YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa

2 Sisällys Tiivistelmä Tausta Haastattelujen yhteenveto Kotiutushoitajan työnkuva Tulotilanne perusterveydenhuollon osastolle Kuntoutuksen suunnittelu osastolla Kotiutus terveyskeskuksesta Omaishoitajien tukeminen Koulutustarve tukena työssä Palautteet erikoissairaanhoidolle Kehittämisen aiheet Loppuyhteenveto LIITE KYSYMYSRUNKO Kotiutushoitajan haastattelu 1

3 Tiivistelmä Ikääntyneiden määrä lisääntyy lähivuosina merkittävästi Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisillä asiakkailla on monia ongelmia sekä heidän hoitonsa on usein pirstaloitunutta, eikä eri hoitotahojen välillä ole aina toimivaa yhteistyötä. Yhteisvoimin kotona hankkeen tavoitteena on, että ihmiset voivat iästään tai kunnostaan riippumatta elää koko elämänsä kotona. Hankeen päätavoitteena on ennakoinnin ja oikeaaikaisten palvelujen kehittäminen. Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion yhtenä tavoitteena on kotiutusprosessin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Kotiutusprosessin kehittäminen toteutetaan kolmessa vaiheessa. Aluksi selvitetään nykyiset kotiuttamisen käytännöt niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa, jonka jälkeen toimijat kootaan yhteen. Tarkoituksena on tehdä osapuolet ja heidän toimintansa tutuiksi sekä kehittää tapoja, jolla kotiutuminen ja yhteistyö ikäihmisen kotiutuksessa toimisivat paremmin. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon kotiutushoitajien haastatteluiden tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jonka avulla ikääntyneiden kotiuttamista voidaan kehittää. Haastatteluiden tarkoituksena on selvittää kotiutushoitajien käsitykset ikäihmisten kotiuttamisen toteutumisesta. Kotiutushoitajien mukaan hyvään kotiutukseen liittyvät asiakkaan kunnioittaminen, yhteydenpito omaisiin ja kotiuttavaan hoitopaikkaan, kotiutuksen valmistelu ja tiedottaminen, hoitoneuvottelut ja tarvittavien tukipalveluiden järjestäminen. Haastatteluissa nousi esille, ettei toimintakyvyn arviointiin ole olemassa yhtenäistä toimintamallia perusterveydenhuollossa. Yhteisten mittarien käyttöä olisi syytä jatkossa pohtia. Yhtenäiset toimintakyky- sekä muut mittarit mahdollistavat entistä tarkempien kuntoutussuunnitelmien tekemisen sekä vaikuttavuuden seurannan. Potilaan saapuessa osastolle erikoissairaanhoidosta kuntoutussuunnitelmaa ei ole useinkaan laadittu ollenkaan. Kuntoutussuunnitelma laaditaan usein vasta perusterveydenhuollossa terveyskeskuksessa, mikä helpottaa kotiutuksen suunnittelua ja arviointia. Asiakaslähtöinen kuntoutussuunnitelma kokoaa potilaan kuntoutuksen tarpeet ja kuntoutumisen voimavarat, palvelujen tarpeet sekä ehkäisevän työn mahdollisuudet. Se on työväline, jonka avulla turvataan yksilöllisyys ja jatkuvuus saumattomaksi kokonaisuudeksi. Omaishoitajien tukeminen näkyy osastoilla tiedon antamisena, huomiointina, kuulemisena sekä järjestämällä intervallijaksoja. Omainen tulisi nähdä asiantuntijana ja yhteistyökumppanina iäkkään läheisensä hoidon ja kuntoutumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Haastatteluiden vastausten perusteella konkreettisia parannuksia haluttiin tiedonkulkuun, kotiuttamistilanteiden selkeyttämiseen sekä panostusta kuntoutussuunnitelman laatimiseen erikoissairaanhoidossa. Kotiutusta pidettiin pääsääntöisesti toimivana. Kehittämisehdotuksia haastatteluista nousi esille liittyen yhteydenpitoon kotihoidon ja osaston välillä. Kotiutuksen toivottiin olevan enemmän suunnitelmallista ja toimivan yhtenäisin säännöin. Kotiutushoitajien verkostoituminen sekä yhteiset koulutukset koettiin tärkeänä tulevaisuuden kehiteltävänä asiana. 2

4 Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää kotiutuksen kehittämiseen, sillä onnistunut kotiuttaminen luo ikääntyneelle hyvän ja turvallisen lähtökohdan kotona selviytymiselle ja mahdollistaa kotona asumisen mahdollisimman pitkään. 1.Tausta Tuoreen vanhuspalvelulain keskeisenä henkenä on ikääntyvien äänen kuuluviin saaminen ja osallisuus palveluita suunniteltaessa ja päätettäessä. Tulevaisuudessa suurimman osan ikääntyvistä kansalaisista oletetaan ja edellytetään selviävän kotonaan mahdollisimman pitkään, mikä tarkoittaa myös omaishoitajien määrän kasvua entisestään. Heidän jaksamisensa tukeminen ja asemansa vahvistaminen ovat jatkon kehitettäviä asioita. Toimintakykyisenä ikääntyminen -hankkeessa v oli tavoitteena ikäihmisten mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä itsenäisesti ja turvallisesti mahdollisimman pitkään. Toimintakykyisenä ikääntyminen -hankkeessa on vuosina kokeiltu erilaisia kotiutukseen liittyviä käytäntöjä, joita on muotoutunut eripuolille Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Yhteisvoimin kotona -hankkeessa vuosina päämääränä on ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion yhtenä tavoitteena on yhteistyön kehittäminen kuntoutuksen ketjun yhtenäistämiseksi ja toisena ikääntyvän asiakkaan osallisuuden parantamiseksi ja ikääntyvien asiakkaiden, omaishoitajien ja työntekijöiden voimavaralähtöisen ja kuntouttavan osaamisen vahvistaminen sekä kolmanneksi ikääntyvän oman osallisuuden ja vertaistoiminnan edistäminen yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa kotiutusprosessin kehittäminen toteutetaan kolmessa vaiheessa. Aluksi selvitetään nykyiset kotiuttamisen käytännöt niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa, jonka jälkeen toimijat kootaan yhteen. Tarkoituksena on tehdä osapuolet ja heidän toimintansa tutuiksi sekä kehittää tapoja, jolla kotiutuminen ja yhteistyö ikäihmisen kotiutuksessa toimisivat paremmin. Ensimmäisenä vaiheena on perusterveydenhuollon kotiutuskäytäntöjen kartoitus. Olisi hyödyllistä pystyä tunnistamaan jo sairaalaan tulo vaiheessa ne vanhukset, joiden kotiutus on akuutin sairaalahoidon jälkeen hankalaa ja jotka selviytyvät huonosti kotiutuksen jälkeen. Toisena vaiheena on erikoissairaanhoidon kotiutuskäytäntöjen kartoitus. Tarkastelua käydään samalla tavalla kuin perusterveydenhuollossa. Kolmantena vaiheena on kotiutusvastaavien yhteen saattaminen ja yhteistyön kehittäminen. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kotiutushoitajien tai kotiutuksen parissa työskentelevien haastatteluita verrataan toisiinsa ja niistä kootaan raportti kehittämistoimenpiteiden tueksi. Tarkoituksena on lisätä tietoa toisten toimintatavoista sekä parantaa yhteistyötä. Kotiutustilanne erikoissairaanhoidosta tulee olla tarkastelun kohteena. Erityisenä kiinnostuksen kohteena täältä on päivystyksen kotiin päin tapahtuva tiedonsiirto käytäntö. Tätäkin toimintaa edellinen hanke kehitti ja päivystykseen laadittiin tiedonsiirtolomake. Tarkastellaan onko lomake vielä käytössä ja palveleeko se tämän hetkisessä tilanteessa. Haastatteluiden avulla tapahtuvaan alkukartoitukseen liittyy myös tiedon keruuta kehittämisehdotuksista. Hankkeessa hyödynnämme mahdollisimman paljon aiempaa kehittämistyötä, ja otamme käyttöön muualla jo hyväksi havaittuja toimintamalleja. Tarkoituksena on haastatella kotiutushoitajia erikoissairaanhoidossa sekä 3

5 perusterveydenhuollossa, kuulla kuntoutusohjaajia, omaishoitajia ja päivystyksen geriatrista hoitajaa, jotta saadaan tietoa miten päästään yhteistyöosaamiseen. Perusterveydenhuollossa hoidetaan moniammatillista osaamista tarvitsevia potilaita ja tällöin hoitovastuun säilyttämiseksi perusterveydenhuollossa tarvitaan toimiva yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa. Tarkoituksena on ollut haastatella Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella kotiutushoitajia, jotta saadaan tietoa miten päästään yhteistyöosaamiseen. 2. Haastattelujen yhteenveto Asioiden selvittämiseksi haastateltiin Satakunnan alueen perusterveydenhuollon kotiutushoitajia kahdeksalla eri paikkakunnalla välisenä aikana. Haastatteluita toteutettiin Kankaanpäässä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä Harjavallassa, Huittisissa, Säkylässä, Eurajoella, Porin perusturvassa, Eurassa sekä Raumalla. Haastattelut kestivät keskimäärin ajallisesti tunnin. Tarkoituksena oli haastatella kotiutushoitajia, jotta saadaan tietoa miten päästään yhteistyöosaamiseen. Kotiutushoitajien haastattelua varten laadittiin kysymysrunko, jonka tarkoituksena on selvittää miten ikäihminen kotiutuu erikoissairaanhoidosta. Kysymykset koskivat kotiutushoitajan työnkuvaa, sairaalaan tulotilannetta, kuntoutuksen suunnittelua, kotiutukseen liittyviä asioita, omaishoitajien tukemista, koulutustarvetta työssä sekä kehittämiskeinoja. (Liite 1). Haastattelut kestivät keskimäärin tunnin. Haastatteluista koottiin muistiot ja niiden todenmukaisuus varmistettiin lähettämällä muistio kotiutushoitajalle sähköpostitse tarkistettavaksi. Muistioista koottiin haastatteluiden yhteenveto. 2.1 Kotiutushoitajan työnkuva Kunnissa kotiutuksen vastuutyöntekijän nimike on suurimmaksi osaksi kotiutushoitaja. Muutamalla paikkakunnalla nimike on kotiutuskoordinaattori. Kotiutushoitajien mukaan työ on potilaan ja hänen tarpeensa huomioivaa toimintaa. Lääkärin todettua potilaan lääketieteellisesti kotiutettavaksi kotiutushoitaja suunnittelee yhdessä henkilökunnan, potilaan, omaisten ja kotihoidon kanssa potilaan jatkohoidon asiakaslähtöisesti. Tämä lisää potilaan sitoutumista jatkohoitoon. Kotiutushoitaja voi tehdä kotiutuksen esivalmisteluja jo ennen lääkärin päätöstä kotiutuksesta. Säkylän terveyskeskussairaalassa kotiutushoitaja on saanut itse luoda työnkuvaansa. Ainoastaan Eurajoella kotiutushoitajan toimesta on laadittu työnkuvausohjeet. Eurassa ja Säkylässä kotiuttamishoitajakäytäntö on edellisen hankkeen (Toimintakykyisenä ikääntyminen) jälkeen juurtunut kunnan omaksi toiminnaksi. Osa kotiutushoitajista perusterveydenhuollossa tekee työtään 50%:sti ja toinen 50% jakaantuu esimerkiksi vuodeosaston sairaanhoitajana tai osastonhoitajan sijaisena. Kaksi kotiutushoitajaa tekee työtään 100%:sti. Kotiutushoitaja vastaanottaa puhelut potilaista sekä on mukana vastaanottotilanteissa ja keskustelee potilaiden kanssa osastolla, omaisen ollessa tarvittaessa paikan päällä tai yhteydenotolla puhelimitse. Työpäivä alkaa potilaiden 4

6 tulo- ja kotiutumistilanteeseen perehtymisellä. Yhteistyötä tehdään eri ammattiryhmien kanssa. Porin perusturvassa kotiutuksesta vastaava hoitaja perehtyy osaston potilaisiin ja osallistuu tiimipalavereihin, joissa on tarkoitus moniammatillisesti pohtia potilaiden kuntouttavaa hoitotyötä. Kehittämistyötä tehdään osastolla esimerkiksi aktiviteettien muodossa; on mm. liikunnallisia tuokioita, muistelutuokioita, laulua, tuolijumppaa sekä kuntosaliharjoittelua henkilöstön vetämänä. Geriatrisen potilaan kuntoutus on tarkoitus nähdä kokonaisuutena, johon liittyy kiinteästi myös mieliala ja sosiaalinen puoli fyysisten voimavarojen ohella. Kotiutushoitaja on kouluttautunut kinestetiikka -kouluttajaksi ja aloittaa toimimisen yhtenä talon mentoreista. Säkylän terveyskeskussairaalassa työnkuvaan kuuluvat palvelukoti- ja jatkohoitopaikkojen järjestäminen sekä kotiutukset, joissa tilanne on muuttunut eikä enää pärjätä entisin avuin kotona. Tällöin pidetään hoitopalaveri, jossa mietitään vaihtoehtoja asumismuodolle. Kokoonpanoon kuuluvat sosiaalityöntekijä, osastonhoitaja, fysioterapeutti sekä sairaanhoitaja. Huittisissa kotihoitotiimi käy tutustumassa potilaaseen ennen kotiuttamista osastolla. Tarvittaessa toteutetaan kotikäynti, jossa mukana kotiutushoitaja sekä fysioterapeutti. Potilas on mukana kotikäynnin yhteydessä tarpeen mukaan. Ennen kotiutusta voidaan kokeilla kotilomaa, jolloin potilas saa lääkityksensä mukaan osastolta. Esimerkiksi syöpää sairastavan potilaan kotihoidon suunnittelu lähti potilaan tarpeesta käsin miettimällä ratkaisuja sekä vaatien jonkin verran työtä, mutta kokeilun jälkeen todettiin kotihoidon onnistuvan syöpähoidoista huolimatta. Nyt potilas käy syöpähoidoissa ja terveyskeskuksessa ja muut ajat hän asuu itsenäisesti kotonaan. Huittisissa kotihoitotiimi huolehtii uudet ja saattohoidon asiakkaat, iv-lääkitykset kotona ja vanhustenhuollon yksiköissä mahdollisuuksien mukaan. Kotihoitotiimin toiminta toteutuu päiväaikaan. Huittisissa kotiutushoitaja toimii tarvittaessa yhtenä kotiutustiimin sairaanhoitajana huolehtien mm. iv-lääkityksistä ja osallistuu saattohoitokäynteihin. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä kotiutushoitajan tehtäviin kuuluvat potilastilanteen seuraaminen sekä yhteydenpito omaisiin. Kotiutushoitaja huolehtii hoitoneuvottelujärjestelyistä sekä osallistuu SAS-palavereihin kerran tai kaksi kuukaudessa. Kotiutushoitaja on mukana haasteellisemmissa kotiutustilanteissa. Osaston hoitajat hoitavat ns. peruskotiutukset. Yhteydenpito eri paikkakuntien kotiutushoitajiin on tärkeää. Keski-Satakunnan alueella on yhteydenpito toteutunut eri paikkakuntien kotiutuksesta vastaaviin työntekijöihin. Säkylän terveyskeskussairaalassa kotiutushoitaja on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Euran kotiutushoitajan kanssa ja Eurajoen kotiuttamiskoordinaattori on tehnyt paljon yhteistyötä Harjavallan terveyskeskuksen kotiutushoitajan kanssa. Yksi tapaaminen on ollut lähiaikoina Satakunnan keskussairaalan päivystyksessä. Kotiutushoitajat olivat ajan geriatrisen hoitajan Nina Halmisen kanssa keskustelemassa kotiutukseen liittyvistä asioista. Uusi tapaaminen on sovittu jatkoon. Kotiutushoitajien tapaamisen yhteisenä tavoitteena on kotiutus päivystyksestä suoraan kotihoitoon. 2.2 Tulotilanne perusterveydenhuollon osastolle Keski-Satakunnassa potilaan siirtyminen tapahtuu yleensä terveyskeskuksiin omasta päivystyksestä tai Satakunnan keskussairaalan päivystyksestä tai osastoilta lähetteellä. 5

7 Satakunnan keskussairaalan hoitaja välittää siirtotiedot puhelimitse. Siirroista ilmoitetaan puhelinsoitolla nykyään aina. Siirtotiedoissa on ajoittain poikkeavuuksia hoitajan ja lääkärin antamissa jatko-ohjeissa. Ohjeet lääkityksen suhteen tarkistetaan esimerkiksi Satakunnan keskussairaalasta tai omaiselta. Tullessa tai seuraavana päivänä fysioterapeutti arvioi fysioterapian ja apuvälineiden tarpeen. Fysioterapeutti tekee alkuarvion ja antaa ohjeistuksen sekä huolehtii yhteistyöstä hoitajien kanssa. Harjavallassa vuodeosastolla on tällä hetkellä kaksi fysioterapeuttia. Hoitoajan tulisi osastolla olla mahdollisimman lyhyt. Potilaan tullessa osastolle kotiutus kulkee koko ajan rinnalla, riippuen kuntoisuudesta. Kotiutushoitaja seuraa potilastilannetta sekä ehdottaa potentiaalisia kotiutujaehdokkaita. Kotiutushoitajan mukaan kuntouttava työote osastolla näkyy hoitotyössä esimerkiksi niin, että potilas tekee mahdollisimman paljon itse. Ruokailut tapahtuvat päiväsalissa. Keinoja ovat myös voimavarojen hyödyntäminen ja kannustaminen. Fysioterapeutti antaa toimintaohjeita esimerkiksi viikonlopun varalle. Huittisissa erikoissairaanhoidosta ollaan yhteydessä kotiutushoitajaan tai osastonsihteeriin siirtotilanteessa. Viikonloppuisin terveyskeskuksessa ei ole lääkäriä. Potilaita siirretään Huittisten terveyskeskukseen Satakunnan keskussairaalasta, Sastamalasta sekä Loimaalta. Päivystys loppuu jatkossa Sastamalasta. Potilas voi nyt valita terveyskeskuksen vuodeksi eteenpäin. Tämän vuoksi pitää perehtyä eri alueiden kotihoidon tilanteisiin. Hoitopalavereja järjestetään. Jaksohoidot varataan kotiutushoitajan kautta. Vanhuspalvelujohtaja sekä kotiutushoitaja päättävät yhdessä sijoituksista vapautuneisiin palveluasumisen paikkoihin. Myös vuodeosastolla jonottaa vanhuksia tehostettuun palveluasumiseen. Vanhustenhuollon hakemukset päätyvät kotiutushoitajalle vanhustyönjohtajan kautta. Hätätilanteessa tarvittaessa vanhainkoti vastaanottaa omaishoidettavia. Kotihoitotiimeille ilmoitetaan pyhäpäivien aikaisista intervallipaikoista, joissa on tarpeen mukaan tilaa. Vuodeosaston kuntoutuspalavereissa ajoittain tulee keskusteluun kuntoutussuunnitelman toteutumattomuus. Kotiutuksen suunnittelua ja arviointia on helpompi toteuttaa, kun on tietoa toimintakyvyn nykytilasta. Säkylän terveyskeskussairaalaan potilaat saapuvat erikoissairaanhoidosta, omasta terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolta ja kotihoidosta. Lisäksi potilaita siirretään Loimaalta, Eurasta ja Huittisista. Erikoissairaanhoidon päivystyksestä tai osastolta käsin soitetaan tulevista potilaista vuodeosaston kansliaan ja potilaita siirretään ympäri vuorokauden. Intervallihoitoon tulevat potilaat ovat etukäteen sovittuja siirtoja. Potilassiirroissa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on ajoittain ongelmia. Kuntoutussuunnitelmaa ei ole laadittuna potilaalle siirtotilanteessa. Osastoilla ei ole toimintamalleja eri perussairauksille. Leikattujen potilaiden kohdalla fysioterapeutti tekee suunnitelman kuntoutukseen. Potilaiden sijoittamista pyritään miettimään tilanteen mukaan. Porin perusturvassa tulotilanteessa tiedot potilaasta ovat siirtyneet melko hyvin yhteen siirtopuhelimeen, jonka kautta toteutuvat sijoitukset osastoille. Kuntoutusosastolle tullaan Satakunnan keskussairaalasta jatkohoitoon, päivystyksen kautta tai kutsuttuna. Tulosyyt ovat ikäihmisten kohdalla hyvin moninaisia. Osastolla kartoitetaan potilaan toimintakykyä, olemassa olevien sairauksien tai aivan uuden tilanteen pohjalta. Toimintakykyä selvitettäessä on ajoittain otettu yhteyttä edelliseen hoitopaikkaan. Kirjeellä geriatriseen kuntoutukseen kutsutut potilaat saapuvat kotoa käsin, he tulevat yleensä geriatrin lähetteellä esimerkiksi tasapaino-ongelmien ja kaatuilun vuoksi. Tilanteiden taustalla voi olla mm. muistisairaus tai tuki- ja liikuntaelinkipuja. Potilaan yksilöllinen tilanteen kartoittaminen, kokonaisvaltainen huomiointi sekä yhteistyö omaisten kanssa ovat tulotilanteen tärkeitä asioita. Osastolla on toimintamalleja esimerkiksi diabetes-potilaiden ohjeistukseen. Kankaanpäässä potilaat siirtyvät terveyskeskukseen eri syistä lääkärin lähetteellä. Erikoissairaanhoidosta otetaan yhteyttä puhelimitse kotiutushoitajaan terveyskeskukseen siirtyvästä potilaasta. Suoraan kotiutuvastakin voidaan ottaa yhteyttä, tarkoituksena 6

8 tiedustella oikeasta hoitavasta tahosta ja yhteystiedoista. Tarvittaessa potilas voi siirtyä kotisairaalan jonoon odottamaan paikkaa. Erikoissairaanhoidon lääkäri määrittää paikan tarpeen potilaalle. Kotiutushoitaja selvittää myös osaltaan oikean paikan ja osastohoidon tarpeen. Vaihtoehtojen pohtiminen on aina tärkeää; esimerkiksi intervallihoito tai kotihoito. Terveyskeskukseen on viime aikoina saapunut paljon aivoinfarktipotilaita, heille tehdään kuntoutuksen lähete. Alkuun ei ole olemassa selkeää tavoitetta tai toimintamallia potilaan saapuessa osastolle. Kuntouttavaan hoitotyöhön ei ole sapluunaa. Eurajoella Satakunnan keskussairaalasta ei olla kotiuttamiskoordinaattoriin yhteydessä, vaan yhteys otetaan suoraan terveyskeskuksen vuodeosastolle. Raumalta, Harjavallasta ja Uudestakaupungista siirtyvät potilaat kotiutuvat tarvittaessa kotiutuskoordinaattorin toimesta. Lisäksi kotiutushoitaja koordinoi terveyskeskuksesta tapahtuvaa kotiutusta. Tullessa vuodeosastolle potilaan lääkityksistä ei ole tietoa tai tieto vaihtelee eri tietolähteissä. Eurassa fysioterapeutit valmentavat liikuntaohjelmaan ja asiakkaat toteuttavat näitä ryhmissä. Kaikille tehdään terveyskeskuksen vuodeosastolla kuntoutus- ja hoitosuunnitelma (sairaanhoitaja ja fysioterapeutti). Erikoissairaanhoidosta kotiutuessa kotiutushoitajaan otetaan sairaalasta yhteyttä. Kotiutuksesta ja palvelun tarpeesta päättää erikoissairaanhoito. 2.3 Kuntoutuksen suunnittelu osastolla Keski-Satakunnassa potilaita hoidetaan osastolla eri syistä, mm. kaatumisista aiheutuneet murtumat sekä leikkauspotilaat, jotka tulevat jatkokuntoutukseen. Jakson pituus määräytyy yksilöllisesti. Eri sairausryhmille tehdään kuntoutukseen lähete. Sijoituksia harkitaan tarpeen mukaan esimerkiksi saattohoito- ja eristyspotilaat pienempiin huoneisiin. Käytettyjä mittareita ja testauksia osastolla ovat MMSE (muistia ja toimintakykyä mittaava asteikko), RAVA (ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin tarkoitettu mittari), GDS (masennusseula), AUDIT (alkoholinkäytön seula) sekä MNA (ravitsemustesti). Tarpeen mukaan järjestetyssä hoitoneuvottelussa on yksilöllisesti koottu ryhmä esimerkiksi potilas, omainen, kotisairaanhoitaja, kodinhoitaja, avopalveluohjaaja sekä fysioterapeutti. Lääkäri ei osallistu hoitoneuvotteluihin. Suunnitelma kirjataan Pegasos-järjestelmään. Geriatrin konsultointi ja etäyhteys ovat mahdollista kerran viikossa. Osaston lääkärit ja hoitajat voivat konsultoida geriatria arkisin klo saakka Pegasoksen kautta. Aiheet ovat olleet yleensä lääkehoitoon liittyviä, johtuen sekavuudesta sekä muistihäiriötilanteesta. Kun MMSE:ssä on poikkeavuutta, ohjataan potilas jatkotutkimuksiin muistihoitajalle. Terveyskeskuksessa toimii myös haavahoitaja, puheterapeutti sekä sosiaalityöntekijä. Yksi fysioterapeutti on kouluttautunut kaatumishoitajaksi. Hoitajat ovat kouluttautuneet diabetes-, haava-, saatto- ja kipuhoidon, geriatrian, päihde- ja mielenterveyden sekä lääkehoidon alueella. Kuntayhtymässä toimii lisäksi paljon erikoislääkäreitä; sisä- ja korvatautien lääkäri, geriatri, ortopedi, psykiatri ja neurologi, joiden vastaanotolle potilas lähetetään terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Eurajoella mittareina käytössä ovat RAVA, MMSE ja CERAD (kognitiivinen tehtäväsarja). Eurajoella on Pegasos tietojärjestelmä. Eurajoella saadaan tietoa erikoissairaanhoidosta aluetietojärjestelmän kautta, toisen suuntaan tieto ei kulje sähköisesti. Eurajoella on oma konsultointijärjestelmä sairaanhoitajien kesken (neurologia, psykiatria, haavahoitaja). Eurassa kotona asumista tuetaan päivätoiminnalla. Päivätoimintaan osallistuville tehdään MMSE, RAVA, GDS-15 ja Barthel indeksi (fyysisen toimintakyvyn mittari). Terveyskeskuksessa tarkistuslistaa ei ole käytössä eikä säännöllisiä mittareita. Eurassa on 7

9 käytössä tukihenkilötoiminta psyykkisesti sairaille sekä geriatrin palvelut ympärivuorokauden. Paikkakunnan kotihoidossa olevista asiakkaista on toteutettu kartoitus. 150 asiakasta on tarkemmassa kotihoidon seurannassa. Heillä on neljä kertaa vuodessa terveystarkastus. Konsultaatiolla on pystytty vähentämään terveyskeskussairaalan hoitojaksoja. Säkylän ja Köyliössä käytössä on RAVA. Lisäksi osastolla käytetään MMSE, CERAD sekä masennusseulaa. Osastolla on työntekijöissä vastuutyöntekijöitä esimerkiksi diabetes-, haava-, lääkehuolto ja opiskelijaohjaukseen. Pegasos-potilastietojärjestelmä on käytössä ja tietoja saadaan sähköisesti katsottuna esimerkiksi verikoevastaukset. Huittisissa vuodeosastolla on AVH (aivoverenkiertohäiriö) yhdyshenkilö sekä jatkossa myös toimintaterapeutti. Käytössä olevia testejä ja mittareita ovat RAVA, MMSE ja AUDIT (alkoholinkäytön kartoitus) -testi sekä sen versiona yli 65 vuotiaille vanhustenhuollossa, kotihoidossa, palveluasumisissa sekä vuodeosastolla. Fysioterapeuteilla käytössä on puristusvoimatesti, Bergin tasapainotesti ja kävelytesti. Potilaiden kuntoutuksen suunnitteluun ei ole toimintamalleja, vaan asioita mietitään yksilöllisen tarpeen mukaan. Diagnoosin mukaan ei ole toimintamallia, kuitenkin kaikista potilaista seurataan paino- ja verenpainetilannetta. Fysioterapeutti tekee oman suunnitelman kuntoutukseen toimintakyvyn parantamiseksi. Kaikki potilaat saavat kuntoutusohjelman, minkä toteutuminen tarkistetaan ajoittain. Erityisosaamista terveyskeskuksessa on ensiapu-, PEG eli mahalaukkuavanne-, haavahoitaja-, astma-, diabetes-, muistihoitaja, reuma-, Marevan-hoidon vastaava-, puheterapia ja psykiatrisen- ja sairaanhoitajan vastaanotot. Kehitteillä on lääkäri-hoitaja työparityöskentely. Kotiutushoitajan mukaan kuntouttava työote on asiakkaiden tarpeista lähtevää. Geriatrin konsultaatio on kerran viikossa. Geriatri on aamupäivät osastolla ja iltapäivisin vastaanotolla. Kotihoidosta voidaan soittaa geriatrille. Geriatrilla on lisäksi palliatiivisen hoidon koulutus ja hän tekee myös kotikäyntejä. Saattohoitoa on pyritty kehittämään, johon oma työryhmä Satakunnan keskussairaalan kanssa yhteistyössä. Huittisissa on nimetty saattosairaanhoitaja. Pegasoksessa on merkintä saattohoidon potilaasta sekä tieto, jolloin potilaan kohdalla ei enää ryhdytä elvytykseen. Tiedote on myös potilaan kotona esimerkiksi ensivastetta varten toimintaohjeineen. ALS (etenevä lihaksia rappeuttava sairaus) - sairauden hoitoasiat sujuvat yhdistysten sopeutumiskurssien ja tietopäivien kautta hyvin. Kankaanpäässä potilaan siirtyessä mukana yleensä hoitajan tekemä yhteenveto sekä lääkärin epikriisi, mutta ei hoito- eikä palvelusuunnitelmaa. Fysioterapia on usein yhteydessä suoraan perusterveydenhuollon fysioterapiaan. Erikoissairaanhoidosta saattaa olla tehtynä lähete Satalinnan sairaalaan jatkokuntoutukseen, jonka vuoksi potilas saapuu terveyskeskukseen lähinnä odottamaan kuntoutusjaksoa kotona pärjäämättömyyden vuoksi. Terveyskeskuksessa on tällä hetkellä puhe- ja toimintaterapeutti. Leikkauspotilaiden (lonkka ja polvi) kohdalla kuntoutus aloitetaan heti tai fysioterapeutin arvion jälkeen. Psykiatrisia potilaita on tullut Harjavallan sairaalasta. Heidän kuntoutukseensa on kuulunut päihde- ja mielenterveyskeskuksen palvelut sekä erilaiset psykiatrisen hoitajan konsultoivat käynnit terveyskeskuksessa. Saattohoitopotilaita hoidetaan myös. Geriatri on käynyt keväältä kerran viikossa säännöllisesti. Geronomin toimenkuvaan kuuluvat tilanneselvitykset geriatrille potilaista vuodeosastolta sekä avopuolelta. Porin perusturvassa potilaan tilanteen kartoittaminen ja hänen tilanteeseensa tutustuminen toteutuu moniammatillisesti kuntoutussuunnitelman muodossa. Kaikki liikkumisen kokemukset ovat tärkeitä, esimerkiksi arjen toiminnot jäljellä olevien voimavarojen hyödyntämiseksi. Fysioterapeutit tekevät asiakaslähtöisesti toimintakykytestejä ja hoitajat asiakaslähtöisesti mm. MNA, GDS-15, MMSE, RAVA sekä CERAD testiä. Kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti ja potilas on pääroolissa. Osastolle tullessa voidaan jo alustavasti suunnitella kotiutuksen ajankohtaa. Tarkoituksena on tarkistaa kotiutussuunnitelmaa ja 8

10 asettaa tavoite kotiutukselle. Jakson edetessä mietitään mahdollinen kotiavun tarve, jos kotona pärjäämiseen on tullut muutoksia. Sosiaalityöntekijän kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Lisäksi osastolla on mahdollisuus konsultoida puheterapeuttia sekä toimintaterapeuttia. Osastolla on päivävuorossa yksi fysioterapeutti sekä neljä kuntohoitajaa. Henkilökunnan erityisosaamista hyödynnetään päivittäisessä hoitotyössä ja pyritään huomioimaan jokainen potilas yksilöllisenä kokonaisuutena. Henkilöstöllä kaiken kaikkiaan on erilaisia vastuualueita mm. sydänpotilaanhoito, diabetes, kinestetiikka sekä opiskelijoiden ohjaus. 2.4 Kotiutus terveyskeskuksesta Säkylän terveyskeskussairaalassa kotiutus toteutetaan moniammatillisesti. Hoitokokouksia järjestetään kotikäynnin yhteydessä potilaan ja omaisten ollessa läsnä sekä kotiutushoitaja ja fysioterapeutti. Toisinaan hoitokokous järjestetään vasta kotikäynnin jälkeen. Apuvälineet ovat mukana kotikäynnillä. Kotiloma kokeiluja toteutetaan ennen kotiutusta. Potilaat voivat tarvittaessa palata osastolle takaisin kotona pärjäämättömyyden takia. Yhteydenottopuhelinnumero annetaan mukaan kotiutujalle. Kotiutuspalaveri voidaan järjestää kotona kotiutuksen yhteydessä. Tilanteet, jolloin kotiutushoitajan mukaan potilas ei enää pärjää kotonaan, ovat yksin asuvat, karkailevat ja muistamattomat. Liikkumisen pitäisi onnistua pöydän ääreen, wc:hen, pesutiloihin ja sängylle. Ei kotisairaalatoimintaa. Porin perusturvassa kotiutukset/kotikäynnit ovat turvallisen kotiutuksen edellytys; potilas ja läheiset ovat mukana tiiviissä yhteistyössä. Toisinaan osastolla pidetään potilaan ja omaisten kanssa moniammatillinen hoitokokous, jossa pohditaan potilaan jatkohoitoa. Vanhukset voivat saada esimerkiksi päivittäin aterian kotiin kuljetettuna. Kauppapalvelun avulla ikäihmisten, vammaisten tai pitkäaikaissairaiden on mahdollista saada elintarvikkeet ja päivittäistavarat kotiin kuljetettuina. Kuljetus- ja saattopalveluja järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään taksilla tai invataksilla suoritettuihin matkoihin. Kotiutustilanteessa potilaalle voidaan kertoa myös kolmannen sektorin toiminnasta esimerkiksi ystäväpalvelusta. Kotisairaala on myös uusissa tiloissa. Hoitoon tulon edellytyksenä on sairaalahoidon tarve ja lääkärin lähete. Potilaaksi tullaan akuutin sairauden tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttamien akuuttiongelmien hoitoon. Hoitoajat ovat lyhyitä, keskimäärin seitsemän vuorokautta. Porin kotisairaalaan tulevan potilaan tulee täyttää seuraavat kriteerit: potilaan hoito vaatii sairaalahoitoa, potilas haluaa tulla hoidetuksi kotonaan sekä sairautta voidaan hoitaa turvallisesti kotona. Porin perusturvassa on myös mobiililääkäri-toimintaa eli palvelu kohdentuu potilaan luokse. Eurassa kotiutushoitaja tapaa kotiutuvat potilaat terveyskeskuksessa. Hoitoneuvotteluun osallistuu aina sairaanhoitaja ja kotihoitotiimin vetäjä, tarvittaessa fysioterapeutti, lääkäri ja psykiatrinen hoitaja. Kunnassa on kotisairaalatoimintaa, jossa tällä hetkellä viisi säännöllisessä hoidossa olevaa asiakasta. Kotisairaalassa yöaikaan työskentelee sairaanhoitaja. Erikoissairaanhoidosta kotiutuessa kotiutushoitajaan otetaan yhteyttä. Kotiutuksesta palvelun tarpeesta päättää erikoissairaanhoito. Terveyskeskuksesta kotiutuvalle on jatkokuntoutuksena 5x fysioterapiaa tai toimintaterapiaa. Eurajoella kotiutussuunnitelma tehdään vuodeosastolla yhteistyössä kotiutuskoordinaattorikotipalvelu-omainen ja potilas itse sekä mahdollisesti sosiaalityöntekijä. Eurajoella ei ole kotisairaalatoimintaa. 9

11 Huittisissa kotiutushoitajalla on oma tarkistuslista kotiutusten yhteydessä, joka liitetään hoitosuunnitelmaan ja potilas saa halutessaan oman kappaleen. Tiistaisin sovitaan palaverissa tarvittavat hoitopalaverit sekä kokoonpano, jonka kotiutushoitaja kutsuu koolle. Palavereja pidetään terveyskeskuksessa sekä kotona. Kartoituspyyntöjä voi tulla poliklinikalta, diabeteshoitajalta, muistihoitajalta sekä osastolta. Lisäksi apteekista otetaan yhteyttä, kun huoli on noussut asiakkaiden useista käynneistä. Kartoituspyynnöt menevät geronomille tai sairaanhoidollisissa asioissa kotiutustiimin sairaanhoitajalle. Kotihoitotiimin päivystyskännykkä on käytössä päivävuoroissa, jolloin yksi hoitaja vastaa kotihoidon sujuvuudesta sekä uusista potilastilanteista. Saattohoitopotilailla on mahdollisuus tulla osastolle tilanteen vaatiessa. Huittisiin on tulossa sähköinen kotihoidon toiminnanohjaus eli mobiililaite, siihen liittyen tarvitaan kotihoidon henkilöstölle henkilökohtaiset älypuhelimet, joilla avataan asiakkaan oven lukkolaite sekä sen kautta on myös kirjaamisen mahdollisuus. Keski-Satakunnassa hoitoneuvottelussa suunnitellaan kotiutusta ja kotihoidon onnistumista. Aina ei ole tarvetta hoitoneuvottelulle, vaan järjestetään pieniä palavereja potilaan kohdalla. Jos potilas on jo kuulunut kotiavun piiriin, tiedustellaan kotiavulta arviota hoidon tarpeesta. Fysioterapeutit tekevät kotikäyntejä ja mukana tilanteessa on potilas omaisineen. Kotikäynnin yhteydessä arvioidaan kodin turvallisuus, tarvittavat apuvälineet sekä muutostyöt. Kotikäyntejä tekevät myös kuntotusohjaaja sekä kuntoutussuunnittelija. Kotisairaala on toiminut noin reilun vuoden. Kotiutushoitaja tiedottaa potilaista kotisairaalan hoitajalle esimerkiksi ruusupotilaan antibioottilääkitykset. Toimintaa ei ole yöaikaan. Kotisairaalan potilaat voivat ottaa yöaikaan osastolle yhteyttä puhelimitse ja lisäksi heillä on ns. lupapaikka osastolle, jos kotona olo ei onnistu. Toiminta käsittää yhden hoitajan kotisairaanhoidosta eli hoitaja vuorollaan illassa. Hoitoja voidaan toteuttaa potilaan kotona. Suunnitelmia on ollut tehokkaammasta kotisairaalan käytöstä. Kankaanpäässä kotiutuksia tehdään päivittäin ilman ennakoivia palavereja. Joka toinen viikko on palaveri lääkärin, fysioterapeutin sekä sairaanhoitajan kanssa, jossa käsitellään melkein kaikki osaston potilaat ja suunnitellaan jatkoa sekä hoitopalaverin tarpeellisuutta. Kotikäynnin fysioterapeutti tekee tarpeen mukaan. Kotisairaalan toiminta on alkanut v.2011, jossa toimii vastaava lääkäri sekä hoitaja aamu- ja iltavuoroissa. Kotisairaalatoimintaa ei ole yöaikaan. Kotisairaalan toimintaan kuuluvat mm. iv-lääkitykset, saattohoito, kipulääkitykset, nesteytykset ja haavahoidot. Kotisairaala toimii yhteistyössä palvelukodin, vanhainkodin sekä kotihoidon kanssa. Toiminta on ollut onnistunutta ja turhat siirrot ovat vähentyneet. 2.5 Omaishoitajien tukeminen Keski-Satakunnassa omaishoitajien tukeminen näkyy osastolla tiedon antamisena, huomiointina, kuulemisena sekä järjestämällä intervallijaksoja. Omaishoitajat saavat yhteystiedot ongelmatilanteita varten. Sosiaalityöntekijä käy osastolla satunnaisesti. Yleinen ilmiö on, ettei hoitotukia ole monenkaan kohdalla haettu. Kotihoito saattaa olla jo käytössä eikä tiedetä etuisuuksista. Järjestöt ovat täysin ulkopuolisia ja tulevat joskus hoitoneuvotteluissa esille. Kankaanpäässä palveluohjaaja tekee palveluarvioinnin kotihoidon asiakkaista. Avofysioterapialähetteitä on tehty tai potilaat ovat hankkineet kuntoutuksen yksityisenä palveluna. Kotiutusfysioterapeutti puuttuu tällä hetkellä. Kotiutushoitajan mukaan kotihoito ei ole onnistunut, jos potilaalla on esimerkiksi huono muisti, karkailee, huimausta, yksinasujat sekä tilanteissa, jolloin wc:ssä käynti ei enää onnistu. Omaishoitotilanteissa tarvitaan monenlaisia palveluja ja tukimuotoja. Kotiin saatavat palvelut, tilapäishoidon järjestäminen, 10

12 päivätoiminta, hoitotarvikkeet, apuvälineet tai kodin muutostyöt helpottavat arjen sujumista ja suovat omaa aikaa, lepoa ja vapaata. Säkylässä säännölliset intervallijaksot toteutuvat palvelutalo Jussilassa ja Euran palvelukeskus Kultaruskossa. Omaishoidon tuesta annetaan uusille asiakkaille ohjausta hakukaavakkeiden täyttämiseen. Ohjausta siivouspalveluiden käyttämiseen sekä veteraaniasioista, syöpä- ja psykiatrisen sairaanhoitajan yhteystiedot annetaan ja A-klinikalle ohjataan, niin että kotiutushoitaja varaa ajan valmiiksi. Psykiatrinen sairaanhoitaja käy osastollakin ja on terveyskeskuksessa arkisin tavoitettavissa. Omaishoitajan sairastuessa molemmille pyritään löytämään sijoituspaikka. Eurajoella on omaishoitajilla mahdollista olla terveyskeskuksen intervalliosastolle yhteydessä puhelimitse ympärivuorokauden. Hoitajat voivat tehdä myös kotikäyntejä, mikä ei vielä ole käytäntöä. Eurassa omaishoitajille ollaan aloittamassa omaishoitajien terveystarkastukset. Ikäpiste on Porin Perusturvakeskuksen järjestämää toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja selviytymistä mahdollisimman pitkään. Omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksamisensa tueksi kotihoitoa. Kotihoito voi ohjata asiakkaan vaihtoehtoisiin toimintoihin kuten päivätoimintaan tai lyhytaikaishoitoon. Omaishoitajalle turvataan lainsäädännössä kolme vuorokautta vapaata kuukaudessa. Huittisissa Annalassa, Kuninkaisten vanhainkodilla tai Tuulentuvassa. Lisäksi on mahdollista saada hoitajan tai yksityisen palveluntuottajan (palveluseteli) palvelut hoidettavan kotona. Omaishoitajien vapaapäivän jaksohoitoon suunnitellaan yhdeksi vaihtoehdoksi perhehoitoa, joka sopii erityisesti muistisairaalle omaishoidettavalle. 2.6 Koulutustarve tukena työssä Säkylän kotiutushoitajan mukaan koulutusta kotiutuksista olisi tarpeen, samoin verkostoitumisesta kotiutushoitajien kanssa enemmän, sillä kotiutukset ovat aika ajoin hyvin haasteellisia sekä omaisella ja potilaalla on vielä täysin erilaiset näkemykset. Eurassa koulutustoiveena olisi yhteinen koulutustilaisuus (SUMMIT) kotihoitajille ja erikoissairaanhoidon hoitajille. Porin perusturvassa koulutuksia henkilöstölle on ollut esimerkiksi toimintakykyyn, ravitsemukseen ja saattohoitoon liittyen sekä mahdollisuus osallistua myös Satakunnan keskussairaalan koulutuksiin tilanteen mukaan. Koulutustoiveena Kankaanpään kotiutushoitaja on kokenut aiemmin kokeilussa olleen kotihoidon kotiutusjärjestelijän ja erikoissairaanhoidossa kotiutusvastaavan hyvän toiminnan projektin aikana. Eurajoella koulutustoiveina mainittiin, että olisi hyvä tutustua muiden kotiuttamishoitajien toimenkuviin sekä tietoutta sosiaalivakuutusjärjestelmästä kaivattiin esimerkiksi tukiasioista ym. Huittisissa on ollut saattohoidon koulutuksia sekä itsemääräämisoikeudesta. Muistiasioihin liittyviä koulutuksia on ollut paljon. Vanhuspalvelulaista koulutus olisi tarpeellinen näinä muutoksen aikoina. Koulutusta toivotaan saattohoidosta ja kotiutuksen kehittämisestä erikoissairaanhoidon suunnasta. 11

13 2.7 Palautteet erikoissairaanhoidolle Tiedossa on, että lääkäri päättää siirroista sekä kotiutuksesta välillä yhteydenotoista huolimatta. Terveyskeskuskotiutusreittiä ei tarvita. Lääkäreiden tulisi luottaa, että potilas voi pärjätä kotonaan. Onko terveyskeskuksen käyttö kotiutusreittinä aiheellista tilanteessa, jolloin potilaalle on tarkoitus aloittaa esimerkiksi verenohennuslääkitys? Ja kun lähettämisen syynä on lääkemuutos tai kotiavut, ei välttämättä tarvita terveyskeskuksen vuodeosastopaikkaa. Saattohoitopotilaista tulisi saada tietoa siirtymisistä hyvissä ajoin, jotta ehditään järjestämään riittävä kotihoito ja välineistö. Jos esimerkiksi erikoissairaanhoidossa on hoitojen lopetuksia, myös potilaalle tulee antaa tieto hoitosuunnitelman jatkosta. Kun hoidot loppuvat, niin miksi potilas siirtyy terveyskeskukseen jatkohoitoon letkuineen päivineen. On ollut tilanteita, jolloin saattohoitopotilaan diagnoosista ei ole välittynyt tietoa oman paikkakunnan terveyskeskukseen, mikä on suunnittelun kannalta hankalaa. Kartta olisi hyvä apuväline, Eura ja Eurajoki ovat eri asia. Lukuisia potilaita on tullut väärään paikkaan. Kun potilas siirretään, mukana tulisi lähettää perusteellinen lääkelista, lääkärin määräämänä tai viittaus lääkelistaan. Jos potilas siirretään perjantai iltapäivänä tai viikonlopun aikana, ei ole lääkäri- ja laboratoriopalveluita. Siirtotiedot toisinaan hyvin minimaalisia. Tietoja kysellään sitten omaisilta, kotihoidolta sekä erikoissairaanhoidosta tai kaikista paikoista. Siirrot tapahtuvat nykyään nopeassa tahdissa, ehkä välillä liian hätäisesti. Aina välillä potilas joudutaan siirtämään takaisin erikoissairaanhoitoon. Onko se inhimillistä, potilaat väsyvät eivätkä he usein saa lääkkeitä tai ruokaakaan sairaalareissullaan. Siirtoraportit ja ilmoitus potilaan siirrosta on parantunut. Mukana ovat olleet verikoevastaukset. Siirtoraportit ja ilmoitus potilaan tulosta on parantunut. Viikonloppuisin on pyydetty hoitoohjeistus, koska silloin ei ole lääkäriä terveyskeskuksessa. Satakunnan keskussairaalasta päivystyksestä siirretään ikäihminen terveyskeskukseen herkästi vaikka neljän aikaan aamuyöllä, onko se inhimillistä? Tai jos potilas jo kotiutuu ja jatkohoito-ohjeet tulevat vasta myöhemmin Yleisesti kotiutuksia ja siirtoja tehdään turhaan, sillä vaihtoehtona voisi hyvin olla kotihoito tai palvelutalo. Erikoissairaanhoidossa tulisi olla tietoa kunnan mahdollisuuksista toteuttaa jatkohoitoa. Terveisiä erikoissairaanhoitoon: Luottamus on lisääntynyt sekä kotisairaalatoiminta on tullut tutuksi erikoissairaanhoidolle. Aika ajoin potilaita on siirtynyt melko turhaan terveyskeskuksen vuodeosastolle jatkokuntoutuksen järjestelyitä varten eli kuntoutussairaalasta lisäjaksolle terveyskeskukseen. 12

14 Kipulääkkeen osalta tulisi olla kattavat ohjeet. Pidettävä mielessä myös mahdollisuus kivunhoidon lisäämiseen, kunnes oma lääkäri arvioi tilanteen uudelleen. Lääkitystiedoissa välillä huomaa lääkärin tehneen viime hetken lääkemuutoksia tai lisäyksiä, jotka eivät näy hoitajan siirtotiedotteessa. 2.8 Kehittämisen aiheet Kotihoidon ja terveyskeskuksen välisessä yhteistyössä on kehitettävää. Kotihoidossa työpäivät kiireisiä ja työntäyteisiä sekä henkilöstö on ajoittain huonosti tavoitettavissa. Toiminnan tulisi olla tehokkaampaa. Resurssit kotihoidossa ovat minimit. Kotihoidossa on asenneongelmaa, pitkät matkat ja työpäivät sekä potilaat ovat entistä huonokuntoisempia. Asiat ovat osittain ennakoitavissa kotihoidossa. Ovatko ongelmat asenteista johtuvia, kohtaamisesta tai resurssien vähyydestä? Yhteispalaverit ovat hyviä, koska kotiutushoitajia on eri paikkakunnilla. Kotona järjestettävät hoitoneuvottelut voisivat olla yleisempiä. Kotiavun henkilöstön resursseihin tulisi panostaa enemmän. Kuntoutussuunnitelma helpottaisi potilaan hoidon jatkuvuutta. Omaisten tukemiseksi osastolle keskustelutuokioita, joissa olisi lyhyt alustus esimerkiksi muistisairauksiin liittyvistä asioista. Havainnointi on tärkeää, jotta pystyttäisiin ennakoimaan uhkatilanteita. Varhaisessa vaiheessa aloitettu kotiutussuunnitelma ja seuranta kotiutuksen jälkeen vähentäisi sairaudesta johtuvia sairaalaan takaisin joutumiskertoja sekä pidentäisi kotona olo aikaa. Mahdollisimman pian tulisi selvittää vanhuksen kotona pärjääminen ja hänen toimintakykynsä ennen sairaalaan joutumista, mitä apuja ja minkä verran ollut, tiedot sekä vanhukselta ja omaisilta ja kotipalvelusta. Yhteys erikoissairaanhoidosta ajoissa terveyskeskuksen valvottuun kotisairaanhoitoon sekä kotipalveluun. Ennen ikäihmisen kotiuttamista on tärkeää, että ikäihmisellä ja hänen omaisellaan on riittävät tiedot ja taidot ikäihmisen kotona selviytymisen tukemiseksi. Lääkehoidon onnistumiseksi kotihoidossa ja laitoksissa tulisi enemmän hyödyntää farmaseuttia. 13

15 3. Loppuyhteenveto Kotiutuksesta vastaava hoitajia on nimetty Satakunnan alueella kiitettävästi. Tämä on osaltaan mahdollistanut sujuvat ja onnistuneet kotiuttamiset. Useinkaan kotiutushoitajille ei ole laadittu virallista työnkuvaa. Kotiutushoitaja pyrkii olemaan ajan tasalla potilasliikenteestä, huolehtii hoitoneuvottelujärjestelyistä, yhteydenpidosta omaisiin, haasteellisimmista kotiutuksista, kotikäynneistä sekä palvelukoti ja jatkohoitopaikkojen järjestämisestä. Useampi haastateltu nosti tärkeänä asiana esiin säännöllisen yhteydenpidon merkityksen muihin Satakunnan alueen kotiutushoitajiin. Lääkäri päättää potilassiirroista sekä kotiutuksesta terveyskeskukseen kotiutushoitajien mukaan huolimatta perusterveydenhuollon yhteydenotoista. Potilas voisi kotiutua päivystyksestä tai erikoissairaanhoidon osastolta myös suoraan kotihoitoon, palvelukotiin tai vanhainkotiin. Potilaat siirtyvät perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoidon päivystyksestä tai osastoilta, josta tiedotetaan kotiutushoitajalle potilaan siirtymisestä. Potilaan saapuessa osastolle erikoissairaanhoidosta kuntoutussuunnitelmaa ei ole useinkaan laadittu ollenkaan. Kuntoutussuunnitelma laaditaan usein perusterveydenhuollossa terveyskeskuksessa, mikä helpottaa kotiutuksen suunnittelua ja arviointia. Tiedot lääkehoidon jatkosta siirtyvät potilaan mukana jatkohoitopaikkaan. Käytössä ei ole toimintamalleja eri tulosyiden kohdalla potilaan saapuessa osastolle. Erityisosaamista terveyskeskuksissa on mm. ensiapu-, haavahoito-, astma-, diabetes-, reuma-, verenohennuslääkityksestä vastaava- sekä psykiatrisen-, sairaanhoitajan ja muistihoitajan vastaanotot. Haastatelluilta kysyttiin myös kuntouttavan työotteen merkityksestä osastolla. Kuntouttava työote osastoilla näkyy hoitotyössä esimerkiksi niin, että potilas tekee mahdollisimman paljon itse. Ruokailut tapahtuvat päiväsalissa. Keinoja ovat myös voimavarojen hyödyntäminen ja kannustaminen. Toimintakyvyn arviointiin ei ole olemassa yhtenäistä toimintamallia, joten yhteisten mittarien käyttöä tulisi jatkossa pohtia. Myös tiedonkulku sairaalan ja kotihoidon välillä vaikuttaa kotiuttamiseen. Onnistunut sairaalasta kotiutuminen edellyttää huolellista ja tarkkaa suunnittelua sekä arviointia asiakkaan voimavaroista ja avuntarpeesta ennen kotiuttamista. Kotiutus toteutetaan moniammatillisesti. Hoitokokouksia järjestetään kotikäynnin yhteydessä potilaan ja omaisten ollessa läsnä sekä kotiutushoitaja ja fysioterapeutti. Toisinaan hoitoneuvottelu järjestetään vasta kotikäynnin jälkeen. Kotiutushoitajien mukaan parantamisen varaa olisi tehtävien tarkemmassa aikataulutuksessa eli suunnitelmallisuudessa. Tilanteet, jolloin kotiutushoitajan mukaan potilas ei enää pärjää kotonaan, ovat yksin asuvat, karkailevat ja muistamattomat. Liikkumisen pitäisi onnistua pöydän ääreen, wc:hen, pesutiloihin ja sängylle. Lääkehoidon onnistumiseksi kotihoidossa ja laitoksissa ehdotetaan enemmän hyödyntämään farmaseuttia. Lääkehuollon lehtori Alli Puirava suositteli luennollaan perusterveydenhuoltoon farmaseutin asiantuntijuutta potilaan lääkelistan saneerauksessa. Kotisairaalatoiminta on tullut tutuksi erikoissairaanhoidolle, sen toimintaan kuuluvat mm. iv-lääkitykset, saattohoito, kipulääkitykset, nesteytykset ja haavahoidot. Kotisairaala toimii yhteistyössä palvelukodin, vanhainkodin sekä kotihoidon kanssa. Omaishoitajien tukeminen näkyy osastoilla tiedon antamisena, huomiointina, kuulemisena sekä järjestämällä intervallijaksoja. Yleinen ilmiö on, ettei hoitotukia ole monenkaan kohdalla haettu. Kotihoito saattaa olla jo käytössä eikä ole tietoa etuisuuksista. Järjestöt jäävät täysin huomiotta kotiutusta suunniteltaessa ja tulevat joskus hoitoneuvotteluissa esille. Omaishoitotilanteissa tarvitaan monenlaisia palveluja ja tukimuotoja. Kotiin saatavat palvelut, 14

16 tilapäishoidon järjestäminen, päivätoiminta, hoitotarvikkeet, apuvälineet tai kodin muutostyöt helpottavat arjen sujumista ja suovat omaa aikaa, lepoa ja vapaata. Tarkoituksena on luoda hyvä ja turvallinen lähtökohta kotona selviytymiselle sekä mahdollistaa kotona asuminen pitkään ja turvallisesti Jatkotutkimuksena voisi kartoittaa, onko hoitajien työote muuttunut hoidollisesta kuntouttavammaksi. 15

17 KYSYMYSRUNKO-Kotiutushoitajan haastattelu Miten ikäihminen kotiutuu erikoissairaanhoidosta? Kotiutushoitajan työnkuva Tulotilanne: Miten potilaat siirtyvät terveyskeskukseen? Miten hoitopolku etenee tulotilanteesta? Kotiutushoitajan osuus? Miten tiedot siirtyvät erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon? Siirtyykö mukana hoito-/ palvelusuunnitelma? Miten tiedon siirtyminen potilaan tilanteesta varmistetaan? Mistä syistä potilaita hoidetaan osastolla? Onko käytössä toimintamallia/käytäntöjä potilaan saapuessa osastolle esim. eri tulosyiden kohdalla? Mitä asioita huomioidaan osastolle saapuessa esim. leikatun-, aivoinfarkti- tai psykiatrisen potilaan kohdalla? Onko eroja diagnoosin suhteen? Onko toimintamalli/käytäntö hyvä? Miksi? Miksi ei? Onko vastuuhenkilöitä? Suunnittelu: Miten kuntoutus osastolla suunnitellaan? Tehdäänkö kuntoutus-/palvelusuunnitelma? Toteutuuko suunnittelussa moniammatillisuus? Järjestetäänkö hoitokokouksia ja millä kokoonpanolla? Mihin potilastiedot kirjataan? Miten tietojärjestelmät toimivat? Minkälaista on erityisosaaminen osastolla esim. puhe- tai toimintaterapeutti? Geriatrin toiminta? Mitä sinun mielestäsi kuntouttava työote toteutuu sinun työssäsi ja osastolla? Kotiutus: Pidetäänkö kotiutuspalavereja? Miten kotiutusta suunnitellaan? Käydäänkö keskustelua potilaiden/omaisten kanssa? Kuka toteuttaa kotikäynnit osastolta? Onko olemassa kotisairaalatoimintaa? Minkälaista on kotipalvelun ja terveyskeskuksen välinen yhteistyö? Omaishoitajien tukeminen: Minkälaisia ovat omaishoitajien/omaisen tukemisen keinot osastolla? Kuinka tärkeänä näet omaishoitajan/omaisen huomioimisen osana hoitotyötä esim. puolison sairastaessa? Onko potilaan verkostokartta tuttu? Koulutustarve tukena työssä: Koulutukset aiheesta potilaan kotiutumiseen liittyen, onko tarvetta? Onko ollut? 1.)Risut ja ruusut esh:lle? 2.)Mitä kehittäisit ensimmäisenä? 16

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7 Heini Kapanen, Anne Leinonen Kokemusarviointi Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7 Hoitoon ohjautuminen, hoito ja avohoitoon siirtyminen Kokemusarvioijat:

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit

Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Vantaan kaupungin kotihoidossa Sosiaali- ja terveysala Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opinnäytetyö Kevät, 2006 Pia Leppänen Sosiaali- ja

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA

GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI GERIATRISEN AKUUTTIHOIDON JA ARVIOINNIN KÄSIKIRJA HATANPÄÄN PUISTOSAIRAALAN GERIATRIAN OSASTORYHMÄN OSASTO V3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SISÄLLYS LUKIJALLE...1 1 Geriatrinen akuuttihoito-

Lisätiedot