EI OO MITTÄÄN HÄTTÄÄ Voiko nuori ihminen sopeutua pitkäaikaissairauteen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EI OO MITTÄÄN HÄTTÄÄ Voiko nuori ihminen sopeutua pitkäaikaissairauteen?"

Transkriptio

1 EI OO MITTÄÄN HÄTTÄÄ Voiko nuori ihminen sopeutua pitkäaikaissairauteen? Seija Isoaho Kandidaatin tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Kevät 2011

2 TIIVISTELMÄ EI OO MITTÄÄN HÄTTÄÄ Voiko nuori ihminen sopeutua pitkäaikaissairauteen? Seija Isoaho Sosiaalityö Kandidaatin tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Tuija Kotiranta Kevät sivua Liitteitä 2 kpl Tässä tutkielmassa tarkastelen nuorten pitkäaikaissairaiden ihmisten sopeutumista sairauteensa. Aineistona käytän MS-liiton järjestämän kirjoituskilpailun palkituista teksteistä koottua teosta: Rautalankaa. Nuori ja pitkäaikaissairaus kirjoituskilpailun antologia. Aineistossa on kahdeksan henkilön tekstejä, jotka ovat kokeneet pitkäaikaissairauden joko itsellään tai lähipiirillään. Aineistossa esiintyvät pitkäaikaissairaudet ovat MS-tauti, MG, SLE ja CVI. Tutkielma on kvalitatiivinen ja analyysimenetelmänä käytän teemoittelua. Sopeutumista tarkastelen sairauteen suhtautumisen ja sosiaalisen osallistumisen kautta. Aineiston pääteemoiksi valitsin sairauden herättämät ajatukset, myönteisen suhtautumisen sairauteen, kielteisen suhtautumisen sairauteen, sosiaalisen osallistumisen sekä sairauteen sopeutumisen. Aineiston analyysin perusteella selvisi, että pitkäaikaissairauteen sopeutuminen oli jatkuvaa sopeutumista. Aineistosta ilmeni, että sairauteen suhtautuminen vaihteli sairauden luonteen vuoksi. Sairauteen pystyttiin suhtautumaan myönteisesti ja varsinkin läheiset ihmiset koettiin tärkeäksi osaksi elämää. Teksteissä tuli myös esiin kielteinen suhtautuminen sairautta kohtaan, korostettiin muun muassa tulevaisuuden epävarmuutta ja sairaudesta koituvia menetyksiä. Sopeutumisen kannalta oli tärkeää keskittyä hetkeen, eikä pelätä tulevaisuutta. Arkeen kuului suunnittelu ja jatkuva sopeutuminen pitkäaikaissairauden elämisen kanssa. Avainsanat: Pitkäaikaissairaus, nuori, sopeutuminen, selviytyminen, sairauteen suhtautuminen, sosiaalinen osallistuminen

3 Sisällys 1 JOHDANTO SAIRASTUMINEN Terveys Tauti Sairaus Vammaisuus Pitkäaikaissairaus SAIRAUTEEN SUHTAUTUMINEN Sopeutuminen Selviytyminen Selviytymisprosessi Kriisiteoria Koherenssin tunne ja elämänhallinta Aikaisempi tutkimus TUTKIMUSASETELMA JA MENETELMÄT Tutkimusongelma Aineiston esittely ja kuvailu Aineiston analysointi Tutkielman eettisyys ja luotettavuus TULOKSET Sairauden herättämät ajatukset Myönteinen suhtautuminen sairauteen Kielteinen suhtautuminen sairauteen Sosiaalinen osallistuminen Sairauteen sopeutuminen JOHTOPÄÄTÖKSET Pohdinta Jatkotutkimuskysymyksiä LÄHTEET LIITTEET... 44

4 LIITE LIITE Kuvaluettelo: Kuva 1. Taudin ja sairauden käsitteellinen suhde toisiinsa... 4 Kuva 2. Suhtautuminen pitkäaikaissairauteen Kuva 3. Selviytyminen ja siihen liittyviä käsitteitä Kuva 4. Pitkäaikaissairauteen suhtautuminen aineiston perusteella... 39

5 1 1 JOHDANTO Ei ole olemassa muureja. On vain siltoja. Ei ole olemassa suljettuna ovia On vain portteja. Tommy Tabermann Pitkäaikaissairaus muuttaa koko elämän, sairauteen sopeutuminen auttaa elämään sairauden kanssa, mutta prosessi saattaa olla pitkä. Sopeutuminen saattaa viedä vuosia, ja sairauden eri vaiheista riippuen sopeutumisessa voi tapahtua taantumista ja etenemistä nopeallakin tahdilla. Sairauteen sopeutuminen ja siitä selviytyminen on yksilöllinen prosessi. Pitkäaikaissairaan elämässä hyvät ja huonot päivät vaihtelevat ja sairauteen sopeutuminen vaihtelee näiden päivien mukana. Miten selvitä sairaudesta joka etenee koko ajan ja koko tulevaisuus on vaakalaudalla? Voiko sairastumisen kokemuksen kääntää muurista sillaksi tai suljetusta ovesta portiksi, kuten Tommy Tabermann runossaan kuvaa? Tämä tutkielma käsittelee sitä, millä tavoin nuori ihminen voi sopeutua pitkäaikaissairauteen. Terveys tutkimuksessa selvisi, että neljäsosalla nuoria aikuisia oli pitkäaikaissairaus, vika, vaiva tai vamma, joka heikentää heidän työ- tai toimintakykyään. Kyselyssä olleiden nuorten aikuisten ikä vaihteli vuosien välillä. Pitkäaikaissairaus oli yhtä yleistä miehillä ja naisilla, kuten myös eri asuinalueiden välillä. Sen sijaan ylemmän koulutusryhmän pitkäaikaissairaita oli vain hieman yli 15 %, alemmassa koulutusryhmässä heitä oli lähes 35 %. Yli kolmekymmentävuotiaista naisista pitkäaikaissairaus oli 33 prosentilla ja miehistä 30 prosentilla. (Terveys 2000 tutkimus 2005, 77.) Luvut pitkäaikaissairaiden määrästä nuoressa väestössä ovat huolestuttavan korkeita. Pitkäaikaissairaus ei automaattisesti tarkoita, että koko elämä mullistuisi. Terveys 2000 tutkimuksessa (2005, 75.) selvisikin, että 88 % vuotiaista koki terveytensä hyväksi. Tämä tarkoittaa, että 12 % kyseisestä ikäluokasta ei koke-

6 2 nut terveyttään hyväksi. Mielestäni tämä luku on huolestuttavan korkea ja tarkoittaa sitä, että aihetta on tärkeää tutkia. Kandidaatin tutkielmani käsittelee nuorten pitkäaikaissairaiden henkilöiden sopeutumista sairauteensa. Analysoin MS-liiton järjestämään kirjoituskilpailuun osallistuneiden tekstejä teemoittelun avulla. Kirjoittajien kokemukset pitkäaikaissairauksista koskivat autoimmuunisairauksia ja teksteissä esiintyivät MS-tauti, MG, SLE ja CVI (liite 2.). Mielestäni tutkielman aihe on yhteiskuntatieteellisesti tarkasteltuna erittäin tärkeä. Syrjäytymisen käsite on nykyisessä yhteiskunnassamme yleisesti käytetty ja sitä tutkitaan monista eri näkökulmista. Mikäli pitkäaikaissairaus vaikuttaa merkittävästi sairastuneen elämään, hänellä on riski jäädä sosiaalisen verkoston sekä työelämän ulkopuolelle ja sitä kautta syrjäytyä. Tämä ryhmä on suuri, kuten voimme päätellä Terveys 2000 tutkimuksen tuloksista. Tässä tutkielmassa keskitytään pelkästään yksilön omaan sairauteen sopeutumiseen ja sen vuoksi näkökulma pelkästään yksilön voimavaroja korostava. Tutkielmani toisessa luvussa esittelen terveyden, taudin, sairauden, vammaisuuden ja pitkäaikaissairauden käsitteitä. Koska tutkielmani käsittelee pitkäaikaissairauksia, on tärkeää tuoda esiin nämä käsitteet. Sairauteen suhtautumista, selviytymistä ja selviytymisprosessia käsittelen kolmannessa luvussa. Esitän myös teoreettista näkökulmaa tästä aiheesta aiempien tutkimusten valossa. Lisäksi käsittelen koherenssin tunnetta ja elämän hallinnan käsitettä. Tutkimusongelman ja tutkimusasetelman sekä käytetyn analysointimenetelmän esittelen neljännessä luvussa. Viidennessä luvussa esittelen omia tutkimustuloksiani. Lopuksi kuudennessa luvussa tiivistän tutkimustulokset ja esittelen jatkotutkimuskysymyksiä.

7 3 2 SAIRASTUMINEN Terveys, sairaudet ja taudit ovat tärkeitä yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä, koska sairaudet ja niistä kärsivät henkilöt samaistuvat yhä voimakkaammin köyhiin ja syrjäytyneisiin. Yhteiskuntatieteissä sairastamisen ilmiötä on tutkittu muun muassa deprivaatiotutkimuksen avulla. Sairastaminen ja avuttomuus ovat deprivoivia sosiaalisia tekijöitä, ja kasautuessaan niistä tulee tavanomaisia kuormitustekijöitä haitallisempia. Sairastunut henkilö voi pahimmassa tapauksessa syrjäytyä ja jäädä yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle. Sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuuluvat tapaturmat ja sairaudet, järjestelmän tarkoituksena on lievittää sairastamiseen liittyviä syrjäyttäviä mekanismeja, turvata ihmisten suhteellista riippumattomuutta sekä tukea ihmisen ulkoista elämänhallintaa. (Ryynänen 2005, ) 2.1 Terveys Yksilön terveysura muodostuu siitä miten hän elämänkulussaan kuluttaa ja uusintaa terveysvoimavarojaan. Kuluttaminen voi muuttaa terveyttä parempaan tai huonompaan suuntaan. Nuoruutta on tyypillisesti pidetty aikana, johon kuuluu hyvä terveys, mutta tutkimusten mukaan nuorilla esiintyy runsaasti pitkäaikaissairauksia sekä koetun terveyden ja pahoinvoinnin ongelmia, kuten astmaa, väsymystä, niska- ja selkäkipuja. (Koivusilta & Rimpelä 2000, 159.) Hyvä terveys edistää nuoren kehitystehtävästä sekä koulutyöstä selviämistä ja nuoruudessa rakennetaan aikuisiän terveyden perusta. On havaittu, että ihmiset jotka ovat vähemmän koulutettuja ja kuuluvat matalampaan sosiaaliseen asemaan, sairastavat muita enemmän. Tätä ilmiötä selittää syy-yhteysmalli, jonka mukaan sosiaalinen asema vaikuttaa terveyteen. Huonoosaisuudella on taipumusta periytyä vanhemmilta lapsille, tuolloin taloudelliset ongelmat heikentävät mahdollisuuksia terveyttä edistävään elämäntapaan. Valikoitumismallin mukaan ihmiset jakautuvat terveyden perusteella sosiaalisiin asemiin. On todettu, että lapsuudessa sairastettu vakava sairaus voi vaikuttaa aikuisiässä työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämiseen. Sosiaalinen kanssakäyminen voi myös vaikuttaa valikoitumiseen, koska muiden ihmisten ennakkoluulot vaikuttavat negatiivisesti heidän käyttäytymiseensä. (Koivusilta & Rimpelä 2000, 161.)

8 4 2.2 Tauti Taudilla tarkoitetaan ihmisen elimistössä olevaa fysikaalista ja patofysiologista muutosta. Elimistöön tulee tällöin jokin häiriö, esimerkiksi tartunta, rappeutuminen tai autoimmuunireaktio. Tauti on yleisesti yksittäinen tarttuva tauti. Biolääketieteellisen näkemyksen mukaan ihmisen elimistöä pidetään biomekaanisena koneistona, jonka toimintaan tauti vaikuttaa. Simo Kokon (1989, 1897) mukaan terveysfilosofi Uffe Juul Jensen on puhunut taudin essentialismista. Tautilähtöisessä ajattelumallissa, taudilla on omat ominaisuutensa ja logiikkansa, se syntyy ja etenee näiden mukaisesti riippumatta kantajastaan. Taudin kehitys ja sen seuraukset tiedetään, kun tauti tunnetaan. (Kokko 1989, ) 2.3 Sairaus Sairauden käsite (kuva 1) voidaan määrittää taudista, sairauteen liittyvästä kokemuksesta, tunteista, peloista, sosiaalisesta leimasta, ympäristön tuesta ja kyseisen taudin määritelmästä sekä taudin kantamisesta. Kuva 1. Taudin ja sairauden käsitteellinen suhde toisiinsa (Kokko 1989, 1897). Sairauden sisällön erittely on monimutkainen prosessi, koska taudin ulkopuolelle sijoittuva osa on inhimillistä kokemusta, käyttäytymistä ja tulkintaa. Tauti itsessään aiheuttaa biofysikaalisia ja patologisia muutoksia. Tautiin sairastuminen ja sen kantaminen kuuluvat taudin lisäksi sairauden määritelmään ja ne kuvaavat sairauden subjektiivista ja sosiaalisesti määrittyvää puolta. Eri tieteenalat tarkastelevat näitä tekijöitä omista näkökulmistaan. Lääketiede etsii patologisia muutoksia, kun taas terveyden sosiologiassa mietitään sosiaalista realiteettia, joka voi muuttaa ihmisen käyttäytymistä, kohtaloa ja kokemusta. (Kokko 1989, )

9 5 Parsons on Järvikosken (1994, 34) mukaan määritellyt terveyden optimaaliseksi kyvyksi, jonka avulla ihmisellä on yhteiskunnan kannalta merkityksellinen rooli. Sairastuessaan yksilö ei kykene toimimaan roolimallinsa mukaan, johon hän on sosiaalistunut. Tarkasteltaessa sairautta sosiologisesti, se käsitetään terveyden säilyttämisessä epäonnistumisena. Uusi rooli on saavutettu negatiivisesti, mutta sairautta voidaan tarkastella myös positiivisesta näkökulmasta. Sairastuessaan ihminen vapautuu roolinsa mukaisesta vastuusta ja sanktioista, tämä näkökulma tuo esiin sairauden tuottamia sekundaarihyötyjä. Sairaan rooli on yhteisön kannalta hyväksyttävä silloin, jos sairastunut itse pyrkii pääsemään pois tästä roolista. Sairaan rooli ei ole haluttu ja sairastunut huomaa sen yhteisönsä reaktiosta. Koska tilanne ei ole sairastuneen hallinnassa, hän hakee apua lääkäriltä. Hoidon hakeminen edustaa sosiaalisen kontrollin muotoa, tällä tavoin yksilö pyrkii palautumaan tavanomaiseen rooliinsa. (Järvikoski 1994, 34). Järvikosken (1994, 34) mukaan Parsons täydensi biomedikaalista sairauskäsitystä tuomalla esiin sairauden sosiologista käsitystä. Järvikosken (1994, 34-35) mukaan Nagi määritteli taudin toiminnallisia ja sosiaalisia seurausvaikutuksia ja jakoi ne kolmeen tasoon: vaurioon, toiminnallisiin rajoituksiin sekä vajaakuntoisuuteen. Vaurio on yksilön fysiologinen, psyykkinen tai anatominen häiriö, vajavuus tai epänormaali tila. Toiminnallisiin rajoituksiin kuuluvat ne rajoitukset, jotka syntyvät vaurion kautta elimistön ja sen osien toiminnassa. Sosiaalinen ympäristö asettaa yksilölle roolitehtäviä, joista tulisi selviytyä, esimerkiksi työhön, vapaa-aikaan, perhesuhteisiin tai muihin sosiaalisiin suhteisiin liittyviä rooleja. Vajaakuntoisuudella tarkoitetaan rajoituksia tai kyvyttömyyttä suorittaa kyseisiä tehtäviä tai toimintoja. Vajaakuntoisuuden määritelmään kuuluukin sen riippuvuus sosiaalisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä sekä yksilöille määräytyneistä rooleista. 2.4 Vammaisuus Vamman ja sairauden määritelmät poikkeavat toisistaan. Joissakin tilanteissa sairaus voi synnyttää vamman, näin tapahtuu jos pitkäaikainen sairaus vaurioittaa esimerkiksi jotakin elintä. Terveen vastakohta on sairas ja vammaisen vastakohta ei-vammainen. Vammaisuus voidaan määritellä toimintakyvyn rajoitusten kautta. Vammaisella henkilöllä on pitkäaikaisia tai pysy-

10 6 viä toimintarajoitteita ja vaikeuksia suoriutua elämästään ja siihen liittyvistä toiminnoista omassa elinympäristössään. (Repo 2004, 9.) Aineistossani esiin tulleet pitkäaikaissairaudet (MS-tauti, MG, SLE ja CVI, liite1.) aiheuttavat erilaisia vammoja, esimerkiksi lihasten heikkoutta, joka voi johtaa ihmisen liikuntakyvyttömyyteen. Vuonna 2001 WHO julkisti toimintakykyä ja vammaisuutta koskevan luokituksen ICF. Se poikkesi WHO:n vuonna 1980 julkaisemasta mallista, jossa tarkasteltiin pelkästään vammaa tai sairautta, eikä huomioitu muita ihmisen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Uudessa mallissa toimintakyvyn määriteltiin koostuvan ihmisen kehosta, mielekkäästä tekemisestä ja osallistumisesta sekä yhteiskunnasta, kulttuurista, tekniikasta ja elinympäristöstä, jotka vaikuttavat ihmisen itsenäiseen selviytymiseen sekä avuntarpeeseen. Toimintamahdollisuuksien kartoittamisen mittaamisessa käytetään apuna suorituskyvyn ja kapasiteetin käsitteitä. Suorituskyky kertoo sen mitä henkilö tekee kyseisellä hetkellä toimintaympäristössään. Kapasiteetin avulla ilmaistaan mitä hän kykenisi tekemään ympäristössä, josta on poistettu toimintaa haittaavat rajoitteet. (Repo 2004, 9-11) Brittiläinen vammaisliike on esittänyt oman sosiaalisen mallin vastalauseena WHO:n ensimmäiselle yksilölliselle mallille. Tämän mallin mukaan sopeutuminen ei ole vammaisen vaan yhteiskunnan ongelma. Jotta ongelma voitaisiin ratkaista, täytyisi siihen vaikuttaa poliittisen toiminnan, ei yksilön muuttamisen kautta. Mallissa esitetään, että vammaisuus on sosiaalisesti tuotettu tila, johon ympäristö on sekä syyllinen että ratkaisu. Mallia on kritisoitu siitä, että se unohtaa yksilön ja hänen ominaisuutensa ja toimintansa jotka vaikuttavat ihmisen selviytymiseen. Malli on ongelmallinen kuntoutuksen kannalta, koska se ei ota huomioon yksittäisiä vammoja, niistä kuntoutumista eikä fyysisistä tai psyykkisistä tekijöistä jotka liittyvät vammaisuuteen. Kuntoutussäätiön tutkimusjohtaja Aila Järvikoski on esittänyt, että olisi syytä kehitellä sellainen vajaakuntoutusmalli, jossa yhdistyisivät yksilöllinen ja sosiaalinen näkökulma sekä yksilön tahto ja tavoitteet. WHO:n uudessa mallissa onkin tehty muutoksia Järvikosken ehdottamaan suuntaan. (Repo 2004, )

11 7 2.5 Pitkäaikaissairaus Ryynäsen mukaan (2005, 33) lyhytaikainen sairaus keskeyttää tilapäisesti ihmisen elämän ja jonka jälkeen palataan takaisin normaaliin elämään. Pitkäaikaissairaus puolestaan aiheuttaa usein pysyviä muutoksia, joihin täytyy sopeutua. Sairauksien vakavuustasot vaihtelevat lievästä elämää uhkaavaan. Todennäköisesti ajan myötä sairaus pahenee ja aiheuttaa lisää muutoksia ihmisen elämässä. Pitkäkestoinen sairastaminen koskettaa laajemmin ihmisen eri elämänalueita verrattuna lyhytkestoiseen sairauteen, eikä niihin löydy yksinkertaisia tai suoria ratkaisuja. Sairastuneen henkilön identiteetti ja itsearvostus ovat uhattuina elämäntilanteen muuttuessa. Läheisten ihmisten voi olla vaikea suhtautua sairauteen ja sen tuomiin muutoksiin, mikä saattaa johtaa heidän etääntymiseen. Sairaudesta, sairaalasta ja hoitohenkilökunnasta voi tulla liian suuri osa sairastuneen elämää ja tämä vieraannuttaa ihmistä entisestään normaalista elämästä. Pitkäaikaissairauksia voidaan jakaa eri ryhmiin sairauden luonteen perusteella. Sairauksilla on tyypillisesti useita vakavuusasteita ja erilaisia vaiheita, eikä tyypittely voi olla sen vuoksi tarkkaa. Ryynäsen (2005, 33) mukaan Blacher jakaa pitkäaikaissairaudet neljään eri kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluu elämää vaarantava sairaus, jolloin sairautta voidaan hoitaa, mutta on olemassa uusiutumisen vaara, esimerkiksi syöpä. Toinen sairausmuoto on sellainen sairaus, jota ei voida parantaa ja hoitomuotona käytetään seurantaa, kuten diabetes. Sairaudesta koituva haitta voi myös vaihdella, jolloin se välillä pahenee ja välillä helpottaa, tämä on luokiteltu kolmanteen kategoriaan, esimerkiksi MS-tauti ja astma. Vaikka kunto olisi huono, siitä voi vielä toipua ja tämän vuoksi näitä sairauksia sairastavalla ihmisellä on mahdollisuus toipua ja elää terveempää elämää huonon jakson jälkeen. Aineistossani esiintyvät sairaudet (MS-tauti, MG, SLE ja CVI) kuuluvat tähän ryhmään. Neljänteen kategoriaan kuuluu etenevä pitkäaikaissairaus, kuten krooninen leukemia. (Ryynänen 2005, ) Peter Conrad on puolestaan Ryynäsen (2005, 33-34) mukaan jakanut pitkäaikaissairaudet kolmeen ryhmään: 1) Live with illness tarkoittaa sairautta joka ei ole hengenvaarallinen, mutta johon ei ole parantavaa hoitoa. Sairauteen on vain sopeuduttava, esimerkiksi diabetes, MS-tauti ja astma. Aineistoni sairaudet kuuluvat tähän ryhmään ja tämä antaa sairastuneelle lohtua siitä, ettei sairaus suoranaisesti vaikuta eliniän pituuteen. 2) Mortal illness kuvaa sai-

12 8 rautta, joka on hengenvaarallinen, kuten esimerkiksi sydänkohtauksen riski ja syöpä. Sairauteen on hoitoja ja sen läsnäolo ihmisen elämässä luultavasti vähenee kriittisen vaiheen ollessa ohi. 3) At-risk illness on sairaus jossa sairauden riski on oleellinen. Riskitekijöitä ovat altistavat tekijät kuten liikalihavuus, tupakointi ja korkea verenpaine, riskiolosuhteet esimerkiksi ympäristömyrkyt ja työilman epäpuhtaudet sekä perinnölliset riskit. Pitkäaikaissairaus tuo mukanaan epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät muutoksiin. Elämä ei ole enää tuttua vaan siitä tulee ennustamatonta ja epävarmaa. Mielikuva sairaudesta on usein pelottava ja uhkaava, varsinkin sairauden alkuvaiheessa pelot voivat hallita mieltä ja ihminen varautuu pahimpaan. Ryynäsen (2005, 65) mukaan Conrad on luokitellut sairastamisprosessiin liittyvän epävarmuuden kolmeen ryhmään. Ensimmäinen epävarmuuden muoto syntyy kun ihminen huomaa ja kokee ruumiissaan jotakin epätavallista. Sairastamisprosessin alussa oireet, niiden määritteleminen ja vertaaminen normaaliuteen, omiin tai muiden kokemuksiin ovat suuressa roolissa. Toinen epävarmuuden muoto voi olla lääketieteellistä epävarmuutta, jolloin lääkärit ja muu hoitohenkilökunta eivät tiedä mistä sairaudesta on kyse. Epävarmuus loppuu, kun diagnoosi varmistuu. Kolmas epävarmuuden muoto seuraa, kun sairaus on diagnosoitu. Diagnoosi on helpotus ja vähentää tutkimusvaiheessa ollutta epävarmuutta lisäten kuitenkin sairauden diagnoosin mukanaan tuomaa epävarmuutta. Eräs epävarmuutta tuova tekijä on se kuinka sairaus vaikuttaa elämään ja elinikään. Sairastunut miettii myös sitä miten muut suhtautuvat häneen ja voiko hän jatkaa esimerkiksi työssäkäyntiä. (Ryynänen 2005, 65.) Aineistossani esiintyvät pitkäaikaissairaudet alkavat yleensä nuorella iällä, kun lähes koko elämä on vielä edessä, pitkäaikaissairaus herättää paljon epävarmuutta tulevaisuudesta. Helena Leino-Kilpi (1999, 19-20) määritteli pitkäaikaissairauden tai kroonisen sairauden pitkä-aikaiseksi terveysongelmaksi, termi kuvaa sitä, ettei pitkäaikainen elimistön muutos välttämättä tuhoa ihmisen koko terveysvoimavaraa. Pitkäaikaisen terveysongelman tunnusmerkkejä ovat erilaisten oireiden jokapäiväisyys, monenlainen epävarmuus, kokemus aikaisemman minäkuvan muuttumisesta sekä sairauden merkityksen yksilöllisyys. Leino-Kilven (1999, 5) tutkimuksesta selvisi, että pitkäaikainen terveysongelma merkitsi ensisijaisesti toiminnallisia rajoituksia, sosiaalisen verkoston kaventumista, biologis-fysiologisia seurauksia ja erilaisia kokemuksellisia asioita kuten esimerkiksi mielialamuutoksia ja turvattomuutta.

13 9 3 SAIRAUTEEN SUHTAUTUMINEN Sairastumista voidaan tarkastella eri viitekehyksistä. Edellisessä luvussa tutkin sairautta ja siihen liittyviä käsitteitä lähinnä terveyssosiologian avulla ja tässä luvussa tarkastelen sairastamiseen liittyvää kokemista selviytymisen ja sopeutumisen kautta. Sairauteen sopeutuminen on tämän tutkielman pääasiallinen mielenkiinnon kohde. Sopeutumisen avulla henkilö voi jatkaa elämäänsä sairauden asettamin ehdoin, mikäli tämä ei onnistu henkilö voi esimerkiksi syrjäytyä. Käsittelen lisäksi selviytymistä prosessina, kriisiteoriaa, koherenssin tunnetta, elämänhallintaa sekä aikaisempia tutkimuksia, joissa sairautta on tutkittu kokemuksena. 3.1 Sopeutuminen Sopeutuminen eli adaptaatio on aktiivista ja jatkuvaa sopeutumista, jonka tarkoituksena on saavuttaa tarkoituksenmukainen elämä. Psyykkinen adaptaatio korostaa ihmisen pyrkimystä kokea maailma ristiriidattomana ja se ilmenee hyvänä itsetuntona, yhteenkuuluvuudentunteena ja itsearvostuksena. Adaptoituminen on psykologisen lisäksi psykososiaalista, koska vuorovaikutus-tilanteet sekä sosiaaliset kokemukset, havainnot ja oppiminen vaikuttavat adaptoitumiseen. Vuorovaikutus on tärkeää esimerkiksi yksilön ja perheen toimivuuden kannalta, sen avulla yksilö ja perhe säätelevät omaa tasapainoaan. Sopeutuminen riippuu sekä yksilöstä että ympäristöstä, koska ympäristö adaptoituu kaiken aikaa yksilöön ja yksilö ympäristöön. Esimerkiksi yksilöstä tulevat muutospaineet merkitsevät ympäristön sopeutumista yksilön odotuksiin. Käsitykset hyvin sopeutuneesta yksilöstä ovat ristiriitaisia, yleisinä tunnusmerkkeinä voidaan kuitenkin pitää tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Adaptoitumisella pyritään myös ylläpitämään yksilön toimintakykyä ja sosiaalista selviytymistä. Sopeutumisen avulla yksilö suhtautuu elämänmuutoksen haasteena, ei uhkana. Mikäli tulevaisuus koetaan uhkana, yksilö keskittyy pelkästään menneisyyteen ja tulevaisuuden murehtimiseen. Elämänlaatua voidaan parantaa keskittymällä nykyhetkeen ja sen hetkisen elämän toimiviin alueisiin. (Talvela 2004, ) Kroonisesti sairaat joutuvat kohtaamaan erilaisten tarvealueiden sopeutumisvaatimuksia, jotka ovat elämän eri alueilla olevia muutosvaatimuksia. Tässä yhteydessä erilaisiin tarvealueisiin

14 10 luetaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tarvealue. Krooninen sairaus aiheuttaa sairastuneille samantyyppisiä, fysiologisia, sopeutumisvaatimuksia ja yksilöllisempiä, psykososiaalisia, sopeutumisvaatimuksia. Pitkäaikaissairauden aiheuttamia fyysisiä sopeutumisvaatimuksia ovat kivun sietäminen ja alentuneen työ- ja liikuntakyvyn hyväksyminen. Psyykkisiin sopeutumis-vaatimuksiin kuuluvat hoitotoimenpiteet, itsehallinnan ja toivon ylläpitäminen, muuttuneen kehonkuvan hyväksyminen, valmistautuminen epävarmaan tulevaisuuteen ja tyydyttävän minäkuvan säilyttäminen. Roolimuutosten hyväksyminen ja ihmissuhteiden säilyttäminen tärkeisiin henkilöihin kuuluvat sosiaalisiin sopeutumisvaatimuksiin. (Siponen 1999, 46.) 3.2 Selviytyminen Selviytymisellä tarkoitetaan sopeutumista ja/ tai kestämistä elämässä olevissa vastoinkäymisissä. Pitkäaikaissairaus tuo mukanaan oireita ja yhteiskunnan asettamia vaatimuksia, näiden kohtaaminen ja ylitse pääseminen vaativat selviytymistä. Selviytymisellä voidaan tarkoittaa myös kykyä kohdata erilaisten tilanteiden vaatimuksia ja ahdistavien kokemuksien ehkäisemistä tai lievittämistä. (Siponen 1999, 48.) Pirjo Somerkiven (2000, 113) mukaan kroonisten sairauksien yhteydessä sosiaalinen selviytyminen on tapa, jolla yksilö tuntee sairautensa ja ympäristössään ja omassa elämäntilanteessaan. Sosiaalisella selviytymisellä viitataan myös aktiivisiin ja passiivisiin keinoihin, joiden avulla yksilö sopeutuu sairauteensa. Selviytyminen voidaan käsittää stressin tai stressin sietokyvyn kautta. Myös se miten ihminen arvioi tilanteen stressaavuuden, miten hän selviää kriisitilanteesta ja tilanteen aiheuttamista vaatimuksista vaikuttavat selviytymisen käsitteeseen. Ihmisen stressinsietokyky vaihtelee tilanteen mukaan, riippuen esimerkiksi ympäristötekijöistä. Stressinsietokykyyn voidaan vaikuttaa esimerkiksi motivaatiolla ja oppimisella. (Leino-Kilpi ym. 1999, 22.) Muita selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi persoonallisuus, sosiaalinen tuki, aineelliset varat, tieto ja yleinen sopeutumiskyky (Siponen 1999, 49). Radley ja Green ovat Radleyn (1994, ) mukaan yhdistäneet yksilön suhtautumisen krooniseen sairauteensa ja sosiaaliseen toimintaan osallistumisen määrän teoreettiseksi kehikoksi. Sosiaalisen osallistumisen käsitettä he eivät määritelleet tarkasti. Kehikossa on esitetty

15 11 neljä erilaista sairaudesta selviytymisen tapaa: 1) sopeutuminen, 2) sairauden kieltäminen, 3) sekundäärinen hyödyn tavoittelun sairauden avulla ja 4) sairauteen alistuminen (Kuva 2). Myönteinen Sosiaalinen osallistuminen Säilyy Sairauteen sopeutuminen - myönteinen realistinen suhtautuminen Sekundäärinen hyöty - sairauden taakse vetäytyminen - integroituminen - hyödyn tavoittelu Sosiaalinen osallistuminen vähenee tai loppuu Sairauden aktiivinen kieltäminen -oireiden, haittojen vähättely -entisessä roikkuminen Sairauteen alistuminen -negatiivinen suhtautuminen -eristyminen Kielteinen Kuva 2. Suhtautuminen pitkäaikaissairauteen (Radley 1994, 153). Pitkäaikaissairauteen sopeutumisella tarkoitetaan myönteistä ja realistista sopeutumista sairauteen ja integroitumista sosiaalisiin verkostoihin. Kieltämällä sairaus vähätellään sen haittoja ja pyritään elämään kuten aiemmin ja pitämään kiinni sosiaalisista aktiviteeteista. Molemmissa tapauksissa sosiaalinen osallistuminen ja sosiaaliset verkostot säilyvät, ainoastaan sairauteen suhtautumistavat eroavat toisistaan. Sekundäärisen hyödyn tavoittelussa sosiaalinen osallistuminen vähenee tai loppuu ja henkilö piiloutuu sairautensa taakse. Sairautta voidaan käyttää konkreettisen hyödyn, kuten taloudellisen edun tavoittelemiseen. Sairauteen alistuminen merkitsee negatiivista suhtautumista pitkäaikaissairauteen, ja sairaus eristää ihmisen ympäristöstään. Pahimmassa tapauksessa sosiaaliset suhteet loppuvat kokonaan. (Walden 2006, ) Siposen (1999, 51) mukaan selviytymisen kautta ihminen voi hallita omia ulkoisia ja sisäisiä elämisen ehtoja. Ulkoiset ehdot kohdistuvat muihin ihmisiin ja sosiaaliseen ympäristöön ja sisäiset ihmisessä itsessä tapahtuviin. Selviytyminen on prosessimainen ja se vaihtelee sairauden eri vaiheissa. Selviytymisstrategiat voivat olla tunnekeskeisiä tai ongelmasuuntautuneita ja

16 12 ne tukevat toisiaan. Selviytyminen on tiedostettua, vaikka tiedostamattoman ja tiedostetun selviytymis-käyttäytymisen välisen rajan vetäminen onkin hankalaa. 3.3 Selviytymisprosessi Tapahtumat jotka uhkaavat fyysistä, psyykkistä tai sosiaalisen eheyden koskemattomuutta aiheuttavat tasapainottomuuden tunteen ja mahdollisesti kriisin. Sairastuminen ja vammautuminen vaikuttavat yksilöön, uhkaavat itsetuntoa ja aiheuttavat henkistä järkytystä. Asiat tuntuvat sekavilta, eikä tilanteesta tunnu löytyvän ulospääsytietä. Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen on selviytymisprosessi (kuva 3.), jolloin ihminen käsittelee ja tarkastelee muuttunutta elämäntilannettaan. Stressitekijät tulee tunnistaa, jotta sairauden tai vamman synnyttämän kriisin todellisiin syihin voitaisiin vaikuttaa ja selviytymisprosessi toteutuisi. Sairastumistilanteen stressitekijöitä ovat sairaudesta tai vammasta johtuvat rajoitukset sekä läheisten ja ympäristön pelot, ennakkoluulot ja asenteet. Ympäristön vaikutus stressin syntyyn voi olla jopa voimakkaampi, kuin itse sairauden synnyttämät oireet ja rajoitukset. (Talvela 2004, ) Kuva 3. Selviytyminen ja siihen liittyviä käsitteitä (Talvela 2004, 37). 3.4 Kriisiteoria Kriisiteorian avulla kuvataan ihmisen selviytymistä uudessa ennalta odottamattomassa elämäntilanteessa. Selviytymisprosessi on verrattavissa suruprosessiin, jossa surraan menetettyä. Cullberg on Talvelan (2004, 37) mukaan jaotellut kriisin neljään vaiheeseen: 1) shokki-vaihe, 2) reaktiovaihe, 3) korjaamisvaihe ja 4) uudelleen suuntautumisen vaihe. Kriisistä selviytymi-

17 13 nen on yksilöllistä eivätkä esitetyt vaiheet etene todellisuudessa selkeinä toisiaan seuraavina jaksoina, vaan ne ovat osittain päällekkäisiä, yleisiä ja suuntaa-antavia. (Talvela 2004, 37.) Kriisin alussa on shokkivaihe, joka ilmenee esimerkiksi silloin kun ihminen saa tietää sairastavansa pitkäaikaissairautta. Shokkivaiheessa ihminen torjuu tapahtuneen asian tiedostamattomasti ja saattaa käyttäytyä aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Hän käyttää usein tiedostamattomia puolustuskeinoja, esimerkiksi kieltämistä tai suuttumista. Shokkivaiheen elänyt ihminen yleensä unohtaa vaiheen, eikä tiedä mitä tilanteessa on tapahtunut. (Talvela 2004, 38.) Ihmisen selviydyttyä shokista seuraa reaktiovaihe, jolloin hän ymmärtää mitä on tapahtunut ja kohtaa tapahtuneen. Ihminen tuntee esimerkiksi tyhjyyttä, surua, itsesääliä, häpeää ja pelkoa. Ihmisen täytyy käydä läpi kriisin aiheuttamat tunteet, jotta selviytyminen olisi mahdollista. Reaktiovaihe saattaa kestää kuukausia ja tuolloin ihminen alkaa jo sopeutua tilanteeseen. Ihmisen sisäiset puolustusmekanismit, defenssit, jotka hallitsevat ja ohjaavat psyykkisten voimavarojen käyttöä tehokkaasti ja taloudellisesti, otetaan käyttöön. Toipumisen reaktiovaiheesta huomaa silloin, kun yksilö alkaa kyetä hallitsemaan ja kontrolloimaan stressitekijöitä, eivätkä ne vaikuta enää yksilöön yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. (Talvela 2004, ) Reaktiovaihetta seuraa korjaamisvaihe, jolloin yksilö alkaa sopeutua sairauteensa ja sen aiheuttamiin oireisiin. Ihminen kykenee toipumaan tilanteesta ja suuntaamaan ajatuksiaan tulevaisuuteen. Uudelleen suuntautumisen vaiheessa ihminen on käynyt kriisin läpi ja sopeutuu uuteen elämäntilanteeseen. Tällöin hän on hyväksynyt sairautensa, järjestänyt elämänarvonsa uudelleen, hänellä on positiivinen ja luottavainen asenne tulevaisuuteen ja uuteen rooliinsa pitkäaikaissairaana. Ajan myötä ihminen oppii ja alkaa hallita sairauteen liittyviä toimintoja ja hoitomenetelmiä, mikä poistaa avuttomuutta ja turvattomuutta. Sopeutuminen ei ole staattinen tila, vaan se muuttuu jatkuvasti elämän ja sairauden eri vaiheissa. (Talvela 2004, ) 3.5 Koherenssin tunne ja elämänhallinta Järvikosken (1994, 110) mukaan Aaron Antonovsky on määritellyt koherenssin tunteen, joka käsittää yksilön tavan havaita ja ymmärtää ympäristöään. Hän on jakanut vahvan koherenssin

18 14 tunteen kolmeen tekijään, ympäristön ymmärrettävyyteen, hallittavuuteen ja mielekkyyteen. Ymmärrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että elämä nähdään loogisena ja selitettävänä. Yksilö tuntee hallitsevansa omia voimavarojaan sekä ympäristönsä kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Hallittavuus merkitsee sitä, että yksilö kokee omien voimavarojensa ja resurssiensa riittävän vastaamaan ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Mielekkyyden tunne tavoitetaan, kun elämä koetaan mielekkäänä ja siihen on halua vaikuttaa oman arvomaailman pohjalta. (Järvikoski 1994, 110.) Antonovsky on todennut Järvikosken (1994, ) mukaan, että koherenssin tunteella on vaikutuksia yksilön terveydentilaan ja hyvinvoinnin muutoksiin. Koherenssin tunne on suhteellisen pysyvä ominaisuus, eikä muutu helposti aikuisiässä. Se kehittyy nuoruudessa ja voidaan olettaa, että mikäli alle 30-vuotiaalla on vahva koherenssin tunne, hänellä on hyvät mahdollisuudet selvitä tulevaisuudessa eteen tulevista vaikeuksista. Aikuisena koettavat voimakkaat kokemukset voivat kuitenkin vaikuttaa koherenssin tunteeseen. Järvikosken (1994, 111) mukaan Gay Bäckman on määritellyt koherenssin tunteen sisältyvän elämänhallinnan käsitteeseen. Toinen elämänhallinnan tunteeseen vaikuttava osatekijä on tyytyväisyys elämään. Näiden kahden tekijän sidos on havaittu analysoitaessa empiiristä aineistoa. Elämänhallinnan mukaan elämä on mielekästä ja tyydytystä tuottavaa. Käsitteen ajatus on yksilökeskeinen ja sitä voidaan nimittää yksilön elämänhallintakyvyksi. Henkilö joka näkee asiat parhain päin on elämänhallintakykyinen. Psykologit Lazarus ja Folkman ovat Järvikosken (1994, 112) mukaan esittäneet kritiikkiä käsitteen yksilökeskeisyydestä ja he ovat nähneet käsitteen poissulkevan kokonaan yhteisön. Koherenssin tunteella on nähty olevan yhteys sosiaalisiin verkostoihin, ihmisen sosiaaliseen aktiivisuuteen ja tärkeiden ihmissuhteiden määrään. 3.6 Aikaisempi tutkimus Viimeaikaiset tutkimukset Suomessa ovat tuoneet esiin sairaiden omia kokemuksia ja aiheesta on julkaistu useita tutkimuksia. Suomessa sairauden kokemisen tutkimuksen 1980-luvun lopulla aloitti Marja-Liisa Honkasalo (1988). Hän liitti kokemuksen näkökulman sosiaalilääketieteelliseen ja terveyssosiologiseen tutkimukseen. Väitöskirjassa tarkasteltiin tehtaassa työs-

19 15 kentelevien naisten oireiden sosiaalisia ja henkilökohtaisia yhteyksiä ja merkityksiä. Anssi Peräkylän (1990) tutkimus esitti uuden näkökulman suomalaiseen terveyssosiologiaan. Hän tutki terveydenhoitohenkilökunnan tulkintaa ja tapaa puhua kuolevien potilaiden hoidosta sekä kuolemasta. (Lillrank & Seppälä 2000, 116.) Helka Urponen (1989, 9) on tutkinut vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten sosiaalista selviytymistä, sitä miten jo lapsuudessa esiintynyt vamma tai pitkäaikaissairaus vaikuttaa ihmisen selviytymiseen varhaisaikuisuudessa. Hän on suorittanut tutkimuksen haastattelemalla lapsia ja vuoden iässä. Urposen (1989, 134) tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan ihmisen elämäuraa, sosiaalista selviytymistä elämäntavan ja elämänhallinnan kautta, sitä kuinka sairastunut itse oli kokenut sosiaalisen selviytymisensä ja sairaudesta koituneet haitat. Tutkimuksessa selvisi, että lähes 75 % pitkäaikaissairaasta tai vammaisesta nuoresta koki selviytyvänsä ikäistensä nuorten tavoin. Nuoret joiden sairaus tai vamma rajoitti sosiaalista vuorovaikutusta ja liikkumista, kokivat selviävänsä keskimääräistä huonommin. Myös Jessop ja Stein havaitsivat tutkimuksessaan Urposen (1989, 139) mukaan, että sairaudesta koituvat haitat ja rajoitukset vaikuttivat diagnoosia enemmän sairauden kokemiseen. Nuoret, joiden sairaus tai vamma näkyi ulospäin, kokivat selviytyvänsä huonommin kuin he, keiden sairaus ei näkynyt ulospäin. (Urponen 1989, ) Urposen (1989, 139) mukaan Pless ja Pinkerton havaitsivat, että ulospäin näkyviä merkkejä aiheuttava sairaus tai vamma aiheuttaa sosiaalisessa elämässä rajoituksia ja leimautumista enemmän kuin ulospäin näkymätön sairaus. Anne Siposen (1999) väitöskirjassa Ei minulle voi käydä näin Tutkimus astmaatikkojen sairastamisesta, selviytyminen on määritelty tilannetekijöiden ja yksilöllisten tekijöiden mukaan vaihteleviksi prosesseiksi tai reaktioiksi. Tarkoituksena on vähentää tai välttää psykososiaalista stressiä ja negatiivista pitkäaikaissairauden tuomaa vaikutusta sairastavan henkilön arkielämään. Tutkimuksessa korostetaan, ettei selviytymiskäsitteen käyttö tarkoita sitä että pitkäaikaissairaan henkilön elämä olisi pelkkää selviytymiskamppailua. Selviytymisellä ja selviytymisstrategioilla viitataan elämänhallinnan pyrkimykseen. (Siponen 1999, 51.) Suurinta osaa sairastuneista auttoivat erilaiset selviytymiskeinot. Keinot jakautuivat ongelmakeskeisiin, kuten välttämiseen, käytännön toimintaan sekä ennalta valmistautumiseen ja tunnesuuntautuneisiin selviytymiskeinoihin, jossa pidettiin yllä toivoa ja optimismia. (Siponen 1999, 273.)

20 16 Ulla Ryynänen (2005) on tarkastellut väitöskirjassaan sairastamisen merkitystä ja turvattomuustekijöitä aikuisiässä. Ryynänen (2005, 83-84) on pyrkinyt tutkimaan turvattomuuden kautta väestön hyvinvointia ja elämänlaatua. Tutkimuksessa selvisi, että suurimpia turvattomuuden aiheuttajia aikuisilla ihmisillä olivat terveys, sairastuminen ja kuolema. Jopa neljäsosa esiin nousseista turvattomuustekijöistä liittyy sairauteen ja kuolemaan. Eri ikäkausina sairaudesta johtuva turvattomuus ihmisen elämässä muuttaa muotoaan. Nuoret aikuiset pelkäävät jäävänsä syrjään, olevansa erilaisia muihin verrattuna tai ettei heidän aikuiselämänsä ei ole normaalia, vaan se vaikeutuu tai estyy. Keski-ikäiset ovat huolissaan siitä, selviävätkö he perheen ja työn aiheuttamista vaatimuksista. Eläkeikäiset ja eläkeiän kynnyksellä olevat pelkäävät avuttomaksi ja riippuvaiseksi tuloa sairastuessaan. Vanhimpien ikäluokkien turvattomuutta lisäävät pelko laitoshoitoon joutumisesta tai muistin heikkenemisestä. (Ryynänen 2005, 86.) Ilka Kangas (1997) on tarkastellut väitöskirjassaan naisten tulkintoja vanhenemisestaan ja vaihdevuosista sekä näiden suhdetta lääketieteessä vallitseviin käsityksiin. Vanhempien kriisikokemusta ja arkielämässä selviytymistä lapsen sairastuttua syöpään väitöskirjassaan tarkastelee Annika Lillrank (1998). Ulla-Maija Seppälän (1998) väitöskirjassa tarkastellaan epilepsian vaikutuksia lapsen ja perheen elämään. Kristiina Manderbackan (1998) tutkimus käsittelee terveyden kokemusta metodisena kysymyksenä. HIV-tartuntaa ja sen kautta saatua toista mahdollisuutta tutki Kari Huotari (1999) väitöskirjassaan. Vilma Hännisen (1999) väitöskirjassa tarkastellaan sitä, miten ihminen rakentaa elämänsä merkitystä uudelleen muutostilanteessa, esimerkiksi sairastuessa. Pirjo Somerkiven (2000) väitöskirjassa käsitellään vammaisuutta, kuntoutumista, selviytymistä ja sosiaalista tukea kuntoutujan elämässä tarinoiden ja merkitysten kautta. Lapsuudessaan vanhempiensa mielenterveysongelmia kohdanneita ja heidän kokemuksia on väitöskirjassaan tutkinut Rita Jähi (2004). Kaija Hänninen (2004) on tarkastellut vammaisen lapsen vanhempien ensitietokokemuksia lapsen syntyessä, vanhempien ja hoitohenkilökunnan tarinoiden ja kokemusten pohjalta. Anne Waldenin (2006) väitöskirjassa tutkittiin sitä, miten neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymistä voidaan tukea. Heli Kantola (2009) on tutkinut väitöskirjassaan vakavan sairastamisen merkitystä elämänkulussa, esimerkkinä hän on käyttänyt SLE:ä.

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Kasvatuspsykologian koulutus Tekijä Huumonen Henri Työn nimi Masennus miesten kokemana Pääaine Kasvatuspsykologia

Lisätiedot

SOSIAALISEN KASVUYMPÄRISTÖN YHTEYS ELÄMÄNHALLINTAAN AIKUISUUDESSA

SOSIAALISEN KASVUYMPÄRISTÖN YHTEYS ELÄMÄNHALLINTAAN AIKUISUUDESSA SOSIAALISEN KASVUYMPÄRISTÖN YHTEYS ELÄMÄNHALLINTAAN AIKUISUUDESSA Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Merja Puukka Sosiaalitieteiden laitos Kevät 2013 Turku SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2.

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta Pro gradu Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Sosiaalityö Anne Myllykangas

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen

Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Teemu Peltokallio 2013 Johtamisen

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet

Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Anna Leimumäki (Pirkanmaan Sydänpiiri), Juha Pärkkä (VTT)

Lisätiedot

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä Sanja Hietala Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

ALLERGIAHELVETISTÄ SOPEUTUMISEEN. Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja

ALLERGIAHELVETISTÄ SOPEUTUMISEEN. Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja ALLERGIAHELVETISTÄ SOPEUTUMISEEN Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja Merja Lappi Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Kaisa Hyvärinen

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ NYYTI RY:N STRESSI BALANSSIIN -VERKKORYHMÄÄN OSALLISTUNEIDEN KUVAUKSIA IDENTITEETIN RAKENTUMISESTA NARRATIIVISESTI Krista Löfman Kandidaatin tutkielma

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

JÄLJET SE JÄTTI Vammaisten naisten kokemuksia väkivallasta ja selviytymisestä

JÄLJET SE JÄTTI Vammaisten naisten kokemuksia väkivallasta ja selviytymisestä Hanna Elfving Maiju Pulliainen JÄLJET SE JÄTTI Vammaisten naisten kokemuksia väkivallasta ja selviytymisestä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia

NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Pro gradu tutkielma Anne Rummukainen Kevät 2007 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Terveystieteen

Lisätiedot

KOKEMUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ KASVAMISESTA, SELVIYTYMISESTÄ JA TUESTA

KOKEMUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ KASVAMISESTA, SELVIYTYMISESTÄ JA TUESTA KOKEMUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ KASVAMISESTA, SELVIYTYMISESTÄ JA TUESTA Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Pro-gradu Helena Kiuru Joulukuu 2003 - 1 - Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos KIURU, HELENA:

Lisätiedot

Kun ystävä sairastaa syömishäiriötä Laadullinen kyselytutkimus tyttöjen kokemuksista ystävänsä syömishäiriöstä

Kun ystävä sairastaa syömishäiriötä Laadullinen kyselytutkimus tyttöjen kokemuksista ystävänsä syömishäiriöstä Kun ystävä sairastaa syömishäiriötä Laadullinen kyselytutkimus tyttöjen kokemuksista ystävänsä syömishäiriöstä Pro gradu - tutkielma Lea Koskela Henna-Riikka Viitala Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Kevät 2014 Pro gradu tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto HannaKela0193878 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

SE ON SEMMONEN KIVIREKI, JOTA JOUTUU VETÄÄN PERÄSSÄÄN. HALUS TAI EI. Lapsuuden kokemuksia vanhempien alkoholiongelmien varjossa

SE ON SEMMONEN KIVIREKI, JOTA JOUTUU VETÄÄN PERÄSSÄÄN. HALUS TAI EI. Lapsuuden kokemuksia vanhempien alkoholiongelmien varjossa Laura Nykänen SE ON SEMMONEN KIVIREKI, JOTA JOUTUU VETÄÄN PERÄSSÄÄN. HALUS TAI EI. Lapsuuden kokemuksia vanhempien alkoholiongelmien varjossa Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI

SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI Marjo Sorsa Pro-gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu 2004 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ

SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ Irma-Vappu Wilhelmiina Mikkonen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011 TAMPEREEN

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Odotuksia ammattikorkeakouluuudistuksesta

Odotuksia ammattikorkeakouluuudistuksesta Odotuksia ammattikorkeakouluuudistuksesta Ammattikorkeakouluissa toimivien SPECIA ry:n jäsenien odotuksia ja tuntemuksia valmistellusta ammattikorkeakoulu-uudistuksesta Annukka Hämäläinen Kandidaatin tutkielma

Lisätiedot

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä toiminnassa Pro gradu tutkielma Anna Ala-Poikela Mikko Ravantti Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

SELVIYTYMINEN SUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ

SELVIYTYMINEN SUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ SELVIYTYMINEN SUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ Nyyti ry:n Eroryhmään 2008 osallistuneiden kokemuksia erosta toipumisesta Netta Karjalahti Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot