ACTA SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA Pekka Ikäheimo D 965 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACTA SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA 2000. Pekka Ikäheimo D 965 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA"

Transkriptio

1 OULU 2008 D 965 ACTA Pekka Ikäheimo UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA 2000 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN LAITOS, KANSANTERVEYSTIETEEN JA YLEISLÄÄKETIETEEN LAITOS, OULUN YLIOPISTO; KELA, TUTKIMUSOSASTO, KELA, POHJOIS-SUOMEN ALUEKESKUS

2

3 ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D Medica 965 PEKKA IKÄHEIMO SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA 2000 Esitetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Kastellin tutkimuskeskuksen auditoriossa (Aapistie 1) 16. toukokuuta 2008 kello 12 OULUN YLIOPISTO, OULU 2008

4 Copyright 2008 Acta Univ. Oul. D 965, 2008 Työn ohjaajat Tutkimusprofessori Timo Klaukka Dosentti Tuili Tuuponen Esitarkastajat Dosentti Elise Kosunen Dosentti Päivi Piirilä ISBN (Paperback) ISBN (PDF) ISSN (Printed) ISSN (Online) Kannen suunnittelu Raimo Ahonen OULU UNIVERSITY PRESS OULU 2008

5 Ikäheimo, Pekka, Asthma in Finnish adults a register-based questionnaire study performed in the year 2000 Faculty of Medicine, Finland, Institute of Health Sciences, Department of Public Health Science and General Practice, University of Oulu, P.O.Box 5000, FI University of Oulu, Finland; The Social Insurance Institution of Finland, Research Department, P.O.Box 450, FI Helsinki, Finland, The Social Insurance Institution of Finland, Regional Office for Northern Finland, P.O.Box 190, FI Oulu, Finland Acta Univ. Oul. D 965, 2008 Oulu, Finland Abstract The aim of this doctoral thesis is to provide an overall description of Finnish adult asthma patients in the year 2000, including their symptoms, treatment and the resulting costs. The implementation of treatment was evaluated from the perspective adopted in the National Asthma Programme The research was based on questionnaire data acquired from a sample extracted from the Finnish Social Insurance Institution's asthma register, with which existing register data were combined, so that the eventual series comprised patients suffering from asthma and possibly other chronic obstructive pulmonary diseases. The majority of the asthma patients were women of working age. Smoking was most common among young adults (43% of the men and 35% of the women), while the number who had stopped smoking increased towards the older age groups among the men but remained constant among the women. The older age groups also had more serious asthma, more frequent cases of other chronic pulmonary and somatic illnesses, more problems in coping with everyday life and greater treatment needs than the younger patients. Early retirement for health reasons was common. More than half of the women and one in five of the men aged 65 years or over were living alone. The patients who suffered from asthma alone normally managed relatively well. Their symptoms could be kept under control with anti-inflammatory medication at a moderate overall cost, but concurrent obstructive pulmonary disease almost tripled the direct cost of asthma treatment and increased hospital costs practically five-fold. Smoking led to further expense in the case of those with asthma and obstructive pulmonary disease combined. The transfer of responsibility for asthma treatment from specialized care to the basic health care system would appear in general to be justified. Smoking and its associated chronic obstructive pulmonary diseases present a particular challenge for the management of asthma. Keywords: activities of daily living, anti-asthmatic agents, asthma, asthma programme, comorbidity, COPD, costs and cost analysis, Finland, health care utilization, polypharmacy, registries, smoking

6

7 Ikäheimo, Pekka, Suomalaisen aikuisen astma kysely- ja rekisteritutkimus vuonna 2000 Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos, Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yliopisto, PL 5000, Oulun yliopisto; Kela, Tutkimusosasto, PL 450, Helsinki, Kela, Pohjois-Suomen aluekeskus, PL 190, Oulu Acta Univ. Oul. D 965, 2008 Oulu Tiivistelmä Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin suomalaisen aikuisen astmapotilaan kokonaiskuva ja selvitettiin hänen oireiluaan, hoitoaan ja tästä aiheutuvia kustannuksia vuonna Astman hoidon toteutumista arvioitiin Valtakunnallinen astmaohjelma :n näkökulmasta. Tutkimuksessa käytettiin Kelan astmarekisteristä valtakunnallisesti poimitun potilasotoksen kyselyaineistoa rekisteritietoja siihen yhdistäen. Lopullisen tutkimusaineiston muodostivat astmaa ja sen lisäksi mahdollisesti muita pitkäaikaisia ahtauttavia keuhkosairauksia sairastavat potilaat. Enemmistö astmapotilaista oli naisia ja työikäisiä. Tupakointi oli yleisintä nuorilla aikuisilla miehillä (43 %) ja naisilla (35 %). Tupakoinnin lopettaneiden osuus suureni miehillä vanhempiin ikäryhmiin mentäessä, kun taas naisilla osuus pysyi samansuuruisena. Vanhemmissa ikäryhmissä astma oli vaikeampaa ja muu keuhko- ja somaattinen pitkäaikaissairastavuus, toimintakyvyn ongelmaisuus ja hoidon tarve nuorempia runsaampaa. Ennenaikainen eläköityminen oli yleistä. Kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista naisista useampi kuin joka toinen ja miehistä joka viides asui yksin. Pelkkää astmaa sairastava voi yleisesti arvioiden hyvin. Hänen oireilunsa oli hallittavissa antiinflammatorisella lääkityksellä kohtalaisen vähäisin kokonaishoidon kustannuksin. Samanaikainen keuhkoahtaumatauti lähes kolminkertaisti astman hoidosta aiheutuneet suorat kustannukset ja lähes viisinkertaisti sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavilla tupakointi lisäsi edelleen kustannuksia. Astmapotilaan kokonaisuuden näkökulmasta hoidon päävastuun siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta. Tupakointi ja siihen liittyvät muut pitkäaikaiset ahtauttavat keuhkosairaudet muodostavat erityisen haasteen astman hoitojärjestelmälle. Asiasanat: astma, hoitosuhde, hoitosuositukset, keuhkoahtaumatauti, lääkärissäkäynti, potilasneuvonta, rekisteri, sairaalahoito

8

9 Kiitokset Haluan kiittää erityisesti työni pääohjaajia, tutkimusprofessori Timo Klaukkaa ja dosentti Tuili Tuuposta. Timo Klaukan laaja asiantuntemus ja kokemus tieteellisestä kirjoittamisesta sekä huolellinen ohjaus paransivat ratkaisevasti työni lopputulosta. Tuili Tuuposta kiitän eritoten hänen antamistaan käytännön ohjeista sekä innostavista keskusteluista tutkimustyön eri vaiheissa. Professori Sirpa Hartikainen kysyi kiinnostustani tutkijaksi tähän työhön. Kiitän häntä aloitteesta ja yhteistyöstä. Kiitän lämpimästi Kelan Pohjois-Suomen aluekeskuksen ylilääkäri Jorma Kiuttua hänen antamistaan kommenteista ja kannustuksesta. Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus Oulussa tarjosi erinomaiset puitteet tutkimusryhmän lukuisille kokoontumisille. Kiitän yhteisesti kaikkia edellä mainitsemiani ohjausryhmän jäseniä siitä, että olitte tarvittaessa käytettävissäni ja kärsivällisesti rohkaisitte aloittelevaa tutkijaa työn haasteissa. Kiitän Oulun yliopiston psykiatrian klinikan dosentti Helinä Hakkoa avusta tilastollisissa menetelmissä. Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi sujui onnistuneesti häneltä saamieni ohjeiden ja tuen turvin. Kiitän väitöskirjani esitarkastajia dosentti Päivi Piirilää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Meilahden sairaalan kliinisen fysiologian laboratoriosta ja dosentti Elise Kosusta Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen yleislääketieteen ja geriatrian yksiköstä. He paneutuivat työhöni huolellisesti ja kritisoivat rakentavasti. Kiitän Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen sovellussuunnittelija Markku Koirasta hänen avustaan tutkimusaineiston aluepainotuksen korjauksessa ja ensimmäisissä tilastollisissa analyyseissä. Kiitän lisäksi toimistosihteeri Ritva Mannilaa avusta monissa käytännön asioissa ja toimistosihteeri Aino Räinää avusta tutkimuksen taloushallinnossa. Kiitän yhteisesti kaikkia muita laitoksen kansanterveystieteen ja yleislääketieteen henkilökuntaan kuuluvia heidän antamastaan tuesta ja kannustuksesta tutkimusvuosina. Edelleen kiitän Kelan tutkimusosaston henkilökuntaa aineiston kokoamiseen ja käsittelyyn liittyneistä toimista ja Kelan tietopalvelun henkilökuntaa avusta julkaisumateriaalin kokoamisessa työn ensimmäisissä osatutkimuksissa. Tutkimuksessa käytettyä kyselymenetelmää testattiin Iin, Kajaanin, Kuusamon, Muhoksen ja Oulunsalon terveyskeskuksissa. Esitän lämpimät kiitokseni yhteistyöstä tutkimuksen pilottivaiheessa mukana olleille astmahoitajille. 7

10 Kiitän kielenkääntäjä Malcolm Hicksiä ja hänen kielitoimistoaan onnistuneista englannin kielen käännös- ja kielentarkastustöistä ja lehtori Marketta Harju-Auttia huolellisesta suomenkielisen asun viimeistelystä. Työni ei olisi toteutunut ilman läheisteni kannustusta ja tukea. Tein tätä tutkimusta vuosina vuoroin Oulussa ja kotipaikkakunnallani Kajaanissa. Tasapainoilu tutkimustyön, ansiotyön ja perhe-elämän välillä on ollut mitä haasteellisinta aikaa. Olen erityisen kiitollinen rakkaalle vaimolleni Sari Maritalle siitä, että hän huolehti lapsiperheemme arjesta niinä kuukausina, kun työskentelin Oulussa. Kiitän vanhempiani Railia ja Jussia kannustuksesta ja tutkijakuukausina Oulussa saamastani avusta. Tähän työhön johtanutta prosessia on sävyttänyt vuoroin oppimisen ilo ja heltymätön periksi antamattomuus, vuoroin epävarmuus ja turhautuminen. Kiitän kaikkia läheisiäni myötäelämisestä niin onnistumisen kuin epätoivon hetkinä. Omistan tämän kirjan astmaa ja allergioita sairastaville lapsilleni Eelikselle ja Ellalle. Kela on osoittanut tutkimusta varten päätoimisen tutkijan apurahan kahdelle vuodelle, mistä olen erittäin kiitollinen. Päätoimisen tutkijantyön aikana sain keskittyä aineiston analysointiin ja osajulkaisujen kirjoittamiseen, mikä vei työtäni merkittävästi eteenpäin. Lisäksi Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö on tukenut tätä tutkimusta taloudellisesti. Kajaanissa helmikuussa 2008 Pekka Ikäheimo 8

11 Lyhenteet ATC Anatomical Therapeutic Chemical classification, anatomisterapeuttis-kemiallinen luokittelu COPD chronic obstructive pulmonary disease, keuhkoahtaumatauti DDD defined daily dose, määritelty vuorokausiannos FEV 1 forced expiratory volume in one second, uloshengityksen sekuntikapasiteetti FEV% FEV 1 :n osuus FVC:stä prosentteina FinEsS Suomi, Viro ja Ruotsi FVC forced vital capacity, nopea vitaalikapasiteetti GINA Global Initiative for Asthma GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Kela Kansaneläkelaitos 95 %:n LV 95 %:n luottamusväli NHLBI National Heart, Lung and Blood Institute OR Odds ratio, ristitulosuhde PaCO 2 valtimoveren hiilidioksidiosapaine PEF peak expiratory flow, uloshengityksen huippuvirtaus SD standard deviation, keskihajonta SPSS Statistical Package for Social Sciences Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus WHO World Health Organisation, Maailman terveysjärjestö 9

12 10

13 Luettelo alkuperäisjulkaisuista I Ikäheimo P, Tuuponen T, Hartikainen S, Kiuttu J, Klaukka T (2004) Achievements and shortcomings of Finnish asthma care. Scand J Public Health 32(4): II Ikäheimo P, Hartikainen S, Tuuponen T, Kiuttu J, Klaukka T (2005) Comorbidity and medication load in adult asthmatics. Scand J Prim Health Care 23(2): III Ikäheimo P, Hartikainen S, Tuuponen T, Hakko H, Kiuttu J, Klaukka T (2006) What lies behind relief and worsening of asthma symptoms? A register-based study of adults with asthma and other chronic obstructive pulmonary diseases in Finland. Prim Care Respir J 15(5): IV Ikäheimo P, Tuuponen T, Kiuttu J, Hakko H, Hartikainen S, Klaukka T (2007) Smoking makes asthma expensive a register-based study in Finland. Int J Tuberc Lung Dis 11(12): Tekstissä viittaukset alkuperäisjulkaisuihin on esitetty roomalaisin numeroin. Lisäksi esitetään joitakin aikaisemmin julkaisemattomia tuloksia. 11

14 12

15 Sisällys Abstract Tiivistelmä Kiitokset 7 Lyhenteet 9 Luettelo alkuperäisjulkaisuista 11 Sisällys 13 1 Johdanto 15 2 Kirjallisuuskatsaus Astma Määritelmä Esiintyvyys Vaaratekijät Muut pitkäaikaiset ahtauttavat keuhkosairaudet Määritelmät Esiintyvyydet Vaaratekijät Elämänlaatu ja toimintakyky Hoitopalvelujen käyttö ja kustannukset Astman hoito-ohjeistus Kansainväliset hoitosuositukset Suomalaiset hoitosuositukset Lääkehoidon suositukset Astmalääkkeiden kulutus ja kustannukset Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 39 4 Aineisto ja menetelmät Tutkimusaineiston keräys Astmarekisteri Astmalääkkeiden erityiskorvattavuuden edellytykset Rekisteriotanta Postikysely Täydentävät rekisteritiedot Tutkimusaineisto Aineiston analyysi Astman vaikeusasteen luokittelu Muiden muuttujien luokittelu Astman hoitokustannusten laskenta

16 4.3.4 Tilastolliset menetelmät Katoanalyysi Eettiset näkökohdat Tulokset Astmapotilaan ominaisuudet Demografiset ja sosioekonomiset tekijät (I) Tupakointi (I, III ja IV) Toimintakyky, arkielämän ongelmat ja niistä selviäminen (III ja IV) Astmaoireilu, muut pitkäaikaissairaudet ja hoito Astmaoireilu (I ja III) Muut pitkäaikaissairaudet (II ja IV) Lääkehoito (II ja III) Hoitopalvelujen käyttö (IV) Kustannukset (IV) Astmaohjelman toimivuus (I) Astman hoitosuhteet Seurantakäynnit Astmalääkitys Alueellisen vaihtelun tarkastelu Pohdinta Aineisto ja menetelmät Astmarekisterin edustavuus Otoksen edustavuus ja aluepainotus Postikyselytietojen luotettavuus Tutkimuksen rajoitukset Rekisterin merkitys väestötutkimuksessa Tulosten pohdinta Astmapotilaan yleiskuva Tupakointi Astmapotilaan selviytyminen Hoitosuhteet ja hoito Kustannukset Valtakunnallisen ohjelman toimivuuden arviointi Johtopäätökset 105 Kirjallisuusluettelo 107 Liitteet 125 Alkuperäisjulkaisut

17 1 Johdanto Astma on yksi yleisimmistä pitkäaikaisista lääkehoitoa vaativista sairauksista Suomessa. Astma aiheuttaa hoidon tarvetta ja työkyvyn heikkenemistä, mikä vaikuttaa potilaan elämänlaatuun. Toisaalta astman hoidosta aiheutuu huomattavia kustannuksia sekä potilaalle että yhteiskunnalle. Vaikka astma on monella tavoin haaste ja rasite, on sairauden kulkua mahdollisuus hallita tehokkaalla hoidolla. Keuhkoputkien limakalvon tulehdusreaktioon vaikuttavien lääkkeiden käyttöön otto on merkinnyt edistysaskelta siirryttäessä oireenmukaisesta syyn mukaiseen astman hoitoon. Rekisteritietojen osoittaessa astmapotilaiden määrän jatkuvaa kasvua sosiaalija terveysministeriö aloitti vuonna 1994 valtakunnallisen kokonaisohjelman ehkäisemään ja lieventämään astman aiheuttamia haittoja ja vähentämään niistä aiheutuvia kustannuksia. Astmaohjelmassa tehtiin ensimmäistä kertaa potilasmäärältään suuren kansansairauden osalta ratkaisu, jossa hoidon päävastuu siirrettiin erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Perusterveydenhuollon toimintatapaa organisoitiin uudelleen siten, että astmapotilaiden tunnistaminen, diagnosointi, hoito ja seuranta tehostuivat. Jokaiseen terveyskeskukseen nimettiin astman vastuulääkäri ja -hoitaja. Erikoissairaanhoidolla oli keskeinen rooli alueellisessa koulutuksessa, ohjauksessa ja koordinoinnissa. Hoitovastuun todettiin olevan potilaalla ja perusterveydenhuollolla, jota erikoissairaanhoito joustavasti tukee. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon näkökulmat potilaaseen poikkeavat lähtökohdiltaan toisistaan. Erikoissairaanhoito tarkastelee potilasta yksittäisen erikoisalan näkökulmasta ja perusterveydenhuolto pyrkii arviomaan potilasta kokonaisuutena. Astmaa sairastavaa ei ole aikaisemmin tarkasteltu tästä kokonaisuuden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa päätettiin selvittää aikuisen astmapotilaan kokonaiskuva Suomessa. Tutkimuksessa arvioitiin hänen oireiluaan, hoitoaan ja siitä aiheutuvia kustannuksia Valtakunnallisen astmaohjelman näkökulmasta. Samalla haluttiin selvittää, missä määrin Kelan rekisterien avulla voidaan täydentää väestötutkimuksesta saatavaa tietoa tietyssä kansansairaudessa. 15

18 16

19 2 Kirjallisuuskatsaus 2.1 Astma Määritelmä Astma määritellään hengitysteiden limakalvon tulehdukselliseksi sairaudeksi, jossa esiintyy tulehdussolujen, kuten eosinofiilisten valkosolujen ja syöttösolujen, kertymistä paikallisesti keuhkoputkien limakalvoille ja niiden alaiseen kudokseen. Astmalle alttiit henkilöt saavat tulehduksen vaikutuksesta oireita, joihin tavallisesti kuuluu vaihteleva ja itsestään tai hoidon vaikutuksesta laukeava keuhkoputkien ahtautuminen. (Global Initiative for Asthma, Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2006.) Astmassa kliininen diagnoosi perustuu usein potilaan ilmoittamiin oireisiin, potilaan sairaushistoriaan, kliiniseen tutkimukseen ja keuhkoputkien hyperreaktiviteettia, ilmateiden ahtaumaa, atooppista taipumusta ja tulehdusta mittaavien keuhkojen toimintakokeiden ja laboratoriotutkimusten tuloksiin. Ilmateiden palautuva ahtauma on astmadiagnoosin pääkriteerejä, mutta muissa oireissa saattaa olla huomattavaa vaihtelua. Astman biolääketieteellistä määritelmää ei voida suoraan käyttää epidemiologisissa tutkimuksissa. Niissä astma määritellään usein astmaoireiden tai kliinisen diagnoosin perusteella. Suomalaisissa tutkimuksissa (Reijula ym. 1996, Aalto ym. 1999, Karjalainen ym. 2001) astma on määritelty Kelan astmalääkityksen erityiskorvausoikeuden kriteerit täyttäväksi, objektiivisesti osoitetuksi palautuvaksi keuhkoputkien ahtautumiseksi Esiintyvyys Astma on aikuisilla yksi yleisimmistä pitkäaikaisista sairauksista ja lapsilla yleisin (Newachech ym. 1986). Viime vuosikymmeninä astman esiintyvyys on lisääntynyt erityisesti läntisissä kehittyneissä maissa (Sly 1999, Beasley 2002), varsinkin lapsilla ja nuorilla (Thomsen ym. 2004, Asher ym. 2006). Vanhusten astma on todennäköisesti alidiagnosoitu (Bauer ym. 1997, Enright ym. 1999). Astman esiintyvyyden pitkään jatkunut lisääntyminen näyttää aikuisväestössä luvulla taittuneen ja kääntyneen osittain jopa laskuun (von Hertzen ja Haahtela 2005). 17

20 Kansainvälisissä mittauksissa astman vallitsevuudessa on todettu huomattavia maantieteellisiä eroja sekä aikuisväestössä (European Community Respiratory Health Survey 1996) että lapsilla (Asher ym. 2006, Hublet ym. 2006). Astmaoireiden esiintyvyys on lisääntynyt lapsilla ja nuorilla 2000-luvulle tultaessa useissa Itä-Euroopan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa (Asher ym. 2006). Suomessa lasten astman prevalenssi on ollut 1950-luvulla alle 1 % (Eriksson- Lihr 1955, Peltonen ym. 1955). Vuonna 1980 astman prevalenssiksi lapsilla ja nuorilla raportoitiin 3,8 % (Pöysä ym. 1991). Vuonna 1991 astmaa sairasti vuotiaista 2,8 % (Rimpelä ym. 1995). Rekisteritietojen mukaan suomalaisten lasten ja nuorten astman esiintyvyys lisääntyi 2000-luvulle asti. Viime vuosina esiintyvyys on kääntynyt lievään laskuun, mikä muutos todennäköisesti johtuu tarkentuneesta diagnostiikasta (Klaukka ja Virta 2007). Aikuisväestön astman prevalenssi oli Suomessa 1960-luvulla 0,5 1,6 % (Huhti 1965, Alanko 1970) (Taulukko 1) ja 1990-luvulla astman esiintyvyyden arvioitiin olevan noin 4 5 %:n luokkaa (Heinonen ym. 1987, Jaakkola ym. 1990, Isoaho ym. 1994a). Vuonna 2000 astmaa sairasti 30 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista miehistä 4 % ja naisista 7 % ja 65 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista miehistä 7 % ja naisista 11 % (Aromaa ja Koskinen 2004). Noin 10 %:n väestöstä arvioidaan sairastavan astman kaltaista tulehdusta keuhkoputkien limakalvolla, ilman astman kriteereitä täyttävää keuhkofunktiohäiriötä (Sosiaali- ja terveysministeriö 1994). 18

21 Taulukko 1. Astman vallitsevuutta aikuisväestössä käsittelevät suomalaiset tutkimukset. Tekijät Aika Ikäryhmä, vuotta Tutkimusaineisto Aineiston koko Astman määritelmä Astman vallitsevuus Huhti Harjavallan väestö 1620 K M: 0,5 %, N: 1,6 % Alanko Harjavallan väestö 5862 K: lääkärin diagnosoima M: 1,3 %, N: 1,6 % Haahtela ja Jokela varusmiesikäiset 295 K: lääkärin diagnosoima tai KP: 2,7 % miehet Imatralla kliiniseen tutkimukseen perustuva Luoma ja Koivikko Turun ja Kuopion 5630 K: itse ilmoitettu 1,8 % väestö Heinonen ym K maaseutu 2,7 %, kaupunki 4,1 % Vesterinen ym kaksostutkimuskohortti K: lääkärin diagnosoima 1,35 % , % Aromaa ym valtakunnallinen alueittainen otos 8000 kliiniseen tutkimukseen ikävakioitu: M: 1,4 %, N: 2,2 % perustuva Haahtela ym kutsuntaikäiset miehet ~ kliininen tutkimus PP: 0,29 % 1989 PP: 1,79 % Jaakkola ym > K 3,1 % 12 kk; KP: 6,0 % Isoaho ym. 1994a > 64 Liedon väestö 1196 K: itse ilmoitettu ja kliiniseen tutkimukseen perustuva KP: M: 7,0 %, N: 8,6 % PP: M: 2,9 %, N: 3,8 % Pallasaho ym Helsingin väestö 6062 K: lääkärin diagnosoima lääkärin diagnosoima: M: 5,2 % (20 44 v), 6,1 % (45 69 v) N: 6,9 % (20 44 v), 8,0 % (45 69 v) Hedman ym Päijät-Hämeen väestö 3102 K: lääkärin diagnosoima 5,3 % (todettu), 5,1 % (ikävakioitu), 4,4 % (kato huomioitu) Kotaniemi ym. 2001a Lapin väestö 6633 K: lääkärin diagnosoima 6,0 % Pekkanen ym syntymäkohortti 5192 K: lääkärin diagnosoima 8,0 % Aromaa ja Koskinen terveyskeskuspiiriä 7419 K: tutkimukseen perustuva ikävakioitu: M: 4,1 %, N: 6,6 % Latvala ym kutsuntaikäiset miehet ~ K: lääkärin diagnosoima PP: 3,45 % K = kyselytutkimus, R = rekisteritutkimus, M = miehet, N = naiset, PP = pisteprevalenssi, KP = kumulatiivinen prevalenssi. 19

22 2.1.3 Vaaratekijät Perinnölliset ja yksilölliset tekijät Astma on etiologialtaan monitekijäinen sairaus, johon sairastumiseen ja sairauden ilmenemiseen vaikuttavat sekä yksilön perintö- että ympäristötekijät. Astmaa ja hengenahdistusoireilua esiintyy alle murrosikäisillä pojilla samanikäisiä tyttöjä yleisemmin (Schwartz ym. 1990, Kjellman ja Gustafsson 2000), mutta lapsuudessa astmaan sairastuneilla miehillä oireilu lievenee aikuisikään mennessä naisia useammin (Martin ym. 1980, Roorda ym. 1993, Jenkins ym. 1994, Kjellman ja Gustafsson 2000). Aikuisiällä naisilla on miehiä suurempi astman puhkeamisen riski (Piipari ym. 2004, de Marco ym. 2005). Atopia lisää lasten (von Mutius ym. 1998, Remes ja Korppi 1996), nuorten (Anderson ym. 1992, Norrman ym. 1998) ja aikuisten (Sunyer ym. 1997, Bodner ym. 1998, Kilpeläinen ym. 2000, Piippo-Savolainen ym. 2004) alttiutta sairastua astmaan. Atooppinen reagointitaipumus lisää myös riskiä astman jatkumiseen lapsuudesta aikuisikään (Strachan ym. 1996, Sunyer ym. 1997). Atooppisen astman osuus kuitenkin vähenee iän myötä lapsipotilaiden 80 %:sta aikuisten noin 60 %:iin (Haahtela ym. 2005). Nuorilla aikuisilla astmaan liittyy usein allerginen herkistyminen (Sunyer ym. 1997, Plaschke ym. 1999, Zureik ym. 2002). Allerginen nuha on astmassa kliinisesti merkittävä liitännäissairaus, sillä sen tehokas hoito voi parantaa astman hoitovastetta (Bousquet ym. 2002). Allergologinen selvitys suositetaan tehtäväksi jokaiselle potilaalle oireiden varhaisvaiheessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1994, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2000). Allergisen herkistymisen aiheuttajalla saattaa olla yhteyttä astman vaikeusasteeseen. Monikansallisessa European Community Respiratory Health Survey -tutkimuksessa todettiin herkistymisen homeille (Alternaria alternata/cladosporium herbarum) ja pölypunkille lisäävän vaikean astman riskiä, kun taas herkistymisellä siitepölyille ja kissan hilseelle ei ollut yhteyttä astman vaikeusasteeseen (Zureik ym. 2002). Ylipaino lisää astmaan sairastumisen riskiä (Ford ym. 2004, Kronander ym. 2004) sekä miehillä että naisilla, samoin kuin allergisilla ja ei-allergisilla henkilöillä (Rönmark ym. 2005). Lihavuus liittyy molemmilla sukupuolilla pienentyneeseen keuhkojen tilavuuteen ja ilmateiden ahtaumaan, mikä miehillä on naisia voimakkaampaa (King ym. 2005). Astmaa sairastavalla ylipaino ja liikalihavuus huonontavat astman tasapainoa (Lavoie ym. 2006), mutta ne eivät näyttäisi olevan yhteydessä astman vaikeusasteeseen (Ackerman ym. 2004, Lavoie ym. 2006). 20

23 Laihduttaminen vähentää ylipainoisilla astmaa sairastavilla hengitysteiden ahtaumaa ja PEF-arvojen vaihtelua (Hakala ym. 2000, Stenius-Aarniala ym. 2000). Laihduttaminen parantaa myös astmaoireiden hallintaa ja vähentää kohtauslääkityksen tarvetta (Stenius-Aarniala ym. 2000). Ympäristöaltisteet ja tupakointi Altistuminen vanhempien tupakoinnille lisää lapsuudessa astman ja muiden hengitystieoireiden riskiä (Lindfors ym. 1995, Cook ja Strachan 1997), ja lisääntynyt astmariski jatkuu lapsuuden ajan varhaiseen aikuisikään asti (Kilpeläinen ym. 2000, Räsänen ym. 2000, Piippo-Savolainen ym. 2006). Altistuminen orgaaniselle tai biologiselle pölylle, kaasuille ja höyryille lisää astman puhkeamisen riskiä lapsuudessa (Salam ym. 2004) ja aikuisiässä (Kogevinas ym. 1999, Torén ym. 1999, Eagan ym. 2002, Jaakkola ym. 2002), erityisesti atoopikoilla (de Meer ym. 2004). Työikäisten miesten astmasta jopa 29 % ja naisten 17 % voi aiheutua ammattiin liittyvistä altisteista (Karjalainen ym. 2001). Liikenteen saasteet, otsoni, typen oksidit ja pienhiukkaset voimistavat herkistyneillä henkilöillä allergista reaktiota ja lisäävät astmaoireilua. Pienhiukkaset kuljettavat ja muovaavat allergeeneja, minkä seurauksena allergeenien pääsy elimistöön ja allerginen reaktio voimistuvat. (Setälä ja Haahtela 2001.) Tupakointi on tärkein vältettävissä oleva astman riskitekijä. Sekä passiivinen (Thorn ym. 2001, Bousquet ja Vignola 2001, Jaakkola ym. 2003) että oma (Strachan ym. 1996, Plaschke ym. 2000, Godfredsen ym. 2001, Piipari ym. 2004) tupakointi lisäävät astman puhkeamisen riskiä aikuisiällä. Osassa tutkimuksista tupakoinnin ja astman puhkeamisen yhteys on puuttunut tai ollut heikko (Vesterinen ym. 1988, McWhorter ym. 1989, Siroux ym. 2000) tai tupakointi on suojannut astman puhkeamiselta (Troisi ym. 1995, de Marco ym. 2000). Vastakkaisia tuloksia saattaa selittää hengitysteiltään vähemmän herkkien henkilöiden valikoituminen tupakoivien henkilöiden ryhmään. Astmapotilailla tupakointi lisää oireilua (Aalto ym. 1999, Althuis ym. 1999) erityisesti savukkeiden määrän lisääntyessä (Siroux ym. 2000). Tupakointi huonontaa lääkehoidon vastetta (Tomlinson ym. 2005, Dijkstra ym. 2006, Lazarus ym. 2007) ja taudin ennustetta (Siroux ym. 2000) ja lisää astman kiireelliseen hoidon (Althuis ym. 1999) ja sairaalahoidon tarvetta (Eisner ja Irribajen 2007). Suomessa miesten tupakointi on 1980-luvulta alkaen vähentynyt. Päivittäin tupakoivien naisten osuus on kasvanut etenkin 1980-luvun puolivälissä ja kasvu on tasaantunut 1990-luvulla. Vuonna 2000 päivittäin tupakoivien osuus oli 30 21

24 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista miehistä 29 % ja naisista 18 % (Aromaa ja Koskinen 2004). Vuoden 2001 terveyskäyttäytymiskyselyssä vuotiaista miehistä 31 % ja naisista 23 % ilmoitti tupakoivansa päivittäin ja satunnaisesti tupakoivia oli vastaavasti 9 % ja 13 % (Helakorpi ym. 2001) luvulla työikäisten ja erityisesti vuotiaiden miesten tupakointi on vähentynyt. Muutokset naisten tupakoinnissa ovat olleet vähäisempiä. Tuoreimmassa vuoden 2006 kyselyssä vuotiaista miehistä 24 % ja naisista 19 % ja vuotiaista miehistä 21 % ja naisista 18 % raportoi päivittäistupakoinnista (Helakorpi ym. 2006). Kansainvälisissä vertailuissa 16 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista astmapotilaista 5,6 28,9 % tupakoi (Rabe ym. 2004). Suomessa 15 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista astmaa sairastavista miehistä 36 % ja naisista 14 % tupakoi vuonna 1976 ja vastaavasti 28 % ja 16 % vuonna 1987 (Vesterinen ja Klaukka 1994). Miesten tupakointi on sen jälkeen hieman vähentynyt, mutta naisten pysynyt ennallaan. Vuonna 1996 työikäisistä astmapotilaista tupakoi säännöllisesti 18 %, miehistä 22 % ja naisista 15 % (Aalto ym. 1999). Säännöllisesti tai satunnaisesti tupakoivia oli kaikkiaan 30 %, miehistä 34 % ja naisista 27 %. Virusten aiheuttamat hengitystietulehdukset pahentavat usein astman tasapainoa, mutta tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, voivatko ne aiheuttaa astman. Varhaislapsuuden sairaalahoitoa vaatineet pienten keuhkoputkien tulehdukset, bronkioliitit lisäävät astman riskiä nuorella aikuisiällä (Larouche ym. 2000, Piippo- Savolainen ym. 2006). Psykososiaaliset tekijät Astmaan on perinteisesti liitetty psykososiaalisia tekijöitä sekä etiologisina tekijöinä että kohtausten aiheuttajina. Koulutustausta ja sosiaalinen asema voivat vaikuttaa astman puhkeamisen riskiin. Eaganin ym. (2004) tutkimuksessa alemman tai keskiasteen koulutus kaksinkertaisti astmaan sairastumisen riskin verrattuna yliopistokoulutukseen analyysissä, jossa ikä, sukupuoli, heinäallergia, tupakointi ja ympäristöaltisteille altistuminen oli vakioitu. Bodnerin ym. (1998) seurantatutkimuksessa koulutuksen puuttuminen, vuokra-asuminen ja tuotantotyö olivat yhteydessä aikuisiällä alkavaan astmaoireiluun, mutta ammattiaseman ja diagnosoidun astman välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Suomalaisessa väestötutkimuksessa astmaan sairastumisen riski oli kasvanut erityisesti maatalous- ja teollisuustyössä ja palvelualan ammateissa verrattuna hallinto- ja johtotehtävissä toimimiseen (Karjalainen ym. 2001). FinEsS-kyselytutkimuksessa 22

25 sosioekonominen status (Pallasaho ym. 1999, Kotaniemi ym. 2001a) tai asuinpaikan sijainti (Kotaniemi ym. 2001a) ei lisännyt lääkärin diagnosoiman astman sairastavuutta. Teollisuuden ja palvelualan työntekijöillä ja opiskelijoilla todettiin kuitenkin keskiasteen ja tätä ylemmän ammatillisen koulutuksen saaneita suurempi riski hengenahdistusoireisiin tuloksen ollessa samansuuntainen myös tupakoimattomilla (Pallasaho ym. 2004). Varhaiset menetykset ihmissuhteissa yhdistyneenä huonoon kasvuympäristöön lisäävät astman ilmaantuvuutta lapsilla (Mrazek ym. 1991). Suomalaisessa aineistossa 15-vuotiaista astmaa sairastavista nuorista joka neljännellä esiintyi selvittelyä vaativia sosiaalisia ongelmia, vertailuryhmän nuorista vain joka kymmenennellä (Kokkonen ym. 1993). Kilpeläisen ym. (2002) kyselytutkimuksessa vuotiailla yliopisto-opiskelijoilla todettiin vaikeiden elämänmuutosten, kuten vanhempien kuoleman, vaikean sairauden ja avioeron lisäävän astman puhkeamisen riskiä analyyseissä, joissa ikä, vanhempien atopia ja koulutus sekä passiivinen tupakointi lapsuudessa oli vakioitu. Aikuisilla astmapotilailla alkoholin väärinkäyttö, taloudelliset vaikeudet, työttömyys sekä perhe- ja avioliitto-ongelmat lisäävät riskiä henkeä uhkaaviin astmakohtauksiin (Campbell ym. 1994, Sturdy ym. 2002, van der Merwe ym. 2006). Perheen sisäisten ongelmien on todettu liittyvän astmakuoleman lisääntyneeseen riskiin sekä miehillä että naisilla, mutta muiden kuin sairauteen liittyvien elämäntilanteiden ongelmien pelkästään naisilla (Barton ym. 2005). Astmapotilaat kokevat monien stressitekijöiden edeltävän astmaattista oireilua, mutta tutkimusnäyttö stressin aiheuttamasta objektiivisesti mitattavissa olevasta keuhkoputkien ahtaumasta on epäyhtenäistä (Rietveld ym. 2000). Muut sairaudet Allergisten sairauksien lisäksi astmapotilailla on varsin usein muitakin pitkäaikaisia ahtauttavia keuhkosairauksia ja muita pitkäaikaissairauksia. Astma sinänsä on etenevä sairaus ja pitkään kestettyään se voi johtaa vastaavanlaiseen palautumattomaan obstruktioon kuin keuhkoahtaumataudissa (Lange ym. 1998, Silva ym. 2004). Hengitysteiden inflammaatio poikkeaa näissä ahtauttavissa keuhkosairauksissa kuitenkin siten, että astmassa tulehdus on pääasiassa eosinofiilistä ja CD4+ T lymfosyyttien aiheuttamaa, kun taas keuhkoahtaumataudissa neutrofiilistä ja sitä luonnehtii makrofagien ja CD8+ T lymfosyyttien määrän lisääntyminen (Jeffery 2004). 23

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA - osana valtakunnallista ASTMAOHJELMAa 1994-2004 Työryhmämuistio 2002 Hengitys ja Terveys ry Sisällys Taustaa s. 3 Työryhmä s. 3 Ohjelman sisältö s. 4 Ohjelman toteutus s. 4 Ohjelman

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta 14.9.2011 Timo Karakorpi Lähde: Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tavoite Aloitteellinen tupakasta vieroitus ja sen aktiivinen tukeminen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa Harri Stark LT Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Diacor/Terveystalo 11.2.2016 GOLD (The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease):

Lisätiedot

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010 Helsingin yliopisto Työikäisen

Lisätiedot

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on Astma Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Astma on Hengitysteiden tulehduksellinen sairaus, johon liittyy vaihteleva, ainakin osittain

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä?

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Professori Jouko Miettunen Elinikäisen

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa 1.Käynti - lääkärin vastaanotto Astman selvittely - diagnostiikka Oireileva potilas. Ajanvaraus(hoitaja)- Hoidon tarpeen arvio Varataan aika

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU

Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU Mitä spirometrialla mitataan? O 2 Keuhkosairaudet vaikuttavat yleisimmin keuhkojen

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin?

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Hyvinvointia työstä Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 10.10.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Presentation heading /

Lisätiedot

Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti. Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti. Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D Vahva tutkimusnäyttö

Lisätiedot

Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa?

Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa? Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa? Irmeli Lindström, Keuhkosairauksien el, Työterveyslaitos Kuvat: Markku Ojala Atooppiset sairaudet suomalaisilla varusmiehillä Latvala J et al

Lisätiedot

Näkökulmia kansanterveysyhteistyöhön Ritva Halila Lääketieteellisen etiikan dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-Instituutti

Näkökulmia kansanterveysyhteistyöhön Ritva Halila Lääketieteellisen etiikan dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-Instituutti Näkökulmia kansanterveysyhteistyöhön Ritva Halila Lääketieteellisen etiikan dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-Instituutti ritva.halila@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto Mitä terveys on? WHO: täydellisen

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

COPD:n hoidon porrastus

COPD:n hoidon porrastus COPD:n hoidon porrastus 21.4.2016 el Riika Liukkonen TYKS/ Keuhkosairauksien klinikka Keuhkoahtaumataudin hoitoketju Perusterveydenhuolto Ennaltaehkäisy ja varhaisdiagnostiikka Hoidon tarpeen arviointi

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan?

Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan? Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan? COPD tautina POTILAS, hänen arviointi LÄÄKEHOIDON valinta NYT VAIKUTUS POTILAASEEN TULEVAISUUDEN RISKI KOMPLIKAATIOT = ENNUSTE VERENPAINE-

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN

KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN VAASA 27.5.2016 2 3 KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN SIDONNAISUUDET EI LÄÄKETEOLLISUUDEN OSAKKEITA JOITAKIN KANS.VÄLISIÄ KONGRESSEJA LÄÄKETEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Marja Jylhä, Pekka Rissanen, Juhani Lehto, Leena Forma, Merja Vuorisalmi, Mari Aaltonen, Jani Raitanen Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet

Lisätiedot

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa Henna Haravuori 1 Työnjako nuorten masennustilojen hoidossa Perusterveydenhuolto (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskukset,

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Urheilijan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto ETA:n jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto Chiesi Limited Formodual beklometasonidipropionaatti 100 µg/annos, formoterolifumaraattidihydraatti 6 µg/annos

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI Tavoitteet Julkaista keskeisistä tuloksista muutamia artikkeleita kotimaisissa (ja ulkomaisissa) sarjoissa v. 2014-2015 Otos sukupuolittain ja ikäryhmittäin Miehet

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta Lontoo-Malaga julistus Astmatutkimukseen panostamisesta Johdanto Astma on sairaus, joka vaikuttaa 30 miljoonan eurooppalaisen ja yhteensä 300 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään maailmassa. Vuoteen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri Sanna Blanco-Sequeiros, tulosaluejohtaja Esityksen sisältö Solja: Psykiatristen häiriöiden aiheuttama

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Uinti ja astma. Marja Päivinen tutkija LitM Helsingin urheilulääkäriasema

Uinti ja astma. Marja Päivinen tutkija LitM Helsingin urheilulääkäriasema Uinti ja astma Marja Päivinen tutkija LitM Helsingin urheilulääkäriasema Uinti sopii astmaatikoille Astmassa hengitys on vaikeutunut, hengitysteiden ahtautumisen vuoksi. Astman oireita ovat hengenahdistus,

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

PISA yhteenvetoa vuoden 2012 ensituloksista

PISA yhteenvetoa vuoden 2012 ensituloksista PISA yhteenvetoa vuoden 2012 ensituloksista erityisasiantuntija Opetusalan Ammattijärjestö 1 PISA -tutkimusohjelma (Programme for International Student Assessment) on OECD:n tutkimusohjelma jota koordinoi

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Spirometriatutkimuksen tulkinta. Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio

Spirometriatutkimuksen tulkinta. Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio Spirometriatutkimuksen tulkinta Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio Mitä spirometrialla tutkitaan? Keuhkojen ventilaatio eli tuuletuskyky Toimintahäiriön luonne Toimintahäiriön

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 1.4.2016 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n perustana käytettävät kansalliset ja alueelliset suunnitelmat,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Maahanmuuttajaväestön toimintakyky ja kuntoutuspalveluiden käyttö

Maahanmuuttajaväestön toimintakyky ja kuntoutuspalveluiden käyttö Maahanmuuttajaväestön toimintakyky ja kuntoutuspalveluiden käyttö Shadia Rask, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Apuvälinealan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 12.10.2016 Shadia Rask

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla

Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla Erja Tommila projektivastaava, esh Filha ry Ohjattu omahoito Terveydenhuollon ammattilaisen antamaa yksilöllistä potilasohjausta: sairauden alkuperästä, oireiden

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Esityksen rakenne Kiireen merkitykset ja vaikutukset Job control / vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Dementian varhainen tunnistaminen

Dementian varhainen tunnistaminen Tiedosta hyvinvointia RAI-seminaari 13.3. 2008 Hoitotyön päivä 1 Dementian varhainen tunnistaminen Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia

Lisätiedot

Number of patients entitled kustannukset ( )

Number of patients entitled kustannukset ( ) Taulukko 3.12. Kroonisen verenpainetaudin (205) erityiskorvattaviin oikeutetut ja kustannukset korvauksia saanutta kohti vuonna 2009. Kustannuksia laskettaessa on otettu mukaan vain ne henkilöt, joiden

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot

Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP 3.11.2009 Tavoitteet (1) Tavoitteena on vähentää sukupuoliteitse tarttuvien tautien esiintymistä yhdenmukaistamalla niiden diagnostiikkaa

Lisätiedot

Rattijuopon elämänkaari

Rattijuopon elämänkaari Rattijuopon elämänkaari Tutkimuksen lähtökohdat Antti Impinen Päihteet ja liikenne -seminaari 15.5.2008 Rattijuopon elämänkaari Tutkimuksen suorituspaikkana KTL:n mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen

Lisätiedot

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ VII Valtakunnallinen Tupakka ja Terveys päivä 29.11.2016 PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ Eeva-Liisa Tuovinen, LL Tohtorikoulutettava Erikoistuva lääkäri Kansanterveystieteen osasto

Lisätiedot