ACTA SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA Pekka Ikäheimo D 965 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACTA SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA 2000. Pekka Ikäheimo D 965 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA"

Transkriptio

1 OULU 2008 D 965 ACTA Pekka Ikäheimo UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA 2000 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN LAITOS, KANSANTERVEYSTIETEEN JA YLEISLÄÄKETIETEEN LAITOS, OULUN YLIOPISTO; KELA, TUTKIMUSOSASTO, KELA, POHJOIS-SUOMEN ALUEKESKUS

2

3 ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D Medica 965 PEKKA IKÄHEIMO SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA 2000 Esitetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Kastellin tutkimuskeskuksen auditoriossa (Aapistie 1) 16. toukokuuta 2008 kello 12 OULUN YLIOPISTO, OULU 2008

4 Copyright 2008 Acta Univ. Oul. D 965, 2008 Työn ohjaajat Tutkimusprofessori Timo Klaukka Dosentti Tuili Tuuponen Esitarkastajat Dosentti Elise Kosunen Dosentti Päivi Piirilä ISBN (Paperback) ISBN (PDF) ISSN (Printed) ISSN (Online) Kannen suunnittelu Raimo Ahonen OULU UNIVERSITY PRESS OULU 2008

5 Ikäheimo, Pekka, Asthma in Finnish adults a register-based questionnaire study performed in the year 2000 Faculty of Medicine, Finland, Institute of Health Sciences, Department of Public Health Science and General Practice, University of Oulu, P.O.Box 5000, FI University of Oulu, Finland; The Social Insurance Institution of Finland, Research Department, P.O.Box 450, FI Helsinki, Finland, The Social Insurance Institution of Finland, Regional Office for Northern Finland, P.O.Box 190, FI Oulu, Finland Acta Univ. Oul. D 965, 2008 Oulu, Finland Abstract The aim of this doctoral thesis is to provide an overall description of Finnish adult asthma patients in the year 2000, including their symptoms, treatment and the resulting costs. The implementation of treatment was evaluated from the perspective adopted in the National Asthma Programme The research was based on questionnaire data acquired from a sample extracted from the Finnish Social Insurance Institution's asthma register, with which existing register data were combined, so that the eventual series comprised patients suffering from asthma and possibly other chronic obstructive pulmonary diseases. The majority of the asthma patients were women of working age. Smoking was most common among young adults (43% of the men and 35% of the women), while the number who had stopped smoking increased towards the older age groups among the men but remained constant among the women. The older age groups also had more serious asthma, more frequent cases of other chronic pulmonary and somatic illnesses, more problems in coping with everyday life and greater treatment needs than the younger patients. Early retirement for health reasons was common. More than half of the women and one in five of the men aged 65 years or over were living alone. The patients who suffered from asthma alone normally managed relatively well. Their symptoms could be kept under control with anti-inflammatory medication at a moderate overall cost, but concurrent obstructive pulmonary disease almost tripled the direct cost of asthma treatment and increased hospital costs practically five-fold. Smoking led to further expense in the case of those with asthma and obstructive pulmonary disease combined. The transfer of responsibility for asthma treatment from specialized care to the basic health care system would appear in general to be justified. Smoking and its associated chronic obstructive pulmonary diseases present a particular challenge for the management of asthma. Keywords: activities of daily living, anti-asthmatic agents, asthma, asthma programme, comorbidity, COPD, costs and cost analysis, Finland, health care utilization, polypharmacy, registries, smoking

6

7 Ikäheimo, Pekka, Suomalaisen aikuisen astma kysely- ja rekisteritutkimus vuonna 2000 Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos, Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yliopisto, PL 5000, Oulun yliopisto; Kela, Tutkimusosasto, PL 450, Helsinki, Kela, Pohjois-Suomen aluekeskus, PL 190, Oulu Acta Univ. Oul. D 965, 2008 Oulu Tiivistelmä Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin suomalaisen aikuisen astmapotilaan kokonaiskuva ja selvitettiin hänen oireiluaan, hoitoaan ja tästä aiheutuvia kustannuksia vuonna Astman hoidon toteutumista arvioitiin Valtakunnallinen astmaohjelma :n näkökulmasta. Tutkimuksessa käytettiin Kelan astmarekisteristä valtakunnallisesti poimitun potilasotoksen kyselyaineistoa rekisteritietoja siihen yhdistäen. Lopullisen tutkimusaineiston muodostivat astmaa ja sen lisäksi mahdollisesti muita pitkäaikaisia ahtauttavia keuhkosairauksia sairastavat potilaat. Enemmistö astmapotilaista oli naisia ja työikäisiä. Tupakointi oli yleisintä nuorilla aikuisilla miehillä (43 %) ja naisilla (35 %). Tupakoinnin lopettaneiden osuus suureni miehillä vanhempiin ikäryhmiin mentäessä, kun taas naisilla osuus pysyi samansuuruisena. Vanhemmissa ikäryhmissä astma oli vaikeampaa ja muu keuhko- ja somaattinen pitkäaikaissairastavuus, toimintakyvyn ongelmaisuus ja hoidon tarve nuorempia runsaampaa. Ennenaikainen eläköityminen oli yleistä. Kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista naisista useampi kuin joka toinen ja miehistä joka viides asui yksin. Pelkkää astmaa sairastava voi yleisesti arvioiden hyvin. Hänen oireilunsa oli hallittavissa antiinflammatorisella lääkityksellä kohtalaisen vähäisin kokonaishoidon kustannuksin. Samanaikainen keuhkoahtaumatauti lähes kolminkertaisti astman hoidosta aiheutuneet suorat kustannukset ja lähes viisinkertaisti sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavilla tupakointi lisäsi edelleen kustannuksia. Astmapotilaan kokonaisuuden näkökulmasta hoidon päävastuun siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta. Tupakointi ja siihen liittyvät muut pitkäaikaiset ahtauttavat keuhkosairaudet muodostavat erityisen haasteen astman hoitojärjestelmälle. Asiasanat: astma, hoitosuhde, hoitosuositukset, keuhkoahtaumatauti, lääkärissäkäynti, potilasneuvonta, rekisteri, sairaalahoito

8

9 Kiitokset Haluan kiittää erityisesti työni pääohjaajia, tutkimusprofessori Timo Klaukkaa ja dosentti Tuili Tuuposta. Timo Klaukan laaja asiantuntemus ja kokemus tieteellisestä kirjoittamisesta sekä huolellinen ohjaus paransivat ratkaisevasti työni lopputulosta. Tuili Tuuposta kiitän eritoten hänen antamistaan käytännön ohjeista sekä innostavista keskusteluista tutkimustyön eri vaiheissa. Professori Sirpa Hartikainen kysyi kiinnostustani tutkijaksi tähän työhön. Kiitän häntä aloitteesta ja yhteistyöstä. Kiitän lämpimästi Kelan Pohjois-Suomen aluekeskuksen ylilääkäri Jorma Kiuttua hänen antamistaan kommenteista ja kannustuksesta. Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus Oulussa tarjosi erinomaiset puitteet tutkimusryhmän lukuisille kokoontumisille. Kiitän yhteisesti kaikkia edellä mainitsemiani ohjausryhmän jäseniä siitä, että olitte tarvittaessa käytettävissäni ja kärsivällisesti rohkaisitte aloittelevaa tutkijaa työn haasteissa. Kiitän Oulun yliopiston psykiatrian klinikan dosentti Helinä Hakkoa avusta tilastollisissa menetelmissä. Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi sujui onnistuneesti häneltä saamieni ohjeiden ja tuen turvin. Kiitän väitöskirjani esitarkastajia dosentti Päivi Piirilää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Meilahden sairaalan kliinisen fysiologian laboratoriosta ja dosentti Elise Kosusta Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen yleislääketieteen ja geriatrian yksiköstä. He paneutuivat työhöni huolellisesti ja kritisoivat rakentavasti. Kiitän Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen sovellussuunnittelija Markku Koirasta hänen avustaan tutkimusaineiston aluepainotuksen korjauksessa ja ensimmäisissä tilastollisissa analyyseissä. Kiitän lisäksi toimistosihteeri Ritva Mannilaa avusta monissa käytännön asioissa ja toimistosihteeri Aino Räinää avusta tutkimuksen taloushallinnossa. Kiitän yhteisesti kaikkia muita laitoksen kansanterveystieteen ja yleislääketieteen henkilökuntaan kuuluvia heidän antamastaan tuesta ja kannustuksesta tutkimusvuosina. Edelleen kiitän Kelan tutkimusosaston henkilökuntaa aineiston kokoamiseen ja käsittelyyn liittyneistä toimista ja Kelan tietopalvelun henkilökuntaa avusta julkaisumateriaalin kokoamisessa työn ensimmäisissä osatutkimuksissa. Tutkimuksessa käytettyä kyselymenetelmää testattiin Iin, Kajaanin, Kuusamon, Muhoksen ja Oulunsalon terveyskeskuksissa. Esitän lämpimät kiitokseni yhteistyöstä tutkimuksen pilottivaiheessa mukana olleille astmahoitajille. 7

10 Kiitän kielenkääntäjä Malcolm Hicksiä ja hänen kielitoimistoaan onnistuneista englannin kielen käännös- ja kielentarkastustöistä ja lehtori Marketta Harju-Auttia huolellisesta suomenkielisen asun viimeistelystä. Työni ei olisi toteutunut ilman läheisteni kannustusta ja tukea. Tein tätä tutkimusta vuosina vuoroin Oulussa ja kotipaikkakunnallani Kajaanissa. Tasapainoilu tutkimustyön, ansiotyön ja perhe-elämän välillä on ollut mitä haasteellisinta aikaa. Olen erityisen kiitollinen rakkaalle vaimolleni Sari Maritalle siitä, että hän huolehti lapsiperheemme arjesta niinä kuukausina, kun työskentelin Oulussa. Kiitän vanhempiani Railia ja Jussia kannustuksesta ja tutkijakuukausina Oulussa saamastani avusta. Tähän työhön johtanutta prosessia on sävyttänyt vuoroin oppimisen ilo ja heltymätön periksi antamattomuus, vuoroin epävarmuus ja turhautuminen. Kiitän kaikkia läheisiäni myötäelämisestä niin onnistumisen kuin epätoivon hetkinä. Omistan tämän kirjan astmaa ja allergioita sairastaville lapsilleni Eelikselle ja Ellalle. Kela on osoittanut tutkimusta varten päätoimisen tutkijan apurahan kahdelle vuodelle, mistä olen erittäin kiitollinen. Päätoimisen tutkijantyön aikana sain keskittyä aineiston analysointiin ja osajulkaisujen kirjoittamiseen, mikä vei työtäni merkittävästi eteenpäin. Lisäksi Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö on tukenut tätä tutkimusta taloudellisesti. Kajaanissa helmikuussa 2008 Pekka Ikäheimo 8

11 Lyhenteet ATC Anatomical Therapeutic Chemical classification, anatomisterapeuttis-kemiallinen luokittelu COPD chronic obstructive pulmonary disease, keuhkoahtaumatauti DDD defined daily dose, määritelty vuorokausiannos FEV 1 forced expiratory volume in one second, uloshengityksen sekuntikapasiteetti FEV% FEV 1 :n osuus FVC:stä prosentteina FinEsS Suomi, Viro ja Ruotsi FVC forced vital capacity, nopea vitaalikapasiteetti GINA Global Initiative for Asthma GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Kela Kansaneläkelaitos 95 %:n LV 95 %:n luottamusväli NHLBI National Heart, Lung and Blood Institute OR Odds ratio, ristitulosuhde PaCO 2 valtimoveren hiilidioksidiosapaine PEF peak expiratory flow, uloshengityksen huippuvirtaus SD standard deviation, keskihajonta SPSS Statistical Package for Social Sciences Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus WHO World Health Organisation, Maailman terveysjärjestö 9

12 10

13 Luettelo alkuperäisjulkaisuista I Ikäheimo P, Tuuponen T, Hartikainen S, Kiuttu J, Klaukka T (2004) Achievements and shortcomings of Finnish asthma care. Scand J Public Health 32(4): II Ikäheimo P, Hartikainen S, Tuuponen T, Kiuttu J, Klaukka T (2005) Comorbidity and medication load in adult asthmatics. Scand J Prim Health Care 23(2): III Ikäheimo P, Hartikainen S, Tuuponen T, Hakko H, Kiuttu J, Klaukka T (2006) What lies behind relief and worsening of asthma symptoms? A register-based study of adults with asthma and other chronic obstructive pulmonary diseases in Finland. Prim Care Respir J 15(5): IV Ikäheimo P, Tuuponen T, Kiuttu J, Hakko H, Hartikainen S, Klaukka T (2007) Smoking makes asthma expensive a register-based study in Finland. Int J Tuberc Lung Dis 11(12): Tekstissä viittaukset alkuperäisjulkaisuihin on esitetty roomalaisin numeroin. Lisäksi esitetään joitakin aikaisemmin julkaisemattomia tuloksia. 11

14 12

15 Sisällys Abstract Tiivistelmä Kiitokset 7 Lyhenteet 9 Luettelo alkuperäisjulkaisuista 11 Sisällys 13 1 Johdanto 15 2 Kirjallisuuskatsaus Astma Määritelmä Esiintyvyys Vaaratekijät Muut pitkäaikaiset ahtauttavat keuhkosairaudet Määritelmät Esiintyvyydet Vaaratekijät Elämänlaatu ja toimintakyky Hoitopalvelujen käyttö ja kustannukset Astman hoito-ohjeistus Kansainväliset hoitosuositukset Suomalaiset hoitosuositukset Lääkehoidon suositukset Astmalääkkeiden kulutus ja kustannukset Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 39 4 Aineisto ja menetelmät Tutkimusaineiston keräys Astmarekisteri Astmalääkkeiden erityiskorvattavuuden edellytykset Rekisteriotanta Postikysely Täydentävät rekisteritiedot Tutkimusaineisto Aineiston analyysi Astman vaikeusasteen luokittelu Muiden muuttujien luokittelu Astman hoitokustannusten laskenta

16 4.3.4 Tilastolliset menetelmät Katoanalyysi Eettiset näkökohdat Tulokset Astmapotilaan ominaisuudet Demografiset ja sosioekonomiset tekijät (I) Tupakointi (I, III ja IV) Toimintakyky, arkielämän ongelmat ja niistä selviäminen (III ja IV) Astmaoireilu, muut pitkäaikaissairaudet ja hoito Astmaoireilu (I ja III) Muut pitkäaikaissairaudet (II ja IV) Lääkehoito (II ja III) Hoitopalvelujen käyttö (IV) Kustannukset (IV) Astmaohjelman toimivuus (I) Astman hoitosuhteet Seurantakäynnit Astmalääkitys Alueellisen vaihtelun tarkastelu Pohdinta Aineisto ja menetelmät Astmarekisterin edustavuus Otoksen edustavuus ja aluepainotus Postikyselytietojen luotettavuus Tutkimuksen rajoitukset Rekisterin merkitys väestötutkimuksessa Tulosten pohdinta Astmapotilaan yleiskuva Tupakointi Astmapotilaan selviytyminen Hoitosuhteet ja hoito Kustannukset Valtakunnallisen ohjelman toimivuuden arviointi Johtopäätökset 105 Kirjallisuusluettelo 107 Liitteet 125 Alkuperäisjulkaisut

17 1 Johdanto Astma on yksi yleisimmistä pitkäaikaisista lääkehoitoa vaativista sairauksista Suomessa. Astma aiheuttaa hoidon tarvetta ja työkyvyn heikkenemistä, mikä vaikuttaa potilaan elämänlaatuun. Toisaalta astman hoidosta aiheutuu huomattavia kustannuksia sekä potilaalle että yhteiskunnalle. Vaikka astma on monella tavoin haaste ja rasite, on sairauden kulkua mahdollisuus hallita tehokkaalla hoidolla. Keuhkoputkien limakalvon tulehdusreaktioon vaikuttavien lääkkeiden käyttöön otto on merkinnyt edistysaskelta siirryttäessä oireenmukaisesta syyn mukaiseen astman hoitoon. Rekisteritietojen osoittaessa astmapotilaiden määrän jatkuvaa kasvua sosiaalija terveysministeriö aloitti vuonna 1994 valtakunnallisen kokonaisohjelman ehkäisemään ja lieventämään astman aiheuttamia haittoja ja vähentämään niistä aiheutuvia kustannuksia. Astmaohjelmassa tehtiin ensimmäistä kertaa potilasmäärältään suuren kansansairauden osalta ratkaisu, jossa hoidon päävastuu siirrettiin erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Perusterveydenhuollon toimintatapaa organisoitiin uudelleen siten, että astmapotilaiden tunnistaminen, diagnosointi, hoito ja seuranta tehostuivat. Jokaiseen terveyskeskukseen nimettiin astman vastuulääkäri ja -hoitaja. Erikoissairaanhoidolla oli keskeinen rooli alueellisessa koulutuksessa, ohjauksessa ja koordinoinnissa. Hoitovastuun todettiin olevan potilaalla ja perusterveydenhuollolla, jota erikoissairaanhoito joustavasti tukee. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon näkökulmat potilaaseen poikkeavat lähtökohdiltaan toisistaan. Erikoissairaanhoito tarkastelee potilasta yksittäisen erikoisalan näkökulmasta ja perusterveydenhuolto pyrkii arviomaan potilasta kokonaisuutena. Astmaa sairastavaa ei ole aikaisemmin tarkasteltu tästä kokonaisuuden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa päätettiin selvittää aikuisen astmapotilaan kokonaiskuva Suomessa. Tutkimuksessa arvioitiin hänen oireiluaan, hoitoaan ja siitä aiheutuvia kustannuksia Valtakunnallisen astmaohjelman näkökulmasta. Samalla haluttiin selvittää, missä määrin Kelan rekisterien avulla voidaan täydentää väestötutkimuksesta saatavaa tietoa tietyssä kansansairaudessa. 15

18 16

19 2 Kirjallisuuskatsaus 2.1 Astma Määritelmä Astma määritellään hengitysteiden limakalvon tulehdukselliseksi sairaudeksi, jossa esiintyy tulehdussolujen, kuten eosinofiilisten valkosolujen ja syöttösolujen, kertymistä paikallisesti keuhkoputkien limakalvoille ja niiden alaiseen kudokseen. Astmalle alttiit henkilöt saavat tulehduksen vaikutuksesta oireita, joihin tavallisesti kuuluu vaihteleva ja itsestään tai hoidon vaikutuksesta laukeava keuhkoputkien ahtautuminen. (Global Initiative for Asthma, Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2006.) Astmassa kliininen diagnoosi perustuu usein potilaan ilmoittamiin oireisiin, potilaan sairaushistoriaan, kliiniseen tutkimukseen ja keuhkoputkien hyperreaktiviteettia, ilmateiden ahtaumaa, atooppista taipumusta ja tulehdusta mittaavien keuhkojen toimintakokeiden ja laboratoriotutkimusten tuloksiin. Ilmateiden palautuva ahtauma on astmadiagnoosin pääkriteerejä, mutta muissa oireissa saattaa olla huomattavaa vaihtelua. Astman biolääketieteellistä määritelmää ei voida suoraan käyttää epidemiologisissa tutkimuksissa. Niissä astma määritellään usein astmaoireiden tai kliinisen diagnoosin perusteella. Suomalaisissa tutkimuksissa (Reijula ym. 1996, Aalto ym. 1999, Karjalainen ym. 2001) astma on määritelty Kelan astmalääkityksen erityiskorvausoikeuden kriteerit täyttäväksi, objektiivisesti osoitetuksi palautuvaksi keuhkoputkien ahtautumiseksi Esiintyvyys Astma on aikuisilla yksi yleisimmistä pitkäaikaisista sairauksista ja lapsilla yleisin (Newachech ym. 1986). Viime vuosikymmeninä astman esiintyvyys on lisääntynyt erityisesti läntisissä kehittyneissä maissa (Sly 1999, Beasley 2002), varsinkin lapsilla ja nuorilla (Thomsen ym. 2004, Asher ym. 2006). Vanhusten astma on todennäköisesti alidiagnosoitu (Bauer ym. 1997, Enright ym. 1999). Astman esiintyvyyden pitkään jatkunut lisääntyminen näyttää aikuisväestössä luvulla taittuneen ja kääntyneen osittain jopa laskuun (von Hertzen ja Haahtela 2005). 17

20 Kansainvälisissä mittauksissa astman vallitsevuudessa on todettu huomattavia maantieteellisiä eroja sekä aikuisväestössä (European Community Respiratory Health Survey 1996) että lapsilla (Asher ym. 2006, Hublet ym. 2006). Astmaoireiden esiintyvyys on lisääntynyt lapsilla ja nuorilla 2000-luvulle tultaessa useissa Itä-Euroopan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa (Asher ym. 2006). Suomessa lasten astman prevalenssi on ollut 1950-luvulla alle 1 % (Eriksson- Lihr 1955, Peltonen ym. 1955). Vuonna 1980 astman prevalenssiksi lapsilla ja nuorilla raportoitiin 3,8 % (Pöysä ym. 1991). Vuonna 1991 astmaa sairasti vuotiaista 2,8 % (Rimpelä ym. 1995). Rekisteritietojen mukaan suomalaisten lasten ja nuorten astman esiintyvyys lisääntyi 2000-luvulle asti. Viime vuosina esiintyvyys on kääntynyt lievään laskuun, mikä muutos todennäköisesti johtuu tarkentuneesta diagnostiikasta (Klaukka ja Virta 2007). Aikuisväestön astman prevalenssi oli Suomessa 1960-luvulla 0,5 1,6 % (Huhti 1965, Alanko 1970) (Taulukko 1) ja 1990-luvulla astman esiintyvyyden arvioitiin olevan noin 4 5 %:n luokkaa (Heinonen ym. 1987, Jaakkola ym. 1990, Isoaho ym. 1994a). Vuonna 2000 astmaa sairasti 30 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista miehistä 4 % ja naisista 7 % ja 65 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista miehistä 7 % ja naisista 11 % (Aromaa ja Koskinen 2004). Noin 10 %:n väestöstä arvioidaan sairastavan astman kaltaista tulehdusta keuhkoputkien limakalvolla, ilman astman kriteereitä täyttävää keuhkofunktiohäiriötä (Sosiaali- ja terveysministeriö 1994). 18

21 Taulukko 1. Astman vallitsevuutta aikuisväestössä käsittelevät suomalaiset tutkimukset. Tekijät Aika Ikäryhmä, vuotta Tutkimusaineisto Aineiston koko Astman määritelmä Astman vallitsevuus Huhti Harjavallan väestö 1620 K M: 0,5 %, N: 1,6 % Alanko Harjavallan väestö 5862 K: lääkärin diagnosoima M: 1,3 %, N: 1,6 % Haahtela ja Jokela varusmiesikäiset 295 K: lääkärin diagnosoima tai KP: 2,7 % miehet Imatralla kliiniseen tutkimukseen perustuva Luoma ja Koivikko Turun ja Kuopion 5630 K: itse ilmoitettu 1,8 % väestö Heinonen ym K maaseutu 2,7 %, kaupunki 4,1 % Vesterinen ym kaksostutkimuskohortti K: lääkärin diagnosoima 1,35 % , % Aromaa ym valtakunnallinen alueittainen otos 8000 kliiniseen tutkimukseen ikävakioitu: M: 1,4 %, N: 2,2 % perustuva Haahtela ym kutsuntaikäiset miehet ~ kliininen tutkimus PP: 0,29 % 1989 PP: 1,79 % Jaakkola ym > K 3,1 % 12 kk; KP: 6,0 % Isoaho ym. 1994a > 64 Liedon väestö 1196 K: itse ilmoitettu ja kliiniseen tutkimukseen perustuva KP: M: 7,0 %, N: 8,6 % PP: M: 2,9 %, N: 3,8 % Pallasaho ym Helsingin väestö 6062 K: lääkärin diagnosoima lääkärin diagnosoima: M: 5,2 % (20 44 v), 6,1 % (45 69 v) N: 6,9 % (20 44 v), 8,0 % (45 69 v) Hedman ym Päijät-Hämeen väestö 3102 K: lääkärin diagnosoima 5,3 % (todettu), 5,1 % (ikävakioitu), 4,4 % (kato huomioitu) Kotaniemi ym. 2001a Lapin väestö 6633 K: lääkärin diagnosoima 6,0 % Pekkanen ym syntymäkohortti 5192 K: lääkärin diagnosoima 8,0 % Aromaa ja Koskinen terveyskeskuspiiriä 7419 K: tutkimukseen perustuva ikävakioitu: M: 4,1 %, N: 6,6 % Latvala ym kutsuntaikäiset miehet ~ K: lääkärin diagnosoima PP: 3,45 % K = kyselytutkimus, R = rekisteritutkimus, M = miehet, N = naiset, PP = pisteprevalenssi, KP = kumulatiivinen prevalenssi. 19

22 2.1.3 Vaaratekijät Perinnölliset ja yksilölliset tekijät Astma on etiologialtaan monitekijäinen sairaus, johon sairastumiseen ja sairauden ilmenemiseen vaikuttavat sekä yksilön perintö- että ympäristötekijät. Astmaa ja hengenahdistusoireilua esiintyy alle murrosikäisillä pojilla samanikäisiä tyttöjä yleisemmin (Schwartz ym. 1990, Kjellman ja Gustafsson 2000), mutta lapsuudessa astmaan sairastuneilla miehillä oireilu lievenee aikuisikään mennessä naisia useammin (Martin ym. 1980, Roorda ym. 1993, Jenkins ym. 1994, Kjellman ja Gustafsson 2000). Aikuisiällä naisilla on miehiä suurempi astman puhkeamisen riski (Piipari ym. 2004, de Marco ym. 2005). Atopia lisää lasten (von Mutius ym. 1998, Remes ja Korppi 1996), nuorten (Anderson ym. 1992, Norrman ym. 1998) ja aikuisten (Sunyer ym. 1997, Bodner ym. 1998, Kilpeläinen ym. 2000, Piippo-Savolainen ym. 2004) alttiutta sairastua astmaan. Atooppinen reagointitaipumus lisää myös riskiä astman jatkumiseen lapsuudesta aikuisikään (Strachan ym. 1996, Sunyer ym. 1997). Atooppisen astman osuus kuitenkin vähenee iän myötä lapsipotilaiden 80 %:sta aikuisten noin 60 %:iin (Haahtela ym. 2005). Nuorilla aikuisilla astmaan liittyy usein allerginen herkistyminen (Sunyer ym. 1997, Plaschke ym. 1999, Zureik ym. 2002). Allerginen nuha on astmassa kliinisesti merkittävä liitännäissairaus, sillä sen tehokas hoito voi parantaa astman hoitovastetta (Bousquet ym. 2002). Allergologinen selvitys suositetaan tehtäväksi jokaiselle potilaalle oireiden varhaisvaiheessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1994, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2000). Allergisen herkistymisen aiheuttajalla saattaa olla yhteyttä astman vaikeusasteeseen. Monikansallisessa European Community Respiratory Health Survey -tutkimuksessa todettiin herkistymisen homeille (Alternaria alternata/cladosporium herbarum) ja pölypunkille lisäävän vaikean astman riskiä, kun taas herkistymisellä siitepölyille ja kissan hilseelle ei ollut yhteyttä astman vaikeusasteeseen (Zureik ym. 2002). Ylipaino lisää astmaan sairastumisen riskiä (Ford ym. 2004, Kronander ym. 2004) sekä miehillä että naisilla, samoin kuin allergisilla ja ei-allergisilla henkilöillä (Rönmark ym. 2005). Lihavuus liittyy molemmilla sukupuolilla pienentyneeseen keuhkojen tilavuuteen ja ilmateiden ahtaumaan, mikä miehillä on naisia voimakkaampaa (King ym. 2005). Astmaa sairastavalla ylipaino ja liikalihavuus huonontavat astman tasapainoa (Lavoie ym. 2006), mutta ne eivät näyttäisi olevan yhteydessä astman vaikeusasteeseen (Ackerman ym. 2004, Lavoie ym. 2006). 20

23 Laihduttaminen vähentää ylipainoisilla astmaa sairastavilla hengitysteiden ahtaumaa ja PEF-arvojen vaihtelua (Hakala ym. 2000, Stenius-Aarniala ym. 2000). Laihduttaminen parantaa myös astmaoireiden hallintaa ja vähentää kohtauslääkityksen tarvetta (Stenius-Aarniala ym. 2000). Ympäristöaltisteet ja tupakointi Altistuminen vanhempien tupakoinnille lisää lapsuudessa astman ja muiden hengitystieoireiden riskiä (Lindfors ym. 1995, Cook ja Strachan 1997), ja lisääntynyt astmariski jatkuu lapsuuden ajan varhaiseen aikuisikään asti (Kilpeläinen ym. 2000, Räsänen ym. 2000, Piippo-Savolainen ym. 2006). Altistuminen orgaaniselle tai biologiselle pölylle, kaasuille ja höyryille lisää astman puhkeamisen riskiä lapsuudessa (Salam ym. 2004) ja aikuisiässä (Kogevinas ym. 1999, Torén ym. 1999, Eagan ym. 2002, Jaakkola ym. 2002), erityisesti atoopikoilla (de Meer ym. 2004). Työikäisten miesten astmasta jopa 29 % ja naisten 17 % voi aiheutua ammattiin liittyvistä altisteista (Karjalainen ym. 2001). Liikenteen saasteet, otsoni, typen oksidit ja pienhiukkaset voimistavat herkistyneillä henkilöillä allergista reaktiota ja lisäävät astmaoireilua. Pienhiukkaset kuljettavat ja muovaavat allergeeneja, minkä seurauksena allergeenien pääsy elimistöön ja allerginen reaktio voimistuvat. (Setälä ja Haahtela 2001.) Tupakointi on tärkein vältettävissä oleva astman riskitekijä. Sekä passiivinen (Thorn ym. 2001, Bousquet ja Vignola 2001, Jaakkola ym. 2003) että oma (Strachan ym. 1996, Plaschke ym. 2000, Godfredsen ym. 2001, Piipari ym. 2004) tupakointi lisäävät astman puhkeamisen riskiä aikuisiällä. Osassa tutkimuksista tupakoinnin ja astman puhkeamisen yhteys on puuttunut tai ollut heikko (Vesterinen ym. 1988, McWhorter ym. 1989, Siroux ym. 2000) tai tupakointi on suojannut astman puhkeamiselta (Troisi ym. 1995, de Marco ym. 2000). Vastakkaisia tuloksia saattaa selittää hengitysteiltään vähemmän herkkien henkilöiden valikoituminen tupakoivien henkilöiden ryhmään. Astmapotilailla tupakointi lisää oireilua (Aalto ym. 1999, Althuis ym. 1999) erityisesti savukkeiden määrän lisääntyessä (Siroux ym. 2000). Tupakointi huonontaa lääkehoidon vastetta (Tomlinson ym. 2005, Dijkstra ym. 2006, Lazarus ym. 2007) ja taudin ennustetta (Siroux ym. 2000) ja lisää astman kiireelliseen hoidon (Althuis ym. 1999) ja sairaalahoidon tarvetta (Eisner ja Irribajen 2007). Suomessa miesten tupakointi on 1980-luvulta alkaen vähentynyt. Päivittäin tupakoivien naisten osuus on kasvanut etenkin 1980-luvun puolivälissä ja kasvu on tasaantunut 1990-luvulla. Vuonna 2000 päivittäin tupakoivien osuus oli 30 21

24 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista miehistä 29 % ja naisista 18 % (Aromaa ja Koskinen 2004). Vuoden 2001 terveyskäyttäytymiskyselyssä vuotiaista miehistä 31 % ja naisista 23 % ilmoitti tupakoivansa päivittäin ja satunnaisesti tupakoivia oli vastaavasti 9 % ja 13 % (Helakorpi ym. 2001) luvulla työikäisten ja erityisesti vuotiaiden miesten tupakointi on vähentynyt. Muutokset naisten tupakoinnissa ovat olleet vähäisempiä. Tuoreimmassa vuoden 2006 kyselyssä vuotiaista miehistä 24 % ja naisista 19 % ja vuotiaista miehistä 21 % ja naisista 18 % raportoi päivittäistupakoinnista (Helakorpi ym. 2006). Kansainvälisissä vertailuissa 16 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista astmapotilaista 5,6 28,9 % tupakoi (Rabe ym. 2004). Suomessa 15 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista astmaa sairastavista miehistä 36 % ja naisista 14 % tupakoi vuonna 1976 ja vastaavasti 28 % ja 16 % vuonna 1987 (Vesterinen ja Klaukka 1994). Miesten tupakointi on sen jälkeen hieman vähentynyt, mutta naisten pysynyt ennallaan. Vuonna 1996 työikäisistä astmapotilaista tupakoi säännöllisesti 18 %, miehistä 22 % ja naisista 15 % (Aalto ym. 1999). Säännöllisesti tai satunnaisesti tupakoivia oli kaikkiaan 30 %, miehistä 34 % ja naisista 27 %. Virusten aiheuttamat hengitystietulehdukset pahentavat usein astman tasapainoa, mutta tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, voivatko ne aiheuttaa astman. Varhaislapsuuden sairaalahoitoa vaatineet pienten keuhkoputkien tulehdukset, bronkioliitit lisäävät astman riskiä nuorella aikuisiällä (Larouche ym. 2000, Piippo- Savolainen ym. 2006). Psykososiaaliset tekijät Astmaan on perinteisesti liitetty psykososiaalisia tekijöitä sekä etiologisina tekijöinä että kohtausten aiheuttajina. Koulutustausta ja sosiaalinen asema voivat vaikuttaa astman puhkeamisen riskiin. Eaganin ym. (2004) tutkimuksessa alemman tai keskiasteen koulutus kaksinkertaisti astmaan sairastumisen riskin verrattuna yliopistokoulutukseen analyysissä, jossa ikä, sukupuoli, heinäallergia, tupakointi ja ympäristöaltisteille altistuminen oli vakioitu. Bodnerin ym. (1998) seurantatutkimuksessa koulutuksen puuttuminen, vuokra-asuminen ja tuotantotyö olivat yhteydessä aikuisiällä alkavaan astmaoireiluun, mutta ammattiaseman ja diagnosoidun astman välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Suomalaisessa väestötutkimuksessa astmaan sairastumisen riski oli kasvanut erityisesti maatalous- ja teollisuustyössä ja palvelualan ammateissa verrattuna hallinto- ja johtotehtävissä toimimiseen (Karjalainen ym. 2001). FinEsS-kyselytutkimuksessa 22

25 sosioekonominen status (Pallasaho ym. 1999, Kotaniemi ym. 2001a) tai asuinpaikan sijainti (Kotaniemi ym. 2001a) ei lisännyt lääkärin diagnosoiman astman sairastavuutta. Teollisuuden ja palvelualan työntekijöillä ja opiskelijoilla todettiin kuitenkin keskiasteen ja tätä ylemmän ammatillisen koulutuksen saaneita suurempi riski hengenahdistusoireisiin tuloksen ollessa samansuuntainen myös tupakoimattomilla (Pallasaho ym. 2004). Varhaiset menetykset ihmissuhteissa yhdistyneenä huonoon kasvuympäristöön lisäävät astman ilmaantuvuutta lapsilla (Mrazek ym. 1991). Suomalaisessa aineistossa 15-vuotiaista astmaa sairastavista nuorista joka neljännellä esiintyi selvittelyä vaativia sosiaalisia ongelmia, vertailuryhmän nuorista vain joka kymmenennellä (Kokkonen ym. 1993). Kilpeläisen ym. (2002) kyselytutkimuksessa vuotiailla yliopisto-opiskelijoilla todettiin vaikeiden elämänmuutosten, kuten vanhempien kuoleman, vaikean sairauden ja avioeron lisäävän astman puhkeamisen riskiä analyyseissä, joissa ikä, vanhempien atopia ja koulutus sekä passiivinen tupakointi lapsuudessa oli vakioitu. Aikuisilla astmapotilailla alkoholin väärinkäyttö, taloudelliset vaikeudet, työttömyys sekä perhe- ja avioliitto-ongelmat lisäävät riskiä henkeä uhkaaviin astmakohtauksiin (Campbell ym. 1994, Sturdy ym. 2002, van der Merwe ym. 2006). Perheen sisäisten ongelmien on todettu liittyvän astmakuoleman lisääntyneeseen riskiin sekä miehillä että naisilla, mutta muiden kuin sairauteen liittyvien elämäntilanteiden ongelmien pelkästään naisilla (Barton ym. 2005). Astmapotilaat kokevat monien stressitekijöiden edeltävän astmaattista oireilua, mutta tutkimusnäyttö stressin aiheuttamasta objektiivisesti mitattavissa olevasta keuhkoputkien ahtaumasta on epäyhtenäistä (Rietveld ym. 2000). Muut sairaudet Allergisten sairauksien lisäksi astmapotilailla on varsin usein muitakin pitkäaikaisia ahtauttavia keuhkosairauksia ja muita pitkäaikaissairauksia. Astma sinänsä on etenevä sairaus ja pitkään kestettyään se voi johtaa vastaavanlaiseen palautumattomaan obstruktioon kuin keuhkoahtaumataudissa (Lange ym. 1998, Silva ym. 2004). Hengitysteiden inflammaatio poikkeaa näissä ahtauttavissa keuhkosairauksissa kuitenkin siten, että astmassa tulehdus on pääasiassa eosinofiilistä ja CD4+ T lymfosyyttien aiheuttamaa, kun taas keuhkoahtaumataudissa neutrofiilistä ja sitä luonnehtii makrofagien ja CD8+ T lymfosyyttien määrän lisääntyminen (Jeffery 2004). 23

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B14 / 2004 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN

Lisätiedot

Viljelijän työperäinen astma

Viljelijän työperäinen astma EERO IIVONEN Viljelijän työperäinen astma Diagnostiikka ja sairastuvuuteen vaikuttavat tekijät AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti

Lisätiedot

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ OULU 2006 D 907 ACTA Tuula Tähtinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ TUPAKOINNIN YHTEYS RISKITEKIJÖIHIN LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

Hengenahdistukseen ja/tai rintakipuun liittyvät lääkärissäkäynnit ja hoitojaksot Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Hengenahdistukseen ja/tai rintakipuun liittyvät lääkärissäkäynnit ja hoitojaksot Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Hengenahdistukseen ja/tai rintakipuun liittyvät lääkärissäkäynnit ja hoitojaksot Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Matti Rekiaro 8.11.1997 LYHENTEET 95 % CI 95 %:n luottamusväli AP Angina pectoris

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

DIABEETTISEN RETINOPATIAN VALOKUVASEULONNAN KUSTANNUKSET JA HYÖDYT SEKÄ NÄKÖVAMMAISTEN ELÄMÄNLAATU JA KUOLLEISUUS

DIABEETTISEN RETINOPATIAN VALOKUVASEULONNAN KUSTANNUKSET JA HYÖDYT SEKÄ NÄKÖVAMMAISTEN ELÄMÄNLAATU JA KUOLLEISUUS DIABEETTISEN RETINOPATIAN VALOKUVASEULONNAN KUSTANNUKSET JA HYÖDYT SEKÄ NÄKÖVAMMAISTEN ELÄMÄNLAATU JA KUOLLEISUUS HANNU PAJUNPÄÄ Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos ja Taloustieteen osasto,

Lisätiedot

ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA

ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA Heli Joronen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Joka kymmenes työikäinen sairastaa astmaa ja joutuu selviytymään sairautensa kanssa työurallaan.

Joka kymmenes työikäinen sairastaa astmaa ja joutuu selviytymään sairautensa kanssa työurallaan. tieteessä Irmeli Lindström LT, erikoislääkäri Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiedetiimi irmeli.lindstrom@ttl.fi Hille Suojalehto LT, erikoislääkäri Työterveyslaitos, Terveys

Lisätiedot

KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET

KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 319 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET Porissa toteutettu iäkkäiden monitekijäinen kaatumisten

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi Pro gradu -tutkielma Pirjo Mukari Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Elokuu 2005

Lisätiedot

Aktiivinen elää pidempään

Aktiivinen elää pidempään STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH 226 Jenni Marja Kulmala Äijö Aktiivinen elää pidempään Fyysinen aktiivisuus, sydänsairaudet ja kokonaiskuolleisuus iäkkäillä ihmisillä STUDIES IN SPORT,

Lisätiedot

Jouni Ahonen Iäkkäiden lääkehoito

Jouni Ahonen Iäkkäiden lääkehoito Jouni Ahonen Iäkkäiden lääkehoito Vältettävät lääkkeet ja yhteisvaikutukset Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences JOUNI AHONEN Iäkkäiden lääkehoito Vältettävät

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

KESKI-IÄN TYÖKYVYN YHTEYS MIELENTERVEYTEEN VANHUUDESSA

KESKI-IÄN TYÖKYVYN YHTEYS MIELENTERVEYTEEN VANHUUDESSA KESKI-IÄN TYÖKYVYN YHTEYS MIELENTERVEYTEEN VANHUUDESSA Mervi Tuunanen Gerontologia ja kansanterveys Pro Gradu tutkielma Syksy 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Mervi Tuunanen

Lisätiedot

Maatalousyrittäjillä alkaneet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet

Maatalousyrittäjillä alkaneet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet Tietoa työstä Maatalousyrittäjillä alkaneet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet Teija Kivekäs Kirsi Ahola Matti Joensuu Pauliina Mattila-Holappa Jari Rechardt Helena Hermansson Maatalousyrittäjillä

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

VIRTSAINKONTINENSSI JA ELÄMÄNLAATU iän, virtsainkontinenssin muodon ja sen haitta-asteen yhteys yli 50-vuotiailla naisilla

VIRTSAINKONTINENSSI JA ELÄMÄNLAATU iän, virtsainkontinenssin muodon ja sen haitta-asteen yhteys yli 50-vuotiailla naisilla VIRTSAINKONTINENSSI JA ELÄMÄNLAATU iän, virtsainkontinenssin muodon ja sen haitta-asteen yhteys yli 50-vuotiailla naisilla Anne Nurmi Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Varhaisten tekijöiden yhteys alle kouluikäisten ylipainoisuuteen

Varhaisten tekijöiden yhteys alle kouluikäisten ylipainoisuuteen Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Varhaisten tekijöiden yhteys alle kouluikäisten ylipainoisuuteen Pro Gradu -tutkielma Marjukka Mikkola Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

ACTA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1214. Pirjo Kaakinen OULU 2013 MEDICA

ACTA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1214. Pirjo Kaakinen OULU 2013 MEDICA OULU 2013 D 1214 ACTA Pirjo Kaakinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA,

Lisätiedot

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Heli Järnefelt Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Työ ja ihminen Tutkimusraportti 44 Työ ja ihminen Päätoimittaja

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA Heta Mihailov Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisenlaitos Toukokuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijät

Terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijät KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA D. LÄÄKETIDE 425 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS D. MEDICAL SCIENCES 425 TUOMAS-HEIKKI KOSKELA Terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijät The Prognostic Risk

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Akonniemi Marika, Honka Jarno, Laitila Tuula, Norrena Nina Carita, Pihlgren Elina & Siirilä Niina SUOLAHUONEHOIDON VAIKUTUKSIA ASIAKKAIDEN KOKEMINA

Akonniemi Marika, Honka Jarno, Laitila Tuula, Norrena Nina Carita, Pihlgren Elina & Siirilä Niina SUOLAHUONEHOIDON VAIKUTUKSIA ASIAKKAIDEN KOKEMINA Akonniemi Marika, Honka Jarno, Laitila Tuula, Norrena Nina Carita, Pihlgren Elina & Siirilä Niina SUOLAHUONEHOIDON VAIKUTUKSIA ASIAKKAIDEN KOKEMINA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot