Joensuun Seudun imago Petroskoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun Seudun imago Petroskoissa"

Transkriptio

1 Cities on the Move: Joensuu & Petrozavodsk Joensuun ja Petroskoin kaupunkien aluemarkkinoinnin, strategisen suunnittelun ja yritysneuvonnan kehittäminen Joensuun Seudun imago Petroskoissa Joensuun ja Petroskoin välisten yhteyksien arviointi Tutkimuskeskus "Perspektiva" Petroskoi, kesäkuu 2007

2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA RAPORTIN RAKENNE 3 PETROSKOILAISTEN JA SUOMALAISTEN VUOROVAIKUTUKSEN 4 YLEISARVIOINTI Kontaktien määrä 4 Kontaktien dynaamisuus 6 Kontaktien sisältö 7 JOENSUUN ROOLI YHTEISTYÖN RAKENTAMISESSA JA JOENSUUN SEUDUN IMAGO 8 Joensuun Seudusta kertovat tiedonlähteet 8 Joensuun Seudun rooli 8 Joensuun Seudun imago 9 JOENSUUN JA PETROSKOIN ELINKEINOELÄMÄN YHTEYKSIEN ARVIOINTI; ONGELMAT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 13 Nykyisten elinkeinoelämän yhteyksien arviointi 13 Elinkeinoelämän kehitysnäkymät 14 JOHTOPÄÄTÖKSET 18 LIITTEET Liite 1 Tutkimukseen osallistuneet asiantuntijat 21 Liite 2 Asiantuntijoiden haastattelukysymykset 23 Liite 3 Kyselylomake 24 Liite 4 Karjalan tasavallan ja Petroskoin kaupungin asukkaille tehdyn sosiologisen kyselyn kysymykset 29 Liite 5 Asiantuntijahaastattelut 31 Käännös: Tuire Lehikoinen 2

3 JOHDANTO Globalisaation voimistuessa alueille on yhä tärkeämpää oman aseman tarkka määrittely suhteessa ulkoiseen ympäristöön sekä oman kilpailukyvyn etujen ja puutteiden tunnistaminen. Ilman tällaista analyysia on nykyaikana mahdotonta rakentaa alueen tai kaupungin tehokasta kehittämisstrategiaa. Tässä työssä on erityisen tärkeää valtiorajan läheisyys, joka voi toimia joko vahvana hidastavana tekijänä ja muuttaa alueen kehityksestä jälkeenjääneeksi maaseuduksi tai, päinvastoin, siitä tulee kehityksen katalysaattori, joka edesauttaa edistyksellisten ideoiden ja teknologioiden nopeaa vaihtoa. Juuri tällaisen haasteen edessä ovat Suomen ja Venäjän raja-alueiden pääkaupungit Joensuu ja Petroskoi. Huolimatta asukasmäärien erosta (Joensuussa on noin asukasta ja Petroskoissa melkein ), kaupunkien roolit ovat lähestulkoon identtiset: molemmat ovat suhteellisen suurten rajaalueiden sekä hallinnollisia että koulutus-, tiede- ja teknologiakeskuksia. Viime vuosina myös sosiaalis-taloudellisen ja yhteiskunnallis-poliittisen kehityksen liikkeelle panevien voimien rakenteellinen ero on huomattavasti pienentynyt. Petroskoissa, kuten koko Venäjällä, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan merkitys on kasvanut ja myös lainsäädäntöviranomaisten vaikutus on lisääntynyt. Tässä yhteydessä voidaan olettaa, että viime aikoina myös käsitykset alueiden kehittämisestä ovat lähentyneet, ja se nähdään tarpeena kohottaa alueiden kilpailukykyä viranomaisten hoitaman tehokkaan aluemarkkinoinnin, elinkeinoelämän aktiivisuuden ja kansalaisyhteiskunnan pohjalta. Alueidemme ja kaupunkiemme välinen intensiivinen yhteistyö alkoi noin 15 vuotta sitten. Tänä aikana eri tahot ovat toteuttaneet monia projekteja, joilla on pyritty kehittämän yhteistyötä. Naapuruusohjelman projektina vuonna 2007 käynnistynyt Joensuun ja Petroskoin kaupunkien aluemarkkinoinnin, strategisen suunnittelun ja yritysneuvonnan kehittäminen on tästä joukosta erottuva pilottiprojekti. Projekti aloitetaan olosuhteissa, joissa tavanomaisten raja-alueyhteistyön kehittämisen tärkeydestä pidettyjen puheiden sijalle alkaa astua realistinen käsitys siitä, kuinka lähellä toisiaan alueidemme intressit ovat globaalissa maailmassa. Meillä käyvät samat turistit metropolien asukkaat, jotka haluavat lomailla lähellä koskematonta luontoa. Samat korkeasta teknologiasta kiinnostuneet teollisuusyritykset tutkivat vaihtoehtoja sijoittaa tuotantoaan jommallekummalle puolelle rajaa. Meidän yliopistomme menevät samaan suuntaan kohti kansainvälistyvää koulutusta. Kuitenkaan intressien läheisyys ei sinällään johda integraatioon ja lähentymiseen. Sen sijaan vastakkainen skenaariokin eli kilpailun kiristyminen on mahdollinen, ja esteiden poistamisen sijaan esteet voivatkin lisääntyä. Luonnollisesti tällaisella tiellä voi olla vain taktisia etuja, strategisessa mielessä sillä ei ole tulevaisuutta. Kaupunkiemme välisen kilpailun kiristymisen uhkan voittaminen ja resurssiemme yhdistäminen globaalien etujen saavuttamiseksi on tavoite, joka vaatii erityisiä ponnisteluja. Juuri tämä on projektin tehtävä. Sen päätavoite on kehittää Joensuun ja Petroskoin välistä kumppanuutta aluemarkkinoinnissa, strategisessa suunnittelussa ja yritysneuvonnassa. Tällainen kunnianhimoinen tavoite vaatii perusteellista tutkimustyötä. Tässä raportissa esitellään ensimmäisen tutkimuksen Joensuun Seudun imagotutkimus Petroskoissa johtopäätöksiä. Tarjouskilpailun perusteella tutkimuksen toteuttajaksi valittiin tutkimuskeskus Perspektiva (Petroskoi), joka on erikoistunut Karjalan tasavallassa tehtäviin sosiologisiin tutkimuksiin. Joensuun seudun imagotutkimuksen toteutti psykologian kandidaatti Andrei Suhorukov. TUTKIMUSMENETELMÄ JA RAPORTIN RAKENNE Tutkimuksen perusosaan sisältyvät: a) sosiologiset haastattelut, joita tehtiin kansainvälistymisen asiantuntijoille sekä suomalaisten kanssa vuorovaikutuksessa oleville kahdelle kohderyhmälle liikemiehille ja toimittajille; 3

4 b) kyselylomaketutkimus, joka oli suunnattu asiantuntijoille, jotka osallistuvat tai ovat osallistuneet aktiivisesti Petroskoin alueella toteutettaviin kansainvälisiin projekteihin, joihin osallistuu myös suomalaisia ja Joensuun seudun edustajia. Haastattelun ja kyselylomakkeen kysymykset koskevat käsityksiä, jotka on saatu suomalaisten kanssa toimimisesta, Joensuun seudun roolia tässä yhteydessä, Joensuun seudun imagoa, Joensuun ja Petroskoin välisten olemassa olevien elinkeinoelämän yhteyksien tasoa, niiden ongelmia ja tulevaisuuden näkymiä (ks. liitteet 2 ja 3). Kaikkiaan maalis-huhtikuussa 2007 tehtiin 22 haastattelua ja kerättiin 62 kyselylomaketta. Tutkimustoimeksiannon mukaan asiantuntijoiden anonymiteetti on säilytetty. Tutkimukseen osallistuneet asiantuntijat on lueteltu liitteessä 1. Tutkimukseen osallistuneista 84 asiantuntijasta 24 % edustaa tiede- ja koulutusalaa, 23 % kunta- ja valtionhallintoa, 14 % elinkeinoelämää, 14 % kansalaisjärjestöjä, 11 % kansainvälisiä organisaatioita, 8 % valtion ja kunnan organisaatioita ja 6 % toimittajia. Tutkimuskeskus Perspektivan aloitteesta tutkimukseen otettiin mukaan myös Petroskoin asukkaille tehty sosiologinen kysely, jonka perusteella pystyttiin määrittämään likimääräinen vuorovaikutuksen määrä suomalaisten kanssa sekä kaupunkilaisille muodostunut yleinen asennoituminen kansainvälisiin suhteisiin. Tätä tavoitetta varten maaliskuussa 2007 tehtyyn Karjalan tasavallan kattavaan sosiologiseen kyselytutkimukseen (otos hlöä) lisättiin 8 kysymystä (ks. liite 4). Tähän tutkimukseen on otettu mukaan petroskoilaisten (475 hlöä) vastaukset. Saadut vastaukset voidaan yleistää koskemaan Petroskoin aikuisväestöä, koska tietojen keräämisessä on noudatettu edustavuuden vaatimuksia 475 kyselyyn osallistuneen asukkaan otos edustaa sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen Petroskoin aikuisväestön vastaavaa suhteellista osuutta. Tutkimuksen pääosaan sisältyy: Petroskoin ja Suomen asukkaiden välisten kontaktien yleisarviointi Joensuun rooli kanssakäymisessä, Joensuun Seudun imago Joensuun ja Petroskoin välisten elinkeinoelämän yhteyksien arviointi, niiden ongelmat ja tulevaisuuden näkymät yleiset johtopäätökset Jokaiseen lukuun sisältyy kaikkien tehtyjen tutkimusten tietoja. PETROSKOILAISTEN JA SUOMALAISTEN VUOROVAIKUTUKSEN YLEISARVIOINTI Kontaktien määrä 24,2 % kyselyyn osallistuneista aikuisista petroskoilaisista vastasi myönteisesti sosiologisen kyselytutkimuksen kysymykseen: Oletteko koskaan käyneet Suomessa? Suomalaisten kanssa suorassa kanssakäymisessä Venäjällä on ollut 46,7 % petroskoilaisista käytännössä joka toinen. Nämä luvut kertovat selvästi suuresta kontaktien määrästä petroskoilaisten ja suomalaisten välillä. Tarkempaa tietoa saadaan petroskoilaisten vastausten jakautumisesta kysymykseen: Onko läheisten tuttujenne (sukulaisten) joukossa sellaisia, jotka ovat muuttaneet Karjalasta muualle? 41,1 % - vastasi ei ole 25,7 % - kyllä, Suomeen 21,3 % - kyllä, Pietariin 13,7 % - kyllä, Moskovaan 9,3 % - kyllä, muille Venäjän alueille 4,6 % - kyllä, muihin Euroopan maihin (pois lukien Pohjoismaat) 2,9 % - kyllä, muihin maihin (pois lukien Eurooppa) 2,1 % - kyllä, Ruotsiin 4

5 0,8 % - kyllä, Norjaan 3,8 %* - ei vastannut * yhteissumma on yli 100 %, koska vastaajat saivat valita useamman vastausvaihtoehdon Näitä tietoja ei tule tulkita siten, että petroskoilaisia on muuttanut Suomeen enemmän kuin Venäjän muille alueille. Tässä tapauksessa on kyse pikemminkin faktojen psykologisesta resonanssista (muistamisen taso; se, että joku tuttu on muuttanut Suomeen asumaan saattaa jäädä suurelle osalle paremmin muistiin, kuin se, että toinen tuttu on muuttanut Pietariin). Kuitenkin se, että petroskoilaiset arvostavat Suomen asuinviihtyvyyden korkealle asuinpaikkaa vaihdettaessa, vahvistaa toisen kysymyksen vastausten jakauman Jos olette valmiit vaihtamaan asuin- ja työpaikkaa tai asuinpaikkaa (työpaikkaa) lapsienne (lastenlasten) takia, mikä vaihtoehto tuntuu Teistä parhaimmalta? 47,6 % - on parasta jäädä Karjalaan 11,6 % - Pietari 10,7 % - Suomi 8,2 % - Moskova 6,1 % - Ruotsi 5,5 % - muut Euroopan maat (pois lukien Pohjoismaat) 4,0 % - Norja 3,4 % - muut Venäjän alueet 2,1 % - muut maat (pois lukien Eurooppa) 10,3 % - ei vastannut * yhteissumma on yli 100 %, koska vastaajat saivat valita useamman vastausvaihtoehdon Suurin osa petroskoilaisista pitää parempana jäädä asumaan Karjalaan, tosin kansalaisten yleistä liikkuvuuden tasoa on pidettävä melko korkeana, minkä faktan muut sosiologiset ja historian tutkimukset vahvistavat. Sosiologisen kyselytutkimuksen kaikkien vastausten joukosta on kiinnostavaa tarkastella erikseen vuotiaiden nuorten vastauksia. Hieman yllättävää on, että Suomen suhteellinen asema mieluisten asuin- ja työpaikkojen joukossa on alempi kuin vanhemmilla ikäluokilla. Tämä selittyy sillä, että Moskovan ja Pietarin suosio on kasvanut huomattavasti Petroskoin nuorten joukossa. Niinpä Karjalasta poismuuttaneiden tuttujen tai sukulaisten joukossa Pietari johtaa selvästi (33,9 %), vaikkakin Suomeen muuttaneiden osuus on samansuuntainen kuin koko vastaajajoukolla (24,8 %). Mieluisten asuinpaikkojen joukossa Suomi on kolmannella sijalla (12,4 %) Pietarin (19,8 %) ja Moskovan (17,4 %) jälkeen. Nuorten joukossa ovat suosittuja myös Ruotsi (9,9 %) ja muut Euroopan maat (pois lukien Pohjoismaat, 9,9 %). Näin ollen, jos väestön vanhempien ikäryhmien joukossa Suomi on käytännössä katsoen suosituin asuin- ja työpaikka, niin Petroskoin nuorten joukossa Suomi vähitellen menettää asemiaan. Vuorovaikutuksessa ollakseen ei välttämättä tarvitse matkustaa ja olla tekemisissä keskenään. Kansainväliset suhteet voivat alkaa myös yhteiskunnassa muodostuvien asenteiden tasolla. Tämän voi päätellä petroskoilaisten vastausten jakaumasta kyselylomakkeen kysymykseen Millä tavalla Teidän mielestänne tasavallan tulisi kehittyä? 36,4 % on sitä mieltä, että naapureilta (norjalaisilta, ruotsalaisilta ja suomalaisilta) täytyy omaksua parhaita käytäntöjä 27,6, % on sitä mieltä, että tasavallan tulee etsiä oma kehittymistapansa (nojautua omaperäisyyteen) 15,6 % on sitä mieltä, että on sopeuduttava yleiseurooppalaiseen talouteen 10,9 % on sitä mieltä, että kehityksen on oltava samanlaista kuin muualla Venäjällä 2,9 % on sitä mieltä, että on kehityttävä toisella tavalla 6,1 % ei vastannut 5

6 Petroskoilaisten suuren kiinnostuksen kontaktien, myös kansainvälisten, kehittämiseen vahvistavat aikaisemmatkin tutkimukset. Vuonna 2003 tehdyssä Petroskoin strategisia tulevaisuuden näkymiä koskeneessa kyselyssä, toisella sijalla (yli 30 %) Karjalan pääkaupungin erilaisten kehittämisprioriteettien joukossa oli matkailun kehittäminen, ja tutkijoiden yllätykseksi kolmannella sijalla (20 %) oli kansainvälisten kontaktien kehittäminen (ensimmäisellä sijalla oli teollisuusyritysten kehittäminen, yli 60 %). Suomalaisten kanssa käytävän vuorovaikutuksen kehittämisen tunnepohjan arvioimiseksi maaliskuussa 2007 tehdyssä kyselyssä kaupunkilaisille esitettiin myös kysymys, jossa tiedusteltiin jo olemassa olevien kontaktien yleisvaikutelmaa. 66 % niistä, joilla oli kokemusta vuorovaikutuksesta, arvioi vaikutelman positiiviseksi tai lähinnä positiiviseksi, neutraaliksi sen arvioi 28 %, kielteiseksi tai lähinnä kielteiseksi vain 6 %. Kyselyn ensimmäisen osion tietoja yleistettäessä voidaan todeta, että Petroskoissa on suhteellisen liikkuva väestö, jolle ulkoisten suhteiden kehittäminen on yksi kehityksen avaintekijöistä. Vuorovaikutusta suomalaisten kanssa on pidettävä jo määrältään varsin merkittävänä ja huomioitava, että vuorovaikutuksella on hyvät edellytykset lisääntyä tulevaisuudessa. Kontaktien dynaamisuus Asiantuntijoille tehdyssä kyselytutkimuksessa pyydettiin arvioimaan dynaamisuutta, jolla Petroskoi on viime vuosina osallistunut sekä Suomen että Joensuun kanssa tehtävään yhteistyöhön. Molemmissa tapauksissa eniten kannatusta sai vastaus "yhteistyö lisääntyy, mutta ei riittävästi" (40,3 % asiantuntijoista arvioi näin yhteistyötä Suomen kanssa, ja 29 % yhteistyötä Joensuun kanssa). Toiseksi eniten vastattiin "yhteistyön intensiivisyys pysyy käytännössä ennallaan" (21 % koko Suomen osalta, 27,4 % Joensuun osalta), kolmanneksi eniten sai kannatusta vastaus "yhteistyö lisääntyy, ja lähenee tarvittavaa tasoa" (14,5 % koko Suomen osalta, 17,7 % Joensuun osalta) ja neljännellä sijalla oli vastaus "yhteistyön intensiivisyys vähenee" (12,9 % koko Suomen osalta, 9,7 % Joensuun osalta). Kuten nähdään, myönteisiä arvioita yhteistyön dynaamisuudesta on hieman enemmän kuin negatiivisia, mutta Joensuun kanssa tehtävän yhteistyön arviot ovat polarisoituneempia sekä positiivisia että negatiivisia arvioita on enemmän. Tämä ilmiö on täysin selitettävissä psykologisesti Joensuun kanssa tehtävä yhteistyö on asiantuntijoille konkreettisempaa kuin Suomen kanssa tehtävä yleisluontoinen yhteistyö. Ensimmäisessä tapauksessa on helpompaa muistaa oikeita esimerkkejä. Kun haastatteluja analysoidaan, voidaan tuoda esiin muutama selkeä näkökanta koskien kansainvälisen vuorovaikutuksemme dynaamisuutta: "Ihmisten asenteet Karjalan ja Petroskoin asukkaita kohtaan ovat paremmat nykyään, kuin aikaisemmin luvulla. Aikaisemmin oli tunnettavissa maan (Suomen) ja alueen sulkeutuneisuus. Suomi on aina ollut sulkeutuneempi kuin esim. Ruotsi tai Norja. Nykyään Suomi on kokonaisuudessaan avoimempi" (haastattelu 3). "Viimeisten 10 vuoden aikana Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen projektien määrä Joensuun seudun kanssa on vaihdellut 10 %:sta (2006) 41 %:iin (1997) kaikkien toteutettujen projektien määrästä (kaikkien maiden kanssa toteutetut projektit). Keskimäärin Joensuun seudun kanssa on toteutettu 25 % kaikista kansainvälisistä projekteista. Samana aikana Joensuun seudun kanssa yhteistyössä toteutettujen projektien määrä on vaihdellut 23 %:sta (2006) 73 %:iin (1997) kaikkien suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettujen projektien määrästä. Keskimäärin Joensuun seudun kanssa toteutettiin 50 % kaikista suomalaisten kanssa toteutetuista projekteista. Näin ollen voidaan todeta, että Karjalan tasavallassa tiedeyhteistyö (Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskus) alkoi yhteistyöstä Joensuun seudun kumppaneiden kanssa, laajeni vähitellen muille Suomen alueille ja muihin maihin. Nykyäänkin kontaktien ja yhteisten tutkimusprojektien aktiivisuus on erittäin korkea" (haastattelu 9). "Useat projektit ovat luoneet raja-alueella perusolosuhteet luontomatkailun kehittämiselle, mutta se on osoittautunut turhaksi. Suurin osa valmistuneista kohteista (levähdyspaikat jne.) on yksinkertaisesti hävitetty. Syynä on ensinnäkin paikallisväestön vandalismi, tämä meidän tapamme suhtautua luontoon, johon voi lisätä hieman 6

7 protestointia. Toiseksi, organisaatioille, joilla olisi mahdollisuus kehittää luontomatkailua, se ei ole riittävän tuottavaa. On tuottavampaa toimia metsäsektorilla. Muutokset alkavat vasta nyt, alueelle tulee vakavammin otettavia yrityksiä, hotelleja rakennetaan. Edistystä tapahtuu, mutta on lähdettävä nollasta. Aktiivista yhteistyötä tehdään lohikasvattamojen perustamisessa. Tässä bisnes on löytänyt tiensä" (haastattelu 22) Nämä haastattelusitaatit tuovat esiin sen, että vuorovaikutuksessa on käynnissä erilaisia prosesseja, jotka suurelta osin liittyvät tutkimuksen aihepiiriin. Kun elinkeinoelämän yhteyksien alueella asiantuntijat kertovat tilanteen huonontuneen, niin humanitaarisella puolella ei ole huomattavissa ollenkaan vähentymistä tai siellä jopa lisätään vauhtia. Kontaktien sisältö Petroskoilaisten, suomalaisten ja joensuulaisten kontaktien tematiikkaa koskevia kysymyksiä oli mukana sekä väestökyselyssä, asiantuntijoille tehdyssä kyselyssä että asiantuntijoiden haastattelussa. Kerätyissä tiedoissa on hieman eroja, mutta ne eivät ole merkittäviä. Kyselyyn vastanneet kaupunkilaiset valitsivat seuraavat vastaukset kysyttäessä syitä suomalaiskontakteihin: 13,7 % - perheiden, lasten vaihto-ohjelmat 10,1 % - kulttuuritapahtumat 8,6 % - matkailijaryhmien tulo kaupunkiin 6,3 % - ammatilliset kontaktit 4,0 % - elinkeinoelämän yhteistyö 2,7 % - urheilutapahtumat 1,1 % - virallisten delegaatioiden vierailut 1,5 % - muut syyt 57,1 % - ei vastannut * yhteissumma on yli 100 %, koska vastaajat saivat valita useamman vastausvaihtoehdon Asiantuntijoiden arvioinneissa kulttuuri on selvästi johtoasemassa, sen mainitsee 71 % vastanneista koko Suomen osalta ja 59,7 % Joensuun osalta. Muut vastaukset jakautuvat seuraavasti: Matkailijat 54,8 % (Suomi), 58,1 % (Joensuu) Ammattikontaktit 35,5 % (Suomi), 40,3 % (Joensuu) Elinkeinoelämä 35,5 % (Suomi), 24,2 % (Joensuu) Virallisten delegaatioiden vierailut 29 % (Suomi), 25,8 % (kuntien delegaatiot; Joensuu), 11,3 % (virkamiesdelegaatiot; Joensuu) Urheilutapahtumat 14,5 % (Suomi), 11,3 % (Joensuu) Perheiden, lasten vaihto-ohjelmat 6,5 % (Suomi), 9,7 % (Joensuu) Tässä yhteydessä huomio kiinnittyy Joensuun osalta korkeahkoon turistimatkojen ja ammattikontaktien osuuteen sekä matalahkoon bisneskontaktien osuuteen. Tietyssä määrin tämä voi kuvata Joensuun asemaa petroskoilaisten kanssakäymisessä suomalaisten kanssa. Verrattaessa kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden tuloksia, voidaan kiinnittää huomiota asiantuntijoiden perheiden ja lasten vaihto-ohjelmien vähäiseen osuuteen. Petroskoin ja Joensuun kanssakäymisen sisällön tarkempaa analysoimista varten asiantuntijoiden kyselylomakkeessa kysyttiin: "Mitkä Petroskoin ja Joensuun välisen yhteistyön alueet voivat mielestänne kehittyä voimakkaammin?" Vastaukset jakautuvat seuraavasti: 7

8 56,5 % - ammatilliset kontaktit 54,8 % - elinkeinoelämän kontaktit 40,3 % - kulttuurikontaktit 32,3 % - turistimatkat 29,0 % - perheiden, lasten vaihto-ohjelmat 17,7 % - urheilutapahtumat 4,8 % - virallisten delegaatioiden vierailut * yhteissumma on yli 100 %, koska vastaajat saivat valita useamman vastausvaihtoehdon Asiantuntijoiden mielestä Petroskoin ja Joensuun välisen yhteistyön kehittämispotentiaalia on käytännössä jokaisella alalla, myös tällä hetkellä johtoasemassa olevalla kulttuurisaralla. Huomiotta ei tietenkään voi jättää elinkeinoelämän kontaktien korkeaa asemaa tässä listauksessa; niitä käsitellään tämän raportin erillisessä luvussa. JOENSUUN ROOLI YHTEISTYÖN RAKENTAMISESSA JA JOENSUUN SEUDUN IMAGO Joensuun Seudusta kertovat tiedonlähteet Suurin osa asiantuntijoista (82,3 %) on itse käynyt Joensuussa. Asiantuntijoilla toisella sijalla käsityksen muodostamisessa Joensuun seudusta on kokemus keskusteluista joensuulaisten kanssa Petroskoissa (46,8 %) ja kolmannella sijalla ovat karjalaisten kollegoiden mielipiteet (32,3 %). Virallisten tiedonlähteiden, varsinkin tiedotusvälineiden merkitys on huomattavasti pienempi: 22,6 % - alueen viralliset esittelymateriaalit 8 % - Karjalan tasavallan sanomalehdet 8 % - Internet 4,8 % - Karjalan tasavallan TV 4,8 % - suomalaiset tiedotusvälineet 3,2 % - suomenkielinen ammattikirjallisuus 1,6 % - venäläiset tiedotusvälineet 1,6 % - venäjänkielinen ammattikirjallisuus 1,6 % - englanninkielinen ammattikirjallisuus * yhteissumma on yli 100 %, koska vastaajat saivat valita useamman vastausvaihtoehdon Suurin osa haastatelluista asiantuntijoista on sitä mieltä, että henkilökohtaiset kontaktit ovat yleisin keino saada tietoa Joensuusta. Projektin toteutuksessa kannattaa kiinnittää huomiota tiedotusvälineiden pieneen osuuteen tässä yhteydessä. Joensuun Seudun rooli Suurin osa asiantuntijoista on samaa mieltä siitä, että Joensuu on järjestänyt Suomen muihin alueisiin verrattaessa parhaiten yhteydet Petroskoin kanssa. Tätä mieltä oli 51,6 % kyselytutkimukseen vastanneista asiantuntijoista. 22,6 % asiantuntijoista on sitä mieltä, että Joensuu on kanssakäymisessä Petroskoin kanssa samalla tavalla kuin muut Suomen alueet ja 8 %:n mielestä Joensuu on jäänyt jälkeen tässä suhteessa. 17,7 % ei vastannut kysymykseen. Joensuun johtoasemaa kuvaavat sangen selkeästi myös haastatellut asiantuntijat: "Jokaisessa kokouksessa käsitellään vähintään 2-3 tältä alueelta tullutta hakemusta. Yleisesti voi todeta, että Joensuu on selkeässä johtoasemassa Pohjois-Karjalan alueiden joukossa, ja epäilemättä on Pohjois-Karjalan keskus" (haastattelu 6). 8

9 "Joensuun seudulla on erittäin tärkeä merkitys kansainvälisissä yhteisprojekteissa. Käytännössä kaikki projektit on toteutettu Joensuun yliopiston ja Joensuun kaupungin tukemana" (haastattelu 10). "Joensuu on yhteistyömme avainalue, joka toimii kaikilla aloilla ja on tietoportaali" (haastattelu 17). "Joensuu on johtaja. Rajan läheisyys ja pitkäaikaiset yhteydet näkyvät (aloitimme yhteistyön heidän kanssaan jo Neuvostoliiton aikana). Karjalan tiedekeskus on rakenteeltaan samanlainen kuin Joensuun yliopisto, meillä on toisiamme täydentävä kumppanuus" (haastattelu 22). Muutamat asiantuntijat tekevät haastatteluissa tärkeitä tarkennuksia: "Muista yhteyksistään johtuen suomalaiset voivat tehdä yhteistyötä koko maailman kanssa. Siksi suuret organisaatiot (esim. Helsingin ja Oulun yliopistot) tekevät IT-alalla yhteistyötä Piilaakson kanssa. Esimerkiksi Oulun yliopisto palvelee Nokiaa kouluttaessaan työvoimaa. Pienemmät organisaatiot kuten Joensuun yliopisto, Oulun yliopiston Kajaanin toimipiste ja eri Ammattikorkeakoulut toimivat täällä Karjalassa. Se on heille halvempaa ja helpompaa, koska heillä on henkilökohtaisia kontakteja" (haastattelu 2). "En pysty nimeämään suuria hankkeita, joissa olisi mukana useita maita sekä Joensuun seutu. Pääasiassa hankkeet ovat kahdenkeskisiä, Karjalan tasavallan alue- ja paikallisviranomaisten tasolla olevia" (haastattelu 3). Voidaan todeta, että Joensuu on vahvasti rakentanut suoria, kahdenkeskisiä kontakteja, jotka ovat luonteeltaan enemmänkin raja-aluesuuntautuneita kuin globaaleja. Kun puhutaan yhteistyön järjestämisen alueella olevasta kilpailusta, asiantuntijat mainitsevat Helsingin (haastattelu 7) ja Oulun (haastattelu 17), mikä vain korostaa Joensuun erityistä asemaa. Joensuun Seudun imago Sekä asiantuntijoiden kyselylomaketutkimuksessa että asiantuntijahaastatteluissa suurin osa kysymyksistä pyrki selvittämään Joensuun seudun imagoa Petroskoissa. Asiantuntijat arvottavat Joensuusta esitettyjä väittämiä seuraavan jakauman mukaisesti: 66,1 % - raja-alue 51,6 % - koulutuskeskus 32,3, % - matkailukeskus 27,4 % - viihtyisä asuinseutu 17,7 % - Euroopan metsäpääkaupunki 16,1 % - tiedekeskus 14,5 % - maaseutualue 12,9 % - hyvä liiketoiminta-alue 4,8 % - metalliteollisuus- ja koneenrakennuskeskus * yhteissumma on yli 100 %, koska vastaajat saivat valita useamman vastausvaihtoehdon Arvioitaessa Joensuun kehittymisen dynaamisuutta puolet (50 %) kyselytutkimukseen vastanneista asiantuntijoista on yhtä mieltä siitä, että Joensuun seutu kehittyy samalla tavalla kuin muut Suomen alueet. Yhtenä Suomen nopeimmin kehittyvistä alueista Joensuuta pitää 14,5 % asiantuntijoista, 8 % on vakuuttunut siitä, että Joensuu kehittyy hitaammin kuin muut Suomen alueet. 27,4 % ei vastannut tähän kysymykseen. Samalla suuri osa (45,2 %) asiantuntijoista on sitä mieltä, että tulevaisuudessa Joensuu voi olla yksi Suomen nopeimmin kehittyvistä alueista. 30,6 %:n mielestä Joensuu tulee kehittymään samaa vauhtia kuin muut Suomen alueet ja 4,8 % on sitä mieltä, että Joensuu tulee jäämään jälkeen muiden alueiden kehityksestä (19,4 % asiantuntijoista ei vastannut kysymykseen). 9

10 Joensuun kehityksen kannalta strategisesti tärkeinä tekijöinä kyselytutkimukseen vastanneet petroskoilaiset asiantuntijat näkevät seuraavat alat: 77,4 % - raja-alueyhteistyön kehittäminen 50,0 % - matkailu 48,4 % - koulutus 22,6 % - yritysten houkutteleminen alueelle 19,4 % - tiede 8 % - puunjalostus 6,5 % - ympäristöasiat 1,6 % - metalliteollisuus ja koneenrakennus 1,6 % - kulttuuri * yhteissumma on yli 100 %, koska vastaajat saivat valita useamman vastausvaihtoehdon Petroskoilaisten asiantuntijoiden mielestä Joensuu on raja-alue ja koulutuskeskus, joka tällä hetkellä kehittyy samalla tavalla kuin muutkin Suomen alueet, mutta josta saattaa tulla yksi kaikkein nopeimmin kehittyvistä alueista, jos raja-alueyhteistyöhön, matkailuun ja koulutukseen panostetaan tarpeeksi. Asiantuntijoiden haastatteluissa lausumat mielipiteet Joensuun imagosta ovat monipuolisempia, mutta yleisesti ottaen ne vahvistavat sitä kuvaa, joka on saatu kyselytutkimuksen vastauksia analysoitaessa. Yleisimpiä huomioita: yliopisto "Yliopistokeskuksen malli ja siihen liittyvä tieteen ja ammattikoulutuksen kehittäminen" (haastattelu 1). "Suomen omintakeisuus näkyy pienissä kaupungeissa. Joensuu erottuu mentaliteetin suhteen. Suuri tieteellinen potentiaali ja tiedekeskus tässä suhteessa Joensuuta ja Oulua ei voi verrata keskenään" (haastattelu 8). "Joensuu on yliopistokeskus, koulutus on ollut kaupungin kehittämiskonseptin perustana jo sen perustamisesta lähtien. Tämä konsepti perustuu viranomaisten, kirkon ja koulutuksen yhteistyölle" (haastattelu 19). "Rauhallinen monikulttuurinen yliopistokaupunki. Jatkuvasti kehittyvä tiedekeskus, jolla on hyvä tietopohja" (haastattelu 20). sijainti raja-alueella "Mainitsen kaksi asiaa, jotka ovat Joensuun selviä etuja verrattuna muihin Suomen alueisiin: sijainti lähellä Venäjän rajaa ja yliopistokeskus. Itse seudun sijainti ikään kuin antaa suhteille "transitoyhteyden" ja yliopisto lisää näihin suhteisiin "työ- ja aivovoiman" houkuttelevuutta" (haastattelu 6). "Edullinen sijainti lähellä rajaa tarkoittaa sekä matkailijoita että liikemiehiä. Kauppaketjut ovat laajentuneet, kauppoihin on ilmestynyt kylttejä: Palvelemme venäjäksi. Kulttuuri, teatterit, urheilu, teollisuus siellä on kaikkea. Tulevaisuutta on varsinkin raja-alueyhteistyössä. Kaikki Suomen raja-alueet ovat aktiivisia yhteistyössä ja avussa, jakavat rahat keskenään" (haastattelu 15). matkailu "Kaupunki on hyvin pieni meidän mittakaavassamme, asukasta. Mutta jopa tämä pieni kaupunki noteerataan maailmassa (Euroopassa) liikematkailukeskuksena: suuria konferensseja, seminaareja ja foorumeita. Siellä on kaikki tarvittava. Eikä Joensuun yliopistokaan ole viimeisellä sijalla. Voi sanoa, että talouden ja matkailun kannalta Joensuun koko ja kehitys eivät ole samassa mittakaavassa. Joensuu on ikään kuin hiljainen, rauhallinen pieni kaupunki, mutta lähellä on suuria hiihtokeskuksia, paljon pieniä ja suuria hotelleja ja hieno lentokenttä. Nämä seikat ovat perustana tällaiselle matkailulle" (haastattelu 2). "Leningradin alueella ja Karjalan tasavallassa Pohjois-Karjalalla on hyvä maine lyhyiden perhelomien paikkana (esim. viikonloppuisin). Kalastus, sauna, vuokramökki Kohtuulliset hinnat, tarpeeksi tilaa, mukavia ihmisiä. Puhdas ympäristö" (haastattelu 3). 10

11 "Siellä on erinomainen matkailun infrastruktuuri, vähän aikaa sitten perheeni kävi Joensuussa lomailemassa ja se ei ollut sen kalliimpaa kuin mitä meillä täällä" (haastattelu 11). talous "Seudun taloudessa painotetaan innovaatioteknologioita, koulutusta, investointien houkuttelua alueelle, liikeelämän kehittämistä ja mukavien ja turvallisten elinolojen luomista. Tämän seudun etuna ovat lisääntyvät investoinnit uusien teknologioiden kehittämiseen, tiedepuistojen rakentaminen, rajakaupan kehittäminen ja yrittäjien yhteistyö" (haastattelu 10). "Se on aktiivisesti kehittyvä kaupunki. Viime vuonna Joensuu oli kolmannella sijalla nopeimmin kehittyvien kaupunkien listalla heti Oulun ja Jyväskylän jälkeen. On suuri ero 1990-luvun puolivälin ja tämän päivän Joensuun välillä. Kaupungissa on tehty todella paljon, rakennetaan paljon, ulkoiset muutokset ovat huomattavia" (haastattelu 19) elämäntapa "Hiljainen ja rauhallinen nurkkaus, jossa elämä on tasaista. Järvien, metsien ja hyvien teiden maa" (haastattelu 1). "Ihmisten kanssa oli mukava olla kanssakäymisessä. He olivat usein itse käyneet Petroskoissa, joten he tuntevat meidän alueemme, sen hyvät puolet ja ongelmat. Siksi ihmiset suhtautuvat toisiinsa kuten naapurit" (haastattelu 3). "Itse kaupunki on erinomainen käyntikortti kokemattomammille turisteille. Se on yleisesti ottaen samanlainen kaupunki kuin muutkin keskikokoiset suomalaiset kaupungit. Siitä saa hyvän käsityksen miten mukava elämä pitää järjestää. Erinomainen infrastruktuuri, vaikkakin seutu on vähemmän kehittynyt kuin Etelä-Suomi ja Baltian saaristot" (haastattelu 22). Hyvien puolien lisäksi asiantuntijat kommentoivat laajasti myös Joensuun seudun ongelmia: "Ongelma on, että seutu on lama-aluetta. Väestön määrä pienenee kaupungissa, Joensuun ympäristössä ongelma ei näy niin selvästi. Kaukana pääkaupunkiseudulta ja rannikolta, periferia. Väestö ikääntyy, vaikkakin yliopisto vaikuttaa positiivisesti" (haastattelu 1). "Yksi ongelma on maahanmuuttajien suuri määrä, varsinkin afrikkalaisten ja aasialaisten. Se alkoi 1990-luvun alussa, sitten tuli Kosovo. Erittäin paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, henkilöä. Siellä ei ole suvaitsevaisuutta. On huumeongelmia ja rikollisuutta, joita ei tietenkään voi verrata meidän Aunukseemme, mutta kun skinheadien jengit tulevat kaduille se on pelottavaa. Itse suomalaiset pelkäävät tätä kovin luvun lopussa suomalaiset sanomalehdet kirjoittivat Joensuusta vain negatiiviseen sävyyn" (haastattelu 2). "Ongelma on Karjalan tasavallan alueella raja-alueen huonosti kehittynyt infrastruktuuri (varsinkin liikenne). Tästä johtuen Venäjän eteläosista (Moskova, Pietari) tulevat turistit eivät matkusta Pohjois-Karjalaan, vaan menevät Etelä-Suomeen. Joensuussa on myös verraten vähän hiihtokeskuksia, ja siksi laskettelua harrastavat turistit menevät pohjoisemmaksi Ouluun. Täytyy ottaa huomioon myös seudun etäisyys pääliikenneväylistä (pohjoinen-etelä), ja länsi-itä-liikenneväylien kehittymättömyys. Etäisyys pääkaupungista (Suomen mittasuhteissa). Verrattain matalasta teollisuuden kehitystasosta ja alueen perifeerisyydestä johtuva suhteellisen korkea (Suomessa) työttömyysaste. Viime aikoina tilanne on hieman parantunut" (haastattelu 3). "Suomalaisen käsityksen mukaan Joensuu on maaseutualuetta, jossa ei ole esimerkiksi sellaista tiedepuistoa kuin Oulussa. Logistisesti Joensuu häviää Etelä-Karjalalle, jossa kolme Karjalan kannaksella sijaitsevaa terminaalia on täysin kuormitettu. Molempiin suuntiin on hyvät kehitysnäkymät ja niiden eteen on tehtävä työtä molemmilla puolilla" (haastattelu 6). "Joensuulla ei ole mitään erityisiä etuja verrattuna muihin Suomen alueisiin. Samanlainen raja-alue kuin etelässäkin, mutta pääomaa on vähemmän. Suomalaiset odottavat venäläisten investointeja ja ovat valmiita erityisehtoihin. Lisäksi näkyy demografisen kuilun ja korkeakoulutusmuodin vaikutus. Monet nuoret muuttavat keskuksiin ja enää ei riitä työvoimaa. Siksi monet meidän nuoristamme löytävät nykyään töitä Suomesta ja Joensuusta" (haastattelu 7). 11

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Matkailun ja elämystuotannon. Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010.

Matkailun ja elämystuotannon. Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010. Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010 Olli Hietanen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4 2. MATKAILUN JA

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla Koti maalla Sisältö Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Teksti: Virpi Harilahti-Juola Toimitus: Mariina Kellokumpu Ulkoasu: Marko Mäkinen Kuvat: Nina Dannert

Lisätiedot

Turku ja Tampere kilpasilla

Turku ja Tampere kilpasilla Siirtolaisuustutkimuksia A 31 Helena Kaskinoro Turku ja Tampere kilpasilla Väestönmuutokset, muutot, työpaikat Siirtolaisuusinstituutti Turku 2009 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34, 20100 Turku http://www.migrationinstitute.fi

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 232 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Venäjä-osaamisen luonne

Venäjä-osaamisen luonne W Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne ja merkitys kansainvälisissä suomalaisyrityksissä W-460 W-460 Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ 4/2003 SISÄLLYSLUETTELO SODERVANIE SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ MATKAILUSSA ON KEHITTÄMISEN VARAA Matti Aira...5

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 231 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Osa 4 ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN KAAKKOIS PIRKANMAALLA. Jani Hanhijärvi Pomoottori ry & Kaakkois Pirkanmaan seutukunta 2009

Osa 4 ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN KAAKKOIS PIRKANMAALLA. Jani Hanhijärvi Pomoottori ry & Kaakkois Pirkanmaan seutukunta 2009 Osa 4 ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN KAAKKOIS PIRKANMAALLA Jani Hanhijärvi Pomoottori ry & Kaakkois Pirkanmaan seutukunta 2009 Kuva vasemmalla Mainoshumina Oy 2007 Kuvat oikealla Marja

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot