porvoo international college VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "porvoo international college VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2011 2012 www.pkol.net"

Transkriptio

1 porvoo international college VUOSIKERTOMUS 54 ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW

2 REHTORIN KATSAUS REKTORNS ÖVERSIKT REPORT OF THE PRINCIPAL Porvoo International College muodostui vuoden 2012 alussa Porvoon kauppaoppilaitoksen ja Porvoon terveydenhuolto-oppilaitoksen fuusion tuloksena. Uusi oppilaitos toimii entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa Näsissä ja pystyy nyt tarjoamaan aiempaa monipuolisempaa koulutusta suuremmalle kohderyhmälle kuin aikaisemmin. Uuden oppilaitoksen syntyminen edustaa liike-elämälle tyypillistä sopeutumista muuttuviin tilanteisiin ja pyrkimystä eteenpäin. Oppilaitoksen ylläpitäjä on Oy Porvoo International College Ab. Yhteiskunnan jatkuvat muutokset ovat saaneet aikaan muutoksia myös uuden oppilaitoksen opetustarjonnassa. Nyt oppilaitoksen koulutus jakaantuu kolmeen osaan: liiketalouden, sosiaali- ja terveydenhuollon ja aikuiskoulutukseen. Suoritettavia tutkintoja ovat nuorisoasteen liiketalouden perustutkinto suomen, ruotsin ja englannin kielellä ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suomen kielellä. Aikuiskoulutuksessa suoritettavia liiketalouden perustutkintoja ovat liiketalouden perustutkinto (merkonomi), tieto- ja viestintätekniikan tutkinto (datanomi), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja). Liiketalouden ammattitutkinnot ovat yrittäjän, myynnin ja taloushallinnon ammattitutkinto. Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkintoja ovat lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, päihdetyön ammattitutkinto ja vanhustyön erikoisammattitutkinto. Tarjottavista tutkinnoista ja koulutuksista näkyy, kuinka oppilaitos pystyy vastaamaan toiminta-alueen koulutustarpeeseen. Vuoden aikana oppilaitoksen toimintaympäristö koki muutoksia, kun kiinteistöä korjattiin ja kaikkien osastojen oli löydettävä toimitilansa ja -tapansa uudessa tilanteessa. Koko henkilökunta osallistui kokouksiin, joissa suunniteltiin parasta mahdollista toimintaympäristöä kaikille osastoille. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla fuusiorahalla on pystytty toteuttamaan sekä tila- että henkilöstöjärjestelyihin liittyviä asioita, prosessi jatkuu edelleen sekä konsulttiyrityksen että oman henkilöstön voimin. Oppilaitos pärjäsi hyvin Opetushallituksen tekemässä valtakunnallisessa tulosvertailussa. Olimme itäisen Uudenmaan ammatillisten oppilaitosten paras ja koko maan ammatillisista oppilaitoksista neljänneksi paras. Tulosvertailussa tärkeitä asioita ovat opiskelijoiden työllistyminen, tutkinnon loppuun suorittaminen, jatko-opinnot, opettajien kelpoisuus ja henkilöstön kehittämiseen käytetyt resurssit. Hyvä sijoittuminen vertailussa tarkoittaa lisärahoitusta oppilaitokselle. Oppilaitoksen kansainvälisyys näkyi mm. siinä, että moni opiskelija suoritti työssäoppimisensa ulkomailla, esim. Ranskassa, Latviassa ja Espanjassa, opiskelijaryhmä vieraili Pariisissa, yksi opettajista opetti kaksi viikkoa Shanghain yliopistossa osana vaihto-ohjelmaa heidän kanssaan. Vahvaa yhteistyötä liike-elämän kanssa osoittaa mm. kolmen opettajan oma työssäoppiminen, jonka tarkoituksena on vahvistaa opettajien omaa ammattitaitoa ja -tietämystä, jotta he voivat jakaa uusimpia käytänteitä ja tietoja opiskelijoille. Sekä kansainvälisiä että liike-elämän kontakteja on tarkoitus jatkossa laajentaa. Monikielisyys ja -kulttuurisuus, aikuiskoulutus, kansainvälistyminen ja monien alojen asiantuntemus ovat tämän oppilaitoksen vahvuudet, jotka perustuvat hyviin paikallisiin ja kansainvälisiin suhteisiin. Tätä kehitystä vaalimme myös tulevina vuosina. Borgå handelsläroverk och Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos fusionerades i början av Den nya läroanstalten, Porvoo International College, verkar i det tidigare handelsläroverkets utrymmen i Näse och kan nu erbjuda ett mångsidigare utbildningsutbud för större målgrupper. Fusionen och bildandet av den nya läroanstalten är i samklang med näringslivets strategier för anpassning till förändrade verksamhetsmiljöer och strävan till utveckling. Läroanstaltens upprätthållare är Oy Porvoo International College Ab. Den nya läroanstaltens utbildningsverksamhet fördelas på tre olika delar: företagsekonomi, social- och hälsovård samt vuxenutbildning. Examina som avläggs på ungdomsstadiet är grundexamen i företagsekonomi på finska, svenska och engelska samt grundexamen i social- och hälsovård på finska. Inom vuxenutbildningen erbjuds grundexamen i företagsekonomi (merkonom) och grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (datanom) samt grundexamen inom social- och hälsovård (närvårdare). Vuxenutbildningsenheten erbjuder också yrkesexamen för företagare, yrkesexamen i försäljning samt ekonomiförvaltning, yrkesexamen för specialhandledare för barn och unga, yrkesexamen för arbete inom rusmedelsvård samt specialyrkesexamen inom arbete med åldringar. Med ett allt bredare och mångsidigare utbud av examina och utbildningar vill läroanstalten svara på de utbildningsbehov som finns inom verksamhetsområdet. Fastigheten i Näse har under årets lopp sanerats och delvis ombyggts för att bättre motsvara de olika avdelningarnas förändrade behov. Personalen har under läsåret aktivt deltagit i processen med sikte på bästa möjliga verksamhetsmiljö för alla avdelningar. Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat finansiellt stöd för fusionsprocessen, som fortgår med hjälp av egen personal och ett konsultföretag. I Utbildningsstyrelsens nationella resultatutvärdering har läroanstalten klarat sig bra. Av yrkesläroanstalterna i östra Nyland var vi på första plats och av landets samtliga yrkesläroanstalter på plats nummer fyra. De viktigaste faktorerna i resultatutvärderingen utgörs av hur väl de studerande sysselsätts, avläggande av examen, fortsatta studier, lärarnas behörighet och resurser som satsats på personalutveckling. En god placering i resultatutvärderingen innebär tilläggsfinansiering för läroanstalten. Den internationella verksamheten har en framträdande roll, vilket framkommer av att många studerande utfört sin period för inlärning i arbetet utomlands, t.ex. i Frankrike, Lettland och Spanien. Inom ramen för olika nätverksprojekt har såväl lärare som elevgrupper gjort studiebesök i utlandet. Som exempel kan nämnas att en lärare undervisat i två veckor vid Shanghai University som en del i ett utbytesprogram och en grupp stu-

3 derande har gjort ett studiebesök till Paris inom ramen för ett bilateralt samarbetsavtal. Det nära samarbetet med näringslivet kan exemplifieras av att tre lärare utfört en period av egen inlärning i arbetet med syftet att uppdatera den egna yrkeskompetensen och bättre kunna transferera det nyaste från det praktiska livet. Målsättningen är att ytterligare utveckla de internationella kontakterna och kontakterna med näringslivet. Flerspråkighet och kulturell mångfald, vuxenutbildning, internationalisering och sakkännedom inom olika branscher utgör starka framgångsfaktorer för Porvoo International College. Alla dessa faktorer baseras på goda relationer till lokala och internationella samarbetspartner. Vi vill också i framtiden slå vakt om dessa goda relationer. At the beginning of 2012 the former Porvoo Commercial College and Porvoo Social and Health Services College were merged to form Porvoo International College. This new larger educational facility is still situated in the old buildings at Näsi, but offers a much wider scope of education to a much wider audience in the Porvoo region. This kind of adaptation to changing conditions and moving forward has always been a mark of a successful business and Porvoo International College continues this legacy. Porvoo International College is owned by Oy Porvoo International College Ab. The continuously evolving needs of society have brought about changes in our offering. Our three legs of education expertise now come from our Youth Education, Adult Education and Social and Health Services departments. The portfolio of education offered has widened to include all of the following diplomas and qualifications: Merkonomi in Finnish, Swedish and English; Vocational and Fundamental diplomas in Business Economics, Data Processing, Sales and Financial Management. These may be performed as regular learning or apprenticeships; Fundamental social and health diploma in Finnish, both as regular learning and as an apprenticeship. As can be seen from our course portfolio, we continue to provide education according to the needs of the society in which we operate. The year saw a lot of changes in our operational environment, with repairs to the buildings and Adult Education, Youth Education and Social and Health Services all finding their niches within our current infrastructure. All staff participated in meetings to find the best solutions to our space constraint and the desired interior design. During this year, the strength of our international and local business connections and business outlook bore fruit. We were evaluated as the number four commercial college in Finland by the Finnish Education Ministry in view of our tri-lingual education and our ability to provide both business and tertiary educational institutions with well-educated and competent feedstock. We also sent many students to France, Latvia and Spain to work in On-the-job learning and a group went to Paris on an exchange. We sent a teacher to lecture at Shanghai University for 2 weeks as part of an exchange with them and many teachers went back into business life to gain new experiences and skills which they could pass on to students. The indications are that all these international and business connections will only get larger and stronger if the funding can be found. Multi-lingualism, multi-culturalism, adult education, internationalization and health service learning are the clear strengths of the college. We expect these features of a specialized college to continue and trust that the development of the strengths of the college, which are based on long term cooperation with our networks both at a local level and international level, continue to the next decade. Jarl Bergström

4 REHTORI JARL BERGSTRÖM JÄÄ ELÄKKEELLE REKTOR JARL BERGSTRÖM GÅR I PENSION PRINCIPAL JARL BERGSTRÖM GOES ON PENSION Jarl Jalle Bergström inledde sin karriär vid Borgå handelsläroverk som lärare i handelsrätt är Lärarna på den tiden var mångsysslare och Jalle undervisade som mest i sju olika ämnen på såväl finska som svenska. Han verkade dessutom som biträdande rektor från 1973 till 2000, när han utnämndes till rektor och verkställande direktör för Borgå handelsläroverk. Han har dessutom under en lång period innehaft flera förtroendeuppdrag, t.ex. i styrelserna för Borgånejdens Nyföretagarcentral r.f. och Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag. Jarl Jalle Bergström tuli vuonna 1973 Porvoon kauppaoppilaitoksen oikeusopin opettajaksi, mutta sen ajan tavan mukaan työnkuva oli laajaalainen, eli Jalle opetti jopa seitsemää ainetta sekä suomen- että ruotsinkielisellä linjalla. Hän toimi apulaisrehtorina vuodesta 1977 lähtien aina vuoteen 2000, jolloin hänet valittiin oppilaitoksen rehtoriksi ja toimitusjohtajaksi. Näiden toimien lisäksi hänellä on ollut monia eri luottamustehtäviä esim. Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin ja Porvoon seudun uusyrityskeskus ry:n hallituksissa. Jalle toimi työssään aina itäisen Uudenmaan hyväksi ja loi työllään oppilaitokselle laajat kansainväliset ja kotimaiset verkostot. Hänen tärkeimpinä saavutuksinaan koulumaailmassa voidaan pitää englanninkielisen koulutuksen vakiinnuttamista ja suurten kansainvälisten projektien hankkimista oppilaitokselle. Hänen tavoitteenaan, jossa hän myös onnistui, oli luoda oppilaitokseen vapaa ja innovaatiot mahdollistava toimintaympäristö, joka tuottaa monipuolista opetusta. Hänen ansiostaan oppilaitoksen toiminnalla on vakaa ja muutokset kestävä pohja. Koko KiitosJalle henkilökunta kiittää Jallea kuluneista vuosista! Rättesnöret för Jalles arbete har alltid varit det bästa för östra Nyland och Borgå handelsläroverk och han har genom sitt engagemang lyckats skapa värdefulla och bestående både nationella och internationella nätverk. Till hans främsta bedrifter inom skolvärlden hör utan tvivel det engelskspråkiga utbildningsprogrammet och stora internationella projekt för läroanstalten. Som chef har han lyckats skapa en öppen och fördomsfritt kreativ verksamhetsmiljö, som möjliggör en mångsidig undervisning. Det är till stor del Jalles förtjänst att skolan idag står på en stadig grund med goda verksamhetsförutsättningar i tider som kännetecknas av snabba förändringar. Hela personalen riktar ett hjärtligt tack till Jalle för åren som gått! Jarl Jalle Bergström joined Porvoo Commercial College in 1973 as a legal studies teacher, but in those days, job descriptions were wider and Jalle taught up to seven subjects both in Finnish and in Swedish. He became vice-principal from 1977 to 2000 when he became principal and Managing Director of the college. In addition to these tasks, he also fulfilled other fiduciary duties such as sitting on the boards of Varuboden and Osla cooperatives. In his work, Jalle has always strived to improve the lot of Itä-Uusimaa and to develop both the local and international networks of the school. His main contributions to the school have been to make English-language education a permanent fixture and his large international projects. His main ambition (in which he also succeeded) has also been to create a free-thinking and innovative work environment in the school, which produced diversified and effective teaching. Due to his influence, the school s operations are stable, adaptable and sustainable. All the staff thanks Jalle for the past good years and wish him well.

5 POINT COLLEGE LIIKETALOUDEN OSASTO KEVÄT 2012 Point Collegen liiketalouden osasto tarjosi lukuvuonna opetusta kolmella kielellä. Peruskoulupohjaista, kolmivuotista liiketalouden perustutkintoa (merkonomi) opetetaan suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen koulutusohjelma on kaksivuotinen, ja se on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo yksi toisen asteen tutkinto. Avdelningen för företagsekonomi vid Point College har under läsåret erbjudit undervisning på tre språk. Undervisningsspråken inom den treåriga grundskolbaserade grundexamen (merkonom) är finska och svenska. Det engelskspråkiga utbildningsprogrammet är tvåårigt och avsett för studerande som redan har en examen från andra stadiet. Vocational studies in Business Administration and Economics, the Merkonomi diploma programme is based on either upper secondary or high school education or on a basic vocational education. QBA students complete their studies in two years. Opiskelu on maksutonta, oppikirjat opiskelija hankkii itse. Opiskelija voi hakea Kelalta opintotukea ja koulumatkatukea. Opiskelijoiden ja henkilökunnan lounas- ja kahvilapalveluista huolehtii Sodexho Oy. Opiskelijat saavat ilmaisen ja ravinto-opillisesti oikeanlaisen lounaan. Studierna är avgiftsfria, läroböckerna skaffar den studerande själv. Studiestöd och reseersättning betalas enligt FPA:s gällande normer. Sodexho Oy ansvarar för lunch- och kaféverksamheten. Alla studerande erhåller avgiftsfritt varje skoldag en näringsmässigt riktig lunch. Studies are free of charge and students will be offered a free lunch in a school canteen. Sodexho Oy is in charge of lunch- and café activities at the college. Työpäivä lauantai/arbetsdag lördag/working day Saturday Syyslukukausi/hösttermin/Autumn term Syysloma/höstlov/Autumn holiday syysloma Kevätlukukausi/vårtermin/Spring term Hiihtoloma/Sportlov/Winter holiday

6 260 Opiskelijoita oli yhteensä 260 lukuvuonna Enemmistö opiskelijoista tulee Porvoosta, muut edustetut kunnat olivat Askola, Sipoo, Pukkila, Loviisa, Pornainen, Lapinjärvi, Myrskylä, Hamina, Kouvola, Mäntsälä, Tuusula, Kauniainen ja Helsinki. Yhteensä 56 opiskelijaa suoritti myös lukio-opintoja. Antalet studerande uppgick under läsåret till 260. Majoriteten av eleverna var borgåbor, följande kommuner var också representerade: Askola, Sibbo, Pukkila, Borgnäs, Lovisa, Lappträsk, Mörskom, Fredrikshamn, Kouvola, Mäntsälä, Strömfors, Tusby, Grankulla och Helsingfors. Sammanlagt 56 studerande bedrev också gymnasiestudier. The number of students in the English programme was 42. They represented students from the following countries: Russia, Latvia, Bangladesh, Pakistan, Moldova, Vietnam, Sweden and Ethiopia. By nationalities the biggest group of students is coming from Russia, Nepal and Kenya. Oppilaitoksen liiketalouden osaston oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori Jarl Bergström, apulaisrehtori Raili Puisto, oppilaanohjaaja Matti Talvela ja terveydenhoitaja Mervi Ravanne. Tarvittaessa kokouksiin osallistuvat myös erityisopettaja Liselott Berg Ahlroth ja opiskelijacoach Annette Nyholm-Eriksson. Till elevvårdsgruppen hör rektor Jarl Bergström, biträdande rektor Raili Puisto, studiehandledare Susanne Cederdahl och hälsovårdare Mervi Ravanne. Vid behov deltar i möten också skolans speciallärare Liselott Berg Ahlroth och studerandecoach Annette Nyholm-Eriksson. The study counselor and the coordinator of the QBA programme is Bryan Roberts who is often assisted by Anita Eglite-Osmane. Qba The English language QBA Merkonomi program is still very meaningful from the school s point of view and it has remained popular, with over 40 students from around the world participating. Our intention is to increase the amount of interaction between international students and Finnish and Swedish program students so that more cultural and knowledge-transfer occurs. This ought to benefit all sectors of the student body. The capability to provide tri-lingual (Finnish-Swedish-English) education to the second level is unique in our country. Tri-lingual education is also a very important strength in integrating the new workforce into our labour markets and into society. Active recruitment of students from the Baltics and Russia continued and we attended a Schooling Fair in Latvia.

7 PROJEKTIT Osaaminen näkyväksi -hankkeen näyttöfilmit käyttöön Opetushallituksen rahoittamassa Osaaminen näkyväksi -hankkeessa dokumentoitiin opiskelijoita oikeissa työelämän näyttötilanteissa ja laadittiin niistä kuvaa, tekstiä ja ääntä sisältäviä filmejä. Hankkeessa tehtiin yhteensä 18 näyttöfilmiä, kaikilla kolmella kielellä. Filmejä on näytetty jo oppilaitoksessa opiskelijoille, ja syksystä alkaen niitä käytetään hyväsi työpaikoilla työpaikkaohjaajien koulutuksessa. Lisäksi uudistettiin työssäoppimisen näyttölomakkeita. Hankkeen tarkoituksena on lisätä uusien näyttöjen toimeenpanossa tarvittavaa osaamista ja edistää näyttöjen toteutumista työelämässä. Hanke käynnistyi syksyllä 2010 ja päättyi tänä keväänä.

8 TAPAHTUMIA / EVENEMANG / EVENTS Goodwill-filmigaala Keskiviikkona 11. tammikuuta oppilaitoksen salissa välkkyivät tähdet, kun filmien tekijät astelivat lavalle punaista mattoa pitkin. Goodwill-filmifestivaalien ideana oli tehdä kantaaottavia mainosfilmejä nuoria kiinnostavista yhteiskunnallisista aiheista. Opiskelijoiden tekemät mainosfilmit käsittelivät mm. huumeiden käyttöä, peliriippuvuutta, suomenruotsalaisia ja elämää liikuntarajoitteisena. Gaalan tuomareina olivat näyttelijät Jaana Saarinen, Taisto Oksanen ja Mats Långbacka. Opiskelijoiden tekemien filmien taso yllätti tuomarit. Oksasen mukaan filmeissä näkyy opiskelijoiden oma vahva idea ja tekniseen toteutukseen ja näyttelemiseen oli panostettu. Tuomariston mielestä voittajien valinta oli todella vaikeaa. Tiukassa kisassa voittajafilmiksi valittiin Tomi Sakon ja Miro Kestin (LM2010) video The Effects of Our Choices, jossa otettiin kantaa ilmaston lämpenemiseen. Videossa kuvien ja äänien tehokäyttö toimi loistavasti pysäyttäen katsojan miettimään omia ekologisia valintojaan. Toiseksi sijoittui nuorten rattijuopumukseen puuttuva video, jonka olivat tehneet Benny Ingelin, Nicholas Lindström, Anton Kondratjeff ja Rikhard Öhman (FM2009). Tämä video oli myös yleisön suosikki. Kolmannelle sijalle tuli Jan Nymanin ja Andreas Ermalan (FM2009) tekemä alkoholin käyttöön kantaa ottava video. Goodwill-filmgalan Röda mattan och stjärnglitter i mängder fanns självklart på Borgå handelsläroverks fina filmgala som hölls onsdagen den 11 januari. Idéen för Goodwill -filmfestivalen var att göra ställningstagande reklamfilmer kring ämnen som intresserar ungdomar. De studerande gjorde filmer om bland annat droganvändning, spelberoende, finlandssvenskar och livet som rörelsehindrad. Som galans domare fungerade skådespelarna Jaana Saarinen, Taisto Oksanen samt Mats Långbacka. Domarna överraskades av den höga kvaliteten på filmerna. Enligt Taisto Oksanen kunde man se de studerandes starka idéer och att de satsat på den tekniska utformningen samt skådespelandet. Domarna hade svårt att utse tre vinnare. Den jämna kampen vann slutligen av Sakko och Miro Kesti (LM2010) med videon The Effects of Our Choices, som behandlar global uppvärmning. Användningen av fotografier och ljud som effekter fungerar utmärkt och får tittaren att närmare fundera över sina ekologiska val. På andra plats kom en video om ungdomar och rattfylleri. Videon gjordes av Benny Ingelin, Nichlas Lindström, Anton Kondratjeff och Rikhard Öhman (FM2009). Videon blev också publikens favorit. Jan Nyman ja Andreas Ermalas (FM2009)video om alkoholbruk vann tredje pris.

9 Goodwill film festival On Wednesday 11th of January the college filled in with the shimmering stars and glitter when students and staff gathered to take part in the Goodwill film festival. All together eleven short films made by the student were presented in the front of the prestigious jury: Jaana Saarinen, Taisto Oksanen and Mats Långbacka, all famous Finnish actors and directors. The films handled social issues which interest young: disabled people, environment, drunk driving, alcohol abuse etc. Both QBA groups had chosen to make a film about the drugs. The winning film was The effects of our choices made by Tomi Sakko and Miro Kesti (LM2010). To the second place came the film about drunk driving (Benny Ingelin, Nicholas Lindström, Anton Kondratjeff and Rikhard Öhman) and the third place the film about alcohol (Jan Nyman and Andreas Ermala). According to the jury, it was extremely difficult to make a decision, because all films were really good. Taitaja2012-kilpailujen somistuksen semifinaalit Joensuussa Kaksi opiskelijaa, Jenni Piirainen ja Nea Mahla (LM 2009), kilpaili 25. tammikuuta Pohjois-Karjalan ammattiopiston järjestämässä somistuslajin semifinaalissa tavoitteenaan saada finaalipaikka Jyväskylän Taitaja2012-kilpailuihin. Joensuun karsintaan osallistui 32 opiskelijaa eri oppilaitoksista ympäri Suomea. Kahdeksan parasta valittiin huhtikuussa olevaan Jyväskylän finaaliin. Semifinaalitehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa Sokos-tavaratalon fokuspisteen somistaminen. Jokaisessa pisteessä oli kaksi mallinukkea. Kullekin kilpailijalle arvottiin nukkeryhmä teemoineen. Arvonnassa Jennille ja Nealle osui kaksi vaikeinta teemaa: asukokonaisuus työhaastatteluun ja asukokonaisuus tuote-edustajan työvaatteeksi. Muita teemoja olivat mm. asukokonaisuus teatteri-iltaan ja asukokonaisuus illanviettoon ystävien kanssa. Opiskelijat joutuivat etsimään nukeilleen yhteensopivat vaatteet ja asusteet tavaratalon eri osastoilta ja sitten pukemaan nuket. Aikaa oli rajoitetusti, ja tästä syystä tyttöjen työt jäivät vähän keskeneräisiksi. Tällä kertaa meidän opiskelijoidemme taidot eivät valitettavasti riittäneet aivan finaalipaikkaan saakka. Kilpailuista palattiin kuitenkin kotiin yhtä kokemusta rikkaampina.

10 Mästaretävlingarnas semifinal i dekoration pågick i Sokos Två studerande vid handelsläroverket, Jenni Piirainen och Nea Mahla (LM 2009), tävlade den 25 januari om finalplats i Mästaretävlingarnas dekorationsdel. Pohjois-Karjalan ammattiopisto arrangerade Mästare semifinalen i Jyväskylä. I tävlingen deltog 32 studerande från olika läroanstalter i Finland och de åtta bästa studerandena fortsätter till finalen i Jyväskylä i april. Uppgiften i semifinalen var att planera och förverkliga dekorationen för Sokos varuhus. Två modelldockor fanns per station och till varje tävlande lottades en dockgrupp med tema. Jenni och Nea fick två av de svåraste: en helhet för en arbetsplatsintervju samt en helhet för en försäljningsrepresentant. Andra teman var bland annat kläder för en teaterkväll och en kväll med vänner. De studerande skulle hitta matchande kläder och accessoarer till dockorna från varuhusets olika avdelningar och sedan klä dockorna. Tiden var begränsad och därför blev flickornas arbeten inte helt färdiga. Denna gång räckte våra studerandes talang tyvärr inte ända till finalplats, men flickorna kom hem nöjda efter en bra tävling och en erfarenhet rikare. Point Collegen yrittäjyysjoukkue Taitaja2012-kisoissa Huhtikuun lopulla Jyväskylän Paviljonki täyttyi jälleen nuorista ammattitaidon huippuosaajista, kun Taitaja2012-kilpailuissa kisattiin eri lajeissa. Point Collegen joukkue pääsi hienosti finaaliin semifinaalien 34 joukkueesta ja kisasi nyt kahdeksan parhaan joukkueen kanssa mitaleista yrittäjyyslajissa. Kolmipäiväisissä kilpailuissa joukkueet lähtivät kehittämään omaa liiketoimintasuunnitelmaansa annetuista aihealueista, joita olivat mm. luomu- ja lähiruoka, senioripalvelut ja työhyvinvointi. Lisäksi ratkottiin kummiyritysten antamia pikatehtäviä, joissa mm. suunniteltiin ja lanseerattiin uusi tuote Valion Plus -tuoteperheeseen ja pidettiin myyntiesittelyjä Sportian urheiluvarusteista. Point Collegen joukkue, jossa kilpailivat Jussi Lindberg, Jonathan Karlsson ja Jenni Rif, pärjäsi hienosti kilpailuissa sijoittuen neljänneksi. Pronssisija jäi harmittavasti vain puolen pisteen päähän. Vaikkei mitalia tullutkaan, oli kilpailu huikea kokemus ja säilyy kaikkien mielissä varmasti pitkään.

11 Mestarimyyjiä palkittiin K-ryhmän Mestarimyyjäkoulutuksen suoritti tänä vuonna 27 opiskelijaa. Mestarimyyjäkoulutus tarjoaa kaupan alan tietoutta nuorille. Opiskelu tapahtuu etäopiskeluna, johon sisältyvät laajat, verkossa suoritettavat opintotehtävät. Opiskelijat voivat valita kiinnostuksensa mukaan yhdeksästä eri tavara-alalinjasta haluamansa Mestarimyyjälinjan. Sisällön pääpaino on tuotetiedossa. Suosituimpia tuoteryhmiä olivat jälleen kerran vapaa-aika, vaatetus, kodintarvikkeet ja kassa. Parhaat opiskelijat palkittiin stipendeillä, jonka saivat erinomaisesta suorituksesta Senni Väisänen (kassa), Aliisa Kokko (tuore-elintarvike), Melinda Söderholm (vapaa-aika), Jonathan Karlsson (vapaa-aika). 27 mästarförsäljare K-gruppens Mästarförsäljarutbildning avlades i år av 27 studerande. Utbildningen erbjuder de unga aktuell kännedom om handelsbranschen. Studierna bedrivs som distansstudier och inkluderar omfattande inlärningsuppgifter. De studerande kan enligt egna preferenser välja sin egen Mästarförsäljarlinje mellan nio olika varubranschalternativ. Huvudvikten i innehållet ligger på produktkännedom. De mest populära produktgrupperna var fritid, beklädnad, husgeråd och kassa. De bästa mästarförsäljarna premierades med stipendier. Stipendier för utmärkta prestationer tilldelades Senni Väisänen (kassa), Aliisa Kokko (tuore-elintarvike), Melinda Söderholm (vapaa-aika), Jonathan Karlsson (fritid). LM2011 opiskelijoita opintomatkalla Vantaalla Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman opiskelijat tekivät perjantaina opintomatkan Vantaan viihdekeskus Flamingoon. Vierailusta vastaava henkilö kertoi kylpylän asiakkaista ja markkinoinnista sekä esitteli kylpylää. Vierailun jälkeen opiskelijat saivat kierrellä Flamingossa ja sen yhteydessä olevassa kauppakeskus Jumbossa. Iltapäivällä bussi jatkoi kohti Hakkilaa, jossa oli seuraava vierailukohde eli Keskon päävarasto. Siellä markkinointipäällikkö Juha Andelin kertoi ryhmälle Pirkka-tuotteista ja logistiikkavastaava Alpo Kemppainen Keskon logistiikka- ja varastointipalveluista. Esitysten jälkeen opiskelijat pääsivät kiertämään varastossa ja tutustumaan sen nykyaikaisiin järjestelmiin.

12 OPINTOMATKOJA JA VIERAILUJA STUDIERESOR OCH BESÖK STUDY TOURS AND VISITS An exchange programme with the Lycee Saint Michel in France In March a group of French students with two teachers arrived to Porvoo. They participated in lessons at the college as an objective to learn more about Finland, the Finnish way of life and business and to improve their English language skills. They also visited old Porvoo, Suomenlinna and an international culture center Kaisa. The second stage of the exchange programme was after Easter, when four QBA students with a teacher Sanna Laulumaa travelled to Paris. The host in France was the same school the Lycee Saint Michel in Nanterre just outside Paris. A group participated in lessons at the lycee and the French had also organized an interesting cultural programme: a cruise on the river Seine and a visit to the Opera Garnier, a beautiful old building in the Paris city. In addition to this student did their own sightseeing tours around Paris, visiting e.g. the Notre Dame cathedral, Eifel Tower, The Louvre museum and Paris Disneyland.

13 QBA in the exbition in Riga From 1-4/March QBA2011 students- Suraj Bardewa, Natalia Koroleva, Prinyaporn Wiboonpun and Lindo Varghese from Porvoo International College participated in Exhibition for Education School 2012 held in Latvia, Riga. This year the exhibition had more than 140 participants from 11 countries Latvia, Finland, Russia, Estonia, France, Germany, Canada, Denmark, Great Britain, Israel and the Netherlands. In four days the exhibition visitors were able to obtain information about public and private universities, high schools, colleges, vocational schools, training centers as well as language courses, distance learning and e- learning. Thousands of young people from all over the Latvia visited exhibition. FM 2011 på resan till Riga Onsdagen reste vi, några studeranden från FM2011, till Riga. Resan var en del av kursen Baltic Business Culture. Vi åkte först med båt till Tallinn, där hade vi fritid i några timmar, sedan åkte vi med buss till Riga. Resan till Riga tog ca fyra timmar, vi stannade en gång i Pärnu i Estland. På torsdagen besökte vi skolan Riga Trade Technical School, där vi presenterade Finland för en grupp av lettiska elever i vår ålder. Efter skolan gick vi till konstnären Janis Rozentāls museum, som hade otroligt vackra möbler. Guiden berättade utförligt om Janis Rozentāls liv. Följande dag besökte vi Rigas gamla stadsdel. Vi såg många fina kyrkor och byggnader. Vi gick också upp till St. Peterkyrkans höga torn där man såg över hela Riga. På lördagen var det dags att åka hem, så på morgonen for vi iväg med bussen, sedan fortsatte vi mot Tallinn, där var vi tre timmar och hann se lite av Tallinns centrum. Resan var lärorik och rolig, vi lärde känna många nya människor. Riga var en väldigt vacker stad och vi skulle väldigt gärna vilja åka dit igen! Stort tack till våra trevliga lärare Anita Eglite och Ritva-Liisa Vainio! Yhteistyötä Kiinan kanssa Shanghai Universityn opettaja Li Wenhong vieraili Porvoo International Collegessa Hän piti myös Kiinaa ja Kiinan taloutta esitteleviä oppitunteja Porvoo International Collegen opiskelijoille. Opettaja Bryan Roberts vieraili Shanghaissa, Kiinassa Hän toimi vaihtoopettajana Shanghai Universityssa. Molemmat vierailut kuuluivat Opetushallituksen rahoittamaan Kam oon China 4 -hankkeeseen.

14 KOKEMUKSIA TYÖSSÄOPPIMISESTA ERFARENHETER AV INLÄRNING I ARBETET EXPERIENCES ABOUT ON THE JOB LEARNING Espanjassa työssäoppimassa Olimme Espanjassa kuusi viikkoa työssäoppimassa. Työpaikkamme oli Suomi-Seura, joka sijaitsee Torreviejassa. Suomi-Seura on yhdistys, joka ei tavoittele voittoa, vaan toimii täysin vapaaehtoistyöllä. Asiakkaat/jäsenet ovat Suomesta Espanjaan muuttaneita tai lomaa viettämässä olevia eläkeläisiä. Seura järjestää mm. bingoa, retkiä erilaisiin kohteisiin Espanjassa, konsertteja ja vaikka ja mitä. Myös suomenkielinen kirjasto ja kahvio ovat yhdessä suuri jäsenlähde seuralle. Torreviejassa on myös muita Suomi-Seuran liikkeitä tai yhteistyössä toimivia liikkeitä. Torremarket, Kahvilla ja Suomikauppa ovat näistä tunnetuimmat, ja myös me vierailimme näissä. Meidän työtehtävämme olivat pääasiallisesti toimistotöitä: kassan laskemista, kuittien kirjoittamista, jäsenluettelon ylläpitämistä ja muita perusaskareita. Olimme osallisina myös erilaisissa tapahtumissa apumiehinä. Autoimme myös jäseniä internetin, puhelimien ja mitä ihmeellisimpien asioiden kanssa. Asuminen Espanjassa oli erittäin edullista. Ruoka oli melkein puolet halvempaa kuin Suomessa, ja esim. vihannekset lähentelivät ilmaisen rajaa. Vinkkaammekin kaikkia Espanjassa matkustavia syömään paljon paikallisia kasviksia ja hedelmiä. Toreilta ja katukauppiailta saa todella mehukkaita ja maistuvia luonnonantimia. Torreviejalaiset ihmiset ovat erittäin iloisia ja kohteliaita. Ihan toista kuin Fuengirolassa, jossa sai pelätä hengestään, kun joku tuli juttelemaan/ kiinnitti huomion sinuun. Ei Torreviejaa turhaan kutsuta Euroopan suurimmaksi vanhainkodiksi. Asukkaista suurin osa on eläkeikäisiä, ja näin ollen rähinöiltä ja rikoksilta säästytään. Espanjalaisille oma perhe on todella tärkeä, ja toinen intohimon kohde on jalkapallo. Paikalliset, turistit ja ihan jokainen seuraa jalkapalloa, ainakin jossain määrin. Baarit, pubit ja ravintolat täyttyvät asiakkaista, kun Espanjan johtavat jalkapallojoukkueet FC Barcelona tai Real Madrid pelaavat. Kaikin puolin Espanja on todella hieno paikka asua, suosittelemme kaikille. Totta kai eri maanosat ovat erilaisia asua. Torrevieja ja Fuengirola eroavat täysin, muita me emme olekaan vielä ehtineet käydä läpi, mutta tulevaisuudessa varmasti kuulette meistä ja yhteisistä matkoistamme lisää. Markku Hänninen ja Pekka Lempinen

15 On-the-job-learning in Angers, France I did my on the job learning in March 3rd to April 5th in France the town of Angers. The programme is coordinated by the Lycée Chevrollier in Angers and I worked in the department store Galleries Lafayette as an assistant to the Marketing Manager. My internship in Angers was for me like my university! In one month I gathered all knowledge of Business and learned lot about a famous department store brand, Tourism management, a hundred years old castle, event, cycling trip around Loire river, visiting Loire vineyards on UNESCO s World Heritage List, Food and Beverage tastings and French cuisine from my host family. The trip was rich of culture and filled with the beautiful language. I visited also the Lycée Chevrollier College, our co-operation partner which organizes on-the-job-learning placements in France. An hour and a half from Paris I took TGV a speed train to Angers. The capital of the Anjou region and home of the House of Plantagenet: the Kings of England back in the 12th century. The gateway to the Loire country, near the vineyards and Chateaux of the Loire Valley, A city steeped in art and history, Angers is a colourful city, with its blue Trélazé slate roofs, white freestone and green parks. My first day I have been visited Lycée Chevrollier school and then continue 4 weeks on-the-job-learning at Galleries Lafayette Company. I worked with the Marketing Manager and learned a lot about customer service, marketing planning, event-activities and promotions, brands and products, marketing strategies, fashion and design. When I have free time I join with English community at the English library where the place we can discuss and talk what going on in Angers. Watched French movies and listen Jazz music. Visit the castle and museum. Take a lot of photo around the city. After finished on the job learning program I visited many places around Angers. Also make a trip to Nantes City and Saumur and cycling in the countryside. I have very wonderful experience in France and wish to come back again. Wiboonpun Prinyaporn

16 OPETTAJAT AKTIIVISINA AKTIVA LÄRARE ACTIVE TEACHERS Decostudy-ohjelma visuaalisen myyntityön suunnitteluun Visuaalisen myyntityön opettaja Susanne Nyholm on kehittänyt verkkopohjaisen harjoitusohjelman, jolla voi suunnitella tuotteiden esillepanoa liikkeessä. Ohjelman avulla opiskelija voi suunnitella liikkeeseen erilaisia hyllyjä ja pöytiä ja siten opiskella somistuksessa tarpeellisia tekniikoita ja sääntöjä. Ohjelmassa on kaksi case-yritystä: urheiluvälineliike ja sisustusmyymälä. Se sisältää valmiita tehtäviä ja oikeat vastaukset, joista opiskelija voi tarkistaa, onko hän ottanut huomioon kaiken tarvittavan. Opetushenkilöstö voi ostaa ohjelman lisenssejä. Med Decostudy-programmet planerar man visuell försäljning Borgå handelsläroverks lärare i visuellt säljarbete Sanne Nyholm har utvecklat ett nätbaserat övningsprogram där man kan planera produkternas placering i affären. I programmet kan de studerande bygga upp en butiksmiljö med olika hyllor och bord, och lär sig på det sättet beakta nödvändiga tekniker och regler. Två case-företag finns att tillgå: en idrottsaffär och en inredningsaffär. I programmet finns färdiga uppgifter och också ett facit, där den studerande kan kontrollera om den tagit i beaktande alla faktorer. Läroanstalter kan köpa programlicenser. Elokuvien maailmassa Olin työharjoittelussa Långfilm Production Oy:ssä. Långfilm tuottaa pitkiä elokuvia, dokumentteja ja muita elokuva-alaan liittyviä töitä. Olin mukana uuden pitkän elokuvan sponsoripaketin luomisessa ja myyntityössä. Sain myös seurata dokumentin tekoa ja osallistua elokuvaalan kansainväliseen markkinointitapahtumaan. Opetan muun muassa myyntiä, ja oli mielenkiintoista päästä mukaan käytännön myyntityöhön. Opin myös paljon uutta sponsoroinnista ja kansainvälisestä myynnistä. Järjestimme viime vuonna koulussamme mainosfilmiprojektin, jossa käsiteltiin yhteiskunnallisia aiheita. Siksi oli mielenkiintoista päästä seuraamaan filmituotantotiimin käytännön työtä dokumentin tuotannossa. Harjoittelujaksoni oli erittäin onnistunut, ja sain uusia virikkeitä opetustyöhöni. Annette Nyholm

17 Opettajan työelämäjakso Myrskylän kunnantoimistossa Opettajan työelämäjaksoni sai jatkoa, ja tällä kertaa työelämäyhteistyökumppani löytyi kotikunnastani, Myrskylästä. Tutustuin julkishallinnon toimistotöihin Myrskylän kunnantoimistossa. Työelämäjaksoni pituus oli kolme viikkoa, ja sen aikana ehdin perehtyä aika hyvin pienen kunnantoimiston toimintoihin. Sain seurata vierestä, kun kunnansihteeri kokosi esityslistan kokousta varten ja kuinka kanslisti muodosti kokouksen jälkeen pöytäkirjan liitteineen. Kaikki tämä tapahtui KuntaToimiston asianhallintajärjestelmä -ohjelmalla. Yhden iltapäivän vietin päiväkodinjohtajan luona. Hän esitteli minulle päivähoidossa käytössä olevaa Proconsona-ohjelmaa. Kirjanpitäjä tutustutti minut Basware-pankkiohjelmaan ja Proeconomica-kirjanpito-ohjelmaan. Itsenäisinä tehtävinäni oli erilaisten lomakkeiden päivitys. Kunnassa on meneillään kunnan internetsivujen uusiminen, joten sain tehtäväkseni antaa omia ideoita uudistustyöhön kuntalaisen näkövinkkelistä. Suunnittelin myös parin tunnin pituisen koulutuksen osalle kunnan henkilöstöä Microsoft Office 2010 Wordin ja Excelin uusista ominaisuuksista. Oman mielenkiintonsa ja lisävärinsä kunnantoimiston rutiineihin toi presidentinvaalit. Toimihan kunnantoimisto kahteen eri otteeseen ennakkoäänestyspaikkana. Toistamiseen voin vain todeta, että suosittelen kaikille opettajille sopivin väliajoin opettajan työelämäjaksoa. Merja Törmänen

18 Trip to Shanghai My trip to Shanghai China was my first to China, but fourth to Asia. I have worked in Japan and travelled to Korea on business, so Asia is not new to me but China was. I was amazed at how developed country Shanghai was and will analyse Shanghai from a number of viewpoints; namely business, culture, environment and food. Business was at the top of most people s minds I met; especially international business. I lectured International Business and International Financial Institutions at Shanghai University and found the students to be eager to learn. Many of these students wanted to go out into the business world as stockbrokers; because this was where they saw the potential for abnormal incomes. There was a worry about the export opportunities to Europe and America, but especially Europe, due to the Greek debt rescheduling situation; which became resolved while I was there. There was also a wider understanding of the other players in Europe and their problems and the potential effect this would have on Chinese business. Business and negotiation are a part of everyone s life there every day. I noticed an acute knowledge of business and profit with everyone I spoke to. I also saw an openness to discuss the political and economic problems facing China and potential solutions to these. This was very refreshing to me, because it is something that ordinary people in Russia and Africa only speak about in private and behind closed doors. I met with the de facto Finnish Chamber of Commerce in Shanghai; an unregistered organization, due to red tape. They were very progressive and active with a high level of membership and participation. It seems that there are many Finnish students contacting them, the Finnish Embassy and Finpro seeking job opportunities (both On-the-job learning type and more permanent positions) with Finnish companies, but due to budget cuts at CIMA, no one is in a position to aid them. This, in my mind, is a sorry state of affairs and should be corrected by the responsible authorities soon. Bryan Roberts

19 Verkkoratkaisuihin tutustumassa Suoritin opettajan työelämäjakson ImPro Oy:ssä. ImPro on digimedian suunnittelutoimisto, joka toimittaa avaimet käteen -periaatteella korkealaatuisia räätälöityjä verkkoratkaisuja. Työelämäjakson tavoitteena oli hankkia laajempaa tietoa tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksista ajanmukaisten oppimateriaalien kehittämisessä. Verkkopohjaisilla opetusvälineillä voidaan vastata uuden digitaalisen sukupolven muuttuvaan oppimistyyliin sekä monimuotoisen opetuksen tarpeisiin. Yritys halusi kerätä informaatiota ImProlla tuotetun virtuaalisen oppimisympäristön toimivuudesta opetus- ja oppimisvälineenä sekä tehdä kartoituksen uusien digitaalisten opetusvälineiden kehittämistarpeista ja hyödyntämismahdollisuuksista opetuksessa. Jakson aikana tutustuin ImPron tarjoamiin palveluihin ja ratkaisuihin sekä järjestin esittelytilaisuuksia kaupan alan opettajille viidellä eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Tilaisuuksissa esiteltiin ImPron kehittämää virtuaalista oppimisympäristöä ja selvitettiin opettajien mielipiteitä sen toimivuudesta. Samanaikaistesti tein kartoitusta uusien digitaalisten opetusvälineiden kehittämistarpeista. Tilaisuuksiin osallistui yli 50 alan opettajaa. Informaatiosta laadin raportin, jota voidaan hyödyntää ImPron kehityssuunnitelmissa. Kenttätutkimuksesta saatua informaatiota uusien tuotteiden tarpeista sekä potentiaalisista yhteistyökumppaneista voidaan hyödyntää tulevissa projekteissa. Itse sain mahdollisuuden tutustua muihin kaupallisen alan oppilaitoksiin ja opettajiin ja tietoa uuden tekniikan hyödyntämismahdollisuuksia opetuksessa. Verkkopohjaiset opetusympäristöt lisäävät opetuksen joustavuutta ja etäopiskelumahdollisuuksia. Verkostoitumisen avulla voidaan löytää kumppaneita yhteisiin kehittämishankkeisiin. Kokemukseni työelämäjaksolta olivat positiivisia ja innostivat uusien opetusratkaisujen kehittämiseen. Susanne Nyholm

20 OPISKELIJAT AKTIIVISINA AKTIVA ELEVER STUDENTS ACTIVE Oppilaskunta Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on informoida ja tukea opiskelijoita kouluun liittyvissä asioissa. Oppilaskunnan hallitus koostuu valituista oppilaista jokaiselta vuositasolta eri kieliryhmistä. Oppilaskunnan hallitus valitsee eri luottamustoimiin edustajansa, joka edustaa koko oppilaitoksen opiskelijoita esimerkiksi koulun johtokunnassa, työryhmissä ja toimikunnissa. Oppilaskunta järjestää esimerkiksi lukuvuoden valokuvaukset, opiskelijakortit sekä lakit päättäville luokille. Oppilaskunnan hallitus järjestää myös erilaisia kilpailuja ja tapahtumia. Syksyllä järjestettiin esimerkiksi risteily yhteistyössä muiden koulujen kanssa. Oppilaskunnan puheenjohtaja toimi Jessica Bergström. Elevkår Elevkårens styrelse har till uppgift att informera och stöda de studerande i ärenden som berör skolan och studierna. Elevkåren har genom val utsedda representanter för varje årskurs och språkgrupp. Elevkårens styrelse utser representanter för eleverna till olika förtroendeuppdrag i organ som skolans direktion, yrkesteamet och andra arbetsgrupper. Elevkårens styrelse sköter också om arrangemangen i anslutning till skolfotografering, att de studerande får studiekort och traditionsenliga merkonommössor. Styrelsen har dessutom aktivt ordnat olika slags tävlingar och evenemang. Under hösten ordnades t.ex. en kryssning i samarbete med andra läroanstalter. Som elevkårsordförande fungerade Jessica Bergström. Tutorit Jatkavat opiskelijat huolehtivat uusista opiskelijoista. Tutorit ottavat syksyllä uudet oppilaat vastaan opinto-ohjaajien kanssa. Tutorit osallistuvat myös koulun markkinointiin mm. tekemällä kouluvierailuja ja vastaanottamalla ysiluokkalaisia vierailijoita. Tutor-toiminta on ollut koko lukuvuoden aktiivista ja oppilaitoksen rekrytointi on sujunut hyvin. Tutor-joukko on iso, mutta kaikista aktiivisimpia ovat tänä vuonna olleet Shalini Tyagi, Jenni Rif, Thu Quach, Ronja Kåhre ja Heidi Tuovinen. Kiitokset heille! Tutorer Nya studerande tas om hand av äldre tutorutbildade studerande. Tutorerna tar tillsammans med studiehandledarna emot alla nya studerande. Dessutom deltar tutorerna aktivt i marknadsföringen av skolan.

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Verkoston toiminta

Verkoston toiminta Verkoston toiminta 2010-2014 KKK-UUU KKK = Kartoita, Kehitä, Kouluta UUU = Uppdatera, Utveckla, Utbilda Toiminta-alue on itäinen Uusimaa Alueen kuntien suomen- ja ruotsinkieliset opetustoimet Esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Wikipedia Recent Changes Map Valtakunnalliset museopäivät, Inari 26.5.2016 Heikki Kastemaa Mitä tein Raahessa lauantaina? Luettelo Raahen patsaista ja

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa Sami Kivelä Lehtori, kansainväliset asiat Diakonia-ammattikorkeakoulu Koordinaattoritapaaminen, CIMO 30.11.2016

Lisätiedot

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto MOOC toiveita ja pelkoja Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Messukeskus 2.12.2013 massive open online course 1980 jokaisella on pilvi taskussa 1869 2013 Aika

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas Vaihtoinfo Exchange study info 20.9.2016 Sari Vähäkangas Vaihto-opiskelu Student exchange HOPS 25-30 ECTS/lukukausi Opintosuunnitelma hyväksytetään omalla opintoneuvojalla Motivaatio vaihto-opiskeluun

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot