Perusturvajaos , Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:"

Transkriptio

1 Perusturvajaos , Liite 2 PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Perusturvan toiminta-ajatuksena edistää asukkaiden hyvinvointia asiakaslähtöisillä ja vaikuttavilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Toiminnassa on keskeistä matalan kynnyksen toimintamalli ja sujuvat, ensisijaisesti ennaltaehkäisevät palveluketjut. Tavoitteena on ystävällinen ja asiantunteva palvelu ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. HALLINTOPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Perusturvajaos ja sosiaalijohtaja Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadullisesti hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Perusturvajaos toimii hallintopalveluista vastaavana paikallisena toimielimenä, joka valmistelee sosiaali- ja terveystoimen asioita kunnanhallitukselle erityisesti henkilöstö-, talous- ja muissa kuntakohtaisissa rakenteellisissa ja toiminnallisissa ratkaisuissa. Seudullista hallinnollista yhteistyötä tehdään Kinnulan ja Wiitaunionin (Pihtipudas, Viitasaari) yhteisen perusturvalautakunnan kanssa; lautakuntatyöskentelyn avulla pyritään mm. saamaan alueen toimintoja linjaavat asiakirjat, toimintatavat ja - käytännöt yhtenäisemmäksi. Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa on selkeät kokousrakenteet eri yksiköissä. Asiakaspalautetta on kerätty erityisesti vanhuspalveluissa kotihoidon ja Kotipihan asiakkailta, omaisilta, henkilöstöltä. Kehittämistyötä tehdään jatkuvasti, jotta saadaan painopistettä pidettyä ennaltaehkäisyssä, palveluketjujen sujuvoittamisessa ja palvelujen sisällöllisessä laadun kehittämisessä.

2 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Sitova Työpaikkakokous Määrä 4 kertaa/vuosi Toteutui Sitova Henkilöstökokous Määrä 1 kerta/vuosi Toteutui Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Perusturvalautakunnan/ yhteislautakunta/kokoukset Perusturvajaoksen kokoukset Hallintopalvelujen nettomeno euroa. Hallintopalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa Kustannuslaskennalliset tulot euroa PERHEPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Muu sosiaali- ja terveystoimi 2. Lastensuojelu 3. Perheneuvonta Muu sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikkö Sisältää sosiaalityön, lastensuojelun avohoidon, lastensuojelun perhetyön, lastensuojelun perhehoidon, lastensuojelun laitoshoidon, sosiaaliasiamiestoiminnan, veteraanikuntoutuksen, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun oston, kriisityön ja sosiaalipäivystyksen. Sosiaaliasiamiespalvelu ostettiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta.

3 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 2 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Sitova Lastensuojelutehtävät Lasten 100 % palveluun Tavoitearvo toteutui hoidetaan lain mukaisesti lkm/lastensuojelun piirissä olevat lapset oikeutetuista Sitova Toimeentulotukea myönnetään kaikille Käsittelyaika/vrk 1 7 tpv Tavoitearvo toteutui Sitova Sitova siihen oikeutetuille Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kaikille siihen oikeutetuille % asiakasryhmästä 100 % palveluun oikeutetuista Tavoitearvo toteutui % asiakasryhmästä 100 % hakemuksista Tavoitearvo toteutui. Toiminta organisoitiin yhteistyössä Viitaseudun Kumppanuuden kanssa. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Matalan kynnyksen palvelut lapsiperheille Sosiaalitoimessa on kehitetty matalan kynnyksen toimintamallia lapsiperheille. Perheet voivat ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä kotipalvelutyöntekijään tai perhetyöntekijään, kun kokevat tarvitsevansa arjessa apua. Kotipalvelutyöntekijä/ perhetyöntekijä käy perheessä 1-3 kertaa, minkä jälkeen perheen palvelutarve arvioidaan yhdessä viranhaltijan kanssa ja laaditaan asiakassuunnitelma. Kotipalvelutyöntekijän kotikäynnit perheissä vuonna 2014 yhteensä 240 kotikäyntiä. Asiakasperheitä keskimäärin Lastensuojelutehtävät hoidetaan lain mukaisesti Lastensuojelun sosiaalityöstä vastaavat työparityöskentelynä sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä. Heidän tukenaan on toiminut Keski-Suomen lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä vaativimmissa asiakastilanteissa. Paikallisella tasolla on tehty yhteistyötä Wiitaunionin lastensuojelun sosiaali- ja perhetyöntekijöiden kanssa, päihde- ja mielenterveystyön tiimin kanssa ja maakunnallisella tasolla tiiviisti lastenpsykiatrian kanssa. Lastensuojelun asiakkaita on suositusmitoitusten mukaisesti keskimäärin asiakasta/ sosiaalityöntekijä. Vuoden aikana on saapunut yhteensä 18 lastensuojeluilmoitusta. Sosiaalityöntekijän työajasta 20% (1pv/viikko) on ohjautunut syksystä 2015 koulukuraattoripalveluihin.

4 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 3 3. Toimeentulotukea myönnetään kaikille siihen oikeutetuille Toimeentulotukea on myönnetty kaikille siihen oikeutetuille. Toimeentulotukihakemukset käsitellään määräajan sisällä (max.7tpv) Toimeentulotuen soveltamisohjeistuksia on päivitetty uudelleen loppuvuodesta 2013 Wiitaunionin kanssa. Uudet päivitetyt soveltamisohjeistukset on hyväksytty perusturvalautakunnassa Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille Päihdepalveluita tarjotaan ja annetaan kaikille sitä tarvitseville. Aktiivisena työkäytäntönä on päihteiden käytön ja sen haittavaikutuksien puheeksiottaminen. Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön kanssa on toimivaa yhteistyötä ja heiltä on ostettu päihdetyöntekijän palveluita avohuollon asiakkaille, sekä ennaltaehkäisevää työtä koululle. 5. Aktivointisuunnitelmat ja kuntouttava työtoiminta Lakisääteiset aktivointisuunnitelmat on tehty yhteistyössä te-toimiston kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua on järjestetty tarpeen mukaan yhteistyössä Viitaseudun Kumppanuuden kanssa. 6. Kinnulan kunta on mukana Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteisessä sosiaalipäivystyksessä. Kunnassa toimii myös kriisityöryhmä, joka kokoontuu 4krt/vuosi ja kriisitilanteissa useammin. Keskeisiä lukuja TP13 TA14 TP14 Toimeentulotuen määrä / kunnan asukas Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön nettomeno euroa. Lastensuojelun tulosyksikkö Sisältää lastensuojelun avohuollon, perhehoidon ja laitoshoidon kustannukset sekä palvelevan puhelimen. Nettomeno euroa. Perheneuvonnan tulosyksikkö Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön, nettomeno euroa. Perhepalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot

5 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 4 Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa.

6 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 5 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja ja johtava hoitaja Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Vanhusten laitos- ja asumispalvelut 2. Vammaisten työtoiminta 3. Vammaisten asumispalvelut 4. Koti- ja tukipalvelut 5. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova 1. Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaaminen ja edistäminen Kotona/kodinomaisissa oloissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 90 %:a 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa oloissa Toteuma Toteutunut 2. Toimiva hoidon porrastus Toimintakyvyn- ja hoidontarpeen arviointi Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vain ympärivuorokauden apua tarvitsevia Toteutunut. Moniammatillinen SAS-ryhmä arvioi asiakkaan tilannetta ja päättää hoitopaikoista. 3. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset vanhus- ja vammaispalvelut Asiakaspalaute ja kyselyt Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu huhti-/ toukokuussa kotihoidon ja Kotipihan asiakkaille, palaute pääsääntöisesti positiivista Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Ennaltaehkäisevän työn osalta on kehitetty yhteistyötä järjestöjen kanssa. Vuonna 2014 järjestettiin yhteistyössä Suomen Punaisen ristin paikallisosaston ja seurakunnan kanssa koulutusta ystäväpalvelutoiminnasta kiinnostuneille; koulutukseen osallistui yli 20 vapaaehtoista, joista pyritään saamaan vapaaehtoisystäviä ikäihmisille. 2. Kuntouttavaa työotetta toteutettiin kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoitopalveluissa tukemalla ja aktivoimalla asiakkaiden toimintakykyä resurssien antamissa rajoissa. 3. Hoidon porrastusta toteutettiin päättämällä hoitopaikkasijoituksista sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisessa SAS-ryhmässä. Hoidon porrastuksen työvälineenä käytetään mm. yli 65- vuotiaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaamiseen tarkoitettua RAVA-mittaria ja MMSE-testiä.

7 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 6 4. Palveluseteli oli käytössä rajoitetusti sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyissä kuljetuspalveluissa. 5. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (nk.hehko-käynti) toteutettiin toukokuussa 75-vuotiaille. 6. Omaishoitajien tukeminen, omaishoidon tuen tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja hoitoja palvelusuunnitelmien laatiminen kaikille, lain edellyttämällä tavalla. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön nk. naapuriapu tilanteissa, joissa omaishoidon kriteerit eivät täyty, mutta naapuriavun turvin voidaan korvata kotihoidon käyntejä. Vanhusten laitos- ja asumispalvelun tulosyksikkö Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Palvelukeskus Kotipihan laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät Suoritteiden hinta / TP13 TA14 TP14 Hoitopäivän hinta (Palvelukeskus Kotipihan lyhytja pitkäaikaishoito sekä palveluasuminen) Palvelukeskus Kotipihan nettomeno vuonna 2014 on euroa. Vakituisen henkilökunnan määrä on 14 työntekijää. Iltavuoron yksi työntekijä hoiti päivittäin kotihoidon iltakierroksen. Hoitotyöntekijöiden määrä vastaa valtakunnallisen suosituksen mukaista ympärivuorokautisen hoidon vähimmäismitoitusta (0,5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden). Kotipihassa asiakaspaikkoja on 24, joista kaksi laitospaikkaa ja yksi intervallipaikka. Vammaisten työtoiminnan tulosyksikkö Kehitysvammaisten päivätoiminta ostetaan Marjan kodilta. Nettomeno euroa. Vammaisten laitospalvelujen tulosyksikkö Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset ym. menot euroa. Kotipalvelun tulosyksikkö Sisältää kotipalvelun menot, tukipalvelut ja palvelusetelin sekä ostopalvelun, nettomeno euroa.

8 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 7 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, vammaisten asumispalvelun oston Marjan Kodilta, vanhusten asumispalvelun oston Eevakodilta, vanhusten päiväkeskustoiminnan, vammaispalvelun taloudelliset tukitoimet ja omaishoidontuen. Nettomeno yhteensä euroa. Vanhusten ja TA 2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama vammaisten palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa.

9 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 8 TERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja, ylilääkäri, johtava hoitaja ja hammaslääkäri Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt Tavoitteet 1. Vastaanottopalvelut 2. Terveyspalvelujen tukitoimet 3. Vuodeosastopalvelut 4. Hammashuolto 5. Työterveyshuolto 6. Erikoissairaanhoito Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Terveyden edistäminen Ennaltaehkäisevät Väestön tervey- toimenpiteet (tiedotdentilan parane- Sairauksien ennaltaehkäisy taminen, neuvonta, minen, sairauk- seulontatutkimukset) sien varhainen toteaminen Toteuma Vuosittaiset seulontatutkimukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Jatkettiin edelleen vastuuhoitajakäytäntöä (diabetes, reuma, astma, dementia, sydän). 2. Terveysneuvonnalla on edistetty kunnan asukkaiden terveydentilaa ja ohjattu asukkaita oikeiden terveyspalvelujen käyttöön. Johtava hoitaja on toiminut seudullisessa terveydenedistämistyöryhmässä. 3. Lastenneuvolan palveluiden painopiste oli edelleen riskiperheissä. Toimintavuoden aikana vakiintui uusi vauvaperhetyön toimintamalli. Työmuotoon sisältyy, että terveydenhoitaja ja perhetyöntekijä vierailevat vauvaperheissä ensimmäistä lastaan odottavien perheissä ennen synnytystä ja perhetyöntekijä käy lisäksi n. 1-2 kk kuluttua synnytyksestä ja lapsen ollessa n.6-8 kk ikäinen. Jos perheessä on jo lapsia, silloin perhetyöntekijä tekee yksin kaikki edellä mainitut käynnit. Perhetyöntekijä on tehnyt neuvolan kautta 80 kotikäyntiä. 4. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytettiin terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia, suojarokotuksia, terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin, puheterapeutin ja psykologin palveluja. 5. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuettiin asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. 6. Potilasasiamies ohjasi ja neuvoi asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

10 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 9 Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon ja potilasasiamiehen tehtävät. Terveyskeskuksessa on ylilääkärin ja kahden terveyskeskuslääkärin virat. Ainoastaan ylilääkärin virka on vakinaisesti täytetty. Lisälääkärien palveluita on ostettu tuntitöinä Attendolta ja muilta tilapäisiltä sijaisilta. Lääkärin vastaanoton nettomeno on euroa. Terveyskeskuksen muita kuin lääkärissä käyntejä oli yhteensä kpl sisältäen kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon, terveysneuvonnan ja kotisairaanhoidon käynnit. Vuonna 2014 kotihoidossa työskenteli kokoaikaisesti 3 työntekijää, sekä 0,5 henkilön resurssi Kotipihasta iltavuorossa. Kotihoidon nettomeno euroa. Kinnulan perusterveydenhuollon psyk.palvelut hoidettiin vuonna 2014 väestövastuuperiaatteella. Psyk.yksikkö koostuu lääkäripalveluista, psykiatrian avohoito- ja psykologipalveluista. Toiminnasta vastaa kokonaisuutena perusterveydenhuollon ylilääkäri. Psykiatrian avovastaanotto, jossa lääkärityön lisäksi ostopalveluina tuotettu psykiatrian erikoissairaanhoitajan palveluita yhteistyössä Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön kanssa yhtenä päivänä / vko, käsittää aikuis- ja nuorisopsykiatristen asiakkaiden pitkäaikais- ja akuuttihoidon, lääkehoidon seurannan ja tarvittaessa toteutuksen. Psykiatristen akuuttien kriisien yhteydessä on toteutettu päivystysluonteisesti tarveharkintaisesti kotikäyntejä. Lisäksi psykiatrian sairaanhoitajan palveluita on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta ja depressiohoitajan palveluita on ostettu Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Psykologityö perusterveydenhuollossa käsittää psykologiset tutkimukset, koulu- ja neuvolapsykologityön, ennaltaehkäisevää työtä, vanhemmuuden tuki- ja neuvontakäynnit sekä lääkärin lähetteellä muistitutkimukset. Psykologi osallistuu oppilashuoltoryhmätyöskentelyyn, yhteistyöhön perusterveydenhuollon erityistyöntekijöiden, sosiaalitoimen ja alueellisten yhteistyötahojen kanssa. Psykologin sijaisuus oli hoitamatta Psykologin virka on hoidettu 50 % alkaen. Psykologityötä hoiti viransijainen ajalla Loppuvuonna 2014 psykologin sijaisuutta ei saatu täytettyä. Psykososiaalinen kriisityö tapahtuu virkatyönä sosiaali- ja terveystoimen ammattiryhmien kesken. Mielenterveystyön nettomeno euroa. Kunnassa on oma osa-aikainen puheterapeutti, puheterapian nettomeno on euroa. Vastaanottopalvelujen nettomeno yhteensä euroa.

11 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 10 Toiminta Suoritteiden määrä/ käynnit TP13 TA14 TP14 Lääkärin vastaanotto Suoritteiden hinta TP13 TA14 TP14 /käynti Lääkärin vastaanotto Terveyspalvelut/tukitoimet tulosyksikkö Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun. Nettomeno euroa. Vuodeosastopalvelut tulosyksikkö Ostopalvelu muilta kunnilta, nettomeno euroa. Hammashuollon tulosyksikkö Alle kouluikäiset, koululaiset ja alle 18-vuotiaat kutsuttiin tarkastukseen suunnitellun tarkistusvälin mukaisesti. Aikuiset ovat päässeet hoitoon 3-6 kuukauden sisällä yhteydenotosta. Jonossa oli 30 asiakasta v lopussa. Hammaslääkäri Manu Hulkko hoiti särkypotilaat hammaslääkäri Daria Kotsetkovan lomien aikana. Päivystysaikaa oli varattu joka päivä 0,5-1 tunti kiireellistä hoitoa tarvitseville. Asiakaskäyntejä hml Daria Kotsetkovalla oli Oikomishoitoa ostettiin keskimäärin 1 päivä kuukaudessa erikoishammaslääkäri Leena Tammelalta. Oikomishoidon asiakaskäyntejä oli yhteensä 284 kpl. Kirurgisen hoidon toimenpiteitä on ostettu kirurg.hml Petri Nurmenniemeltä Pihtiputaan hammashoitolasta. Hammaslääkäri Manu Hulkko teki potilastyötä 1-2 päivänä kuukaudessa ja hoiti särkypotilaita tarvittaessa. Asiakaskäyntejä oli yhteensä 309 kpl. Toiminta Nettomeno euroa. Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 /käynti Käynnit Suoritteiden hinta TP13 TA14 TP14 Hammashoito euroa/käynti

12 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 11 Työterveyshuollon tulosyksikkö Palvelut ostettiin Wiitaunionilta. Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta. Nettomeno euroa. Terveyspalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa.

13 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 12 Virka- ja tehtävänimike TP 2013 TA 2014 TP 2014 Perusturva Sosiaalijohtaja Sosiaalityöntekijä Toimistonhoitaja Sosiaaliohjaaja Johtava hoitaja Sairaanhoitaja Hoitaja Perhetyöntekijä Osastoapulainen 4,5 4,5 4,5 Ylilääkäri (50%) Terveyskeskuslääkäri *)1 1,5 1*) Puheterapeutti (50%) Psykologi (81,08%) Terveydenhoitaja Terveyskeskusavustaja Hammaslääkäri Hammashoitaja 1,5 1,5 1,5 Työpajan ohjaaja (1-6/2013) Työpajalle työllistetyt Työnjohtaja Etsivä nuorisotyöntekijä (50%) (1-3/2013) Työllistämistoimet ( ) Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä Henk.kohtainen avustaja/kotipalv.työntekijä **) 1 1 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 62 41,5 40 *) järjestetty ostopalveluna ja mahdollisuuksien mukaan virkalääkäritoimintana **) organisoitu työllistämistoimien kautta

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2013 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS...

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:

Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet: Perusturvapalvelut: Toimintaajatus: Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja. Visio: Arvot: Sosiaali

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014 JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot