1/32. Valtuusto , LIITE 8 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/32. Valtuusto 11.12.2013, LIITE 8 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1/32 Valtuusto , LIITE 8 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

2 2/32 HUS Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Luonnos AAR Hanko, Inkoo, Raasepori Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ JA TOIMEENPANOSUUNNITELMA LÄHTÖKOHDAT / TAUSTAA Johdanto Palvelutarpeen kuvaus Väestörakenne ja demograafiset tekijät (Tilastokeskus, kuvat 1a-g) Kuntien hyvinvointikertomukset/ kuntastrategiat Palveluverkon kuvaus Raasepori Hanko Inkoo Erikoissairaanhoito Kolmas sektori (kunnittain/toimijoittain) Toimintaympäristön muutokset alueella Raaseporin kaupungin ja LUS:n uudisrakennushanke - tarveselvitys 2012 ja nykytilanne Toimintaympäristömuutokset Hangon alueella Toimintaympäristömuutokset Inkoon alueella YHTEISEN SOPIMISEN JA KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET Yhteistyö ja työnjako palvelutuotannossa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken Tärkeimpien potilasryhmien palvelu -ja hoitoketjut Prosessit kuvataan...22

3 3/ Prosessin omistajuus Työnjako Tuloksia seurataan ja arvioidaan Toteuttaminen ja toimeenpano MUUT ALUEELLISTA YHTEISTOIMINTAA EDELLYTTÄVÄT MUUTOKSET Valinnan vapaus Ikäihmisten palvelut Tietojärjestelmät Mahdollisia muita (sovitaan sairaanhoitoalueittain yhdessä) TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Terveyserojen kaventaminen Terveyssuunnittelu HENKILÖSTÖ Saatavuuden turvaaminen Koulutus ALUEELLISET YHTEISTYÖN RAKENTEET Kuntien välinen yhteistyö Kunnan muut toimijat Kolmas sektori ARVIOINTI JA SEURANTA JA VASTUUT REFERENSSIT JA LIITTEET...32

4 4/32 LUS alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma TIIVISTELMÄ JA TOIMEENPANOSUUNNITELMA Tämä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laadittiin ensimmäisen kerran vuoden 2013 alusta lukien alkavalle valtuustokaudelle ja valmisteltiin yhteistyössä Hangon, Inkoon ja Raaseporin kuntien ja HUS/Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kanssa. Suunnitelman tavoitteena on jäsentää ja tiivistää alueen kuntien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoiden yhteistyötä asiakaslähtöisten, laadukkaiden ja kustannustehokkaiden terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi alueen väestölle asuinpaikasta riippumatta: 1. Päivystyspalvelut järjestetään mahdollisimman lähellä asuinpaikkaa 2. Noudatetaan yhteistyössä laadittavia ensihoito-ohjeistuksia, myös sosiaali -ja kriisipalvelujen sekä mielenterveys ja päihdepalvelujen osalta. 3. Varaudutaan yleisvaarallisiin henkeä ja terveyttä uhkaaviin tilanteisiin, kuten katastrofeihin ja tartuntatauteihin yhteistyössä alueen eri toimijoiden kesken 4. Yhtenäistään peruspalveluiden hoitokäytäntöjä (tavoitteet, toimintatavat, mittarit, seuranta, taloudellisuus) sekä päivitetään hoitotarvikkeisiin ja apuvälineisiin liittyvät saantikriteereitä. Otetaan käyttöön/ päivitetään pitkäaikaissairauksien hoitomallit. 5. Kiireetön hoito toteutetaan hoitotakuun puitteissa ja varaudutaan vuonna 2014 laajenevaan asiakkaan valinnan vapauteen koskien terveydenhuollon palveluita 6. Työnjakoa kehitetään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sisällä sekä näiden kesken. Lähiavopalveluita vahvistamalla voidaan osastohoitoja keskittää ja keventää tarkoituksenmukaisella tavalla. Hoitosuunnitelma ohjaa potilaan hoitoa, josta pääsääntöisesti vastaa perusterveydenhuolto. Erikoissairaanhoito tukee konsultaatioin sekä tarpeellisin neuvontapalveluin hyvän hoidon toteuttamista peruspalveluissa. 7. Henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta lisätään alueellisella yhteistyöllä. Lääkärien ja sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksesta (yleislääketiede, kansansairaudet) sovitaan kuntien ja sairaanhoitoalueen sisällä 8. Terveyttä ja hyvinvointia edistetään alueella samansuuntaisin linjauksin 9. Kolmannen sektorin toimijoita kutsutaan yhteistyöfoorumiin Alustava järjestämissuunnitelma esitellään kesäkuussa kuntien päättäville tahoille. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen aloitetaan kuntien perusterveydenhuollon yhteistyö. HUS/ erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta ja kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä neuvotellaan kesä syyskuussa Suunnitelman toimeenpano tapahtuu

5 5/32 1. LÄHTÖKOHDAT / TAUSTAA 1.1. Johdanto Terveydenhuoltolain 1326/2010 painotuksia ovat asiakaskeskeisyys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perusterveydenhuollon vahvistaminen, eri toimijoiden yhteistyön lisääminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen. Terveydenhuoltolain 34 :n mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarpeelliset muutokset. Järjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimintaa terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palvelujen yhteensovittamisessa. Yhteisen suunnitelman avulla voidaan purkaa päällekkäisyyksiä ja porrastaa palvelutoimintaa alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Hanko, Inkoo ja Raasepori. Alueen kunnat muodostavat Lounais-Suomen eteläisimmän osan kattavalla alueellaan noin sadasosan (4108 km2) koko Suomen pinta-alasta ( km2) merialueet mukaan lukien. Pääkaupunkiseutuun (1395,7 km 2 ) ja sen väestötiheyteen verrattuna (1490 asukas/ km 2 ) Raaseporin seutu on huomattavasti harvalukuisempi (27 asukas/ km 2 ). Vuoden 2012 lopulla Hangon väestömäärä oli 9267, Inkoon 5538, Raaseporin (Raaseporin seutu yht ). Huoltosuhde 0-17v. ja 65v./18-64v. oli Raaseporin alueella 0,73, kun se Uudellamaalla oli 0,55 ja koko maassa 0,63. Alueen väestöä luonnehtii kaksikielisyys ja keskimääräisesti Suomen keskiarvoa parempi terveydentila. Vuonna 2009 alueella tapahtui merkittävä rakennemuutos Karjaan, Pohjan ja Tammisaaren kuntien liittyessä yhteen ja muodostaessa Raaseporin kaupungin. Kuntaliitoksen jälkeen alueen isoimman kunnan, Raaseporin sosiaali ja terveystoimen hallinto ja palvelurakennetta uudistettiin ja kuntakumppaneiden kanssa toimivia yhteistyölinjoja on haettu eri sektoreilla. Raasepori, Hanko ja Inkoo muodostavat maantieteellisten rajojen lisäksi myös kulttuurihistoriallisesti sidonnaisen alueen, jossa on perinteisesti tehty yhteistyötä monilla sektoreilla, erityisesti julkisten sosiaali ja terveyspalveluiden sektoreilla. HUS/Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalue on alueen yhteinen ja suurin erikoissairaanhoidon tuottaja,

6 6/32 mutta myös Lohjan sairaanhoitoalueelta hankitaan tarvittavia palveluita. Tunnusomaista alueen terveydenhuollolle on korkea erikoissairaanhoidon käyttöaste ja kasvavat erikoissairaanhoidon kustannukset, joista suuren osan muodostavat lukumääräisesti vähäinen mutta kallis erityistason sairaanhoidon palvelujen tarve (HYKS). Molempia kotimaisia kieliä taitavien terveydenhuollon ammattilaisten rekrytointi on ollut haasteellista. Ostopalveluihin on turvauduttu osin lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi. Hallituksen sosiaali -ja terveyspalveluiden uudistamisen viime linjausten mukaan ( ), alle asukkaan kuntien tulee liittyä väestöltään vähintään mainitun väestömäärän omaaviin kuntiin. Erikoissairaanhoitoa tuottavan sairaanhoitoalueen voivat muodostaa vähintään asukkaan kunnat. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella tämä tarkoittaisi kantokyvyltään suurimman kunnan, Raaseporin ottavan kantaakseen merkittävän vastuun perusterveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi alueelle. Raaseporin seudun väkiluku oli SOTE-linjauksiin ei tässä suunnitelmassa kuitenkaan voida ottaa kantaa ennen valtionjohdon lopullisia päätöksiä koskien kuntarakenteen ja sosiaali-ajaterveyspalvelujen uudistamista. Raaseporin tavoitteena on järjestää laadukkaat ja tarpeenmukaiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut sairaanhoitoalueellaan. LUS ja LOS sairaanhoitoalueiden osalta sovitaan erikoisalakohtaisesti pääjärjestämisvastuusta alueella tarkoituksenmukaisella tavalla. Tavoitteena on vahvistaa alueellista avosairaanhoitoa ja muuta palveluvalikkoa, siten, että sairaalahoidon ja laitospalvelujen tarve vähenee. Lisääntyvän vanhusväestön kasvun myötä syntyvään palvelutarpeeseen pyritään varautumaan riittävillä avovastaanottopalveluilla sekä kotiin vietävillä hoito -ja tukipalveluilla. LUS- lisärakennusta varten tehtyä tarveselvitystä arvioidaan yhteistyössä nykyisten jäsenkuntien ja erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa uudelleen tämän suunnitelman esitysten edetessä vuoden 2013 aikana. Myös Hangon ja Inkoon kuntien ensisijaisina tavoitteina on turvata laadukkaat ja riittävät lähipalvelut kuntalaisille sekä joustava erikoissairaanhoidon saaminen LUS ja LOS sairaanhoitoalueilta. Kotihoidon kehittäminen ja kotihoidon tukipalveluiden lisääminen on myös tavoitteena. Lisäksi kuntien tavoitteena on terveyttä edistävän toiminnan lisääminen ja ennaltaehkäisevään hoitoon panostaminen.

7 7/ Palvelutarpeen kuvaus Väestörakenne ja demograafiset tekijät (Tilastokeskus, kuvat 1a-g) Seuraavat kuvat ja kaaviot havainnollistavat Raaseporin, Hangon ja Inkoon väestörakennetta ja väestönkehitystä. Yhteenvetona voidaan todeta, että alueen väkiluku on kääntynyt laskuun vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana Inkoon ja Raaseporin aluksi väkiluku hieman kasvoi. Hangon väkiluku on vähentynyt voimakkaimmin. Alueen vanhusväestön osuus kasvaa väestökasvuennusteen mukaan. Syntyvyys- ja kuolleisuusluvut eivät ole oleellisesti muuttuneet viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kuva 1a) Väkiluvun muutos kunnittain Förändring av folkmängden efter kommun Siuntio - Sjundeå Kirkkonummi - Kyrkslätt Inkoo - Ingå Lohja - Lojo Karkkila - Högfors Raasepori - Raseborg Hanko - Hangö Karkkila - Högfors Väkiluvun muutos (%) Förändring av folkmängden (%) Väkiluvun muutos (%)/Förändring av folkmängden (%) Lohja - Lojo Raasepori - Raseborg Inkoo - Ingå Siuntio - Sjundeå Kirkkonummi - Kyrkslätt Hanko - Hangö SeutuNet Vuoden 2013 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Väestö Områdesindelningen år 2013 Källa: Statistikcentralen/Befolkning

8 8/32 Kuva 1b) Väestöennuste ikäryhmittäin Hangossa Befolkningsprognos efter åldersgrupp i Hangö Henkilöä/Personer SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2012 Områdesindelningen år 2012 Källa: Statistikcentralen/Befolkningsprognos 2012 Kuva 1c) Väestöennuste ikäryhmittäin Inkoossa Befolkningsprognos efter åldersgrupp i Ingå Henkilöä/Personer SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2012 Områdesindelningen år 2012 Källa: Statistikcentralen/Befolkningsprognos 2012 Kuva1d) Väestöennuste ikäryhmittäin Raaseporissa Befolkningsprognos efter åldersgrupp i Raseborg Henkilöä/Personer SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2012 Områdesindelningen år 2012 Källa: Statistikcentralen/Befolkningsprognos 2012

9 9/32 Kuva 1e) Ikäryhmä/Ålder SeutuNet Vuoden 2013 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot Väestö iän ja sukupuolen mukaan Länsi-Uudellamaalla 2012 Befolkningen efter kön och ålder i Västra Nyland Miehet/Män Naiset/Kvinnor Områdesindelningen år 2013 Källa: Statistikcentralen/Befolkning Kuva 1f) Henkilöä/Personer Väestönmuutokset Länsi-Uudellamaalla Befolkningsförändringar i Västra Nyland Syntyneet, kuolleet, nettomuutto ja väkiluvun kokonaismuutos Födda, döda, nettoflyttning och den totala förändringen SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Väestö Syntyneet/Födda Nettomuutto/Nettoflyttning Kuolleet/Döda Väkiluvun kokonaismuutos/den totala förändringen Områdesindelningen år 2012 Källa: Statistikcentralen/Befolkning

10 10/32 Sairastavuusindeksit (taulukot 1a ja b) Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleiden osuus väestöstä, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus vuotiaista ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Indeksi ilmaisee, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Kunnan väestö on sitä terveempää, mitä pienempi indeksiluku on. Uudenmaanliiton tietopalvelun 2012 mukaan Uudellamaalla väestö on terveempää kuin koko maassa keskimäärin. Uudenmaan sairastavuusindeksi on ollut viime vuosikymmeninä pääosin laskeva (91,3-88), kun taas Länsi- Uudellamaalla sairastavuusindeksi näyttää kohoavan (taulukot. 1a-b). Taulukko 1a) Sairastavuusindeksit Uudellamaalla Helsingin seutu. 91,3 90,5 88,8 88,7 87,4 Raaseporin seutu 87,2 88,0 91,0 92,0 92,3 Lohjan seutu 96,0 97,4 98,1 95,7 95,0 Taulukko 1b) Sairastavuusindeksi Raaseporin seudulla kunnittain /THL: Hanko Inkoo Raasepori Yleinen terveys/ikävakioi Vakioimaton Mielenterveyspainotettu /ikäv Vakioimaton Dementiapainotettu /ikäv Vakioimaton Elämänlaatupainotettu/ikäv Vakioimaton

11 11/ Kuntien hyvinvointikertomukset/ kuntastrategiat Raaseporin kaupungin sosiaali ja terveydenhuoltopalveluista vastaa perusturvalautakunta ja perusturvan virkamiehistö. Tilaaja- ja tuottaja- mallilla toimiva organisaatio lakkautettiin vuoden 2013 alusta. Hallintoa jaetaan edelleen perusturvajohtajan ja tuotantopäällikön kesken ja molemmat voivat esitellä asioita perusturvalautakunnalle. Palvelut on järjestetty Maisema-mallin mukaisesti 11 palvelualueeseen. Kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille asetettiin tavoitteeksi laadukkaiden hoito-, hoiva-, sosiaalipalveluiden turvaaminen kunnassa kaikille ikäryhmille sekä kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen. Monipuolisen palvelutarjonnan sekä kolmannen sektorin ja yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön avulla tuetaan yksilön vastuunottoa omasta terveydestään. Jokainen asiakas saa palvelu -tai hoitosuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti. Palvelutuotannon palvelutasoa ja asiakastyytyväisyyttä arvioidaan vakiintunein menetelmin ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Lisäksi vuonna 2013 työn alla olevan strategiatyön terveydenhuoltoa koskevat painopisteitä ovat: erikoissairaanhoidon resurssien ja käyttöasteen optimointi perusterveydenhuollon tehokkaammalla hyödyntämisellä ja HUS-yhteistyötä parantamalla Keskitetään kaikki 24/7 päivystys Tammisaareen Toteutetaan tehokas hoidon porrastus ja toimintojen keskittäminen Uudistetaan palvelutuotantoa omana toimintana ja tarkoituksenmukaisesti ulkoistaen kustannustehokkaan toteutuksen varmistamiseksi Kannustetaan kaupunkilaisia vastuuseen omasta ja lähiomaistensa terveydestä ja hyvinvoinnista Toteutetaan tehokkaita toimia pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi Vastataan kaupungissa nuorisotakuun laadukkaasta toimeenpanosta Hangon kaupungissa on valmisteilla uusi strategia. Talouden tasapainottamisen suunnitelmaa tehdään parhaillaan. Inkoon kunnan strategia vuodelta 2011 hyväksyttiin perusturvan osalta Inkoon kuuluessa Lohjan sosiaali -ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen (LOST). Strategiassa viitataan sosiaali ja terveydenhuollon osalta LOST strategioihin ja suunnitelmaan. Niitä ei toistaiseksi ole päivitetty. Hyvinvointisuunnitelman laatiminen on suunnitteilla.

12 12/ Palveluverkon kuvaus Raasepori Raaseporin sosiaali ja terveyspalvelut tuotetaan pääosin kunnan omana tuotantona Tammisaaren ja Pohjan alueilla sekä osin ostopalveluina Mehiläinen Oy:n ja Attendo Oy:n tuottamina palveluina Karjaan alueella. Raaseporin väkiluku oli Raaseporin terveyskeskuksen kolme terveysemaa toimivat Tammisaaren (noin asukasta), Karjaan (noin 9000 asukasta) ja Pohjan alueilla (5000 asukasta). Terveysasemilla on palveluita virka-aikana arkisin maanantaista perjantaihin klo 08-16, jolloin paikalla on yksikön koosta riippuen 1-5 lääkäriä ja muuta terveydenhuollon henkilöstöä 5-8 henkilöä. Lääkärivastaanotto toimii sekä kiireettömän että kiireellisen päivystyshoidon osalta ajanvarausperusteisesti. Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat pitävät vastaanottoa paitsi pitkäaikaissairaille potilaille (diabetes, astma) myös esimerkiksi haavapotilaille ja päivystyspotilaille. Välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan suoraan Länsi-Uudenmaan sairaalassa toimivaan yhteispäivystykseen tai tietyssä erityistilanteissa suoraan HYKS:iin. Karjaan terveysaseman vastaanottotoiminta siirtyy vuodesta 2014 alkaen kaupungin omaksi toiminnaksi. Hammashuolto vastaa lain mukaisesta ennaltaehkäisevästä hammashuollosta sekä hoidoista. Pohjan ja Karjaan terveysasemilla (Mehiläinen Oy) on hammashuollon vastaanottotoimipisteet samassa kiinteistössä muun avovastaanottotoiminnan kanssa. Tammisaaressa vastaanottopisteitä on terveysaseman lähellä sijaitsevassa erillisrakennuksessa sekä kolmella koululla. Virka-ajan ulkopuolinen hammaspäivystys järjestetään ostopalveluna (sijaitsee Helsingissä) Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto naltaehkäisevää terveydenhuoltoa ovat koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, ehkäisyneuvonta, äitiysneuvola- sekä lastenneuvolatoiminta ja perheneuvola. Palvelujen luonteeseen kuuluu asiakasläheisyys ja moniammatillisuus. Koulu- ja opiskeluteveydenhuollon toimipisteitä on oppilaitosten yhteydessä tai työhuone neuvolan tiloissa. Ehkäisy- ja äitiysneuvolat sekä lasteneuvolat sijaitsevat Pohjan terveysasemalla, Karjaan terveysasemalla, Mustiossa, Ystadsgårdenissa, Österbyssa, Tenholassa sekä Bromarvissa. Työterveyshuolto Raaseporin kaupungin oma työterveyshuollon vastaanotto toimii Tammisaaren terveysaseman tiloissa sekä Pohjan terveysasemalla. Työterveyshuoltoon kuuluu lääkäreiden (2 virkaa) ja terveydenhoitajien (4 vakanssia) vastaanottoa. Yritysten sopimuksista riippuen työterveydenhuoltoon kuuluu sekä ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon toimia sekä sairaudenhoitoa. Karjaan alueen työterveyspalvelut ostetaan (Folkhälsan) ja osalle kaupungin työntekijöistä työterveyspalvelut ostetaan yksityiseltä lääkäriasemalta (Medek).

13 13/32 Mielenterveysyksikkö Terveyspalvelut osaston alaisuudessa toimii mielenterveysyksikkö, jonka työntekijät, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat sekä terapiatyötä tekevät sosiaalityöntekijät (yhteensä 21 vakanssia) ottavat vastaan asiakkaita kaikkien terveysasemien yhteydessä. Työhön sisältyy sekä lyhyt- että pitkäaikaisia asiakaskontakteja, psykososiaalisen tuen sekä kuntouttavaa toiminnan työmuotoja. Lisäksi kaupungilla on oma psykiatrian ylilääkärin virka, jonka tehtäviä ovat toistaiseksi hoitaneet ostopalvelulääkärit. Kuntoutus yksikkö Perusturvatuotanto vastaa avohuollon fysioterapiasta, puheterapiasta ja toimintaterapiasta. Mehiläinen Oy vastaa fysioterapiasta ja puheterapiasta sopimuksenmukaisesti vastuualueellaan. Lääkinnällisen moniammatillisen kuntoutuksen hoitoketjut edellyttävät päivittämistä Meltolan sairaalassa toimineen kuntoutusosaston toiminnan päätyttyä kesällä 2012 vähentyneen kysynnän vuoksi. Pyrkimyksenä on että asiakas saa kuntoutustarpeensa arvion erikoissairaanhoidossa tai peruspalveluissa. Kuntoutumisensa asiakas voi aloittaa hoitosuunnitelman mukaisilla ohjaus ja hoitokäynneillä, sekä jatkaa kuntoutumistaan yksilö -tai ryhmäkäynteinä (Tammisaaren toimipisteen terapia-allas mm.). Laitoskuntousjaksoja sekä muita tarpeellisia kuntoutuspalveluita ostetaan tällä erää erillisillä maksusitoumuksilla yksityisiltä palveluntuottajlta. Henkilöstö on kuvattu alla.. Tammisaari TA: 4 fysioter. 2 lähihoit. (=kuntohoit) 2 puheter. (Tammiharjun alueella) 1 toimintater. Pohja TA: 1 fysioter. 2 lähihoit. (kuntohoit.) 1puheter. (4pv/vk) Karjaa TA: 1 uusi fysioter. (ei vielä saapunut) 1 puheter. (1pv/vk) Mehiläinen: 1 fysioter. ja puheter. alle kouluik. Meltolan sairaala: 2 fysioter. 1lähihoit. (=kuntohoit.) YHT 17 työntekijää Terveysasemien ja terveydenhuollon toiminnoissa käytetään Pegasospotilastietojärjestelmää. Hammashuollossa on käytössä Effica -potilastietojärjestelmä.

14 14/32 Tukipalvelut Laboratoriopalvelut toteutetaan HUSLAB:ssa. Näytteenottopisteitä on kahdella terveysasemalla (Karjaa ja Pohja). Tammisaaren näytteenottopiste on Länsi-Uudenmaan sairaalassa. Lisäksi HUSLAB:in henkilökunta käy kahdesti viikossa ottamassa näytteitä Meltolassa sijitsevilla vuode- ja pitkäaikaisosastoilla. Kuvantamispalvelut ostetaan HUSkuvantamisyksiköstä. HUS-kuvantamispisteet ja toiminnot (RTG, EEG, ENMG, TMS, unipolygrafiat, CT, MRI) sijaitsevat Tammiharjun / Länsi-Uudenmaan sairaaloissa. Hoivapalvelut Raaseporin kaupungin vanhusten hoito ja hoivapalvelut sekä asumispalvelut järjestetään sekä omana tuotantona että ostopalveluina (yhteensä 442 paikkaa). Laitoshoitoa on Meltolan sairaalassa (4 osastoa), Tammihajun sairaalassa (1 osasto) sekä vanhainkodeissa (4-5 yksikköä), yhteensä 166 paikkaa. Kaikki palveluasuminen on tehostettua asumispalvelua tai muistisairaiden tehostettua asumispalvelua. Ikääntyneiden määrän kasvu ja sen myötä kasvava palvelutarve on haaste kaupungin perusturvalle. Kotihoito Perusturvatuotanto vastaa kotihoidon palveluista Tammisaaren ja Pohjan alueella ja Mehiläinen Oy Karjaan alueella. Ostopalvelua jatketaan tältä osin vuoden 2014 alusta. Myös päiväkeskustoimintaa on 5 eri paikassa. Sosiaalipalvelut ja työllistämispalvelut Kaupungin oma A-klinikka (Karjaan, Pohjan ja Tammisaaren toimipisteet) vastaa päihdehuollon avopalveluista ja osastovieroitushoidosta, joka sijaitsee Länsi-Uudenmaan sairaalan viereisessä rakennuksessa. Osastopaikkamäärää vähennettiin paikkaan vuonna Palvelua ostavat myös alueen muut kunnat (Hanko, Inkoo, Lohja) Yksityissektori Raaseporin alueella toimii 4 yksityistä lääkäriasemaa. Käyntimäärät terveysasemilla Raaseporissa 2011 Vastaanotto Tammisaari TA Karjaan TA Pohjan TA yht. Lääkäri Hoitaja Käyntimäärät terveysasemilla Raaseporissa 2012 Lääkärin Hoitaja

15 15/ Hanko Hangon kunnan sosiaali ja terveyspalvelut on jaettu perusturvajohtajan alaisuudessa kolmeen palvelualueeseen: perhe ja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja seniori ja vammaispalvelut. Kunnan tavoitteena on olla mahdollisimman omavarainen peruspalveluiden suhteen erityisesti maantieteellisesti sijaintinsa takia sekä kunnan alueella toimivien suuryritysten, kuten sataman ja teollisuuslaitosten terveydenhuollon palveluiden tarpeen varalta. Päivystysvalmiutta terveydenhuollossa on näistä syistä sekä etäisyyden takia LUS:n sairaalan päivystykseen (35km) pidetty tärkeänä pitää yllä hyvällä varustustasolla virka-aikana. Hangon kaupungilla on yhteensä seitsemän lääkärinvirkaa: johtavan ylilääkärin virka, psykiatrian ja geriatrian ylilääkäreiden virat, työterveyslääkärin virka sekä kolme terveyskeskuslääkärin virkaa. Yksi lääkärin viroista on ulkoistettu ostopalvelutoiminnaksi vuoden 2013 loppuun. Työterveyshuollossa toimii lisäksi kaksi sairaanhoitajaa ja terveyskeskusavustaja (0,5). Kaksi terveyskeskusvuodeosastoa (yhteensä 42 vuodepaikkaa) sijaitsevat terveysaseman yhteydessä. Osastoja on peruskorjausten yhteydessä uudistettu soveltumaan kuntouttavia toimintoja ja iäkkäiden potilaiden hoitamista varten. Terveysasemalla on myös vanhasta jäänteenä leikkaussali sekä muuta toimitilaa ja tarvikkeita/välineitä (esim. käytöstä poistettuja sairaalasänkyjä). Päivystyksen vastaanottotiloja uudistetaan parhaillaan etenkin ambulanssikuljetuksin saapuvien potilaiden hoitamista ajatellen. Terveysasemalla toimivan mielenterveystiimin työntekijät (psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja päihdehoitaja) hoitavat sekä mielenterveys että päihdeasiakkaita. Kuntouttavaa toimintaa järjestetään vuodeosastoilla ja siellä toimivien erityistyöntekijöiden (n= 0,6) toimesta. Lääkinnällistä kuntoutusta hankitaan lisäksi ostopalveluina. Hanko käyttää pääosin LUS:n erikoissairaanhoidon palveluja. Erikoissairaanhoidon palvelujen tarve on kasvanut HUS:n antamien tilastojen mukaan. Yhteispäivystyskäyntejä oli 788. Terveysasemalla toteutui vuonna vastaanottokäyntiä/ 968 asiakasta sairaanhoitajan luona, 9904 vastaanottokäyntiä lääkärin luona. Hammashoidon käyntejä toteutui Lääkehuollosta huolehtii Hangon terveyskeskusapteekki. Hangossa toimii kaksi yksityislääkäriasemaa. Hangon terveyspalvelut käyttää Mediatri -potilastietojärjestelmää, johon integroidun Navitas -yhteyden kautta on pääsy Uudenmaan sairaaloiden ja terveyskeskusten potilasasiakirjamerkintöihin potilaan suostumuksella..

16 16/ Inkoo Inkoon kunnan sosiaali -ja terveyspalveluiden tavoitteena on tarjota peruspalvelut mahdollisimman kattavasti omana tuotantona. Pitkäaikaisia terapiapalveluita, konsultaatiopalveluita ja oman tuotannon lisäksi tarvittavia peruspalveluita, kuten hammaslääkäripalveluita tuotetaan nykytilanteessa ostopalveluina. Tehostettua asumispalvelua tuotetaan kunnan omana palveluna. Paikkoja on kaikkiaan 62:lle asukkaalle. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty kotihoidoksi. Inkoon väestöpohja oli henkilöä, joista 43,5% on suomenkielisiä ja 56,5 % ruotsinkielisiä. Vanhusväestö on enimmäkseen ruotsinkielistä, kun taas nuorten suomenkielisten osuus kasvaa. Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaaloiden palveluita käytetään sairaaloiden nykyistä työnjakoa noudattaen, kuitenkin niin, että Inkoon pohjoispuolella asuva väestönosa hakeutuu enimmäkseen Lohjan sairaanhoitoalueen palveluihin, kun taas läntinen väestönosa enimmäkseen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen palveluihin. Inkoon terveyskeskuksessa on neljä terveyskeskuslääkärin virkaa, joista kahdessa on vakinaiset viranhaltijat ja kahden viran tehtäviä hoitavat ostopalvelulääkärit. Sairaanhoitajia on kaikkiaan kuusi, joista yksi hoitaa diabetespotilaita, yksi psykiatrisia potilaita ja yksi osaaikaisesti astmapotilaita. Lisäksi kaksi terveydenhoitajaa toimii äitiys -ja lastenneuvolassa ja yksi kouluterveydenhuollossa. Neuvolassa toimii myös perhetyöntekijä. Fysioterapeutteja on kaksi. Hammaslääkäripalvelut (2 vakanssia) hankitaan ostopalveluna. Hammashuollossa toimii lisäksi 1 suuhygienisti ja ja 2 hammashoitajaa. Vuoden 2013 alusta lähtien Inkoon kunta ostaa vieroitushoitopalvelut Raaseporin päihdepalveluilta.. Terveyskeskusvuodeosastopalvelut ostetaan Siuntiosta ja Lohjalta, mutta neuvotteluja on käyty myös Raaseporin kanssa. Hoivapaikkatarve on noin 8 vuositasolla. Haasteena tulevaisuudessa nousevat esiin kuntoutukseen tarvittavien kuntouttavien toimintojen ja terapiapalvelujen riittävyys. Terveysasemalla toteutui vuonna vastaanottokäyntiä sairaanhoitajan luona ja 5812 vastaanottokäyntiä lääkärin luona. Inkoon kunta ostaa työterveyshuollon palvelut Folkhälsan Syd Ab:lta. Inkoon terveyspalveluissa on käytössä Pegasos potilastietojärjestelmä. Hammashuollossa on käytössä WinHIT -järjestelma.

17 17/32 Kuntien perusterveydenhuollon tehtävänimikkeiden / vakanssien vertailua Vakanssi HANKO INKOO RAASEPORI+Mehiläinen Hoitotyön johtaja 1(joht.hoitaja) 1 1 Hoitoyksikön päällikkö Apulais/osastonhoitaja 3 1/3 Hammashoitaja Hammaslääkäri Hammashygienisti Terveyskeskusavustaja 5 2 tstsiht Kodinhoitaja 12 2,5 8+1 Vanhustyöntekijä 5 Terveydenhoitaja Perheneuvoja i rdg 1 2 Sairaanhoitaja Lähihoitaja/kuntoh. 52,5 39, Psykologi Perheterapeutteja (ment) 1 2 Johtava sosiaalitt. 1 1 Sosiaalityöntekijä Soc työntekijä (Ment) 1 Hoitoapulainen (ment) 1 Fysioterapeutti 2, Toimintaterapeutti 1 Puheterapeutti Johtava lääkäri Ylilääkäri 2 4+0,5 Lääkäri./orient. lääkäri ,5 + 4,5

18 18/ Erikoissairaanhoito LUS sairaanhoitoalueen palveluiden käyttö Erikoissairaanhoidosta vastaa HUS Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue, jonka toiminnot suoritteineen esitellään seuraavassa yhdessä Hangon ja Inkoon kuntien kanssa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoalueen yliopistollinen keskussairaala (HYKS) vastaa vaativista, erityistason erikoissairaanhoitopalveluista. Osa erikoissairaanhoidon palveluista hankitaan Lohjan sairaanhoitoalueelta (LOS), esimerkiksi silmäsairaudet, synnytykset ja neurologian avo -ja osastohoito on keskitetty LOS:n. Länsi-Uudenmaan sairaalassa on tällä hetkellä osastoja seuraavasti: sisätautien osasto (25 ), kirurgian osasto ( 20 ),seuranta- ja päivystysosasto ( 11 ), valvontayksikkö (4), aikuispsykiatrian osasto ( ), nuorisopsykiatrian osasto ( 9 ), lastenpsykiatrian osasto ( 6 4 ) ( viikko-osasto ), lastentautien, KNK ja naistentautien osasto ( 8 )( viikko-osasto ) Avohoitotoimintana toimii päivystyspoliklinikka joka virka-ajan ulkopuolella myös huolehtii perusterveydenhuollon päivystyksestä ja psykiatrian mobiilit tiimit Ajanvarauspoliklinikkatoimintaa on seuraavilla erikoisaloilla: sisätaudit, keuhkosairaudet, ihotaudit, geriatria, pienimuotoinen neurologian konsultaatiopkl,kirurgia, ortopedia, urologia, naistentaudit, lastentaudit, aikuispsykiatria, nuorisopsykiatria, lastenpsykiatria. Päivätoimintana toimii leikkausosasto, dialyysiyksikkö, päiväkirurgia,erityislääkepkl, fysioterapia ja toiminnallinen kuntoutus Sairaanhoidolliset tukipalvelut ostetaan HUS-liikelaitoksilta. Henkilötyövuosia tehtiin LUS:ssa v 2012 seuraavasti: Hoitohenkilökunta 308 Lääkärit 54 Muu henkilökunta 81 Erikoistyöntekijät 22

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus 2.12.2013 oheismat. asianro 15 (1/56) 4.11.2013 TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 4 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Pohjois-Savon kunnat Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Asia: Selvennys järjestämissuunnitelmaa koskevasta päätöksenteosta kunnissa

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi AVAUKSIA AVAUKSIA Kristian Wahlbeck, Marko Ekqvist, Virpi Jäntti, Outi Mantere, Veijo Nevalainen, Samuli Saarni, Eija Stengård, Timo Tuori, Erja Wiili-Peltola Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Lisätiedot