ui) ESITYSLISTA 27/1999 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai kello Päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ui) ESITYSLISTA 27/1999 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 17.9.1999 kello 09.30 2. Päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 27/1999 vp Perjantai kello Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. K 9/1999 vp Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1998 Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan mietinnön antamista varten. 4. HE 34/1999 vp laiksi poliisilain muuttamisesta Jatkettu I käsittely Kuultavina: OTL Kirsi Piispanen professori Kaarlo Tuori poliisiylitarkastaja Jorma Vuorio, sisäasiainministeriö Päätetään asian jatkokäsittelystä. 5. Muut asiat Vierailu valtakunnansyyttäjän-virastossa (Albertinkatu 25 A) keskiviikkona klo Vierailu korkeimmassa oikeudessa (Pohjoisesplanadi 3) keskiviikkona klo Tapaaminen oikeusministeriön edustajien kanssa Königstedtin kartanossa torstaina klo Seuraava kokous Seuraava kokous on tiistaina klo ui)

2 1 54 A PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE Esitän kunnioittaen perustuslakivaliokunnalle seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä 34/1999 vp. poliisilain muuttamiseksi. 1. Yleistä Poliisin toimivaltuudet on oikeusjärjestyksessämme jaettu pääasiallisesti poliisilakiin ja pakkokeinolakiin. Niiden välisenä pääasiallisena erona on pidettävä sitä, että poliisilain mukaiset toimivaltuudet ovat luonteeltaan preventiivisiä toimivaltuuksia ja pakkokeinolaissa normeerattu toiminta pyrkii jo tapahtuneiden rikosten selvittämiseen. Poliisin tiedonhankinnan yhteydessä sivutaan useita yksilöille perustuslaissa taattuja perus-ja ihmisoikeuksia. Yleisimmin poliisin toiminnassa tulevat sovellettavaksi hallitusmuodon 6 :ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa turvattu yksilön oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, hallitusmuodon 8 :ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa taattu yksityiselämän, kunnian, kotirauhan ja kirjeenvaihdon suoja sekä HM 16 :ssä että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa taattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ifair trial). Uudet esitetyt toimivaltuudet tunkeutuvat syvälle yksityisyyden suojan ydinalueelle. Esityksen tavoite on toki legitiimi demokraattisessa yhteiskunnassa. Vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen on yksi poliisin tärkeimpiä tehtäviä. Vakava ja järjestäytynyt rikollisuus on kuitenkin pyrittävä määrittelemään: mitä se on ja onko meillä Suomessa sellaista rikollisuutta 2

3 siinä mittakaavassa, että se oikeuttaisi näin vahvojen toimivaltuuksien tuonnin oikeusjärjestykseemme. Tällä hetkellä on oikeudellisesti kestämätöntä, että poliisi de facto käyttää sellaisia perus-ja ihmisoikeuksiin kajoavia metodeja, joista ei ole säädelty laintasoisesta Poliisioikeudellinen yleistoimivaltuus kuuluu suomalaisessa oikeusjärjestyksessä historian puolelle - jo Merikoski hylkäsi sen kirjoituksissaan 1970-luvun alussa ja viimeistään Kari Sinisalon väitöskirjan (Poliisin toimivallan määräytyminen, 1971) myötä se hylättiin suomalaisessa hallinto-oikeudessa. Yksityiselämän, kunnian ja kotirauhan sekä kirjeenvaihdon suoja ovat suojattuja perusoikeutena ja HM 8 :n 3 momentin kvalifioitu lakivaraus selkeästi edellyttää näiden oikeuksien rajoittamisen edellytyksenä laintasoisia määräyksiä. Saman edellytyksen asettaa myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 2 kohdan rajoituslauseke. Nämä toimivaltuudet ovatkin erityisen ongelmallisia juuri yksityisyyden suojan kannalta, koska näiden toimivaltuuksien kyseessä ollen tullaan tämän oikeuden ydinalueelle. (Ks. mm. s. 12, 13). Esimerkiksi peitetoiminta ei ole "laajalti jo voimassaolevan oikeuden mukaista". Rajoitettaessa perusoikeuksien suojaamia oikeuksia tulee rajoitusten täyttää tärkeät yleiset ehdot: rajoitusten on oltava laintasoisia, erittäin tarkkarajaisia, täsmällisiä ja ennustettavia. Perusoikeuksia ei myöskään saa kaventaa enempää kuin on välttämätöntä ja välttämättömästi tarpeen. Riittävistä oikeusturvajärjestelyistä on myös pidettävä huolta. Myöskään kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ei saa loukata. (Ks. PeVM 25/1994 vp. s. 5). Edellämainitut yleiset perusoikeuksien yleiset rajoitusehdot ovat lähes identtisiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön luomien hyväksyttävien ihmisoikeusrajoitusten edellytysten kanssa. Hallituksen esityksessä ehdotetut säännökset eivät nykymuodossaan täytä edellämainittuja edellytyksiä. 2. Ehdotetuista valtuuksista Käsittelen sekä valeostoja että peitetoimintaa samassa yhteydessä, koska niin hallituksen esityksessä kuin käytännön poliisitoiminnassa nämä toimet kietoutuvat vaikeasti erotettavalla tavalla yhteen. Erityisesti huumausainerikollisuutta tutkittaessa peitetoimintaa harjoittava poliisimies suorittaisi valeostoja tarkoituksenaan preventiivisesti estää ja paljastaa huumausainerikollisuutta. Niiden jälkeen siirryn käsittelemään muita huomionarvoisia ehdotettuja valtuuksia. Peitetoiminta ja valeostot (28,31, 31 a-b, 32 a ) 3

4 Peitetoiminnalla 1. lähinnä solutuksella tarkoitetaan peitetarinan turvin tapahtuvaa liittymistä rikollista toimintaa harjoittavaan ryhmään. Tämä tapahtuisi käytännössä esimerkiksi siten, että poliisimies liittyy rikollista toimintaa harjoittavaan ryhmään peitetarinan tai -ammatin turvin tai siten, että joku maksua vastaan tai vapaaehtoisesti hankkii tietoja poliisille toimien samalla yhteistyössä rikollisen ryhmän kanssa. Valeostoilla tarkoitetaan yleensä yhdysvaltalaisessa poliisidoktriinissa kehittynyttä ns. buy and bust - metodia. Tällöin poliisimies antaa ymmärtää rikoksesta epäillylle omasta halukkuudestaan ostaa esimerkiksi huumausaineita ja epäillyn myydessä niitä poliisimiehelle hänet pidätetään. Muun tyyppisiä valeostotilanteita voivat olla mm. sell-bust (poliisimies myy itse huumeita ja pidättää asiakkaan), bait-sales (poliisimies tarjoaa esim. varastetun tavaran kätkemisestä epäillylle varastettua tavaraa ja tämän otettua tavaran kätkettäväkseen tai myytäväkseen hänet pidätetään) tai ns.jront storen käyttö (tällöin perustetaan bulvaaniyritys, jonka avulla pyritään saamaan yhteys laitonta kaupankäyntiä harjoittaviin tahoihin). Sekä peitetoiminnassa että valeostojen yhteydessä sivutaan selkeästi provokaation ongelmaa. Provokaation kielto on selkeästi johdettavissa rikoslain 5 luvun 2 :n yllytyksen kriminalisoinnista. Kiellettyä provokaatiota on esimerkiksi rikollista toimintaa harjoittavan henkilön houkutteleminen uuteen rikokseen hänen paljastumiseensa johtavalla tavalla. Edellä kuvatuissa tapauksissa kyse on nimenomaan rikokseen houkuttelemisesta tai ohjailemisesta. Hallituksen esityksessä kuvaillut erot rikos-ja todisteprovokaation välillä todistavat juuri tämäntyyppisen erottelun ongelmallisuutta käytännössä. Ongelmallista hallituksen esityksessä on sen epäjohdonmukaisuus terminologian käytössä. Esimerkiksi puhuttaessa todisteprovokaatiosta se määritellään ensin sivulla 7 toiminnaksi, jossa henkilön käyttäytymistä ohjaillaan siten, että rikoksesta voidaan saada ennalta tietoa rikoksen estämiseksi tai tapahtuneen rikoksen tekijöiden kiinnisaamiseksi sekä todisteaineiston keräämisen ja tallentamisen mahdollistamiseksi. Sivulla 12 arvioitaessa nykytilaa todisteprovokaatio määritellään huomattavan erilaisella tavalla: todisteprovokaatiota, jossa poliisimies hankkii tietoa näyttöä täytetystä rikoksesta tai rangaistavan yrityksen tai rangaistavan valmistelun asteella olevasta rikoksesta, ei pidetä voimassaolevan oikeuden mukaan kiellettynä. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse ei ole mielestäni provokaatiosta laisinkaan - siitä puuttuu määritelmällisesti ohjaileva toiminta ja kyseessä lienee normaali poliisin rikostorjunnallinen tiedonhankinta. Yksityiskohtaisissa perusteluissa on myös ristiriitaisuuksia. Sivulla 20 todetaan, että periaatteena olisi, ettei kenellekään syntyisi rikosoikeudellista vastuuta yksinomaan poliisin aloitteesta tapahtuvasta valeostosta. Seuraavassa lauseessa taas katsotaan, ettei toisaalta kukaan 4

5 voi välttyä tekonsa oikeudellisilta seuraamuksilta sillä perusteella, että hän on ollut poliisitoimenpiteen kohteena, jos hän on syyllistynyt tekoonsa oma-aloitteisesti. Epäjohdonmukainen argumentointi kuvastaa selkeästi, miten vaikeita käytännön todistelu-ja oikeusturvaongelmia esitetyt valtuudet voivat aiheuttaa. Hallituksen esityksessä argumentoidaan, että poliisimiehen subjektiivinen syyllisyys yllytysteossa on olennaisesti vähäisempi kuin tavanomaisella yllyttäjällä yhteiskunnallisten tavoitteiden vuoksi (s. 21). Kuitenkin epäkonventionaalisia metodeja käytettäessä törmätään ns. Dirty Harry - ongelmaan: onko yhteiskunnallisia tavoitteita toteuttava väärin toiminta kokonaisyhteisön kannalta moraalisesti kestävää? Lisäksi tiedonhankinta saattaa kohdentua tiettyihin ryhmiin: päätöksentekoon tarkkailun kohteeksi joutumisesta saattavat vaikuttaa esimerkiksi rikosrekisteriin joutuminen, ideologiset syyt tai ennakkoluulot. Kuten hallituksen esityksessä todetaan (s. 13), on käytännössä varsin vaikeaa selvittää, onko valeosto saanut aikaan päätöksen tekemisestä vai ei ja tämä voi johtaa vaikeisiin todistelu- ja oikeusturvaongelmiin. Vähätellä ei saa myöskään soluttautui alle itselleen aiheutuvia riskejä: rikollisjärjestön toimintaan soluttautuessa on aina riski paljastua ja joutua kostotoimenpiteiden kohteeksi. Yhdysvalloissa, jossa tämän tyyppistä peitetoimintaa harjoitetaan, on myös huomattu ilmiö, jossa pitkäaikainen soluttautuminen saattaa johtaa samaistumisriskiin rikolliseen organisaatioon ja vaikeisiin lojaliteettiongelmiin tutustuttaessa ja ystävystyttäessä rikollisten kanssa. Kaksoiselämän eläminen saattaa johtaa vaikeuksiin perhe-elämässä ja sopeutuminen normaalielämään solutusoperaation jälkeen voi olla ongelmallista. Hallituksen esityksessä esitetään luotavaksi peiterekisteröintejä peitetoimintaa harjoittavan poliisimiehen suojaamiseksi. Peitetoiminnan onnistumisen kannalta tämäntyyppiset merkinnät saattavat olla tarpeellisia. Kovinkaan suurta mielikuvitusta tosin ei tarvitse käyttää nähdäkseen mahdolliset ongelmat peiterekisteröinneissä, ja niistä vakavin liittyy ehdottomasti kolmansien osapuolien asemaan. Tätä aspektia ei hallituksen esityksessä ole suuremmin pohdittu. Esityksessä todetaan, että poliisiviranomainen kantaisi vastuun siviilioikeudellisista toimistaan. Kuitenkin esityksessä myös katsotaan, että poliisimies, joka syyllistyy virkarikokseen, saattaa joutua henkilökohtaiseen vastuuseen, (s.27) Vahingonkorvauksiin liittyvät kysymykset tulisi ehdottomasti selvittää selkeästi tässä yhteydessä. Kolmansien osapuolien asema ja oikeusturva on peitetoiminnan yhteydessä muutenkin vaarassa, koska he eivät välttämättä koskaan saa tietää 5

6 olleensa osana peitetoimintaa, mutta ovat mahdollisesti joutuneet kärsimään peitetoiminnasta aineellista vahinkoa. Kyse on myös peitetoimintaa harjoittavan poliisimiehen omasta oikeusturvasta. Säännösten ollessa liian yleisluontoisia, puutteellisia ja sekavia niiden tulkinnasta aiheutuu vaikeita oikeusturvaongelmia sekä kolmansille että poliisimiehille. Varsinaiset pykälät on muotoiltu laajoiksi ja määritelmät ovat tarkoituksellisen epämääräisiä ( mom). Tämä on ymmärrettävää, koska näin haluttaneen mahdollistaa mahdollisimman laaja tutkintametodien käyttö rikostorjunnassa. Lähtökohta ei ole kuitenkaan ongelmaton. Suurimmat ongelmat syntyvät edellä mainituista perusoikeusrajoitusten yleisistä edellytyksistä. Peitetoiminnan edellytykset on sidottu pakkokeinolain 5a luvun 2 :ään. Em. pykälässä mainitut rikokset kieltämättä ovat niin vakavia, että niiden torjuminen voi legitimoida kyseisenlaisen toimivaltuuden, mutta ei preventiivisen poliisilain yhteydessä. Ongelmallista 31 a :ssä on myös peitetoiminnan salliminen asunnossa, jos sisäänkäynti tai oleskelu tapahtuu asuntoa käyttävän myötävaikutuksella - tästä saattaa aiheutua ongelmia erityisesti todistelu-ja näyttökysymysten suhteen. Hallituksen esityksessä viitataan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön. Sivulla 10 selostetaan tapausta Liidi ( A 238), jossa oli kyse ns. agent infiltren eli solutuksen ja valeoston käytöstä. Siviilipukuinen poliisi oli ostanut huumausaine-erän tavoitteenaan huumekauppiaiden kiinniottaminen ja toiminut henkilökohtaisesti oikeudenkäynnissä todistajana. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, ei Euroopan ihmisoikeustuomioistuin nähnyt tapauksessa 8 artiklaa loukatun. Hallituksen esityksestä on kuitenkin jätetty pois erittäin tärkeä tuomion näkökulma. Ihmisoikeustoimikunta katsoi katsoi nimenomaisesti agent infiltren käytön muuttaneen koko seurannan olennaisesti passiivista luonnetta ja katsoi, ettei Sveitsin lainsäädäntö säännellyt tätä aspektia riittävästi (ks. tuomion kohdat 53-78). Tuomioistuimen ottaessa asiaan kantaa se totesi, että koska valittajalla ei ollut mahdollisuutta koko rikosprosessin aikana agent infiltrenä toimineen poliisin kuulusteluun, katsottiin 6 artiklan 3 kappaletta loukatun. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on vahvasti korostettu 6 artiklan edellyttämiä oikeusturvan takeita poliisin tiedonhankinnan yhteydessä (ks. Liidi vs. Switzerland, Teixeira de Castro v. Portugal ( ), Kopp vs. Switzerland ( )). Näistä tapauksista on selkeästi vedettävissä se johtopäätös, että edes nykyiset poliisilain sisältämät saatikka hallituksen esityksessä ehdotetut

7 oikeusturvamekanismit eivät ole riittäviä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kohdan kannalta. Mainittujen toimivaltuuksien esittäminen preventiiviseen poliisitoimintaan on erittäin arveluttavaa. Mikäli tämäntyyppisiä toimivaltuuksia todella katsotaan Suomen nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa tarvittavan, niitä ei saa kytkeä preventiiviseen tarkoitukseen. Yleensäkin peitetoiminnasta ja valeostoista päättäminen ja valvonta pitää aina kytkeä tuomioistuimen lupaan ja uskottava valvonta järjestää peitetoiminnan päätyttyä momioistuimelle annettuun selvitykseen toiminnasta. Peiterekisterimerkinnän tekemisen tai väärän asiakirjan valmistamisen tulee myös olla tuomioistuinkontrollissa. Tuomioistuinkontrolli on olennaista uskottavan ja oikeusvaltion perustavia periaatteita noudattavan oikeusturvamekanismin luomiseksi ja ns. eurooppalaisen ihmisoikeusstandardin noudattamiseksi, varsinkin kun kyse on näki syvälle yksityisyyden suojaan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä vaativien toimivaltuuksien käytöstä. Periaatteelliselta kannalta tuomioistuinkontrolli ennakollisista toimista päätettäessä on poliisilain osalta muutenkin erittäin arveluttavaa, koska tämä mekanismi ei ole käytännössä toiminut myöskään päätettäessä televalvonnasta. Vain harvoissa tapauksissa lupa televalvontaan on jätetty myöntämättä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle annetut selvitykset eivät ole käytännössä olleet toimivia seurantakeinoja, koska tähänkään mennessä sisäasiainministeriön eduskunnan oikeusasiamiehelle annetuissa selvityksissä ei ole kertaakaan kerrottu esimerkiksi teknistä tarkkailua käytetyn. Teknisen tarkkailun edellytykset (31 ) Hallituksen esityksessä esitetään teknisen tarkkailun edellytyksiä muutettavaksi siten, että kuuntelu- tai katselulaite voitaisiin sijoittaa tarkkailtavaan tilaan. Esityksessä todetaan, että tekninen tarkkailu on käytännössä ollut usein mahdotonta, koska tekniseen tarkkailuun käytettävää laitetta ei ole voimassaolevan lain mukaan voitu sijoittaa tarkkailun kohteena olevaan tilaan tai kulkuneuvoon. Esityksessä katsotaan, että lain tarkoituksena ei ole voinut olla teknisen tarkkailun vaikeuttaminen silloin, kun poliisille on myönnetty laillinen toimivaltuus (ks. s. 30). Poliisilakia laadittaessa hallituksen esityksessä (HE 57/94 vp) silloin esitetyt teknisen tarkkailun edellytykset olivat avoimet - eduskuntakäsittelyssä lakivaliokunta muutti esitystä ja lisäsi nimenomaisen kiellon tarkkailulaitteen sijoittamisesta tarkkailun kohteena olevaan tilaan 7

8 tai kulkuneuvoon (ks. LaVL 10/1994 vp). Myös perustuslakivaliokunta on aiemmin luonnehtinut teknisen tarkkailun merkitsevän suhteellisen ankaraa puuttumista perusoikeuksiin erityisesti toimenpiteen salavihkaisen luonteen vuoksi, ja katsonut sen tämän vuoksi vaativan tiukkoja edellytyksiä (ks. mm. PeVL 2/1996 vp ja 8/1994 vp.). Lainsäätäjän tarkoituksena oli siis selvästi estää tekninen tarkkailu rikostorjunnallisessa tarkoituksessa mainituilla alueilla. Kotirauhan piirin kuuluvalle alueelle laitteen sijoittaminen on kiellettyä. Hallituksen esityksessä katsotaan, että Suomessa on todettu vakituiseen asumiseen käytetyissä tiloissa yhä enenevästi harjoitettavan huumausainerikollisuuteen liittyvää toimintaa. Esityksessä ei kuitenkaan esitetä muutettavaksi pykälää siten, että tarkkailua voitaisiin kohdistaa vakituiseen asumiseen käytettävään tilaan. Kuitenkin hallituksen esityksessä ehdotetaan, että rangaistuslaitoksen vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetut rangaistusta suorittavien henkilöiden tilat voisivat joutua teknisen tarkkailun kohteiksi. Näin halutaan yhdenmukaistaa poliisilain ja pakkokeinolain 5a luvun muuttamisesta annetun lain (366/1999) uudet teknistä tarkkailua koskevat valtuudet. (Ks. s. 29) Vankeinhoitolaitoksen huostassa olevan henkilön tekninen tarkkailu edellyttää ehdottomasti, että kyseessä on konkreettinen rikosepäily. Teknisen katselun sallittavuuden tulee olla myös sidoksissa tavanomaista korkeampiin rangaistusasteikkovaatimuksiin. Pakkokeinolain 5a luvun 4 :ssä on lisäksi säädetty tiukka edellytys teknisen kuuntelun ja katselun sallittavuudelle niiden avulla saatavilla tiedoilla on oltava erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Poliisilain tiedonhankintaa koskevat säännökset painottuvat nimenomaisesti rikostorjuntaan, pakkokeinolain taas jo epäillyn tapahtuneen rikoksen tutkintaan. Esitetyssä 31 :ssä teknisen tarkkailun edellytykset ovat huomattavasti väljemmät kuin PKL 5a luvun 4 :n 4 momentissa: poliisimiehellä olisi oikeus kohdistaa vakituiseen asumiseen käytetyn huoneen tai tilan ulkopuolella olevaan henkilöön taikka kulkuneuvoon tai tavaraan teknistä tarkkailua, jos sen avulla voidaan perustellusti olettaa saatavan rikoksen torjumiseksi tarvittavia tietoja. Samalla edellytyksellä voitaisiin kohdistaa teknistä tarkkailua rangaistuslaitoksessa olevaan, pakkolaitokseen eristettynä olevaan tai tutkintavankiin hänen ollessaan sellissään tai vankien käytössä olevissa laitoksen muissa tiloissa. Entisenlaisia teknisen tarkkailun lisäedellytyksiä ei lakimuutoksessa muutettaisi. Nykyisessä muodossaankin mainitut teknisen tarkkailun

9 lisäedellytykset ovat laajat ja saattavat joissakin tapauksissa johtaa ongelmiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden kanssa. Ehdotetun valtuuden kaltainen tekninen tarkkailu merkitsee erittäin syvälle menevää ja jatkuvaluontoista puuttumista perus-ja ihmisoikeutena suojattuun yksityisyyden suojaan. Hallituksen esityksessä ei ole esitetty erityisen painavia perusteita sille, miksi poliisilakiin pitäisi saada rikostorjunnallisista syistä huomattavasti syvemmälle yksityisyyden suojaan puuttuva valtuus kuin pakkokeinolakiin, jossa kyseinen valtuus on huomattavasti tiukkarajaisempi ja kohdistuu jo rikoksesta epäiltyyn. Tuomioistuinkontrollin luominen (32 b-c :t) ei riitä korjaamaan tätä puutetta. Kiinniottaminen henkilön suojaamiseksi (11 ) Hallituksen esityksessä esitetään poliisille toimivaltuutta, jonka mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni henkilö hänen suojaamisekseen henkeä, ruumiillista koskemattomuutta, turvallisuutta tai terveyttä välittömästi uhkaavalta vaaralta, jos henkilö ei kykene itse huolehtimaan itsestään eikä vaaraa voida muutoin poistaa tai henkilöstä huolehtia muilla keinoin. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi nimenomainen säännös, jonka mukaan 1 momentin nojalla kiinniotettu alle 18-vuotias olisi viipymättä luovutettava ensisijaisesti huoltajalleen ja jollei tämä olisi mahdollista, lapsi voitaisiin toissijaisesti antaa lastensuojeluviranomaisten vastuulle. Esityksessä halutaan alle kahdeksantoistavuotiaiden kohdalla kuitenkin poiketa 24 tunnin kiinniottamisen enimmäisrajasta siinä tapauksessa, jos lasta ei ole voitu poliisista riippumattomasta syystä luovuttaa huoltajan tai lastensuojeluviranomaisten huostaan määräajan kuluessa. Ehdotettua määräajan ylitystä alle kahdeksantoistavuotiaiden suhteen ei voi hyväksyä. Perusoikeudet suojaavat myös alaikäisiä eikä esityksessä ole esitetty hyväksyttäviä perusteita lasten perusoikeusrajoitukselle mainitulla tavalla. Lisäksi se loukkaa alaikäisen yhdenvertaisuutta hallitusmuodon 5 :n vastaisesti. Kyseessä on nimenomaisesti sosiaaliviranomaisten ongelma, ja 24 tunnin kuluessa on näiden viranomaisten yksinkertaisesti kyettävä järjestämään lapsen tarvitsema lastensuojelullinen toimenpide. Alaikäisen lapsen säilyttäminen poliisin säilössä yli 24 tuntia hallinnollisten ongelmien tai taloudellisten resurssien puuttumisen vuoksi on täysin kestämätöntä. Poliisi ei ole lastensuojeluviranomainen eikä poliisin säilö sopiva paikka alaikäiselle lapselle säilytettäväksi yli 24 tuntia. 9

10 Turvallisuustarkastus 22 Turvallisuustarkastus on toimivaltuus, joka rajoittaa hallitusmuodon 6 :ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa yksilölle taattua oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Pykälä on kirjoitettu hyvin avoimeen muotoon eikä se mielestäni täytä edellä mainittuja perus-ja ihmisoikeusrajoitusten yleisiä rajoitusedellytyksiä. Sinänsä tarkoitus on varmasti legitiimi demokraattisessa yhteiskunnassa, mutta tässä muodossaan pykälä on liian laaja. Minimiedellytyksenä olisi sen kirjoittaminen siihen muotoon, että poliisilla on erittäin perusteltu syy epäillä henkilöä sellaisten esineiden tai aineiden hallussapidosta, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien turvallisuudelle. Hallituksen esityksessä on sivulla 25 laajennettu pulmallisella tavalla perusoikeusargumentointia. Poliisin kajoamista perusoikeuteen perustellaan perusoikeusargumentein. Turvallisuus tulee käsittää Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytännön tavoin vapausoikeuden luontoisena yksilöllisenä perus- ja ihmisoikeutena. HM 6 :n ytimenä on nimenomaisesti yksilön suojaaminen hänen henkilökohtaiseen koskemattomuutensa puuttumisia vastaan valtion taholta. Poliisin toimivaltaa kajota yksilöllisiin perusoikeuksiin ei tule perustella perusoikeusargumentein, koska silloin helposti poliisin toimivallan juridinen arviointi muuttuu eri perusoikeuksien keskinäiseksi punninnaksi. Tällöin perusoikeuksien olennainen ydinsisältö saattaa liudentua. 3. Lopuksi Kaiken kaikkiaan hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta on ongelmallinen mm. edellä esitetyistä syistä. Esityksen tarkoitus on legitiimi: vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden estäminen. Kuitenkaan esityksessä ei määritellä mitä tämänlainen rikollisuus olisi ja kuinka suuri uhka yhteiskuntaamme uhkaa tämäntyyppisen rikollisuuden taholta. Myöskään näin voimakkaasti yksilön perusoikeuksiin vaikuttavan lakiesityksen valmistelu pelkästään virkamiestasolla esitettyjen valtuuksien arkaluontoisuudesta huolimatta ei ole hyväksyttävää demokraattisessa yhteiskunnassa. Erikoista on myös se, että esitettyjä toimivaltuuksia esitetään preventiivisen tarkoituksen omaavaan poliisilakiin. Nykyiselläänkin voimassaolevat poliisin preventiiviset tarkkailutoimivaltuudet eivät ole yksilön oikeusturvan kannalta tyydyttävässä

11 tuomioistuinkontrollissa. Mikäli tämäntyyppisiä toimivaltuuksia todella poliisille halutaan antaa, tulee ne ehdottomasti sijoittaa pakkokeinolain puolelle jo epäillyksi tapahtuneiden rikoksien selvittämiseen. Tuomioistuinvalvonta on myös ehdottoman tärkeää. Erityisesti valeostoista ja peitetoiminnasta päättämisen tulee tapahtua tuomioistuinpäätöksellä. Hallituksen esityksessä perustellaan myös problemaattisella tavalla näiden toimivaltuuksien välttämättömyyttä Suomen kansainvälisoikeudellista velvoitteista, lähinnä Schengenin yleissopimuksesta johtuen. Schengenin yleissopimuksen edellyttämät muutokset Suomen lainsäädäntöön toteutettiin poliisilain muutoksella (HE 20/1998 vp), ja poliisilakiin lisättiin 22 a (vieraan valtion poliisimiehen toimivalta) ja 30 a (vieraan valtion poliisimiehen suorittama tarkkailu). Selostettaessa lainsäädäntökehitystä muissa Euroopan Unionin jäsenmaissa ei ole selvitetty kuinka oikeusturvamekanismi näissä maissa on järjestetty muutoin kuin lähinnä Ruotsin, Tanskan ja Saksan osalta. Näissä maissa ei kuitenkaan pelkästään poliisin oma päätös ryhtyä valeostoon tai peitetoimintaan riitä vaan siitä päättää joko tutkintatuomari tai yleinen syyttäjä. Lisäksi maakohtaisista selvityksistä ei käy ilmi se, että pelkästän preventiivinen toiminta ei oikeuta epäkonventionaalisten toimivaltuuksien käyttöä. Yleensä edellytetään konkreettista erittäin perusteltua rikosepäilyä. Koska näiden tiedonhankintakeinojen käyttämisellä saatu tieto voidaan viedä sekä kansallisiin että ylikansallisiin poliisirekistereihin, tulee oikeusturvan takeiden olla korkealla tasolla. Kaikki Schengenin yleissopimukseen 11

12 sitoutuneet sopimusvaltiot ovat myös ratifioineet Euroopan ihmisoikeussopimuksen, ja sen asettamat vaatimukset tulee huomioida. Suomessa ei ole syytä lähteä luomaan Euroopan massiivisimpia poliisin toimivaltuusjärjestelmiä pelkän ns. "kansainvälisen kehityksen" vuoksi ja samalla alentaa yksilöiden perus- ja ihmisoikeussuojaa kestämättömälle tasolle. Lakiehdotus sisältää monia syvälle perusoikeuksien ydinalueille meneviä toimivaltuuksia. Esitetyssä muodossaan ne eivät ole erittäin tarkkarajaisia, täsmällisiä ja ennustettavia. Perusoikeuksia myös kavennetaan enemmän kuin on välttämätöntä ja välttämättömästi tarpeen. Riittävistä oikeusturvakeinoista ei myöskään pidetä huolta. Kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ei myöskään oikeusturvan osalta oteta riittävästi huomioon. Koska hallituksen esitys ei täytä hyväksytyille perusoikeusrajoituksille asetettuja edellytyksiä, siinä esitettyjä valtuuksia ei voida hyväksyä hallituksen esittämässä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Perusoikeusuudistuksen lähtökohtana oli, että kaikissa tapauksissa ainakin syvälle käyvät, poikkeukselliset tai summaariset rajoitukset perusoikeuksiin merkitsisivät sellaista puuttumista niihin, että ne eivät ole toteutettavissa tavallisella lailla (HE 309/93 vp. s. 30). Nykyisellään esitys on suorastaan perustuslainvastainen. Tässä yhteydessä onkin syytä kysyä, onko Suomessa vallitseva poliittinen ja yhteiskunnallinen ilmapiiri sellainen, että poliisin katsotaan tarvitsevan niin massiivisia perus-ja ihmisoikeuksien ytimeen kajoavia toimivaltuuksia, että niistä on säädettävä perusmslainsäätämisjärjestyksessä perusoikeussuojaa ja kansainvälisoikeudellisia ihmisoikeusvelvoitteitamme loukaten. Helsingissä,

13 PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi poliisilain muuttamisesta (34/1999). Lakiehdotukseen liittyy poikkeuksellisen monia valtiosääntöisiä näkökohtia, joita kaikkia en voi seikkaperäisesti käsitellä. Esitän aluksi eräitä yleisiä näkökohtia, jotka liittyvät poliisin toimivaltuuksien ja perusoikeusjärjestelmämme väliseen suhteeseen. Tämän jälkeen arvioin joitakin ehdotuksen yksittäisiä kohtia. Niin sanottuja epäkonventionaalisia tutkintamenetelmiä koskevat ehdotukset olen lausunnossani sivuuttanut. Olen lähtenyt oletuksesta, että nimenomaan nämä esityksen kohdat herättävät asiantuntijoiden kiinnostusta yhtä hyvin perustus- kuin lakivaliokunnassakin, minkä vuoksi omassa lausunnossani ei ole enää välttämätöntä niihin puuttua. 1. Yleistä Perustuslakivaliokunta on eräissä viime vuosina antamissaan lausunnoissa omaksunut vapausoikeuden luonteisista perusoikeuksista tulkinnan, joka näyttää hyvin ongelmalliselta perinteisen liberaalin oikeusvaltiokäsityksen kannalta. Tämän käsityksen mukaan perusoikeudet suojaavat yksilöiden autonomiaa, vapauspiiriä, julkisen vallan toimenpiteitä kohtaan. Perusoikeudet ovat yksilökohtaisia, ja niiden tärkein vaikutusalue on yksilöiden ja julkisen vallan vertikaalisuhteessa. Tyypillinen julkisen vallan toimintalohko, jossa perusoikeuksien rajoittava, yksilöitä suojaava vaikutus ajankohtaistui, oli poliisin toiminta. Se, että perusoikeuksien rajoittavassa vaikutuksessa juuri poliisin kaltaisten viranomaisten toimivalta oli keskeisellä sijalla, ilmenee myös usein käytetystä käsiteparista poliisivaltio/oikeusvaltio. Oikeusvaltiossa poliisin toimivaltaa rajoittavat perusoikeudet.

14 X? 14 Perusoikeusuudistuksen yhteydessä vapausoikeuksien tulkintaan tuotiin mukaan kaksi uutta elementtiä. Yhtäältä esitöissä korostettiin, että perusoikeuksilla on merkitystä myös kansalaisten välisissä horisontaalisuhteissa. Toisaalta julkiselle vallalle asetettiin hallitusmuodon 16a.l :ssä yleinen velvollisuus turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tämä velvollisuus ulotettiin esitöissä myös perusoikeuksien horisontaalivaikutukseen. Perusoikeusuudistuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ollut supistaa vapausoikeuksien perinteistä, klassista oikeusvaltiokäsitystä vastaavaa suojaavaa vaikutusta yksilön ja julkisen vallan välisessä vertikaalisuhteessa vaan pikemmin täydentää sitä uusilla perusoikeuksien horisontaalivaikutusta ja julkisen vallan yleistä turvaamisvelvollisuutta koskevilla ainesosilla. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä hallitusmuodon 6.1 :ään lisättiin uutena perusoikeutena oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Vastaava oikeus on myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (5(1) art). EIS:n soveltamiskäytännössä tälle yksilölliselle oikeudelle ei kuitenkaan ole annettu itsenäistä merkitystä. Sen sijaan perustuslakivaliokunnan lausunnoissa, ennen kaikkea järjestyksenvalvojia koskevasta lakiehdotuksesta annetussa lausunnossa 44/1998, oikeus turvallisuuteen on itsenäistetty ja samalla muunnettu yksilökohtaisesta oikeudesta yhteiskunnan yleistä tilaa tarkoittavaksi kollektiiviseksi oikeudeksi. Niinpä tässä lausunnossa hallitusmuodon 6.1 :n tarkoittaman henkilökohtaista turvallisuutta koskevan oikeuden katsottiin nimenomaisesti tarkoittavan turvallisuutta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden merkityksessä. Mainitsemani kolme tekijää - perusoikeuksien horisontaalivaikutuksen korostaminen, julkisen vallan turvaamisvelvollisuuden ulottaminen myös horisontaalivaikutukseen ja turvallisuutta koskevan perusoikeuden tulkitseminen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kautta - ovat johtamassa perinteisen perusoikeuskäsityksen murtumiseen tavalla, jota on minusta oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien suojavaikutuksen kannalta huolestuttavaa. Kun esimerkiksi poliisin toimivalta perinteisessä käsityksessä on jotain perusoikeusjärjestelmälle ulkoista, jota tämä järjestelmä rajoittaa, horisontaahvaikutuksen ja turvaamisvelvollisuuden välityksellä päätelläänkin, että perusoikeudet päinvastoin edellyttävätkin poliisin toimivaltaa eli sitä mitä perinteisen käsityksen mukaan perusoikeuksien oli määrä rajoittaa. Kysymys poliisin toimivallasta muuttuu näin perusoikeusjärjestelmän sisäiseksi punnintakysymykseksi:

HE 224/2010 vp. Uusina periaatteina säädettäisiin perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteesta.

HE 224/2010 vp. Uusina periaatteina säädettäisiin perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyisen poliisilain korvaava poliisilaki. Lisäksi

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Lainvalmisteluosasto 9.6.2006 Anna-Riitta Wallin TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA 1. Ehdotus

Lisätiedot

4. HE 114/2002 vp laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

4. HE 114/2002 vp laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 71/2002 vp Keskiviikko 18.9.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 112/2002 vp viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 141/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia,

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 240. VAPAUDEN HINTA Rikosprosessuaalinen vapaudenriisto ja sen korvaaminen

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 240. VAPAUDEN HINTA Rikosprosessuaalinen vapaudenriisto ja sen korvaaminen OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 240 Virve-Maria de Godzinsky & Johanna Niemi VAPAUDEN HINTA Rikosprosessuaalinen vapaudenriisto ja sen korvaaminen ENGLISH SUMMARY: THE PRICE OF LIBERTY

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö

Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö Lausuntoja ja selvityksiä 2004:14 Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö Tiivistelmä lausunnoista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 1.1 Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö... 4 1.2 Lausuntomenettely ja lausuntotiivistelmän

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Lisätiedot

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 14.6.2005 405/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus PÄÄTÖS KANTELUUN KUVAAMISLUPIA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja Jarkko Sipilä pyysi

Lisätiedot

TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN

TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN 1.3.2010 Dnro 2998/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN 1 KANTELU Kantelija pyysi eduskunnan

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kirjaston arki

Lainsäädäntö ja kirjaston arki Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Opetus-

Lisätiedot

Liiketoimintakiellon tehostaminen

Liiketoimintakiellon tehostaminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 18 2015 Liiketoimintakiellon tehostaminen Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 18 2015 Liiketoimintakiellon tehostaminen

Lisätiedot

VIETERIUKKODILEMMA. - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin

VIETERIUKKODILEMMA. - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin VIETERIUKKODILEMMA - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin OTM, lakimies Tanja Alatainio OTM, lakimies Jukka Kumpuvuori Vieteriukkodilemma -

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se,

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia

Lisätiedot

Vartioimisliikkeen vartijan yleiset toimintamahdollisuudet ja niiden rajoittuminen kotirauhan piirissä

Vartioimisliikkeen vartijan yleiset toimintamahdollisuudet ja niiden rajoittuminen kotirauhan piirissä Vartioimisliikkeen vartijan yleiset toimintamahdollisuudet ja niiden rajoittuminen kotirauhan piirissä Lapin yliopisto Tutkielma Juha-Pekka Heikkilä Rikosoikeus Syksy 2008 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

LAAJENNETUSTA HYÖDYN MENETTÄMISESTÄ HUUMAUSAINERIKOKSISSA

LAAJENNETUSTA HYÖDYN MENETTÄMISESTÄ HUUMAUSAINERIKOKSISSA Anniina Järvinen LAAJENNETUSTA HYÖDYN MENETTÄMISESTÄ HUUMAUSAINERIKOKSISSA Referee-artikkeli Maaliskuu 2008 Julkaistu Edilexissä 2.12.2008 www.edilex.fi/lakikirjasto/5445 Julkaistu aiemmin: Helsinki Law

Lisätiedot

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Rahanpesuun liittyvän itsepesun kriminalisointi

Rahanpesuun liittyvän itsepesun kriminalisointi 47/2011 Rahanpesuun liittyvän itsepesun kriminalisointi Lausuntokooste 47/2011 Rahanpesuun liittyvän itsepesun kriminalisointi Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2011 12.10.2011 Julkaisun nimi

Lisätiedot

Vuosi: 2009 Pro gradu - tutkielma: Lappeenrannan tekninen yliopisto, 107 sivua, 4 kuvaa ja yksi taulukko

Vuosi: 2009 Pro gradu - tutkielma: Lappeenrannan tekninen yliopisto, 107 sivua, 4 kuvaa ja yksi taulukko I TIIVISTELMÄ Tekijä: Kemppinen, Jarmo Tutkielman nimi: Rikostutkinta Kaakkois-Suomen rajavartiostossa ja siihen liittyvät erityispiirteet Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta Pääaine: Yritysjuridiikka

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

Päivitykset: kommentaari, II painos

Päivitykset: kommentaari, II painos 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta

Lisätiedot