Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H

2 Puheenjohtajan kynästä Vuonna 2011 sitoutunut 4H-väki näytti jälleen voimansa. Perustoiminnan tulokset olivat erinomaiset. Erikseen on syytä mainita Ajokortti työelämään -kurssit, joita vuoden 2010 lisäbudjettimäärärahan ja muun rahoituksen turvin on järjestetty todella huomattava määrä. Kurssi antaa nuorille valmiuksia työnhakuun, ensimmäisiin työsuhteisiin ja asiakaspalveluun. 4H-järjestön vahva panos nuorten työelämävalmiuksien edistämisessä antaa meille mahdollisuuden tarjota osaamistamme nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen, minkä Jyrki Kataisen hallitus on asettanut yhdeksi kärkihankkeekseen. Taloudellisesti ja toiminnallisesti 4H-järjestö on hyvin haasteellisessa tilanteessa. Eräiden euromaiden julkisen talouden kestämätön tilanne on sysännyt koko yhteisön taloudelliseen ja poliittiseen epävarmuuteen. Seurauksena on ollut talouskasvun hidastuminen, millä on vahva vaikutus myös Suomen tilanteeseen. Julkisen talouden alijäämien kasvu on pakko katkaista. Loppuvuoden 2011 budjettiratkaisut leikkasivat 4H-nuorisotyön valtionapua kymmenellä prosentilla. Hallituksen ja eduskunnan käsittelyn aikana olivat esillä paljon tätäkin huonommat luvut. Tulevien vuosien budjettikehykset eivät ole valoisia 4H-järjestön kannalta. Väestön ikääntyminen ja peruspalvelujen turvaaminen vaativat kuntakentän suurremonttia, jolla epäilemättä on oma vaikutuksensa 4Hnuorisotyön toimintaedellytyksiin. Kerhokilpailu kehittää kerhotoiminnan laatua perusteella valtuuskunta asetti työryhmän tekemään ehdotuksia järjestön palvelu- ja organisaatiorakenteen kehittämiseksi. Toivon järjestöväeltä kaukonäköisyyttä Kaikki 4H-kerhot ja ennakkoluulottomuutta, sillä palvelu- ottamatta ja organisaatioraken- voivat osallistua vuosittaiseen iltapäiväkerhoja lukuun netta on todellakin kerhokilpailuun. uudistettava. Raati arvioi kerhojen itse suunnittelemat julisteet sekä kerhopäiväkirjat, joulukuussa joiden 2011 perusteella uusia voittaja valitaan. EU:n komissio antoi säännöksiä ja säännösehdotuksia Kriteereinä ovat koskien muun muassa esittely-paketin tarkoituksiin ilme, kerhotoiminnan liittyviä monipuolisuus, yleisiin taloudellisiin palveluita. Näiden asioiden osallistumisinnokkuus kansallinen valmistelu työ- ja elinkeinoministeriössä laatu ja pitkäjänteisyys. kuuluu Tavoitteena on sekä toiminnan johtamani osaston vastuulle. kerhokilpailun Koska avulla kyseinen kehittää lainsäädäntö koskee paikallisen läheisesti myös kerhotoiminnan 4Hjärjestöä, katson tulleeni esteelliseksi toimi- laatua. maan järjestön luottamuselimissä. Lassilan 4H-Topit Tästä Noormarkun 4Hyhdistyksestä joutunut luopumaan voittivat vuoden 2009 syytä olen valittaen Suomen 4H-liiton hallituksen 4H-kerhokilpailun. puheenjohtajan ja 4H-säätiön hallituksen piirin reippaat jäsenen kerholaiset tekivät Satakunnan 4Htehtävistä vuoden 2012 tuomaristoon alusta lukien. vaikutuksen etenkin aktiivisuudellaan. Kerho muun muassa Kiitän kaikkia hyvästä järjesti yhteistyöstä ansiokkaasti kuluneen viiden vuoden kunnallisella aikana ja toivotan 4H viikolla ja pääsi esiin tapahtumia valta- parasta mahdollista useasti menestystä paikallisissa tulevai-medioissasuudessalaiset ovat myös ottaneet innokkaasti Kerho- osaa maakunnallisiin kilpailuihin. Kerhokilpailuun osallistui kaikkiaan 315 kerhoa 81 yhdistyksestä. Mukana Raimo Luoma Hallituksen puheenjohtaja oli yhteensä H-kerholaista. 2 Syksyllä 2011 piirien puheenjohtajakokous, piirien johtajat, liiton hallitus ja valtuuskunta pohtivat, miten liitto ja piirit voisivat nykyistä tasapuolisemmin, tehokkaammin ja taloudellisemmin tukea paikallista 4H-nuorisotyötä. Valmistelun 2

3 Hyvällä harrastuksella huomisen huipulle Toiminta-ajatus 4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yrittäjyyteen ja työelämään. Järjestöllinen päämäärä 4H-järjestö on valtakunnallinen, yhtenäinen ja kehittyvä lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalveluja tuottava järjestö. 4H-järjestöön kuuluu yli jäsentä. 4H-yhdistyksiä on 250 ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 14 4H-piiriä. Ruotsinkielistä toimintaa tarjoaa Finlands svenska 4H, jolla on jäsentä. Arvot Järjestön arvopohja muodostuu neljästä H-kirjaimesta: Harkinta - Head kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Harjaannus - Hands tarkoittaa käytännön- ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus. Hyvyys - Heart kertoo toisen ihmisen kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös. Hyvinvointi - Health on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille. 3

4 Tähtäimessä työelämä ja aktiivinen kansalaisuus 4H-nuorisotyö on pitkäjänteistä kasvatustyötä, jossa yhdistyvät yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiuksien edistäminen sekä kasvu aktiiviseksi kansalaiseksi. Kolme askelta työelämään Yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiuksien edistäminen ovat olleet aktiivisen kehittämistyön kohteena jo pitkään. Työn tulos kiteytyy Kolme askelta työelämään -toimintamallissa, joka yhdistää kerhotoiminnan, työelämätaitojen harjoittelun sekä yrittäjyyden ainutlaatuisella tavalla yhtenäiseksi kasvatukselliseksi kokonaisuudeksi. Kasvaessaan 4H-harrastuksen parissa lapset ja nuoret saavat monipuolisia kosketuspintoja työelämään ja yrittäjyyteen. Monet kolme askelta -tuotteet, kuten TOP-tehtäväpankki, Ajokortti työelämään -kurssi ja 4H-Yritys tunnetaan eri puolilla Suomea, ja ne tavoittavat viikoittain tuhansia lapsia ja nuoria. Kolme askelta työelämään 4H-järjestön Kolme askelta työelämään -toimintamallin avulla edistämme lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi ja yritteliäiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on rohkeutta, osaamista ja halua tehdä työtä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Kohti aktiivista kansalaisuutta Käynnissä olevalla strategiakaudella ( ) kiinnitetään erityistä huomiota 4H-järjestön toteuttaman kansalaiskasvatuksen kehittämiseen. Tavoitteena on, että 4H-harrastuksen parissa lapsista ja nuorista kasvaa aloitekykyisiä kansalaisia, jotka toimivat aktiivisesti omissa yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa yhteiseksi hyväksi. Strategiakaudella kansalaiskasvatuksesta kehitetään yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Erityisen huomion kohteena kehittämistyössä ovat yli 13-vuotiaat nuoret. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin: toiminnan suunnasta ja sisällöistä on käyty laajaa keskustelua, johon ovat osallistuneet sekä toimihenkilöt että nuoret. 1. Askel: Kerhotoiminta ja TOP (7+) Lapsi oppii monipuolisia käytännön ja käden taitoja liittyen esimerkiksi ruokaan, kädentaitoihin, luontoon ja ympäristöön sekä kansainvälisyyteen. Apuna ovat TOP-tehtävät (Tekemällä Oppii Parhaiten), joissa toteutuu 4H:n omaleimainen yrittäjyyskasvatusajattelu Askel: Työelämävalmiudet ja työllistäminen (13+) Nuori tutustuu työelämän pelisääntöihin ja saa valmiudet käytännön työtehtäviin 4H-työelämäkursseilla. Kurssien jälkeen nuorilla on mahdollisuus työllistyä 4H:n kautta. 3. Askel: Nuorten yritykset (13+) Nuori voi kokeilla yrittäjänä toimimista ja saada siihen henkilökohtaista ohjausta, kun hän perustaa oman 4H-Yrityksen. Perustiedot yrittämisestä nuori saa 4H-yrityskurssilla.

5 Järjestö vuonna H-järjestö vuonna H on merkittävä nuorten työllistäjä. Vuonna 2011 järjestön kautta työllistyi nuorta. 5

6 Taitoja elämänhallintaan 4H-kerhosta Kolme askelta työelämään -mallin ensimmäinen askel sisältää nuorten yhdessä tekemiseen liittyviä asioita, kuten 4H-kerhot ja kilpailut. Työvälineenä käytetään TOP-tehtäväpankkia, joka sisältää yli tehtävää kerholaisille ja heidän ohjaajilleen. Tuhattaituriksi TOP-tehtävillä 4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa, jossa lapsille tarjotaan monipuolisia oppimiskokemuksia. Aihepiirejä ovat puutarha ja viherympäristö, metsä ja luonto, eläimet, koti ja keittiö, taitavat kädet, teknologia, kansainvälisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, töitä ja omaa rahaa sekä ympäristö ja kierrätys. 4H-teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen. Vuonna 2011 TOP-tehtäväpankkiin lisättiin 81 uutta tehtävää keppiheppailu-, kuvataide-, kokkaus-, käsityö- ja kansainvälisyysteemoihin. Kaikkien TOPtehtävien perustana on käytännön- ja kädentaitojen opetteleminen. Tehtävien kautta lapset ja nuoret oppivat monipuolisia, oman elämänsä hallintaan liittyviä asioita. 4H-kerhojen ohjaajina toimivat koulutetut vapaaehtoiset. Vuonna 2011 nuoria kerhonohjaajia oli ja aikuisohjaajia H-kerhokäyntiä toteutui Vuoden H-kerho on Hauhuun hurjat Vuoden 4H-kerhokilpailussa kerhot pääsevät esittelemään toimintaansa ja kerhovuoteen sisältyneitä tapahtumia. Kilpailutöiden avulla jaetaan tietoa 4H-kerhojen parhaista käytännöistä. Kerhokilpailun voittajaksi valittiin Hauhuun hurjat Virtain 4H-yhdistyksestä. Kerhokilpailuun osallistui 386 kerhoa 96 yhdistyksestä. Mukana oli yhteensä H-kerholaista. Suomen 4H-liitto järjesti kerhokilpailun yhteistyössä OP-Keskuksen ja paikallisten osuuspankkien kanssa. Vuoden 4H-kerho -kilpailu 1. Hauhuun hurjat, Virtain 4H-yhdistys 2. Suhmuran Monari, Pyhäselän 4H-yhdistys 3. Vasankarin 4H-kerho, Kalajoen 4H-yhdistys 6

7 Kokemuksia kilpailemalla Kilpailuja moneen makuun Käytännön taitoja kartuttavissa valtakunnallisissa kilpailuissa osaamista kehitettiin kalastuksessa, kädentaidoissa, traktori- ja mönkijäcupissa, metsä- ja hevostaidoissa sekä luontopolulla. Lisäksi 4H-kerhot kilpailivat Vuoden 4H-kerho-tittelistä ja 4H-yrittäjät vuoden yritystittelistä. Eläimellinen muotokuva Eläimellinen muotokuva -käsityökilpailuun osallistui lasta ja nuorta. Kilpailutehtävän tarkoituksena oli herätellä mielikuvitusta ja leikkiä ajatuksella: jos olisit eläin, mikä eläin olisit? Tehtävän tavoitteena oli rohkaista yhdistämään erilaisia materiaaleja ja kokeilemaan monipuolisesti erilaisia tekniikoita. Kilpailun suunnittelija ja päätuomari oli tekstiilimuotoilija Hanna Vainio. Eläimellinen muotokuva -käsityökilpailu 1. Selma Saarinen, Evijärven 4H-yhdistys 2. Ronja Tammi, Virtain 4H-yhdistys 3. Reetta Aino Inkeri Koskinen, Laukaan 4H-yhdistys Lähiruoka on viestin arvoinen 4H-järjestö osallistui elokuussa Savon ammatti- ja aikuisopisto EkoCentrian järjestämään lähiruokaviestiin. 4H:laiset pyöräilivät aktiivisesti kaikilla osuuksilla ja esittäytyivät vaihtopaikoilla näyttävästi. Vuosittain vietettävän valtakunnallisen 4H-viikon teemana oli lähiruoka. Viikon aikana paikalliset 4H-yhdistykset esittelivät toimintaansa lapsille, nuorille ja vanhemmille. 4H-kerhoissa kokeiltiin itse lähiruokajäätelön tekemistä. Aktiivisesti toimivissa 4H-kokkikerhoissa valmistetaan paljon lähiruokaa, sillä lähellä tuotetut raaka-aineet ovat kerhojen toiminnan tärkeä lähtökohta. MTK:n säätiön tukemissa kerhonohjaajakoulutuksissa tutustuttiin Ympäristörata-materiaaliin ja innostettiin kerhonohjaajia hyödyntämään sitä kerhoissa. Ohjaajat perehtyivät maaseudun monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun. Lisäksi ohjaajat oppivat uusia asioita lähiruoasta ja ruoan ympäristövaikutuksista. 7

8 Turvallisesti töihin 4H:n kautta Kolme askelta työelämään -mallin toinen askel sisältää nuorten työelämävalmiuksiin ja työllistämiseen liittyviä asioita: Ajokortti työelämään -kurssin, 4H-työelämäkurssit ja työllistymisen 4H-järjestön kautta. Tarjolla työelämän valttikortti Ajokortti työelämään -kurssi antaa nuorelle perustiedot ja -taidot työnhausta ja työelämän pelisäännöistä. Lisäksi hän saa valmiuksia asiakaspalveluun. Kurssin suoritettuaan nuori saa todistuksen ja Ajokortti työelämään -kortin, joka toimii valttikorttina työnhaussa. Vuonna 2011 järjestettiin 380 Ajokortti työelämään -kurssia, joihin osallistui nuorta. Osa kursseista toteutettiin 4H-järjestölle vuonna 2010 myönnetyllä lisäbudjettimäärärahalla yhteistyössä yläkoulujen kanssa. 4H-työelämäkurssilta kohti työelämää 4H-työelämäkurssit ovat neljän tunnin mittaisia kursseja, jotka perehdyttävät nuoria lastenhoitoon ja koirienhoitoon sekä koti-, piha- ja metsätöihin. Kursseilla nuoret oppivat perustiedot ja -taidot tavallisimmista käytännön töistä. Kurssimateriaalien tuottamisessa ovat olleet mukana eri alojen asiantuntijat. Lisäksi kaikki alle 29-vuotiaat nuoret, jotka tulevat työhön, työharjoitteluun tai TET-jaksolle 4H-yhdistykseen tai sen kautta, suorittavat Työt alkavat -kurssin. Tämä neljän tunnin itsenäisesti suoritettava kurssi perehdyttää nuoria 4H-toimintaan, asiakaspalveluun ja työturvallisuuteen. Nuorten työllistyminen on ykkösasia Nuori työllistyy 4H:n kautta muun muassa kerhojen ohjaamiseen, lasten- ja koirienhoitoon, kotien palvelutehtäviin sekä pihan-, puutarhan- ja metsänhoitotehtäviin. Vuonna H-järjestöön työllistyi alle 29-vuotiasta nuorta. Työtunteja kertyi Palkkoja nuorille maksettiin yli 3,5 miljoonaa euroa. 4H-työelämäkurssit: Lastenhoito, Koiranhoito, Kotityö, Pihatyö, Metsätyö, Työt alkavat Jo yli nuorta on suorittanut Ajokortti työelämään -kurssin. 8

9 Omalla osaamisella 4H-yrittäjäksi Kolme askelta työelämään -mallin kolmas askel sisältää nuorten omaa yritystoimintaan liittyviä asioita: 4H-yrityskurssin ja mahdollisuuden oman 4H-Yrityksen perustamiseen ohjaajan tuella. 4H-Yrityksissä tienataan omaa rahaa Oman 4H-Yrityksen avulla vuotiaat nuoret voivat kokeilla yrittäjyyttä. Nuori saa perustiedot yrittämisestä 4H-yrityskurssilla.Yritystoiminnassa nuoren apuna on henkilökohtainen yritysohjaaja. Nuori voi perustaa yrityksen myös yhdessä muiden nuorten kanssa. 4H-nuorten yrityksiä ovat muun muassa vaappuja käsitöinä tekevä JL-Vaaput, lemmikkieläinten vaatteita valmistava Tassutöyrä sekä Riihikahvila Kardemumma. Vuoden H-Yritykseksi valittiin JES! Webdesign. Internetsivuja ja yritysilmeitä suunnittelevan ja toteuttavan yrityksen ovat perustaneet euralaiset 15-vuotiaat veljekset Eetu ja Joonas Skaffari. Yritys sijaitsee Satakunnan 4H-piirin alueella. Kunniamaininnan valtakunnallisessa Vuoden 4H-Yritys -kilpailussa sai Hanna Pyhtilän 4H-Yritys Helmineule Lounais-Suomen 4H-piiristä. Nuorten kohtaamispaikka Bisnes H-yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret kohtasivat lokakuussa Bisnes tapahtumassa Jyväskylässä. Nuoret kuulivat asiantuntijoita, saivat opastusta yrittäjyyden saloihin sekä tutustuivat toistensa yrityksiin. Tapahtumaan osallistui 80 nuorta. Puhujina olivat muun muassa Neste Jari-Pekka Oy:n toimitusjohtaja Jari-Pekka Koponen ja kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Vieraiden lisäksi ohjelmassa oli ohjattua työryhmätyöskentelyä, 4H-yritystori sekä yritysbileet. Vuonna H-Yrityksiä oli 212, ja niiden yhteinen myynti oli euroa. 9

10 Kansainväliseksi 4H:ssa Monta tapaa kansainvälistyä 4H:n kansainväliset kurssit, nuorisovaihdot ja tutustumismatkat vieraiden maiden kulttuureihin tukevat nuorten kansainvälistymistä. Nuorilla on mahdollisuus tutustua muiden maiden nuoriin myös seminaareissa, leireillä ja tapahtumissa. Erilaiset vaihto-ohjelmat kiinnostavat nuoria. Vuonna 2011 vaihtoon lähti 47 nuorta. Suomen kulttuuriin vastavuoroisesti saapui tutustumaan 23 nuorta eri puolilta maailmaa. Ulkomaalaisilla nuorilla oli mahdollisuus tutustua Suomen 4H-toimintaan 40 suomalaisen isäntäperheen tukemana. Tanskassa järjestetylle Pohjoismaiselle 4H-leirille osallistui 62 suomalaisnuorta. Joka toinen vuosi järjestettävä viikon mittainen ja teemallinen leiri kokosi yhteen leiriläistä. Afrikan 4H-verkosto Learn, Earn and Go Green Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestötuella jatkettiin Namibian 4H-yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on paikallisen 4Hjärjestön hallinnon ja talouden vahvistaminen sekä toiminnan laajentaminen neljän uuden läänin alueelle. Namibian 4Htoiminnassa on mukana aktiivista 4H-nuorta. Hankkeelle on saatu rahoitusta kolmen vuoden ajan. Lisäksi 4H-järjestö tukee namibialaisten ja tansanialaisten nuorten tietojen ja taitojen kehittymistä kehitysyhteistyöprojektien avulla. Suomen 4H-liitto organisoi kolmatta kertaa Tansaniassa Take a lead -seminaarin. Seminaarin teemana oli vapaaehtoisuus 4H-nuorisotyössä, ja siihen osallistui yli 50 henkilöä eri puolilta maailmaa. Seminaarin aikana kehitettiin Afrikan 4H-verkostoa ja otettiin askeleita maailmanlaajuisen 4H-nuorisotyön kehittämiseksi. KV-tiimi on 30:n kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneen nuoren oma ryhmä. 10

11 Metsä, luonto ja ympäristö Harrastuksena metsä Metsä- ja luontokasvatuksessa lisätään lasten ja nuorten metsä- ja luontotietoutta sekä tarjotaan metsään liittyviä harrastus- ja työmahdollisuuksia. 4H-järjestön toimihenkilöt toteuttavat vuosittain yhteistyössä metsä- ja luontoalan sidosryhmien sekä opettajien kanssa erilaisia metsätapahtumia, kuten koululaisten metsäpäivät, koko perheen metsätapahtumat ja metsäretket. Vuonna 2011 järjestettiin puunistutus- ja sienirastikampanjat. Metsätapahtumiin osallistui yli nuorta. Puunistutuskampanjaan osallistui nuorta, ja he istuttivat puuntainta. Metsätoiminnassa mukana olevat 4H-toimihenkilöt kuuluvat 4H:n Metsissä Mahdollisuus -verkostoon. 4H-järjestö haluaa antaa lapsille ja nuorille monipuolisen kuvan metsäluonnosta ja metsätaloudesta sekä innostaa heitä hakeutumaan metsä- ja luontoalan ammatteihin. 4H-nuoret tekevät arjen ympäristötekoja 4H-järjestön ympäristökasvatus antaa lapsille ja nuorille monipuolisen luonto- ja ympäristökuvan, joka sisältää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman. Kesän 2011 aikana 4H-nuoret keräsivät noin kiloa lannoite- ja siemensäkkejä. Keräys työllisti tuhat nuorta 128 4Hyhdistyksestä eri puolilla Suomea. Nuoret ovat keränneet lannoite- ja siemensäkkejä jo vuodesta Säkkikeräyksen järjestivät Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, paikalliset 4H-yhdistykset ja Yara Suomi Oy. 4H-yhdistykset eri puolilla Suomea jatkoivat kierrätysmetallin keräämistä teollisuudelle. Myös ajoneuvojen akkuja kerättiin. Keräyksessä oli yhteistyökumppanina Stena Recycling Oy. Ympäristökasvatuksessa tärkeä osa ovat käytännön ympäristöteot, itse tekeminen ja kokeileminen. Nuoret oppivat ansaitsemaan rahaa ympäristöteoilla ja ymmärtävät kierrätyksen merkityksen. 11

12 Rahoitus 4H-järjestön kokonaisrahoitus oli 27,8 milj. euroa. Rahoitus jakaantui järjestössä paikallistason 4H-yhdistysten (79 %), maakunnallisten 4H-piirien (14 %) ja Suomen 4H-liiton (7 %) kesken. Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti 4H-toimintaa 4,7 milj. euron yleisavustuksella. Järjestön valtionavustus jaettiin Suomen 4H-liitosta 4H-piireille. 4H-piirit jakoivat avustukset 4H-yhdistyksille yhteisesti sovittujen toiminnallisten tulosten perusteella. Ministeriöltä saatu toiminnan perusrahoitus luo edellytykset 4H-toiminnalle kunnissa. Järjestön valtionavustus yhdessä laajan omatoimisen varainhankinnan ja palveluiden tuottamisen kanssa tuo kuntiin merkittäviä verotuloja. Nuorisotyön ja koulutuksen tuotot olivat yli 6,2 milj. euroa. Tuottoihin sisältyvät osallistumismaksut, korvaukset nuorisopalveluista, OK-opintokeskuksen koulutustuet sekä kohdeavustukset. Työllistettyjä nuoria oli ja työllistämistoiminnan tuotot olivat 4,3 milj. euroa. Tuotot koostuvat pääosin asiakkaiden maksuista, joilla katetaan työllistettyjen nuorten palkat sekä palkkojen sivukulut ja toiminnan organisointi. Kuntien harkinnanvaraiset avustukset 4H-yhdistysten nuorisotyöhön olivat yhteensä 2,8 milj. euroa. Tuen määrä laski 2,5 % edellisestä vuodesta. Hankerahoitus jatkoi kasvuaan ollen 4,1 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 10,9 %. Rahoituksen avulla kehitettiin toimintaa edelleen ja käynnistettiin uusia toimintamuotoja. Järjestön talouden tasapainon ylläpitäminen vaatii vuosittain mittavaa omatoimista varainhankintaa. Elinkeinotoimintojen ja varainhankinnan yhteismäärä jatkoi kasvuaan ja oli vuonna 2011 yli 3,9 milj. euroa. 12

13 Tuloslaskelma ja toiminnan tuotot Suomen 4H-liiton tuloslaskelma 4H-järjestön toiminnan tuotot Rahoitus jakaantui paikallistason 4H-yhdistysten (79 %), maakunnallisten 4H-piirien (14 %) ja Suomen 4H-liiton (7 %) kesken. 13

14 4H-säätiö 4H-säätiön tarkoituksena on suomalaisen 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja edistäminen. Säätiö avustaa, edistää ja myöntää stipendejä ansioituneille nuorille, vapaaehtoisille ja toimihenkilöille. Se myös tukee kansainvälistä nuorisovaihtoa ja myöntää apurahoja 4Hnuorisotyön edistämiseen. Säätiön toiminta perustuu elinkeinoelämän ja sidosryhmien tukeen sekä oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Vuonna 2011 säätiö jakoi 19 valtakunnallista ja 22 maakunnallista stipendiä. Valtakunnallisten stipendien jakotilaisuus pidettiin valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Stipendien jaon suoritti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen yhdessä 4H-säätiön hallituksen puheenjohtajan Ensio Hytösen kanssa. Vuonna 2011 säätiö jakoi stipendejä ja avustuksia yhteensä euroa. Kerhokilpailu kehittää kerhotoiminnan laatua Hallintoneuvosto Puheenjohtaja: Kaikki kansliapäällikkö 4H-kerhot iltapäiväkerhoja Jarmo Vaittinen lukuun Varapuheenjohtaja: ottamatta toiminnanjohtaja voivat osallistua Lea vuosittaiseen Lastikka Maaherra kerhokilpailuun. Pirjo Ala-Kapee Raati arvioi kerhojen itse Toimitusjohtaja Matti Jääskeläinen Toimitusjohtaja suunnittelemat Terho Kalliokoski julisteet sekä kerhopäiväkirjat, Koipijärvi joiden perusteella voittaja valitaan. Johtaja Terhi Johtaja Suso Kriteereinä Kolesnik ovat muun muassa esittely-paketin ilme, kerhotoiminnan monipuolisuus, Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Maanviljelysneuvos Esko Lindstedt Johtaja Martti osallistumisinnokkuus Pallari sekä toiminnan Päätoimittaja laatu Tapani ja pitkäjänteisyys. Ruokanen Tavoitteena on Toimitusjohtaja Tero Hemmilä kerhokilpailun avulla kehittää Maanviljelysneuvos Raimo Tammilehto Maakuntajohtaja paikallisen Matti kerhotoiminnan Viialainen laatua. Hallitus Lassilan 4H-Topit Noormarkun 4Hyhdistyksestä toimitusjohtaja voittivat Ensio vuoden Hytönen 2009 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: 4H-kerhokilpailun. teknologia-asiantuntija Satakunnan 4H- Liisa Rosi (k ) Ylijohtaja piirin Raimo reippaat Luoma kerholaiset tekivät Valtiosihteeri tuomaristoon Raimo Sailasvaikutuksen etenkin Toimitusjohtaja aktiivisuudellaan. Seppo Hassinen Kerho (säätiön muun asiamies) muassa järjesti ansiokkaasti tapahtumia valtakunnallisella 4H viikolla ja pääsi esiin useasti paikallisissa medioissa. Kerholaiset ovat myös ottaneet innokkaasti osaa maakunnallisiin kilpailuihin. Kerhokilpailuun osallistui kaikkiaan 315 kerhoa 81 yhdistyksestä. Mukana oli yhteensä H-kerholaista. 14

15 Suomen 4H-liitto Suomen 4H-liitto on 4H-järjestön keskustoimisto. 4H-järjestöön kuuluu jäsentä. 4H-yhdistyksiä on 250 ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 14 4H-piiriä. 4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. 4H-piirit ovat Lappi, Oulu, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Suur-Savo, Kaakkois-Suomi, Häme, Satakunta, Lounais-Suomi ja Etelä-Suomi. Jäseniä ovat perustajajäsenet ja 4H-piirit. Perustajajäseniä ovat ProAgria Keskusten Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Pellervo-Seura, Suomen Kuntaliitto ja Työväen Sivistysliitto. Valtuuskunta Puheenjohtaja: Kansanedustaja Petteri Orpo, Turku Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Anneli Kiljunen, Lappeenranta Jäsenet Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi ent. Kansanedustaja Unto Valpas, Raahe Aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, Sotkamo Kansanedustaja Mika Lintilä, Toholampi Kansanedustaja Lasse Hautala, Kauhajoki Kansanedustaja Anne Kalmari, Kivijärvi Kansanedustaja Markku Rossi, Kuopio Kansanedustaja Eero Reijonen, Liperi Yrittäjäneuvos Risto Heikkilä, Anjalankoski Erityisasiantuntija Aija Tuimala, Hämeenlinna Vararehtori Seija Mahlamäki-Kultanen, Punkalaidun Lehtori Osmo Haataja, Kaarina Myyntipäällikkö Susanna Lindmark-Huttunen, Vantaa Viranomaispäällikkö Ilkka Häyrinen, Pieksämäki Kasvatust. maisteri Merikukka Forsius, Vihti Markkinointiesimies Tellervo Hurskainen, Rääkkylä Ylitarkastaja Arto Seppälä, Mikkeli Johtaja Ritva Toivonen, Eura Kansanedustaja Outi Mäkelä, Nurmijärvi Yrittäjä, opettaja Anna-Kaisa Immonen, Hämeenkyrö Metsänhoitaja Anniina Kostilainen, Vantaa Hallitus Puheenjohtaja: ylijohtaja Raimo Luoma Varapuheenjohtaja: konsultti Timo Alatalo Johtaja Vesa Nuolioja Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä Agrologi Johannes Leppänen Professori Terhi-Anna Wilska Toimitusjohtaja Seppo Hassinen

16 Suomen 4H-liitto Karjalankatu 2 A HELSINKI

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2013 jää aikakirjoihin merkittävänä vaiheena 4H-järjestön historiassa. Hallinnon päätöksillä viitoitettiin uusia toimintamalleja,

Lisätiedot

Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008

Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2008 Puheenjohtajan kynästä Vuosi 2008 siirtyi historiaan dramaattisia ja traagisia tapahtumia sisältäneenä ajanjaksona. Meitä nuorisotyön parissa toimivia järkytti syyskuussa

Lisätiedot

Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007

Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2007 merkitsi Suomen 4H-liitolle ja koko 4H-järjestölle erään aikakauden päättymistä, tulevan toiminnan suunnittelua ja erityisesti sitoutunutta

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011... 4 LIEDON 4H-YHDISTYS...4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 0 u VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 21. toimintavuosi Sisällysluettelo 1. YLEISKATSAUS... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 3. YHDISTYKSEN HALLINTO... 4 4. TOIMINNAN TARKASTAJAT... 5 5.

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi 1 Sisällys LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012... 3 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYS... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Työt alkavat. Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi

Työt alkavat. Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi Työt alkavat Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi Tervetuloa 4H-tiimiin! Sinut on valittu töihin, harjoitteluun tai TET-jaksolle 4H-yhdistykseen! Onneksi olkoon! Tämän Työt alkavat -kurssin tarkoitus on kertoa

Lisätiedot

Vapaaehtoisena 4H:ssa

Vapaaehtoisena 4H:ssa Vapaaehtoisena 4H:ssa Vapaaehtoistoiminnan ohjelma 1. 4H ON TOIMIHENKILÖIDEN JA VAPAAEHTOISTEN YHTEISTYÖTÄ 4H-toiminta perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten hyvään yhteistyöhön.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Y-tunnus: 1593266-0. www.lahti.4h.fi

VUOSIKERTOMUS 2011. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Y-tunnus: 1593266-0. www.lahti.4h.fi Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus: 1593266-0 www.lahti.4h.fi Vuosikertomus 2011 1 2 Hallinto 3 Jäsenistö 4 Yhdistyksen toiminta vuonna 2011 5 Rahoitus 6 Yhteistyö 7 Tiedotus 8 Lopuksi 1 4H-järjestön

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Osaava kerhonohjaaja

Osaava kerhonohjaaja Osaava kerhonohjaaja Kerhonohjaajan opas Teksti: Maija Pihlaja, Laura Salmi, Virpi Skippari Toimitus: Johanna Pölkki, Virpi Skippari Kannen kuva: Rodeo Piirrokset: Reetta Niemensivu Taitto: Tiina Rinne

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

ROHKEUTTA JA REALISMIA

ROHKEUTTA JA REALISMIA ROHKEUTTA JA REALISMIA 20 vuotta liikeideoiden arviointia asiantuntijavoimin Sisällys SUK-HISTORIIKKI Päätoimittaja: Pekka Tsupari Toimittajat: Tuomo Haavisto Timo Immonen Heikki Pietarinen Graafinen ulkoasu:

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

www.sinunsavo.fi Sanasa kokonen kaupunkilehti Meiltä luonnonmukaiset KASVIVÄRJÄYKSET ja KASVOHOIDOT Hiustenhoitoon -luomusarja

www.sinunsavo.fi Sanasa kokonen kaupunkilehti Meiltä luonnonmukaiset KASVIVÄRJÄYKSET ja KASVOHOIDOT Hiustenhoitoon -luomusarja LAUANTAI 5.9.2015 Gynekologi Aila Miettisen vastaanotto Leppävirralla p. 040 593 5354 ja Pieksämäellä p. 015 341 699 www.ailam.net RUOKATREFFIT Ruokatreffit alkavat klo 11.00 jolloin 200 ensimmäiselle

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 Vuosikertomus 2014 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Possuja ja porkkanoita vai mitä se oli?

Possuja ja porkkanoita vai mitä se oli? Possuja ja porkkanoita vai mitä se oli? Otteita kainuulaisen 4H-toiminnan menneiltä vuosilta 4H-toiminta käynnistyi 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa vastauksena nuorten työttömyyteen, pahoinvointiin ja

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisältö Puheenjohtajan tervehdys... 3 Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 5 2 KANSALAISTOIMINNAN TUKI... 6 3 LAPSI-

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Torstai 17.10.2013 aamupäivä, puheenjohtajana Satu Koskela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Neuvottelupäivien avaussanat Vantaan kaupunginjohtaja

Lisätiedot