TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS"

Transkriptio

1 SOSVISIO Terveyssosiaalityön yhteishanke Vaasan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Arja Isosaari Eliisa Niemi Jessica Sundström KESKI POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

2

3 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO KUNTOUTUMISEN KEHITTYMISEN HISTORIAA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT HANKKEEN TOTEUTUS Hankkeen toteutus sairaalan sisäisenä toimintana Hankkeen toteutus sairaalan ulkopuolisena toimintana Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ja hanke Hanke ja työvoimahallinto Hanke ja perusterveydenhuolto Hanke ja työterveyshuolto HANKKEEN TULOKSET Sairaalan vastuuyksikköjen vastauksien yhteenvedot Minkä diagnoosiryhmän kohdalla työkyvyttömyysuhka on suurin Kysymys kuntoutustarpeen arvioinnista ja kehittämistoimet Mihin asioihin kiinnitetään huomiota kuntoutusta suunniteltaessa Kuka huomioi pitkäkestoisen sairauden tai sairaalassaolon sosiaalisen tilanteen kannalta Milloin potilaalle tehdään kuntoutussuunnitelma ja ketkä sen tekoon osallistuvat Kysymys kuntoutukseen liittyvistä sosiaalityön ongelmakohdista ja mahdollisista koulutustarpeista Lomakkeen täyttö Kyselyn perusteella tehdyt toimenpiteet Toimintamalli: Sosiaalityön prosessi ammatillisessa kuntoutuksessa...17

4 2 6. HANKKEEN TULOKSET SAIRAALAN ULKOPUOLISENA TOIMINTANA Hankkeen tulokset ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat Hankkeen tulokset ja työvoiman palvelukeskus Hankkeen tulokset ja perusterveydenhuolto Hankkeen tulokset ja työterveyshuolto NUORTEN TYÖKYVYTTÖMYYSUHKA JA TERVEYSSOSIAALITYÖ Ketkä ovat syrjäytymisvaarassa Uusia toimintatapoja TOTEUTTAMISEN ARVIOINTIA HANKKEEN EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEILLE...24 LÄHTEET...26 LIITTEET

5 3 1 JOHDANTO Työkyvyttömyysuhan alla olevien potilaiden kuntoutukseen liittyvän terveyssosiaalityön kehittäminen on osa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä toteutettavaa kolme vuotta ( ) kestävää sosiaalityön kehittämiseen tähtäävää SOSVISIO hanketta. SOSVISIO- hankkeen tavoitteena on kehittää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon ja kuntien sosiaalitoimen sisäistä ja keskinäistä yhteistyötä ja täten parantaa terveyssosiaalityön tekemisen edellytyksiä sekä sen laatua. Hankkeen rahoittajina toimii Etelä- Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Länsi-Suomen lääninhallitus. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden kestävässä osahankkeessa kohteena on sosiaalityön käytäntöjen kehittäminen niiden potilaiden kohdalla joille vika, vamma tai sairaus aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä tai sen uhkaa. Tavoitteena on potilaan kuntoutukseen liittyvän sosiaalityön tarpeen tunnistaminen ja sen käyttö osana kokonaisvaltaista ja moniammatillista työotetta sekä saumatonta palveluketjua. Tämä kuntoutukseen liittyvän sosiaalityön aseman ja merkityksen tarkastelu on taustaltaan kytköksissä nykyisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tapahtuviin sekä tulevien vuosien kunta- ja palvelurakenteen uudistusten muutoksiin. Terveyssosiaalityön asemaa voidaan tarkastella myös väestön ikääntyminen ja ns. huoltosuhteen (työvoiman ulkopuolella olevien määrä yhtä työssäkäyvää kohti) kasvun kautta. Tällä hetkellä 65 vuotta täyttäneiden väestön osuus on noin kolmannes työllisestä työvoimasta mutta 30 vuoden kuluttua jo noin 60 % (Parkkinen 2001). Nämä ikääntymiseen ja työvoiman määrään liittyvät ennusteet asettavat haasteita koko sosiaali- ja terveydenhuollolle ja siinä ohessa myös toimivalle ja vaikuttavalle kuntoutukselle. Haasteisiin on pyritty vastaamaan mm. lisäämällä kuntoutusta ja siihen liittyviä voimavaroja. Kuntoutusmenojen vuosittainen kasvu on ollut vuosina runsaat viisi prosenttia nopeampaa kuin terveydenhuoltomenojen kasvu. Nämä toimenpiteet ovat muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen lailla pääosin verorahoin rahoitettuja palveluita joita kohtaan julkisessa keskustelussa peräänkuulutetaan vaikuttavuutta sekä sen arviointia. Kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointitarpeen tuo esille myös valtioneuvoston kuntoutuselonteko 2002, jossa tulevaisuuden haasteena nähdään mm. kuntoutuksen vaikuttavuutta koskevan tutkimuksen lisääminen. Muita tämän selonteon painopistealueita ovat ikääntyvän työvoiman työkyvyn ylläpitäminen, vanhuusväestön toimintakyvyn säilyttäminen, kuntoutuksen riittävän varhainen aloittaminen sekä moniammatillisen työotteen kehittäminen.(kannattaako kuntoutus, Stakes 2002) Päästäänkö vuonna 2005 voimaan tulleella eläkeuudistuksella tavoiteltuun pidempään työssä jatkamiseen ja eläkeiän nousuun? Minkälaisia odotuksia pidempään jatkuva työrupeama tuo kuntoutukselle ja kuinka terveyssosiaalityö löytää paikkansa työ- ja toimintakykyä tukevan kuntoutuksen monimuotoisessa kentässä?

6 4 2. KUNTOUTUKSEN KEHITTYMISEN HISTORIAA Kuntoutuksen juuret suomalaisessa yhteiskunnassa yltävät 1900-luvun puoleenväliin, jolloin talvija jatkosodan jälkeen syntyi tarve huolehtia sodassa vammautuneiden selviytymisestä ja tukea heidän paluutansa työelämään. Tuolloin kuntoutus nähtiin sairauden jälkihoidoksi ja sen tehtävä oli pitkälti sidoksissa kykyyn tehdä työtä ja lisätä mahdollisuutta työelämään paluuseen. Kuntoutus määrittyi korjaavaksi toiminnaksi jonka tavoitteena oli estää syntyneen haitan tai työkyvyttömyyden jääminen pysyväksi. Muutamaa vuosikymmentä myöhemmin, Suomen jälleenrakentamisen aikana ja 70-luvulla, huomio kiinnittyi myös hitaasti eteneviin, kroonisiin sairauksiin joista aiheutuneet työkyvyttömyyden tuomat kansantaloudelliset haitat olivat suuret. Ajankohtaiseksi nousivat vaatimukset uudesta kuntoutusstrategiasta jossa peräänkuulutettiin reagointia tilanteeseen ennen kuin ongelmat olivat jo liian vaikeita ja kuntoutujan motivaatio kadonnut. (Järvikoski & Härkäpää 2003). Kun samaan aikaan maailman terveysjärjestö WHO määritteli kuntoutuksen lääkinnällisten, sosiaalisten, kasvatuksellisten ja ammatillisten toimenpiteiden koordinoiduksi kokonaisuudeksi, jolla pyritään kohentamaan yksilön toimintakyky parhaalle mahdolliselle tasolle (WHO 1969) siirryttiin jälkihoidollisesta yleisempään toiminnalliseen näkökulmaan. Toinen merkittävä ajankohta kuntoutuskäsitteen määrittelyn kannalta oli vammaisten vuosikymmenen julistaminen luvulla. Tuolloin WHO painotti vammaisen henkilön ympäristöön sopeutumisen valmentamisen lisäksi huomioimaan ne toimenpiteet, joilla integraatiota myös ympäristön ja yhteiskunnan taholta voitaisiin edistää. Samalla vuosikymmenellä Kansainvälinen työjärjestö ILO peräänkuulutti vammaisten parempaa asemaa työelämässä. Tämä tulisi näkyä vammaisten työmahdollisuuksien edistämisenä sekä tasa-arvoisena osallisuutena ja vaikuttamisena yhteiskunnalliseen toimintaan. Seuraavan vuosikymmenen aikana kuntoutuksen tarkastelussa siirryttiin yksilön autonomian ja itsenäisyyden korostamiseen. Tällöin kuntoutuksen määritelmiin ilmestyivät valtaistumisen toimintavoiman vahvistumisen ja elämänhallinnan (empowerment) tavoitteet.(järvikoski & Härkäpää 2003). Kuntoutuskäsitteen monipuolistumisen rinnalla laajentuivat myös kuntoutuspalvelujen tarjonta ja kohderyhmät. Sairauden jälkihoidon ja korjaavan toiminnan rinnalle kehittyi haittoja ehkäisevää ja toimintakykyä tukevaa toimintaa. Tämä on mahdollistanut varhaisen puuttumisen vasta muodostumassa oleviin ongelmiin ja reagointia työkyvyttömyysuhan mahdollisuuteen. Kuntoutus on ollut myös kytköksissä yhteiskunnan vaihtelevaan työvoimapoliittiseen tilaan. Tämän sääntelyjärjestelmän on katsottu ylläpitävän yhteiskunnan tasapainoa. Aikoina, jolloin työvoimasta on ollut pulaa, kuntoutustarve on korostetusti noussut esille ja vastaavasti työvoiman ylitarjontaaikana se on seulonut huonokuntoisia ja työrajoitteisia väestöryhmiä työvoiman ulkopuolelle.

7 5 Toinen kuntoutukseen läheisesti kytköksissä oleva piirre on ollut kulloinkin vallalla ollut sairauskäsitys. Kun sairauskäsite laajeni 1980-luvulla kiinnittämään huomiota myös terveyttä ylläpitäviin tekijöihin, vaikutti se myös kuntoutuskäsitteen laajenemiseen. Enää ei ollut tarkoituksenmukaista ymmärtää kuntoutuksella pelkästään tietyn sairauden aiheuttamien haittojen vähentämistä tai ennaltaehkäisyä, vaan yleensäkin kuntoutuksen tarpeessa olevan ihmisen kokonaisvaltaista elämänlaadun parantamista.(järvikoski & Härkäpää 2003). Kuntoutuksen järjestäjätahojen määrällinen kasvu invalidihuollon palveluista nykyiseen palvelujärjestelmään on ollut mittava. Tämän päivän Suomessa kuntoutuksen palvelu- ja tukitoimia tuottaa ja kustantaa moniosainen järjestelmä, jossa kullakin osajärjestelmällä on omat lainsäädäntönsä ja toimintaohjeistonsa. Selkeä kuntoutukseen liittyvä alue sairaaloissa ja terveyskeskuksissa on lääkinnällinen kuntoutus (asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1051/1991, Kansanterveyslaki 66/72 ja Erikoissairaanhoitolaki 1062; 1, 10 10a ). Lääkinnällinen kuntoutus määriteltiin v.1984 virallisesti osaksi potilaan hyvää kokonaishoitoa ja sen järjestämisvastuu säädettiin julkisen terveydenhuollon tehtäväksi. Lääkinnällisen kuntoutuksen erilaiset toimintamuodot ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Ammatillinen kuntoutus kohdistuu yleensä niihin henkilöihin, joiden riski syrjäytyä työelämästä on sairauden tai vajaakuntoisuuden takia tavallistakin suurempi. Ammatillista kuntoutusta määritellään ja kuvataan sekä toimenpiteiden että tavoitteiden kautta. Toimenpiteisiin perustuvan määrittelyn mukaan ammatillinen kuntoutus tarkoittaa sitä osaa kuntoutuksesta tai kuntoutusprosessista, jossa toteutetaan ammattiin tai työhön liittyviä toimenpiteitä. Tavoitteeseen perustuvan määrittelyn mukaan se on toimintaa, jolla pyritään parantamaan kuntoutujan ammatillisia valmiuksia ja ammattitaitoa, kohentamaan kuntoutujan työkykyä sekä edistämään työmahdollisuuksia ja integroitumista työelämään ja yhteiskuntaan. (Kuntoutusasian neuvottelukunta 2003). Kuntoutuksen taustalla on terveydenhuollossa vaikuttanut biolääketieteelliseen malliin perustuva, oireita korostava sairauden ja siitä lähtevän kuntoutuksen määrittely. Nykypäivänä ammatillinen kuntoutus on kuitenkin tavoitteitaan, toimintatavoiltaan ja toteutukseltaan yhä enenevästi sidoksissa laajempaan yhteiskunnallisen kokonaisuuteen. Onnistuuko siirtyminen biososiaaliseen, sairauden toiminnallisia seurauksia korostavaan malliin myös terveyssosiaalityön kontekstissa ja kuinka rohkeasti uskallamme avata ja laajentaa nykyistä kuntoutuskäsitystämme? Suikkanen ja Lindh (2003) ehdottavat jopa kuntoutuksen lääketieteellisen mallin korvaamista kuntoutuksen yhteiskuntatieteellisellä mallilla. Kun myös terveys- sosiaalityön tekemisen lähtökohtana pidetään kokonaisnäkemystä sairauden ja sosiaalisten tekijöiden yhteyksistä (Suomen kuntaliitto ja

8 6 Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ry.1998) niin mahdollisuudet terveyssosiaalityön kehittämiseen kuntoutuksen osalta ovat olemassa. 3. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä kiihtyy vuosikymmen loppua kohti. Puute osaavasta työvoimasta kasvaa ja eläkeikää lähestyvien sekä työkyvyttömyysuhan alla olevien merkitys työvoiman turvaajina korostuu. Tilastokeskus arvioi vuoteen 2010 mennessä koko maan väestön kasvavan v tasosta 2,1 %. Vastaava luku olisi Keski-Pohjanmaalla 1,2. Työikäinen väestö vähenee koko maassa 9,1 % ja Keski-Pohjanmaalla 11,8 %. Huoltosuhde Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa nousisi keskiarvolla mitattuna (Paras hankkeen mukaisesti laskettuna) vuoden 2005 olevasta 69,0 aina 82,9 vuoteen 2015 mennessä. Tätä taustaa vasten Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella työvoiman tarve sekä huoltosuhde ovat tulevaisuudessa maan keskiarvoa heikommassa asemassa. Tulevaan tilanteeseen voitaneen varautua etukäteen ja mm. ammatillisen kuntoutuksen keinoin pyrkiä vaikuttamaan Keski-Pohjanmaan työikäisten työkykyyn sekä mahdolliseen työkyvyttömyyden uhkaan. Ennenaikainen eläkkeelle siirtymisen vaikutukset näkyvät kansantaloudellisten seurauksien lisäksi myös henkilön arkipäivässä. Siirtyminen eläkkeelle heikentää usein ansiotasoa ja saattaa vähentää sosiaalista pääomaa mm. kanssakäymisten ja osallisuuden vähenemisen kautta. Tämä kuntoutuksellisiin toimintoihin painottunut terveyssosiaalityön hanke toteutettiin lokakuun 2006 ja marraskuun 2007 välinä aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Tavoitteena oli työkyvyttömyysuhan alaisten potilaiden kuntoutukseen liittyvän sosiaalityön selkeyttäminen ja palveluketjun mallin luominen. Samoin tavoitteeksi asetettiin organisaation rajojen ylittävän sosiaalityön kehittäminen potilaan saumattoman palveluketjun turvaamiseksi. Palveluketjulla tarkoitetaan saman asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen kohdistuvaa, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorajojen ylittävää, suunnitelmallisesti ja yksilöllisesti toteutuvaa palveluprosessin kokonaisuutta. (Stakes 2005). Hankkeen aluksi pyydettiin kuntoutukseen läheisesti liittyviä tahoja nimeämään omat edustajansa ohjausryhmään, jonka tehtävänä oli ohjata hankkeen etenemistä, arvioida sen toimintaa sekä toimia linkkinä eri sidosryhmiin. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa ja siihen olivat nimetyt seuraavat jäsenet:

9 7 Perusturvajohtaja Sinikka Asiala Toholammin kunnasta, Sosiaalipalveluneuvoja Pirjo Hautakoski Kokkolanseudun terveyskeskuksesta, Perustuvan osastopäällikkö Seppo Mattila Kokkolan kaupungista, Projektikoordinaattori Esa Nordling Pohjanmaahankkeesta, Työvoimaohjaaja Minna Potinoja Kokkolan työvoiman palvelukeskuksesta Asiakasneuvoja Kristiina Patrikainen KELA:n Kokkolan toimistosta, Ylilääkäri Katja Tuliniemi Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntoutustutkimusyksiköstä Johtava sosiaalityöntekijä Eliisa Niemi Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Hankkeen tukena, työtiimin tavoin, toimi Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sosiaalityön palveluyksikkö. Yksikön henkilöstö määrä on yhdeksän työntekijää. Yhteisesti käytiin läpi hankkeen etenemiseen ja sen toimintaan liittyviä asioita. Samalla oli mahdollista peilata kuntoutukseen liittyvää sosiaalityötä oman organisaation sisällä ja selkeyttää omia toimintatapoja. Näitä tapaamisia ei erikseen kirjattu hankkeen piiriin, vaan kirjaukset tehtiin yksikön työpaikkakokousten pöytäkirjoihin. 4. HANKKEEN TOTEUTUS 4.1 Hankkeen toteutus sairaalan sisäisenä toimintana Hankkeen alussa kartoitettiin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijöiden osallisuutta kuntoutukseen liittyviin toimintoihin. Sosiaalityöntekijät kirjasivat ylös kuukauden ajalta ne työtehtävät, jotka liittyvät kuntoutukseen. Tämän seurannan tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon ja miten sosiaalityöntekijöiden työpanosta käytettiin osana erikoissairaanhoidossa tapahtuvaa kuntoutusta. Kartoituksen aikana sosiaalityönpalveluyksikössä toimi yhdeksän työntekijää ja kaikki osallistuivat seurantaan marraskuun 2006 aikana. Kuukauden seurannan aikana kuntoutukseen liittyvän sosiaalityön käyttö näytti painottuvan aikuis- ja nuorisopsykiatrian toimialueelle sekä kuntoutustutkimusyksikön käyttöön. Somaattisten osastojen ja poliklinikoiden sosiaalityöntekijän työpanos kuntoutusasioissa oli vähäinen tai sitä ei ollut ollenkaan. Kirjallinen kyselylomake laadittiin myös sairaanhoitopiirin kaikille vastuuyksiköille (liite 1.). Tällä kyselyllä pyrittiin kartoittamaan osastojen ja poliklinikoiden henkilökunnan nykytilannetta kuntoutukseen liittyvissä toimintatavoissa sekä heidän näkemyksiään siihen liittyvästä sosiaalityön tarpeesta. Kyselylomake, sen tausta ja tavoitteet esiteltiin osastonhoitajien kokouksessa marraskuussa Tällä henkilökohtaisesti annetulla informaatiolla esiteltiin käynnissä olevaa hanketta ja pyrittiin lisäämään kyselyyn vastaamisen motivaatiota. Samalla jaettiin kyselylomakkeet

10 8 ja poissaolleille ne lähetettiin postitse. Vastausaikaa oli -06 joulukuun loppuun, ja viimeinen lomake palautettiin tammikuun 2007 puolessa välissä. Kysely osoitettiin sairaanhoitopiirin kaikille vastuuyksiköille kehitysvammahuoltoa, välinehuoltokeskusta ja leikkaussalia lukuun ottamatta. Yhteensä kyselyyn osallistuneita vastuuyksikköjä oli 26 kpl ja niiden vastausprosentti oli 81 %, vastauksista mukaan on laskettu myös ne, jotka ilmoittivat, ettei heillä ole kuntoutukseen liittyviä toimintoja / työtehtäviä. Hankkeen aikana tavattiin myös kuntoutustutkimusyksikön kuntoutusohjaajia. Työkokouksessa keskusteltiin yhteisistä toimintamuodoista sekä myös toimintojen rajapinnoista. Samalla selkiytettiin työnjaollisia kysymyksiä. Lasten ja nuorten kuntoutuksen liittyvän terveyssosiaalityön kehittämiseen palkattiin kuukaudeksi oma hanketyöntekijä. Hanketyöntekijän keskittyi pitkäaikaissairaiden lasten ja nuoren kuntoutukseen liittyvän sosiaalityön kehittämiseen. Kehitystyö tapahtui pääasiassa yhdessä lasten osaston ja poliklinikan kanssa. Tavoitteena oli luoda toimivia yhteistyökäytäntöjä eri toimijoiden kanssa ja täten mahdollistaa varhainen puuttuminen työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi moniammatillisesti. 4.2 Hankkeen toteutus sairaalan ulkopuolisena toimintana Sairaalan sisäisen kehitystyön ohella yhteistyötä tehtiin potilaan palveluketjuun kuuluvien muiden toimijoiden kanssa. Työkyvyttömyyden uhka näyttäytyy usein aikaisemmin muissa yhteyksissä kuin erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi eläkeyhtiö Varman kaavoin mukaan hankaluus puuttua suunnitelmalliseen ja oikea-aikaiseen työkyvyttömyyden uhan ehkäisyyn näkyvät jo varhaisessa sairastumisen vaiheessa. Tässä vaiheessa asiaan puuttumista vaikeuttaa kun hoidosta ja kuntoutuksen suunnittelusta vastuussa oleva taho sairauden aikana muuttuu. Hankkeen tarkoituksena oli tehostaa sosiaalityön osuutta näiden siirtymävaiheiden aikana ja kehittää yhteistyötä sairaalan ulkopuolisten toimijoiden kanssa Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ja hanke Sairaanhoitopiirin kolmestatoista varsinaisesta jäsenkunnasta tavattiin yhdentoista kunnan perusturvajohtajat, eli kaikki ne joissa ks. virka oli tuolla hetkellä täytettynä. Esittelimme hankkeemme heidän yhteisessä kokouksessaan marraskuussa -06 ja pyysimme heitä miettimään oman kuntansa kuntoutukseen liittyvien henkilöiden kanssa nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja erikoissairaanhoidon terveyssosiaalityön kanssa. Näkökulmana korostettiin

11 9 palveluketjun sujuvuutta kunnan ja erikoissairaanhoidon siirtymävaiheiden aikana. Näitä asioita sovittiin käsiteltäväksi myöhemmin tapahtuvilla kuntakohtaisilla käynneillä kunkin kunnan vieraana. Jäsenkuntien kuntoutuksesta vastaavien työryhmien tapaamiset toteutettiin vuoden 2006 loppuun mennessä. Työkokouksien kokoonpanot vaihtelivat kunnittain ja pienempien kuntien käynnit sovittiin järjestettäviksi yhteistapaamisina. Kuntakäynneillä tavatut ammattiryhmät ja henkilöstömäärät vaihtelivat. Yhteensä yhdentoista kunnan sosiaalitoimen edustajia tavattiin kaksikymmentä henkilöä, kuntoutukseen liittyviä terveydenhuollon edustajia kuusi, yksi Kelan edustaja sekä seitsemän edustajaa kunnasta, joissa terveys- ja sosiaalitoimi oli yhdistetty, kaiken kaikkiaan 34 kuntoutukseen liittyvää toimijaa kuntasektorilta Hanke ja työvoimahallinto Työvoimahallinnon osalta ohjausryhmässä nousi esille lähinnä Kokkolan työvoimanpalvelukeskuksen ja keskussairaalan sosiaalityön välinen yhteistyö. Työvoimanpalvelukeskus käyttää sairaalan kuntoutustutkimusyksikköä kuntoutustarveselvityksiin ja kuntoutustutkimuksiin. Työvoimanpalvelukeskuksen henkilökuntaa lähestyttiin yhteistyöpalaverin kautta. Palaverin tarkoitus oli tarkastella molempien organisaatioiden sosiaalityön käytäntöjä yhteisen asiakkuuden aikana. Käytännön toimintatavat olivat sosiaalityön osalta molemmissa organisaatioissa keskittyneet sosiaalisen alkukartoituksen tekoon. Asiakkaan kohdalla se oli käytännössä tarkoittanut samojen asioiden läpikäyntiä, ensin työvoimapalvelukeskuksen ja sitten kuntoutustutkimusyksikön sosiaalityöntekijän kanssa. Tässä osassa palveluketjua tiedonkulku asiakkaan kanssa tehdyistä toimenpiteistä oli usein katkennut organisaation rajoihin, salassapitosäädöksiin sekä organisaatioiden eri tietojärjestelmiin. Yhteistyötä oli olemassa, mutta sen tarkempia muotoja ei aikaisemmin oltu yhteisesti määritelty. Ensimmäisen palaverin jälkeen sovittiin jatkotyöskentelystä, jonka tarkoituksena oli pyrkiä asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisempiin toimintoihin palveluketjun eri vaiheiden aikana Hanke ja perusterveydenhuolto Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimii 11 terveyskeskusta tai - asemaa. Kokkolan seudun kuntayhtymässä on sosiaalineuvojan ja sosiaalityöntekijän virka ja Tunkkarin kuntayhtymässä yksi sosiaalityöntekijän virka. Muissa terveyskeskuksissa ei sosiaalityöntekijän virkaa ole. Kokkolan seudun terveyskeskuksen ja Tunkkarin kuntayhtymän sosiaalityöntekijän tapaamiset järjestettiin hankkeen aikana. Tapaamisten tavoite oli tarkastella potilaan kuntoutukseen liittyvän palveluketjun sujuvuutta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon välillä.

12 Hanke ja työterveyshuolto Työkyvyttömyysuhan ehkäisemisen sekä varhaisen puuttumisen suhteen tärkeä rooli on työterveydenhuollolla. Työterveyshuoltolaki ( /1383) edellyttää työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistävän mm. työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimivissa työterveydenhuollon organisaatiossa ei sosiaalityöntekijän palveluja ole saatavissa. Määrällisesti suurimpana toimii Työplussa, joka vastaa yli 500 yrityksen ja noin työntekijän työterveyshuoltopalveluista Kokkolassa ja ympäristökuntien alueella. Hankkeen aikana järjestettiin tapaaminen Työplussan palvelupäällikön kanssa. Tavoitteena oli palveluketjun sujuvuuden tarkastelu sosiaalityön osalta työterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon siirtymävaiheiden aikana. 5. HANKKEEN TULOKSET SAIRAALAN SISÄISESSÄ TOIMINNASSA 5.1. Sairaalan vastuuyksikköjen vastauksien yhteenvedot Minkä diagnoosiryhmien kohdalla työkyvyttömyysuhka on suurin? Vastuuyksiköille jaetun kyselyn ensimmäisellä kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan ne potilasryhmät, joiden työkyvyttömyyden tai työelämästä syrjäytymisen uhka on osaston henkilökunnan mukaan havaittavissa. Terveyssosiaalityön näkökulmasta tämä tieto mahdollistaisi esiin nousevien sairausryhmien erityspiirteisiin paneutumisen sekä moniammatillisen työotteen vahvistumista tiedon ja yhteistyön lisääntyessä. Samoin tiettyjä sairausryhmiä koskeva sosiaalityön erityisosaaminen olisi hyödynnettävissä ja mahdolliset puutteet koulutuksella täydennettävissä. Psykiatrian tulosalueen osalta masennus / vakava masennus nousi jokaisen vastanneen yksikön kohdalla (100 %) esiin työkyvyttömyysuhkaan vaikuttavana tekijänä. Koska lähes puolet uusista psykiatrisin perustein myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään masennuksen perusteella, on syytä olettaa vastausten kuvaavan kattavasti sitä potilasryhmää, jossa työkykyisyyden ylläpitäminen ja kuntoutustoimenpiteet vaativat huomiointia kaikkien hoitoa toteuttavien taholta. Toinen potilasryhmä, jonka kohdalla työkyvyttömyys uhka koettiin mahdollisena, olivat psykoosiin sairastuneet potilaat (67 %). Somaattisella puolella työkykyä uhkaavia diagnoosiryhmiä oli

13 11 vastausten mukaan huomattavasti psykiatriaa enempi, peräti 27 eri diagnoosiryhmää. Vastausten perusteella määrällisesti suurin työkykyä uhkaava diagnoosiryhmä oli syöpään sairastuneiden osuus (17 % ). Hankkeen aikana sovittiin sosiaalityöntekijän säännölliset, viikoittaiset käynnit hoidosta vastaavalla osastolla. Tavoitteena on luoda säännöllisyyttä sekä mahdollistaa sosiaalityön käyttö osana syöpäpotilaan hyvää hoitoa. Samoin osallistuttiin osastojen kehityspäiviin ja niissä informoitiin potilaiden sosiaaliturvaan muuhun sosiaalityöhön liittyvistä asioista Huomioitavaa somaattisesti sairaiden nuorten kohdalla oli vähäinen puuttuminen työkyvyttömyys - tai työelämästä syrjäytymisen uhkaan. Koettua terveyssosiaalityön tarvetta osana lasten ja nuorten hoito- ja kuntoutustoimintaa ei somaattisten osastojen ja poliklinikoiden osalta vastauksista ilmennyt Kysymys kuntoutustarpeen arvioinnista ja kehittämistoimet Kyselyn toinen kysymys liittyi siihen, miten vastuuyksiköissä kuntoutustarve arvioidaan ja kuka sen tekee. Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää mikä oli eri ammattiryhmien osuus ja erityisesti sosiaalityön rooli kuntoutustarpeen arvioinnissa Kuntoutustarpeen arviointitilanteet vaihtelivat. Yhteistä oli, että ne perustuivat lähinnä tiedon keräämiseen ja sen välittämiseen hoitavalle lääkärille. Psykiatriassa kuntoutustarpeen arviossa huomioidaan pääsääntöisesti myös erityistyöntekijöiden sekä erityisesti nuorten kohdalla myös muun verkoston näkemys asiasta. Vastauksista ei tarkemmin ilmennyt minkälaista työpanosta kuntoutustarpeen arvioon sosiaalityöntekijältä(tai muilta erityistyöntekijöiltä)odotettiin moniammatillisen tiimin jäsenenä. Somaattisten vastuuyksiköiden kuntoutustarpeen arvioi noin puolessa tapauksessa yksinomaan lääkäri. Moniammatillista työryhmää käytti kaksi vastuuyksikköä, joista toinen kokeiluluontoisesti ja sen jatko oli epävarmaa. Muissa tapauksissa kuntoutustarve tuli esille potilaan itsensä, hoitajien tai muu henkilökunnan kautta. (kaaviokuva 1. sivulla kymmenen) Kysymyksen pohjalta näytti siltä, että sosiaalityöntekijän työpanosta käytettiin kuntoutustarpeen arviointiin vaihtelevasti tai ei ollenkaan ja että sen rooli oli näissä arviointitilanteissa osin selkeytymätön

14 12 Kaaviokuva 1. KUKA TEKEE ARVION KUNTOUTUSTARPEESTA 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 MONIAMMATT ITIIMI PELKÄSTÄÄN LÄÄKÄRI FYSIOTERAPE UTTI LÄÄKÄRI JA POTILAS HOITAJA JA LÄÄKÄRI EI ARVIOIDA VAIHTELEVA KÄYTÄNTÖ PSYKIATRIA 71,4 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 0,0 OPERATIIVINEN 12,5 37,5 12,5 12,5 0,0 25,0 0,0 KONSERVATIIVINEN 16,7 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16, Mihin asioihin kiinnitetään huomiota kuntoutusta suunniteltaessa? Vastausten mukaan näytti siltä, että kuntoutuksen suunnittelussa huomioitavia asioita lähestyttiin sekä laajempien kokonaisuuksien että yksityiskohtaisesti nimettyjen kohteiden kautta. Laajempaa näkemystä edustivat mm. maininnat huomion kohdistamisesta potilaan kokonaistilanteen sekä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten seikkojen huomioon ottamisesta kuntoutuksen suunnittelun yhteydessä. Yksityiskohtaisimmin nimetyt kohteet jakaantuivat toimintakyvyn, työn, koulutuksen, toimentulon, asumisen, verkoston tuen sekä tarjolla olevien palveluluiden saatavuuden huomiointiin. Potilaslähtöisyys / potilaan omat toiveet mainittiin 15 %:ssa vastauksista. Psykiatrian tulosalueen kaikissa vastauksissa kuntoutuksen suunnitteluun liittyi myös potilaan sosiaalisen verkoston huomioon ottaminen. Konservatiivisen ja operatiivisen tulosalueiden vastauksissa huomioinnin painopiste liittyi selkeästi työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin. Kysymykseen jätti vastaamatta neljännes kyselyyn osallistuneista vastuuyksiköistä. Sosiaalisen verkoston määritelmänä käytettiin John Barnesin(1950) määritelmää, jonka mukaan verkosto muodostuu kaikista yksilön välisistä sosiaalisista suhteista. Kysymyksen pohjalta ei selvinnyt käytännön toimintatapoja, esimerkiksi kuka huomio mitäkin asioita tai missä vaiheessa huomiointia tapahtuu.

15 Kuka huomioi pitkäkestoisen sairauden tai sairaalassaolon sosiaalisen tilanteen kannalta? Pitkäkestoisen sairauden tai sairaalassaolon huomioinnissa vastaukset jakaantuivat muita lomakkeen kysymyksiä selkeimmin kahteen eri toimintatapaan. Kolme neljästä vastanneesta yksiköstä mainitsi useamman kuin yhden ammattiryhmän huomioivan potilaan sosiaalisen tilanteen sairauden pitkittyessä. Näissä vastauksissa, joissa potilaan tilanteen huomiointi jakaantui useammalle eri ammattiryhmille, lähes seitsemässäkymmenessä prosentissa vastauksissa mainittiin erikseen sosiaalityöntekijät sekä yhteydenotot heihin. Tämä oli kyselyn kohdista se jonka kohdalla sosiaalityöntekijän osuus ja työpanos mainittiin selvästi useammin kuin lomakkeen muissa kysymyksissä Milloin potilaalle tehdään kirjallinen kuntoutussuunnitelma ja ketkä sen tekoon osallistuvat? Kuntoutussuunnitelma tehtiin yhtä lukuun ottamatta kaikissa psykiatrian vastuuyksiköissä. Vastauksista ilmeni selkeästi ajankohdat, missä vaiheessa tämä tehdään. Tyypillisimmin ne liittyivät arviokäyntien tai B- lausuntojen laatimisen yhteyteen. Somaattisista vastuuyksiköistä selkeästi kuntoutussuunnitelman ilmoitti tekevänsä neljännes, kun vastaavasti neljäkymmentä prosenttia vastasi, ettei suunnitelmaa tehdä. Lopuissa vastauksissa suunnitelman tekeminen vaihteli. Se tehtiin tietylle potilasryhmälle, kuntoutuslähetteiden yhteydessä ym. Kuntoutussuunnitelmien tekoon osallistui lääkärin lisäksi vaihtelevasti työryhmän eri jäseniä ja yhdessä vastauksessa myös potilas itse Kysymys kuntoutukseen liittyvistä sosiaalityön ongelmakohdista ja mahdollisista koulutustarpeista Kyselyssä kartoitettiin myös millaisia ongelmakohtia ja koulutustarpeita yksiköt kokivat kuntoutukseen liittyvän sosiaalityön suhteen. Vastauksissa nousi esiin mm. työnjakokysymykset hoitajien ja sosiaalityöntekijöiden välillä, kuka hoitaa mitäkin asiaa, milloin ohjataan sosiaalityöntekijälle, milloin taas asian hoitaa hoitohenkilökunta. Koulutusta toivottiin etuus-, tuki- ja lainsäädännöllisiin asioihin. Työpanosta toivottiin myös verkostoneuvotteluihin ja laajempien yhteistyöpalavereiden järjestämiseen. Erityisesti kuntoutukseen liittyvää tietoa ja koulutusta toivottiin kuntoutustarpeen havaitsemiseen, moniammatilliseen ja kirjalliseen kuntoutussuunnitelman tekoon sekä sen kirjaamiseen liittyviin asioihin.

16 14 Psykiatrien vastuuyksiköiden vastauksissa ongelmakohtina nähtiin erikoissairaanhoidon ja kuntien perusturvan epäselvä työnjako. Erikoissairaanhoidon terveyssosiaalityöllä nähtiin tiettyjen potilasryhmien kohdalla laaja (liiankin laaja) vastuu potilaan asioiden kuntoon saattamisesta ja kysymyksenä nousi esiin sosiaalityön porrastuksen toimivuus. Myös nuorten kuntoutuksen ja erityisesti avohoitomalliin perustavasta, yksilöllisesti räätälöidystä kuntoutuksesta kuntien erilaisilla resursseilla koettiin vaikeana asiana. Tästä toivottiin myös koulutusta sekä lisäinformaatiota. Ongelmakohtana mainittiin myös sosiaalityöntekijän palveluiden riittämättömyys, vastuuyksiköllä oli tarvetta sosiaalityön käyttöön enemmän kuin tällä hetkellä resursoitu Lomakkeen täyttö Kyselylomakkeen oheistuksessa oli mainita toiveesta että mahdollisimman moni yksikön ammattiryhmän edustaja voisi arvioida kuntoutukseen liittyvän sosiaalityön tarvetta. Asiaa painotettiin myös vastuuyksiköiden osastonhoitajien kokouksessa. Kaaviokuvassa 2 ilmenee, mitkä ammattiryhmät osallistuivat kyselyyn vastaamiseen. Kaaviokuva 2. Lomakkeen täyttö Prosenttia ,766,7 HOITOHEN- KILÖKUNTA ,7 MONIAMM: TIIMI 33,3 0 16,7 0 PELKÄSTÄÄN LÄÄKÄRI PSYKIATRIA OPERATIIVINEN KONSERVATIIVINEN

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2012 2014 Sisällys 1. Lähtökohdat... 1 2. Kuntoutuksen lähivuosien haasteet... 2 2.1. Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42 Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

Juhani Laurinkari, Kirsi Rönkä, Anja Saarinen ja Veli-Matti Poutanen

Juhani Laurinkari, Kirsi Rönkä, Anja Saarinen ja Veli-Matti Poutanen tutkimus Juhani Laurinkari, Kirsi Rönkä, Anja Saarinen ja Veli-Matti Poutanen Palvelut toimimaan kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Palvelut toimimaan Juhani Laurinkari, Kirsi Rönkä, Anja Saarinen ja

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN

VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN Lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien sekä siivous- ja laitostyöntekijänaisten vajaakuntoisuuden kokeminen ja tarve työeläkekuntoutukseen. Tiina Holappa

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Heavy Users Care Chains in OuluArc (HUCCO) 1.1.2008 31.12.2010 päivitetty 27.5.2008 EAKR -hankehakemus OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi

Lisätiedot