LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen rajaus. 141-P tarkistettu ,

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Mitä on suunnitteilla, missä ja miksi? Mitä suunnitelmia on taustalla? Arvioitavat vaikutukset Ketkä ovat osallisia ja miten kaavatyöstä tiedotetaan? Kaavatyön vaiheet, arvioitu aikataulu ja osallistuminen Yhteystiedot... 7 NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumisja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen nähtävilläoloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat ja tavoitteet sekä työn aikana tehtävät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa työn edetessä. 1 Mitä on suunnitteilla, missä ja miksi? Tarkoituksena on laatia asemakaavojen muutos. Alue rajautuu pohjoisessa ja idässä Luolalan asemakaava-alueeseen (ak-291, vahvistettu ) ulottuen osittain sille merkitylle teollisuus- ja varastorakennusten alueelle sekä suojaviheralueelle. Kaavatyössä muutetaan myös Satama-Tupavuoren alueen asemakaavaa (ak-142, vahvistettu ). Suunnittelualueeseen liitetään myös alueella jo sijaitseva tie vierialueineen. Suunnittelualueen maanomistajia ovat Naantalin kaupunki, Fingrid Oyj, Kraftnät Åland Ab ja Fortum Oyj. Alueen laajuus on noin 14 ha.

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (7) 2 Mitä suunnitelmia on taustalla? Maakuntakaava Alueella on voimassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu teollisuustoimintojen aluetta (T), jolle sijoittuu myös maakaasuputken reittivaihtoehto ja suurjännitelinjoja. Teollisuustoimintojen aluetta koskee suunnittelumääräys: Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista ilman erityistarpeita. Aluetta sivuaa yhteystarve (punainen nuoli-katkoviiva), jota koskee suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella ei saa tehdä mahdottomaksi yhteyden myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Kuva 1. Suunnittelualueen ohjeellinen sijainti on merkitty maakuntakaavaan sinisellä renkaalla (kuva ei ole mittakaavassa).

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3 (7) Yleiskaava Alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava, joka on hyväksytty Naantalin kaupunginvaltuustossa Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu teollisuusalueeksi (T) ja sille sijoittuu raideliikenteen yhteystarve. Alueella on suurjännitelinjoja ja reittivaraus kaukolämpötunnelille. Kuva 2. Suunnittelualueen ohjeellinen sijainti on merkitty yleiskaavaan punaisella renkaalla (kuva ei ole mittakaavassa). Asemakaavat Alue rajautuu pohjoisessa ja idässä Luolalan asemakaava-alueeseen (ak-291, vahvistettu ) ulottuen osittain sille merkitylle teollisuus- ja varastorakennusten alueelle sekä suojaviheralueelle. Kaavatyössä muutetaan myös Satama-Tupavuoren alueen asemakaavaa (ak-142, vahvistettu ). Suunnittelualueeseen liitetään myös alueella jo sijaitseva tie vierialueineen. Satama-Tupavuoren asemakaavassa muutettava kaava-alue sijoittuu osittain teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T-2), jolle saa rakentaa vain laitoksen toiminnan kannalta tarpeelliset asunnot ja teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T-3), jolle saa rakentaa vain laitoksen toiminnan kannalta tarpeelliset asunnot sekä toimistotiloja ja majoitustilaa rakennus- ja korjaustöiden aikaiselle henkilöstölle. T-2 korttelialueella rakentamisen enimmäismäärä on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.40. Alueen rakennusten vesikaton ylimmän kohdan enimmäiskorkeusasemaksi on merkitty + 60 m. T-3 korttelialueella rakentamisen enimmäistilavuus on esitetty kuutiometreinä, m³. Alueen rakennusten vesikaton ylimmän kohdan enimmäiskorkeusasemaksi on merkitty m. T-2 ja T-3 korttelialueita koskevat myös erityismääräykset: enintään 50 % korttelialueen pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen vähintään 20 % korttelialueen pinta-alasta on istutettava tai säilytettävä luonnonvaraisena.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4 (7) Kuva 3. Ote Satama-Tupavuoren asemakaavasta, joka on vahvistettu Kaavamuutosalueen ohjeellinen rajaus on merkitty punaisella viivalla (kuva ei ole mittakaavassa). Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa Luolalan asemakaava, jota nyt muutetaan. Luolalan asemakaavan muutettava osa on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-2) sekä suojaviheraluetta (EV), jolle sijoittuu maakaasuputkea varten varattu alueen osa (-k-). T-2 korttelialueella rakentamisen enimmäismäärä on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.50. Alueen rakennusten suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on merkitty kolme (III). Kuva 4. Ote Luolalan asemakaavasta, joka on vahvistettu Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus on merkitty punaisella viivalla (kuva ei ole mittakaavassa).

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5 (7) 3 Arvioitavat vaikutukset Muut suunnitelmat, selvitykset ja lähtötiedot Alueelle sijoittuu Turkuun johtava kaukolämpötunneli. Kaavan vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arvioina karttatarkasteluihin, maastokäyntiin ja laadittuihin selvityksiin perustuen. Asemakaavan vaikutuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm.: - aluerakenne- ja yhdyskuntataloudellisiin vaikutuksiin Lisäksi vaikutuksia arvioidaan: - luonnonoloihin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin - terveellisyyteen, turvallisuuteen ja ympäristön viihtyisyyteen - liikenteellisiin vaikutuksiin 4 Ketkä ovat osallisia ja miten kaavatyöstä tiedotetaan? Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 ) Osallisia ovat mm. seuraavat tahot: - maanomistajat ja rajanaapurit, asukkaat - paikalliset yhdistykset ja yritykset - Naantalin Satama - Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos - Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) - Varsinais-Suomen liitto - Naantalin kaupunki Kaavatyön etenemisestä tiedotetaan työn alussa Naantalin kaupungin toimesta kaupungin www-sivuilla (www.naantali.fi -> Kaavoitus ja mittaus) ja kaupungin ilmoitustaululla. Ehdotusvaiheen kuulutukset julkaistaan myös Turun Sanomissa, Rannikkoseudussa ja Kaupunkiuutisissa. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallisesti mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. Kaavan valmistelusta ilmoitetaan edellä mainituissa medioissa.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6 (7) 5 Kaavatyön vaiheet, arvioitu aikataulu ja osallistuminen Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. Ehdotusvaiheessa nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin Turun Sanomissa, Rannikkoseudussa ja Kaupunkiuutisissa sekä Naantalin kaupungin ilmoitustaululla ja www-sivuilla. Kaavatyön työvaiheittainen suoritus- ja päätöksentekovastuu sekä osallistuminen järjestetään seuraavan kaavion mukaisesti: TYÖVAIHE JA AJANKOHTA Asemakaavatyön aloittaminen ja vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Naantalin kaupunki SUORITUS, PÄÄTÖS, OSALLISTUMINEN Kaupunginhallitus päätti asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ( 356) Naantalin kaupunki Konsultti Ilmoitus kirjeellä alueen maanomistajille ja muille osallisille harkinnan mukaan. Aineisto nähtävillä yhdessä kaavaluonnoksen kanssa Viranomaisneuvottelu tarvittaessa Kaavaluonnos 11/2011 Naantalin kaupunki / konsultti laatii Kaavoitus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Ilmoitus kirjeellä alueen maanomistajille ja muille osallisille harkinnan mukaan. Aineisto nähtävillä (14 vrk), nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja www-sivuilla. Nähtävilläolon aikana osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Kaavanlaatija laatii vastineet mielipiteisiin ja pyydettyihin lausuntoihin. Viranomaisneuvottelu tarvittaessa Kaavaehdotus /arvio: 1/2012 Kaavaehdotuksen hyväksyminen /arvio: 2/2012 Naantalin kaupunki / konsultti laatii Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus ja julkinen nähtävänä olo /arvio: 3-4/2012 Kuulutus paikallislehdissä Kirje maanomistajille ja toimijoille Lausuntopyyntö Aineisto nähtävillä (30 vrk), nähtävilläolosta kuulutetaan, kuten edellä on mainittu. Nähtävilläolon aikana osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Kaavanlaatija laatii vastineet muistutuksiin ja pyydettyihin lausuntoihin. Viranomaisneuvottelu tarvittaessa Kaavan hyväksyminen /arvio: 6/2012 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös tiedoksi viranomaisille sekä muistutuksen jättäneille

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7 (7) Kaavan voimaan tulo /arvio: 8/2012 Kuulutus Jos valituksia ei jätetä, asemakaava astuu voimaan 30 vuorokauden valitusajan kuluttua kaupungin kuulutettua asiasta kaupungin ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla. Kaavaselostus laaditaan vaiheittain kaavoitusprosessin kuluessa, jolloin se palvelee kaavan valmistelun aikaista vuorovaikutusta. Tavoitteena on saada asemakaavojen muutosehdotus kaavoitus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn keväällä 2012 ja kaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi alkukesän 2012 aikana. 6 Yhteystiedot Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Naantalin kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila. Naantalin kaupunki Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila Käyntiosoite: Maankäyttöosaston palvelupiste / kaupungintalon 4. krs Käsityöläiskatu Naantali Puh Puh. (02) Kaavan laatimisesta vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy. FCG Osmontie Helsinki Sampo Perttula arkkitehti Kaupunkikehityspäällikkö Puh:

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 KAAVA NRO

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

14.05.2012. osa, Sirkka

14.05.2012. osa, Sirkka 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnano osa, Sirkka Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot