SISÄLLYS. N:o 246. Tasavallan presidentin asetus. Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 246. Tasavallan presidentin asetus. Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2003 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 246 Tasavallan presidentin asetus Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Tasavallan presidentin asetus Brysselissä 1890 kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa annetun asetuksen ja sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta Valtioneuvoston asetus diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ammattitautiasetuksen 3 :n muuttamisesta Valtioneuvoston päätös valtion viranomaisten asiakirjojen ulkoasusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta 560 N:o 246 Tasavallan presidentin asetus Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2003 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppaministerin esittelystä, säädetään: 1 Rabatissa 1 päivänä lokakuuta 2001 Suomen tasavallan hallituksen ja Marokon kuningaskunnan hallituksen välillä tehty, eduskunnan 24 päivänä huhtikuuta 2002 hyväksymä ja tasavallan presidentin 5 päivänä kesäkuuta 2002 hyväksymä sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskeva sopimus, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä maaliskuuta 2003, tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu. 2 Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 5 päivänä kesäkuuta 2002 annettu laki (472/2002) tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 28/2003)

2 550 N:o Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2003 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén

3 551 N:o 247 Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2003 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppaministerin esittelystä, säädetään: 1 New Delhissä 7 päivänä marraskuuta 2002 Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä tehty, eduskunnan 21 päivänä tammikuuta 2003 hyväksymä ja tasavallan presidentin 7 päivänä maaliskuuta 2003 hyväksymä sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 10 päivänä maaliskuuta 2003, tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu. 2 Intian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 7 päivänä maaliskuuta 2003 annettu laki (197/2003) tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2003 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 30/2003)

4 552 N:o 248 Tasavallan presidentin asetus Brysselissä 1890 kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa annetun asetuksen ja sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2003 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään: 1 Tällä asetuksella kumotaan Brysselissä 1890, kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa 21 päivänä lokakuuta 1921 annettu asetus (235/1921) ja Kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten Brysselissä 1890 tehdyn sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta 10 päivänä helmikuuta 1950 annettu asetus (93/1950). 2 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2003 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

5 553 N:o 249 Valtioneuvoston asetus diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä, lisätään diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista 24 päivänä syyskuuta 1993 annettuun asetukseen (832/1993) uusi 9 a seuraavasti: 9a Päätös diplomaattipassin, virkapassin ja virkamatkapassin antamisesta tehdään ilman esittelyä. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003 Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja Lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe

6 554 N:o 250 Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, muutetaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun ylioppilastutkintoasetuksen (1000/1994) 7 :n 2 momentti, 11 :n 4 momentti, 13 :n 1 momentti, 16 :n 2 momentti sekä 20 ja 21, sellaisina kuin niistä ovat 7 :n 2 momentti ja 13 :n 1 momentti asetuksessa 1192/1998 sekä 20 osaksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti: 7 Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on ennen tutkintoon kuuluvaan kokeeseen osallistumista opiskellut lukiolain (629/1998) 10 :ssä tarkoitetun tuntijakopäätöksen mukaiset pakolliset kurssit aineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu. Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, opiskelija voi osallistua opiskeltuaan kaksi aineen lukiokurssia. Sellaisen vieraan kielen kokeeseen, jossa ei ole pakollisia kursseja, opiskelija voi osallistua opiskeltuaan kolme lukiokurssia. 11 Reaaliaineiden kokeet järjestetään lautakunnan määräämällä tavalla uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, psykologiassa, filosofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä ja terveystiedossa. Reaaliaineiden kokeissa tulee olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. 13 Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan lukiolain 18 :n 1 momentissa ja tämän asetuksen 11 :ssä mainituissa oppiaineissa niiden kurssien oppimäärien mukaan, joista lukiolain 10 :n 1 momentin nojalla säädetään lukiokoulutuksen tuntijaon mukaisina pakollisina kursseina ja syventävinä opintoina tarjottavina kursseina. 16 Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran. 20 Ylioppilastutkintotodistus annetaan kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkintoon kuuluvat pakolliset kokeet ja jolle annetaan lukion päättötodistus tai todistus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta, sekä kokelaalle, joka on osallistunut tutkintoon 8 :n 1 momentin nojalla ja hyväksytysti suorittanut tutkintoon kuuluvat pakolliset kokeet. Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään arvosanat hyväksytysti suoritetuista kokeista. Jos kokelas on uusinut kokeen ennen kuin tutkintotodistus on 4 momentin mukaan päivätty, todistukseen merkitään annetuista arvosanoista parempi. Tällöin otetaan tarvittaessa huomioon kokeiden arvostelusta annetut ylioppilastutkintolautakunnan määräykset. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään hyväksytysti suoritetuista pakollisista kokeista ja mitä 2 momentissa säädetään, tutkintotodistus annetaan ja siihen merkitään arvosana hylätystä pakollisesta kokeesta, jos hylätty suoritus lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan ei estä tutkintotodistuksen antamista eikä kokelas ole kirjallisesti kieltänyt hylätyn suorituksen merkitsemistä todistukseen. Ylioppilastutkintotodistus päivätään sen tutkintokerran mukaan, jonka loppuun mennessä kokelas on hyväksytysti suorittanut

7 N:o tutkintoon kuuluvat pakolliset kokeet, tai sen tutkintokerran mukaan, jonka loppuun mennessä 3 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaan todetaan, ettei hylätty suoritus estä todistuksen antamista. 21 Kokelaalle, joka ei ole osallistunut tutkintoon 8 :n 1 momentin nojalla ja jolle ei rehtorin ylioppilastutkintolautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä tekemän ilmoituksen mukaan anneta lukion päättötodistusta eikä todistusta ammatillisen tutkinnon suorittamisesta, annetaan todistus hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta, jos: 1) kokelas on 16 :ssä tarkoitettuina tutkintokertoina suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet; tai 2) 20 :n 3 momentissa tarkoitetut perusteet soveltuisivat kokelaan 16 :ssä tarkoitettuina tutkintokertoina suorittamiin kokeisiin. Todistus hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta annetaan myös kokelaalle, joka on 16 :ssä tarkoitettuina tutkintokertoina suorittanut hyväksytysti vain osan pakollisista kokeista ja jolle ei anneta tutkintotodistusta 20 :n 3 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaan. Sille, joka on suorittanut hyväksytysti yhden tai useamman yksittäisen ylioppilastutkinnon kokeen, annetaan todistus suoritetuista kokeista. Ylioppilastutkintoa suorittavalle kokelaalle annetaan pyynnöstä ylioppilastutkintorekisterin ote, josta hänen suorituksensa ilmenevät. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Sen 7 :n 2 momenttia, 11 :n 4 momenttia ja 16 :n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta Jollei tutkintokertoja koskevista 16 :n säännöksistä muuta johdu, kokelas, joka ennen 1 päivää tammikuuta 2006 on hyväksytysti suorittanut reaalikokeen, voi sen uusintana suorittaa yhden reaaliaineen kokeen, ja kokelas, joka on valinnut reaalikokeen pakolliseksi ja jonka suoritus on hylätty ennen 1 päivää tammikuuta 2006, voi hylätyn kokeen uusintana suorittaa pakollisena reaaliaineen kokeen. Sen estämättä, mitä 16 :n 2 momentissa säädetään, kokelas, joka on ennen 1 päivää tammikuuta 2006 suorittanut hyväksytysti reaalikokeen ja mainitun päivän jälkeen suorittanut hyväksytysti reaaliaineen kokeen, ei voi uusia reaaliaineen koetta. Jos kokelas on ennen ylioppilastutkintotodistuksen päiväämistä uusinut reaalikokeen tai suorittanut hyväksytysti sekä reaalikokeen että reaaliaineen kokeen, tutkintotodistukseen merkitään paras näiden kokeiden arvosanoista. Tällöin otetaan tarvittaessa huomioon kokeiden arvostelusta annetut ylioppilastutkintolautakunnan määräykset. Jos parasta suoritusta ei voida arvostelun perusteella todeta, tutkintotodistukseen merkitään viimeiseksi suoritetun kokeen arvosana. Sellaisesta hyväksytystä reaalikokeesta ja hyväksytystä reaaliaineen kokeesta, joiden arvosanoja ei merkitä ylioppilastutkintotodistukseen, annetaan erillinen todistus. Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003 Opetusministeri Maija Rask Ylijohtaja Arvo Jäppinen

8 556 N:o 251 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (912/1992) 28 ja 29 :n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 28 osaksi asetuksessa 1335/1994 ja 29 :n 2 momentti asetuksessa 1648/1992, sekä muutetaan 15, 19 ja 21, 28 a :n 1 momentti, 29 :n 1 momentti, 30, 31 :n 1 momentti sekä 32 :n 1 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 15 osaksi asetuksissa 904/1999 ja 1168/2001, 28 a :n 1 momentti asetuksessa 772/1998, 29 :n 1 momentti asetuksessa 1386/1993 ja 32 :n 1 momentti asetuksessa 343/1997 seuraavasti: 15 Pitkäaikainen laitoshoito Ennen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämistä maksun määräämisestä päättävän viranomaisen tulee selvittää, onko palvelun käyttäjä ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa tai onko hänellä alaikäisiä lapsia, joiden elatus on ollut kokonaan tai osittain riippuvainen palvelun käyttäjän tuloista. Selvityksessä tulee myös ottaa huomioon, mitä lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) 3 :n 2 momentissa säädetään vanhempien vastuusta 18 vuotta täyttäneen lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. Selvityksen perusteella maksu tulee määrätä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 7 c :n 2 momentin ja 10 c :n säännös huomioon ottaen siten, että hoidettavan kanssa yhteistaloudessa eläneen henkilön ja alaikäisten lasten elatus sekä 18 vuotta täyttäneen oikeus saada vanhemmiltaan avustusta koulutuskustannuksiinsa tulevat asianmukaisesti turvatuiksi. 19 Perhehoito Sosiaalihuoltolain (710/1982) 25 :ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain (683/1983) perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c :ssä säädetty maksu. 21 Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 12 :ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c :ssä säädetään.

9 N:o a Metsätulo Siitä poiketen, mitä 27 :ssä säädetään, metsätulona otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, josta vähennetään metsätalouden korot ja 10 prosenttia puhtaan tuoton arvosta. 29 Tulot, joita ei oteta huomioon Edellä 27 :ssä tarkoitettuina tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeensaajien hoitotukea, kansaneläkelain (347/1956) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. 30 Tuloista tehtävät vähennykset Edellä 27 :ssä tarkoitettujen tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). 31 Maksun määrääminen Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun 1) palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut; 2) kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 3) maksu osoittautuu virheelliseksi; tai 4) 3 :n 4 momentissa tarkoitettua palveluja hoitosuunnitelmaa muutetaan. 32 Maksun periminen poissaolon ajalta Edellä 3 :ssä tarkoitettu kuukausimaksu peritään myös palvelun saajasta johtuvan kotona annettavan palvelun tilapäisen keskeytyksen ajalta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a ja 7 c :ssä sekä tämän asetuksen 21 :ssä tarkoitettu kuukausimaksu myös lapsen ja laitoshoidossa olevan tilapäisen poissaolon ajalta. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003 Peruspalveluministeri Eva Biaudet Vanhempi hallitussihteeri Riitta Kuusisto /37

10 558 N:o 252 Valtioneuvoston asetus ammattitautiasetuksen 3 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun ammattitautiasetuksen (1347/1988) 3 :n kemiallisten tekijöiden 22, 23, 28, 30 ja 33 kohta sekä biologisten tekijöiden 1 ja 3 kohta, seuraavasti: 3 Edellä 2 :ssä tarkoitettuja sairauksia sekä fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä ovat: Kemialliset tekijät 22. Alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt Tyypilliset sairauden muodot Äkilliset ja krooniset pääosin keskusja ääreishermostoon kohdistuvat myrkytykset; ihomuutokset (kosketusihottuma); bentseenin aiheuttamat leukemiat. 23. Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset Tyypilliset sairauden muodot Äkilliset ja krooniset pääosin hermostoon kohdistuvat myrkytykset; ihomuutokset (kosketusihottuma); freonien aiheuttamat sydämen rytmihäiriöt ja hengityselinärsytysoireet; freoneja korvaavien hiilivetyjen halogeenijohdannaisten, HCFC -aineiden eli hydrokloorifluorihiilivetyjen aiheuttamat maksavauriot ja vinyylikloridin aiheuttama maksan hemangiosarkoma. 28. Fenoli ja sen homologit sekä niiden halogeeni- ja nitrojohdannaiset Tyypilliset sairauden muodot Äkilliset myrkytykset, joihin kuuluvat hengityselinten, maksan, munuaisten ja keskushermoston oireet; krooninen myrkytys, johon kuuluu keskushermoston ja ruoansulatuselimistön oireita; ihomuutokset (kosketusihottuma, ihon värimuutokset); hemolyyttinen anemia; methemoglobinemia; polykloorattujen bifenyylien aiheuttamat maksasyöpä ja klooriakne. 30. Syöpälääkkeet Alkyloivat aineet (syklofosfamidi, klorambusiili, melfalaani, semustiini, karmustiini, lomustiini) ja antimetaboliitit (atsatiopriini). Tyypillisimmät sairauden muodot Leukemiat, lymfohematopoeettiset syövät ja virtsarakon syöpä. 33. Mineraalipölyt Tyypilliset sairauden muodot Kvartsi- ja asbestipölyjen aiheuttamat keuhkosairaudet (pneumokonioosit); asbestin aiheuttama keuhkosyöpä ja

11 N:o mesoteliooma; kvartsipölyn aiheuttama keuhkosyöpä; pölykeuhkosairauksien jälkiseuraukset hengitys- ja verenkiertoelimissä. Biologiset tekijät 1. Bakteerit ja homeiden vapauttamat itiöt ja muut biologisesti aktiiviset aineet Tyypilliset sairauden muodot Homepölykeuhkosairaus, homeiden aiheuttama astma ja nuha, ilmankostuttajakuume ja orgaanisen pölyn aiheuttama toksinen oireyhtymä (ODTS). 3. Virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot Tyypilliset sairauden muodot Hepatiitti B, hepatiitti C, lypsäjän kyhmyt, sikaruusu, luomatauti, pernarutto, listerioosi, ihon sienitaudit, toksoplasmoosi, malaria ja bilhartsia. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003 Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho Hallitussihteeri Jaakko Hannula N:o 253 Valtioneuvoston päätös valtion viranomaisten asiakirjojen ulkoasusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään: 1 Tällä päätöksellä kumotaan valtion viranomaisten asiakirjojen ulkoasusta 17 päivänä syyskuuta 1970 annettu valtioneuvoston päätös (600/1970). 2 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2003 Valtiovarainministeri Sauli Niinistö Hallitussihteeri Terttu Mellin

12 560 N:o 254 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 :n nojalla: Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen: MMM:n määräyskokoelman n:o voimaantulopäivä Asetuksen nimike antopäivä MMMa rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta 19/ Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, Valtioneuvosto, puhelin (09) Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Tarkastaja Marita Aalto Komission direktiivi N:o 2002/70/EY (32002L0070); EYVL N:o L 209, , s JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 1 1 /2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2003 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Yhtymähallitus 26.3.2013, liite 27 2 SIJOITETUN LAPSEN ITSENÄISTYMISVARAT 1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1281 1291 SISÄLLYS N:o Sivu 1281 Laki yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta... 3557 1282 Laki maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 591. Laki. kemikaalilain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 591. Laki. kemikaalilain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 591 600 SISÄLLYS N:o Sivu 591 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 1521 592 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 N:o 81 87 SISÄLLYS N:o Sivu 81 Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007 N:o 808 817 SISÄLLYS N:o Sivu 808 Laki rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta... 3723 809 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 232 240. Laki. N:o 232

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 232 240. Laki. N:o 232 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 232 240 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista... 669 233 Laki vuokra-asuntolainojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004 N:o 797 807 SISÄLLYS N:o Sivu 797 Laki asumistukilain 15 :n muuttamisesta... 2231 798 Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1243/2013 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot