KITEEN ELINKEINO-OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN ELINKEINO-OHJELMA"

Transkriptio

1 KITEEN ELINKEINO-OHJELMA VISIO 2014: Kiteellä on hyvä yrittää KH KITEEN KAUPUNKI

2 Sisältö Taustaa... 2 Alkusanat... 3 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan periaatteet ja linjaukset... 5 Elinkeinoelämän kehittämisen kehämalli... 6 Tilastotietoa Kiteeläisestä yrittämisestä ja elinkeinoelämästä... 7 Tavoitepuu... 8 Tavoite 1. KITEE ON HYVÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ YRITYKSILLE... 9 Tavoite 2: AVAINTOIMIALAT KUKOISTAVAT KITEELLÄ...14 Tavoite 3. KITEELÄINEN TYÖVOIMA ON OSAAVAA JA SITOUTUNUTTA Tavoite 4. KITEELLÄ ON HYVÄ ASUA JA ELÄÄ...21 Tavoite 5. KITEELLÄ ON HYVÄ ELINKEINOILMASTO JA YRITTÄMISILMAPIIRI KITEE MIELII MAAILMALLE! KANSAINVÄLISTYMISTÄKIN PIENIN ASKELIN ELINKEINO-OHJELMAN PÄIVITYS, SEURANTA JA ARVIOINTI Sanakirja Taustastrategiat ja -ohjelmat (30)

3 Taustaa Kiteen elinkeino-ohjelma on laadittu yhteistyössä Kiteen Yrittäjien, Kiteen kaupungin sekä Keski- Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketin edustajien kesken. Elinkeino-ohjelma määrittelee ja jäsentää yritystoiminnan ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvää työn- ja vastuunjakoa. Se myös ohjaa ja linjaa kaupungin päätöksentekoa elinkeinoelämää ja yritystoimintaa tai niitä sivuavia asioita koskevassa päätöksenteossa. Työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Kankkunen. Työryhmä kokoontui yhteensä viisi (5) kertaa lokakuun 2009 ja maaliskuun 2010 välisenä aikana. Ohjelmasta on sen valmisteluvaiheessa pyydetty kommentteja myös seuraavilta yhteistyökumppaneilta: Pohjois- Karjalan Kauppakamari, Pohjois-Karjalan yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry. Elinkeino-ohjelma on sovitettu yhteen Kiteen kaupunkistrategian sekä Keski-Karjalan elinkeinostrategian kanssa. Elinkeino-ohjelma hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa xx.xx.2010 ( x) ja Kiteen yrittäjien hallituksen kokouksessa xx.xx.2010 sekä Keti Oy :n johtokunnassa xx.xx (30)

4 Alkusanat Kiteen kaupunki ja Kiteen Yrittäjät ry. ovat vuodesta 2002 lukien valmistelleet yhdessä kaupunginvaltuuston ja yrittäjäyhdistyksen hallituksen hyväksymän elinkeino-ohjelman. Viisi vuotta myöhemmin valmisteluun osallistui uutena yhteistyökumppanina seudullinen elinkeinoyhtiö Keti Oy. Jo alusta alkaen elinkeino-ohjelman valmistelun keskeisenä periaatteena on ollut se, että ohjelmasta tehdään toteuttamiskelpoinen ja käytännönläheinen työkalu kaupungin elinkeinoelämän suunnitelmalliseksi edistämiseksi ja kehittämiseksi. Vaikka seudullisia ja jopa maakunnallisia kehittämissuunnitelmia ja -ohjelmia laaditaan yhä enenevässä määrin, niin siitä huolimatta haluttiin Kiteelle edelleen valmistella oma paikallinen ohjelma, sillä kaupungin ja yrittäjien yhteistyössä suunnitellut ja toteutetut kehittämisprosessit on koettu molemmin puolin mielekkäiksi. Toisaalta työskentelyssä mukana oleminen on myös sitouttanut kaikkia osapuolia yhdessä suunniteltuihin ja sovittuihin jatkotoimiin. Yhteisten näkemysten selkeyttäminen on avannut uusia mahdollisuuksia vaikuttaa seudulliseen ja alueelliseen suunnitteluun. Prosessi on tarjonnut myös erinomaisen välineen arvokeskusteluun. Kiteen elinkeino-ohjelma Kiteellä on hyvä yrittää perustuu Kiteen kaupungin strategiaan Kirkkaasti paras Kitee, jonka mukaan kaupungin työpaikat rakentuvat edelleen vahvan puutuote- ja metalliteollisuuden varaan. Elinkeino-ohjelman onnistumisen myötä Kitee on jatkossa myös monipuolisen kaupan, matkailun ja asumisen keskus. Olemme yritysmyönteinen ja vetovoimainen seutukeskus sekä osaavan työvoiman kaupunki, jonka maine ja houkuttelevuus ovat maan kärkitasoa. KIRKKAASTI PARASTA YRITTÄMISTÄ! Kirsi Hämäläinen Esa Halttunen Risto Hiltunen kaupunginjohtaja puheenjohtaja toimitusjohtaja Kiteen kaupunki Kiteen Yrittäjät ry Keti Oy 3 (30)

5 Tervetuloa lukijaksi! Tervetuloa lukijaksi! Kiteen elinkeino-ohjelma kannattaa lukea, jos olet Kaupungin luottamushenkilö Kaupungin virkamies Ketin asiantuntija Kiteen yrittäjät ry :n jäsen Kiteeläinen yrittäjä Pohjois-Karjalan Kauppakamarin edustaja Koulutusorganisaatioiden henkilöstöä Yritystoimintaa Kiteelle suunnitteleva henkilö Kiteelle asettumista suunnitteleva henkilö Jetinan toimija Muiden kuntien luottamushenkilö tai virkamies Viranomainen, esim. hankepäättäjä Kuka tahansa tavalla tai toisella yrittäjyydestä Kiteellä kiinnostunut henkilö! 4 (30)

6 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan periaatteet ja linjaukset Kaupunki on elinvoimainen ja vetovoimainen. Kiteellä on hyvä elinkeinoilmasto ja myönteinen yrittämisilmapiiri, joka on luotu yhdessä yrittäjien kanssa. Kaupunkistrategiassa panostetaan elinkeinojen kehittämiseen. Panostus elinkeinoelämän kehittämiseen on riittävä ja kestää vertailun. Elinkeinopoliittinen päätöksenteko on nopeaa. On valmiutta pitkäjänteisiin ja hallittavissa olevia riskejäkin sisältäviin ratkaisuihin. Yrittäjät ja työvoima ovat osaavaa. 5 (30)

7 Elinkeinoelämän kehittämisen kehämalli Yritystoiminta Yritysneuvonta, kehittäminen ja koulutus Maankäytön ja rakentamisen ohjaus Asumisen ja palveluiden kehittäminen Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittäminen Kiteellä yritysten, kaupungin ja Ketin yhteistyönä nähdään kehämallina, jossa panokset, toimenpiteiden intensiteetti ja merkityksellisyys ja sitä kautta vaikuttavuus kasvavat siirryttäessä ympyrän ulkokehältä kohti ydintä. Yhteiskunta eli paikallistasolla kaupunki muokkaavat olosuhteita edullisiksi sekä yrityksille, yrittäjille että heidän perheilleen. Kaupunki vastaa asumisen ja palveluiden kehittämisestä sekä maankäytön ja rakentamisen ohjaamisesta tavalla, joka vahvistaa Kiteen vetovoimaisuutta yritysten sijaintikohteena. Yhteiskunnallisen elinkeinopolitiikan kova ydin on suoraan yrityksille suunnatut neuvonta- ja kehittämis- sekä koulutuspalvelut, joita Kiteellä tarjoaa ja koordinoi ensisijaisesti Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy Keti, koulutusorganisaatioiden täydentämänä. Varsinaisen riskin ottaa ja panokset asettaa kuitenkin itse yritys ja yrittäjä, joiden toiminta on kokonaisuuden kannalta kriittinen, ja joka yksin voi tehdä lopullisen tuloksen. 6 (30)

8 Tilastotietoa Kiteeläisestä yrittämisestä ja elinkeinoelämästä KITEE Elinkeinoelämän kehittäminen (euroa/asukas) TE-Keskus (ELY-keskus): Yritystuet, TE-Keskus (ELY-keskus): Pienyritystuet, Tekesin tuotekehitystuki, Uudet yritykset, kpl Toimiala Toimivat yritykset 2008 Työntekijät toimialoittain 2008 Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous Kaivostoiminta; sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; vesi-, viemäri- ja jätehuolto Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; kuljetus ja varastointi; majoitus- ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 58 Kiinteistöalan toiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminnot Julkinen hall. ja maanpuolustus; Pakoll. sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Toimialat yhteensä Lähteet: Tilastokeskus, verohallinto, ELY-Keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Kiteen kaupungin tilinpäätökset 2008 ja (30)

9 Tavoitepuu Kiteen elinkeinoilmasto on maakunnan parasta neljännestä Keski-Karjala tunnetaan kansallisesti ja se on vetovoimainen alue KITEELLÄ ON HYVÄ YRITTÄÄ 1 Kitee on hyvä yritysten toimintaympäristö 2 Avaintoimialat kukoistavat Kiteellä 3 Kiteeläinen työvoima on osaavaa ja sitoutunutta 4 Kiteellä on hyvä asua ja elää 5 Kiteellä on hyvä elinkeinoilmasto ja yrittämisilmapiiri 8 (30)

10 Tavoite 1. KITEE ON HYVÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ YRITYKSILLE 1 Kitee on hyvä yritysten toimintaympäristö A Yrityksen on helppo sijoittua kiteelle toimitilojen, tonttien ja liikenneyhteyksien puolesta B Kiteen/Keski- Karjalan talousalue on vahva ja tunnettu C Venäjän rajan läheisyys on hyödynnetty D Elinkeinoyhtiö Ketin resurssit ja toimintaedellytykset turvataan Joustava ja ennakoiva kaavoitus ja maankäyttö Yhdyskuntasuunnittelu Toimitilojen hankintaan liittyvä tuki Liikenneyhteyksiin liittyvä edunvalvonta Yritysverkostojen vahvistaminen Yhteistyö Seutumarkkinoinnin kanssa Kaupunkimarkkinointi ja -viestintä Keski-Karjalan yhteisen elinkeinopolitiikan vahvistaminen Kieli- ja kulttuuriosaamisen edistäminen Viranomaisyhteyksien rakentaminen esim. Rajafoorumi Investoinnit Venäjältä Kiteen talousalueelle ja Kiteen talousalueelta Venäjälle Viisumivapauden lobbaus Tiedotus Ketin toiminnasta ja tuloksista Ketin aseman vahvistaminen strategisessa suunnittelussa Suorien yrityskontaktien edistäminen 9 (30)

11 a. YRITYKSEN ON HELPPO SIJOITTUA KITEELLE TOIMITILOJEN, TONT- TIEN JA LIIKENNEYHTEYKSIEN PUOLESTA tämä edellyttää, että Yrittäjiä tuetaan toimitilojen hankinnassa (vastuu: Keti ja Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Ennakoivalla ja joustavalla kaavoituksella sekä maankäyttö- ja yhdyskuntasuunnittelulla tontteja on riittävästi tarjolla (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi - Maapoliittinen ohjelma) Liikenneyhteyksien (maan- ja rautatiet, vesi- ja lentoliikenne jne.) ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää edunvalvontaa tehdään aktiivisesti esim. Pohjois-Karjalan maakunnan hankeluettelon päivitysten kautta (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi - Maapoliittinen ohjelma) (Kiteen kaupunki ei myönnä takauksia) 10 (30)

12 b. KITEEN/KESKI-KARJALAN TALOUSALUE ON VAHVA JA TUNNETTU tämä edellyttää, että Kiteen kaupunki omaksuu rohkeasti Keski-Karjalan kaupallisen keskuksen ja veturin statuksen ja tuo sitä määrätietoisesti esille (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi, Keti/seutumarkkinointi) Kiteen seudulla ja Keski-Karjalassa panostetaan määrätietoisesti yritysverkostojen rakentamiseen ja kehittämiseen (vastuu: Keti/yritysneuvonta ja hankkeet) Keski-Karjalan kunnat sitoutetaan yhä vahvemmin yhteiseen, tavoitteelliseen elinkeinopolitiikkaan ja elinkeinojen kehittämiseen (vastuu: Keti ja seutuvaltuusto) Esimerkki: KUOKKAhankkeen järjestämät yrittäjä- ja opiskelijasenssit Seutumarkkinointi osallistuu aktiivisesti myönteisen imagon rakentamiseen Kiteen ja Keski-Karjalan talousalueelle (vastuu: Keti/seutumarkkinointi ja hankkeet) Kaupunkimarkkinoinnissa ja viestinnässä tehdään yhteistyötä yrittäjien kanssa kaupunki-imagon parantamiseksi maaliskuussa 2010 käynnistyvän Kirkkaasti paras Kitee -kampanjan kautta (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi) 11 (30)

13 c. VENÄJÄN RAJAN LÄHEISYYS ON HYÖDYNNETTY tämä edellyttää, että Venäläisten yritysten investointeja Kiteen talousalueelle haetaan aktiivisesti (vastuu: Keti) Kiteeläisten yritysten investointeja ja yhteistyöverkostoja Venäjällä rakennetaan aktiivisesti (vastuu: Keti) Venäjästä kiinnostuneiden yritysten (puu- ja metalli, rakentaminen, ympäristöteknologia, energia ja logistiikka) etabloitumista Kiteelle edistetään (vastuu: Keti ja Kiteen kaupunkimarkkinointi) Esimerkki 1: Rajafoorumi Sortavalassa matkailumessujen yhteydessä Esimerkki 2: Sortavala-Expo (painopiste: matkailu, kauppa ja ym. palvelut) Viranomaisyhteyksiä Venäjän toimijoiden kanssa rakennetaan määrätietoisesti esim. Rajafoorumi-työskentelyn kautta (vastuu: Kiteen kaupunki ja Keti) Suomalaisten ja venäläisten yrittäjien suoria kontak teja edistetään (vastuu: Keti) (Palvelu)yritykset kouluttautuvat venäjän kielen ja kulttuurin osaamiseen (vastuu: Ketin hankkeet, Kiteen kaupunki/sivistystoimi/kansalaisopisto, Kiteen yrittäjät) 3 vuorokauden viisumivapautta lobataan määrätietoisesti (vastuu: Kiteen kaupunki/kaupunginjohtaja) 12 (30)

14 d. ELINKEINOYHTIÖ KETIN RESURSSIT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET TURVATAAN tämä edellyttää, että Esimerkki: Valtuuston iltakouluissa on vuosittain Keti-teema Ketin toiminnasta ja sen tuloksista tiedotetaan aktiivisesti kaupungin luottamushenkilöille ja virkamiehille (vastuu: Ketin henkilöstö) Ketin toiminnan resurssit ja toimintaedellytykset nähdään strategisina panostuksina ja ne sisältyvät strategiseen suunnitteluun (vastuu: Kiteen kaupunki: luottamushenkilöt ja johtoryhmä) 13 (30)

15 Tavoite 2: AVAINTOIMIALAT KUKOISTAVAT KITEELLÄ 2 Avaintoimialat kukoistavat Kiteellä Kasvuohjelmien edunvalvonta Verkostojen ja yhteistyön vahvistaminen hanketoiminnalla ja yritystoiminnalla Vahvistetaan yritysten keskinäistä tuntemusta ja luottamusta Vahvistetaan kumppanuutta Lisätään luottamushenkilöiden avaintoimialatuntemusta Edistetään kansainvälisyyttä Tiivistetään yritysten ja korkeakoulujen/ koulutusorganisaatioiden/ tutkimuslaitosten yhteyksiä Avaintoimialat luovat uusia työpaikkoja ja elinvoimaa. Niihin panostetaan aktiivisesti. Kiteen elinkeino-ohjelmassa avaintoimialoilla tarkoitetaan: 1. Tuotannollisia toimialoja (puu, metalli) 2. Hyvinvointialoja 2a/hoivapalveluja 2b/matkailupalveluja 3. Ympäristöliiketoimintaa 4. Kauppaa Esimerkki: Kiteen kaupungin matkailun yhteinen nimittäjä on vireä ja vauhdikas vapaa-aika! Siihen liittyviä hankkeita ja suunnitelmia on menossa ja tulossa koko kaupungin alueelle. Kts. seuraava sivu. Elinkeino-ohjelman tavoitteena on, että avaintoimialoilla syntyy omat omintakeiset brändinsä, jotka perustuvat alalla toimivien yritysten määrätietoiseen tuotekehitykseen: Esimerkiksi: Puu > puurakentaminen ja erikoiskalusteet Metalli > omat tuotteet ja projektitoimitukset Matkailu > vireän ja vauhdikkaan vapaa-ajan brändi Tavoitteena on kehittää kaikkia avaintoimialoja potentiaalisina luovina toimialoina - ideoita, toimijoita ja toimintoja yllätyksellisesti ja ennakkoluulottomasti yhdistäen. 14 (30)

16 Airix-ympäristö Oy:n hahmottelema kuvio Kiteen kaupungin matkailurakenteesta 15 (30)

17 Tavoite 2: AVAINTOIMIALAT KUKOISTAVAT KITEELLÄ - tämä edellyttää, että: Esimerkki: toimialakohtaisia tapaamisia toteutetaan kaupungin sisäisten tai seutukunnallisten kiertoajelujen ym. foorumien muodossa (vastuu: Kiteen yrittäjät ry, Keti ja KUOKKA-hanke) Esimerkki: Hellin ja hoivapalvelutuottajien välisin kumppanuussopimuksin (vastuu: Kiteen kaupunki/helli) Esimerkki: Järjestetään valtuuston iltakoulu matkailun talousvaikutuksista (vastuu: Ketin Verkkokassi-hanke) Esimerkki: Laaditaan tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden palveluista yrityksille kertova esite (vastuu: KUOKKAhanke) Kiteen edunvalvonta maakunnallisten avaintoimialakohtaisten kasvuohjelmien (tuotannolliset toimialat ja HYR- RÄ/hyvinvointipalvelut) jatkon osalta tehostuu (vastuu: Keti) Avaintoimialojen verkostoja ja yhteistyötä vahvistetaan sisäisesti hanketoiminnalla ja yritysneuvonnalla (vastuu: Keti) Avaintoimialojen yritysten keskinäistä tuntemusta ja luottamusta vahvistetaan ja niiden sisäistä kumppanuutta vahvistetaan (vastuu: Kiteen yrittäjät ja Keti) Luottamushenkilöiden avaintoimialatuntemusta lisätään (vastuu: Keti ja hankkeet) Kaupunki tekee kumppanuussopimuksia avaintoimialojen yritysten kanssa (vastuu: Kiteen kaupunki) Yritysten ja korkeakoulujen/ koulutusorganisaatioiden/ tutkimuslaitosten yhteyksiä välitetään paikallisen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edistämiseksi mm. viestinnän keinoin (vastuu: Keti, PKAMK) Avaintoimialojen yrittäjien kansainvälistymistä edistetään (vastuu: Keti, PKAMK) Esimerkki: Luodaan mahdollisuuksia opintovierailuihin ja lyhyisiin harjoitteluihin EU :n kansainvälisten ohjelmien kautta (vastuu Keti ja KUOKKAhanke/P-KAMK) Esimerkki: Kiteeläisille yrityksille järjestetään vienti- sekä kulttuuri-, tapa- ja kielikoulutusta (vastuu: Keti/hankkeet, KUOKKA-hanke) 16 (30)

18 Tavoite 3. KITEELÄINEN TYÖVOIMA ON OSAAVAA JA SITOUTUNUTTA 3 Kiteeläinen työvoima on osaavaa ja sitoutunutta A Työvoiman osaamista kehitetään määrätietoisesti Yrittäjyyskasvatus ja - koulutus ja työelämään tutustuminen Vaikuttaminen oppilaitosten päätöksentekoon Oppilaitosten toimintaedellytysten tukeminen ja niihin vaikuttaminen KUOKKA-hanke ja 2. asteen koulutusstrategia B Työvoima pysyy työkykyisenä ja työllisyyden edistämiseen panostetaan Työllisyysasioiden parempi resursointi Työllisyysasioiden tehokkaampi koordinointi C Työvoiman rekrytointi on aktiivista ja tavoitteellista Kiteen kaupungin rekrytointisuunnitelma Maakunnallinen rekrytointiohjelma Yhteydenpito mahdollisten tulomuuttajien kanssa Työperäisen maahanmuuton edistäminen 17 (30)

19 a. TYÖVOIMAN OSAAMISTA KEHITETÄÄN MÄÄRÄTIETOISESTI tämä edellyttää, että: Esimerkki: Keski- Karjalaan on haettu kahta uutta laajaa elinkeinojen kehittämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyvää hanketta: Akseli ja Puhos 2013 ympäristöalasta uutta liiketoimintaa. Niiden tavoitteena on paitsi uusien työpaikkojen synnyttäminen rakennemuutoksessa menetettyjen tilalle, myös työvoiman osaamisen vahvistaminen ja tarvittaessa jopa uudelleen suuntaaminen. Yläkoulun ja lukion yrittäjyyskasvatusta aktivoidaan esim. tarjoamalla opettajille ja opinto-ohjaajille (paikallisen) yritystoiminnan tuntemukseen liittyvää valmennusta sekä kummiluokkatoiminnalla (vastuu: Kiteen kaupunki/sivistystoimi, Keti ja Kiteen yrittäjät ry) Toisen ja korkea-asteen oppilaitosten toimintaedellytyksiä ja resursseja tuetaan ja niiden päätöksentekoon vaikutetaan päättävien elinten kautta (vastuu: Kiteen kaupunki/luottamushenkilöt) Korkea-, ammatillisen ja muun aikuiskoulutuksen sekä kaupungin ja yrittäjien yhteispeliä edistetään: yrittäjien ja kaupungin edunvalvonta mm. KUOKKA-hankkeessa sekä 2. asteen koulutusstrategian toteutuksessa varmistaa koulutuksen ja aluekehittämisen yhteisen toimintamallin kehittymisen ja vakiintumisen (vastuu: Kiteen kaupunki/johtoryhmä ja Kiteen yrittäjät ry) Yritysten koulutus- ja kehittämistarpeiden selvitystyötä ja analysointia koordinoidaan aikaisempaa tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin ja vuoropuhelua koulutusorganisaatioiden kanssa tehostetaan koulutustarpeisiin vastaamiseksi joustavasti (vastuu: Keti/KUOKKAhanke) 18 (30)

20 b. TYÖVOIMA PYSYY TYÖKYKYISENÄ JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEEN PANOSTETAAN - tämä edellyttää, että: Esimerkki: Keski- Karjalaan on haettu kahta uutta laajaa elinkeinojen kehittämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyvää hanketta: Akseli ja Puhos 2013 ympäristöalasta uutta liiketoimintaa. Niiden tavoitteena on paitsi uusien työpaikkojen synnyttäminen rakennemuutoksessa menetettyjen tilalle, myös työvoiman osaamisen vahvistaminen ja tarvittaessa jopa uudelleen suuntaaminen. Työllisyysasioiden hoitamista resursoidaan entistä paremmin (vastuu: Kiteen kaupunki) Työllisyysasioita koordinoidaan entistä tehokkaammin (vastuu: Kiteen kaupunki/hallintokeskus ja Helli yhteistyökumppaninaan Työvoiman palvelukeskus TYP, Keti/ Työvoimapörssi-hanke ja TE-toimisto/Helppi-hanke) 19 (30)

21 c. TYÖVOIMAN REKRYTOINTI ON AKTIIVISTA JA TAVOITTEELLISTA tämä edellyttää, että Esimerkki: Kiteen kaupunki osallistuu vuosina Pohjois-Karjalan maakuntamarkkinointihankkeen rekrytointiohjelmaan, jossa kaupunki ja yrittäjät näkyvät yhdessä ulospäin valtakunnallisessa mediassa Esimerkki: Kesäpostitus vapaa-ajan asukkaille toukokuussa Työvoiman rekrytointi kaupungin ulkopuolelta perustuu yhteiseen, tavoitteelliseen rekrytointisuunnitelmaan (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi, Keti/seutumarkkinointi ja Moderni maaseutukoti -hanke, KUOKKA -hanke, Kiteen yrittäjät ry - yhteistyössä Maakuntaliitto/ maakuntamarkkinointihanke) Mahdollisten tulomuuttajien kanssa pidetään yhteyttä säännöllisesti erilaisin keinoin (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi, Keti/seutumarkkinointi) Työperäistä maahanmuuttoa edistetään aktiivisesti - näkökulma otetaan huomioon rekrytointisuunnitelmassa sekä Kirkkaasti paras Kitee -viestintä ja markkinointisuunnitelmassa (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi, Keti/seutumarkkinointi) Esimerkki: Kaupungin järjestämät kesäasukastapaamiset joka toinen vuosi kesäkuussa Esimerkki: Opiskelija/yrittäjäsenssit , yhteistyössä KUOKKA-hankkeen kanssa 20 (30)

22 Tavoite 4. KITEELLÄ ON HYVÄ ASUA JA ELÄÄ 4 Kiteellä on hyvä asua ja elää A Kiteellä on hyvät yksityiset ja julkiset palvelut Palvelutuotanto kumppanuusperia atteella B Kiteellä ovat muut asumisen edellytykset kunnossa Monipuolinen tontti- ja kiinteistötarjonta Panostus yleisten alueiden viihtyvyyteen Liikenneyhteyksiin liittyvä edunvalvonta Kaupungin sisäisen infrastruktuurin ylläpito C Kiteeläiset kertovat muillekin, että täällä on hyvä asua ja elää Aktiivinen, asiakaslähtöinen tiedotus palveluista Hyvät käytänteet ja esimerkit esille a. KITEELLÄ ON HYVÄT YKSITYISET JA JULKISET PALVELUT tämä edellyttää, että Palveluita tuotetaan yhä enenevässä määrin paikallisten yhdistysten ja yrittäjien kanssa kumppanuusperiaatteella Kiteen kaupungin kumppanuusohjelman puitteissa (vastuu: Kiteen kaupunki/johtoryhmä). Kumppanuudella tarkoitetaan molempia kumppaniosapuolia hyödyttävää yhteistyötä, jonka tavoitteet asetetaan ja niitä seurataan ja arvioidaan yhdessä. 21 (30)

23 b. KITEELLÄ OVAT MUUT ASUMISEN EDELLYTYKSET KUNNOSSA tämä edellyttää, että Kiteen tontti- ja kiinteistötarjonta on monipuolinen ja kiinnostava (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Kaupungissa panostetaan yleisten alueiden viihtyisyyteen - esim. AIMO-, Meijerinrannan ja Hutsin sekä keskustan kehittämishankkeita viedään määrätietoisesti eteenpäin (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Teknisen toimen viestintää kehitetään ennakoivammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi ja asiakaspalvelua parannetaan edelleen: annetaan selkeät palvelulupaukset ja ohjeet, prosessit kuvataan asiakkaiden kannalta jne. (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Liikenneyhteyksien (maan- ja rautatiet, vesi- ja lentoliikenne jne.) ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää edunvalvontaa tehdään aktiivisesti esim. Pohjois-Karjalan maakunnan hankeluettelon päivitysten kautta (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Kaupungin sisäisestä infrastruktuurista pidetään huolta, haja-asutusalueilla yhä enemmän yhteistyössä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kumppanuusperiaatteella (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Muilta paikkakunnilta käsin Kiteellä työssä käyvien keskuudessa suoritetaan kysely, jossa selvitetään pendelöinnin syitä ja mahdollisen tulomuuttohalukkuuden ehtoja (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi) 22 (30)

24 c. KITEELÄISET KERTOVAT MUILLEKIN, ETTÄ TÄÄLLÄ ON HYVÄ ASUA JA ELÄÄ tämä edellyttää, että Esimerkki: Kumppanuus eli tavoitteellinen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yhteistyö kaupungin ja yrittäjien (tai yhteisöjen) kesken on Kiteellä edistyksellistä ja esimerkillistä jopa valtakunnallisella tasolla. Mm. Kuntaliitto ja Vaasan yliopisto ovat siitä erittäin kiinnostuneita. Kiteen on näyttävästi esillä Vaasan yliopiston valtakunnallisessa levityksessä olevassa infomateriaalissa, joissa kumppanuudesta kerrotaan maaseutukuntien mahdollisuutena. Kiteen kaupungilla, yrittäjillä ja yhteisöillä on yhteiset sanomat ja viestit! Palveluista kerrotaan aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti Hyvät käytänteet ja kiteeläisten tarinat, tuodaan esiin ulkopuolisten suulla mm. Kirkkaasti paras Kitee - kampanjan yhteydessä (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi ja yrittäjät) Tuloveroprosentti avataan kaupunkilaisille: mitä sillä saa? Mitä se merkitsee? (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi) 23 (30)

25 Tavoite 5. KITEELLÄ ON HYVÄ ELINKEINOILMASTO JA YRITTÄ- MISILMAPIIRI 5 Kiteellä on hyvä elinkeinoilmasto ja yrittämisilmapiiri A Toimijoiden välinen vuoropuhelu toimii Yrittäjien ja kaupungin yhteiset tapaamiset Luottamusmieskummit Yrittäjien ja yritysideoiden palkitseminen Kaupungin edustajien osallistuminen yrittäjien tilaisuuksiin Yhteiset koulutukset esim. hankinta, maankäyttö Aloittavien yritysten huomioiminen yhdessä B Paikallinen tarjonta otetaan huomioon hankinnoissa Hankintatoimen yhteinen koulutus (tilaajat/tuottajat) Hankintoihin liittyvän tiedotuksen tehostaminen Kumppanuussopi muksia eri toimialoille Yrittäjien oman hankintaosaamise n vahvistaminen Yrittäjien aktiivinen viestiminen palveluistaan 24 (30)

26 a. TOIMIJOIDEN VÄLINEN VUOROPUHELU TOIMII tämä edellyttää, että Yrittäjien ja kaupungin väliset tapaamiset jatkuvat (vastuu: Keti ja Kiteen kaupunki/kh pj ja kj) Kaupunki muistaa ansioituneita yrittäjiä ja palkitsee hyviä yritysideoita, esim. jakaa vuosittaisen yrittäjyyspalkinnon (vastuu: Kiteen kaupunki) Yrityksiin nimetään haluttaessa luottamushenkilökummit (vastuu: Kiteen yrittäjät) Kaupungin edustajat osallistuvat yritysten tilaisuuksiin (vastuu: yrittäjät ja Kiteen kaupunki) Aloittavat yritykset huomioidaan kimppadelegaation vierailulla tai kirjeellä/tervetuliaislahjalla (Keti, yrittäjät, kaupunki) Esimerkki: Kiteen kaupunki, Keti ja Kiteen yrittäjät ry järjestivät vuoden 2009 aikana kilpailutuksen te toja, joita oli vetämässä Sunprofile Oy:n Jyrki Koukkari. Kilpailutukseen ja julkisiin hankintoihin liittyvän yleisinfon jälkeen tilaisuuksissa käsiteltiin myös konkreettisia, toimialakohtaisia caseja. Yrittäjyysnäkökulma huomioidaan kaikessa kaupungin viestinnässä (vastuu: Kiteen kaupunki/ johtoryhmä ja viestintätyöryhmä) Kaupunkimarkkinoinnissa ja -viestinnässä yrittäjät ja kaupunki tekevät yhteistyötä kaupunki-imagon parantamiseksi Kirkkaasti paras Kitee kampanjan kautta (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintä- ja tiedotustiimi ja yrittäjät) Yrittäjät ja kaupunki oppivat yhdessä ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista (esim. hankinta ja maankäyttö) järjestetään yrittäjien ja virkamiesten yhteistä koulutusta (vastuu: Kiteen kaupunki/toimialat, Keti ja Kiteen Yrittäjät ry) 25 (30)

27 b. PAIKALLINEN TARJONTA OTETAAN HUOMIOON KAUPUNGIN HAN- KINNOISSA tämä edellyttää, että Kaupunki ja yrittäjät (tilaaja ja tuottajat) jatkavat yhteistä koulutusta hankintatoimen asioissa (kilpailutusprosessi, hankintalainsäädäntö) (vastuu: Kiteen kaupunki ja Keti) Kumppanuussopimusten mahdollisuudet eri toimialoilla selvitetään alan yrittäjien kanssa Kumppanuusohjelman päivityksen yhteydessä (vastuu: Kiteen kaupunki/toimialajohtajat) Esimerkki: Kiteen kaupunki aloittaa huhtikuusta 2010 lähtien järjestämään palavereja, joihin toimialat/yksiköt kutsuvat omia nykyisiä ja mahdollisia uusia kumppaneitaan. Tilaisuudessa päivitetään kumppanuuden pelisäännöt ja keskustellaan kumppanuuden tavoitteista. Syksyn 2010 ensimmäinen tapaaminen järjestetään Kaupungin eri toimialojen vastuuhenkilöt ja alan yrittäjät tapaavat säännöllisesti mutta epävirallisesti pyöreän pöydän keskusteluihin esim. hankintoihin ja kumppanuussopimuksiin liittyvien keskustelujen merkeissä (vastuu: Kiteen kaupunki/toimialat ja Helli) Kaupunki tehostaa hankintoihin ja niihin liittyviin periaatteisiin liittyvää tiedotusta ja viestintää erityisesti nettisivuillaan. Tiedotus kohdistuu myös hankintarajat alittaviin pienhankintoihin. (vastuu: Kiteen kaupunki/johtoryhmä ja toimialat). Yrittäjät tuovat esille omaa tarjontaansa ja osaamistaan aktiivisesti ja tutustuvat HILMAan (hankintaosaaminen). (vastuu: yrittäjät) 26 (30)

28 KITEE MIELII MAAILMALLE! KANSAINVÄLISTYMISTÄKIN PIE- NIN ASKELIN Kiteeläiset yritykset eivät elä, eivätkä ole koskaan eläneetkään tyhjiössä. Jo 1800-luvulla kaupungin mahtimies, teollisuusneuvos, itäsuomalaisen teollisuuden edelläkävijä Nils Ludvig Arppe oli kansainvälinen liikemies, joka toi uusia aatteita ja innovaatioita maailmalta kotiseutunsa ja oman yritystoimintansa hyväksi luvun globaali talous ja kansainvälistyvä yhteiskunta vaikuttavat myös Kiteellä. Bisnekset ovat yhä enemmän riippuvaisia kansainvälisistä suhdanteista ja markkinoista. Maailmalta voi myös oppia ja sinne voi vastavuoroisesti viedä oppia, kaupankäynninkin hengessä. Kiteen elinkeino-ohjelma vastaa haasteeseen. Edellä kuvattuihin ohjelman toimenpiteisiin on kirjattu monia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: mm. vientihenkilökoulutus Keski-Karjalan yrityksille, kulttuuri-, kieli- ja tapakoulutusta sekä avainalojen yrittäjien vaihto-ohjelma. Kiteen kaupungin kannalta kansainvälistymisen luontevin painopiste on Venäjä. Rajan läheisyyden aktiivinen hyödyntäminen edellyttää mm. investointien edistämistä rajan molemmin puolin ja osaamisen parantamista. Joskus ei tarvitse mennä edes merta edemmäs kalaan : kansainvälistyminen voi lähteä liikkeelle kotimaassa, oman kunnan ja alueen rajoja rikkoen! 27 (30)

29 ELINKEINO-OHJELMAN PÄIVITYS, SEURANTA JA ARVIOINTI Kiteen elinkeino-ohjelmaa seurataan ja arvioidaan kaupungin, Ketin ja yrittäjien välisissä tapaamisissa vähintään kerran vuodessa. Tarvittaessa ohjelmaan voidaan tehdä tarkistuksia ja tarkennuksia seurantakeskustelun yhteydessä. Ohjelman varsinainen päivitys tapahtuu keväällä (30)

30 Sanakirja AIMO: Itä-Suomen harrastus- ja matkailukeskus. Hankkeena käynnistetty monitoimikeskus sijaitsee Kiteen Tolosenmäessä ja tarjoaa tiloja ja aktiviteetteja erilaisille harrasteryhmille: ampujille, autourheilijoille, hevosurheilun harrastajille, lentäjille, moottorikelkkailijoille ja -pyöräilijöille jne. HYRRÄ: Hyvinvointialojen kasvuohjelma, jonka tavoitteena on Pohjois- Karjalan maakunnan hyvinvointialan yritysten kehittyminen ja kasvu. JETINA: Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry on ns. paikallinen maaseudun toimintaryhmä, joka mm. rahoittaa seutukunnan yritystoimintaa Leader ohjelman kautta. KETI: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on Keski-Karjalan kuntien omistama elinkeinoyhtiö. KETIn tehtävät painottuvat erityisesti yritysneuvontaan, kehittämishankkeiden toteutukseen sekä seutumarkkinointiin. KUOKKA: Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan -hanke on yksi kokonaisuus, jolla pyritään torjumaan Keski-Karjalan äkillisen rakennemuutoksen seurauksia. Kohderyhminä ovat Keski-Karjalan työikäinen väestö, yritykset, julkinen sektori sekä yhdistykset henkilöstöineen. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman projektin tavoitteena on mm. tuoda joustavasti korkeakoulujen opiskelumahdollisuuksia ja osaamista Keski-Karjalaan. MAAKUNTAKORKEAKOULU: Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu - hankkeen tarkoituksena on luoda malli pohjoiskarjalaiselle koko maakunnan kattavalle korkeakoulutoiminnalle. Kevättalvella 2010 vakiinnutetun Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto korkeakoulutusta järjestävien tahojen kanssa. Keski-Karjalassa maakuntakorkeakoulumallia luodaan KUOKKA hankkeen kautta. Maakuntakorkeakoulua hallinnoi Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu. PKKY: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä järjestää sekä aikuisten että nuorten ammatillista koulutusta ympäri maakuntaa. Siihen kuuluvat mm. Kiteellä toimivat Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Kitee ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto. VERKKOKASSI: Keti Oy :n hallinnoima matkailualan verkostohanke, jonka tavoitteena on mm. seutukunnallisen matkailun markkinointi- ja myyntitoiminnan mallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen Keski-Karjalassa. 2. ASTEEN KOULUTUSSTRATEGIA: Keski-Karjalan toisen asteen koulutusstrategian valmistelun tavoitteena on, että seudulla syntyy yhteisesti työstetty näkemys siitä, miten toisen asteen koulutus järjestetään sisällöllisesti ja toiminnallisesti laadukkaana toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Valmistelussa ovat olleet mukana kaikki 2. asteen koulutusorganisaatiot. 29 (30)

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KESÄLAHDEN KUNTA KITEEN KAUPUNKI

KESÄLAHDEN KUNTA KITEEN KAUPUNKI KUNTALIITOS KESÄLAHTI-KITEE: VIESTINTÄ- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA TOIMEENPANOVAIHEEN AIKANA 1.5. 31.12.2012 [ käsittelyyn 6.6.2012] 1. Lähtökohdat Kesälahden kunta ja Kiteen kaupunki yhdistyvät 1.1.2013 uudeksi

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia

Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia Luonnos 12.6.2013 Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia 1. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä... 3 2. Nykytilan kuvaus... 3 2.1 Väestörakenne... Virhe.

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 1 LUONNOS KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 05.02.2014 2 Sisällysluettelo 1. Keravan kaupungin visio 3 2. Elinkeino-ohjelman tavoitteet 3 3. Elinkeinojen nykytilan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Elinvoimaisuus Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Elinvoimaisuustyöryhmä Jäsenet

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot