Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi Projektityö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012. Projektityö"

Transkriptio

1 Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012 Projektityö Heli Laakkonen Itä-Suomen EU-toimisto Tammikuu 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TEEMAVUOSI Teemavuoden taustoista Maakuntasuunnitelmat ja ohjelmat Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Etelä-Savo Etelä-Karjala ALOITTEET JA RAHOITUSOHJELMAT Työllisyys Euroopan sosiaalirahasto Elinikäisen oppimisen ohjelma Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmat Aktiivinen ikääntyminen Grundtvig Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma AAL-yhteisohjelma PROGRESS Terve ikääntyminen ja itsenäinen asuminen Tutkimuksen ja teknologian kehityksen seitsemäs puiteohjelma European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing Sukupolvien välinen solidaarisuus Ikääntyneiden vapaaehtoistyö-ohjelma TAPAHTUMAT Tapahtumat maailmalla Tapahtumat Suomessa...18 LÄHTEET

3 1 JOHDANTO Vuosi 2012 on eurooppalainen aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Vuosi tarjoaa mahdollisuuden pohtia eurooppalaisten eliniän pidentymisen tarjoamia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Suurilta ikäluokilta odotetaan nyt entistä pidempää työuraa, mutta heille tarjoutuu myös mahdollisuus elää edeltäjiään pidempi ja aktiivisempi elämä. Väestö ikääntyy Itä-Suomessa erityisen nopeasti. Vuonna 2003 Itä-Suomen kunnissa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä vaihteli prosentin välillä, mutta vuonna 2020 yli 65- vuotiaita ennustetaan olevan väestöstä jo lähes 40 prosenttia. Sama ilmiö on nähtävissä koko maassa. Aktiivista ikääntymistä pyritään edistämään temavuonna neljällä osa-alueella, joita ovat työllisyys, yhteiskunnallinen osallistuminen, terveys ja itsenäinen asuminen, sekä sukupolvien välinen solidaarisuus. Erityisen suuri rooli tavoitteiden toteuttamisessa on alueilla, sillä alueet ovat vastuussa ikäihmisille keskeisistä palveluista, kuten liikenneverkostosta, asumisesta, terveydenhoidosta ja työllistymisestä. Lisäksi teemavuonna pyritään kiinnittämään huomiota sukupolvien väliseen solidaarisuuteen. Huoltosuhde tulee heikkenemään tulevaisuudessa merkittävästi. Tällä hetkellä yhtä eläkeläistä kohti on Euroopassa neljä työssäkäyvää, mutta vuoteen 2050 mennessä työssäkäyvien määrä on kutistunut kahteen yhtä eläkeläistä kohti. Huoltosuhteella mitattuna vuonna 2020 Suomessa asuu EU:n vanhin väestö. (Demography Report 2010, ) Sosiaaliturvajärjestelmien kuormittumisen vuoksi olisi tärkeää, että ikääntyvät ikäluokat työskentelisivät mahdollisimman pitkään. Tämä kuitenkin edellyttää terveyttä ja suurten ikäluokkien työssä jaksamisesta huolehtimista. On ehdotettu, että uudelleenkouluttautumisesta ja ammatin vaihtamisesta tulisi tehdä entistä helpompaa, jotta ikääntyvät voisivat halutessaan siirtyä vähemmän kuormittaviin työtehtäviin, ja jatkaa näin työskentelyä eläkeiän jälkeenkin. (Friends of Europe, 2006: 31) 2

4 Tämä projektityö keskittyy tarkastelemaan teemavuotta sekä eurooppalaisesta että Itä- Suomalaisesta näkökulmasta. Johdannon jälkeisessä kappaleessa käsittelen teemavuoden taustoja, eli väestönmuutoksen aiheuttamia haasteita. Lisäksi kappale tarkastelee Itä-Suomen maakuntien maakuntasuunnitelmia ikääntymisen osalta. Kolmannessa kappaleessa käyn lyhyesti läpi erilaisia rahoitusohjelmia, joista on mahdollisesti hyötyä maakuntien toimijoille ikääntymistä käsittelevien projektien rahoituksessa. Lopuksi esittelen neljännessä kappaleessa erilaisia väestönmuutokseen liittyviä seminaareja ja muita teemavuoden tapahtumia. Projektityö on osa Itä-Suomen EU-toimiston harjoittelijaohjelmaa. Projektityön on tehnyt Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntapolitiikan opiskelija Heli Laakkonen, joka toimii harjoittelijana Itä-Suomen EU-toimistossa TEEMAVUOSI 2.1 Teemavuoden taustoista EU:n väestö on vanhenemassa nopeasti pitkään jatkuneen alhaisen syntyvyyden ja kasvavan eliniän vuoksi. Euroopan komission Eurostatin kanssa yhteistyössä huhtikuussa 2011 julkaiseman väestötieteellisen raportin mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Euroopan väestöstä kasvoi vuoden ,7 prosentista 17,4 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Ennusteiden mukaan vuoteen 2060 mennessä yli 65-vuotiaiden osuus on Euroopan väestöstä noin 30 prosenttia. Erityisesti hyvin iäkkäiden, eli yli 80-vuotiaiden osuus tulee kasvamaan merkittävästi. (How to promote active ageing in Europe 2011, 7) Euroopan komissio korostaa alueiden roolia teemavuoden tavoitteiden toteuttamisessa. Alueet kuitenkin kokevat ikääntymisen eri tavoilla. Vuonna 2030 ikääntyneiden osuus tulee vaihtelemaan eri aluilla 10,4 prosentin ja 37,3 prosentin välillä. Lisäksi huoltosuhde vaihtelee vuonna 2030 alueellisella tasolla14,8 prosentin ja 70,2 prosentin välillä. Paras huoltosuhde tulee olemaan Itä-Euroopassa, ja huonoin muun muassa Skandinaviassa ja Italiassa. (Active ageing 2011, 14) Tämänhetkinen EU:n puheenjohtajamaa Tanska ottaa teemavuoden esille puheenjohtajuusohjelmassaan työllisyyden näkökulmasta. Ohjelman mukaan ikääntyneille olisi annettava mahdollisuus olla aktiivisia tekijöitä työmarkkinoilla muun muassa 3

5 koulutuksen ja työehtojen joustavoittamisen avulla. Ohjelman mukaan moderni teknologia voi puolestaan vähentää fyysisen työn määrää terveydenhoidon alalla, ja auttaa ikääntyneitä pysymään virkeinä ja terveinä entistä pidempään. (Danish Presidency of the Council of the European Union 2012) Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus ovat tärkeitä myös Eurooppa kasvustrategian kannalta, sillä älykäs, kestävä ja osallistava kasvu ei ole mahdollista ilman väestönmuutoksen haasteisiin vastaamista. Koska ikääntymiskehitys on jo käynnissä, tulevien ongelmien torjuminen vaatii välittömiä toimia. Aktiivinen ikääntyminen voi pienentää väestönmuutoksen aiheuttamia haasteita, kuten terveydenhuollon kasvavaa tarvetta. Ikääntyvät ovat yhteiskunnan voimavara, sillä heillä on kokemusta, energiaa ja taloudellisia resursseja osallistua yhteiskunnan toimintaan. (How to promote active ageing in Europe 2011, 5-8) Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisessa teemavuoden toimintasuunnitelmassa todetaan, että sukupolvien välinen solidaarisuus merkitsee eri maissa eri asioita. Suomessa keskustelua on käyty esimerkiksi nuoret epätasa-arvoiseen asemaan asettavasta eläkejärjestelmästä, sekä työpaikkojen ikäsyrjinnästä. Toimintasuunnitelman mukaan sukupolvien tasa-arvoinen kohtelu edellyttää sukupolvien erilaisten tarpeiden ja odotusten tunnistamista. Suomessa pyritään teemavuonna sukupolvien yhteisymmärryksen lisäämiseen ja keskusteluun kaikkien yhteiskunnan jäsenten tasaarvoisesta kohtelusta. Suomen teemavuoden toimintasuunnitelma on ladattavissa osoitteesta pdf. Eurooppalaiset eläkejärjestelmät ovat kovan paineen alla väestön ikääntymisen vuoksi, ja vaikka monissa EU-maissa eläkejärjestelmiä onkin uudistettu, talouskriisi heikentää tilannetta omalta osaltaan. Euroopan komissio antoi heinäkuussa 2010 vihreän kirjan eläkkeistä. Vihreä kirja pyrkii rohkaisemaan kannanottoihin EU:n eläkekehyksen tulevaisuudesta ja mahdollisista muutostarpeista, jotta se tukisi jäsenvaltioita riittävien, kestävien ja turvattujen eläkejärjestelmien varmistamisessa parhaalla mahdollisella tavalla. EU:n eläkejärjestelmien sääntelykehykseen kuuluu neljä pääkohtaa, joita ovat sosiaaliturvaan kuuluvien eläkkeiden yhteensovittaminen niin, että työntekijät voivat liikkua 4

6 vapaasti; sisämarkkinoiden luominen rahastoiville ammatillisille eläkejärjestelmille; ammatillisia lisäeläkkeitä koskevat vähimmäistakuut, sekä syrjimättömyyssääntöjen soveltaminen lakisääteisiin ja yksityisiin eläkejärjestelmiin. Varsinainen vastuu eläkejärjestelmistä kuuluu kuitenkin valtioille, ja vihreä kirja kannustaakin valtioita eläkejärjestelmien perinpohjaiseen tarkasteluun. Vihreän kirjan mukaan eläkkeellä vietetty aika on kasvanut huomattavasti viimeisen vuosisadan aikana, ja kattaa yhden kolmasosan ihmiselämästä. Tämä aika tulee pitenemään entisestään eliniän kasvamisen myötä, jos eläkkeelle jäädään tulevaisuudessa yhtä nuorina kuin tähänkin saakka. Alle 50 prosenttia kansalaisista on töissä enää 60-vuotiaana, ja tulevaisuudessa tämä saattaa johtaa siihen, että eläkemenot kasvavat kestämättömiksi, jollei työikiä pidennetä. Lisäksi Eurooppa kasvustrategian tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 75 prosentin työllisyys. Komission vihreä kirja on luettavissa osoitteessa Euroopan komission Työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosaston virallisilta teemavuoden sivuilta löytyy tietoa tulevista teemavuoden tapahtumista, aloitteista ja yhteistyökumppaneista. Teemavuoden ympärille on rakentunut 40 organisaation yhteenliittymä, joka pyrkii käsittelemään ikäsyrjintää sekä aktiivisen ikääntymisen teemaa kaikille ikäryhmille reilulla tavalla. Teemavuoden sivut löytyvät osoitteesta Suomessa teemavuoden yhteistyökumppani on Työterveyslaitos. Työterveyslaitoksen sivuilla on tietoa teemavuodesta, asiantuntijapankki sekä jatkuvasti päivittyvä lista teemavuoden tapahtumista. Työterveyslaitoksen teemavuoden sivut ovat osoitteessa 5

7 2.2 Maakuntasuunnitelmat ja ohjelmat Pohjois-Savo Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma tarkastelee ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita työllisyyden näkökulmasta. Tulevaisuudessa työvoiman tarve kääntyy Pohjois- Savossa nousuun, ja tavoitteena onkin lisätä ikääntyneiden työhön osallistumista vastaamaan omalta osaltaan tähän tarpeeseen. Yleisestä terveydestä ja työkyvystä huolehtimalla mahdollistetaan pidempi työura. Lisäksi ikääntyvät työntekijät tulee ottaa entistä paremmin huomioon työyhteisöjen senioriohjelmissa. Aikuiskoulutuksella vastataan jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin, vältetään osaamispuutteet ja annetaan ikääntyneille mahdollisuus jatkaa työntekoa elämänvaiheeseen paremmin sopivissa työtehtävissä. Ikääntyminen lisää palveluiden tarvetta erityisesti reuna-alueilla. Terveydenhoidossa pyritään ennaltaehkäisyyn: terveisiin elintapoihin, vastuun ottamiseen omasta terveydestä, sekä henkisesti ja fyysisesti aktivoiviin liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Lisää tietoa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta osoitteesta Lisäksi Pohjois-Savossa toimii Terve Kuopio -ohjelma, joka kuuluu Terve Kunta - verkostoon. Verkosto toteuttaa Terveys kansanterveysverkoston ja WHO:n kansallisten verkostojen tavoitteita, ja sen tavoitteena ovat terve yhteisö, elämäntavat ja kaupunkiympäristö. Osa Terve Kuopio -ohjelmaa on Ikäystävällinen Kuopio -ohjelma, jonka tavoitteita toteutetaan niin sosiaali- ja terveyspalveluissa, kaupunkisuunnittelussa kuin kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa. Ohjelmassa on runsaasti erilaista toimintaa, kuten ikäihmisten kuntosaliverkosto, ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä, nettikoulutusta ja infrastruktuurin suunnittelua esteettömyysnäkökulmasta. Tutustu Terve Kuopio -ohjelmaan osoitteessa 6

8 Pohjois-Karjalalle ikärakenteen muutos merkitsee sitä, että työpaikkojen määrän säilyttämiseksi nykyisellä tasollaan Pohjois-Karjala tarvitsee vuonna 2025 muuttovoittoa vuosittain 400 työikäisen verran. Suunnitelma ehdottaa, että Pohjois-Karjalassa voitaisiin tuottaa hoitopaikkoja pääkaupunkiseudun asukkaille. Tämä loisi kysyntää maakunnan palveluille, sekä tukisi rakenteiden ennakoivaa kehittämistä. Lisäksi ikääntyneet toki tuovat alueelle ostovoimaa. Ikääntyneiden kokemusta ja osaamista tulisi hyödyntää työelämässä ja siirtää sitä uusille sukupolville. Maakuntasuunnitelmassa todetaankin, että sukupolvien välistä vuoropuhelua tulisi tukea, samoin kuin ikääntyneiden jatkamista työelämässä esimerkiksi maakunnallisen työhyvinvointiohjelman keinoin. Tulevaisuudessa maakunnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota terveisiin elämäntapoihin ja niiden tukemiseen, jotta ikääntyneet voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kotona asumista voisi tukea esimerkiksi viemällä palveluja nykyistä enemmän vanhusten koteihin. Liiketoimintaa, joka yhdistää terveyden ja hyvinvoinnin, tulisi vahvistaa. Maakuntaa tulisi kehittää niin, että ikääntyvät saavuttavat helposti ja turvallisesti tarvitsemansa palvelut. Hyvinvointipalveluiden edellytyksiä on vahvistettava, sillä ikääntyneet ovat myös palveluita tarvitessaan taloudellinen voimavara. Toimintaympäristöstä tulee tehdä toimiva ja esteetön muun muassa asumisen ja palveluiden osalta. Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelma on nähtävissä kokonaisuudessaan osoitteessa Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelmassa ikääntyminen on yksi teemoista, jotka tulevat vaikuttamaan Pohjois-Karjalan kehitykseen merkittävästi. Suunnitelma siteeraa Tilastokeskusta, jonka mukaan vuonna 2003 Pohjois-Karjalassa on yli 65- vuotiasta, kun vuonna 2025 heitä on jo

9 Lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana DART-projektissa (Declining, Ageing and Regional Transformation), joka on EU:n alueiden välistä yhteistyötä edistävä INTERREG IVC-ohjelmaan hyväksytty hanke. Hankkeeseen osallistuu 14 partneria 11 maasta, ja se keskittyy kolmeen osa-alueeseen: terveyden edistämiseen ja sosiaalipalveluihin, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, sekä innovatiiviseen talouteen. Lisäksi hanke pyrkii muun muassa tiedottamaan toimijoille väestönmuutoksesta ja sen mahdollisuuksista, edistää västön koulutusmahdollisuuksia ja parantaa alueellisia työmarkkinoita. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto keskittyy projektissa erityisesti hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja siirtämiseen. Lisää tietoa DART-projektista Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilta osoitteesta Etelä-Savo Etelä-Savon maakuntaohjelman mukaan vuonna 2008 maakunnassa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli 22,3 prosenttia, kun se oli koko maassa 16,7 prosenttia. Lisäksi Etelä- Savon väestö on maan vanhinta myös väestön keski-iän suhteen, joka on 45, 2 vuotta. Ikärakenteen vinoutumisen ennustetaan jatkuvan entisenlaisena, mikä aiheuttaa huoltosuhteen muuttumisen yhä epäedullisemmaksi. Maakunnan muuttoliike on ollut jatkuvasti tappiollista, mutta tulevaisuudessa luonnollinen väestönkehitys selittää ikääntymisen myötä väestötappiosta muuttotappiota suuremman osuuden. Etelä-Savo on Euroopassa edelläkävijä alueena, jossa väestö vähenee ja ikääntyy. Maakunnassa on kehitetty muun muassa IC- ja mobiilitekniikkaan perustuvia palveluita, joilla palvelujen järjestämisen ja infrastruktuurin ylläpidon ongelmia on pyritty ratkomaan. Alueen vaikeutena on lisäksi se, että se on harvaan mutta kauttaaltaan asuttu ja vesistöjen pirstoma maakunta, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia palvelujen järjestämiselle. Palvelurakenteiden pitäminen ajantasaisena ja kustannustehokkaina on kuitenkin välttämätöntä, sillä palveluiden tarve vain kasvaa tulevaisuudessa. Etelä-Savossa on käynnissä kunta- ja palvelurakenneuudistus, jonka myötä palvelutuotannon odotetaan tehostuvan. Palvelujen saavutettavuutta on tarkoitus tehostaa edelleen teknologian avulla. 8

10 Tästä voivat olla esimerkkinä vaikkapa sähköinen potilaskortti ja virtuaalinen Ikä-keskus palvelemaan ikääntyviä. Lisäksi ollaan kehittämässä tekniikkaa niin, että asiakkaan ja palveluiden tuottajan liikkumistarve vähenee. Kuten muissakin maakunnissa, Etelä-Savossa korostetaan ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden merkitystä. Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa on lisättävä, ja asukkaiden on otettava entistä enemmän vastuuta hyvinvoinnistaan. Ikääntyneiden terveydentila on nykyisin parempi kuin aiemmin, ja tavoitteena on tukea ikääntyviä terveyden ylläpitämisessä muun muassa kansalaisjärjestöjen toimintaa kehittämällä. Lisää Etelä-Savon maakuntaohjelmasta voi lukea osoitteesta Etelä-Karjala Etelä-Karjalan maakuntasuunnitelman mukaan yli 65-vuotiaiden väestömäärä kasvaa maakunnassa lähes 60 prosenttia, eli :sta :een. Etelä-Karjalan liiton väestösuunnitteessa muuttovoiton odotetaan kuitenkin tuovan maakuntaan vuoteen 2030 mennessä henkeä, joista suurin osa on alle 65-vuotiaita, mikä osaltaan tasoittaa väestötilannetta. Koska väestön ikärakenne muuttuu, myös palveluiden tarve tulee muuttumaan maakunnassa. Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon tarve kasvaa, kun taas päivähoito- ja peruskoulumenot pienenevät pienten ikäluokkien vuoksi. Ikääntyminen on haaste Etelä-Karjalan kuntataloudelle sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen kasvamisen myötä. Maakuntasuunnitelman mukaan väestön keskittymiskehityksen jatkuessa nykyisenlaisena taloudellisesti vahvat keskusseudut Imatra ja Lappeenranta tulevat vahvistumaan, ja reuna-alueet heikentymään entisestään. Tulevaisuudessa onkin todennäköistä, että kuntia joudutaan yhdistämään, ja palveluntuotannossa erikoistumaan. Lisäksi tulee kehittää edelleen vanhusten itsenäisen selviytymisen edellytyksiä, sillä vuonna 2030 väestöstä jopa joka kolmas on yli 65-vuotias. 9

11 Koulutuspolitiikassa tullaan painottamaan elinikäistä oppimista, ja tämä kehitys tulisi huomioida jo perusopetuksessa, jotta oppilaat oppisivat hallitsemaan suuria määriä tietoa ja hyödyntämään oppimisessaan tekniikan mahdollisuuksia. Etelä-Karjalan maakuntasuunnitelma on ladattavissa osoitteesta 3 ALOITTEET JA RAHOITUSOHJELMAT On olemassa useita rahoitusohjelmia, joista alueelliset toimijat voivat hakea rahoitusta aktiiviseen ikääntymiseen ja väestönmuutokseen liittyville projekteille ja tutkimukselle. Ohjelmat ovat erikoistuneet useisiin eri aihepiireihin, kuten aikuiskoulutukseen, omaishoitajien tukemiseen ja tekniikkaan. Seuraavassa on esitelty lyhyesti keskeisimmät ohjelmat, jotka liittyvät aktiivisen ikääntymisen teemavuoden projektien rahoitukseen. 3.1 Työllisyys Väestönmuutoksen haasteet vaikuttavat erityisen vahvasti työmarkkinoihin. Vuosien välillä työikäisten määrä vähenee 50 miljoonalla, ja tällä on erittäin suuri merkitys talouskasvun kannalta, ellei työikäisten määrän vähenemistä korvata tuottavuuden kasvulla ja työvoimareservin tehokkaalla hyödyntämisellä. Ikääntyvien työntekijöiden potentiaalia hyödyntämällä voidaan kuitenkin vastata työvoiman tarpeeseen. (How to promote active ageing in Europe 2011, 13) Seuraavassa joitakin rahoitusohjelmia, joita alueelliset toimijat voivat hyödyntää Euroopan sosiaalirahasto Euroopan sosiaalirahasto ESR on EU:n rakennerahasto, jonka tarkoituksena on vähentää EU:n jäsenvaltioiden välisiä alueellisia hyvinvoinnin eroja ja lisätä taloudellista koheesiota ja työllisyyttä. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti sellaisille jäsenvaltioille ja alueille, joiden talouskehitys on heikkoa. Vuosina jaettavana on 75 miljardia euroa. Lisää tietoa ESR:stä osoitteesta 10

12 3.1.2 Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma, eli Lifelong Learning Programme, rahoittaa vaihtoopiskelua, opintomatkoja ja verkostoitumista. Projektit on suunnattu opiskelijoiden lisäksi opettajille, kouluttajille ja kaikille muille opetuksen kanssa tekemisissä oleville. Alaohjelmat ovat Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci ja Grundtvig, ja ne on suunnattu eri koulutustasoille ala-kouluista korkeakouluihin. Ohjelman budjetti on 7 miljardia euroa kaudelle Lisää tietoa Elinikäisen oppimisen ohjelmasta osoitteesta Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmat EU rahoittaa rakennerahastokaudella suomalaisia alueita Euroopan alukehitysrahaston eli EAKR:n kautta viiden ohjelman avulla, joita ovat Itä-Suomen, Länsi- Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Ahvenanmaan ohjelmat. Rahasto tukee hankkeita, jotka kehittävät yritystoimintaa, innovaatioita, osaamista, työllisyyttä ja kilpailukykyä, ja tähtää eri maakuntien asukkaiden tasa-arvoisuuteen. Lisää tietoa EAKR:stä osoitteesta 3.2 Aktiivinen ikääntyminen Ikääntyvillä on yhteiskunnalla paljon annettavaa, mutta he kohtaavat ajan myötä vaikeuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi liikkumiseen, teknologian käyttöön, koulutuksen puutteeseen tai vähäisiin sosiaalisiin verkostoihin. Alueet voivat tukea ikääntyviä ja mahdollistaa heidän täysi osallistumisensa elinyhteisöissään. Tässä alueita auttavat erilaiset tutkimukseen ja kehitykseen suuntautuneet ohjelmat. 11

13 3.2.1 Grundtvig Grundtvig-ohjelma on EU:n yhteistyö- ja vaihto-ohjelma aikuiskouluttautujille. Ohjelma on suunnattu kaikille aikuiskoulutusorganisaatioille, joihin voidaan laskea mukaan järjestöt, yritykset, vankilat ja museot. Ohjelman tavoitteena on vastata aikuiskouluttautujien muuttuviin tarpeisiin ja parantaa heidän osaamistaan ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla, sekä parantaa aikuiskoulutuksen laatua eurooppalaisittain. Lisää tietoa Grundtvigista on saatavilla osoitteessa Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma The Information Communication Technologies Policy Support Programme, eli ICT-PSP kannustaa innovatiivisten tietotekniikkapalveluiden ja digitaalisen sisällön kehittämiseen Digitaalisen agendan, eli EU:n viestintä- ja tietoyhteiskunnan linjausten ja ohjelmien mukaisesti. Ohjelma näkee tietotekniikan yhtenä ratkaisuna ikääntyvän yhteiskunnan aiheuttamiin haasteisiin ja keinona toteuttaa Hyvän ikääntymisen suunnitelmaa tietoyhteiskunnassa (European Action Plan for Ageing Well in the Information Society). Lisää tietoa ohjelmasta sivuilta AAL-yhteisohjelma Ambien Assisted Living eli AAL on yhteisohjelma, jota toteuttavat yhteistyössä EU:n jäsenmaat. Sen tavoitteena on luoda uusia tietotekniikkaan perustuvia palveluita ja tuotteita, joilla kohennetaan ikääntyvien elämänlaatua ja mahdollistetaan itsenäinen elämä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Lisäksi tavoitteena on tarjota yksilöllisempiä ja tehokkaampia sosiaalipalveluita sekä etsiä uusia markkinarakoja. AAL:n järjestyksessään viides haku aukeaa helmikuun lopussa, ja jatkuu toukokuun loppuun saakka. Tällä kertaa haun aiheena ovat ICT-pohjaiset arkielämän ratkaisut 12

14 iäkkäiden, kotona asuvien arjessa (ICT-based Solutions for (Self) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home). Haku tähtää ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen uuden tekniikan avulla. AAL järjestää hakuun littyyvän infopäivän Brysselissä 13. maaliskuuta AAL-ohjelman sivut ovat osoitteessa PROGRESS PROGRESS- ohjelma on työllisyyden ja sosiaalisen solidaarisuuden ohjelma, joka tavoittelee uusia ja parempia työpaikkoja, sosiaalista osallisuutta ja syrjinnän kitkemistä. Ohjelma rahoittaa tutkimusta, tarjoaa koulutusta ja tukee kansalaisjärjestöjä, sekä EUpolitiikan kehitystä ja koordinointia työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, työ-olosuhteiden, syrjinnän ja sukupuolten tasa-arvon aloilla. Tarkempia tietoja ohjelmasta osoitteesta 3.3 Terve ikääntyminen ja itsenäinen asuminen Tulevina vuosina terveyspalveluja ja asumisessaan tukea tarvitsevien määrä tulee kasvamaan huomattavasti. Tämä merkitsee myös kustannusten kasvua, ja rasittaa julkisia palveluita sekä perheitä ja muita informaalia hoivaa tarjoavia. Ajan mittaan tämä saattaa rajoittaa perheessä hoivatyötä tekevän mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Pidentynyt elinikä ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti riippuvaisuutta muista. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito, hyvät liikennepalvelut ja ikääntymisystävällinen yhteiskunta mahdollistavat ikääntyneille itsenäisen vanhuuden Tutkimuksen ja teknologian kehityksen seitsemäs puiteohjelma The Seventh Framework Programme for Research and Technological Development eli Tutkimuksen ja kehityksen seitsemäs puiteohjelma yhteisrahoittaa tutkimusta, teknologian kehittämistä ja esittelyhankkeita, jotka pyrkivät vastaamaan Euroopan haasteisiin 13

15 globaalissa tietotaloudessa. Rahoitus on suunnattu useille eri tahoille, kuten yksityisyrityksille, julkisille organisaatioille, tutkijoille sekä tutkimusyrityksille. Tukemalla erilaisia projekteja ohjelma pyrkii kannustamaan eri tutkimussektoreita yhteistyöhön, lisäämään tutkimuskapasiteettia ja tukemaan tutkijoiden urakehitystä. Ohjelma tukee monenlaista tutkimusta, jota aktiivisesta ikääntymisestä kiinnostuneet paikalliset toimijat voivat hyödyntää: terveydenedistämistä, liikennepalvelujen saatavuutta ja tietotekniikan käyttöä apuvälineenä terveessä ikääntymisessä. Lisää tietoa seitsemännestä puiteohjelmasta osoitteesta Muita hyödyllisiä rahoitusohjelmia terveeseen ikääntymiseen ja itsenäiseen asumiseen liittyviin projekteihin ovat ICT-PSP, Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmat sekä AALyhteisohjelma European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing Innovaatiounioni on Eurooppa strategiaan kuuluva ohjelma, joka tavoittelee EU:n kilpailukyvyn parantamista ja sosiaalisten ongelmien poistamista tutkimuksen ja innovoinnin keinoin. Eräs tapa saavuttaa nämä tavoitteet on innovaatiokumppanuuksien muodostaminen. European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing on kunnianhimoinen EU-tason projekti, joka pyrkii hyödyntämään innovaatioita päämäränä ikääntyneiden ja heidän omaistensa elämänlaadun parantaminen, hoitojärjestelmien kestävyyden lisääminen ja uuden kasvun luominen. Päällimmäisenä tavoitteena on pidentää EU-kansalaisten keskimääräistä elinikää kahdella vuodella. Euroopan komissio asetti toukokuussa 2011 korkean tason ohjausryhmän avustamaan projektin toimeenpanemisessa. Komission varapuheenjohtaja Neelie Kroesin ja komissaari John Dallin johtamaan ryhmään kuuluu muun muassa EU:n jäsenmaita, alueita ja teollisuuden, terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden ammattilaisia. Ryhmä muodosti toteuttamissuunnitelman Strategic Implementation Plan (SIP), jonka pohjalta vastataan ikääntymisen haasteisiin innovaatioiden kautta. Seuraavia vaiheita on muun muassa 14

16 alkuvuodesta 2012 komission tietokannan avaaminen, jossa eri toimijat voivat etsiä hankkeisiinsa partnereita, jakaa hyviä käytäntöjä ja sitoutua erilaisiin projekteihin. Tällä hetkellä on avoinna Terveys-ohjelman alainen haku, jonka hakuaika päättyy 9. maaliskuuta Haun teemana on terveydenhoidon järjestäminen innovatiivisesti sekä uudet yritysmuodot, joiden avulla terveydenhoito suunnitellaan yhteistyössä eri tahojen kesken. Lisäksi haku keskittyy kroonisten sairausten hoitoon. Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman alainen haku aiheena tietotekniikka terveydessä, hyvässä ikääntymisessä ja osallisuudessa avautuu 1. helmikuuta ja päättyy 15. toukokuuta Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman alainen haku keskittyy muun muassa saumattomiin terveydenhoitopalveluihin, personalisoituihin ratkaisuihin itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi, sekä telehealth-palveluiden hyödyntämiseen kroonisista sairauksista kärsivien hoidossa. Euroopan komissio järjestää 17. helmikuuta Brysselissä infotilaisuuden hakuun liittyen. Lisää tietoa European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing -projektista osoitteesta 3.4 Sukupolvien välinen solidaarisuus Nuorilla ja vanhoilla on usein vähän mahdollisuuksia yhteiseen kanssakäymiseen. Lisäksi eri sukupolvien intressejä kuvataan usein vastakkaisina: monilla alueilla työttömyys on korkeaa sekä nuorten että vanhojen keskuudessa, ja nuoret saattavat kokea, että heidän työnsaantinsa estyy iäkkäiden työntekijöiden vuoksi, kun taas eläkeikäiset saattavat kokea, että nuoret työntävät heidät pois työmarkkinoilta. Paikalliset ja alueelliset tahot voivat siksi olla tärkeässä roolissa parantamassa sukupolvien toisiltaan oppimista ja yhteisymmärrystä ja tukea aloitteita, jotka kehittävät kestäviä ja reiluja ratkaisuja kaikille osapuolille. 15

17 3.4.1 Ikääntyneiden vapaaehtoistyö-ohjelma Senior Volunteering Programme eli SVP on Grundtvigin alaohjelma, joka pyrkii tarjoamaan Euroopan ikääntyville kansalaisille oppimismahdollisuuksia vapaaehtoistyön avulla, tukee aktiivista ikääntymistä ja tuo esille ikääntyvien yhteiskunnallisen panoksen. Yhteiskunnan tulisikin pyrkiä hyötymään ikääntyvien tiedoista ja taidoista nykyistä enemmän. Ohjelma tähtää muun muassa ikääntyneiden sosiaalisen kapasiteetin kasvattamiseen, ikääntyvien voimavarojen kanavoimiseen yleistä hyvinvointia tuottaviin projekteihin, sekä hyvien käytäntöjen vaihtamiseen ja pysyvän yhteistyön muodostamiseen maiden välillä. Lisää tietoa SVP-ohjelmasta osoitteesta Muita sukupolvien välistä solidaarisuutta tukevia rahoitusmahdollisuuksia ovat Grundvigohjelma ja Euroopan aluekehitysrahasto. Lisää tietoa rahoitusohjelmista saat Euroopan komission, Alueiden komitean ja AGE Platform Europen kokomasta alueellisille toimijoille suunnatusta esitteestä, jonka voi ladata osoitteesta s=yes. 4 TAPAHTUMAT 4.1 Tapahtumat maailmalla Aktiivisen ja terveen ikääntymisen konferenssi, Bryssel Social Inclusion Regional Group (SIRG) järjestää konferenssin aiheena aktiivinen osallistuminen ja sosiaalinen osallisuus. Konferenssi pyrkii herättämään tietoisuutta alueellisten ja paikallisten toimijoiden roolista aktiivisen ikääntymisen edistämisessä. 16

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet

Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet TULEVAISUUSVALIOKUNNAN TEKNOLOGIAJAOSTO TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 5 ESISELVITYS GERONTEKNOLOGIASTA Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet Juha Kaakinen ja Sinikka Törmä SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Seniori 2000 Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 233) Taloustieto Oy 1999

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet

Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet 1 SLU-julkaisusarja 3/2012 ISBN: 978-952-5828-54-2 Taitto: Pirta Mikkola 2 Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet Alkusanat...4 Tiivistelmä hankerahoitussuunnista ja -mahdollisuuksista...5

Lisätiedot

Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006. Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka

Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006. Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006 Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:9 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2063-2 (PDF) Helsinki 2006 SISÄLLYS

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö.

JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö. Pitkää työuraa! JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Ikäihmisen tulevaisuuden asuminen. Kirjallisuuskatsaus. Päivi Hämäläinen Heta Kojo Marinka Lanne Arja Rytkönen Anneli Reisbacka

Ikäihmisen tulevaisuuden asuminen. Kirjallisuuskatsaus. Päivi Hämäläinen Heta Kojo Marinka Lanne Arja Rytkönen Anneli Reisbacka S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 79 Ikäihmisen tulevaisuuden asuminen Kirjallisuuskatsaus Päivi Hämäläinen Heta Kojo Marinka Lanne Arja Rytkönen Anneli Reisbacka VTT TECHNOLOGY 79 Ikäihmisen

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

IÄN ILOINEN KAINUU 2030

IÄN ILOINEN KAINUU 2030 IÄN ILOINEN KAINUU 2030 Kainuun ikääntymispoliittinen strategia Koti ja ympäristö Työ ja elinkeinoelämä Liikunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut Vihreästä luonnosta kasvaa kekseliäs ja sitkeä

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS 1 1. KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 SÄÄDÖSPOHJASTA... 3 1.2 VALMISTELUSTA... 3 1.3 SISÄLLÖSTÄ... 4 2. LAPSET JA NUORET TÄNÄÄN SEKÄ TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot