Perusturvajaos , Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:"

Transkriptio

1 Perusturvajaos , Liite 2 PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Perusturvan toiminta-ajatuksena edistää asukkaiden hyvinvointia asiakaslähtöisillä ja vaikuttavilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Toiminnassa on keskeistä matalan kynnyksen toimintamalli ja sujuvat, ensisijaisesti ennaltaehkäisevät palveluketjut. Tavoitteena on ystävällinen ja asiantunteva palvelu ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. HALLINTOPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Perusturvajaos ja sosiaalijohtaja Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadullisesti hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Perusturvajaos toimii hallintopalveluista vastaavana paikallisena toimielimenä, joka valmistelee sosiaali- ja terveystoimen asioita kunnanhallitukselle erityisesti henkilöstö-, talous- ja muissa kuntakohtaisissa rakenteellisissa ja toiminnallisissa ratkaisuissa. Seudullista hallinnollista yhteistyötä tehdään Kinnulan ja Wiitaunionin (Pihtipudas, Viitasaari) yhteisen perusturvalautakunnan kanssa; lautakuntatyöskentelyn avulla pyritään mm. saamaan alueen toimintoja linjaavat asiakirjat, toimintatavat ja - käytännöt yhtenäisemmäksi. Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa on selkeät kokousrakenteet eri yksiköissä. Asiakaspalautetta on kerätty erityisesti vanhuspalveluissa kotihoidon ja Kotipihan asiakkailta, omaisilta, henkilöstöltä. Kehittämistyötä tehdään jatkuvasti, jotta saadaan painopistettä pidettyä ennaltaehkäisyssä, palveluketjujen sujuvoittamisessa ja palvelujen sisällöllisessä laadun kehittämisessä.

2 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Sitova Työpaikkakokous Määrä 4 kertaa/vuosi Toteutui Sitova Henkilöstökokous Määrä 1 kerta/vuosi Toteutui Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Perusturvalautakunnan/ yhteislautakunta/kokoukset Perusturvajaoksen kokoukset Hallintopalvelujen nettomeno euroa. Hallintopalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa Kustannuslaskennalliset tulot euroa PERHEPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Muu sosiaali- ja terveystoimi 2. Lastensuojelu 3. Perheneuvonta Muu sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikkö Sisältää sosiaalityön, lastensuojelun avohoidon, lastensuojelun perhetyön, lastensuojelun perhehoidon, lastensuojelun laitoshoidon, sosiaaliasiamiestoiminnan, veteraanikuntoutuksen, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun oston, kriisityön ja sosiaalipäivystyksen. Sosiaaliasiamiespalvelu ostettiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta.

3 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 2 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Sitova Lastensuojelutehtävät Lasten 100 % palveluun Tavoitearvo toteutui hoidetaan lain mukaisesti lkm/lastensuojelun piirissä olevat lapset oikeutetuista Sitova Toimeentulotukea myönnetään kaikille Käsittelyaika/vrk 1 7 tpv Tavoitearvo toteutui Sitova Sitova siihen oikeutetuille Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kaikille siihen oikeutetuille % asiakasryhmästä 100 % palveluun oikeutetuista Tavoitearvo toteutui % asiakasryhmästä 100 % hakemuksista Tavoitearvo toteutui. Toiminta organisoitiin yhteistyössä Viitaseudun Kumppanuuden kanssa. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Matalan kynnyksen palvelut lapsiperheille Sosiaalitoimessa on kehitetty matalan kynnyksen toimintamallia lapsiperheille. Perheet voivat ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä kotipalvelutyöntekijään tai perhetyöntekijään, kun kokevat tarvitsevansa arjessa apua. Kotipalvelutyöntekijä/ perhetyöntekijä käy perheessä 1-3 kertaa, minkä jälkeen perheen palvelutarve arvioidaan yhdessä viranhaltijan kanssa ja laaditaan asiakassuunnitelma. Kotipalvelutyöntekijän kotikäynnit perheissä vuonna 2014 yhteensä 240 kotikäyntiä. Asiakasperheitä keskimäärin Lastensuojelutehtävät hoidetaan lain mukaisesti Lastensuojelun sosiaalityöstä vastaavat työparityöskentelynä sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä. Heidän tukenaan on toiminut Keski-Suomen lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä vaativimmissa asiakastilanteissa. Paikallisella tasolla on tehty yhteistyötä Wiitaunionin lastensuojelun sosiaali- ja perhetyöntekijöiden kanssa, päihde- ja mielenterveystyön tiimin kanssa ja maakunnallisella tasolla tiiviisti lastenpsykiatrian kanssa. Lastensuojelun asiakkaita on suositusmitoitusten mukaisesti keskimäärin asiakasta/ sosiaalityöntekijä. Vuoden aikana on saapunut yhteensä 18 lastensuojeluilmoitusta. Sosiaalityöntekijän työajasta 20% (1pv/viikko) on ohjautunut syksystä 2015 koulukuraattoripalveluihin.

4 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 3 3. Toimeentulotukea myönnetään kaikille siihen oikeutetuille Toimeentulotukea on myönnetty kaikille siihen oikeutetuille. Toimeentulotukihakemukset käsitellään määräajan sisällä (max.7tpv) Toimeentulotuen soveltamisohjeistuksia on päivitetty uudelleen loppuvuodesta 2013 Wiitaunionin kanssa. Uudet päivitetyt soveltamisohjeistukset on hyväksytty perusturvalautakunnassa Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille Päihdepalveluita tarjotaan ja annetaan kaikille sitä tarvitseville. Aktiivisena työkäytäntönä on päihteiden käytön ja sen haittavaikutuksien puheeksiottaminen. Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön kanssa on toimivaa yhteistyötä ja heiltä on ostettu päihdetyöntekijän palveluita avohuollon asiakkaille, sekä ennaltaehkäisevää työtä koululle. 5. Aktivointisuunnitelmat ja kuntouttava työtoiminta Lakisääteiset aktivointisuunnitelmat on tehty yhteistyössä te-toimiston kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua on järjestetty tarpeen mukaan yhteistyössä Viitaseudun Kumppanuuden kanssa. 6. Kinnulan kunta on mukana Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteisessä sosiaalipäivystyksessä. Kunnassa toimii myös kriisityöryhmä, joka kokoontuu 4krt/vuosi ja kriisitilanteissa useammin. Keskeisiä lukuja TP13 TA14 TP14 Toimeentulotuen määrä / kunnan asukas Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön nettomeno euroa. Lastensuojelun tulosyksikkö Sisältää lastensuojelun avohuollon, perhehoidon ja laitoshoidon kustannukset sekä palvelevan puhelimen. Nettomeno euroa. Perheneuvonnan tulosyksikkö Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön, nettomeno euroa. Perhepalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot

5 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 4 Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa.

6 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 5 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja ja johtava hoitaja Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Vanhusten laitos- ja asumispalvelut 2. Vammaisten työtoiminta 3. Vammaisten asumispalvelut 4. Koti- ja tukipalvelut 5. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova 1. Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaaminen ja edistäminen Kotona/kodinomaisissa oloissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 90 %:a 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa oloissa Toteuma Toteutunut 2. Toimiva hoidon porrastus Toimintakyvyn- ja hoidontarpeen arviointi Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vain ympärivuorokauden apua tarvitsevia Toteutunut. Moniammatillinen SAS-ryhmä arvioi asiakkaan tilannetta ja päättää hoitopaikoista. 3. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset vanhus- ja vammaispalvelut Asiakaspalaute ja kyselyt Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu huhti-/ toukokuussa kotihoidon ja Kotipihan asiakkaille, palaute pääsääntöisesti positiivista Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Ennaltaehkäisevän työn osalta on kehitetty yhteistyötä järjestöjen kanssa. Vuonna 2014 järjestettiin yhteistyössä Suomen Punaisen ristin paikallisosaston ja seurakunnan kanssa koulutusta ystäväpalvelutoiminnasta kiinnostuneille; koulutukseen osallistui yli 20 vapaaehtoista, joista pyritään saamaan vapaaehtoisystäviä ikäihmisille. 2. Kuntouttavaa työotetta toteutettiin kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoitopalveluissa tukemalla ja aktivoimalla asiakkaiden toimintakykyä resurssien antamissa rajoissa. 3. Hoidon porrastusta toteutettiin päättämällä hoitopaikkasijoituksista sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisessa SAS-ryhmässä. Hoidon porrastuksen työvälineenä käytetään mm. yli 65- vuotiaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaamiseen tarkoitettua RAVA-mittaria ja MMSE-testiä.

7 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 6 4. Palveluseteli oli käytössä rajoitetusti sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyissä kuljetuspalveluissa. 5. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (nk.hehko-käynti) toteutettiin toukokuussa 75-vuotiaille. 6. Omaishoitajien tukeminen, omaishoidon tuen tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja hoitoja palvelusuunnitelmien laatiminen kaikille, lain edellyttämällä tavalla. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön nk. naapuriapu tilanteissa, joissa omaishoidon kriteerit eivät täyty, mutta naapuriavun turvin voidaan korvata kotihoidon käyntejä. Vanhusten laitos- ja asumispalvelun tulosyksikkö Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Palvelukeskus Kotipihan laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät Suoritteiden hinta / TP13 TA14 TP14 Hoitopäivän hinta (Palvelukeskus Kotipihan lyhytja pitkäaikaishoito sekä palveluasuminen) Palvelukeskus Kotipihan nettomeno vuonna 2014 on euroa. Vakituisen henkilökunnan määrä on 14 työntekijää. Iltavuoron yksi työntekijä hoiti päivittäin kotihoidon iltakierroksen. Hoitotyöntekijöiden määrä vastaa valtakunnallisen suosituksen mukaista ympärivuorokautisen hoidon vähimmäismitoitusta (0,5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden). Kotipihassa asiakaspaikkoja on 24, joista kaksi laitospaikkaa ja yksi intervallipaikka. Vammaisten työtoiminnan tulosyksikkö Kehitysvammaisten päivätoiminta ostetaan Marjan kodilta. Nettomeno euroa. Vammaisten laitospalvelujen tulosyksikkö Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset ym. menot euroa. Kotipalvelun tulosyksikkö Sisältää kotipalvelun menot, tukipalvelut ja palvelusetelin sekä ostopalvelun, nettomeno euroa.

8 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 7 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, vammaisten asumispalvelun oston Marjan Kodilta, vanhusten asumispalvelun oston Eevakodilta, vanhusten päiväkeskustoiminnan, vammaispalvelun taloudelliset tukitoimet ja omaishoidontuen. Nettomeno yhteensä euroa. Vanhusten ja TA 2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama vammaisten palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa.

9 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 8 TERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja, ylilääkäri, johtava hoitaja ja hammaslääkäri Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt Tavoitteet 1. Vastaanottopalvelut 2. Terveyspalvelujen tukitoimet 3. Vuodeosastopalvelut 4. Hammashuolto 5. Työterveyshuolto 6. Erikoissairaanhoito Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Terveyden edistäminen Ennaltaehkäisevät Väestön tervey- toimenpiteet (tiedotdentilan parane- Sairauksien ennaltaehkäisy taminen, neuvonta, minen, sairauk- seulontatutkimukset) sien varhainen toteaminen Toteuma Vuosittaiset seulontatutkimukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Jatkettiin edelleen vastuuhoitajakäytäntöä (diabetes, reuma, astma, dementia, sydän). 2. Terveysneuvonnalla on edistetty kunnan asukkaiden terveydentilaa ja ohjattu asukkaita oikeiden terveyspalvelujen käyttöön. Johtava hoitaja on toiminut seudullisessa terveydenedistämistyöryhmässä. 3. Lastenneuvolan palveluiden painopiste oli edelleen riskiperheissä. Toimintavuoden aikana vakiintui uusi vauvaperhetyön toimintamalli. Työmuotoon sisältyy, että terveydenhoitaja ja perhetyöntekijä vierailevat vauvaperheissä ensimmäistä lastaan odottavien perheissä ennen synnytystä ja perhetyöntekijä käy lisäksi n. 1-2 kk kuluttua synnytyksestä ja lapsen ollessa n.6-8 kk ikäinen. Jos perheessä on jo lapsia, silloin perhetyöntekijä tekee yksin kaikki edellä mainitut käynnit. Perhetyöntekijä on tehnyt neuvolan kautta 80 kotikäyntiä. 4. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytettiin terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia, suojarokotuksia, terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin, puheterapeutin ja psykologin palveluja. 5. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuettiin asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. 6. Potilasasiamies ohjasi ja neuvoi asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

10 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 9 Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon ja potilasasiamiehen tehtävät. Terveyskeskuksessa on ylilääkärin ja kahden terveyskeskuslääkärin virat. Ainoastaan ylilääkärin virka on vakinaisesti täytetty. Lisälääkärien palveluita on ostettu tuntitöinä Attendolta ja muilta tilapäisiltä sijaisilta. Lääkärin vastaanoton nettomeno on euroa. Terveyskeskuksen muita kuin lääkärissä käyntejä oli yhteensä kpl sisältäen kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon, terveysneuvonnan ja kotisairaanhoidon käynnit. Vuonna 2014 kotihoidossa työskenteli kokoaikaisesti 3 työntekijää, sekä 0,5 henkilön resurssi Kotipihasta iltavuorossa. Kotihoidon nettomeno euroa. Kinnulan perusterveydenhuollon psyk.palvelut hoidettiin vuonna 2014 väestövastuuperiaatteella. Psyk.yksikkö koostuu lääkäripalveluista, psykiatrian avohoito- ja psykologipalveluista. Toiminnasta vastaa kokonaisuutena perusterveydenhuollon ylilääkäri. Psykiatrian avovastaanotto, jossa lääkärityön lisäksi ostopalveluina tuotettu psykiatrian erikoissairaanhoitajan palveluita yhteistyössä Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön kanssa yhtenä päivänä / vko, käsittää aikuis- ja nuorisopsykiatristen asiakkaiden pitkäaikais- ja akuuttihoidon, lääkehoidon seurannan ja tarvittaessa toteutuksen. Psykiatristen akuuttien kriisien yhteydessä on toteutettu päivystysluonteisesti tarveharkintaisesti kotikäyntejä. Lisäksi psykiatrian sairaanhoitajan palveluita on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta ja depressiohoitajan palveluita on ostettu Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Psykologityö perusterveydenhuollossa käsittää psykologiset tutkimukset, koulu- ja neuvolapsykologityön, ennaltaehkäisevää työtä, vanhemmuuden tuki- ja neuvontakäynnit sekä lääkärin lähetteellä muistitutkimukset. Psykologi osallistuu oppilashuoltoryhmätyöskentelyyn, yhteistyöhön perusterveydenhuollon erityistyöntekijöiden, sosiaalitoimen ja alueellisten yhteistyötahojen kanssa. Psykologin sijaisuus oli hoitamatta Psykologin virka on hoidettu 50 % alkaen. Psykologityötä hoiti viransijainen ajalla Loppuvuonna 2014 psykologin sijaisuutta ei saatu täytettyä. Psykososiaalinen kriisityö tapahtuu virkatyönä sosiaali- ja terveystoimen ammattiryhmien kesken. Mielenterveystyön nettomeno euroa. Kunnassa on oma osa-aikainen puheterapeutti, puheterapian nettomeno on euroa. Vastaanottopalvelujen nettomeno yhteensä euroa.

11 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 10 Toiminta Suoritteiden määrä/ käynnit TP13 TA14 TP14 Lääkärin vastaanotto Suoritteiden hinta TP13 TA14 TP14 /käynti Lääkärin vastaanotto Terveyspalvelut/tukitoimet tulosyksikkö Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun. Nettomeno euroa. Vuodeosastopalvelut tulosyksikkö Ostopalvelu muilta kunnilta, nettomeno euroa. Hammashuollon tulosyksikkö Alle kouluikäiset, koululaiset ja alle 18-vuotiaat kutsuttiin tarkastukseen suunnitellun tarkistusvälin mukaisesti. Aikuiset ovat päässeet hoitoon 3-6 kuukauden sisällä yhteydenotosta. Jonossa oli 30 asiakasta v lopussa. Hammaslääkäri Manu Hulkko hoiti särkypotilaat hammaslääkäri Daria Kotsetkovan lomien aikana. Päivystysaikaa oli varattu joka päivä 0,5-1 tunti kiireellistä hoitoa tarvitseville. Asiakaskäyntejä hml Daria Kotsetkovalla oli Oikomishoitoa ostettiin keskimäärin 1 päivä kuukaudessa erikoishammaslääkäri Leena Tammelalta. Oikomishoidon asiakaskäyntejä oli yhteensä 284 kpl. Kirurgisen hoidon toimenpiteitä on ostettu kirurg.hml Petri Nurmenniemeltä Pihtiputaan hammashoitolasta. Hammaslääkäri Manu Hulkko teki potilastyötä 1-2 päivänä kuukaudessa ja hoiti särkypotilaita tarvittaessa. Asiakaskäyntejä oli yhteensä 309 kpl. Toiminta Nettomeno euroa. Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 /käynti Käynnit Suoritteiden hinta TP13 TA14 TP14 Hammashoito euroa/käynti

12 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 11 Työterveyshuollon tulosyksikkö Palvelut ostettiin Wiitaunionilta. Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta. Nettomeno euroa. Terveyspalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa.

13 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 12 Virka- ja tehtävänimike TP 2013 TA 2014 TP 2014 Perusturva Sosiaalijohtaja Sosiaalityöntekijä Toimistonhoitaja Sosiaaliohjaaja Johtava hoitaja Sairaanhoitaja Hoitaja Perhetyöntekijä Osastoapulainen 4,5 4,5 4,5 Ylilääkäri (50%) Terveyskeskuslääkäri *)1 1,5 1*) Puheterapeutti (50%) Psykologi (81,08%) Terveydenhoitaja Terveyskeskusavustaja Hammaslääkäri Hammashoitaja 1,5 1,5 1,5 Työpajan ohjaaja (1-6/2013) Työpajalle työllistetyt Työnjohtaja Etsivä nuorisotyöntekijä (50%) (1-3/2013) Työllistämistoimet ( ) Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä Henk.kohtainen avustaja/kotipalv.työntekijä **) 1 1 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 62 41,5 40 *) järjestetty ostopalveluna ja mahdollisuuksien mukaan virkalääkäritoimintana **) organisoitu työllistämistoimien kautta

PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:

PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Perusturvan toiminta-ajatuksena edistää

Lisätiedot

Perusturvalautakunta, perusturvajaos, toimialajohtaja ja sosiaalijohtaja

Perusturvalautakunta, perusturvajaos, toimialajohtaja ja sosiaalijohtaja Perusturvajaos 11 13.3.2014, Liite 8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2014 VASTUUALUEET 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Koko

Lisätiedot

Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Perhepalvelut Vanhusten ja vammaisten palvelut Terveyspalvelut Koko perusturvan toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Perusturvalautakunta, perusturvajaos, toimialajohtaja ja sosiaalijohtaja

Perusturvalautakunta, perusturvajaos, toimialajohtaja ja sosiaalijohtaja KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA/ PERUSTURVA VASTUUALUEET 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Koko perusturvan toiminta-ajatuksena on ystävällinen ja asiantunteva

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

PALVELUTUOTELUETTELO 2011

PALVELUTUOTELUETTELO 2011 PALVELUTARJOUS 2011 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 SOSIAALIPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Tuet, avustukset, ostopalvelut Tuet, avustukset Ostopalvelut 1 310 000 Aikuis- ja perhesosiaalityö Suoritteet

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/ 21.1.2014 1 Kokousaika Tiistaina 21.1.2014 klo 15.00-16.26. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut sitovuustasoittain

Sosiaali- ja terveyspalvelut sitovuustasoittain SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä tiliryhmittäin TULOSLASKELMA Budj Budj Bu-muutos Budj Tilinp Muutos% 2016 2015 2015 2015 yht 2014 15>16 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013 Perusturvalautakunta PERUSTURVAOSASTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013 Terveystoimi Perusterveydenhoito 212-216 Kansanterveyslain edellyttämä tarpeelliseksi katsottu perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot