Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H

2 Puheenjohtajan kynästä Vuonna 2011 sitoutunut 4H-väki näytti jälleen voimansa. Perustoiminnan tulokset olivat erinomaiset. Erikseen on syytä mainita Ajokortti työelämään -kurssit, joita vuoden 2010 lisäbudjettimäärärahan ja muun rahoituksen turvin on järjestetty todella huomattava määrä. Kurssi antaa nuorille valmiuksia työnhakuun, ensimmäisiin työsuhteisiin ja asiakaspalveluun. 4H-järjestön vahva panos nuorten työelämävalmiuksien edistämisessä antaa meille mahdollisuuden tarjota osaamistamme nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen, minkä Jyrki Kataisen hallitus on asettanut yhdeksi kärkihankkeekseen. Taloudellisesti ja toiminnallisesti 4H-järjestö on hyvin haasteellisessa tilanteessa. Eräiden euromaiden julkisen talouden kestämätön tilanne on sysännyt koko yhteisön taloudelliseen ja poliittiseen epävarmuuteen. Seurauksena on ollut talouskasvun hidastuminen, millä on vahva vaikutus myös Suomen tilanteeseen. Julkisen talouden alijäämien kasvu on pakko katkaista. Loppuvuoden 2011 budjettiratkaisut leikkasivat 4H-nuorisotyön valtionapua kymmenellä prosentilla. Hallituksen ja eduskunnan käsittelyn aikana olivat esillä paljon tätäkin huonommat luvut. Tulevien vuosien budjettikehykset eivät ole valoisia 4H-järjestön kannalta. Väestön ikääntyminen ja peruspalvelujen turvaaminen vaativat kuntakentän suurremonttia, jolla epäilemättä on oma vaikutuksensa 4Hnuorisotyön toimintaedellytyksiin. Kerhokilpailu kehittää kerhotoiminnan laatua perusteella valtuuskunta asetti työryhmän tekemään ehdotuksia järjestön palvelu- ja organisaatiorakenteen kehittämiseksi. Toivon järjestöväeltä kaukonäköisyyttä Kaikki 4H-kerhot ja ennakkoluulottomuutta, sillä palvelu- ottamatta ja organisaatioraken- voivat osallistua vuosittaiseen iltapäiväkerhoja lukuun netta on todellakin kerhokilpailuun. uudistettava. Raati arvioi kerhojen itse suunnittelemat julisteet sekä kerhopäiväkirjat, joulukuussa joiden 2011 perusteella uusia voittaja valitaan. EU:n komissio antoi säännöksiä ja säännösehdotuksia Kriteereinä ovat koskien muun muassa esittely-paketin tarkoituksiin ilme, kerhotoiminnan liittyviä monipuolisuus, yleisiin taloudellisiin palveluita. Näiden asioiden osallistumisinnokkuus kansallinen valmistelu työ- ja elinkeinoministeriössä laatu ja pitkäjänteisyys. kuuluu Tavoitteena on sekä toiminnan johtamani osaston vastuulle. kerhokilpailun Koska avulla kyseinen kehittää lainsäädäntö koskee paikallisen läheisesti myös kerhotoiminnan 4Hjärjestöä, katson tulleeni esteelliseksi toimi- laatua. maan järjestön luottamuselimissä. Lassilan 4H-Topit Tästä Noormarkun 4Hyhdistyksestä joutunut luopumaan voittivat vuoden 2009 syytä olen valittaen Suomen 4H-liiton hallituksen 4H-kerhokilpailun. puheenjohtajan ja 4H-säätiön hallituksen piirin reippaat jäsenen kerholaiset tekivät Satakunnan 4Htehtävistä vuoden 2012 tuomaristoon alusta lukien. vaikutuksen etenkin aktiivisuudellaan. Kerho muun muassa Kiitän kaikkia hyvästä järjesti yhteistyöstä ansiokkaasti kuluneen viiden vuoden kunnallisella aikana ja toivotan 4H viikolla ja pääsi esiin tapahtumia valta- parasta mahdollista useasti menestystä paikallisissa tulevai-medioissasuudessalaiset ovat myös ottaneet innokkaasti Kerho- osaa maakunnallisiin kilpailuihin. Kerhokilpailuun osallistui kaikkiaan 315 kerhoa 81 yhdistyksestä. Mukana Raimo Luoma Hallituksen puheenjohtaja oli yhteensä H-kerholaista. 2 Syksyllä 2011 piirien puheenjohtajakokous, piirien johtajat, liiton hallitus ja valtuuskunta pohtivat, miten liitto ja piirit voisivat nykyistä tasapuolisemmin, tehokkaammin ja taloudellisemmin tukea paikallista 4H-nuorisotyötä. Valmistelun 2

3 Hyvällä harrastuksella huomisen huipulle Toiminta-ajatus 4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yrittäjyyteen ja työelämään. Järjestöllinen päämäärä 4H-järjestö on valtakunnallinen, yhtenäinen ja kehittyvä lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalveluja tuottava järjestö. 4H-järjestöön kuuluu yli jäsentä. 4H-yhdistyksiä on 250 ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 14 4H-piiriä. Ruotsinkielistä toimintaa tarjoaa Finlands svenska 4H, jolla on jäsentä. Arvot Järjestön arvopohja muodostuu neljästä H-kirjaimesta: Harkinta - Head kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Harjaannus - Hands tarkoittaa käytännön- ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus. Hyvyys - Heart kertoo toisen ihmisen kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös. Hyvinvointi - Health on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille. 3

4 Tähtäimessä työelämä ja aktiivinen kansalaisuus 4H-nuorisotyö on pitkäjänteistä kasvatustyötä, jossa yhdistyvät yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiuksien edistäminen sekä kasvu aktiiviseksi kansalaiseksi. Kolme askelta työelämään Yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiuksien edistäminen ovat olleet aktiivisen kehittämistyön kohteena jo pitkään. Työn tulos kiteytyy Kolme askelta työelämään -toimintamallissa, joka yhdistää kerhotoiminnan, työelämätaitojen harjoittelun sekä yrittäjyyden ainutlaatuisella tavalla yhtenäiseksi kasvatukselliseksi kokonaisuudeksi. Kasvaessaan 4H-harrastuksen parissa lapset ja nuoret saavat monipuolisia kosketuspintoja työelämään ja yrittäjyyteen. Monet kolme askelta -tuotteet, kuten TOP-tehtäväpankki, Ajokortti työelämään -kurssi ja 4H-Yritys tunnetaan eri puolilla Suomea, ja ne tavoittavat viikoittain tuhansia lapsia ja nuoria. Kolme askelta työelämään 4H-järjestön Kolme askelta työelämään -toimintamallin avulla edistämme lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi ja yritteliäiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on rohkeutta, osaamista ja halua tehdä työtä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Kohti aktiivista kansalaisuutta Käynnissä olevalla strategiakaudella ( ) kiinnitetään erityistä huomiota 4H-järjestön toteuttaman kansalaiskasvatuksen kehittämiseen. Tavoitteena on, että 4H-harrastuksen parissa lapsista ja nuorista kasvaa aloitekykyisiä kansalaisia, jotka toimivat aktiivisesti omissa yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa yhteiseksi hyväksi. Strategiakaudella kansalaiskasvatuksesta kehitetään yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Erityisen huomion kohteena kehittämistyössä ovat yli 13-vuotiaat nuoret. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin: toiminnan suunnasta ja sisällöistä on käyty laajaa keskustelua, johon ovat osallistuneet sekä toimihenkilöt että nuoret. 1. Askel: Kerhotoiminta ja TOP (7+) Lapsi oppii monipuolisia käytännön ja käden taitoja liittyen esimerkiksi ruokaan, kädentaitoihin, luontoon ja ympäristöön sekä kansainvälisyyteen. Apuna ovat TOP-tehtävät (Tekemällä Oppii Parhaiten), joissa toteutuu 4H:n omaleimainen yrittäjyyskasvatusajattelu Askel: Työelämävalmiudet ja työllistäminen (13+) Nuori tutustuu työelämän pelisääntöihin ja saa valmiudet käytännön työtehtäviin 4H-työelämäkursseilla. Kurssien jälkeen nuorilla on mahdollisuus työllistyä 4H:n kautta. 3. Askel: Nuorten yritykset (13+) Nuori voi kokeilla yrittäjänä toimimista ja saada siihen henkilökohtaista ohjausta, kun hän perustaa oman 4H-Yrityksen. Perustiedot yrittämisestä nuori saa 4H-yrityskurssilla.

5 Järjestö vuonna H-järjestö vuonna H on merkittävä nuorten työllistäjä. Vuonna 2011 järjestön kautta työllistyi nuorta. 5

6 Taitoja elämänhallintaan 4H-kerhosta Kolme askelta työelämään -mallin ensimmäinen askel sisältää nuorten yhdessä tekemiseen liittyviä asioita, kuten 4H-kerhot ja kilpailut. Työvälineenä käytetään TOP-tehtäväpankkia, joka sisältää yli tehtävää kerholaisille ja heidän ohjaajilleen. Tuhattaituriksi TOP-tehtävillä 4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa, jossa lapsille tarjotaan monipuolisia oppimiskokemuksia. Aihepiirejä ovat puutarha ja viherympäristö, metsä ja luonto, eläimet, koti ja keittiö, taitavat kädet, teknologia, kansainvälisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, töitä ja omaa rahaa sekä ympäristö ja kierrätys. 4H-teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen. Vuonna 2011 TOP-tehtäväpankkiin lisättiin 81 uutta tehtävää keppiheppailu-, kuvataide-, kokkaus-, käsityö- ja kansainvälisyysteemoihin. Kaikkien TOPtehtävien perustana on käytännön- ja kädentaitojen opetteleminen. Tehtävien kautta lapset ja nuoret oppivat monipuolisia, oman elämänsä hallintaan liittyviä asioita. 4H-kerhojen ohjaajina toimivat koulutetut vapaaehtoiset. Vuonna 2011 nuoria kerhonohjaajia oli ja aikuisohjaajia H-kerhokäyntiä toteutui Vuoden H-kerho on Hauhuun hurjat Vuoden 4H-kerhokilpailussa kerhot pääsevät esittelemään toimintaansa ja kerhovuoteen sisältyneitä tapahtumia. Kilpailutöiden avulla jaetaan tietoa 4H-kerhojen parhaista käytännöistä. Kerhokilpailun voittajaksi valittiin Hauhuun hurjat Virtain 4H-yhdistyksestä. Kerhokilpailuun osallistui 386 kerhoa 96 yhdistyksestä. Mukana oli yhteensä H-kerholaista. Suomen 4H-liitto järjesti kerhokilpailun yhteistyössä OP-Keskuksen ja paikallisten osuuspankkien kanssa. Vuoden 4H-kerho -kilpailu 1. Hauhuun hurjat, Virtain 4H-yhdistys 2. Suhmuran Monari, Pyhäselän 4H-yhdistys 3. Vasankarin 4H-kerho, Kalajoen 4H-yhdistys 6

7 Kokemuksia kilpailemalla Kilpailuja moneen makuun Käytännön taitoja kartuttavissa valtakunnallisissa kilpailuissa osaamista kehitettiin kalastuksessa, kädentaidoissa, traktori- ja mönkijäcupissa, metsä- ja hevostaidoissa sekä luontopolulla. Lisäksi 4H-kerhot kilpailivat Vuoden 4H-kerho-tittelistä ja 4H-yrittäjät vuoden yritystittelistä. Eläimellinen muotokuva Eläimellinen muotokuva -käsityökilpailuun osallistui lasta ja nuorta. Kilpailutehtävän tarkoituksena oli herätellä mielikuvitusta ja leikkiä ajatuksella: jos olisit eläin, mikä eläin olisit? Tehtävän tavoitteena oli rohkaista yhdistämään erilaisia materiaaleja ja kokeilemaan monipuolisesti erilaisia tekniikoita. Kilpailun suunnittelija ja päätuomari oli tekstiilimuotoilija Hanna Vainio. Eläimellinen muotokuva -käsityökilpailu 1. Selma Saarinen, Evijärven 4H-yhdistys 2. Ronja Tammi, Virtain 4H-yhdistys 3. Reetta Aino Inkeri Koskinen, Laukaan 4H-yhdistys Lähiruoka on viestin arvoinen 4H-järjestö osallistui elokuussa Savon ammatti- ja aikuisopisto EkoCentrian järjestämään lähiruokaviestiin. 4H:laiset pyöräilivät aktiivisesti kaikilla osuuksilla ja esittäytyivät vaihtopaikoilla näyttävästi. Vuosittain vietettävän valtakunnallisen 4H-viikon teemana oli lähiruoka. Viikon aikana paikalliset 4H-yhdistykset esittelivät toimintaansa lapsille, nuorille ja vanhemmille. 4H-kerhoissa kokeiltiin itse lähiruokajäätelön tekemistä. Aktiivisesti toimivissa 4H-kokkikerhoissa valmistetaan paljon lähiruokaa, sillä lähellä tuotetut raaka-aineet ovat kerhojen toiminnan tärkeä lähtökohta. MTK:n säätiön tukemissa kerhonohjaajakoulutuksissa tutustuttiin Ympäristörata-materiaaliin ja innostettiin kerhonohjaajia hyödyntämään sitä kerhoissa. Ohjaajat perehtyivät maaseudun monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun. Lisäksi ohjaajat oppivat uusia asioita lähiruoasta ja ruoan ympäristövaikutuksista. 7

8 Turvallisesti töihin 4H:n kautta Kolme askelta työelämään -mallin toinen askel sisältää nuorten työelämävalmiuksiin ja työllistämiseen liittyviä asioita: Ajokortti työelämään -kurssin, 4H-työelämäkurssit ja työllistymisen 4H-järjestön kautta. Tarjolla työelämän valttikortti Ajokortti työelämään -kurssi antaa nuorelle perustiedot ja -taidot työnhausta ja työelämän pelisäännöistä. Lisäksi hän saa valmiuksia asiakaspalveluun. Kurssin suoritettuaan nuori saa todistuksen ja Ajokortti työelämään -kortin, joka toimii valttikorttina työnhaussa. Vuonna 2011 järjestettiin 380 Ajokortti työelämään -kurssia, joihin osallistui nuorta. Osa kursseista toteutettiin 4H-järjestölle vuonna 2010 myönnetyllä lisäbudjettimäärärahalla yhteistyössä yläkoulujen kanssa. 4H-työelämäkurssilta kohti työelämää 4H-työelämäkurssit ovat neljän tunnin mittaisia kursseja, jotka perehdyttävät nuoria lastenhoitoon ja koirienhoitoon sekä koti-, piha- ja metsätöihin. Kursseilla nuoret oppivat perustiedot ja -taidot tavallisimmista käytännön töistä. Kurssimateriaalien tuottamisessa ovat olleet mukana eri alojen asiantuntijat. Lisäksi kaikki alle 29-vuotiaat nuoret, jotka tulevat työhön, työharjoitteluun tai TET-jaksolle 4H-yhdistykseen tai sen kautta, suorittavat Työt alkavat -kurssin. Tämä neljän tunnin itsenäisesti suoritettava kurssi perehdyttää nuoria 4H-toimintaan, asiakaspalveluun ja työturvallisuuteen. Nuorten työllistyminen on ykkösasia Nuori työllistyy 4H:n kautta muun muassa kerhojen ohjaamiseen, lasten- ja koirienhoitoon, kotien palvelutehtäviin sekä pihan-, puutarhan- ja metsänhoitotehtäviin. Vuonna H-järjestöön työllistyi alle 29-vuotiasta nuorta. Työtunteja kertyi Palkkoja nuorille maksettiin yli 3,5 miljoonaa euroa. 4H-työelämäkurssit: Lastenhoito, Koiranhoito, Kotityö, Pihatyö, Metsätyö, Työt alkavat Jo yli nuorta on suorittanut Ajokortti työelämään -kurssin. 8

9 Omalla osaamisella 4H-yrittäjäksi Kolme askelta työelämään -mallin kolmas askel sisältää nuorten omaa yritystoimintaan liittyviä asioita: 4H-yrityskurssin ja mahdollisuuden oman 4H-Yrityksen perustamiseen ohjaajan tuella. 4H-Yrityksissä tienataan omaa rahaa Oman 4H-Yrityksen avulla vuotiaat nuoret voivat kokeilla yrittäjyyttä. Nuori saa perustiedot yrittämisestä 4H-yrityskurssilla.Yritystoiminnassa nuoren apuna on henkilökohtainen yritysohjaaja. Nuori voi perustaa yrityksen myös yhdessä muiden nuorten kanssa. 4H-nuorten yrityksiä ovat muun muassa vaappuja käsitöinä tekevä JL-Vaaput, lemmikkieläinten vaatteita valmistava Tassutöyrä sekä Riihikahvila Kardemumma. Vuoden H-Yritykseksi valittiin JES! Webdesign. Internetsivuja ja yritysilmeitä suunnittelevan ja toteuttavan yrityksen ovat perustaneet euralaiset 15-vuotiaat veljekset Eetu ja Joonas Skaffari. Yritys sijaitsee Satakunnan 4H-piirin alueella. Kunniamaininnan valtakunnallisessa Vuoden 4H-Yritys -kilpailussa sai Hanna Pyhtilän 4H-Yritys Helmineule Lounais-Suomen 4H-piiristä. Nuorten kohtaamispaikka Bisnes H-yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret kohtasivat lokakuussa Bisnes tapahtumassa Jyväskylässä. Nuoret kuulivat asiantuntijoita, saivat opastusta yrittäjyyden saloihin sekä tutustuivat toistensa yrityksiin. Tapahtumaan osallistui 80 nuorta. Puhujina olivat muun muassa Neste Jari-Pekka Oy:n toimitusjohtaja Jari-Pekka Koponen ja kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Vieraiden lisäksi ohjelmassa oli ohjattua työryhmätyöskentelyä, 4H-yritystori sekä yritysbileet. Vuonna H-Yrityksiä oli 212, ja niiden yhteinen myynti oli euroa. 9

10 Kansainväliseksi 4H:ssa Monta tapaa kansainvälistyä 4H:n kansainväliset kurssit, nuorisovaihdot ja tutustumismatkat vieraiden maiden kulttuureihin tukevat nuorten kansainvälistymistä. Nuorilla on mahdollisuus tutustua muiden maiden nuoriin myös seminaareissa, leireillä ja tapahtumissa. Erilaiset vaihto-ohjelmat kiinnostavat nuoria. Vuonna 2011 vaihtoon lähti 47 nuorta. Suomen kulttuuriin vastavuoroisesti saapui tutustumaan 23 nuorta eri puolilta maailmaa. Ulkomaalaisilla nuorilla oli mahdollisuus tutustua Suomen 4H-toimintaan 40 suomalaisen isäntäperheen tukemana. Tanskassa järjestetylle Pohjoismaiselle 4H-leirille osallistui 62 suomalaisnuorta. Joka toinen vuosi järjestettävä viikon mittainen ja teemallinen leiri kokosi yhteen leiriläistä. Afrikan 4H-verkosto Learn, Earn and Go Green Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestötuella jatkettiin Namibian 4H-yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on paikallisen 4Hjärjestön hallinnon ja talouden vahvistaminen sekä toiminnan laajentaminen neljän uuden läänin alueelle. Namibian 4Htoiminnassa on mukana aktiivista 4H-nuorta. Hankkeelle on saatu rahoitusta kolmen vuoden ajan. Lisäksi 4H-järjestö tukee namibialaisten ja tansanialaisten nuorten tietojen ja taitojen kehittymistä kehitysyhteistyöprojektien avulla. Suomen 4H-liitto organisoi kolmatta kertaa Tansaniassa Take a lead -seminaarin. Seminaarin teemana oli vapaaehtoisuus 4H-nuorisotyössä, ja siihen osallistui yli 50 henkilöä eri puolilta maailmaa. Seminaarin aikana kehitettiin Afrikan 4H-verkostoa ja otettiin askeleita maailmanlaajuisen 4H-nuorisotyön kehittämiseksi. KV-tiimi on 30:n kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneen nuoren oma ryhmä. 10

11 Metsä, luonto ja ympäristö Harrastuksena metsä Metsä- ja luontokasvatuksessa lisätään lasten ja nuorten metsä- ja luontotietoutta sekä tarjotaan metsään liittyviä harrastus- ja työmahdollisuuksia. 4H-järjestön toimihenkilöt toteuttavat vuosittain yhteistyössä metsä- ja luontoalan sidosryhmien sekä opettajien kanssa erilaisia metsätapahtumia, kuten koululaisten metsäpäivät, koko perheen metsätapahtumat ja metsäretket. Vuonna 2011 järjestettiin puunistutus- ja sienirastikampanjat. Metsätapahtumiin osallistui yli nuorta. Puunistutuskampanjaan osallistui nuorta, ja he istuttivat puuntainta. Metsätoiminnassa mukana olevat 4H-toimihenkilöt kuuluvat 4H:n Metsissä Mahdollisuus -verkostoon. 4H-järjestö haluaa antaa lapsille ja nuorille monipuolisen kuvan metsäluonnosta ja metsätaloudesta sekä innostaa heitä hakeutumaan metsä- ja luontoalan ammatteihin. 4H-nuoret tekevät arjen ympäristötekoja 4H-järjestön ympäristökasvatus antaa lapsille ja nuorille monipuolisen luonto- ja ympäristökuvan, joka sisältää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman. Kesän 2011 aikana 4H-nuoret keräsivät noin kiloa lannoite- ja siemensäkkejä. Keräys työllisti tuhat nuorta 128 4Hyhdistyksestä eri puolilla Suomea. Nuoret ovat keränneet lannoite- ja siemensäkkejä jo vuodesta Säkkikeräyksen järjestivät Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, paikalliset 4H-yhdistykset ja Yara Suomi Oy. 4H-yhdistykset eri puolilla Suomea jatkoivat kierrätysmetallin keräämistä teollisuudelle. Myös ajoneuvojen akkuja kerättiin. Keräyksessä oli yhteistyökumppanina Stena Recycling Oy. Ympäristökasvatuksessa tärkeä osa ovat käytännön ympäristöteot, itse tekeminen ja kokeileminen. Nuoret oppivat ansaitsemaan rahaa ympäristöteoilla ja ymmärtävät kierrätyksen merkityksen. 11

12 Rahoitus 4H-järjestön kokonaisrahoitus oli 27,8 milj. euroa. Rahoitus jakaantui järjestössä paikallistason 4H-yhdistysten (79 %), maakunnallisten 4H-piirien (14 %) ja Suomen 4H-liiton (7 %) kesken. Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti 4H-toimintaa 4,7 milj. euron yleisavustuksella. Järjestön valtionavustus jaettiin Suomen 4H-liitosta 4H-piireille. 4H-piirit jakoivat avustukset 4H-yhdistyksille yhteisesti sovittujen toiminnallisten tulosten perusteella. Ministeriöltä saatu toiminnan perusrahoitus luo edellytykset 4H-toiminnalle kunnissa. Järjestön valtionavustus yhdessä laajan omatoimisen varainhankinnan ja palveluiden tuottamisen kanssa tuo kuntiin merkittäviä verotuloja. Nuorisotyön ja koulutuksen tuotot olivat yli 6,2 milj. euroa. Tuottoihin sisältyvät osallistumismaksut, korvaukset nuorisopalveluista, OK-opintokeskuksen koulutustuet sekä kohdeavustukset. Työllistettyjä nuoria oli ja työllistämistoiminnan tuotot olivat 4,3 milj. euroa. Tuotot koostuvat pääosin asiakkaiden maksuista, joilla katetaan työllistettyjen nuorten palkat sekä palkkojen sivukulut ja toiminnan organisointi. Kuntien harkinnanvaraiset avustukset 4H-yhdistysten nuorisotyöhön olivat yhteensä 2,8 milj. euroa. Tuen määrä laski 2,5 % edellisestä vuodesta. Hankerahoitus jatkoi kasvuaan ollen 4,1 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 10,9 %. Rahoituksen avulla kehitettiin toimintaa edelleen ja käynnistettiin uusia toimintamuotoja. Järjestön talouden tasapainon ylläpitäminen vaatii vuosittain mittavaa omatoimista varainhankintaa. Elinkeinotoimintojen ja varainhankinnan yhteismäärä jatkoi kasvuaan ja oli vuonna 2011 yli 3,9 milj. euroa. 12

13 Tuloslaskelma ja toiminnan tuotot Suomen 4H-liiton tuloslaskelma 4H-järjestön toiminnan tuotot Rahoitus jakaantui paikallistason 4H-yhdistysten (79 %), maakunnallisten 4H-piirien (14 %) ja Suomen 4H-liiton (7 %) kesken. 13

14 4H-säätiö 4H-säätiön tarkoituksena on suomalaisen 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja edistäminen. Säätiö avustaa, edistää ja myöntää stipendejä ansioituneille nuorille, vapaaehtoisille ja toimihenkilöille. Se myös tukee kansainvälistä nuorisovaihtoa ja myöntää apurahoja 4Hnuorisotyön edistämiseen. Säätiön toiminta perustuu elinkeinoelämän ja sidosryhmien tukeen sekä oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Vuonna 2011 säätiö jakoi 19 valtakunnallista ja 22 maakunnallista stipendiä. Valtakunnallisten stipendien jakotilaisuus pidettiin valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Stipendien jaon suoritti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen yhdessä 4H-säätiön hallituksen puheenjohtajan Ensio Hytösen kanssa. Vuonna 2011 säätiö jakoi stipendejä ja avustuksia yhteensä euroa. Kerhokilpailu kehittää kerhotoiminnan laatua Hallintoneuvosto Puheenjohtaja: Kaikki kansliapäällikkö 4H-kerhot iltapäiväkerhoja Jarmo Vaittinen lukuun Varapuheenjohtaja: ottamatta toiminnanjohtaja voivat osallistua Lea vuosittaiseen Lastikka Maaherra kerhokilpailuun. Pirjo Ala-Kapee Raati arvioi kerhojen itse Toimitusjohtaja Matti Jääskeläinen Toimitusjohtaja suunnittelemat Terho Kalliokoski julisteet sekä kerhopäiväkirjat, Koipijärvi joiden perusteella voittaja valitaan. Johtaja Terhi Johtaja Suso Kriteereinä Kolesnik ovat muun muassa esittely-paketin ilme, kerhotoiminnan monipuolisuus, Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Maanviljelysneuvos Esko Lindstedt Johtaja Martti osallistumisinnokkuus Pallari sekä toiminnan Päätoimittaja laatu Tapani ja pitkäjänteisyys. Ruokanen Tavoitteena on Toimitusjohtaja Tero Hemmilä kerhokilpailun avulla kehittää Maanviljelysneuvos Raimo Tammilehto Maakuntajohtaja paikallisen Matti kerhotoiminnan Viialainen laatua. Hallitus Lassilan 4H-Topit Noormarkun 4Hyhdistyksestä toimitusjohtaja voittivat Ensio vuoden Hytönen 2009 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: 4H-kerhokilpailun. teknologia-asiantuntija Satakunnan 4H- Liisa Rosi (k ) Ylijohtaja piirin Raimo reippaat Luoma kerholaiset tekivät Valtiosihteeri tuomaristoon Raimo Sailasvaikutuksen etenkin Toimitusjohtaja aktiivisuudellaan. Seppo Hassinen Kerho (säätiön muun asiamies) muassa järjesti ansiokkaasti tapahtumia valtakunnallisella 4H viikolla ja pääsi esiin useasti paikallisissa medioissa. Kerholaiset ovat myös ottaneet innokkaasti osaa maakunnallisiin kilpailuihin. Kerhokilpailuun osallistui kaikkiaan 315 kerhoa 81 yhdistyksestä. Mukana oli yhteensä H-kerholaista. 14

15 Suomen 4H-liitto Suomen 4H-liitto on 4H-järjestön keskustoimisto. 4H-järjestöön kuuluu jäsentä. 4H-yhdistyksiä on 250 ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 14 4H-piiriä. 4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. 4H-piirit ovat Lappi, Oulu, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Suur-Savo, Kaakkois-Suomi, Häme, Satakunta, Lounais-Suomi ja Etelä-Suomi. Jäseniä ovat perustajajäsenet ja 4H-piirit. Perustajajäseniä ovat ProAgria Keskusten Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Pellervo-Seura, Suomen Kuntaliitto ja Työväen Sivistysliitto. Valtuuskunta Puheenjohtaja: Kansanedustaja Petteri Orpo, Turku Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Anneli Kiljunen, Lappeenranta Jäsenet Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi ent. Kansanedustaja Unto Valpas, Raahe Aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, Sotkamo Kansanedustaja Mika Lintilä, Toholampi Kansanedustaja Lasse Hautala, Kauhajoki Kansanedustaja Anne Kalmari, Kivijärvi Kansanedustaja Markku Rossi, Kuopio Kansanedustaja Eero Reijonen, Liperi Yrittäjäneuvos Risto Heikkilä, Anjalankoski Erityisasiantuntija Aija Tuimala, Hämeenlinna Vararehtori Seija Mahlamäki-Kultanen, Punkalaidun Lehtori Osmo Haataja, Kaarina Myyntipäällikkö Susanna Lindmark-Huttunen, Vantaa Viranomaispäällikkö Ilkka Häyrinen, Pieksämäki Kasvatust. maisteri Merikukka Forsius, Vihti Markkinointiesimies Tellervo Hurskainen, Rääkkylä Ylitarkastaja Arto Seppälä, Mikkeli Johtaja Ritva Toivonen, Eura Kansanedustaja Outi Mäkelä, Nurmijärvi Yrittäjä, opettaja Anna-Kaisa Immonen, Hämeenkyrö Metsänhoitaja Anniina Kostilainen, Vantaa Hallitus Puheenjohtaja: ylijohtaja Raimo Luoma Varapuheenjohtaja: konsultti Timo Alatalo Johtaja Vesa Nuolioja Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä Agrologi Johannes Leppänen Professori Terhi-Anna Wilska Toimitusjohtaja Seppo Hassinen

16 Suomen 4H-liitto Karjalankatu 2 A HELSINKI

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2016 59. toimintavuosi 000088404048 Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Suomessa tulevaisuususko on ollut koetuksella mm. vaatimattoman talouskehityksen,

Lisätiedot

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 88. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Puheenjohtajan kynästä Viime vuosien määrätietoinen ponnistelu 4H-nuorisotyön selkeyttämiseksi, yhtenäistämiseksi ja tuotteistamiseksi kantaa kaunista hedelmää. Järjestömme

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas

4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas 4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas www.4h.fi 1 4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas Tämä opas auttaa sinua alkuun 4H-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana sekä toiminnanjohtajan esimiehenä tai hallituksen

Lisätiedot

4H-yrittäjänä olet itsesi pomo. #YritäOpiTienaa #4HSuomi

4H-yrittäjänä olet itsesi pomo.  #YritäOpiTienaa #4HSuomi 4H-yrittäjänä olet itsesi pomo www.4h.fi/yritys #YritäOpiTienaa #4HSuomi 4H = Suomen suurin nuorisojärjestö 4H toimii maailman laajuisesti 2 Ampun 4H yhdistys toimii Lapinjärven, Myrskylän, Orimattilan

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYS JÄSENET HALLITUS KOKOUKSET 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Y-tunnus: 10706445 Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Nastolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4Hjärjestön yhteinen päämäärä,

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

4H-NUORISOTYÖ Mukana muutoksessa

4H-NUORISOTYÖ Mukana muutoksessa 4H-nuorisotyö 2017 2019, 1. luonnos 30.11.2015 YHTEINEN TAHTO 4H-NUORISOTYÖ 2017 2019 Mukana muutoksessa Joka kolmas vuosi Suomen 4H-liiton edustajakokous päättää 4H-nuorisotyön keskeiset linjat. Ennen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

OTE MUUTOKSEEN JA TULEVAISUUTEEN

OTE MUUTOKSEEN JA TULEVAISUUTEEN 4H-nuorisotyö 2017-2019 OTE MUUTOKSEEN JA TULEVAISUUTEEN H 4 1 Suomen 4H-liitto Edustajakokous 27.4.2016 LUONNOS 4H-NUORISOTYÖ 2017 2019 Ote muutokseen ja tulevaisuuteen YHTEINEN TAHTO 4H-järjestö on ollut

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2012 Toimintasuunnitelma 2013 Yleiskatsaus Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015

Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015 Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015 16.11.2015 Suomen Suomen suurin nuorisojärjestö 60.000 jäsentä Organisaatio: Suomen

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen 13.-14.2012 Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät, OPH 7.11.2012 Ruoka on maailmanlaajuinen kasvuala

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ Päätös 18.2.2010 Jakelussa mainituile OHJELMIIN SITOMATTOMAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN ALUEELINEN JAKO VUONNA 2010 Valtioneuvosto on tänään, asian

Lisätiedot

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on sähkön, lämmön ja kaasun tuotanto, hankinta,

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Virtaviivaista turvallisuus- ja hyvinvointityötä Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Kotka 26.11.2013 Arjen turvaa kunnissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015

Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015 Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015 85. toimintavuosi Toimintaa lapsille ja nuorille Ruovedellä jo 85 vuoden ajan! RUOVEDEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 RUOVEDEN 4H-YHDISTYS 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 10/2011. Aika Perjantai klo Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 10/2011. Aika Perjantai klo Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 10/2011 Aika Perjantai 16.12.2011 klo 14.00-15.30 Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot