STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tark Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun aikana.

2 Sastamalan kaupunki - Maankäyttö - Yhdyskuntasuunnittelu 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelun lähtökohdat ja alustavat tavoitteet Vireille tulo ja ohjausvaikutus Päätöksenteko ja valmistelu Vaikutusalue Kaavoitustilanne Alustavat tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain (39 ) mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Vaihtoehdot Olennaisten vaikutusten selvittäminen ja arviointi Selvitystilanne Selvitykset ja suunnitelmat Osayleiskaavan vaikutusten arviointi Osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osalliset Vuorovaikutuksen järjestäminen Yleiskaavaprosessin kulku, osallistuminen eri vaiheissa ja aikataulu Yhteystiedot Johdanto Sastamalan kaupunki on käynnistänyt Stormin kyläosayleiskaavan laatimisen ja kaava on otettu vuoden 2012 kaavoitusohjelmaan. Osayleiskaava laaditaan Stormin kyläkeskuksen ympärille noin 625 hehtaarin laajuiselle alueelle. Suunnittelualue sijaitsee noin 5 km Sastamalan keskustan itäpuolella, Rautaveden ranta-alueen läheisyydessä, keskeisellä paikalla Tampereelle johtavan valtatie 12:n varressa. Stormin kylätaajaman lisäksi alueeseen on sisällytetty Evontien varrella olevan vanhan Ekon kylän alue ja Lopentien varsi sekä pääosa entisen kaivoksen ja nykyisen rikastamon alueesta. Kyläosayleiskaavan tarkoituksena on ohjata rakentamista sekä turvata yhdyskuntarakenteen hallittu kasvu osoittamalla kehitettävät kyläalueet, maaseutuelinkeinojen alueet sekä virkistys- ja suojelualueet. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen ja osalla alueesta kaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL 44 mukaisesti. Määräys yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Erityisinä tavoitteina ovat alueen rikastamotoiminnan ja muiden yhdyskunnan toimintojen yhteensovittaminen sekä mitoitusperiaatteiden määrittäminen rakennusoikeuden tasapuoliseen jakautumiseen. Kaavan tavoitteena on säilyttää arvokkaan maiseman piirteet, suojella luonnon- ja kulttuuriympäristöä ja edistää vanhan rakennuskannan säilymistä. Tärkeitä tavoitteita ovat myös uudisasutuksen ohjaaminen Stormin kylässä ja haja-asutusalueilla, alueen maisemanhoidon edistäminen, laajimpien pelto- ja metsämaiden varaaminen maa- ja metsätalouskäyttöön ja tiestössä tapahtuviin muutoksiin varautuminen.

3 Sastamalan kaupunki - Maankäyttö - Yhdyskuntasuunnittelu 3 Stormin kyläosayleiskaavan suunnittelualue. Alueen rajaus voi tarkentua suunnittelutyön kuluessa. 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioimisesta. OAS:n tarkoituksena on antaa selkeä käsitys kaavan tarkoituksesta ja tavoitteista ja selvittää miten ja milloin osalliset voivat vaikuttaa kaavoitusprosessiin ja mistä he saavat tietoa kaavoituksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään tarpeen mukaan koko suunnittelutyön ajan ja on nähtävillä kaupungin www-sivuilla (www.sastamalankaupunki.fi) sekä yhdyskuntasuunnittelun ilmoitustaululla Sastamalan kaupungintalolla Aarnontie 2 A, 2.kerros. 3. Suunnittelun lähtökohdat ja alustavat tavoitteet 3.1. Vireille tulo ja ohjausvaikutus Sastamalan kaupunginvaltuuston hyväksymässä maaseutustrategiassa on esitetty osayleiskaavan laatimista sellaisille kyläalueille, joilla kaupunkirakennesuunnitelman mukaan edistetään maaseutumaisten asutuskeskittymien syntymistä. Tavoitteena on maaseudun asumisedellytysten parantaminen. Maaseutustrategiassa on mainittu erityisesti Lopenkulman- Stormin-Kärppälän alue, ja juuri tätä osayleiskaavaa pidetään maaseutustrategiassa kiireellisimpänä. Stormin kyläosayleiskaava on sisällytetty kaupunginvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan. Kaava-alue on rajattu melko suppeaksi, sillä tarkoituksena on laatia ohjausvaikutukseltaan maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka perusteella voidaan suoraan myöntää rakennuslupia kaavan mukaisille rakennushankkeille. Osayleiskaava on kuulutettu vireille

4 Sastamalan kaupunki - Maankäyttö - Yhdyskuntasuunnittelu Päätöksenteko ja valmistelu Yleiskaavaprosessin valmistelu ja päätöksenteko on esitetty kaaviokuvalla, joka on OAS:n liitteenä. Yleiskaavoitus kuuluu Sastamalan kaupungin organisaatiossa konsernihallintoon, jonka päättävinä eliminä ovat kaupunginhallitus ja valtuusto. Käytännössä laadinta tapahtuu yhdyskuntasuunnittelun suunnittelutiimissä ja hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta käsittelee osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaupunginhallitus hyväksyy osayleiskaavaluonnoksen. Yleiskaava valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten ja viranomaisten kanssa Vaikutusalue Stormin alueen maankäytön ja rakentamisen kehitys vaikuttaa sekä kaava-alueella ja sen lähiympäristössä että myös laajemmin koko Sastamalan kaupunkia koskevana. Yleiskaavan vaikutukset ulottuvat myös naapurikuntiin. Osayleiskaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään selvittämään ja tunnistamaan koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia Kaavoitustilanne Maakuntakaava Pirkanmaalla on voimassa valtioneuvoston vahvistama (KHO vahv ) Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) sekä 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka) ovat ympäristöministeriössä vahvistettavana. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on vireillä. Pirkanmaan 1:ssä maakuntakaavassa Stormin alueelle on osoitettu mm. seuraavia aluevarauksia: a MY EK MAv akm SM Pbm ge2 vt Paikalliskeskus Maatalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja Kaivosalue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Muinaisjäännösalue tai kohde Perinnemaisema, maakunnallisesti merkittävä Valtakunnallisesti arvokas kallioalue Valtatie (Tampereentie) Merkittävästi parannettava tie (Stormintie) Seudullisesti merkittävä ulkoilureitti

5 Sastamalan kaupunki - Maankäyttö - Yhdyskuntasuunnittelu 5 Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta (alustava suunnittelualue rajattu punaisella). Yleiskaava Alueella ei ole yleiskaavaa. Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 2030 Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn kaupunkirakennesuunnitelman Suunnitelman tavoitteena on ollut ratkaista väestötavoite ja väestön sijoittuminen sekä osoittaa taajamien kasvusuunnat huomioiden kehittymisedellytykset, infrastruktuuri, palvelurakenne, maanomistus, kestävä kehitys sekä kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. Suunnitelmaa käytetään Sastamalan strategisen suunnittelun tukena, jolloin se vaikuttaa Sastamalan tulevaan kehittämiseen. Kaupunkirakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä oikeusvaikutteinen alueiden käytön suunnitelma (kaava), jolloin sitä ei voida käyttää esimerkiksi rakennuslupien myöntämisen perusteena. Kaupunkirakennesuunnitelmassa on esitetty nelitasoinen keskusverkko: - PÄÄKESKUS, Vammalan keskusta - ALUEKESKUS, Mouhijärvi - PAIKALLISKESKUKSET, Suodenniemi, Karkku, Kiikka, Keikyä, Kiikoinen ja Stormi - KYLÄKESKUKSET Stormin merkitys on suunniteltu vahvistumaan hyvän sijainnin ansiosta. Maaseutumaisten asumiskeskittyminen syntymistä edistetään kyläkeskuksen ympäristössä. Kaupunkirakennesuunnitelmassa on esitetty Stormin kaivostoiminnan alue sekä vesistöön tukeutuva virkistysyhteys Rautaveden ranta-alueella.

6 Sastamalan kaupunki - Maankäyttö - Yhdyskuntasuunnittelu 6 Ote Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmasta 2030 Ranta- ja asemakaavat Kaava-alueen alustavan rajauksen mukaan suunnittelualueeseen sisältyy osa Rautaveden rantaalueelle vahvistuneesta ranta-asemakaavasta Alustavat tavoitteet Yleiskaava on maankäytön näkökulmasta tehty suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja maankäyttöä yleispiirteisesti kaupungin asettamien kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenteen kehitys kaupungin alueella. Yleiskaavatyössä huomioidaan valtakunnalliset ja maakunnalliset alueiden käytölle ja suunnittelulle asetetut tavoitteet. Kyläosayleiskaava ohjaa maanhankintaa, rakentamista ja suunnittelutarveratkaisuja. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen ja osalla alueesta kaavaa käytetään suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL 44 mukaisesti. Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Erityisinä tavoitteina ovat alueen rikastamo- ja kaivostoiminnan ja muiden yhdyskunnan toimintojen yhteensovittaminen, sekä mitoitusperiaatteiden määrittäminen rakennusoikeuden tasapuoliseen jakautumiseen maanomistajittain edullisuusvyöhykkeiden ja tilakokojen perusteella.

7 Sastamalan kaupunki - Maankäyttö - Yhdyskuntasuunnittelu Maankäyttö- ja rakennuslain (39 ) mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen tai sen osan yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaavan lisäksi otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttää: - yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kehitys, - olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, - asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus, - mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla, - mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, - kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset, - ympäristöhaittojen vähentäminen, - rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen, - virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtioneuvosto päätti tarkistaa vuonna 2000 asettamiaan tavoitteita. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista kuitenkin säilyi ennallaan. 4. Vaihtoehdot Osayleiskaavan laadinta pohjautuu olemassa olevaan tilanteeseen, tulevaisuuden kehityskuviin, Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmaan ja maaseutustrategiaan sekä Sastamalan kaupungin tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Suunnitteluvaiheessa laaditaan maankäytön vaihtoehtoisia kehityskuvia ja niiden pohjalta esitetään luonnos, joka pohjautuu tehtyihin selvityksiin. 5. Olennaisten vaikutusten selvittäminen ja arviointi 5.1. Selvitystilanne Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Osayleiskaavan valmistelu perustuu eri tahojen kuten kaupungin, ympäristöhallinnon, tiehallinnon, Väestörekisterikeskuksen, Tilastokeskuksen ja Museoviraston tuottamaan tietoaineistoon sekä aikaisempiin, päivitettäviin ja uusiin selvityksiin. Yleiskaavatyön aikana voi ilmetä uusia selvitystarpeita Selvitykset ja suunnitelmat Kaava-alueeseen kohdistuvia selvityksiä on kuvattu kaavaselostuksessa.

8 Sastamalan kaupunki - Maankäyttö - Yhdyskuntasuunnittelu Osayleiskaavan vaikutusten arviointi Maankäyttö ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutusten arviointi tarkentuu suunnittelutyön edetessä aina ehdotusvaiheeseen asti. Vaikutusta arvioidaan laskennallisen menetelmin, asiantuntija-arvioin, erilaisten tutkimuksia ja selvityksiä hyödyntämällä. Tietoja yleiskaavan vaikutuksista saadaan myös osallisilta vuorovaikutuksen kautta, vuorovaikutuspajasta, mielipiteistä ja lausunnoista. 6. Osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen 6.1. Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaisesti kaavan yhteydessä on laadittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS. Tässä suunnitelmassa määritellään ne osalliset, joiden mahdollisuus vaikuttaa kaavan laatimiseen tulee turvata ja joille kaavan etenemisestä erityisesti tulee tiedottaa. Tämän osayleiskaavan osallisiksi on alustavasti katsottu seuraavat tahot: 1. Alueen asukkaat, maanomistajat ja yrittäjät 2. Julkishallinnon edustajat Sastamalan kaupungin ydinprosessit Sastamalan ympäristöterveydenhuolto Sastamalan Vesi liikelaitos Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan liitto Pirkanmaan maakuntamuseo Aluepelastuslaitos 3. Muut osalliset lähialueiden maanomistajat ja asukkaat kylätoimikunnat ja asukasyhdistykset yhteisten alueiden osakaskunnat aluetta käyttävät tahot Caruna Oy Dragon Mining Oy Kaavahankkeen osallisiksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän MRL 62 :n osallisen määritelmän. Sen mukaan osalliseksi katsotaan alueen maan-omistajat ja ne joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Viranomaisilta pyydetään ennakkolausunnot kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaava-ehdotuksesta Vuorovaikutuksen järjestäminen Tiedottaminen Osayleiskaavan eri vaiheiden nähtäville asettamisesta ja oikeudesta mielipiteen tai muistutuksen tekemisestä ilmoitetaan kuuluttamalla Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä virallisissa kaupungin päättämissä lehdissä (v Tyrvään Sanomat ja Alueviesti). Yleisaavatyön eri vaiheisiin voi tutustua myös Internetissä

9 Sastamalan kaupunki - Maankäyttö - Yhdyskuntasuunnittelu Yleiskaavaprosessin kulku, osallistuminen eri vaiheissa ja aikataulu Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sastamalan tekninen lautakunta on päättänyt osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis ja arviointisuunnitelman asettamisesta julkisesti nähtäviksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Sastamalan kaupungin Yhdyskuntasuunnittelun ilmoitustaululla kaupungintalon 2. kerroksessa (Aarnontie 2 A, Sastamala) ja Stormin monipalvelukeskuksessa sekä internetissä osoitteessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Pirkanmaan ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Yleiskaavatyöstä on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Toinen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa ehdotuksen nähtävilläpidon jälkeen. Asukkaille on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus osayleiskaavan alkuvaiheessa. Suunnittelu Suunnittelun luonnosvaiheessa on järjestetty tavoitepaja, johon kutsuttiin Sastamalan kaupunginvaltuusto, -hallitus, ydinprosessit ja yhdyskuntarakenteen ohjaustiimi sekä alueen osallisten edustajia. Suunnittelualueesta on laadittu tavoitepajan, kehityskuvien ja alustavien luonnosvaihtoehtojen perusteella osayleiskaavaluonnos. Luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto asetetaan kuulemista varten julkisesti nähtäville (MRL 30 ). Viranomaisilta pyydetään ennakkolausunnot ja osallisille varataan mahdollisuus jättää luonnoksesta mielipiteensä. Kaavaluonnosvaiheessa järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus sekä käydään tarvittavat neuvottelut eri tahojen kanssa. Saadun palautteen pohjalta laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan virallisesti nähtäville (MRL 65, MRA 19 ). Sellaisille kunnan tiedossa oleville kaava-alueen maanomistajille tai maan haltijoille, joiden kotipaikka on toisella paikkakunnalla, ehdotuksen nähtäville tulosta ilmoitetaan kirjeitse. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä muistutus kaavasta sen nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään kaupunginhallituksessa. Mikäli ne antavat aihetta muutoksiin, kaavaa tarkistetaan. Jos kaavaehdotusta muutetaan olennaisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan. Kaavan hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen Yhteystiedot Stormin kyläosayleiskaavan suunnittelutiimi Yleiskaavaprojektista vastaava: Kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi, Puh Maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela, Puh Kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, Puh Kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, Puh Suunnitteluavustaja Merja Juntunen, Puh /

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot