LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun"

Transkriptio

1 Kaisa Vuorinen LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Syyskuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Kaisa Vuorinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Ohjelmapalvelujen tuottaminen Nimeke Lähteä vai jäädä? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun Tiivistelmä Ulkomaille suuntautuva opiskelijaliikkuvuus on sekä valtakunnallisesti että Mikkelin ammattikorkeakoulun tasolla ollut vähenemään päin. Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa puolestaan liikkuvuus ei ole ikinä ollut kovinkaan aktiivista. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää kulttuurituotannon opiskelijoiden ulkomailla opiskelun motiiveja ja esteitä, jotta syyt vähäiseen liikkuvuuteen kulttuurituotannon koulutusohjelmassa saataisiin selville. Lisäksi tarkoituksena on saada selville, millaisia taitoja opiskelijat ulkomailla uskovat oppivansa eli millaisen merkityksen he antavat ulkomailla opiskelulle. Kun nämä kaikki seikat saadaan selville, pystytään löytämään välineitä siihen, kuinka vaihto-opiskeluun hakeutumista voitaisiin edistää. Opinnäytteessä selvitän myös kulttuurituotannon koulutusohjelman kansainvälisyyskäytänteitä ja kuinka niitä voitaisiin kehittää. Työn tilaajana toimii Mikkelin ammattikorkeakoulu. Työni kohteena ovat kulttuurituottajaopiskelijat. Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselyllä, joka toteutettiin elokuussa 2008 kahdelle kulttuurituotannon opintoryhmälle, vuonna 2007 aloittaneille (KT07) ja keväällä 2008 aloittaneille (KT08). Ryhmät valittiin sillä perusteella, että heistä kukaan ei ole vielä ollut opiskelija- tai harjoittelijavaihdossa. Kysely toteutettiin Internet-kyselynä Webropol-sovelluksessa. Kyselyn vastausprosentti oli 75 % ja ennakko-oletuksesta poiketen enemmistö ilmoitti aikovansa suorittaa opintojaan ulkomailla. Kyselyn tuloksista selvisi, että eniten lähtöpäätökseen vaikuttavat kokemukselliset syyt. Halu nähdä maailmaa ja uusien kokemusten hankkiminen nousivat merkittävimmiksi ulkomailla opiskelun motiiveiksi. Vähiten päätökseen vaikutti mahdollisuus suorittaa ulkomailla opintoja, joita MAMKissa ei ole tarjolla sekä etäisyyden otto suomalaisiin opintoihin. Esteistä suurimmiksi määriteltiin tahto matkustella mieluummin vapaa-ajalla, taloudelliset esteet sekä perheja työtilanne. Ulkomailla opittavista taidoista mainittiin muun muassa kielitaito, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä monikulttuurisuustaidot. Vastaajat olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä kulttuurituotannon koulutusohjelman kansainvälisyyskäytänteisiin, mutta enemmän toivottiin yhteistyötä ulkomaalaisten kanssa sekä opintojaksoja, joissa käsiteltäisiin kulttuurituotantoa sekä työllistymismahdollisuuksia ulkomailla. Opiskelijoita tulisi kannustaa ulkomailla opiskeluun korostamalla henkilökohtaisia hyötyjä, joita opinnot ulkomailla antavat. Myös enemmän kansainvälisyyttä tulisi ujuttaa opintojaksojen sisään, sillä monikulttuurisuustaidot ovat nykyään yhä enenevässä määrin tärkeitä ja niitä voi oppia myös kotimaassa. Työn merkitys on tärkeä kulttuurituotannon koulutusohjelmalle, jotta kansainvälisyyskäytänteitä voitaisiin kehittää ja opiskelijoiden lähtöhalukkuutta edistää. Asiasanat (avainsanat) kansainvälisyys, opiskelu ulkomailla, kulttuurituottaja, kyselytutkimus Sivumäärä Kieli URN 50 s. + liitt. 3 s. suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Eeva Kuoppala Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Kaisa Vuorinen Degree programme and option Degree Programme in Cultural Services Production of Cultural Services Name of the bachelor's thesis Should I Stay or Should I Go? Motives and Hindrances for Studying Abroad in the Case of Cultural Management Students Abstract The signs of reduction in international outwards mobility in Finnish higher education have been seen lately. The similar signs are also seen in Mikkeli University of Applied Sciences. In the Degree Programme in Cultural Production and Management international mobility has always been more or less passive. The main goal in the study is to find out motives and hindrances for studying abroad. The study also indicates what kind of skills Cultural Management students believe they would learn when studying abroad in other words what kind of significance the students have for their period in a student exchange. When the motives, hindrances and significances of studying abroad are cleared out, they give hints of how to encourage Cultural Management students to study abroad. In the study I also research practises in international activities in the Degree Programme in Cultural Producing and Management and how these practises could be improved. The research material was collected by a questionnaire in August The questionnaire was carried out using the Webropol Internet service. The participants were two Cultural Management student groups; KT07 started their studies in 2007 and KT08 started in the spring term The groups were chosen because none of them have been for exchange period abroad. The reply percentage was 75 %. An unexpected result of the survey was that the majority informed that they are aiming to study abroad. The study shows that the main motives to go abroad are to desire to see the world and to get new experiences. About the hindrances the students mentioned they prefer travelling on a leisure time and financial problems. Most of the respondents were satisfied to the international activities of the Degree Programme in Cultural Production and Management but more they wanted cooperation with foreign students in Mikkeli, immigrants or the students of cultural production in other countries. Students believe that studying abroad enhances e.g. language and interaction skills and their personal knowledge of themselves. When encouraging students to study abroad the personal benefits should be highlighted. Also multicultural skills are needed and students should have possibilities to gain them also in Finland. The study is useful for the Degree Programme in Cultural Production and Management and it can give tools how to improve international activities in this field of study. Subject headings, (keywords) internationality, studying abroad, cultural management students, survey Pages Language URN 50 p. + app. 3 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Eeva Kuoppala Bachelor s thesis assigned by Mikkeli University of Applied Sciences

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN ESITTELY Tavoite ja tutkimuskysymykset Käsitteet Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin KANSAINVÄLISYYS SUOMEN KORKEAKOULUISSA Kansainvälisyys käsitteenä Kansainvälisyyden ja opiskelijaliikkuvuuden kehitys Korkeakoulujen vaihto-ohjelmat Opiskelijaliikkuvuuden nykytilanne KANSAINVÄLISYYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijaliikkuvuuden kehitys ja suosio nykypäivänä Kansainvälisyys kulttuurituotannon koulutusohjelmassa TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Kvantitatiivinen tutkimus Kysely aineistonkeruumenetelmänä Kyselyn toteutus Vastaajien taustatiedot LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Ulkomailla opiskelun motiivit Ulkomailla opiskelun esteet ULKOMAILLA OPISKELUN KARTUTTAMAT TAIDOT... 34

5 8 TYYTYVÄISYYS KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMAN KANSAINVÄLISYYSKÄYTÄNTEISIIN VAIHTOON HAKEUTUMISEN EDISTÄMINEN POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Kulttuurituottajaopiskelijoille suunnattu kysely

6 1 1 JOHDANTO Suomalainen korkeakoulutus alkoi kansainvälistyä 1990-luvulla. Kansainvälistymistä edistivät liittyminen Erasmus-vaihto-ohjelmaan sekä Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn perustaminen (Garam 2000,7; Korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan strategia 2001, 1). Kansainvälisyys merkitsi pitkään vain opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta, mutta vähitellen on alettu ymmärtää, että kansainvälisyys on henkilövaihtoa laajempi käsite (Garam 2000, 11). Parhaassa tapauksessa kansainvälisyys soluttautuu luontevaksi osaksi koulutussisältöjä sekä koulun toimintaa (Kantola & Panhelainen 1998, 36). Edistystä on tapahtunut myös siinä, että on alettu panostaa yhä enemmän kotimaassa tapahtuvaan kansainvälistymiseen (Koivisto 2007, 45) luvulle tultaessa Suomen korkeakoulujen kansainvälisyyttä on jouduttu puntaroimaan niin globalisaation kuin yhtenevän Euroopankin valossa. Suomesta ulkomaille suuntautuvan liikkuvuuden kehitys on ollut varsin oikukasta. Saapuvien opiskelijoiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa, mutta lähtevien määrissä on ollut voimakkaita vaihteluita eri vuosina. Vuonna 2007 ensimmäisen kerran Suomeen saapuvien opiskelijoiden määrä ylitti ulkomaille lähtevien määrän. (Korkala 2008, 8 10.) Mikkelin ammattikorkeakoulussa (lyh. MAMK) ulkomaille suuntautuvan opiskelijaliikkuvuuden kehitys on ollut melko laskusuhdanteista, etenkin pitkien, yli kolme kuukautta kestävien vaihtojaksojen osalta (Virtanen 2008, Word-tiedosto). Sen valoisammalta ei näytä myöskään kulttuurituotannon opiskelijaliikkuvuuden tilanne; pitkiin vaihtoihin ei lähdetä ja lyhyidenkin osalta kehitys on ollut vähäistä (Pihlajavaara 2008b, Word-tiedosto). Laskevien liikkuvuuslukujen valossa lähdin kehittelemään opinnäytetyöni aihetta. Työni tilaajana toimii Mikkelin ammattikorkeakoulu, jolle ensiarvoisen tärkeätä olisi saada tietää syyt vähäiseen liikkuvuusinnokkuuteen. Tältä pohjalta muotoutuivat tutkimuskysymykseni. Aiheen valinnan taustalla ovat myös omat henkilökohtaiset kokemukseni opiskelijavaihdosta sekä kiinnostus kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden ilmenemismuotoihin kulttuurialalla. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää kulttuurituottajaopiskelijoiden motiiveja ja esteitä ulkomailla opiskeluun sekä minkälaisia taitoja he uskovat ulkomailla opiskelun

7 2 aikana oppivansa. Tavoitteena on myös selvittää, miten voitaisiin kehittää kulttuurituotannon koulutusohjelman kansainvälisyyttä ja miten vaihto-opiskeluun hakeutumista voitaisiin edistää. Tutkimusmenetelmänä käytin kyselyä, joka toteutettiin elokuussa 2008 kahdelle kulttuurituotannon opiskeluryhmälle vuonna 2007 aloittaneille (KT07) sekä keväällä 2008 aloittaneelle ryhmälle (KT08). Kysely toteutettiin Webropol-sovelluksessa Internetissä. Kyselyn malli löytyy liitteenä (LIITE 1) työn lopusta. Opinnäytetyöni kohteena ovat siis sekä opiskelija- että harjoittelijavaihtoon lähtevät kulttuurituotannon opiskelijat. Vaikka opiskelija- ja harjoittelijavaihdon sisällöt ovatkin erilaiset, näkisin kuitenkin, että pohjimmiltaan niissä on kyse samasta asiasta. Molemmissa tapauksissa opiskelija joutuu selviytymään vieraassa kulttuurissa vieraalla kielellä. Opinnäytteessäni käsittelen näitä molempia liikkuvuuden muotoja yhtenäisenä ilmiönä ja pyrin käyttämään niistä yhteistä, laveampaa nimitystä ulkomailla opiskelu. Näin ollen olen ottanut vapauden käsitellä esimerkiksi ulkomailla opiskelun motiiveja ja esteitä yleisellä tasolla, vaikka näitä syitä voisi tarkastella niin vaihtoopiskelun kuin työharjoittelunkin suhteen. Huomionarvoista on myös se, että opinnäytetyössäni keskityn käsittelemään vain Suomesta ulkomaille suuntautuvaa liikkuvuutta.

8 3 2 TUTKIMUKSEN ESITTELY 2.1 Tavoite ja tutkimuskysymykset Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät kulttuurituottajaopiskelijoilla vaikuttavat päätökseen lähteä suorittamaan opintojaan ulkomaille. Mikkelin ammattikorkeakoulussa on vaihdon suosio ollut laskussa jo pidemmän aikaa ja myös kulttuurituotannon koulutusohjelmassa vaihto-opiskeluun hakeudutaan melko vähän (Virtanen 2008, Word-tiedosto; Pihlajavaara 2008b, Word-tiedosto). Tarkoituksena olisi saada tietoa siitä, miksi ulkomailla opiskelun suosio on laskussa ja kuinka ehkä vaihtoon hakeutumista voitaisiin edistää. Syitä laskevaan trendiin on opinnäytetyössäni lähdetty hakemaan vaihto-opiskelun motiivien ja esteiden kautta. Opinnäytteessäni pyrin selvittämään seuraavia kysymyksiä: Mitkä tekijät kulttuurituottajaopiskelijoilla vaikuttavat päätökseen lähteä opiskelijatai harjoittelijavaihtoon? Minkälainen merkitys ulkomailla opiskelulla on kulttuurituottajaopiskelijoille eli millaisia taitoja he uskovat ulkomailla oppivansa? Miten kulttuurituotannon koulutusohjelman kansainvälisyyttä voitaisiin kehittää? Miten edistää vaihtoon hakeutumista? 2.2 Käsitteet Opinnäytetyössäni toistuvat seuraavat käsitteet: Opiskelijavaihto Opiskelijavaihto tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa osan opinnoistaan ulkomaisessa oppilaitoksessa. Edellytyksenä on, että opiskelija on kirjoilla suomalaisessa ammatillisessa tai korkea-asteen oppilaitoksessa. Opiskelijavaihtoon voi lähteä joko vaihtoohjelman kautta tai itsenäisesti. Tavoitteena opiskelijavaihdossa on, että ulkomailla suoritetut opinnot hyväksytään täysimääräisinä osaksi suomalaista tutkintoa. Opiskelijavaihto kestää yleensä lukukauden tai kokonaisen lukuvuoden. (Opiskelijavaihtoon 2008, WWW-dokumentti.) Opiskelijavaihdon ohella puhutaan myös vaihtoopiskelusta samaa asiaa tarkoittaen.

9 4 Harjoittelijavaihto Harjoittelijavaihdolla tarkoitetaan ulkomaille suuntautuvaa määräaikaista työharjoittelujaksoa. Harjoittelijavaihtoon voi lähteä joko Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn ohjelmien kautta tai oppilaitosten omien yhteistyöverkostojen avulla. Opiskelija voi myös etsiä harjoittelupaikkansa itse. (Työharjoittelu 2008, WWWdokumentti.) Kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO tilastoi joka vuosi korkeakoulujen kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta. CIMOn raporteissa liikkuvuus on jaettu pitkäkestoiseen ja lyhytkestoiseen liikkuvuuteen. Pitkäkestoiseksi liikkuvuudeksi katsotaan vähintään kolmen kuukauden mittaiset vaihtojaksot ulkomailla. Lyhytkestoinen liikkuvuus puolestaan tarkoittaa vähintään viikon, mutta alle kolmen kuukauden mittaista ulkomaanjaksoa. Kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen lasketaan mukaan sekä opiskelu- että harjoittelujaksot ulkomailla. (Korkala 2008, 5.) 2.3 Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin Korkeakoulutuksen kansainvälisyydestä löytyy tutkimuksia melko runsas määrä. Monet tutkimuksista keskittyvät tutkimaan ilmiöitä vain yliopistosektorilla, mikä selittynee sillä, että yliopistoilla on paljon pidempi historia takanaan kuin ammattikorkeakouluilla. Ensimmäiset suomenkieliset tutkimukset on tehty 1990-luvun alkupuolella, jolloin siis ammattikorkeakoulujärjestelmää ei vielä ollut olemassa. Kansainvälisyyttä on tutkittu niin opiskelijan kuin myös koulutuksen ja korkeakoulupolitiikan näkökulmasta. Opiskelijaliikkuvuuteen keskittyvät tutkimukset painottuvat enemmän opiskelijavaihtoon, jolloin harjoittelijavaihdon käsittely on vähäisempää. Aaro Ollikainen ja Petri Honkanen (1996) ovat kartoittaneet suomalaisen koulutuspolitiikan suhtautumista kansainvälisyyteen ja kuinka kansainvälistä toimintaa on Suomen korkeakouluissa harjoitettu. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuissa on ilmestynyt Ismo Kantolan ja Mauri Panhelaisen (1998) toimittama raportti, jossa on arvioitu Jyväskylän, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kansainvälisyystoimintaa sekä -tavoitteita ja niiden toteutumista. Kansainvälistä opiskelijavaihtoa opis-

10 5 kelijan näkökulmasta on selvitetty Matti Taajamon (1999) tutkimuksessa, jossa haetaan vastausta siihen, miten opiskelija kokee ulkomailla opiskelun ja minkälaisia merkityksiä hän antaa vaihto-opiskelulle. Helena Aittolan (2003) toimittamaan artikkelikokoelmaan urooppa, korkeakoulutus, globalisaatio? on koottu Korkeakoulututkimuksen VIII valtakunnallisessa symposiumissa pidettyjä esitelmiä. Teoksessa hahmotetaan suomalaisen korkeakoulutuksen haasteita yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on julkaissut lukuisia tutkimuksia ja raportteja koulutuksen kansainvälisyydestä ja opiskelijavaihdosta. CIMOn tutkija Irma Garam on ollut useissa julkaisuissa kirjoittajana ja hän on koonnut suurimman osan myös CIMOn vuosittain ilmestyneistä kansainvälisen liikkuvuuden raporteista. Garam (2000) on myös tehnyt tutkimuksen suomalaisten vaihto-opiskelijoiden kokemuksista Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otukselle. Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselylomakkeella, joka lähetettiin Suomeen palanneille opiskelijoille. Mukana vastaajissa on vain yliopisto-opiskelijoita, mutta he edustavat kaikkia Suomen yliopistoja ja kaikkia koulutusaloja. Etenkin Taajamon ja Garamin tutkimukset toimivat hyvänä vertailupohjana oman työni tuloksien arvioinnissa. Tuoreinta tietoa opiskelijavaihdosta ja korkeakoulutuksen kansainvälisyydestä tarjoaa CIMOn julkaisema artikkelikokoelma Yli rajojen. Erasmus eurooppalaista korkeakoulutusta rakentamassa. Kokoelma sisältää artikkeleita niin Erasmuksen historiasta kuin Suomen mukanaolosta Erasmuksessa, mutta myös laajemmin kansainvälisyyden merkityksestä Suomen korkeakouluissa ja opiskelijan elämässä. 3 KANSAINVÄLISYYS SUOMEN KORKEAKOULUISSA Kansainvälistyminen alkoi nousta merkittäväksi tavoitteeksi suomalaisessa korkeakoulutuksessa 1990-luvulla. Kansainvälistymisbuumia oli edistämässä liittyminen Erasmus-vaihto-ohjelmaan, mikä merkitsi vaihto-opiskelijamäärien kasvua. (Garam 2000, 7.) Kansainvälistymisestä alkoi tulla itsetarkoitus, jolloin tärkeänä pidettiin vain alati kasvavia liikkuvuuslukuja luvulla korkeakoulujen kansainvälistymistä on alettu tarkastella kriittisemmin ja tavoiteltavana on alettu pitää monipuolista niin ko-

11 6 timaassa kuin ulkomaillakin tapahtuvaa kansainvälistä toimintaa. (Koivisto 2007, 45.) Suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälisyydelle merkittäviä haasteita viime vuosina on luonut 1990-luvun lopulla käynnistetty Bolognan prosessi, joka pyrkii luomaan yhtenäisen eurooppalaisen korkeakoulutusalueen vuoteen 2010 mennessä (Bolognan prosessi 2008, WWW-dokumentti). Tämä on merkinnyt yhä enenevässä määrin sitä, että Suomen korkeakoulutusta ei voida enää kehittää vain kansallisia päämääriä silmällä pitäen, vaan kehitys tulee tapahtua tiiviissä yhteistyössä muun Euroopan kanssa. 3.1 Kansainvälisyys käsitteenä Kansainvälinen toiminta yhdistetään yleensä opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuteen, mutta kansainvälisyys on kuitenkin henkilövaihtoa laajempi käsite. Se voi pitää sisällään monenlaista toimintaa kuten kielten ja eri kulttuureihin liittyvien asiasisältöjen opiskelua, ulkomaalaisia vierailijaluennoitsijoita sekä kansainvälisten julkaisujen hankkimista korkeakoulun kirjastoon. (Garam 2000, 11.) Ihannetapauksessa kansainvälisyys soluttautuu luontevaksi osaksi oppilaitoksen toimintaa ja kulttuuria. Tällöin nekin opiskelijat, jotka eivät osallistu vaihto-ohjelmiin, pääsevät osallisiksi kansainvälisistä tuulahduksista esimerkiksi opinto-ohjelmien ja ulkomaisten opettajien kautta. (Kantola & Panhelainen 1998, 36.) Söderqvistin (2007, 135) mukaan kansainvälistyminen suomalaisessa korkeakoulutuksessa ei vieläkään kuitenkaan ole niin arkipäiväistä, että se muistettaisiin kaikessa toiminnassa. Kehityssuunta on kuitenkin kokonaisvaltaisen kansainvälisyyden suuntaan. Merkittävä huomio on myös se, että 1990-luvulla korkeakoulutuksen kansainvälistyminen oli arvo sinänsä, mutta tänä päivänä useimmilla korkeakouluilla on selkeä ajatus siitä, miksi kansainvälistytään. Tässä ovat apuna muun muassa kansainvälistymisstrategiat, joita löytyy jo monilta kouluilta. (Söderqvist 2007, 141.) Koivisto (2007, 45) suhtautuu kansainvälistymisen arkipäiväistymiseen kriittisemmin. Hänen mukaansa minkä tahansa ulkomaankokemuksen hyödyllisyyden ei pitäisi olla itseisarvo, ja vaihtojakson ei tulisi olla jokaisen koulutusohjelman pakollinen osa. Tämän hän perustelee sillä, että eurooppalaisessa koulutuspolitiikassa on vallalla käsitys, jonka mukaan liikkuvuuslukuja tulee kasvattaa koko ajan, olivatpa ne jo kuinka korkealla tasolla tahansa. Tavoitelukuja ei kuitenkaan perustella juuri mitenkään. Koi-

12 7 visto myös toivoo tarpeeksi pitkiä vaihtojaksoja, jotta opiskelija oppisi myös paikallista kieltä ja toimintatapoja ja pystyisi saavuttamaan ne tavoitteet, jotka vaihtojaksolle on asetettu. Koivisto kuitenkin painottaa, että suomalaiset opiskelijat tarvitsevat monikulttuurisuustaitoja, mutta ne pitäisi olla sisällytettynä koulutusohjelmien sisään siten, että opiskelijalla olisi mahdollisuus kansainvälistyä myös kotimaassaan kuin myös ulkomailla niin halutessaan. Kansainvälistymisen yhteydessä ei voi välttyä puhumasta myös globalisaatiosta. Laajasti katsoen globalisaatio tarkoittaa maailman integroitumista yhä yhtenäisemmäksi sosiaaliseksi järjestelmäksi. Globalisaatio voidaan nähdä niin poliittisena, kulttuurisena kuin taloudellisenakin ilmiönä. (Garam 2000, 13.) Vielä 1970-luvulla kansainvälistymistä hallitsivat idealistiset ja universalistiset ideat kuten ihmisoikeudet ja maailmanrauha. Tämän hetken kansainvälistymiselle tyypillistä ovat markkinoiden, tuotteiden ja rahavirtojen yhdentyminen. Toisin sanoen taloudellinen globalisaatio hallitsee vahvasti nykypäivän kansainvälisyyttä. Onneksi kuitenkaan ihanteelliset tavoitteet maailmanrauhasta ja kehitysmaiden auttamisesta eivät ole kokonaan kadonneet taloudellisen globalisaation myötä. (Kantola & Panhelainen 1998, 36.) Ja toisaalta taloudellinen yhdentyminen edistää myös humaaneja arvoja, kuten sivistystä, demokratiaa, yhteiskunnallista vakautta, vaikka se usein unohdetaankin taloudellista globalisaatiota kritisoidessa (Sallinen 2003, 7). Globalisaatio merkitsee kansainvälistymisen arkipäiväistymistä. Näin ollen opiskelijavaihdosta tulee osa arkipäivän todellisuutta aivan kuten tuotteiden ja rahan kulustakin. (Kantola & Panhelainen 1998, 36.) Vaikka globalisaatioon usein suhtaudutaan kriittisesti, ei kansainvälistymisen arkipäiväistymisessä sinänsä ole mitään negatiivista, jos sen toteuttamisessa muistetaan päällimmäisenä ottaa huomioon ne arvot, jotka kautta aikain ovat ihmisiä ulkomaille houkuttaneet. Ollikaisen ja Honkasen (1996, 16) mukaan kansainvälisyydestä on olemassa kahta muotoa. Itseisarvoiseksi kansainvälisyydeksi he kutsuvat sellaista kansainvälisyyttä, jonka avulla ei pyritä mihinkään muihin tavoitteisiin. Halutaan siis olla vuorovaikutuksessa toisen kansakunnan tai sen kansalaisten kanssa vain siksi, että nämä edustavat toista kansakuntaa kuin mitä itse olemme. Kun kansainvälisyydellä halutaan saavuttaa jokin tavoite tai päämäärä, sitä kutsutaan välineelliseksi kansainvälisyydeksi.

13 8 Sekä itseisarvoinen että välineellinen kansainvälisyys voivat olla kahdensuuntaista, konsensuaalista tai konfliktuaalista. Jos itseisarvoinen kansainvälisyys on konsensuaalista, sillä viitataan sellaisiin vuorovaikutuksen muotoihin, joissa toinen kansakunta tai sen kansalaiset edustavat mielenkiinnon kohdetta. Tästä ovat esimerkkinä matkailu ja ystävyysseuratoiminta. Konfliktuaalista itseisarvoista kansainvälisyyttä puolestaan on ennakkoluulot sekä sodankäynti toista kansakuntaa tai sen kansalaisia kohtaan. Kun välineellinen kansainvälisyys on konsensuaalista, sen tarkoituksena on antaa heikommassa asemassa oleville kansakunnille ja kansalaisille mahdollisimman suuri hyöty. Jos kansainvälisyys hyödyttää ennen kaikkea parhaissa asemassa olevia kansakuntia ja kansalaisia, on se silloin välineellistä kansainvälisyyttä sen konfliktuaalisessa muodossa. (Ollikainen & Honkanen 1996, 17.) Jos tutkii opiskelijavaihtoa Ollikaisen ja Honkasen kansainvälisyyskäsitteiden pohjalta, on opiskelijavaihto ennen kaikkea itseisarvoista konsensuaalista kansainvälisyyttä. Vaihto-opiskeluun lähdetään tutustumaan uusiin kulttuureihin ja kieliin. Toisaalta opiskelijavaihto voi olla myös välineellistä kansainvälisyyttä. Ulkomaille lähdetään opiskelemaan, koska siitä uskotaan olevan hyötyä valmistumisen jälkeen työelämässä. 3.2 Kansainvälisyyden ja opiskelijaliikkuvuuden kehitys Kansainvälistyminen astui koulutuspolitiikkaan 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla se nostettiin keskeiselle sijalle suomalaisen korkeakoulupolitiikan kehittämisalueena. Suomi osoitti kiinnostuksensa EY:n vaihto-ohjelmiin niiden ollessa vasta suunnitteluasteella. (Ollikainen & Honkanen 1996, ) Kansainvälinen liikkuvuus on vakinaistunut 1980-luvun lopusta lähtien organisoitujen vaihto-ohjelmien kautta tapahtuvaksi vaihdoksi. Suomi osallistui pohjoismaiseen Nordplus-ohjelmaan vuonna 1988 ja liittyi eurooppalaiseen Erasmus-ohjelmaan vuonna Liittyminen Erasmusohjelmaan merkitsi opiskelijavaihdon leviämistä kaikille koulutusaloille sekä vaihtoopiskelijoiden määrän kasvua. (Garam 2000, 7.) Eurooppalaisen korkeakoulutuksen mittavin meneillään oleva projekti on Bolognan prosessi. Tämän vuonna 1998 alkunsa saaneen prosessin tavoitteena on muodostaa yhtenäinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Tarkoituksena on muun muassa yhdenmukaistaa tutkintorakenteita ja opintosuorituksien mitatta-

14 9 vuutta sekä monipuolistaa yhteistyötä ja lisätä verkostoitumista. Tavoitteena on myös synnyttää yhtenäinen laadunarviointijärjestelmä sekä lisätä niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin liikkuvuutta. (Bolognan prosessi 2008, WWW-dokumentti.) Käytännössä Bolognan prosessi on näkynyt suomalaisissa korkeakouluissa muun muassa siinä, että syksyllä 2005 luovuttiin opintoviikoista ja siirryttiin opintopistejärjestelmään, joka on yhdenmukainen ECTS (European Credit Transfer System)-järjestelmän kanssa (Tutkinnon uudistus Suomessa 2008, WWW-dokumentti). Bolognan prosessiin liittyy myös valmisteilla oleva korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia. Strategian tavoitteena on kehittää Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyinen ja vetovoimainen korkeakoulu- ja tiedeyhteisö. Strategian tarkoitus on asettaa tulevalle vuosikymmenelle kansainvälistymisen tavoitteet ja määritellä keinot niiden saavuttamiseksi. Kansainvälistymisstrategian valmistelusta vastaa opetusministeriö yhteistyössä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa. Strategia valmistuu vuoden 2008 loppupuolella. (Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2008, WWW-sivu.) Eräs keskeinen toimenpide, joka lisäsi kansainvälisen opiskelijavaihdon edellytyksiä, oli Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn perustaminen vuonna 1991 (Korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan strategia 2001, 1). CIMO ( Centre for International Mobility ) on opetusministeriön alainen kansainvälisten asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO koordinoi ja toteuttaa henkilövaihto- ja apurahaohjelmia sekä vastaa lähes kaikkien EU:n koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. CIMOn tehtäviin kuuluu myös suomalaisen koulutuksen markkinointi ulkomailla. Tiedotus, koulutus, neuvonta sekä tutkimustyö ja niiden julkaisu kuuluvat myös CIMOn toimenkuvaan. (Organisaatio 2008, WWWdokumentti.) CIMO on kerännyt tietoja yliopistojen kansainvälisestä liikkuvuudesta vuodesta 1997 ja koko korkeakoulusektorilta vuodesta 1998 lähtien (Korkala 2008, 5). 3.3 Korkeakoulujen vaihto-ohjelmat Euroopan laajin vaihto-ohjelma korkeakouluopiskelijoille on vuonna 1987 perustettu Erasmus. Se on nykyään osa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaa, joka jatkaa Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmien toimintaa. (Erasmus 2008, WWW-dokumentti.) Muita samaan ohjelmaan kuuluvia vaihto-ohjelmia ovat koululaisille suunnattu Co-

15 10 menius, Leonardo da Vinci -ohjelma, joka keskittyy ammatillisessa koulutuksessa opiskeleviin sekä Grundvig, jonka kohderyhmänä ovat aikuiskoulutuksessa olevat (Elinikäisen oppimisen ohjelma 2008, WWW-dokumentti). Erasmuksesta on kehittynyt yksi Euroopan Unionin menestyneimmistä ohjelmista. EU:lla, joka koetaan helposti byrokraattiseksi ja etäiseksi nuorten keskuudessa, on ollut sittenkin jotain todellista tarjottavaa nuorille. Puheet Erasmuksesta EU:n lippulaivana eivät siis ole aivan vailla perää. (Turunen 2007, 16.) Toinen merkittävä vaihto-ohjelma Erasmuksen ohella on Nordplus, jossa on kullekin koulutusasteelle oma alaohjelmansa. Nordplus-ohjelman piiriin kuuluvat kaikki pohjoismaat sekä Viro, Latvia ja Liettua. (Nordplus-ohjelmat 2008, WWW-dokumentti.) Vaihto-opiskeluun voi lähteä myös korkeakoulujen omien kahdenvälisten sopimusten kautta tai järjestää paikan itse ( free mover ) (Garam 2000, 31). Suomesta lähtevillä opiskelijoilla suosituin lähtöjärjestely on jo pitkään ollut Erasmus-vaihto-ohjelman kautta tapahtunut liikkuminen. Vuonna 2007 opintojaan ulkomaille suorittamaan lähteneistä 43 % lähti vaihtoon Erasmuksen kautta (Korkala 2008, 28). Etenkin ammattikorkeakouluissa liikkuvuus kanavoituu Erasmuksen kautta, kun taas esimerkiksi Nordplus-ohjelma näyttäisi olevan suositumpi yliopistoissa (Korkala 2008, 26). Korkeakoulun oman sopimuksen puitteissa ulkomaille lähti lähes 23 % kaikista opiskelijavaihtoon lähteneistä. Kolmanneksi suosituinta oli lähteä opiskelijavaihtoon itsenäisesti järjestetyn paikan perusteella. Tällä tavalla ulkomaille suuntasi noin 13 % vaihto-opiskelijoista. (Korkala 2008, ) Kun vuoden 2007 liikkuvuuslukuja vertaa CIMOn ensimmäiseen koko korkeakoulusektoria koskevaan kansainvälistä liikkuvuutta käsittelevään raporttiin vuodelta 1999, ovat nämä kolme lähtötapaa olleet jo silloin suosituimmat (Ollikainen 1999, 13). Erasmus-ohjelma on ollut merkityksellisessä osassa suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistymisessä. Suomi on tehokkaasti osannut käyttää hyödykseen EU:n tarjoamia kansainvälistymisen välineitä. (Turunen 2007, 9.) Tämä on tarpeen, sillä täytyy muistaa, että kaikesta huolimatta Suomea voisi luonnehtia edelleen melko eristäytyneeksi. Suomella ei ole ikinä ollut sellaista kielellistä, kulttuurista ja kaupallista kanssakäymistä naapureidensa kanssa kuten esimerkiksi Saksalla, Hollannilla ja Belgialla on ollut vuosisatojen ajan. (Kuortti 2007, 149.) Suomalaisen kansainvälisyyden eteen

16 11 on siis tehtävä töitä yhä edelleen ja se on meille haastavampaa kuin esimerkiksi monelle Keski-Euroopan maalle. Harjoittelijavaihtoon voi lähteä CIMOn harjoitteluohjelmien kautta, joihin haut järjestetään neljä kertaa vuodessa. Tarjolla on paikkoja muun muassa ulkomailla toimivissa suomalaisorganisaatioissa. Kulttuurialan opiskelijoille hyvän mahdollisuuden harjoitteluun tarjoavat esimerkiksi Suomen kulttuuri-instituutit, joita löytyy ympäri maailmaa. Harjoitteluun voi lähteä myös oman oppilaitoksen kahdenvälisten sopimusten kautta tai järjestää paikkansa omatoimisesti. Uutena mahdollisuutena on tarjolla Erasmus-ohjelman työharjoittelu, jonka puitteissa voi lähteä työharjoitteluun johonkin toiseen Euroopan maahan. Harjoitteluun haetaan oman korkeakoulun kautta. (Työharjoittelu 2008, WWW-dokumentti.) 3.4 Opiskelijaliikkuvuuden nykytilanne CIMO julkaisee kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta vuosittain raportin, jossa käydään läpi opiskelijaliikkuvuus menneen vuoden osalta. Raportti painottuu pitkäkestoiseen liikkuvuuteen, joka tarkoittaa vähintään kolmen kuukauden vaihtojaksoa ulkomailla. Lyhytkestoista liikkuvuutta raportissa tarkastellaan vain liikkuvien opiskelijamäärien osalta, mutta sen lähemmin siihen ei pureuduta. Raportti painottuu pitkäkestoiseen liikkuvuuteen siksi, että lyhytkestoisen liikkuvuuden tilastointi on yliopistoissa vapaaehtoista ja näin ollen tilastointi sen osalta ei ole kovin relevanttia. Ammattikorkeakouluissa myös lyhytkestoisen liikkuvuuden tilastointi on pakollista ja suurin osa ammattikorkeakouluissa tapahtuvasta liikkuvuudesta onkin lyhytkestoista. (Korkala 2008, 31.) Seuraavassa tarkastelen liikkuvuutta vuonna 2007 ja tiedot koskevat siis pitkäkestoista liikkuvuutta. Lyhytkestoiseen liikkuvuuteen keskityn luvun lopussa. Vuonna 2007 Suomesta lähti pitkäkestoiseen opiskelijavaihtoon 8232 opiskelijaa, joista 3756 lähti ulkomaille ammattikorkeakouluista. Vuodesta 2000 lähtevien opiskelijoiden määrä on ollut lähes koko ajan kasvussaan, mutta vuonna 2007 määrässä on selkeästi havaittavissa notkahdus. Vuosi 2007 oli poikkeuksellinen, sillä ensimmäistä kertaa Suomeen saapuvien opiskelijoiden määrä ylitti ulkomaille lähtevien määrän. Lähtevien määrässä onkin huomattavaa laskua verrattuna edellisten vuosien tilastoi-

17 12 hin. Kaiken kaikkiaan Suomesta ulkomaille suuntautuvan liikkuvuuden kehitys on ollut varsin oikukasta. Kun Suomeen saapuvien opiskelijoiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa koko 2000-luvun ajan niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissakin, on ulkomaille lähtevien määrissä ollut vaihteluita eri vuosina. Kehityksessä on ollut runsaasti eroja myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. (Korkala 2008, 8 10.) Ammattikorkeakouluopetusta järjestetään kahdeksalla alalla (Opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakouluissa 2008, WWW-dokumentti). Tarkastellessa aloja opiskelijaliikkuvuuden näkökulmasta aktiivisinta liikkuminen on matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Kulttuuriala on liikkuvuudessa kolmantena vuoden 2007 tilastossa. Alueittain tarkasteltuna aktiivisimmin opiskelijoita ulkomaille lähettävät Etelä- ja Länsi-Suomen korkeakoulut. Itä- ja Pohjois-Suomen korkeakoulut lähettävät opiskelijoita ulkomaille hieman alle valtakunnallisen keskiarvon. Mielenkiintoisena seikkana todettakoon, että Suomeen saapuvia opiskelijoita tulee eniten taas Pohjois-Suomen korkeakouluihin. (Korkala 2008, 19.) Tämä johtunee Lapin ulkomaalaisia kiinnostavasta vetovoimasta. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin naiset ovat pitkään olleet enemmistönä ulkomaille lähtijöissä. Vuonna 2007 kaikista opiskelijavaihtoon lähtijöistä 66 % oli naisia. Kaikista ammattikorkeakouluopiskelijoista naisia oli 54 % ja vaihtoon heistä lähti 68 %. (Korkala 2008, 20.) Miesten passiivisuutta on selitetty muun muassa huonommalla kielitaidolla, rohkeuden puutteella ja varmemmalla työmarkkinatilanteella. Toisaalta selitystä on haettu myös koulutusalojen erilaisista kulttuureista; liikkuvuus kun näyttäisi olevan vähäisempää miesvaltaisilla aloilla, kuten tekniikan ja luonnontieteen aloilla. Koulutusala ei kuitenkaan selitä eroa liikkuvuusaktiivisuudessa sukupuolten välillä, sillä miesvaltaisillakin aloilla naisopiskelijat lähtevät opiskelijavaihtoon miesopiskelijoita aktiivisemmin. (Garam 2007, 25.) Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus on hyvin Eurooppa-keskeistä. 69 % Suomesta lähtevistä opiskelijoista suuntaa johonkin toiseen Euroopan maahan. Saksa on ollut suosituin kohdemaa jo usean vuoden ajan. Muita suosittuja maita ovat Iso-Britannia, Espanja ja Ruotsi sekä Euroopan ulkopuolisista maista Yhdysvallat, Kiina ja Kanada. Euroopan maihin suuntautuva liikkuvuus on kuitenkin pienentynyt jatkuvasti viime

18 13 vuosina ja erityisesti Aasia on lisännyt suosiotaan vuosi vuodelta enemmän. (Korkala 2008, ) Suomesta ulkomaille suuntautuvien pitkäkestoisten (yli 3 kk) liikkuvuusjaksojen keskimääräinen pituus oli viisi kuukautta. Yliopistojen liikkuvuusjaksot ovat keskimäärin hieman yli kuukauden pidempiä kuin ammattikorkeakoulujen. (Korkala 2008, 28.) Vuonna 2007 CIMOn liikkuvuustilastossa kerättiin ensimmäisen kerran tiedot opintoasteen ja koulutuksen tyypin mukaan. Ammattikorkeakoulutuksessa liikkuvuus ulkomaille keskittyy lähes vain nuorten koulutukseen. Lähtijöistä 98 % opiskeli nuorten koulutuksessa, kun taas aikuiskoulutuksessa opiskelevista ulkomaille opintoja lähti suorittamaan vain 1 % kaikista lähtijöistä. (Korkala 2008, 21.) Aikuisopiskelijoiden vähäisen määrän syyt ovat melko ilmeiset. Monet aikuiskoulutuksessa opiskelevista ovat jo työelämässä ja heillä saattaa olla perhettä, joten pidempiaikainen ulkomaan jakso ei houkuttele. Toisaalta opiskelijavaihdon koetaan sopivan paremmin nuorille, joille se saattaa tarjota mahdollisuuden itsenäistymiseen ja oman paikkansa etsimiseen maailmassa. Lyhytkestoiseksi opiskelijaliikkuvuudeksi lasketaan yli viikon, mutta alle kolmen kuukauden mittaiset ulkomaanjaksot. Ammattikorkeakouluissa suurin osa liikkuvuudesta on lyhytkestoista varsinkin Suomesta ulkomaille suuntautuvassa liikkuvuudessa. (Korkala 2008, 31.) Tämä johtunee siitä, että ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvat pakollisina työharjoittelujaksot, joita myös ulkomaille lähdetään suorittamaan. Harjoittelut kestävät kerralla noin kuukaudesta kolmeen, joten tilastoinnissa ne näkyvät juuri lyhytkestoisena liikkuvuutena. Kaikkiaan vuonna 2007 Suomesta ulkomaille lähti lyhyelle vaihtojaksolle 4354 opiskelijaa, joista 3422 lähti ammattikorkeakouluista (Korkala 2008, 31 32). Tarkkoja ja yksimielisiä arvioita siitä, millä tasolla Suomi on opiskelijaliikkuvuudessa kansainvälisesti arvioituna, on vaikea löytää. Se on kuitenkin varmaa, että Erasmusohjelmassa Suomi on kärkimaita niin opiskelijoita ulkomaille lähettävänä kuin vastaanottavanakin maana. Tilastoissa Suomi on kuudenneksi aktiivisin Euroopan maa lähettämään Erasmus-opiskelijoita ulkomaille. (Garam 2007, 24.)

19 14 4 KANSAINVÄLISYYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Ammattikorkeakoulutoiminta alkoi Mikkelissä vuonna Alusta lähtien kansainvälistyminen nähtiin korkeakoulun yhdeksi keskeisimmistä tavoitteista. (Jussila 1997, 88.) Vuonna 1993 perustettiin Kansainvälinen keskus (nykyään Kansainvälistymispalvelut) koordinoimaan ja markkinoimaan Mikkelin ammattikorkeakoulun kansainvälistä toimintaa. Kansainvälinen keskus on ollut mukana organisoimassa MAMKin englanninkielisiä koulutusohjelmia, toteuttanut opiskelija- henkilökunta- ja asiantuntijavaihtoa sekä järjestänyt vuosittain kansainvälisen kesälukukauden. (Puttonen 2007, 8.) Mikkelin ammattikorkeakoulun kansainvälistymistä on ohjattu monin eri tavoin. Ammattikorkeakoulujen kansainvälistä toimintaa ohjaavat paitsi laki ja asetus ammattikorkeakoulutuksesta niin myös koulun omat periaatteet ja suunnitelmat. Mikkelin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan ohjenuorana on ollut kansainvälisen toiminnan periaatteet Vuonna 1999 ammattikorkeakoulun johtoryhmä asetti puheenjohtajan ja työryhmän valmistelemaan periaatteita seuraavalle jaksolle eli vuosille Tästä syntyi tuloksena Mikkelin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia (Kansainvälisen toiminnan strategia 2002, 7.) Strategian tarkoituksena on linjata MAMKin kansainvälisen toiminnan päämääriä ja tavoitteita sekä selkiinnyttää vastuualueita kansainvälisyysasioissa. Kansainvälinen toiminta kattaa Mikkelin ammattikorkeakoulussa kaikki koulutusalat, ja kansainvälisyyttä toteutetaan hyvin monella eri tavalla. Merkittävin toiminnan muoto, niin kuin varmasti lähes kaikissa korkeakouluissa, on opiskelija- ja opettajavaihto. (Puttonen 2007, 13.) Syksyllä 1992 MAMK otti ensimmäiset askeleet Erasmusyhteistyössä eli varsin varhain, sillä olihan Suomi liittynyt Erasmus-ohjelmaan vain vuosi takaperin. Henkilökunnan ja opettajien aktiivisuudesta riippuu hyvin paljon, kuinka eri koulutusohjelmissa kansainvälisyysasioita painotetaan. Toisissa koulutusohjelmissa kansainvälisyys tarkoittaa vain opiskelijoiden lähettämistä ulkomaille opiskelemaan, kun taas toisissa toiminta on kokonaisvaltaisempaa ja kansainvälisyys ulottuu kaikkiin koulutusohjelman toimintoihin. (Puttonen 2007, 62.)

20 15 Kansainvälisyys on myös monikielisyyttä. Mikkelin ammattikorkeakoulussa on kaksi englanninkielistä koulutusohjelmaa, the Degree Programme in Business Management ja the Degree Programme in Environmental Engineering. Englannin kielistä opetusta on tarjolla myös kansainvälisellä kesälukukaudella, jossa on mahdollisuus opiskella pääasiassa ulkomaisten luennoitsijoiden ja asiantuntijoiden johdolla. Kansainvälinen kesälukukausi on järjestetty vuodesta 1993 ja nykyään se on neljän Itä-Suomen korkeakoulun yhteinen hanke. Kesälukukaudella ilmapiiri on kaikin puolin kansainvälinen, sillä opiskelijoita lukukaudelle saapuu ympäri Eurooppaa, mutta myös kauempaa kuten Aasiasta. (Kansainvälinen kesälukukausi 2008, WWW-dokumentti.) Suomenkielisissä koulutusohjelmissa on vähintään yksi opintojakso, jossa opetus tapahtuu englanniksi. Tällaisia opintojaksoja ovat luonnollisesti ainakin englannin kielen opintojaksot. Toki opetuskieli voidaan vaihtaa englantiin millä opintojaksolla tahansa, jos opetusryhmässä on vaihto-opiskelijoita. (Puttonen 2007, 14.) Pienimuotoisempia esimerkkejä kansainvälisestä toiminnasta on esimerkiksi vuosittainen Euroweek, johon voivat osallistua MAMKin kaikkien alojen opiskelijat (Puttonen 2007, 15). PRIME-verkoston järjestämä Euroweek on mittava kansainvälinen tapahtuma, johon osallistuu vuosittain noin opiskelijaa ja opettajaa jäsenkorkeakouluista. Viikon aikana opiskelijat työskentelevät monialaisissa kehitysprojekteissa opettajien johdolla. Opiskelijat esittelevät projektinsa tuomaristolle, joka arvioi ne, ja lopuksi parhaat palkitaan. Vuonna 2009 Euroweek järjestetään Mikkelissä ja järjestelyistä vastaavat MAMKin opiskelijat opettajien ja henkilökunnan avustuksella. MAMK on järjestänyt Euroweekin kerran aikaisemmin vuonna Vuoden 2009 Euroweek tulee olemaan järjestyksessä viidestoista. (Euroweek 2009 järjestetään Mikkelissä 2008, WWW-dokumentti.) 4.1 Opiskelijaliikkuvuuden kehitys ja suosio nykypäivänä Tässä luvussa esittelemäni lukumäärät opiskelijaliikkuvuudesta perustuvat Mikkelin ammattikorkeakoulun kansainvälisyyskoordinaattori Eeva Virtaselta (2008) saamiini tilastoihin. Mikkelin ammattikorkeakoulun ensimetreillä tavoitteeksi asetettiin, että 20 % MAM- Kissa opintonsa aloittavista suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla. Tavoitteeseen

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ!

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ! FAKTAA EXPRESS 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSESSA 2011 S. 1 NUMERO 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA?

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 2/2014 MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? Opettajien ja muun

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihdon edellytykset 1 tutkinto-opinto-oikeus JY:ssa riittävät pohjaopinnot; vaihtoon lähtiessä tulee olla suoritettu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu. KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10.

Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu. KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10. Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10.2013 SeAMK Missio Hyvinvoinnin edistäminen Etelä-Pohjanmaalla korkeatasoiseen

Lisätiedot

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Alkusanat Mika Saarinen Yksikön päällikkö Erasmus+, ammatillinen Ensimmäinen hakukierros 2014 Ensimmäinen hakukierros Erasmus+, ammatillinen 63 liikkuvuushakemusta, n.

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010 Opiskelijaliikkuvuus FIRST-ohjelman Suomen ja Venäjän välinen opiskelijaliikkuvuus lukuvuonna 2009-2010 (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Lukuvuosi 2008-2009

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla.

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. = Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. 1. Vaihto-opiskelu Lähtö aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

SESSIO D 7: LYHYET VAIHTOJAKSOT OPISKELIJALIIKKUVUUDESSA, CASE JY

SESSIO D 7: LYHYET VAIHTOJAKSOT OPISKELIJALIIKKUVUUDESSA, CASE JY SESSIO D 7: LYHYET VAIHTOJAKSOT OPISKELIJALIIKKUVUUDESSA, CASE JY Kv. päivät 2017 Tu ija Koponen Puheenvuoron teemat Yliopiston linja opiskelijoiden lyhyisiin ulkomaanjaksoihin ennen ja nyt Rahoituslähteitä

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue Turun yliopiston päärakennus, Luentosali II

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue Turun yliopiston päärakennus, Luentosali II KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue 23.9.2013 Turun yliopiston päärakennus, Luentosali II Ajankohtaista kansainvälistymisessä Mitä on kansainvälinen osaaminen Kansainvälistymisen poliittinen

Lisätiedot

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa SIS Orientoivat opinnot 3 Kansainvälisyys opinnoissa Kirsi Tuominen 13.11.2015 Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa Opiskelijavaihto tunnetuin kansainvälisyyden muoto En tiedä ketään joka valittelisi

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 1 Opintopolun aikainen kannustus kansainvälistymiseen Fukseille johdantokurssilla Kansainvälistyminen opiskeluaikana

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM JA SIRU KORKALA:

Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM JA SIRU KORKALA: Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 3 2009 IRMA GARAM JA SIRU KORKALA: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 2008 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Seinäjoen ammattikorkeakoulu

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Seinäjoen ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä CIMOn korkeakoulukiertue 8.10.2013 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ajankohtaista kansainvälistymisessä Mitä on kansainvälinen osaaminen Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat Tampereen yliopisto / Opintopalvelut 22.5.2012 Ulkomailla opiskelu ja harjoittelu,, &. Lopussa 2012 erilliskysymykset. Osallistuminen opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla 180 11 2 146 27% 80 1 Olen

Lisätiedot

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta.

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta. Maailmalle nyt! Löydä oma suuntasi Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön, töihin tai muuten hankkimaan uusia kokemuksia. Vaihto-oppilaaksi

Lisätiedot

Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen

Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen INFO: Ohjelman tavoitteet & toiminnot Suomessa Miten Suomi tuli mukaan Science without Borders apurahaohjelmaan? Juha Ketolainen, CIMO Without borders:

Lisätiedot

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 22.1.2015 Ulkomailla opiskelun hyödyt Akateeminen hyöty Uusia

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Eeva Heikkilä Master s degree in Business Management and Entrepreneurship/HAMK Opintosihteeri TAMK Sisältö Työn tarkoitus Tutkimusmenetelmät Päätulokset

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Opiskelemaan Venäjälle

Opiskelemaan Venäjälle Opiskelemaan Venäjälle infotilaisuus 20.10.2011 klo 15:00-17:00 Puhujina: Veronika Koltunova Pietarin valtionyliopiston kansainväliseltä osastolta kertoo opiskelusta lähinnä Pietarin valtionyliopistossa.

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013 CIMO ja suomalaiset maailmalla Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen Mitä ominaisuuksia kansainvälisessä työssä tarvitaan? CIMOn harjoitteluohjelmat CIMOn harjoitteluohjelmat Opiskelijoille ja vastavalmistuneille,

Lisätiedot

liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita

liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita 2/2 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. NUMERO 2A/26 kotikansainvälistymistä, liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita Tilastoja aikuiskoulutuksen kansainvälistymisestä

Lisätiedot

COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen. www.turkuamk.fi

COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen. www.turkuamk.fi COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen Toteutusaika 1.1.2010-31.12.2012 Toteuttajaorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2010

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2010 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

ERASMUS Success Story: JAMK:ssa Euroopan laadukkainta henkilöstön liikkuvuutta. Nina Björn/International Services 30.1.2014

ERASMUS Success Story: JAMK:ssa Euroopan laadukkainta henkilöstön liikkuvuutta. Nina Björn/International Services 30.1.2014 ERASMUS Success Story: JAMK:ssa Euroopan laadukkainta henkilöstön liikkuvuutta Nina Björn/International Services 30.1.2014 Miksi kansainvälistä henkilöstöliikkuvuutta Tuo tullessas Uutta osaamista ja ideoita

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Koulu kansallisen kielitaitovarannon

Koulu kansallisen kielitaitovarannon Koulu kansallisen kielitaitovarannon tuottajana Pääjohtaja Timo Lankinen Opetushallitus Venäjä-foorumi Oulussa www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Kielitaidon tarve Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Itä-Suomen yliopisto

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Itä-Suomen yliopisto KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä CIMOn korkeakoulukiertue 19.11.2013 Itä-Suomen yliopisto Ajankohtaista kansainvälistymisessä Mitä on kansainvälinen osaaminen Kansainvälistymisen

Lisätiedot

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen Mira Pihlaja Kouvolan SVAyhteyshenkilöpäivät Ma 19.3.2007 AMK-kartoitus Tavoitteista: - Selvittää yhteneväisyyksiä opinnoissa (perus&ammatilliset)

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot