KITEEN ELINKEINO-OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN ELINKEINO-OHJELMA"

Transkriptio

1 KITEEN ELINKEINO-OHJELMA VISIO 2014: Kiteellä on hyvä yrittää KH KITEEN KAUPUNKI

2 Sisältö Taustaa... 2 Alkusanat... 3 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan periaatteet ja linjaukset... 5 Elinkeinoelämän kehittämisen kehämalli... 6 Tilastotietoa Kiteeläisestä yrittämisestä ja elinkeinoelämästä... 7 Tavoitepuu... 8 Tavoite 1. KITEE ON HYVÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ YRITYKSILLE... 9 Tavoite 2: AVAINTOIMIALAT KUKOISTAVAT KITEELLÄ...14 Tavoite 3. KITEELÄINEN TYÖVOIMA ON OSAAVAA JA SITOUTUNUTTA Tavoite 4. KITEELLÄ ON HYVÄ ASUA JA ELÄÄ...21 Tavoite 5. KITEELLÄ ON HYVÄ ELINKEINOILMASTO JA YRITTÄMISILMAPIIRI KITEE MIELII MAAILMALLE! KANSAINVÄLISTYMISTÄKIN PIENIN ASKELIN ELINKEINO-OHJELMAN PÄIVITYS, SEURANTA JA ARVIOINTI Sanakirja Taustastrategiat ja -ohjelmat (30)

3 Taustaa Kiteen elinkeino-ohjelma on laadittu yhteistyössä Kiteen Yrittäjien, Kiteen kaupungin sekä Keski- Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketin edustajien kesken. Elinkeino-ohjelma määrittelee ja jäsentää yritystoiminnan ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvää työn- ja vastuunjakoa. Se myös ohjaa ja linjaa kaupungin päätöksentekoa elinkeinoelämää ja yritystoimintaa tai niitä sivuavia asioita koskevassa päätöksenteossa. Työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Kankkunen. Työryhmä kokoontui yhteensä viisi (5) kertaa lokakuun 2009 ja maaliskuun 2010 välisenä aikana. Ohjelmasta on sen valmisteluvaiheessa pyydetty kommentteja myös seuraavilta yhteistyökumppaneilta: Pohjois- Karjalan Kauppakamari, Pohjois-Karjalan yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry. Elinkeino-ohjelma on sovitettu yhteen Kiteen kaupunkistrategian sekä Keski-Karjalan elinkeinostrategian kanssa. Elinkeino-ohjelma hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa xx.xx.2010 ( x) ja Kiteen yrittäjien hallituksen kokouksessa xx.xx.2010 sekä Keti Oy :n johtokunnassa xx.xx (30)

4 Alkusanat Kiteen kaupunki ja Kiteen Yrittäjät ry. ovat vuodesta 2002 lukien valmistelleet yhdessä kaupunginvaltuuston ja yrittäjäyhdistyksen hallituksen hyväksymän elinkeino-ohjelman. Viisi vuotta myöhemmin valmisteluun osallistui uutena yhteistyökumppanina seudullinen elinkeinoyhtiö Keti Oy. Jo alusta alkaen elinkeino-ohjelman valmistelun keskeisenä periaatteena on ollut se, että ohjelmasta tehdään toteuttamiskelpoinen ja käytännönläheinen työkalu kaupungin elinkeinoelämän suunnitelmalliseksi edistämiseksi ja kehittämiseksi. Vaikka seudullisia ja jopa maakunnallisia kehittämissuunnitelmia ja -ohjelmia laaditaan yhä enenevässä määrin, niin siitä huolimatta haluttiin Kiteelle edelleen valmistella oma paikallinen ohjelma, sillä kaupungin ja yrittäjien yhteistyössä suunnitellut ja toteutetut kehittämisprosessit on koettu molemmin puolin mielekkäiksi. Toisaalta työskentelyssä mukana oleminen on myös sitouttanut kaikkia osapuolia yhdessä suunniteltuihin ja sovittuihin jatkotoimiin. Yhteisten näkemysten selkeyttäminen on avannut uusia mahdollisuuksia vaikuttaa seudulliseen ja alueelliseen suunnitteluun. Prosessi on tarjonnut myös erinomaisen välineen arvokeskusteluun. Kiteen elinkeino-ohjelma Kiteellä on hyvä yrittää perustuu Kiteen kaupungin strategiaan Kirkkaasti paras Kitee, jonka mukaan kaupungin työpaikat rakentuvat edelleen vahvan puutuote- ja metalliteollisuuden varaan. Elinkeino-ohjelman onnistumisen myötä Kitee on jatkossa myös monipuolisen kaupan, matkailun ja asumisen keskus. Olemme yritysmyönteinen ja vetovoimainen seutukeskus sekä osaavan työvoiman kaupunki, jonka maine ja houkuttelevuus ovat maan kärkitasoa. KIRKKAASTI PARASTA YRITTÄMISTÄ! Kirsi Hämäläinen Esa Halttunen Risto Hiltunen kaupunginjohtaja puheenjohtaja toimitusjohtaja Kiteen kaupunki Kiteen Yrittäjät ry Keti Oy 3 (30)

5 Tervetuloa lukijaksi! Tervetuloa lukijaksi! Kiteen elinkeino-ohjelma kannattaa lukea, jos olet Kaupungin luottamushenkilö Kaupungin virkamies Ketin asiantuntija Kiteen yrittäjät ry :n jäsen Kiteeläinen yrittäjä Pohjois-Karjalan Kauppakamarin edustaja Koulutusorganisaatioiden henkilöstöä Yritystoimintaa Kiteelle suunnitteleva henkilö Kiteelle asettumista suunnitteleva henkilö Jetinan toimija Muiden kuntien luottamushenkilö tai virkamies Viranomainen, esim. hankepäättäjä Kuka tahansa tavalla tai toisella yrittäjyydestä Kiteellä kiinnostunut henkilö! 4 (30)

6 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan periaatteet ja linjaukset Kaupunki on elinvoimainen ja vetovoimainen. Kiteellä on hyvä elinkeinoilmasto ja myönteinen yrittämisilmapiiri, joka on luotu yhdessä yrittäjien kanssa. Kaupunkistrategiassa panostetaan elinkeinojen kehittämiseen. Panostus elinkeinoelämän kehittämiseen on riittävä ja kestää vertailun. Elinkeinopoliittinen päätöksenteko on nopeaa. On valmiutta pitkäjänteisiin ja hallittavissa olevia riskejäkin sisältäviin ratkaisuihin. Yrittäjät ja työvoima ovat osaavaa. 5 (30)

7 Elinkeinoelämän kehittämisen kehämalli Yritystoiminta Yritysneuvonta, kehittäminen ja koulutus Maankäytön ja rakentamisen ohjaus Asumisen ja palveluiden kehittäminen Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittäminen Kiteellä yritysten, kaupungin ja Ketin yhteistyönä nähdään kehämallina, jossa panokset, toimenpiteiden intensiteetti ja merkityksellisyys ja sitä kautta vaikuttavuus kasvavat siirryttäessä ympyrän ulkokehältä kohti ydintä. Yhteiskunta eli paikallistasolla kaupunki muokkaavat olosuhteita edullisiksi sekä yrityksille, yrittäjille että heidän perheilleen. Kaupunki vastaa asumisen ja palveluiden kehittämisestä sekä maankäytön ja rakentamisen ohjaamisesta tavalla, joka vahvistaa Kiteen vetovoimaisuutta yritysten sijaintikohteena. Yhteiskunnallisen elinkeinopolitiikan kova ydin on suoraan yrityksille suunnatut neuvonta- ja kehittämis- sekä koulutuspalvelut, joita Kiteellä tarjoaa ja koordinoi ensisijaisesti Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy Keti, koulutusorganisaatioiden täydentämänä. Varsinaisen riskin ottaa ja panokset asettaa kuitenkin itse yritys ja yrittäjä, joiden toiminta on kokonaisuuden kannalta kriittinen, ja joka yksin voi tehdä lopullisen tuloksen. 6 (30)

8 Tilastotietoa Kiteeläisestä yrittämisestä ja elinkeinoelämästä KITEE Elinkeinoelämän kehittäminen (euroa/asukas) TE-Keskus (ELY-keskus): Yritystuet, TE-Keskus (ELY-keskus): Pienyritystuet, Tekesin tuotekehitystuki, Uudet yritykset, kpl Toimiala Toimivat yritykset 2008 Työntekijät toimialoittain 2008 Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous Kaivostoiminta; sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; vesi-, viemäri- ja jätehuolto Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; kuljetus ja varastointi; majoitus- ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 58 Kiinteistöalan toiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminnot Julkinen hall. ja maanpuolustus; Pakoll. sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Toimialat yhteensä Lähteet: Tilastokeskus, verohallinto, ELY-Keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Kiteen kaupungin tilinpäätökset 2008 ja (30)

9 Tavoitepuu Kiteen elinkeinoilmasto on maakunnan parasta neljännestä Keski-Karjala tunnetaan kansallisesti ja se on vetovoimainen alue KITEELLÄ ON HYVÄ YRITTÄÄ 1 Kitee on hyvä yritysten toimintaympäristö 2 Avaintoimialat kukoistavat Kiteellä 3 Kiteeläinen työvoima on osaavaa ja sitoutunutta 4 Kiteellä on hyvä asua ja elää 5 Kiteellä on hyvä elinkeinoilmasto ja yrittämisilmapiiri 8 (30)

10 Tavoite 1. KITEE ON HYVÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ YRITYKSILLE 1 Kitee on hyvä yritysten toimintaympäristö A Yrityksen on helppo sijoittua kiteelle toimitilojen, tonttien ja liikenneyhteyksien puolesta B Kiteen/Keski- Karjalan talousalue on vahva ja tunnettu C Venäjän rajan läheisyys on hyödynnetty D Elinkeinoyhtiö Ketin resurssit ja toimintaedellytykset turvataan Joustava ja ennakoiva kaavoitus ja maankäyttö Yhdyskuntasuunnittelu Toimitilojen hankintaan liittyvä tuki Liikenneyhteyksiin liittyvä edunvalvonta Yritysverkostojen vahvistaminen Yhteistyö Seutumarkkinoinnin kanssa Kaupunkimarkkinointi ja -viestintä Keski-Karjalan yhteisen elinkeinopolitiikan vahvistaminen Kieli- ja kulttuuriosaamisen edistäminen Viranomaisyhteyksien rakentaminen esim. Rajafoorumi Investoinnit Venäjältä Kiteen talousalueelle ja Kiteen talousalueelta Venäjälle Viisumivapauden lobbaus Tiedotus Ketin toiminnasta ja tuloksista Ketin aseman vahvistaminen strategisessa suunnittelussa Suorien yrityskontaktien edistäminen 9 (30)

11 a. YRITYKSEN ON HELPPO SIJOITTUA KITEELLE TOIMITILOJEN, TONT- TIEN JA LIIKENNEYHTEYKSIEN PUOLESTA tämä edellyttää, että Yrittäjiä tuetaan toimitilojen hankinnassa (vastuu: Keti ja Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Ennakoivalla ja joustavalla kaavoituksella sekä maankäyttö- ja yhdyskuntasuunnittelulla tontteja on riittävästi tarjolla (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi - Maapoliittinen ohjelma) Liikenneyhteyksien (maan- ja rautatiet, vesi- ja lentoliikenne jne.) ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää edunvalvontaa tehdään aktiivisesti esim. Pohjois-Karjalan maakunnan hankeluettelon päivitysten kautta (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi - Maapoliittinen ohjelma) (Kiteen kaupunki ei myönnä takauksia) 10 (30)

12 b. KITEEN/KESKI-KARJALAN TALOUSALUE ON VAHVA JA TUNNETTU tämä edellyttää, että Kiteen kaupunki omaksuu rohkeasti Keski-Karjalan kaupallisen keskuksen ja veturin statuksen ja tuo sitä määrätietoisesti esille (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi, Keti/seutumarkkinointi) Kiteen seudulla ja Keski-Karjalassa panostetaan määrätietoisesti yritysverkostojen rakentamiseen ja kehittämiseen (vastuu: Keti/yritysneuvonta ja hankkeet) Keski-Karjalan kunnat sitoutetaan yhä vahvemmin yhteiseen, tavoitteelliseen elinkeinopolitiikkaan ja elinkeinojen kehittämiseen (vastuu: Keti ja seutuvaltuusto) Esimerkki: KUOKKAhankkeen järjestämät yrittäjä- ja opiskelijasenssit Seutumarkkinointi osallistuu aktiivisesti myönteisen imagon rakentamiseen Kiteen ja Keski-Karjalan talousalueelle (vastuu: Keti/seutumarkkinointi ja hankkeet) Kaupunkimarkkinoinnissa ja viestinnässä tehdään yhteistyötä yrittäjien kanssa kaupunki-imagon parantamiseksi maaliskuussa 2010 käynnistyvän Kirkkaasti paras Kitee -kampanjan kautta (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi) 11 (30)

13 c. VENÄJÄN RAJAN LÄHEISYYS ON HYÖDYNNETTY tämä edellyttää, että Venäläisten yritysten investointeja Kiteen talousalueelle haetaan aktiivisesti (vastuu: Keti) Kiteeläisten yritysten investointeja ja yhteistyöverkostoja Venäjällä rakennetaan aktiivisesti (vastuu: Keti) Venäjästä kiinnostuneiden yritysten (puu- ja metalli, rakentaminen, ympäristöteknologia, energia ja logistiikka) etabloitumista Kiteelle edistetään (vastuu: Keti ja Kiteen kaupunkimarkkinointi) Esimerkki 1: Rajafoorumi Sortavalassa matkailumessujen yhteydessä Esimerkki 2: Sortavala-Expo (painopiste: matkailu, kauppa ja ym. palvelut) Viranomaisyhteyksiä Venäjän toimijoiden kanssa rakennetaan määrätietoisesti esim. Rajafoorumi-työskentelyn kautta (vastuu: Kiteen kaupunki ja Keti) Suomalaisten ja venäläisten yrittäjien suoria kontak teja edistetään (vastuu: Keti) (Palvelu)yritykset kouluttautuvat venäjän kielen ja kulttuurin osaamiseen (vastuu: Ketin hankkeet, Kiteen kaupunki/sivistystoimi/kansalaisopisto, Kiteen yrittäjät) 3 vuorokauden viisumivapautta lobataan määrätietoisesti (vastuu: Kiteen kaupunki/kaupunginjohtaja) 12 (30)

14 d. ELINKEINOYHTIÖ KETIN RESURSSIT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET TURVATAAN tämä edellyttää, että Esimerkki: Valtuuston iltakouluissa on vuosittain Keti-teema Ketin toiminnasta ja sen tuloksista tiedotetaan aktiivisesti kaupungin luottamushenkilöille ja virkamiehille (vastuu: Ketin henkilöstö) Ketin toiminnan resurssit ja toimintaedellytykset nähdään strategisina panostuksina ja ne sisältyvät strategiseen suunnitteluun (vastuu: Kiteen kaupunki: luottamushenkilöt ja johtoryhmä) 13 (30)

15 Tavoite 2: AVAINTOIMIALAT KUKOISTAVAT KITEELLÄ 2 Avaintoimialat kukoistavat Kiteellä Kasvuohjelmien edunvalvonta Verkostojen ja yhteistyön vahvistaminen hanketoiminnalla ja yritystoiminnalla Vahvistetaan yritysten keskinäistä tuntemusta ja luottamusta Vahvistetaan kumppanuutta Lisätään luottamushenkilöiden avaintoimialatuntemusta Edistetään kansainvälisyyttä Tiivistetään yritysten ja korkeakoulujen/ koulutusorganisaatioiden/ tutkimuslaitosten yhteyksiä Avaintoimialat luovat uusia työpaikkoja ja elinvoimaa. Niihin panostetaan aktiivisesti. Kiteen elinkeino-ohjelmassa avaintoimialoilla tarkoitetaan: 1. Tuotannollisia toimialoja (puu, metalli) 2. Hyvinvointialoja 2a/hoivapalveluja 2b/matkailupalveluja 3. Ympäristöliiketoimintaa 4. Kauppaa Esimerkki: Kiteen kaupungin matkailun yhteinen nimittäjä on vireä ja vauhdikas vapaa-aika! Siihen liittyviä hankkeita ja suunnitelmia on menossa ja tulossa koko kaupungin alueelle. Kts. seuraava sivu. Elinkeino-ohjelman tavoitteena on, että avaintoimialoilla syntyy omat omintakeiset brändinsä, jotka perustuvat alalla toimivien yritysten määrätietoiseen tuotekehitykseen: Esimerkiksi: Puu > puurakentaminen ja erikoiskalusteet Metalli > omat tuotteet ja projektitoimitukset Matkailu > vireän ja vauhdikkaan vapaa-ajan brändi Tavoitteena on kehittää kaikkia avaintoimialoja potentiaalisina luovina toimialoina - ideoita, toimijoita ja toimintoja yllätyksellisesti ja ennakkoluulottomasti yhdistäen. 14 (30)

16 Airix-ympäristö Oy:n hahmottelema kuvio Kiteen kaupungin matkailurakenteesta 15 (30)

17 Tavoite 2: AVAINTOIMIALAT KUKOISTAVAT KITEELLÄ - tämä edellyttää, että: Esimerkki: toimialakohtaisia tapaamisia toteutetaan kaupungin sisäisten tai seutukunnallisten kiertoajelujen ym. foorumien muodossa (vastuu: Kiteen yrittäjät ry, Keti ja KUOKKA-hanke) Esimerkki: Hellin ja hoivapalvelutuottajien välisin kumppanuussopimuksin (vastuu: Kiteen kaupunki/helli) Esimerkki: Järjestetään valtuuston iltakoulu matkailun talousvaikutuksista (vastuu: Ketin Verkkokassi-hanke) Esimerkki: Laaditaan tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden palveluista yrityksille kertova esite (vastuu: KUOKKAhanke) Kiteen edunvalvonta maakunnallisten avaintoimialakohtaisten kasvuohjelmien (tuotannolliset toimialat ja HYR- RÄ/hyvinvointipalvelut) jatkon osalta tehostuu (vastuu: Keti) Avaintoimialojen verkostoja ja yhteistyötä vahvistetaan sisäisesti hanketoiminnalla ja yritysneuvonnalla (vastuu: Keti) Avaintoimialojen yritysten keskinäistä tuntemusta ja luottamusta vahvistetaan ja niiden sisäistä kumppanuutta vahvistetaan (vastuu: Kiteen yrittäjät ja Keti) Luottamushenkilöiden avaintoimialatuntemusta lisätään (vastuu: Keti ja hankkeet) Kaupunki tekee kumppanuussopimuksia avaintoimialojen yritysten kanssa (vastuu: Kiteen kaupunki) Yritysten ja korkeakoulujen/ koulutusorganisaatioiden/ tutkimuslaitosten yhteyksiä välitetään paikallisen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edistämiseksi mm. viestinnän keinoin (vastuu: Keti, PKAMK) Avaintoimialojen yrittäjien kansainvälistymistä edistetään (vastuu: Keti, PKAMK) Esimerkki: Luodaan mahdollisuuksia opintovierailuihin ja lyhyisiin harjoitteluihin EU :n kansainvälisten ohjelmien kautta (vastuu Keti ja KUOKKAhanke/P-KAMK) Esimerkki: Kiteeläisille yrityksille järjestetään vienti- sekä kulttuuri-, tapa- ja kielikoulutusta (vastuu: Keti/hankkeet, KUOKKA-hanke) 16 (30)

18 Tavoite 3. KITEELÄINEN TYÖVOIMA ON OSAAVAA JA SITOUTUNUTTA 3 Kiteeläinen työvoima on osaavaa ja sitoutunutta A Työvoiman osaamista kehitetään määrätietoisesti Yrittäjyyskasvatus ja - koulutus ja työelämään tutustuminen Vaikuttaminen oppilaitosten päätöksentekoon Oppilaitosten toimintaedellytysten tukeminen ja niihin vaikuttaminen KUOKKA-hanke ja 2. asteen koulutusstrategia B Työvoima pysyy työkykyisenä ja työllisyyden edistämiseen panostetaan Työllisyysasioiden parempi resursointi Työllisyysasioiden tehokkaampi koordinointi C Työvoiman rekrytointi on aktiivista ja tavoitteellista Kiteen kaupungin rekrytointisuunnitelma Maakunnallinen rekrytointiohjelma Yhteydenpito mahdollisten tulomuuttajien kanssa Työperäisen maahanmuuton edistäminen 17 (30)

19 a. TYÖVOIMAN OSAAMISTA KEHITETÄÄN MÄÄRÄTIETOISESTI tämä edellyttää, että: Esimerkki: Keski- Karjalaan on haettu kahta uutta laajaa elinkeinojen kehittämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyvää hanketta: Akseli ja Puhos 2013 ympäristöalasta uutta liiketoimintaa. Niiden tavoitteena on paitsi uusien työpaikkojen synnyttäminen rakennemuutoksessa menetettyjen tilalle, myös työvoiman osaamisen vahvistaminen ja tarvittaessa jopa uudelleen suuntaaminen. Yläkoulun ja lukion yrittäjyyskasvatusta aktivoidaan esim. tarjoamalla opettajille ja opinto-ohjaajille (paikallisen) yritystoiminnan tuntemukseen liittyvää valmennusta sekä kummiluokkatoiminnalla (vastuu: Kiteen kaupunki/sivistystoimi, Keti ja Kiteen yrittäjät ry) Toisen ja korkea-asteen oppilaitosten toimintaedellytyksiä ja resursseja tuetaan ja niiden päätöksentekoon vaikutetaan päättävien elinten kautta (vastuu: Kiteen kaupunki/luottamushenkilöt) Korkea-, ammatillisen ja muun aikuiskoulutuksen sekä kaupungin ja yrittäjien yhteispeliä edistetään: yrittäjien ja kaupungin edunvalvonta mm. KUOKKA-hankkeessa sekä 2. asteen koulutusstrategian toteutuksessa varmistaa koulutuksen ja aluekehittämisen yhteisen toimintamallin kehittymisen ja vakiintumisen (vastuu: Kiteen kaupunki/johtoryhmä ja Kiteen yrittäjät ry) Yritysten koulutus- ja kehittämistarpeiden selvitystyötä ja analysointia koordinoidaan aikaisempaa tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin ja vuoropuhelua koulutusorganisaatioiden kanssa tehostetaan koulutustarpeisiin vastaamiseksi joustavasti (vastuu: Keti/KUOKKAhanke) 18 (30)

20 b. TYÖVOIMA PYSYY TYÖKYKYISENÄ JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEEN PANOSTETAAN - tämä edellyttää, että: Esimerkki: Keski- Karjalaan on haettu kahta uutta laajaa elinkeinojen kehittämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyvää hanketta: Akseli ja Puhos 2013 ympäristöalasta uutta liiketoimintaa. Niiden tavoitteena on paitsi uusien työpaikkojen synnyttäminen rakennemuutoksessa menetettyjen tilalle, myös työvoiman osaamisen vahvistaminen ja tarvittaessa jopa uudelleen suuntaaminen. Työllisyysasioiden hoitamista resursoidaan entistä paremmin (vastuu: Kiteen kaupunki) Työllisyysasioita koordinoidaan entistä tehokkaammin (vastuu: Kiteen kaupunki/hallintokeskus ja Helli yhteistyökumppaninaan Työvoiman palvelukeskus TYP, Keti/ Työvoimapörssi-hanke ja TE-toimisto/Helppi-hanke) 19 (30)

21 c. TYÖVOIMAN REKRYTOINTI ON AKTIIVISTA JA TAVOITTEELLISTA tämä edellyttää, että Esimerkki: Kiteen kaupunki osallistuu vuosina Pohjois-Karjalan maakuntamarkkinointihankkeen rekrytointiohjelmaan, jossa kaupunki ja yrittäjät näkyvät yhdessä ulospäin valtakunnallisessa mediassa Esimerkki: Kesäpostitus vapaa-ajan asukkaille toukokuussa Työvoiman rekrytointi kaupungin ulkopuolelta perustuu yhteiseen, tavoitteelliseen rekrytointisuunnitelmaan (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi, Keti/seutumarkkinointi ja Moderni maaseutukoti -hanke, KUOKKA -hanke, Kiteen yrittäjät ry - yhteistyössä Maakuntaliitto/ maakuntamarkkinointihanke) Mahdollisten tulomuuttajien kanssa pidetään yhteyttä säännöllisesti erilaisin keinoin (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi, Keti/seutumarkkinointi) Työperäistä maahanmuuttoa edistetään aktiivisesti - näkökulma otetaan huomioon rekrytointisuunnitelmassa sekä Kirkkaasti paras Kitee -viestintä ja markkinointisuunnitelmassa (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi, Keti/seutumarkkinointi) Esimerkki: Kaupungin järjestämät kesäasukastapaamiset joka toinen vuosi kesäkuussa Esimerkki: Opiskelija/yrittäjäsenssit , yhteistyössä KUOKKA-hankkeen kanssa 20 (30)

22 Tavoite 4. KITEELLÄ ON HYVÄ ASUA JA ELÄÄ 4 Kiteellä on hyvä asua ja elää A Kiteellä on hyvät yksityiset ja julkiset palvelut Palvelutuotanto kumppanuusperia atteella B Kiteellä ovat muut asumisen edellytykset kunnossa Monipuolinen tontti- ja kiinteistötarjonta Panostus yleisten alueiden viihtyvyyteen Liikenneyhteyksiin liittyvä edunvalvonta Kaupungin sisäisen infrastruktuurin ylläpito C Kiteeläiset kertovat muillekin, että täällä on hyvä asua ja elää Aktiivinen, asiakaslähtöinen tiedotus palveluista Hyvät käytänteet ja esimerkit esille a. KITEELLÄ ON HYVÄT YKSITYISET JA JULKISET PALVELUT tämä edellyttää, että Palveluita tuotetaan yhä enenevässä määrin paikallisten yhdistysten ja yrittäjien kanssa kumppanuusperiaatteella Kiteen kaupungin kumppanuusohjelman puitteissa (vastuu: Kiteen kaupunki/johtoryhmä). Kumppanuudella tarkoitetaan molempia kumppaniosapuolia hyödyttävää yhteistyötä, jonka tavoitteet asetetaan ja niitä seurataan ja arvioidaan yhdessä. 21 (30)

23 b. KITEELLÄ OVAT MUUT ASUMISEN EDELLYTYKSET KUNNOSSA tämä edellyttää, että Kiteen tontti- ja kiinteistötarjonta on monipuolinen ja kiinnostava (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Kaupungissa panostetaan yleisten alueiden viihtyisyyteen - esim. AIMO-, Meijerinrannan ja Hutsin sekä keskustan kehittämishankkeita viedään määrätietoisesti eteenpäin (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Teknisen toimen viestintää kehitetään ennakoivammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi ja asiakaspalvelua parannetaan edelleen: annetaan selkeät palvelulupaukset ja ohjeet, prosessit kuvataan asiakkaiden kannalta jne. (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Liikenneyhteyksien (maan- ja rautatiet, vesi- ja lentoliikenne jne.) ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää edunvalvontaa tehdään aktiivisesti esim. Pohjois-Karjalan maakunnan hankeluettelon päivitysten kautta (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Kaupungin sisäisestä infrastruktuurista pidetään huolta, haja-asutusalueilla yhä enemmän yhteistyössä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kumppanuusperiaatteella (vastuu: Kiteen kaupunki/tekninen toimi) Muilta paikkakunnilta käsin Kiteellä työssä käyvien keskuudessa suoritetaan kysely, jossa selvitetään pendelöinnin syitä ja mahdollisen tulomuuttohalukkuuden ehtoja (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi) 22 (30)

24 c. KITEELÄISET KERTOVAT MUILLEKIN, ETTÄ TÄÄLLÄ ON HYVÄ ASUA JA ELÄÄ tämä edellyttää, että Esimerkki: Kumppanuus eli tavoitteellinen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yhteistyö kaupungin ja yrittäjien (tai yhteisöjen) kesken on Kiteellä edistyksellistä ja esimerkillistä jopa valtakunnallisella tasolla. Mm. Kuntaliitto ja Vaasan yliopisto ovat siitä erittäin kiinnostuneita. Kiteen on näyttävästi esillä Vaasan yliopiston valtakunnallisessa levityksessä olevassa infomateriaalissa, joissa kumppanuudesta kerrotaan maaseutukuntien mahdollisuutena. Kiteen kaupungilla, yrittäjillä ja yhteisöillä on yhteiset sanomat ja viestit! Palveluista kerrotaan aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti Hyvät käytänteet ja kiteeläisten tarinat, tuodaan esiin ulkopuolisten suulla mm. Kirkkaasti paras Kitee - kampanjan yhteydessä (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi ja yrittäjät) Tuloveroprosentti avataan kaupunkilaisille: mitä sillä saa? Mitä se merkitsee? (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintätiimi) 23 (30)

25 Tavoite 5. KITEELLÄ ON HYVÄ ELINKEINOILMASTO JA YRITTÄ- MISILMAPIIRI 5 Kiteellä on hyvä elinkeinoilmasto ja yrittämisilmapiiri A Toimijoiden välinen vuoropuhelu toimii Yrittäjien ja kaupungin yhteiset tapaamiset Luottamusmieskummit Yrittäjien ja yritysideoiden palkitseminen Kaupungin edustajien osallistuminen yrittäjien tilaisuuksiin Yhteiset koulutukset esim. hankinta, maankäyttö Aloittavien yritysten huomioiminen yhdessä B Paikallinen tarjonta otetaan huomioon hankinnoissa Hankintatoimen yhteinen koulutus (tilaajat/tuottajat) Hankintoihin liittyvän tiedotuksen tehostaminen Kumppanuussopi muksia eri toimialoille Yrittäjien oman hankintaosaamise n vahvistaminen Yrittäjien aktiivinen viestiminen palveluistaan 24 (30)

26 a. TOIMIJOIDEN VÄLINEN VUOROPUHELU TOIMII tämä edellyttää, että Yrittäjien ja kaupungin väliset tapaamiset jatkuvat (vastuu: Keti ja Kiteen kaupunki/kh pj ja kj) Kaupunki muistaa ansioituneita yrittäjiä ja palkitsee hyviä yritysideoita, esim. jakaa vuosittaisen yrittäjyyspalkinnon (vastuu: Kiteen kaupunki) Yrityksiin nimetään haluttaessa luottamushenkilökummit (vastuu: Kiteen yrittäjät) Kaupungin edustajat osallistuvat yritysten tilaisuuksiin (vastuu: yrittäjät ja Kiteen kaupunki) Aloittavat yritykset huomioidaan kimppadelegaation vierailulla tai kirjeellä/tervetuliaislahjalla (Keti, yrittäjät, kaupunki) Esimerkki: Kiteen kaupunki, Keti ja Kiteen yrittäjät ry järjestivät vuoden 2009 aikana kilpailutuksen te toja, joita oli vetämässä Sunprofile Oy:n Jyrki Koukkari. Kilpailutukseen ja julkisiin hankintoihin liittyvän yleisinfon jälkeen tilaisuuksissa käsiteltiin myös konkreettisia, toimialakohtaisia caseja. Yrittäjyysnäkökulma huomioidaan kaikessa kaupungin viestinnässä (vastuu: Kiteen kaupunki/ johtoryhmä ja viestintätyöryhmä) Kaupunkimarkkinoinnissa ja -viestinnässä yrittäjät ja kaupunki tekevät yhteistyötä kaupunki-imagon parantamiseksi Kirkkaasti paras Kitee kampanjan kautta (vastuu: Kiteen kaupunki/viestintä- ja tiedotustiimi ja yrittäjät) Yrittäjät ja kaupunki oppivat yhdessä ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista (esim. hankinta ja maankäyttö) järjestetään yrittäjien ja virkamiesten yhteistä koulutusta (vastuu: Kiteen kaupunki/toimialat, Keti ja Kiteen Yrittäjät ry) 25 (30)

27 b. PAIKALLINEN TARJONTA OTETAAN HUOMIOON KAUPUNGIN HAN- KINNOISSA tämä edellyttää, että Kaupunki ja yrittäjät (tilaaja ja tuottajat) jatkavat yhteistä koulutusta hankintatoimen asioissa (kilpailutusprosessi, hankintalainsäädäntö) (vastuu: Kiteen kaupunki ja Keti) Kumppanuussopimusten mahdollisuudet eri toimialoilla selvitetään alan yrittäjien kanssa Kumppanuusohjelman päivityksen yhteydessä (vastuu: Kiteen kaupunki/toimialajohtajat) Esimerkki: Kiteen kaupunki aloittaa huhtikuusta 2010 lähtien järjestämään palavereja, joihin toimialat/yksiköt kutsuvat omia nykyisiä ja mahdollisia uusia kumppaneitaan. Tilaisuudessa päivitetään kumppanuuden pelisäännöt ja keskustellaan kumppanuuden tavoitteista. Syksyn 2010 ensimmäinen tapaaminen järjestetään Kaupungin eri toimialojen vastuuhenkilöt ja alan yrittäjät tapaavat säännöllisesti mutta epävirallisesti pyöreän pöydän keskusteluihin esim. hankintoihin ja kumppanuussopimuksiin liittyvien keskustelujen merkeissä (vastuu: Kiteen kaupunki/toimialat ja Helli) Kaupunki tehostaa hankintoihin ja niihin liittyviin periaatteisiin liittyvää tiedotusta ja viestintää erityisesti nettisivuillaan. Tiedotus kohdistuu myös hankintarajat alittaviin pienhankintoihin. (vastuu: Kiteen kaupunki/johtoryhmä ja toimialat). Yrittäjät tuovat esille omaa tarjontaansa ja osaamistaan aktiivisesti ja tutustuvat HILMAan (hankintaosaaminen). (vastuu: yrittäjät) 26 (30)

28 KITEE MIELII MAAILMALLE! KANSAINVÄLISTYMISTÄKIN PIE- NIN ASKELIN Kiteeläiset yritykset eivät elä, eivätkä ole koskaan eläneetkään tyhjiössä. Jo 1800-luvulla kaupungin mahtimies, teollisuusneuvos, itäsuomalaisen teollisuuden edelläkävijä Nils Ludvig Arppe oli kansainvälinen liikemies, joka toi uusia aatteita ja innovaatioita maailmalta kotiseutunsa ja oman yritystoimintansa hyväksi luvun globaali talous ja kansainvälistyvä yhteiskunta vaikuttavat myös Kiteellä. Bisnekset ovat yhä enemmän riippuvaisia kansainvälisistä suhdanteista ja markkinoista. Maailmalta voi myös oppia ja sinne voi vastavuoroisesti viedä oppia, kaupankäynninkin hengessä. Kiteen elinkeino-ohjelma vastaa haasteeseen. Edellä kuvattuihin ohjelman toimenpiteisiin on kirjattu monia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: mm. vientihenkilökoulutus Keski-Karjalan yrityksille, kulttuuri-, kieli- ja tapakoulutusta sekä avainalojen yrittäjien vaihto-ohjelma. Kiteen kaupungin kannalta kansainvälistymisen luontevin painopiste on Venäjä. Rajan läheisyyden aktiivinen hyödyntäminen edellyttää mm. investointien edistämistä rajan molemmin puolin ja osaamisen parantamista. Joskus ei tarvitse mennä edes merta edemmäs kalaan : kansainvälistyminen voi lähteä liikkeelle kotimaassa, oman kunnan ja alueen rajoja rikkoen! 27 (30)

29 ELINKEINO-OHJELMAN PÄIVITYS, SEURANTA JA ARVIOINTI Kiteen elinkeino-ohjelmaa seurataan ja arvioidaan kaupungin, Ketin ja yrittäjien välisissä tapaamisissa vähintään kerran vuodessa. Tarvittaessa ohjelmaan voidaan tehdä tarkistuksia ja tarkennuksia seurantakeskustelun yhteydessä. Ohjelman varsinainen päivitys tapahtuu keväällä (30)

30 Sanakirja AIMO: Itä-Suomen harrastus- ja matkailukeskus. Hankkeena käynnistetty monitoimikeskus sijaitsee Kiteen Tolosenmäessä ja tarjoaa tiloja ja aktiviteetteja erilaisille harrasteryhmille: ampujille, autourheilijoille, hevosurheilun harrastajille, lentäjille, moottorikelkkailijoille ja -pyöräilijöille jne. HYRRÄ: Hyvinvointialojen kasvuohjelma, jonka tavoitteena on Pohjois- Karjalan maakunnan hyvinvointialan yritysten kehittyminen ja kasvu. JETINA: Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry on ns. paikallinen maaseudun toimintaryhmä, joka mm. rahoittaa seutukunnan yritystoimintaa Leader ohjelman kautta. KETI: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on Keski-Karjalan kuntien omistama elinkeinoyhtiö. KETIn tehtävät painottuvat erityisesti yritysneuvontaan, kehittämishankkeiden toteutukseen sekä seutumarkkinointiin. KUOKKA: Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan -hanke on yksi kokonaisuus, jolla pyritään torjumaan Keski-Karjalan äkillisen rakennemuutoksen seurauksia. Kohderyhminä ovat Keski-Karjalan työikäinen väestö, yritykset, julkinen sektori sekä yhdistykset henkilöstöineen. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman projektin tavoitteena on mm. tuoda joustavasti korkeakoulujen opiskelumahdollisuuksia ja osaamista Keski-Karjalaan. MAAKUNTAKORKEAKOULU: Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu - hankkeen tarkoituksena on luoda malli pohjoiskarjalaiselle koko maakunnan kattavalle korkeakoulutoiminnalle. Kevättalvella 2010 vakiinnutetun Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto korkeakoulutusta järjestävien tahojen kanssa. Keski-Karjalassa maakuntakorkeakoulumallia luodaan KUOKKA hankkeen kautta. Maakuntakorkeakoulua hallinnoi Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu. PKKY: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä järjestää sekä aikuisten että nuorten ammatillista koulutusta ympäri maakuntaa. Siihen kuuluvat mm. Kiteellä toimivat Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Kitee ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto. VERKKOKASSI: Keti Oy :n hallinnoima matkailualan verkostohanke, jonka tavoitteena on mm. seutukunnallisen matkailun markkinointi- ja myyntitoiminnan mallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen Keski-Karjalassa. 2. ASTEEN KOULUTUSSTRATEGIA: Keski-Karjalan toisen asteen koulutusstrategian valmistelun tavoitteena on, että seudulla syntyy yhteisesti työstetty näkemys siitä, miten toisen asteen koulutus järjestetään sisällöllisesti ja toiminnallisesti laadukkaana toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Valmistelussa ovat olleet mukana kaikki 2. asteen koulutusorganisaatiot. 29 (30)

VISIO 2010: Kiteellä on hyvä yrittää

VISIO 2010: Kiteellä on hyvä yrittää Kiteen elinkeino-ohjelma VISIO 2010: Kiteellä on hyvä yrittää Hyväksytty KV 28.5.2007 26 ja Kiteen Yrittäjien hallituksen kokouksessa 24.04.2007 Kiteen elinkeino-ohjelma on laadittu yhteistyössä Kiteen

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana 1 Taustatietoja Laaja-alainen kuntayhtymä toiminut 12 vuotta Omistuspohja: 14 jäsenkuntaa ja 3 sopimusperusteista kuntaa 2007 budjetti 37 m Yksikköhintaopiskelijoita

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2013 Yhteensä 2 368 st. Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintä, ammatillinen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ELINVOIMAOHJELMA KH KV

KITEEN KAUPUNGIN ELINVOIMAOHJELMA KH KV KITEEN KAUPUNGIN ELINVOIMAOHJELMA 2017 2020 KH 7.11.2016 283 KV 14.11.2016 60 KITEEN ELINVOIMAOHJELMA 2017-2020 2 (8) Elinvoimaohjelman tavoite Elinvoimaohjelma 2017-2020 on Kiteen kaupungin yhteinen lupaus

Lisätiedot

Monikulttuurinen Lieksa Projekti. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Saara Hiltunen

Monikulttuurinen Lieksa Projekti. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Saara Hiltunen Monikulttuurinen Lieksa Projekti Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Saara Hiltunen Toimijat ja rahoittajat Lieksan vetovoimaisuus Lieksa ikääntyy Lieksa on nopeiten ikääntyvä kaupunki Euroopassa Väestökato

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomi 2019 Kasvukipuja seminaari 1.11.2016 Finlandia-talo Maakuntauudistus kuntien kannalta Kysymys

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maakuntauudistuksen projektiryhmä / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maakuntauudistuksen projektiryhmä / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Maakuntauudistuksen projektiryhmä 7.2.2017 / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä Kasvupalveluuudistus KASVU- PALVELUT TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot