juha Mustonen, Krista Mikkonen, Jaana Tolkki, Hannele Autti, Alain Minguet, Juha Hämäläinen, Eira Vää nä nen, Mari Ojalammi, Hannu Holopainen, Sari Tikka, Leo Leino ja Ville Tahva nai nen. Katja Asikainen ja Roope Tahvanainen ja valtuutetut ovat valtuustoaloitteessa esittäneet, että Joensuussa tarjotaan 20 vuotiaille ja sitä nuoremmille joen suu lai sil le naisille ilmainen ehkäisy, käytännössä ehkäisypilleri. Valtuutetut esit tä vät, että Joensuun kaupunki varaa vuodesta 2016 alkaen talousarviostaan va rat ilmaiseen ehkäisyyn 20 vuotiaille ja sitä nuoremmille naisille. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja johtaa valtakunnallisesti sek su aa li ter veyden edistämistä. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa pai no te taan, että nuorten seksuaaliterveyttä edistetään, lisääntymis- ja sek suaa li ter vey den edistämispalveluja kehitetään ja seksuaaliterveyden edistäminen (su ku puo li tau tien ehkäisy, seksuaalineuvonta, väkivallan ehkäisy) kuuluu ras kauden ehkäisyneuvontaan. Seksuaaliterveyden edistämisestä säädetään muun muassa ter vey den huol tolais sa (1326/2010) ja tartuntatautilaissa (583/1986). Se perustuu myös seksuaalija lisääntymisterveyteen liittyviin oikeuksiin. Terveydenhuoltolaki 1326/2010 (Fin lex) Tartuntatautilaki 583/1986 (Finlex). Seksuaaliterveyden edis tä mises tä sää de tään myös valtioneuvoston asetuksessa neuvolatoiminnasta, kouluja opis ke lu ter vey den huol los ta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun ter veyden huol los ta (338/2011). Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 (Finlex).Opiskeluterveydenhuollon oppaan (STM:n julkaisuja 2006:12) mukaan seksuaaliterveyden edistämisen tärkeim mät tavoitteet ovat he del mäl li syy den ylläpitäminen, ei-toivottujen raskauk sien ehkäisy, su ku puo li teit se tarttuvien tautien torjunta, seksuaalineuvonta se kä esteetön pääsy ras kau den eh käi sy pal ve lui hin. Seksuaaliterveyden edis tä miseen sisältyvät muun muas sa seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta ja hedelmättömyyden eh käi sy, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden hy väk sy mi nen, ei-toi vot tu jen raskauksien ehkäisy ja sukupuolitautien torjunta ja sek su aa li sen vä ki val lan ehkäisy. Eli seksuaali- ja lisääntymisterveyden edis tä minen sisältää laa jas ti eri-ikäisten ja molempien sukupuolten terveyden edis tä mistä. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus on seksuaaliterveyden edistämisen kansalliset linjaukset ja suositukset kunnille. Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toi min ta ohjel ma (THL) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman tar koi tuk se na on edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja vähentää siihen liit ty vää eri ar voi suut ta. Tähän pyritään lisäämällä tietoa, kehittämällä palveluja ja vah vis ta mal la seksuaalikasvatusta vuosina Edistämällä seksuaalija li sään ty mis ter veyt tä ja kaventamalla siinä olevia terveyseroja edistetään koko väes tön ter veyt tä ja hyvinvointia. Peruskoulun seksuaalikasvatus on avain asemas sa, kos ka se tavoittaa koko oppivelvollisuusikäisen väestön. Sek su aa li kas vatuk sel la voi daan vahvistaa lapsen ja nuoren omanarvontuntoa ja itsetuntemusta se kä kas vat taa turvalliseen ja positiiviseen seksuaalisuuteen. Toimintaohjelman mu kaan kun tien tulee huolehtia siitä, että nuorten palvelut järjestetään niin, että ne ovat es teet tö mät, helposti saavutettavat, maksuttomat, asiakaslähtöiset eli nuor ten it sen sä hyväksymät ja tavoittavat myös koulu- ja opis ke lu ter vey denhuol lon ul ko puo lel la olevat nuoret. Yli kolmannes alle 20-vuotiaista ras kau denkes key tys asiak kais ta ei ollut käyttänyt ehkäisyä. Vuoden 2012 valtakunnallisessa terveyden edistämisaktiivisuuskyselyssä on saatu seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia tuloksia. Kyselyyn vastasivat kaikki Suo men terveyskeskukset (N=152). Tiedot on julkaistu terveyskeskuskohtaisesti TEA viisari-tietokannassa (Terveyden edistämisen aktiivisuus- kysely) osoit teessa TEA- kyselyn perusteella kaikki ehkäisymenetelmät ovat maksuttomia 20. ikävuoteen saakka 11 terveyskeskuksessa kaikessa toimin nas sa ja 7 terveyskeskuksessa joissakin toimipisteessä. Koko Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella tehtiin vuonna 2014 raskauden kes key tyk siä 257 kpl ja vuonna kpl. Vuodesta 2014 vuoteen 2013 Pohjois-Kar ja lan alueella raskauden keskeytysten määrä on alentunut 13,47 %:lla. PKSSK:n raportin mukaan vuonna 2014 tehtiin joensuulaisille raskauden kes keytyk siä yhteensä 120 kpl, joista 20 vuotiaille ja sitä nuoremmille 43 kpl. PKSSK:ssa raskauden keskeytys maksaa 614 euroa. Vuoden 2013 väestötilaston mukaan (tilanne ) Joensuussa on 17 vuo tiai ta nuoria naisia 403, 18 vuotiaita 471, 19 vuotiaita 723, 20 vuotiaita 739. Ikä ryhmäs sä vuotiaita nuoria naisia on yhteensä Kolmen kuukauden eh käisy pil le ri pak kaus maksaa n. 35 euroa. Yhden nuoren naisen ilmainen ehkäisy mak saa vuoden ajalta noin 105 euroa, kun aloituspakkaus tulee ter veys kes kukses ta ilmaiseksi. Neljälle ikäryhmälle ilmainen ehkäisy laskennallisesti eh käi sypil le reil lä tulee maksamaan euroa vuodessa ja neljän vuoden aikana euroa. Aloitteessa puhutaan ilmaisesta ehkäisystä ja ilmaisten ehkäisypillereiden tarjoa mi ses ta 20 vuotiaille ja sitä nuoremmille naisille. Ehkäisypillerit eivät kui tenkaan sovi kaikille, eivätkä kaikki halua niitä käyttää. Myös nuorille soveltuvin ehkäi sy me ne tel mä voi olla hormonaalinen; pilleri, rengas, laastari, injektio, imp lantaat ti, kierukka, tai ei- hormonaalinen; kondomi, kierukka. Myös ta sa-ar vo ky symys huomioiden ei ole oikein, jos ehkäisy annetaan ilmaiseksi vain pillereillä. Käy tän nös sä tulee esille monia kysymyksiä ja vastuita, joten asian valmistelu vaa tii paljon enemmän kuin vain rahavarauksen talousarvioon. Joensuun terveys kes kuk ses sa kaikki halukkaat saavat ilmaisen kolmen kuukauden pil le ri eh-

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus käi syn aloituspakkauksen terveydenhoitajalta. Ehkäisyn aloituksessa tulee tervey den hoi ta jan selvittää esim. hormonaalisen ehkäisyn soveltuvuus henkilölle. Tar jol la on useita, erilaisia pillerimerkkejä. Kolmen kuukauden hormonaalisen eh käi syn käytön jäl keen on varattu aika terveydenhoitajan tarkastukseen ja jos va lit tu ehkäisy so pii, asiakas on saanut vuoden reseptin valittua hormonaalista eh käi syä. Jatkossa hor mo naa li sen ehkäisyn valinnut asiakas käy noin 3 vuoden vä lein lääkärin tar kas tuk ses sa ja välivuosina terveydenhoitajan tarkastuksessa, jois sa var mis te taan ehkäisyn sopivuus ja turvallisuus (esim. arvioidaan ve ri tulppa ris kiä). Jos il mais ta ehkäisyä halutaan nuorille tarjota, pitää se suunnitella siten, että se kattaa ta sa puo li ses ti kaikki nuoret. Tarjolla tulisi olla useam man laisia eh käi sy me ne tel miä siten, että kaikille löytyisi oikea ehkäisymenetelmä. Tärkeä tä on huomioida, ett ei toiminnan muutoksella lisätä nuorten terveysriskejä ja ah dis tus ta siitä, että täy tyi si siirtyä hormonaaliseen ehkäisyyn, koska muusta jou tuu itse maksamaan. Valmistelijat: osastonhoitajat Marjatta Partanen ja Merja Parkkinen, ylihoitaja Lii sa Karikko, vs johtava ylilääkäri Leena Timonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä olevan vastauksen val tuus toaloit tee seen. KH 205 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Katja Asikaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. Liitteet Liite 7 Valtuutettu Katja Asikaisen ym. valtuustoaloite ilmaisesta ehkäisystä alle 20-vuotiaille joensuulaisille naisille Jakelu Kaupunginvaltuusto

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston kokous / /2015 KH 206 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston kokous pidetään kes ki viikko na 6. toukokuuta 2015 klo alkaen Pohjois-Karjalan aikuisopiston au di torios sa, Kaislakatu 3, Joensuu. Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös vuodelta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen jär jestä mis lu pa oli vuonna opiskelijaa ja toteutunut opiskelijamäärä oli 5264,8. Kokonaisopiskelijamäärä oli 6191,7 (tavoite 6258,8). Koko kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa vuoden 2014 vuosikatteeksi ,23. Tilikauden tulos on ,78. Vuoden 2014 lopussa koulutuskuntayhtymän palveluksessa oli 967 henkilöä. Vaki nais ta henkilökuntaa oli 754 ja määräaikaista henkilöstöä 213. Valmistelija: kaupunginsihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston kokouksen tie dok seen ja antaa tarvittavat evästykset.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Ilmoituksia lähiaikojen tapahtumista ja tilaisuuksista KH 207 Tapahtumat ja tilaisuudet 1 Kaatuneitten muistopäivä Ukrainan suurlähettiläs Andrii Olefirovin tapaaminen perjantaina klo Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee edellä mainitut tapahtumat ja tilaisuudet tie dokseen ja päättää edustajista. Hyväksyttiin yksimielisesti ja nimettiin edustajiksi kohdan 2 tilaisuuteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Kauppisen, Anssi Törmälän ja kaupunginjohtajan.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 208 Pöytäkirjat: P-K:n pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta Tarkastuslautakunta Tuottajan neuvottelukunta Vanhusneuvosto Vapaa-aikalautakunta Viranhaltijapäätökset: Kaupunginsihteeri Tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen, eikä oteta kuntalain 51 :n nojalla kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , 208 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 207 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: Joensuun kaupunginhallitus Käyntiosoite: Rantakatu 20, JOENSUU Postiosoite: PL 59, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-20:02 Paikka Kaupungintalon teatterisali, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot