Näytesivut. 3.1 Taloyhtiön talouden ja toiminnan suunnittelu Taloyhtiön strategia suunnittelun perustana Mikä on taloyhtiön strategia?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut. 3.1 Taloyhtiön talouden ja toiminnan suunnittelu. 3.1.1 Taloyhtiön strategia suunnittelun perustana. 3.1.1.1 Mikä on taloyhtiön strategia?"

Transkriptio

1 ut es iv yt Nä 184 Isännöinnin käsikirja 2015

2 3 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 3.1 Taloyhtiön talouden ja toiminnan suunnittelu Taloyhtiön strategia suunnittelun perustana Mikä on taloyhtiön strategia? Ennen kuin kiinteistön tai taloyhtiön taloutta aletaan suunnitella pidemmällä tai lyhyemmällä aikavälillä, kannattaa miettiä, mitä varten taloutta oikein suunnitellaan. Toisin sanoen ensiksi on hyvä selvittää, miksi kiinteistö on olemassa ja millaista toimintaa siinä harjoitetaan, onko kiinteistössä tai toiminnassa muutostarpeita ja niin edelleen. Näin voidaan varmistua siitä, täyttävätkö kiinteistö ja sen tarjoamat asumispalvelut sekä muut palvelut käyttäjien odotukset. Suuret kiinteistönomistajatahot ovat jo pitkään määritelleet strategiset tavoitteensa, joilla ohjataan muun muassa kiinteistövarallisuuden käyttöä ja ylläpitoa sekä kiinteistösalkun rakennetta. Sittemmin myös tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä on alettu huomata, että niiden toiminnan ja johtamisen linjaamiseksi on perusteltua laatia taloyhtiön strategia, jossa määritellään yhtiön toiminta-ajatus ja osakkaiden tahto muun muassa kiinteistön ylläpidon suhteen. Pelkkä asunto-osakeyhtiölaista lähtevä yleinen toiminta-ajatus asumispalvelujen tuottamisesta tai miltei kaikissa yhtiöjärjestyksissä oleva samansisältöinen toimiala- eli tarkoituspykälä eivät siis riitä strategiaksi. Yksi taloyhtiö voi pyrkiä tuottamaan asumispalvelut mahdollisimman taloudellisesti, kun taas toisen pyrkimyksenä voi olla säilyttää mahdollisimman hyvin osakkaiden yhtiöön sijoittama pääoma. Kolmas taloyhtiö voi puolestaan panostaa mahdollisimman korkeatasoisiin asumispalveluihin. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 185

3 Hyvä hallintotapa suosituksessa esitetään, että taloyhtiöllä tulee olla kiinteistön elinkaaren ja omaisuuden hallintaan tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat, joiden varaan myös strategia voidaan laatia (ks. liite 1). Näitä ovat muun muassa kuntoarvio, kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja ja pelastussuunnitelma (ks. myös 4.1.1). Asunto-osakeyhtiön strategian laadinnan lähtökohtina ovat itse kiinteistö, kiinteistönhoito-organisaatio, ympäristö sekä kiinteistönkäyttäjät kaikkine vahvuuksineen, heikkouksineen ja resursseineen. Koska strategia tähtää tulevaisuuteen, olennaisia ovat asukkaiden tai käyttäjien odotukset sekä toisaalta ympäristön mahdollisuudet ja uhkakuvat. Asukkaiden odotuksia voidaan selvittää muun muassa tulevaisuuskyselyillä. Kiinteistön kunnon tilaa on taas hyvä selvittää esimerkiksi kuntoarviolla, mahdollisilla kuntotutkimuksilla ja energiakatselmuksella (ks ). Muodoltaan taloyhtiön strategian pitää olla tiivistettävissä muutamalle A4-arkille. Siinä on hyvä olla lyhyt kuvaus taloyhtiön historiasta (ml. korjaushistoria) yhteenveto asukaskyselyn tuloksista kuvaus kiinteistön kunnon nykytilasta hallituksen strateginen linjaus toiminta- ja kunnossapitostrategiaksi. Yhtiön tahtotilaa voidaan terävöittää myös slogan-tyyppisesti, esimerkiksi sanomalla: Asunto Oy Lintukoto asukkaiden parhaaksi rakennuksia ja palveluita ylläpitäen Taloyhtiön strategian kaksi mallia Taloyhtiön strategia on jaettavissa toiminta- ja kunnossapitostrategiaan. Toimintastrategiassa linjataan kiinteistön tai taloyhtiön tapa toimia oli sitten kyse kiinteistönhoidollisista asioista (esim. kiinteistönhoito- tai isännöintimuodon tai laatutason muutoksista) tai erilaisten palvelujen tarpeesta (esim. asukasapu). Kunnossapitostrategiassa päätetään taas kiinteistön ylläpidon linjauksista (ks ). Päävaihtoehtoja kunnossapitostrategialle on kolme: viankorjausstrategia, kuntoa ylläpitävä strategia sekä kuntoa parantava strategia. 1) Viankorjausstrategiassa lähdetään siitä, että kiinteistö ajetaan alas korjaamalla sitä vain, kun vikoja ilmenee. 2) Kuntoa ylläpitävä strategia ohjaa jo suunnitelmalliseen toimintaan; sen mukaan kiinteistössä tehdään esimerkiksi määräaikaishuollot ja vuosikorjaukset sekä tarvittavat peruskorjaukset. 186 Isännöinnin käsikirja 2015

4 3) Kuntoa kehittävässä tai parantavassa strategiassa ei tyydytä vain pitämään kiinteistöä kunnossa vaan pyritään tekemään myös perusparannuksia muun muassa lisäämällä varusteita, joita ei alun perin kiinteistössä ole ollut. Ennen kuin hallitus tekee strategiaesityksen yhtiökokoukselle, on yleensä syytä pitää osakkaille ja asukkaille vapaamuotoinen infotilaisuus, jossa muun muassa esitellään asukaskyselyn tulokset ja pyritään linjaamaan enemmistön toiminnallisia tulevaisuuden tavoitteita. Hallitus ja isännöitsijä valmistelevat strategian käsiteltäväksi yhtiökokoukseen. Strategia on syytä päivittää noin viiden vuoden välein Toimintasuunnittelu Käytön ja huollon suunnittelu Kiinteistön strategialinjaukset antavat hyvän pohjan yksityiskohtaisemmalle toimintasuunnittelulle, kuten käytön ja huollon suunnittelulle luvulla valmistuneilla taloyhtiöillä on jo kaikilla pääsuunnittelijan tai muun asiantuntijan laatima huoltokirja (käyttö- ja huoltosuunnitelma; ks ), joka antaa kiinteistönhoitajalle varsin yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka kiinteistöä on suunniteltu hoidettavan. Huoltokirjasta ilmenevät muun muassa laitteiden ohjeelliset toiminta-arvot, huoltokalenteri ja käyttöpäiväkirja. Huoltokirjaan sisältyy myös kunnossapitoosio, johon voidaan kirjata tehdyt korjaukset, käytetyt materiaalit, tekijät ja niin edelleen. Nykyään huoltokirja on yleensä sähköisessä muodossa, ja sitä voidaan ylläpitää jatkuvasti. Huoltokirjaa on päivitettävä, jos kiinteistön käytössä ja ylläpidossa tapahtuu muutoksia kiinteistössä siirrytään esimerkiksi talonmiesjärjestelmästä kiinteistöpalvelujen käyttäjäksi ja samassa yhteydessä automatisoidaan valvonta- ja vartiointijärjestelmiä kiinteistössä siirrytään tuntitasoiseen kulutusseurantaan. Kiinteistöjen teknistyessä käyttöä ja huoltoa on suunniteltava niin, että tarvittavat vikahälytykset ohjautuvat oikeille tahoille. Huoltokirjaan tehtävien ohjemuutosten ohella tarvetta on yleensä myös kiinteistöpalvelusopimusten tarkentamiseen. Hyvä hallintotapa suositus suosittaa, että kaikissa taloyhtiöissä olisi huoltokirja (ks. liite 1). Huoltokirjan ohella taloyhtiön toimintaa ohjaavat jotkin lakisääteiset asiakirjat, kuten energiatodistus ja pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 187

5 Kunnossapidon suunnittelu Kiinteistön kunnossapidon suunnitelmallisuuteen on kiinnitetty viime vuosina entistä enemmän huomiota. Tämä näkyy muun muassa nykyisen asunto-osakeyhtiölain kunnossapitoa koskevissa pykälissä. Lain mukaan taloyhtiön hallituksen on esitettävä vuosittain yhtiökokouksessa paitsi kirjallinen kunnossapitotarveselvitys yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden ajalle myös kirjallinen selvitys yhtiössä tehdyistä huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden ajankohdista (ks ). Laatiakseen kunnossapitotarveselvityksen hallituksen on yleensä tukeuduttava ulkopuoliseen asiantuntemukseen, kuten kuntoarvion tekijän raporttiin (ks ). Kunnossapitotarveselvitykselle ei ole määritelty laissa mitään määrämuotoa. Kiinteistöliitto on tehnyt yksinkertaisen kaksisivuisen lomakepohjan, johon hallitus voi laatia selvityksensä (ks. liite 11). Lomakkeen alussa on tilaa asiakirjoille ja dokumenteille, joihin hallitus perustaa näkemyksensä. Toisella sivulla on 13 päärakennusosaa ja laitejärjestelmää, joiden kunnossapitotarpeeseen hallitus ottaa kantaa. Lisäksi täytettävän lomakkeen lopussa on tilaa täydentäville kannanotoille tai näkemyksille esimerkiksi toimenpiteiden toteuttamisajankohdista tai priorisoinnista. Hallituksen kunnossapitotarveselvitys ei automaattisesti johda varsinaisen korjaushankkeen käynnistämiseen, vaan korjaushankkeista tehdään erikseen päätökset yhtiökokouksessa (ks. 4.10). Velvoitteet vuosittaisiin kunnossapitotarveselvityksiin ja selvityksiin tehdyistä huomattavista kunnossapitotöistä edistävät kuitenkin sitä, että yhtiökokoukset sitoutuvat entistä enemmän yksityiskohtaisempiin pitkän aikavälin korjausohjelmiin, joissa eri toimenpiteet on ajoitettu eri tavoin ja jossa on myös arvioitu toimenpiteiden kustannuksia Taloussuunnittelu Suunnittelemalla yksittäisen kiinteistön tai taloyhtiön taloutta pystytään toteuttamaan sen toiminta-ajatusta, varmistamaan toiminta-ajatuksen jatkuvuus, huolehtimaan varojen riittävyydestä ja rahavirtojen oikea-aikaisuudesta sekä selvittämään tarvittavan rahoituksen lähteet. Taloussuunnittelun aikajänteinä on yleensä pidetty pitkää tähtäintä (PTS; 3 10 vuotta), keskipitkää tähtäintä (KTS; 1 3 vuotta) ja lyhyttä tähtäintä (LTS; yksi vuosi). Taloussuunnittelu on jatkuvaa toimintaa: suunnittelua, suunnitelmien toteutusta sekä suunnitelmien toteutumisen seurantaa. Jos suunnitelmat eivät ole toteutuneet, se on otettava huomioon päivitettäessä KTS:aa ja PTS:aa. 188 Isännöinnin käsikirja 2015

6 Maksuvalmiussuunnittelu Lyhyen ajan maksuvalmiussuunnittelulla huolehditaan talousarviovuoden rahavirtojen yhteensovittamisesta. Taloyhtiöissä vastiketuotot ja vuokrat sekä käyttökorvaukset kertyvät varsin tasaisesti. Sen sijaan kuluiksi kirjattavat menot aiheuttavat muutamia piikkejä. Likviditeettiä syövät esimerkiksi syksyllä kerättävät kiinteistöverot (ks. 3.5), kiinteistövakuutusmaksut ja pari kertaa vuodessa pienyhtiöissä tapahtuvat lämmitysöljyostot. Jotta maksuongelmia ei aiheutuisi, taloyhtiöillä kannattaa olla noin kuukauden tuottoja vastaava puskuri jatkuvasti käytössään. Osakkaiden kannalta tämä on mielekkäämpää kuin turvautuminen toistuvasti luotolliseen shekkitiliin, josta aiheutuu korkokuluja. Ellei puskurirahastoon ole taloyhtiössä halukkuutta, on kiinteistövakuutusmaksuja ja myös muita maksuja mahdollista jakaa useampaan erään. Maksuvarapuskurista huolimatta esimerkiksi ennätyskylmä tai -luminen talvi saattaa yllättää taloyhtiön, jolloin sen on turvauduttava lyhytaikaiseen hoitolainaan, luotolliseen shekkitiliin tai ylimääräisen vastikkeen perimiseen, sikäli kun hallitukselle on annettu siihen valtuudet. Pitkävaikutteiset investointi- ynnä muut menot pitää tietysti huomioida maksuvalmiusbudjetissa. Niistä ei kuitenkaan yleensä koidu ongelmia, sillä niitä vastaava lainarahoitus on suunniteltu erikseen Pitkän tähtäimen talous- ja rahoitussuunnittelu Pitkän tähtäimen talous- ja rahoitussuunnittelussa on eduksi, jos taloyhtiön strategiassa on linjattu, miten osakkaat haluavat pitkäkestoisia investointeja (esim. korjaushanke) rahoittaa. Strategiassa tulisi selvittää ollaanko valmiita varautumaan kunnossapitotarveselvityksessä tai korjausohjelmassa esitettyjen tarpeiden rahoittamiseen ennakkorahastoinnilla tai kartuttamalla asuintalovarausta onko pääperiaatteena se, ettei varauduta lainkaan vaan tukeudutaan aina joko osakkaiden osakassuorituksiin tai yhtiön ottamaan lainaan onko mahdollista, että yhtiöllä olevaa varallisuutta (huoneistoja, varastoja tai käyttämätöntä rakennusoikeutta) käytetään korjaushankkeiden rahoituksessa onko esimerkiksi varastotila mahdollista muuttaa myytäväksi huoneistoksi tai voidaanko tontti myydä ja vuokrata takaisin. Olivatpa osakkaiden investointihalut mitkä tahansa, kaikissa vaihtoehdoissa lisärahoitusta voidaan hakea esimerkiksi korjaus- ja energia-avustuksista, sikäli kun niitä on saatavissa. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 189

7 Harkittaessa yhtiön nimiin otettavan lainarahoituksen suuruutta, on varmistettava myös vakuuksien riittävyys (ks ). Tarkasteltaessa taloyhtiön pitkän ajan kunnossapitotarpeita ja rahoitusmahdollisuuksia on otettava huomioon korjaushankkeiden oikeanlainen ajoitus ja jaksotus. Hankkeet tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa osakkaiden kannalta optimaalisesti eli niin, että maksurasitus on pitkällä ajalla mahdollisimman tasainen eikä milloinkaan kohtuuton. Lainaehdot kannattaa määritellä sellaisiksi, ettei yhtiön lainan hoitamisesta johtuva pääomavastike muodostu vuosikausiksi moninkertaiseksi normaalina pidettävään hoitovastiketasoon nähden. Pitkän aikavälin rahoitussuunnittelussa on muistettava huomioida myös verotus (ks. 3.5). Jos kiinteistössä on arvonlisäverollisessa käytössä olevaa tilaa, kannattaa sen osalta yleensä hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi (ks. 3.6). 3.2 Talousarvio Talousarvion perusteet Asunto ja kiinteistöyhtiön isännöitsijän ja hallituksen tehtäviin kuuluu laatia talousarvioesitys (budjetti) yhtiökokoukselle. Talousarviossa ilmaistaan euromääräisesti, mitä yhtiössä tehdään tulevan tilikauden aikana. Se on siis ikään kuin toimintasuunnitelma tilikaudelle. Talousarvion tärkeydestä kertoo se, että toimintakertomuksessa on tilikausittain annettava selvitys talousarvion toteutumisesta. Talousarviossa määritetään tavallisesti yhtiön arvioidut tulot ja menot, ja näin ollen myös hoitovastike, pääomavastike ja muut osakkailta yhtiöjärjestyksen mukaan perittävät maksut. Talousarvion laadinta sekä vastikkeiden määritys ja perintä perustuvat yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiin. Yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä on yksilöity huoneistot pinta-aloittain ja osakelukumäärittäin. Vastikepykälässä taas on määritelty, käytetäänkö vastikeperusteena pinta-aloja vai osakelukumääriä vai molempia. Vastikeperusteena voi olla myös esimerkiksi jyvitetty pinta-ala siten, että yhtiön liikehuoneistojen vastuu yhtiön kulujen kattamisesta on suurempi kuin vastaavan suuruisen asuinhuoneiston. Vastikkeet jakautuvat monesti hoito- ja pääomavastikkeisiin (ks ). Näistä hoitovastike määritellään usein perittäväksi huoneiston pinta-alan mukaan, mutta pääomavastike saatetaan taas periä osakelukumäärän mukaan. Jos yhtiöjärjestyksessä määrätään pääomavastikkeesta ja jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, pääomavastikkeella katetaan asunto-osakeyhtiölain (ks. lain 3 luvin 3 ) mukaan vain pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen han- 190 Isännöinnin käsikirja 2015

8 kinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Esimerkiksi hoitokuluja ei voida siten kattaa pääomavastikkeella. Talousarvion vahvistaminen ja sen pohjalta vahvistettavien yhtiövastikkeiden määrääminen kuuluvat normaalisti yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle Talousarvion tavoitteet ja muoto Talousarvion tavoitteet Talousarvio on euromääräisesti ilmaistu toimintasuunnitelma, sillä toimintasuunnitelman arvot muutetaan talousarviossa euromääräiseen muotoon. Lisäksi talousarviossa esiintyy tavallisesti suureina erilaisia yksikkömääriä, kuten kwh/ Rm 3 /a energiankulutuksesta. Kiinteistöyhtiöissä talousarvion tavoitteenasettelu voi kohdistua esimerkiksi vastikkeen määrittämiseen tai asumisen laatutason lisäämiseen. Tilikausittain laadittavan talousarvion tulee lisäksi nivoutua muuhun taloussuunnitteluun siten, että tavoitteet ovat myös pidemmän aikavälin taloussuunnittelun mukaiset (ks. 3.1). Paperille kirjoitetut luvut eivät myöskään saa olla irrallaan yhtiön käytännön tason toimista. Talousarvio käsittää tavallisimmin seuraavaksi tilikaudeksi laaditun arvion yhtiön tuloista ja menoista. Talousarvio voidaan tehdä rutiininomaisesti asettamalla lähtökohdaksi edellisen tilikauden tilinpäätöksen pohjalta yrityksen tulot ja menot ja arvioimalla tämän jälkeen kustannuskehitys. Tällainen talousarvio ilmaisee kuitenkin vain sen, mitä seuraavan tilikauden aikana tapahtuu, jos kustannuskehitys on tasainen. Talousarvion painopiste on siten ennemminkin vanhan tiedon muokkaamisessa tulevaisuuteen kuin pyrkimyksessä vaikuttaa taloyhtiön kehitykseen. Jos taloyhtiöön on esimerkiksi tulossa suurempia korjaushankkeita, niiden kustannukset on laskettava tarkemmin ja huomioitava myös talousarviossa. Jos yhtiölle on laadittu pitkän tai keskipitkän tähtäimen toimintasuunnitelma (ks. 3.1), yhden tilikauden käsittävä talousarvio on luonnollinen osa kyseistä suunnitelmaa. Myös muun muassa korjaustoimenpiteiden suunnittelu on helpompaa ja selkeämpää, jos talousarvio otetaan osaksi laajempaa kokonaisuutta. Talousarvioon tulisi sisällyttää myös tavoitteellista toimintaa. Siihen voidaan esimerkiksi kirjata, että taloyhtiön toimintaan pyritään vaikuttamaan sekä yhtiön tuottoihin ja kustannuksiin aktiivisesti puuttumaan. Esimerkiksi vastikkeiden määrittelyssä voidaan tarvittaessa varautua tuleviin korjauksiin rahoitusylijäämää kerryttämällä. Hallituksen ja isännöitsijän on talousarviota käsitellessään harkittava eri vaihtoehtoja sekä punnittava eri osatekijöiden vaikutusta asumiskustannuksiin ja toi- ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 191

9 saalta asumisviihtyvyyteen. Talousarvion laatijan on tunnettava vastuunsa yhtiön talouden pitkän tähtäimen järkevästä suunnittelusta, eikä pelkästään pyrittävä kustannusten minimointiin kyseisenä talousarviokautena. Huono päätös voi kostautua kohonneina korjaus- tai muina kustannuksina pitemmällä aikavälillä Talousarvion muoto Talousarvion muodosta ja esitystavasta ei ole tarkempia määräyksiä, vaan talousarvion laatija voi esittää talousarvion haluamassaan muodossa. Esitystavassa on kuitenkin suositeltavaa noudattaa kiinteistön tuloslaskelmakaavan järjestystä ja täydentää kaavan tietoja tarvittaessa yksityiskohtaisemmiksi. Tätä järjestystä kannattaa noudattaa siksi, että tilinpäätöksen tuloslaskelma joudutaan esittämään kirjanpitoasetuksessa määritellyssä muodossa ja talousarvion lukujen on oltava verrattavissa tuloslaskelman toteutuneisiin lukuihin. Yhden tilikauden kattava talousarvio on yleensä käytännössä tuloslaskelman muotoon laadittu arvio seuraavan tilikauden tuloslaskelmasta. Talousarviota kannattaa täydentää talousarvioperusteilla, joissa kerrotaan yksityiskohtaiset laskentamenettelyt sekä ne määrälliset tavoitteet, jotka kunkin kuluerän osalta on asetettu. Talousarvioperusteita laadittaessa voidaan käyttää myös apulomakkeita, joista tavallisimmat ovat esimerkiksi kulutusmääräbudjetti, korjausbudjetti ja pääomakulubudjetti. Talousarvio jaetaan tavallisesti kaikille osakkaille. Osakkaille jaettava talousarviolomake on syytä tehdä riittävän informoivaksi, mutta kuitenkin yksiselitteiseksi ja riittävän suppeaksi. Osakkaille jaettavan talousarvion informatiivisuutta voidaan lisätä täydentävillä kirjallisilla selvityksillä (esim. selvitys tulevan korjaushankkeen kulusta). Materiaalissa on tuottojen osalta suositeltavaa esittää tarkemmin ainakin vastikkeiden muodostuminen ja yhtiövastikkeen jakautuminen eri vastikkeiden kesken. Samoin kiinteistön hoitokulujen arvioitu määrä on hyvä esittää tarkemmin, erityisesti korjauskulujen osalta. Korjauskulujen budjetointi määrittää nimittäin myös hallituksen ja isännöitsijän toimivallan rajoja. Täydentäviä talousarvioperusteita ja mahdollisia apulomakkeita ei välttämättä tarvitse jakaa osakkaille, vaan ne palvelevat lähinnä talousarvion laatijaa. Myöskään niin sanottua pitkän tuloslaskelman muotoon laadittua talousarviota ei ole aina tarkoituksenmukaista jakaa osakkaille. Itse talousarvion laadinnassa se on kuitenkin tarpeellinen. Osakkaille jaettavaan talousarvioon on hyvä merkitä vertailulukuja edelliseltä tilikaudelta. Mikäli vertailulukuja ei anneta osakkaille, talousarvion informaatioarvo saattaa jäädä liian vähäiseksi. Talousarvion rinnalla tulisi esittää vertailutietoina vähintään edellisen tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma ja tarvittaessa lainanlyhennysmenot ja aktivoinnit. 192 Isännöinnin käsikirja 2015

10 Talousarviossa vastikkeet ja niillä katettavat menot esitetään erikseen, jaettuna esimerkiksi hoitovastikkeisiin ja pääomavastikkeisiin. Jokaisen pääomavastikkeen osalta laaditaan oma erillinen laskelmansa. Asunto-osakeyhtiön talousarvio voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: TALOUSARVIO VUODELLE 2014 KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet m 2 x 2 kk x 4, m 2 x 10 kk x 4, Vuokrat Talonmiehen asunto 20 m 2 x 12 kk x 12, Kellarivarasto 100 m 2 x 12 kk x Autopaikat 6 x 12 kk x Käyttökorvaukset Lämminvesimaksu 65 x 12 kk x Saunamaksut Pesutupamaksut 800 TUOTOT YHTEENSÄ KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Sosiaalikulut Hallinto Isännöinti Isännöinnin kokouspalkkiot 800 Tilintarkastus 600 Muut hallintokulut Käyttö- ja huolto Kiinteistön huoltosopimus Muut huoltopalvelut Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Perusmaksut Kulutus 833 MWh x Vesi ja jätevesi Perusmaksut 700 Kulutus m 3 x ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 193

11 Sähkö ja kaasu kwh x 0, Jätehuolto 900 Vahinkovakuutukset 800 Kiinteistövero Vuokrat 200 Korjaukset Hissi Vesi ja viemäri Sisäkorjaus ja maalaus Lämmönsiirrin Pihamaa ja katu 200 Muut hoitokulut Hoitolainojen lyhennykset Hoitolainan korot 890 HOITOKULUT YHTEENSÄ Tilikauden hoitojäämä Edellisen tilikauden hoitojäämä Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä hoitojäämä RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitusvastikkeet m 2 x 2 kk x 1, m 2 x 10 kk x 1, Rahoituskulut Lyhennykset Korot Tilikauden rahoitusvastikejäämä 240 Edellisen tilikauden rahoitusvastikejäämä 240 Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä rahoitusvastikejäämä Isännöinnin käsikirja 2015

12 3.2.3 Talousarvion laatiminen Perusperiaatteet talousarvion laadinnassa Kiinteistön talousarvion laatiminen voidaan aloittaa harkitsemalla kunkin kuluerän suuruutta ja tarpeellisuutta. Apuna voidaan käyttää edellisen tilikauden toteutuneita lukuja. Talousarvion laatiminen ei kuitenkaan saisi olla vain toteutuneiden lukujen mekaanista päivittämistä indeksikorotuksella. Talousarviota laadittaessa voidaan esimerkiksi lähteä liikkeelle nollabudjetoinnin periaatteella. Tällöin mikään kuluerä ei ole itsestäänselvyys, vaan kunkin erän osalta selvitetään yksityiskohtaisesti perusteet siihen käytettävälle rahamäärälle. Myös jokaisen kuluerän välttämättömyys ja riippuvuus toisesta kustannuksesta tulee tarvittaessa selvittää. Tarvittaessa talousarviota täydentää ja tukee sen pohjalta laadittu rahoitusbudjetti. Rahoitusbudjetilla seurataan kassasta maksuja ja maksuja kassaan. Sen tarkoitus on seurata, riittävätkö taloyhtiön rahat. Rahoitusbudjetin laatiminen voi olla tärkeää esimerkiksi silloin, kun yhtiön vastikekertymä on tasainen eri kuukausina, mutta erityisesti silloin, kun pääomamenojen maksu tapahtuu harvoin. Tilikausitasolla tasapainossa oleva talousarvio saattaa kerryttää tuloja yhtiölle liian hitaasti esimerkiksi alkuvuodesta maksettavia lainanlyhennyksiä ajatellen. Tarkalla rahoitusbudjetilla voidaan tasata sisään tulevat ja ulos lähtevät rahavirrat siten, ettei vaaranneta yhtiön maksuvalmiutta. Jos tilikauden aikana tapahtuu suuria kustannusten ylityksiä tai alituksia, joilla on olennainen vaikutus yhtiövastikkeen suuruuteen, on hallitus velvollinen tarkistamaan hyväksyttyä talousarvioesitystään ja hyväksyttämään muutokset tarvittaessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa Kiinteistön hoitokulujen määrittäminen Henkilöstömenot Tuloslaskelmakaavan mukaisesti hoitokuluista ensimmäisenä eränä ovat palkat ja palkkiot. Palkkoihin ja palkkioihin budjetoidaan kaikki palkat ja palkkiot sekä näihin liittyvät sosiaaliturvamaksut, työeläkemaksut ja palkkaan perustuvat muut lakisääteiset maksut. Henkilöstömenoihin budjetoidaan puolestaan esimerkiksi hallituksen kokouspalkkiot sekä palkatun henkilökunnan palkat. Mikäli kiinteistöä hoidetaan omalla henkilökunnalla, merkitään tähän kohtaan isännöitsijän palkkio, talonmiehen tai kiinteistönhoitajan palkat ja siivoojien palkat sekä sijaisten ja lomittajien palkat. Laskentaperusteessa voidaan esittää erikseen kunkin vakituisen henkilön palkka, kyseisten henkilöiden lomittajien palkat sekä erikseen hallituksen palkkiot. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 195

13 Esimerkki Hallitus 4 kokousta x 5 jäsentä x Pihasuunnitelman laatimispalkkio 500 Toiminnantarkastajan palkkio Sosiaalikulut edellisistä 150 Hallinto Hallintokuluissa budjetoidaan esimerkiksi maksut, jotka suoritetaan ulkopuoliselle isännöintiyritykselle, tilintarkastustoimistolle tai lakimiehelle. Näitä kuluja ovat myös muut mahdolliset hallinnon asiantuntijapalkkiot. Tuloslaskelmaerässä voidaan esittää myös esimerkiksi toimistokulut. Esimerkki Isännöintiyrityksen palkkioon arviolta 3 prosentin vuotuinen korotus % Tilintarkastustoimiston palkkio 800 Asiantuntijan palkkiot (LVI-suunnitelma) Posti- ja toimistokulut 450 Käyttö ja huolto Käytön ja huollon kuluissa arvioidaan muun muassa kiinteistönhoitoyritykselle suoritettavat maksut käytön ja huollon palveluista sekä sähkö-, puhelin-, antenni-, kaapelitelevisio- ja satelliittiantennijärjestelmien ynnä muiden sekä hissin huolto- ja ylläpitomaksut. Tässä kohdassa voidaan esittää myös esimerkiksi lamppu-, nimikyltti-, avain- ja lukkokulut. Suuremmat korjauskulut, esimerkiksi koko talon lukituksen uusimisen osalta, budjetoidaan korjauskuluihin. Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoitokulut aiheutuvat pääasiassa taloyhtiön pihan hoidosta ja ylläpidosta. Näitä kuluja ovat esimerkiksi nurmikon- ja pensaidenhoitokulut sekä lumenajo- ja hiekoituskulut. Siivous Siivouskuluihin budjetoidaan siivouksen henkilöstökuluja lukuun ottamatta kaikki varsinaiset siivouskulut. Siivouskuluja koituu esimerkiksi mattojen vaihdosta ja pesusta, siivousaineista, väline- ja laitehankinnoista sekä maksuista siivouspalveluyrityksille. 196 Isännöinnin käsikirja 2015

14 Lämmitys Lämmityksen kulut koostuvat esimerkiksi kaukolämmöstä, muista polttoaineista ja lämmityssähköstä. Lämmityskuluiksi kirjataan sekä perus- että kulutusmaksut. Lämmityskulujen euromääräisen luvun lisäksi talousarvioon on syytä sisällyttää myös arvioituja energiankulutuksia kuvaava luku (MWh). Jos talossa on suoritettu lämmönsäästöön tähtääviä toimenpiteitä, esimerkiksi vaihdettu termostaattiventtiilit tai asennettu lämpölasit, voidaan toimenpiteiden vaikutus arvioida myös talousarviossa. Esimerkki Lämmitys Perusmaksut Arvioitu kulutus 833 MWh x Vesi ja jätevesi Vesi- ja jätevesikuluissa arvioidaan vesilaitoksen laskuttamat vesimaksut kulutetusta vedestä ja veden perusmaksut sekä käyttö- että jäteveden osalta. Tässäkin kohdassa arvioitu kulutus voidaan esittää sekä euromääräisenä että kuutiometreinä. Sähkö ja kaasu Sähkön kulutus arvioidaan kilowattitunteina sekä euromääräisesti. Sähkö- ja kaasukulut koostuvat esimerkiksi perus- ja kulutusmaksuista. Jätehuolto Jätehuoltokuluissa arvioidaan jätteiden (esim. seka-, bio- ja paperijäte) kuljetusmaksut. Kohdassa esitetään myös jäteastioiden ja -puristimien ynnä muiden sellaisten hankinta- ja ylläpitokulut, huollot ja pienemmät korjaukset. Vahinkovakuutukset Vahinkovakuutuksia ovat esimerkiksi kiinteistön täysarvovakuutus sekä talkoovakuutus (ks. 2.2). Jos yhtiö saa vakuutuskorvausta vahingon johdosta, saatu korvaus kirjataan kirjanpidossa yleensä vähentämään vahingosta aiheutuneita kuluja (esim. korjauskulut). Näin on luontevaa menetellä myös talousarviota laadittaessa. Vuokrat Vuokriin budjetoidaan muun muassa yhtiön maksamat tontti- ja autopaikkavuokrat sekä erillisen autopaikkayhtiön veloittamat vastikkeet. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 197

15 Kiinteistövero Kiinteistöveroihin budjetoidaan tilikaudelle suoriteperusteisesti kuuluva kiinteistövero. Korjaukset Erittelemällä korjauskulut talousarviossa voidaan välttyä monilta turhilta kysymyksiltä ja lisäselvityksiltä. Korjauskulut voidaan eritellä esimerkiksi seuraavasti: pihamaa ja katutyöt ulkokorjaus ja maalaus kattokorjaukset sisäkorjaus ja -maalaus yhtiölle kuuluvat korjaukset osakashallinnassa olevissa tiloissa lämpö, vesi ja viemärityöt sähkökorjaukset antennikorjaukset hissikorjaukset korjaussuunnittelu ja valvonta erilliset urakat lisätyöt muut korjaukset. Korjauskulujen sisältöä voidaan selventää talousarviossa myös sanallisesti, esimerkiksi erittelemällä hankkeen rahoitusta. Muut hoitokulut Muissa hoitokuluissa esitetään muut kiinteistön hoidosta aiheutuneet kulut, joita ei voida luontevasti budjetoida hoitokulujen muissa kohdissa. Muut hoitokulut voidaan eritellä kulujen luonteen mukaisesti myös alaryhmiin. Näidenkin kulujen ryhmittelylle antaa hyvän perustan hyvin suunniteltu tililuettelo. Oman käytön arvonlisävero Kiinteistön omistajan on arvonlisäverolaissa säädetyissä tilanteissa suoritettava kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäveroa tietyistä omalla henkilökunnalla teetetyistä kiinteistöön kohdistuvista työsuorituksista, jos kiinteistö ei ole arvonlisäverovähennykseen oikeuttavassa käytössä (ks. 3.6). Veroa voidaan joutua suorittamaan esimerkiksi palkatun talonmiehen ja siivoojaan henkilöstökulujen takia. 198 Isännöinnin käsikirja 2015

16 Poistot Käyttöomaisuuden poistoja ei ole yleensä syytä sisällyttää talousarviolaskelmaan. Poistot ovat asunto osakeyhtiössä enemmänkin tilinpäätöstekninen erä, jolla säädellään yhtiön verotettavaa tuloa. Talousarvion loppuosassa voidaan antaa lisätietoa poistojen käytöstä talousarviokauden aikana, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi. Rahoitukselliset yli- tai alijäämät Toteutuneiden hoitotuottojen ja niillä katettavien kulujen erotus on laskettava vuosittain. Käytännössä erotus lasketaan laatimalla kustakin vastikkeesta erillinen vastikerahoituslaskelma, joka esitetään tilikausittain toimintakertomuksen yhteydessä. Laskelmassa esitetään kunkin vastikkeen ja sen ryhmään kuuluvat muut tulot sekä ne menot, jotka kyseisellä vastikkeella tulee kattaa. Laskelman laatimisella varmistetaan se, että kullakin vastikkeella ja siihen liittyvillä muilla tuloilla katetaan vain niitä menoja, joihin vastiketta voidaan käyttää. Laskelmien osoittama kumulatiivinen yli- tai alijäämä tulee huomioida tulevien vastikkeiden suuruutta määrittäessä. Ylijäämä voidaan huomioida joko tuottona tai kulujen vähennyksenä. Kertynyt ylijäämä voi siten mahdollistaa vastiketason alentamisen, mutta se voidaan myös jättää käytettäväksi tulevia remontteja varten. Kertynyt alijäämä tulee huomioida kulujen luonteisena ja huomioidaan lähtökohtaisesti vastiketasoa korottavana eränä Kiinteistön hoitotuottojen määrittäminen Sen jälkeen kun kaikki hoitomenoiksi luettavat kustannukset on kirjattu talousarvioon, siirrytään arvioimaan kiinteistön hoitotuottoja sekä määrittämään tarvittavan hoitovastikkeen suuruutta. Ensiksi arvioidaan muut tuotot kuin hoitovastiketuotot. Näitä ovat muun muassa käyttökorvaukset, vuokrat, mainostilatulot ja muut vastaavat tulot. Vuokrat Mikäli vuokrakohteita on vähän, vuokrat tulee eritellä laskelmassa yksityiskohtaisesti. Jos vuokrakohteita on runsaasti, erittely voidaan tehdä erillisellä liitelomakkeella. Esimerkki Vuokrat Talonmiehen asunto 20 m 2 x 12 kk x 12, Kellarivarasto 100 m 2 x 12 kk x Autopaikat 6 x 12 kk x ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 199

17 Käyttökorvaukset Erilaiset käyttökorvaukset, kuten lämminvesi, vesi, jätevesi, sauna ja pesutupamaksut, on myös syytä esittää yksityiskohtaisesti talousarvioissa. Jos lämminvesimaksut sekä vesi ja jätevesimaksut peritään erikseen, on näiden maksuperusteiden hyvä näkyä talousarvioissa. Käyttökorvaukset voidaan myös eritellä yksityiskohtaisesti liitelomakkeella. Esimerkki Käyttökorvaukset Lämminvesimaksu 65 hlö x 12 kk x Saunamaksut Pesutupamaksut Hoitovastikkeet Hoitovastikkeiden suuruus määritetään arvioitujen hoitokulujen, muiden hoitotuottojen sekä yli- tai alijäämän erotuksena. Kesken vuotta tapahtuvan vastikkeen korotuksen tulisi näkyä laskelmasta. Laskelman vastikeperusteiden tulee olla yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisia. Vastikkeet määritetään yleisimmin neliömetrien tai osakkeiden mukaan. Vastikkeet ja niiden korotus voidaan esittää esimerkiksi seuraavasti: Esimerkki Hoitovastikkeet m 2 x 2 kk x 4, m 2 x 10 kk x 4, Rahoitustuottojen ja -kulujen määrittäminen Yhtiö perii usein erillistä pääomavastiketta, jolla katetaan yhtiön pitkäaikaisen lainan korot, lyhennykset ja muut rahoituskulut. Osakkaiden yhdenvertaisuuden periaate edellyttää, että rahoituskuluja seurataan riittävän tarkasti, esimerkiksi vuosittain laadittavan vastikerahoitus- ja lainaosuuslaskelmien avulla. Pääomavastikkeet määritetään laskemalla yhtiön lainaehtojen mukaisesti syntyvät korkokulut sekä lainojen lyhennyksiin tarvittavat menot. Lainojen hoitokulut on syytä määritellä mahdollisimman tarkasti siten, että lainojen korot lasketaan sekä todelliselle lainapääomalle että todelliselle korkoajalle. Jos talousarviovuonna lainoja lyhennetään kaksi kertaa, huomioidaan molemmat lainapääoman vähentymiset koron määrässä. Lainojen lyhennyksissä otetaan huomioon vain lainaehtojen mukaiset lyhennykset. Ylimääräisiä huoneistokohtaisia lainanlyhennyksiä (osakassuoritukset) ei talousarviossa huomioida. 200 Isännöinnin käsikirja 2015

18 Rahoitusmenojen osalta tulee huomioida myös jako hoitovastikkeella ja pääomavastikkeilla katettavien lainojen lyhennysten ja korkojen kesken. Hoitolainojen lyhennykset ja korot katetaan hoitovastikkeella. Pääomamenoja laskettaessa otetaan huomioon myös edelliseltä vuodelta siirtynyt lainaan liittyvän pääomavastikkeen yli-/alijäämä kunkin pääomavastikkeen osalta erikseen. HISSILAINA Rahoitusvastikkeet Pääomavastike 1 (hissilaina) 3 kk x m 2 x 2,00 / m kk x m 2 x 2,10 / m Lainojen lyhennykset Korkokulut x 4,30 % x 3 kk x 4,30 % x 6 kk x 4,30 % x 3 kk Lainan ylijäämä ( ) / alijäämä (+) ed. kaudelta Lainan ylijäämä ( ) / alijäämä (+) Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Tässä luvussa tarkastellaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kirjanpidon laatimista sekä kirjanpitoon liittyviä peruskäsitteitä. Luvussa käydään läpi myös tilinpäätöksen laatimista koskevia säännöksiä sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöä. Lisäksi luvun lopussa on esitys lainaosuuslaskennasta. Tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta käsitellään luvussa Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöön vaikuttavat kirjanpitolain lisäksi osakeyhtiölaki (624/2006) sekä asuntoosakeyhtiölaki (1599/2009). Osakeyhtiölaissa ja asunto-osakeyhtiölaissa ei oteta kantaa itse kirjanpidon laatimiseen vaan lähinnä tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitettäviin tietoihin. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 201

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätösmalli

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätösmalli Juho Paavola Asunto-osakeyhtiön tilinpäätösmalli Tiliextra Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö UUSI ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YH LÄNSI OY:SSÄ Työn ohjaaja: Työn teettäjä: DI Petri Murtomaa YH Länsi Oy,

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI Mitä taloyhtiöstä kannattaa huomioida asuntoa ostaessa? Voit tehdä uuden kodin ostopäätöksen turvallisemmalla mielellä kun olet kartoittanut keskeiset asiat myös taloyhtiön

Lisätiedot

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Helsinki 19.3.2011 Mauri Marttila Kiinteistöliiton tutkimusjohtaja Suomen Kiinteistöliitto ry Esityksen pääsisältö Taloyhtiön talouskäsitteistä

Lisätiedot

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut Koska vastikelaskelmat kuvaavat nimenomaisesti taloyhtiön rahoituksellista tilannetta, ne antavat taloyhtiön tilikauden aikaisesta rahan käytöstä ja rahan lähteistä huomattavasti havainnollisemman kuvan

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM 1 Asiakirjojen säilytys Vähintään 10 vuotta (tilikauden päättymisestä lukien): Päiväpääkirja tililuetteloineen

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

1/2007 7. vuosikerta. Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12. Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s.

1/2007 7. vuosikerta. Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12. Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s. 1/2007 7. vuosikerta Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12 Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s. 4 2 PÄÄKIRJOITUS 7. vuosikerta Numero 1/2007 JULKAISIJA

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS -

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS - YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Hilkka Ojala TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS - INSTITUTIONAALISEN TEORIAN SOVELTAMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖÖN Pro gradu tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset 1 2006 6. vuosikerta Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 100 vuotta sivut 4-6 Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset sivut 10-11 2 PÄÄKIRJOITUS Yhdistys 100- vuotias 6. vuosikerta Numero 01/2006 mitä jatkossa?

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI

TALOYHTIÖIDEN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2013 Maria Koskinen TALOYHTIÖIDEN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI Case Maininki Kiinteistöpalvelut Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen

BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen BDO Observer Pääkirjoitus 1-2009 Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen 2 Kilan yleisohje; Tulon kirjaaminen tuotoksi valmiusasteen perusteella Uusi verotilimenettely 1.1.2010 alkaen 11 Tuotannollisten investointien

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti 1/2009 Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Kiinteistö- ja rakennusalan osuus energian loppukäytöstä

Lisätiedot

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2009 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2009 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2009 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto... 1 Valvonnassa käytettävistä sanktioista... 1 Ratkaisuselostukset... 3 Vuoden 2009 ratkaisut...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot