Näytesivut. 3.1 Taloyhtiön talouden ja toiminnan suunnittelu Taloyhtiön strategia suunnittelun perustana Mikä on taloyhtiön strategia?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut. 3.1 Taloyhtiön talouden ja toiminnan suunnittelu. 3.1.1 Taloyhtiön strategia suunnittelun perustana. 3.1.1.1 Mikä on taloyhtiön strategia?"

Transkriptio

1 ut es iv yt Nä 184 Isännöinnin käsikirja 2015

2 3 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 3.1 Taloyhtiön talouden ja toiminnan suunnittelu Taloyhtiön strategia suunnittelun perustana Mikä on taloyhtiön strategia? Ennen kuin kiinteistön tai taloyhtiön taloutta aletaan suunnitella pidemmällä tai lyhyemmällä aikavälillä, kannattaa miettiä, mitä varten taloutta oikein suunnitellaan. Toisin sanoen ensiksi on hyvä selvittää, miksi kiinteistö on olemassa ja millaista toimintaa siinä harjoitetaan, onko kiinteistössä tai toiminnassa muutostarpeita ja niin edelleen. Näin voidaan varmistua siitä, täyttävätkö kiinteistö ja sen tarjoamat asumispalvelut sekä muut palvelut käyttäjien odotukset. Suuret kiinteistönomistajatahot ovat jo pitkään määritelleet strategiset tavoitteensa, joilla ohjataan muun muassa kiinteistövarallisuuden käyttöä ja ylläpitoa sekä kiinteistösalkun rakennetta. Sittemmin myös tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä on alettu huomata, että niiden toiminnan ja johtamisen linjaamiseksi on perusteltua laatia taloyhtiön strategia, jossa määritellään yhtiön toiminta-ajatus ja osakkaiden tahto muun muassa kiinteistön ylläpidon suhteen. Pelkkä asunto-osakeyhtiölaista lähtevä yleinen toiminta-ajatus asumispalvelujen tuottamisesta tai miltei kaikissa yhtiöjärjestyksissä oleva samansisältöinen toimiala- eli tarkoituspykälä eivät siis riitä strategiaksi. Yksi taloyhtiö voi pyrkiä tuottamaan asumispalvelut mahdollisimman taloudellisesti, kun taas toisen pyrkimyksenä voi olla säilyttää mahdollisimman hyvin osakkaiden yhtiöön sijoittama pääoma. Kolmas taloyhtiö voi puolestaan panostaa mahdollisimman korkeatasoisiin asumispalveluihin. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 185

3 Hyvä hallintotapa suosituksessa esitetään, että taloyhtiöllä tulee olla kiinteistön elinkaaren ja omaisuuden hallintaan tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat, joiden varaan myös strategia voidaan laatia (ks. liite 1). Näitä ovat muun muassa kuntoarvio, kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja ja pelastussuunnitelma (ks. myös 4.1.1). Asunto-osakeyhtiön strategian laadinnan lähtökohtina ovat itse kiinteistö, kiinteistönhoito-organisaatio, ympäristö sekä kiinteistönkäyttäjät kaikkine vahvuuksineen, heikkouksineen ja resursseineen. Koska strategia tähtää tulevaisuuteen, olennaisia ovat asukkaiden tai käyttäjien odotukset sekä toisaalta ympäristön mahdollisuudet ja uhkakuvat. Asukkaiden odotuksia voidaan selvittää muun muassa tulevaisuuskyselyillä. Kiinteistön kunnon tilaa on taas hyvä selvittää esimerkiksi kuntoarviolla, mahdollisilla kuntotutkimuksilla ja energiakatselmuksella (ks ). Muodoltaan taloyhtiön strategian pitää olla tiivistettävissä muutamalle A4-arkille. Siinä on hyvä olla lyhyt kuvaus taloyhtiön historiasta (ml. korjaushistoria) yhteenveto asukaskyselyn tuloksista kuvaus kiinteistön kunnon nykytilasta hallituksen strateginen linjaus toiminta- ja kunnossapitostrategiaksi. Yhtiön tahtotilaa voidaan terävöittää myös slogan-tyyppisesti, esimerkiksi sanomalla: Asunto Oy Lintukoto asukkaiden parhaaksi rakennuksia ja palveluita ylläpitäen Taloyhtiön strategian kaksi mallia Taloyhtiön strategia on jaettavissa toiminta- ja kunnossapitostrategiaan. Toimintastrategiassa linjataan kiinteistön tai taloyhtiön tapa toimia oli sitten kyse kiinteistönhoidollisista asioista (esim. kiinteistönhoito- tai isännöintimuodon tai laatutason muutoksista) tai erilaisten palvelujen tarpeesta (esim. asukasapu). Kunnossapitostrategiassa päätetään taas kiinteistön ylläpidon linjauksista (ks ). Päävaihtoehtoja kunnossapitostrategialle on kolme: viankorjausstrategia, kuntoa ylläpitävä strategia sekä kuntoa parantava strategia. 1) Viankorjausstrategiassa lähdetään siitä, että kiinteistö ajetaan alas korjaamalla sitä vain, kun vikoja ilmenee. 2) Kuntoa ylläpitävä strategia ohjaa jo suunnitelmalliseen toimintaan; sen mukaan kiinteistössä tehdään esimerkiksi määräaikaishuollot ja vuosikorjaukset sekä tarvittavat peruskorjaukset. 186 Isännöinnin käsikirja 2015

4 3) Kuntoa kehittävässä tai parantavassa strategiassa ei tyydytä vain pitämään kiinteistöä kunnossa vaan pyritään tekemään myös perusparannuksia muun muassa lisäämällä varusteita, joita ei alun perin kiinteistössä ole ollut. Ennen kuin hallitus tekee strategiaesityksen yhtiökokoukselle, on yleensä syytä pitää osakkaille ja asukkaille vapaamuotoinen infotilaisuus, jossa muun muassa esitellään asukaskyselyn tulokset ja pyritään linjaamaan enemmistön toiminnallisia tulevaisuuden tavoitteita. Hallitus ja isännöitsijä valmistelevat strategian käsiteltäväksi yhtiökokoukseen. Strategia on syytä päivittää noin viiden vuoden välein Toimintasuunnittelu Käytön ja huollon suunnittelu Kiinteistön strategialinjaukset antavat hyvän pohjan yksityiskohtaisemmalle toimintasuunnittelulle, kuten käytön ja huollon suunnittelulle luvulla valmistuneilla taloyhtiöillä on jo kaikilla pääsuunnittelijan tai muun asiantuntijan laatima huoltokirja (käyttö- ja huoltosuunnitelma; ks ), joka antaa kiinteistönhoitajalle varsin yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka kiinteistöä on suunniteltu hoidettavan. Huoltokirjasta ilmenevät muun muassa laitteiden ohjeelliset toiminta-arvot, huoltokalenteri ja käyttöpäiväkirja. Huoltokirjaan sisältyy myös kunnossapitoosio, johon voidaan kirjata tehdyt korjaukset, käytetyt materiaalit, tekijät ja niin edelleen. Nykyään huoltokirja on yleensä sähköisessä muodossa, ja sitä voidaan ylläpitää jatkuvasti. Huoltokirjaa on päivitettävä, jos kiinteistön käytössä ja ylläpidossa tapahtuu muutoksia kiinteistössä siirrytään esimerkiksi talonmiesjärjestelmästä kiinteistöpalvelujen käyttäjäksi ja samassa yhteydessä automatisoidaan valvonta- ja vartiointijärjestelmiä kiinteistössä siirrytään tuntitasoiseen kulutusseurantaan. Kiinteistöjen teknistyessä käyttöä ja huoltoa on suunniteltava niin, että tarvittavat vikahälytykset ohjautuvat oikeille tahoille. Huoltokirjaan tehtävien ohjemuutosten ohella tarvetta on yleensä myös kiinteistöpalvelusopimusten tarkentamiseen. Hyvä hallintotapa suositus suosittaa, että kaikissa taloyhtiöissä olisi huoltokirja (ks. liite 1). Huoltokirjan ohella taloyhtiön toimintaa ohjaavat jotkin lakisääteiset asiakirjat, kuten energiatodistus ja pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 187

5 Kunnossapidon suunnittelu Kiinteistön kunnossapidon suunnitelmallisuuteen on kiinnitetty viime vuosina entistä enemmän huomiota. Tämä näkyy muun muassa nykyisen asunto-osakeyhtiölain kunnossapitoa koskevissa pykälissä. Lain mukaan taloyhtiön hallituksen on esitettävä vuosittain yhtiökokouksessa paitsi kirjallinen kunnossapitotarveselvitys yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden ajalle myös kirjallinen selvitys yhtiössä tehdyistä huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden ajankohdista (ks ). Laatiakseen kunnossapitotarveselvityksen hallituksen on yleensä tukeuduttava ulkopuoliseen asiantuntemukseen, kuten kuntoarvion tekijän raporttiin (ks ). Kunnossapitotarveselvitykselle ei ole määritelty laissa mitään määrämuotoa. Kiinteistöliitto on tehnyt yksinkertaisen kaksisivuisen lomakepohjan, johon hallitus voi laatia selvityksensä (ks. liite 11). Lomakkeen alussa on tilaa asiakirjoille ja dokumenteille, joihin hallitus perustaa näkemyksensä. Toisella sivulla on 13 päärakennusosaa ja laitejärjestelmää, joiden kunnossapitotarpeeseen hallitus ottaa kantaa. Lisäksi täytettävän lomakkeen lopussa on tilaa täydentäville kannanotoille tai näkemyksille esimerkiksi toimenpiteiden toteuttamisajankohdista tai priorisoinnista. Hallituksen kunnossapitotarveselvitys ei automaattisesti johda varsinaisen korjaushankkeen käynnistämiseen, vaan korjaushankkeista tehdään erikseen päätökset yhtiökokouksessa (ks. 4.10). Velvoitteet vuosittaisiin kunnossapitotarveselvityksiin ja selvityksiin tehdyistä huomattavista kunnossapitotöistä edistävät kuitenkin sitä, että yhtiökokoukset sitoutuvat entistä enemmän yksityiskohtaisempiin pitkän aikavälin korjausohjelmiin, joissa eri toimenpiteet on ajoitettu eri tavoin ja jossa on myös arvioitu toimenpiteiden kustannuksia Taloussuunnittelu Suunnittelemalla yksittäisen kiinteistön tai taloyhtiön taloutta pystytään toteuttamaan sen toiminta-ajatusta, varmistamaan toiminta-ajatuksen jatkuvuus, huolehtimaan varojen riittävyydestä ja rahavirtojen oikea-aikaisuudesta sekä selvittämään tarvittavan rahoituksen lähteet. Taloussuunnittelun aikajänteinä on yleensä pidetty pitkää tähtäintä (PTS; 3 10 vuotta), keskipitkää tähtäintä (KTS; 1 3 vuotta) ja lyhyttä tähtäintä (LTS; yksi vuosi). Taloussuunnittelu on jatkuvaa toimintaa: suunnittelua, suunnitelmien toteutusta sekä suunnitelmien toteutumisen seurantaa. Jos suunnitelmat eivät ole toteutuneet, se on otettava huomioon päivitettäessä KTS:aa ja PTS:aa. 188 Isännöinnin käsikirja 2015

6 Maksuvalmiussuunnittelu Lyhyen ajan maksuvalmiussuunnittelulla huolehditaan talousarviovuoden rahavirtojen yhteensovittamisesta. Taloyhtiöissä vastiketuotot ja vuokrat sekä käyttökorvaukset kertyvät varsin tasaisesti. Sen sijaan kuluiksi kirjattavat menot aiheuttavat muutamia piikkejä. Likviditeettiä syövät esimerkiksi syksyllä kerättävät kiinteistöverot (ks. 3.5), kiinteistövakuutusmaksut ja pari kertaa vuodessa pienyhtiöissä tapahtuvat lämmitysöljyostot. Jotta maksuongelmia ei aiheutuisi, taloyhtiöillä kannattaa olla noin kuukauden tuottoja vastaava puskuri jatkuvasti käytössään. Osakkaiden kannalta tämä on mielekkäämpää kuin turvautuminen toistuvasti luotolliseen shekkitiliin, josta aiheutuu korkokuluja. Ellei puskurirahastoon ole taloyhtiössä halukkuutta, on kiinteistövakuutusmaksuja ja myös muita maksuja mahdollista jakaa useampaan erään. Maksuvarapuskurista huolimatta esimerkiksi ennätyskylmä tai -luminen talvi saattaa yllättää taloyhtiön, jolloin sen on turvauduttava lyhytaikaiseen hoitolainaan, luotolliseen shekkitiliin tai ylimääräisen vastikkeen perimiseen, sikäli kun hallitukselle on annettu siihen valtuudet. Pitkävaikutteiset investointi- ynnä muut menot pitää tietysti huomioida maksuvalmiusbudjetissa. Niistä ei kuitenkaan yleensä koidu ongelmia, sillä niitä vastaava lainarahoitus on suunniteltu erikseen Pitkän tähtäimen talous- ja rahoitussuunnittelu Pitkän tähtäimen talous- ja rahoitussuunnittelussa on eduksi, jos taloyhtiön strategiassa on linjattu, miten osakkaat haluavat pitkäkestoisia investointeja (esim. korjaushanke) rahoittaa. Strategiassa tulisi selvittää ollaanko valmiita varautumaan kunnossapitotarveselvityksessä tai korjausohjelmassa esitettyjen tarpeiden rahoittamiseen ennakkorahastoinnilla tai kartuttamalla asuintalovarausta onko pääperiaatteena se, ettei varauduta lainkaan vaan tukeudutaan aina joko osakkaiden osakassuorituksiin tai yhtiön ottamaan lainaan onko mahdollista, että yhtiöllä olevaa varallisuutta (huoneistoja, varastoja tai käyttämätöntä rakennusoikeutta) käytetään korjaushankkeiden rahoituksessa onko esimerkiksi varastotila mahdollista muuttaa myytäväksi huoneistoksi tai voidaanko tontti myydä ja vuokrata takaisin. Olivatpa osakkaiden investointihalut mitkä tahansa, kaikissa vaihtoehdoissa lisärahoitusta voidaan hakea esimerkiksi korjaus- ja energia-avustuksista, sikäli kun niitä on saatavissa. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 189

7 Harkittaessa yhtiön nimiin otettavan lainarahoituksen suuruutta, on varmistettava myös vakuuksien riittävyys (ks ). Tarkasteltaessa taloyhtiön pitkän ajan kunnossapitotarpeita ja rahoitusmahdollisuuksia on otettava huomioon korjaushankkeiden oikeanlainen ajoitus ja jaksotus. Hankkeet tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa osakkaiden kannalta optimaalisesti eli niin, että maksurasitus on pitkällä ajalla mahdollisimman tasainen eikä milloinkaan kohtuuton. Lainaehdot kannattaa määritellä sellaisiksi, ettei yhtiön lainan hoitamisesta johtuva pääomavastike muodostu vuosikausiksi moninkertaiseksi normaalina pidettävään hoitovastiketasoon nähden. Pitkän aikavälin rahoitussuunnittelussa on muistettava huomioida myös verotus (ks. 3.5). Jos kiinteistössä on arvonlisäverollisessa käytössä olevaa tilaa, kannattaa sen osalta yleensä hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi (ks. 3.6). 3.2 Talousarvio Talousarvion perusteet Asunto ja kiinteistöyhtiön isännöitsijän ja hallituksen tehtäviin kuuluu laatia talousarvioesitys (budjetti) yhtiökokoukselle. Talousarviossa ilmaistaan euromääräisesti, mitä yhtiössä tehdään tulevan tilikauden aikana. Se on siis ikään kuin toimintasuunnitelma tilikaudelle. Talousarvion tärkeydestä kertoo se, että toimintakertomuksessa on tilikausittain annettava selvitys talousarvion toteutumisesta. Talousarviossa määritetään tavallisesti yhtiön arvioidut tulot ja menot, ja näin ollen myös hoitovastike, pääomavastike ja muut osakkailta yhtiöjärjestyksen mukaan perittävät maksut. Talousarvion laadinta sekä vastikkeiden määritys ja perintä perustuvat yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiin. Yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä on yksilöity huoneistot pinta-aloittain ja osakelukumäärittäin. Vastikepykälässä taas on määritelty, käytetäänkö vastikeperusteena pinta-aloja vai osakelukumääriä vai molempia. Vastikeperusteena voi olla myös esimerkiksi jyvitetty pinta-ala siten, että yhtiön liikehuoneistojen vastuu yhtiön kulujen kattamisesta on suurempi kuin vastaavan suuruisen asuinhuoneiston. Vastikkeet jakautuvat monesti hoito- ja pääomavastikkeisiin (ks ). Näistä hoitovastike määritellään usein perittäväksi huoneiston pinta-alan mukaan, mutta pääomavastike saatetaan taas periä osakelukumäärän mukaan. Jos yhtiöjärjestyksessä määrätään pääomavastikkeesta ja jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, pääomavastikkeella katetaan asunto-osakeyhtiölain (ks. lain 3 luvin 3 ) mukaan vain pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen han- 190 Isännöinnin käsikirja 2015

8 kinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Esimerkiksi hoitokuluja ei voida siten kattaa pääomavastikkeella. Talousarvion vahvistaminen ja sen pohjalta vahvistettavien yhtiövastikkeiden määrääminen kuuluvat normaalisti yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle Talousarvion tavoitteet ja muoto Talousarvion tavoitteet Talousarvio on euromääräisesti ilmaistu toimintasuunnitelma, sillä toimintasuunnitelman arvot muutetaan talousarviossa euromääräiseen muotoon. Lisäksi talousarviossa esiintyy tavallisesti suureina erilaisia yksikkömääriä, kuten kwh/ Rm 3 /a energiankulutuksesta. Kiinteistöyhtiöissä talousarvion tavoitteenasettelu voi kohdistua esimerkiksi vastikkeen määrittämiseen tai asumisen laatutason lisäämiseen. Tilikausittain laadittavan talousarvion tulee lisäksi nivoutua muuhun taloussuunnitteluun siten, että tavoitteet ovat myös pidemmän aikavälin taloussuunnittelun mukaiset (ks. 3.1). Paperille kirjoitetut luvut eivät myöskään saa olla irrallaan yhtiön käytännön tason toimista. Talousarvio käsittää tavallisimmin seuraavaksi tilikaudeksi laaditun arvion yhtiön tuloista ja menoista. Talousarvio voidaan tehdä rutiininomaisesti asettamalla lähtökohdaksi edellisen tilikauden tilinpäätöksen pohjalta yrityksen tulot ja menot ja arvioimalla tämän jälkeen kustannuskehitys. Tällainen talousarvio ilmaisee kuitenkin vain sen, mitä seuraavan tilikauden aikana tapahtuu, jos kustannuskehitys on tasainen. Talousarvion painopiste on siten ennemminkin vanhan tiedon muokkaamisessa tulevaisuuteen kuin pyrkimyksessä vaikuttaa taloyhtiön kehitykseen. Jos taloyhtiöön on esimerkiksi tulossa suurempia korjaushankkeita, niiden kustannukset on laskettava tarkemmin ja huomioitava myös talousarviossa. Jos yhtiölle on laadittu pitkän tai keskipitkän tähtäimen toimintasuunnitelma (ks. 3.1), yhden tilikauden käsittävä talousarvio on luonnollinen osa kyseistä suunnitelmaa. Myös muun muassa korjaustoimenpiteiden suunnittelu on helpompaa ja selkeämpää, jos talousarvio otetaan osaksi laajempaa kokonaisuutta. Talousarvioon tulisi sisällyttää myös tavoitteellista toimintaa. Siihen voidaan esimerkiksi kirjata, että taloyhtiön toimintaan pyritään vaikuttamaan sekä yhtiön tuottoihin ja kustannuksiin aktiivisesti puuttumaan. Esimerkiksi vastikkeiden määrittelyssä voidaan tarvittaessa varautua tuleviin korjauksiin rahoitusylijäämää kerryttämällä. Hallituksen ja isännöitsijän on talousarviota käsitellessään harkittava eri vaihtoehtoja sekä punnittava eri osatekijöiden vaikutusta asumiskustannuksiin ja toi- ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 191

9 saalta asumisviihtyvyyteen. Talousarvion laatijan on tunnettava vastuunsa yhtiön talouden pitkän tähtäimen järkevästä suunnittelusta, eikä pelkästään pyrittävä kustannusten minimointiin kyseisenä talousarviokautena. Huono päätös voi kostautua kohonneina korjaus- tai muina kustannuksina pitemmällä aikavälillä Talousarvion muoto Talousarvion muodosta ja esitystavasta ei ole tarkempia määräyksiä, vaan talousarvion laatija voi esittää talousarvion haluamassaan muodossa. Esitystavassa on kuitenkin suositeltavaa noudattaa kiinteistön tuloslaskelmakaavan järjestystä ja täydentää kaavan tietoja tarvittaessa yksityiskohtaisemmiksi. Tätä järjestystä kannattaa noudattaa siksi, että tilinpäätöksen tuloslaskelma joudutaan esittämään kirjanpitoasetuksessa määritellyssä muodossa ja talousarvion lukujen on oltava verrattavissa tuloslaskelman toteutuneisiin lukuihin. Yhden tilikauden kattava talousarvio on yleensä käytännössä tuloslaskelman muotoon laadittu arvio seuraavan tilikauden tuloslaskelmasta. Talousarviota kannattaa täydentää talousarvioperusteilla, joissa kerrotaan yksityiskohtaiset laskentamenettelyt sekä ne määrälliset tavoitteet, jotka kunkin kuluerän osalta on asetettu. Talousarvioperusteita laadittaessa voidaan käyttää myös apulomakkeita, joista tavallisimmat ovat esimerkiksi kulutusmääräbudjetti, korjausbudjetti ja pääomakulubudjetti. Talousarvio jaetaan tavallisesti kaikille osakkaille. Osakkaille jaettava talousarviolomake on syytä tehdä riittävän informoivaksi, mutta kuitenkin yksiselitteiseksi ja riittävän suppeaksi. Osakkaille jaettavan talousarvion informatiivisuutta voidaan lisätä täydentävillä kirjallisilla selvityksillä (esim. selvitys tulevan korjaushankkeen kulusta). Materiaalissa on tuottojen osalta suositeltavaa esittää tarkemmin ainakin vastikkeiden muodostuminen ja yhtiövastikkeen jakautuminen eri vastikkeiden kesken. Samoin kiinteistön hoitokulujen arvioitu määrä on hyvä esittää tarkemmin, erityisesti korjauskulujen osalta. Korjauskulujen budjetointi määrittää nimittäin myös hallituksen ja isännöitsijän toimivallan rajoja. Täydentäviä talousarvioperusteita ja mahdollisia apulomakkeita ei välttämättä tarvitse jakaa osakkaille, vaan ne palvelevat lähinnä talousarvion laatijaa. Myöskään niin sanottua pitkän tuloslaskelman muotoon laadittua talousarviota ei ole aina tarkoituksenmukaista jakaa osakkaille. Itse talousarvion laadinnassa se on kuitenkin tarpeellinen. Osakkaille jaettavaan talousarvioon on hyvä merkitä vertailulukuja edelliseltä tilikaudelta. Mikäli vertailulukuja ei anneta osakkaille, talousarvion informaatioarvo saattaa jäädä liian vähäiseksi. Talousarvion rinnalla tulisi esittää vertailutietoina vähintään edellisen tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma ja tarvittaessa lainanlyhennysmenot ja aktivoinnit. 192 Isännöinnin käsikirja 2015

10 Talousarviossa vastikkeet ja niillä katettavat menot esitetään erikseen, jaettuna esimerkiksi hoitovastikkeisiin ja pääomavastikkeisiin. Jokaisen pääomavastikkeen osalta laaditaan oma erillinen laskelmansa. Asunto-osakeyhtiön talousarvio voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: TALOUSARVIO VUODELLE 2014 KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet m 2 x 2 kk x 4, m 2 x 10 kk x 4, Vuokrat Talonmiehen asunto 20 m 2 x 12 kk x 12, Kellarivarasto 100 m 2 x 12 kk x Autopaikat 6 x 12 kk x Käyttökorvaukset Lämminvesimaksu 65 x 12 kk x Saunamaksut Pesutupamaksut 800 TUOTOT YHTEENSÄ KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Sosiaalikulut Hallinto Isännöinti Isännöinnin kokouspalkkiot 800 Tilintarkastus 600 Muut hallintokulut Käyttö- ja huolto Kiinteistön huoltosopimus Muut huoltopalvelut Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Perusmaksut Kulutus 833 MWh x Vesi ja jätevesi Perusmaksut 700 Kulutus m 3 x ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 193

11 Sähkö ja kaasu kwh x 0, Jätehuolto 900 Vahinkovakuutukset 800 Kiinteistövero Vuokrat 200 Korjaukset Hissi Vesi ja viemäri Sisäkorjaus ja maalaus Lämmönsiirrin Pihamaa ja katu 200 Muut hoitokulut Hoitolainojen lyhennykset Hoitolainan korot 890 HOITOKULUT YHTEENSÄ Tilikauden hoitojäämä Edellisen tilikauden hoitojäämä Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä hoitojäämä RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitusvastikkeet m 2 x 2 kk x 1, m 2 x 10 kk x 1, Rahoituskulut Lyhennykset Korot Tilikauden rahoitusvastikejäämä 240 Edellisen tilikauden rahoitusvastikejäämä 240 Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä rahoitusvastikejäämä Isännöinnin käsikirja 2015

12 3.2.3 Talousarvion laatiminen Perusperiaatteet talousarvion laadinnassa Kiinteistön talousarvion laatiminen voidaan aloittaa harkitsemalla kunkin kuluerän suuruutta ja tarpeellisuutta. Apuna voidaan käyttää edellisen tilikauden toteutuneita lukuja. Talousarvion laatiminen ei kuitenkaan saisi olla vain toteutuneiden lukujen mekaanista päivittämistä indeksikorotuksella. Talousarviota laadittaessa voidaan esimerkiksi lähteä liikkeelle nollabudjetoinnin periaatteella. Tällöin mikään kuluerä ei ole itsestäänselvyys, vaan kunkin erän osalta selvitetään yksityiskohtaisesti perusteet siihen käytettävälle rahamäärälle. Myös jokaisen kuluerän välttämättömyys ja riippuvuus toisesta kustannuksesta tulee tarvittaessa selvittää. Tarvittaessa talousarviota täydentää ja tukee sen pohjalta laadittu rahoitusbudjetti. Rahoitusbudjetilla seurataan kassasta maksuja ja maksuja kassaan. Sen tarkoitus on seurata, riittävätkö taloyhtiön rahat. Rahoitusbudjetin laatiminen voi olla tärkeää esimerkiksi silloin, kun yhtiön vastikekertymä on tasainen eri kuukausina, mutta erityisesti silloin, kun pääomamenojen maksu tapahtuu harvoin. Tilikausitasolla tasapainossa oleva talousarvio saattaa kerryttää tuloja yhtiölle liian hitaasti esimerkiksi alkuvuodesta maksettavia lainanlyhennyksiä ajatellen. Tarkalla rahoitusbudjetilla voidaan tasata sisään tulevat ja ulos lähtevät rahavirrat siten, ettei vaaranneta yhtiön maksuvalmiutta. Jos tilikauden aikana tapahtuu suuria kustannusten ylityksiä tai alituksia, joilla on olennainen vaikutus yhtiövastikkeen suuruuteen, on hallitus velvollinen tarkistamaan hyväksyttyä talousarvioesitystään ja hyväksyttämään muutokset tarvittaessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa Kiinteistön hoitokulujen määrittäminen Henkilöstömenot Tuloslaskelmakaavan mukaisesti hoitokuluista ensimmäisenä eränä ovat palkat ja palkkiot. Palkkoihin ja palkkioihin budjetoidaan kaikki palkat ja palkkiot sekä näihin liittyvät sosiaaliturvamaksut, työeläkemaksut ja palkkaan perustuvat muut lakisääteiset maksut. Henkilöstömenoihin budjetoidaan puolestaan esimerkiksi hallituksen kokouspalkkiot sekä palkatun henkilökunnan palkat. Mikäli kiinteistöä hoidetaan omalla henkilökunnalla, merkitään tähän kohtaan isännöitsijän palkkio, talonmiehen tai kiinteistönhoitajan palkat ja siivoojien palkat sekä sijaisten ja lomittajien palkat. Laskentaperusteessa voidaan esittää erikseen kunkin vakituisen henkilön palkka, kyseisten henkilöiden lomittajien palkat sekä erikseen hallituksen palkkiot. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 195

13 Esimerkki Hallitus 4 kokousta x 5 jäsentä x Pihasuunnitelman laatimispalkkio 500 Toiminnantarkastajan palkkio Sosiaalikulut edellisistä 150 Hallinto Hallintokuluissa budjetoidaan esimerkiksi maksut, jotka suoritetaan ulkopuoliselle isännöintiyritykselle, tilintarkastustoimistolle tai lakimiehelle. Näitä kuluja ovat myös muut mahdolliset hallinnon asiantuntijapalkkiot. Tuloslaskelmaerässä voidaan esittää myös esimerkiksi toimistokulut. Esimerkki Isännöintiyrityksen palkkioon arviolta 3 prosentin vuotuinen korotus % Tilintarkastustoimiston palkkio 800 Asiantuntijan palkkiot (LVI-suunnitelma) Posti- ja toimistokulut 450 Käyttö ja huolto Käytön ja huollon kuluissa arvioidaan muun muassa kiinteistönhoitoyritykselle suoritettavat maksut käytön ja huollon palveluista sekä sähkö-, puhelin-, antenni-, kaapelitelevisio- ja satelliittiantennijärjestelmien ynnä muiden sekä hissin huolto- ja ylläpitomaksut. Tässä kohdassa voidaan esittää myös esimerkiksi lamppu-, nimikyltti-, avain- ja lukkokulut. Suuremmat korjauskulut, esimerkiksi koko talon lukituksen uusimisen osalta, budjetoidaan korjauskuluihin. Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoitokulut aiheutuvat pääasiassa taloyhtiön pihan hoidosta ja ylläpidosta. Näitä kuluja ovat esimerkiksi nurmikon- ja pensaidenhoitokulut sekä lumenajo- ja hiekoituskulut. Siivous Siivouskuluihin budjetoidaan siivouksen henkilöstökuluja lukuun ottamatta kaikki varsinaiset siivouskulut. Siivouskuluja koituu esimerkiksi mattojen vaihdosta ja pesusta, siivousaineista, väline- ja laitehankinnoista sekä maksuista siivouspalveluyrityksille. 196 Isännöinnin käsikirja 2015

14 Lämmitys Lämmityksen kulut koostuvat esimerkiksi kaukolämmöstä, muista polttoaineista ja lämmityssähköstä. Lämmityskuluiksi kirjataan sekä perus- että kulutusmaksut. Lämmityskulujen euromääräisen luvun lisäksi talousarvioon on syytä sisällyttää myös arvioituja energiankulutuksia kuvaava luku (MWh). Jos talossa on suoritettu lämmönsäästöön tähtääviä toimenpiteitä, esimerkiksi vaihdettu termostaattiventtiilit tai asennettu lämpölasit, voidaan toimenpiteiden vaikutus arvioida myös talousarviossa. Esimerkki Lämmitys Perusmaksut Arvioitu kulutus 833 MWh x Vesi ja jätevesi Vesi- ja jätevesikuluissa arvioidaan vesilaitoksen laskuttamat vesimaksut kulutetusta vedestä ja veden perusmaksut sekä käyttö- että jäteveden osalta. Tässäkin kohdassa arvioitu kulutus voidaan esittää sekä euromääräisenä että kuutiometreinä. Sähkö ja kaasu Sähkön kulutus arvioidaan kilowattitunteina sekä euromääräisesti. Sähkö- ja kaasukulut koostuvat esimerkiksi perus- ja kulutusmaksuista. Jätehuolto Jätehuoltokuluissa arvioidaan jätteiden (esim. seka-, bio- ja paperijäte) kuljetusmaksut. Kohdassa esitetään myös jäteastioiden ja -puristimien ynnä muiden sellaisten hankinta- ja ylläpitokulut, huollot ja pienemmät korjaukset. Vahinkovakuutukset Vahinkovakuutuksia ovat esimerkiksi kiinteistön täysarvovakuutus sekä talkoovakuutus (ks. 2.2). Jos yhtiö saa vakuutuskorvausta vahingon johdosta, saatu korvaus kirjataan kirjanpidossa yleensä vähentämään vahingosta aiheutuneita kuluja (esim. korjauskulut). Näin on luontevaa menetellä myös talousarviota laadittaessa. Vuokrat Vuokriin budjetoidaan muun muassa yhtiön maksamat tontti- ja autopaikkavuokrat sekä erillisen autopaikkayhtiön veloittamat vastikkeet. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 197

15 Kiinteistövero Kiinteistöveroihin budjetoidaan tilikaudelle suoriteperusteisesti kuuluva kiinteistövero. Korjaukset Erittelemällä korjauskulut talousarviossa voidaan välttyä monilta turhilta kysymyksiltä ja lisäselvityksiltä. Korjauskulut voidaan eritellä esimerkiksi seuraavasti: pihamaa ja katutyöt ulkokorjaus ja maalaus kattokorjaukset sisäkorjaus ja -maalaus yhtiölle kuuluvat korjaukset osakashallinnassa olevissa tiloissa lämpö, vesi ja viemärityöt sähkökorjaukset antennikorjaukset hissikorjaukset korjaussuunnittelu ja valvonta erilliset urakat lisätyöt muut korjaukset. Korjauskulujen sisältöä voidaan selventää talousarviossa myös sanallisesti, esimerkiksi erittelemällä hankkeen rahoitusta. Muut hoitokulut Muissa hoitokuluissa esitetään muut kiinteistön hoidosta aiheutuneet kulut, joita ei voida luontevasti budjetoida hoitokulujen muissa kohdissa. Muut hoitokulut voidaan eritellä kulujen luonteen mukaisesti myös alaryhmiin. Näidenkin kulujen ryhmittelylle antaa hyvän perustan hyvin suunniteltu tililuettelo. Oman käytön arvonlisävero Kiinteistön omistajan on arvonlisäverolaissa säädetyissä tilanteissa suoritettava kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäveroa tietyistä omalla henkilökunnalla teetetyistä kiinteistöön kohdistuvista työsuorituksista, jos kiinteistö ei ole arvonlisäverovähennykseen oikeuttavassa käytössä (ks. 3.6). Veroa voidaan joutua suorittamaan esimerkiksi palkatun talonmiehen ja siivoojaan henkilöstökulujen takia. 198 Isännöinnin käsikirja 2015

16 Poistot Käyttöomaisuuden poistoja ei ole yleensä syytä sisällyttää talousarviolaskelmaan. Poistot ovat asunto osakeyhtiössä enemmänkin tilinpäätöstekninen erä, jolla säädellään yhtiön verotettavaa tuloa. Talousarvion loppuosassa voidaan antaa lisätietoa poistojen käytöstä talousarviokauden aikana, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi. Rahoitukselliset yli- tai alijäämät Toteutuneiden hoitotuottojen ja niillä katettavien kulujen erotus on laskettava vuosittain. Käytännössä erotus lasketaan laatimalla kustakin vastikkeesta erillinen vastikerahoituslaskelma, joka esitetään tilikausittain toimintakertomuksen yhteydessä. Laskelmassa esitetään kunkin vastikkeen ja sen ryhmään kuuluvat muut tulot sekä ne menot, jotka kyseisellä vastikkeella tulee kattaa. Laskelman laatimisella varmistetaan se, että kullakin vastikkeella ja siihen liittyvillä muilla tuloilla katetaan vain niitä menoja, joihin vastiketta voidaan käyttää. Laskelmien osoittama kumulatiivinen yli- tai alijäämä tulee huomioida tulevien vastikkeiden suuruutta määrittäessä. Ylijäämä voidaan huomioida joko tuottona tai kulujen vähennyksenä. Kertynyt ylijäämä voi siten mahdollistaa vastiketason alentamisen, mutta se voidaan myös jättää käytettäväksi tulevia remontteja varten. Kertynyt alijäämä tulee huomioida kulujen luonteisena ja huomioidaan lähtökohtaisesti vastiketasoa korottavana eränä Kiinteistön hoitotuottojen määrittäminen Sen jälkeen kun kaikki hoitomenoiksi luettavat kustannukset on kirjattu talousarvioon, siirrytään arvioimaan kiinteistön hoitotuottoja sekä määrittämään tarvittavan hoitovastikkeen suuruutta. Ensiksi arvioidaan muut tuotot kuin hoitovastiketuotot. Näitä ovat muun muassa käyttökorvaukset, vuokrat, mainostilatulot ja muut vastaavat tulot. Vuokrat Mikäli vuokrakohteita on vähän, vuokrat tulee eritellä laskelmassa yksityiskohtaisesti. Jos vuokrakohteita on runsaasti, erittely voidaan tehdä erillisellä liitelomakkeella. Esimerkki Vuokrat Talonmiehen asunto 20 m 2 x 12 kk x 12, Kellarivarasto 100 m 2 x 12 kk x Autopaikat 6 x 12 kk x ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 199

17 Käyttökorvaukset Erilaiset käyttökorvaukset, kuten lämminvesi, vesi, jätevesi, sauna ja pesutupamaksut, on myös syytä esittää yksityiskohtaisesti talousarvioissa. Jos lämminvesimaksut sekä vesi ja jätevesimaksut peritään erikseen, on näiden maksuperusteiden hyvä näkyä talousarvioissa. Käyttökorvaukset voidaan myös eritellä yksityiskohtaisesti liitelomakkeella. Esimerkki Käyttökorvaukset Lämminvesimaksu 65 hlö x 12 kk x Saunamaksut Pesutupamaksut Hoitovastikkeet Hoitovastikkeiden suuruus määritetään arvioitujen hoitokulujen, muiden hoitotuottojen sekä yli- tai alijäämän erotuksena. Kesken vuotta tapahtuvan vastikkeen korotuksen tulisi näkyä laskelmasta. Laskelman vastikeperusteiden tulee olla yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisia. Vastikkeet määritetään yleisimmin neliömetrien tai osakkeiden mukaan. Vastikkeet ja niiden korotus voidaan esittää esimerkiksi seuraavasti: Esimerkki Hoitovastikkeet m 2 x 2 kk x 4, m 2 x 10 kk x 4, Rahoitustuottojen ja -kulujen määrittäminen Yhtiö perii usein erillistä pääomavastiketta, jolla katetaan yhtiön pitkäaikaisen lainan korot, lyhennykset ja muut rahoituskulut. Osakkaiden yhdenvertaisuuden periaate edellyttää, että rahoituskuluja seurataan riittävän tarkasti, esimerkiksi vuosittain laadittavan vastikerahoitus- ja lainaosuuslaskelmien avulla. Pääomavastikkeet määritetään laskemalla yhtiön lainaehtojen mukaisesti syntyvät korkokulut sekä lainojen lyhennyksiin tarvittavat menot. Lainojen hoitokulut on syytä määritellä mahdollisimman tarkasti siten, että lainojen korot lasketaan sekä todelliselle lainapääomalle että todelliselle korkoajalle. Jos talousarviovuonna lainoja lyhennetään kaksi kertaa, huomioidaan molemmat lainapääoman vähentymiset koron määrässä. Lainojen lyhennyksissä otetaan huomioon vain lainaehtojen mukaiset lyhennykset. Ylimääräisiä huoneistokohtaisia lainanlyhennyksiä (osakassuoritukset) ei talousarviossa huomioida. 200 Isännöinnin käsikirja 2015

18 Rahoitusmenojen osalta tulee huomioida myös jako hoitovastikkeella ja pääomavastikkeilla katettavien lainojen lyhennysten ja korkojen kesken. Hoitolainojen lyhennykset ja korot katetaan hoitovastikkeella. Pääomamenoja laskettaessa otetaan huomioon myös edelliseltä vuodelta siirtynyt lainaan liittyvän pääomavastikkeen yli-/alijäämä kunkin pääomavastikkeen osalta erikseen. HISSILAINA Rahoitusvastikkeet Pääomavastike 1 (hissilaina) 3 kk x m 2 x 2,00 / m kk x m 2 x 2,10 / m Lainojen lyhennykset Korkokulut x 4,30 % x 3 kk x 4,30 % x 6 kk x 4,30 % x 3 kk Lainan ylijäämä ( ) / alijäämä (+) ed. kaudelta Lainan ylijäämä ( ) / alijäämä (+) Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Tässä luvussa tarkastellaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kirjanpidon laatimista sekä kirjanpitoon liittyviä peruskäsitteitä. Luvussa käydään läpi myös tilinpäätöksen laatimista koskevia säännöksiä sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöä. Lisäksi luvun lopussa on esitys lainaosuuslaskennasta. Tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta käsitellään luvussa Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöön vaikuttavat kirjanpitolain lisäksi osakeyhtiölaki (624/2006) sekä asuntoosakeyhtiölaki (1599/2009). Osakeyhtiölaissa ja asunto-osakeyhtiölaissa ei oteta kantaa itse kirjanpidon laatimiseen vaan lähinnä tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitettäviin tietoihin. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs 201

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa.

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENHALTIA Sivu 1 (11) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä

Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä 4 Hankeosuussuoritusten KERääminen osakkailta Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä osakkaille annetaan usein vastaanottaminen on Hankeosuussuoritusten mahdollisuus suorittaa kerralla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Jyväskylän Haapatie 4 ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Kokouskutsu ja yhtiökokouspäätökset Päätöksentekomenettely Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Kiinteistö Oy Vuokatin Kulta-Katti 27.01.2015 09:44:31 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.01.2015 Toiminimi: Kiinteistö Oy Vuokatin Kulta-Katti

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Sisältö Taloyhtiön elinkaari Elinkaaressa elämistä PTS Hallituksen vuosikello Taloyhtiön tietojen ylläpito Taloyhtiön strategia Asumisen hinta Taloyhtiön arvo 3D piirustukset Valmistautuminen hankkeeseen

Lisätiedot

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014 TALOYHTIÖLLE STRATEGIA Tero Heikkilä 30.1.2014 Isännöintiliiton tavoitteena on isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen. TALOYHTIÖLLE STRATEGIA MIKSI? FAKTA: ASUKKAILLA HUOMATTAVAN KRIITTINEN

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä. LUONNOS 25.5.2011 KIINTEISTÖ OY JYVÄSKYLÄN HUHTASUON KOULUKESKUS YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut yt es iv ut Nä 38 4 Hallitustyöskentely 39 4 HALLITUSTYÖSKENTELY 4.1 Hallituksen toimintaperiaatteet Hallituksen työskentelytavoista sopiminen Hallitustyöskentelyllä tarkoitetaan taloyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden talous 2015

Asunto-osakeyhtiöiden talous 2015 Asuminen Asunto-osakeyhtiöiden talous Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut nousivat vuonna Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna keskimäärin, euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa Hoitokulut nousivat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja 06.10.2014 13:24:43 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.10.2014 Toiminimi: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja Yritys-

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto H & J Viialan neuvottelutila. Otsolahdentie 18 B, Espoo

Isännöitsijätoimisto H & J Viialan neuvottelutila. Otsolahdentie 18 B, Espoo AS OY MÄKÄRÄ YHTIÖKOKOUS 2015 PAIKKA: Isännöitsijätoimisto H & J Viialan neuvottelutila. Otsolahdentie 18 B, Espoo AIKA: 12.5.2015 KLO 18.00-> 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA. Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm ,

PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA. Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm , PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm +358 50 597 5976, Twitter: @FuruhjelmMarina Yhtiökokous Yhtiökokous yleistoimivaltainen elin Yhtiökokous päättää laajemmista remonteista

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Rauhankatu 37 18.11.2016 12:12:32 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 18.11.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Rauhankatu 37 Yritys-

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Sipoon Eriksborg Bostads Ab 09.01.2017 10:01:42 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 09.01.2017 Toiminimi: Asunto Oy Sipoon Eriksborg Bostads

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS Y-tunnus: 0971305-8 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Lapinniemi VIII ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

Tuloutusopas. Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen

Tuloutusopas. Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen Tuloutusopas Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen Sisältö 1. Miten kirjanpito huomioidaan hankesuunnittelussa? 2. Miten remontin kulut tulisi kirjata? 3. Miten osakkaiden maksusuoritukset tulisi

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Myydään nettihuutokaupalla -sivustolla ajalla klo 13:00

Myydään nettihuutokaupalla  -sivustolla ajalla klo 13:00 MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 12.01.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot