SIVISTYKSELLISET JA KULTTUURILLISET OIKEUDET, YHTEISÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYKSELLISET JA KULTTUURILLISET OIKEUDET, YHTEISÖ"

Transkriptio

1 TAITEEN VAPAUS, LUOVUUS ITSEISARVONA, YKSILÖ SIVISTYKSELLISET JA KULTTUURILLISET OIKEUDET, YHTEISÖ HYÖTY JA VÄLINEARVO, LUOVA TALOUS

2 JOHDATUS PIRKANMAAN KULTTUURISUUNNITELMAAN

3 ESIMERKKEJÄ KEINOISTA, KENELLE PALLO? Yhteistoimintaa ja verkostoitumista maakunnallisesti, osaamisen ja resurssien jakaminen. VOS-laitokset? Kunnat? Vapaa sivistystyö? Apurahojen, hankkeiden ja palvelusopimusten ajallinen pidentäminen vähentää byrokratiaa ja parantaa toimintaedellytyksiä. Yleishyödyllisen toiminnan kehittämisohjelma vapaan kentän toimijoille (esim. hautomot, koulutus ja neuvontapalvelut)....

4 ESIMERKKEJÄ KEINOISTA, KENELLE PALLO? Seudullinen opetussuunnitelma, joka sisältää kulttuurikasvatusohjelman joka kuntaan. Taidekoulutuksen yhteistyö: vetovoimaisuutta lisäävää nykytaidetta + elinvoimaisuutta tuottavaa soveltavaa taidetta. Taidealojen korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta kehitettävä (mm. muotoilu ja ns. prosenttitaide). Kulttuuriosaamisen täydennyskoulutusta muille aloille. Taidementoreita ja oppimisympäristöjä kulttuurilaitoksiin. Tutkimusta kulttuurivaikutuksista on kerättävä sekä tuotettava toiminta- ja tapaustutkimuksia alueellisista vaikutuksista....

5 ESIMERKKEJÄ KEINOISTA, KENELLE PALLO?... Kulttuurivaikutusten arviointi ja vaikutukset mukaan suunnitelmiin ja kertomuksiin. (Esim. kuntien hyvinvointikertomukset) Kulttuurimatkailun kehittäminen, reitit ja markkinointi. Kulttuuriosaamisen jalkauttaminen eri hallinnon aloille ja toimialoille, mm. elinkeinoelämään. Organisaatioihin kulttuurivastaavat. Kulttuurin epäsuorat vaikutukset hyödyttävät elinkeinoelämää: prosenttiperiaatteen ulottaminen eri hallinnon ja toimialojen budjetointiin.

6 ESIMERKKEJÄ KEINOISTA, KENELLE PALLO? Tarkastellaan tilakysymyksiä ja aukioloaikoja asiakaslähtöisesti. Miten olemassa oleviin tiloihin voidaan tuoda uutta toimintaa? Ovatko tilat auki silloin kun ihmiset liikkuvat? Luodaan matalankynnyksen kulttuuritiloja, jotka mahdollistavat kaupunginosien ja kylien yhteisöllisyyttä. Kaavoitetaan kohtuuhintaisia luovan freelancer-luokan yhteisöjä, jossa kohtuuhintaiset asunnot ja työtilat. Prosenttiperiaatteen huomioidaan julkisen ja yksityisen sektorin rakennus- ja kumppanuussopimuksissa sekä taiteilijoiden käyttöä asiantuntijoina. Ohjataan taidekaavan tai -ohjelman laatimiseen ja sisällytetään ympäristötaide kulttuuriympäristöohjelmiin....

7 ESIMERKKEJÄ KEINOISTA, KENELLE PALLO?... Tuetaan kansalaislähtöisiä tapahtumakokeiluja, joilla tuotetaan yhteisöllisyyttä ja eri kansanosien kohtaamista. Festivaalien lyhytkoulutuksen kehittäminen kansainvälisesti kiinnostavaksi koulutustarjonnaksi ja niiden tuotteistaminen. Kansainvälistä imagoa Pirkanmaan tarinaosaamisen ja kuvataiteen vahvistamisella. Uudet, korkealuokkaiset tapahtumat....

8 ESIMERKKEJÄ KEINOISTA, KENELLE PALLO?... Suunnataan virkamiesten roolia kansalaissektorin tukijaksi ja toiminnan mahdollistajaksi. Suunnitellaan paikallisia tavoitteita yhdessä ja aktivoidaan toimintaa tukemalla yhdistyksiä yhteistyön koollekutsujatahoina. Ohjataan rahoitusta sektorirajoja ylittävän yhteistyön edistämiseen: kehitetään seutukunnallisia kulttuurin toimintamalleja ja toimeenpannaan eri kulttuurialojen yhteisproduktioita. Koordinaation vastuutaho?

9 ESIMERKKEJÄ KEINOISTA, KENELLE PALLO? Metropolivaltio ( ) > Glokaali maaseutu ( ): globaali (maailmankansalaisten verkostot) ja ja lokaali (kylien ja kaupunginosien lähidemokratia). Identiteetti ja paikallinen kulttuuri nykyaikana? Kehitetään paikalliskulttuuria tukemalla uusyhteisöllisyyttä, monipaikkaista identiteettiä ja kansainvälisiä verkostoja.

10 ESIMERKKEJÄ KEINOISTA, KENELLE PALLO? Mahdollistetaan kokeilevaa kulttuurituotantoa myöntämällä kuntien kulttuuritoimistoille päätösvalta ja budjetti pienhankkeiden toiminnallisille kohdeavustuksille. Siirretään painopistettä kulttuurihallinnon kulttuurintuottajaroolista kulttuurin mahdollistajaksi. Julkisen sektorin on mahdollistettava nopean toiminnan ja matalan byrokratian kansalaislähtöisiä "Kysy & Kuuntele" -toimintamalleja. Vahvistetaan virkamiesten asiantuntijuutta ja luodaan kannustimia uusien toimintamallien kehittäjälle. Luodaan vapaaehtoisohjelmia ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat osallisuutta kulttuurilaitoksissa. Resursoidaan yleisö- ja vapaaehtoistyön vaatima suunnittelu, koordinointi ja työn ohjaus. Panostetaan vapaan sivistystyön koordinoivaan ja yhteistyötä kehittävään tehtävään maakunnassa. Tuetaan hankkeita, joissa ammattilaiset ja harrastajat ovat vuorovaikutuksessa; ristiinpölytys.

11 ESIMERKKEJÄ KEINOISTA, KENELLE PALLO?... Perustetaan kulttuurikirjoittajan palkinto, joka voidaan myöntää journalistille, kriitikolle, bloggarille, sosiaalisen median tiedottajalle tai ansioituneelle medialle. Kehitetään kulttuuritoimijoiden käyttöön viestintäopas, joka sisältää myös taustatietoa maakunnan kulttuurista (kieliversioita) liitettäväksi kansainväliseen tiedottamiseen. Opastetaan kulttuuritoimijoita viestintästrategian suunnittelussa. Osallisuus ja tapahtumien tuominen seinien ulkopuolelle tekevät kulttuurimuotoja näkyväksi.

12 PIRKANMAAN KULTTUURISUUNNITELMAN TYÖSTÖÄ

13 1. Läpäisyperiaatteen toimeenpano Visio: Pirkanmaa on maakunta, jossa kulttuuriosaaminen yhteiskunnan eri sektoreilla on valtakunnan huippua. Kulttuuri tunnistetaan keskeisenä osatekijänä kaikilla toimialoilla, ja sen suorat sekä välilliset vaikutukset tiedostetaan yhteiskunnan eri toimintojen osana. Päättäjät näkevät kulttuuri-investoinnit henkisen infrastruktuurin rakentajana ja kansalaiset tunnistavat kulttuurin laaja-alaisuuden. Organisaatioiden ylin johto tunnistaa kulttuuriset vaikutukset osana hyvinvointia, elinkeinoelämää ja yhteiskuntarauhaa. Toimivalla johdolla on kyky edistää oman organisaationsa innovaatioita taiteen ja kulttuurin edesauttamana.

14 Läpäisyperiaate, kulttuuriosaaminen mitä se tarkoittaa? Kulttuuri kulttuurin nykytodellisuutta ja laajoja heijastusvaikutuksia ei tiedosteta - Korkeakulttuurinen mielleyhtymä, esi-teollinen uniikkituote, menoerä, eliitti maksakoon Kulttuuri teknologiavälitteiset massamarkkinat, kulttuuriteollisuus luku oli aikaa jolloin tuottajat tuottivat taidetta yleisön koettavaksi, kaupallinen potentiaali Kulttuuri luvun digitalisoituminen: tuottamisen ja kuluttamisen muutos -siirtymä markkinatalousmekaniikasta yhteisölliseen ja avoimiin sovelluksiin perustuvaan vaihdantaan. - keskiössä on kulttuuriosallistuminen: aktiivinen tuottaminen, vastaanotto ja jakaminen vrs. passiivinen kuluttaja - kulttuuri on arvoketjun alussa, epäsuorat vaikutukset talouteen ja hyvinvointiin

15 Läpäisyperiaatteen toimeenpano polkuja?

16 Läpäisyperiaatteen toimeenpano polkuja? Nostetaan kulttuuri maakuntastrategian ja -ohjelman horisontaaliteemaksi ja painopistealueeksi. Kulttuurivaikutukset huomioidaan ja kirjataan kaikkien hallinnon alojen strategisessa suunnittelussa: jalkautetaan kulttuuri 3.0 -ajattelu sivistystoimen ohella kaavoituksesta ja infrastruktuurista, turvallisuudesta ja sosiaali- ja terveysasioista vastaaville tahoille. Arvioidaan kulttuurivaikutuksia suunnitelmissa, ohjelmissa ja toimintakertomuksissa. Edistetään prosenttiperiaatetta eri hallinnon alojen budjetoinnissa (mm. sosiaali- ja terveys, elinkeino- sekä tekninen toimi). Tunnistetaan eri toimialojen kulttuuriset rajapinnat ja luodaan näiden koulutusohjelmiin kulttuurisisältöjä. Edistetään oppimahdollisuuksia kulttuuriympäristöissä. Suunnitellaan ja toteutetaan kulttuuriosaamisen täydennyskoulutusohjelmat eri toimialojen ammattilaisille. Rekrytoidaan taidealan ammattilaisia organisaatioiden TKI-hankkeisiin toisinnäkijöiksi ja kyseenalaistajiksi. Perustetaan taiteen ja kulttuurin mentorointiohjelma, jossa kulttuurivalmentajina toimivat taiteen ammattilaiset. Organisaatiot nimeävät henkilöstönsä keskuudesta kulttuuriosaajan, joka vastaa taidelähtöisten menetelmien käyttöönotosta organisaation kehittämisessä.

17 2. Taiteen ja tieteen kansainvälinen osaamiskeskus Visio: Maakunnassa toimii vapaan taiteen ja tieteen avoin osaamiskeskus, jonka kunnianhimoinen ja korkeatasoinen kansainvälinen toiminta vahvistaa pirkanmaalaista identiteettiä innovatiivisena ja yhteistyökykyisenä eurooppalaisena maakuntana. Keskus edistää kulttuurista ja yhteiskunnallista innovaatiotoimintaa sekä kestävää osallisuutta. Se toimii vahvana humanistisen perustutkimuksen, kokeilevan nykytaiteen, muotoilijoiden ja keksijöiden osaamiskeskittymänä, joka verkostoi alan ammattilaisia ja luo alueelle uutta kulttuuripääomaa. Keskuksen rakenne on avoin: se tarjoaa työtilaa kulttuurialan ammattilaisille ja mahdollistaa kohtaamisia harrastajien ja yleisöjen kanssa. Yhteiskunnallista osallistumista ja uusia taidemuotoja aktivoiva toiminta luo vetovoimaista elinympäristöä ja aktiivista kansalaistoimintaa, ja on siten myös alueen hyvinvoinnin ja talouden elinvoimaisuuden tae.

18 Hybriditoimijuuden verkosto törmäyttää tutkijoita ja taiteilijoita sekä eri alojen keksijöitä. Humanistisista ja yhteiskunnallisista lähtökohdista toimiva yhteisö luonee myös taloudellisia heijastusvaikutuksia alueelleen, mutta on tunnistettava että taiteilijoilla ja tutkijoilla on merkittävä rooli yhteiskunnallisten havaintojen ja kulttuurimuutosten aktivoijina. Kestävän innovoinnin periaatteita (eettisyys, sosiaalisuus, talous ja ympäristö) soveltava osaamiskeskus ja verkosto soveltuu hyvin Tampereen seudulle, joka on tunnustettu innovaatiokeskusten kehittäjä. Pilottivaihe I Kootaan maakunnallinen Living Lab -verkosto jo olemassa olevien yhteisöjen kesken, joka mahdollistaa toiminnan paikallisista lähtökohdista (glokaali toimintaympäristö). Toimintaan tarvitaan aktiivinen koordinaattoritaho, joka vastaa käytännön toiminnasta: hallinnoi rajapintojen yhteistyötä, luo verkoston, mahdollistaa toimintaa ja kehittää toimintakonseptia valittujen osallistujien kesken. Ensimmäisen vaiheen arvioitu kesto 2-4 vuotta. Pilottivaihe II Luodaan kaupunkikulttuurin avoin toimintakeskus. Laajennetaan toimintaa yksilötasolle, jossa pyritään luomaan uusia yhteistyömalleja ja edistämään tilaresursseja. Toisen vaiheen arvioitu kesto 3-5 vuotta.

19 Taiteen ja tieteen kansainvälinen osaamiskeskus polkuja?

20 Taiteen ja tieteen kansainvälinen osaamiskeskus polkuja? Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään ja resursoidaan pilottiohjelma keskuksen perustamiseksi. Valitaan yhteisöt, jotka muodostavat poikkitaiteellisen ja -tieteellisen verkoston. Tuotetaan tapaustutkimuksia verkoston toiminnasta pilottivaiheen aikana kulttuurin ja aluekehittämisen näkökulmista. Tutkitaan ja kehitetään verkoston toimintaprosesseja. Kehitetään yhteiskunnallisten yritysten ja osuustoiminnan tukirakenteita osana osaamiskeskuksen pilottivaihetta. Tuetaan verkoston glokaalia toimintaympäristöä perustamalla vaihto-ohjelma kansainvälisille taiteilijoille ja tutkijoille. Pilotin toisessa vaiheessa paneudutaan tarvelähtöisesti tilakysymykseen. Kartoitetaan vapaiden taitelijoiden ja tutkijoiden työtilatarpeet. Perustetaan kulttuurialojen osaamiskeskus, jossa työ-, harrastus- ja esittämisen tiloja. Sijoitetaan keskukseen yhteyspalvelupiste, joka tarjoaa julkisen sektorin neuvontapalveluja kaikille vapaan taidekentän ammattilaisille ja kulttuurin harrastajille keskuksen tiloissa säännöllisesti. Edistetään tieteellisen ja taiteellisen toiminnan yhteistyötä myöntämällä osaamiskeskukseen työresidenssejä eri alojen vapaille taiteilijoille ja tutkijoille.

21

22 3. Maakunnallinen kulttuurikoordinaattori Visio: Monialainen yhteistyö tuottaa taiteellista, sosiaalista ja taloudellista tulosta. Asiantuntijaverkostoja informoidaan ja sovitetaan yhteen aktiivisesti. Verkostojen yhteistyö on tavoitteellista, aktiivista ja koordinoitua. Yhden luukun kautta löytyy neuvoa ja ohjausta niin yksittäiselle taiteilijalle kuin suuremmallekin yhteisölle. Koordinaattori myös edistää kulttuurin asemaa eri foorumeilla olemassaolevia rakenteita yhdistäen. 4. Maakunnallinen / seutukunnallinen hankehallinto ja rahoitusmalli Visio: Pirkanmaa on vahvasti kansainvälinen kulttuurialue, jossa paikalliskulttuuri on elävää ja ihmisiä innostavaa. Uusia kulttuurisisältöjä uskalletaan luoda ja kehittää rohkeasti yhdessä. Kylien ja kaupunginosien kulttuuritoiminta mahdollistuu osin kansainvälistä rahoitusta hyödyntäen. Kulttuurityöllisyys on kaksinkertaistunut.

23 3. Maakunnallinen kulttuurikoordinaattori Polkuja? 4. Maakunnallinen / seutukunnallinen hankehallinto ja rahoitusmalli Polkuja?

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho)

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Luonnos 28.1.2015 2 1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025 2015 ISBN 978-952-320-002-9 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009 Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle 1 JOHDANTO 1.1 Luovien alojen ja aluekehityksen yhteydet

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Itä Suomen korkeakoulujen luovien alojen osaaminen kulttuurimatkailun kehittämisessä

Itä Suomen korkeakoulujen luovien alojen osaaminen kulttuurimatkailun kehittämisessä Spatian raportteja 5/2011 Itä Suomen korkeakoulujen luovien alojen osaaminen kulttuurimatkailun kehittämisessä Seppo Sivonen Alue ja kuntatutkimuskeskus Itä Suomen yliopisto Julkaisija: Alue ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma

Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma KULTTUURI 2020 Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma Hyväksytty Porin kaupungin kulttuurilautakunnan kokouksessa 14.5.2014, 74 Toiminta-ajatus Kulttuuri on Porissa kunnallinen

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Huhtikuu 2014. Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta

Huhtikuu 2014. Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta Huhtikuu 2014 Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta 1 Johdanto TÄLLÄ PERIAATEPÄÄTÖKSELLÄ kootaan yhteen aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmaksi vuosille 2014

Lisätiedot

LIITE 6.3. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 KUNNAN KULTTUURIPALVELUT EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND

LIITE 6.3. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 KUNNAN KULTTUURIPALVELUT EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 LIITE 6.3. KUNNAN KULTTUURIPALVELUT V TO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND KULTTUURISTRATEGIATYÖN PANEELIKESKUSTELUISTA NOUSSEET

Lisätiedot

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollisen korkeakoulun hallitus Lausunto 11.4.2007 Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollinen korkeakoulun

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle 4 1 Kehittämisvisiot ja tavoitteet 5 1 Meidän kuntamme 5 2 Hyvinvoivat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke

Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke Tiivistelmä Elias Lönnrot -seura ry 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN KULTTUURITUOTANNON KEHITTÄMISHANKE Johdanto Kainuun kulttuurituotannon kehittämishankkeen

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen

KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen SPATIA Raportteja 7/2011 KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Itä-Suomen yliopisto Julkaisija: Alue ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

TKI-STRATEGIA 2013 2016

TKI-STRATEGIA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-STRATEGIA 2013 2016 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013 2016 sekä lähiajan toiminnan kehittämisen painopisteet Hyväksytty Lahden

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot