Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä."

Transkriptio

1 Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

2 Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja, joita tarvitset määrittäessäsi laitetta käyttökuntoon ja asentaessasi sen mukana toimitettua ohjelmistoa. Lisäksi käyttöopas sisältää yksityiskohtaisia tietoja laitteen käyttämisestä tulostimena, skannerina, kopiokoneena ja faksina sekä laitteen ylläpitoon ja vianmääritykseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka laitteen kanssa voidaan käyttää USB Flash -asemaa asiakirjojen skannaukseen ja tallennukseen sekä asemaan tallennettujen asiakirjojen tulostukseen. Käyttöoppaassa on myös peruskuvaus SmarThru-monitoimisovelluksesta. SmarThru-ohjelmiston avulla voit skannata ja muokata kuvia sekä skannata asiakirjoja kopiointia varten. Sen avulla voit myös lähettää skannatut kuvat sähköpostitse. Tämän käyttöoppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yhtiö ei ole missään tilanteessa vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka ovat seurausta laitteen käsittelemisestä tai käyttämisestä. Copyright Centronics on Centronics Data Computer Corporationin tavaramerkki. IBM ja IBM PC ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä. PCL ja PCL 6 ovat Hewlett-Packardin tavaramerkkejä. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. TrueType on Apple Computer, Inc.:n tavaramerkki. Adobe, Adobe PhotoDeluxe and Adobe Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat niiden omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä. i

3 Turvallisuustiedot Tätä laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa seuraavia varotoimia. Turvallisuus käytön aikana Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia tärkeitä symboleja: VAARA: Varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan, jos ohjeita ei noudateta. VAROITUS: Varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa lievään tai keskivakavaan vammautumiseen tai materiaalisiin menetyksiin, jos ohjeita ei noudateta. VAARA: Liitä virtajohto suoraan pistorasiaan. Älä koskaan käytä jatkojohtoa. Irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jotta välttyisit sähköiskuilta tai altistumiselta lasersäteilylle, älä poista mitään sellaisia suojia tai ruuveja, joiden poistamista ei kuvata tässä käyttöoppaassa. Katkaise virta ja irrota virtajohto pistorasiasta (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos tapahtuu jokin seuraavista: Läikytät laitteen päälle jotain. Epäilet, että laite tarvitsee huoltoa tai korjausta. Laitteen ulkoinen kotelo on vaurioitunut. Älä hävitä läikkynyttä tai käyttämätöntä väriainetta polttamalla. Väriainepöly saattaa syttyä palamaan avotulen lähellä. Toimita väriaine hävitettäväksi valtuutetulle jälleenmyyjälle. Hävitä käytetty väriainepullo paikallisia säännöksiä noudattaen. Pidä laite kaukana herkästi syttyvistä nesteistä, kaasuista ja aerosoleista. Ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. ii

4 VAROITUS: Suojaa laite kosteudelta ja märiltä ilmasto-olosuhteilta, kuten vesisateelta ja lumelta. Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin siirrät laitetta. Kun siirrät laitetta, varo, ettei laitteen alla oleva virtajohto vaurioidu. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta (älä johdosta). Varo, ettei laitteen sisään joudu paperiliittimiä, niittejä tai muita metallisia esineitä. Säilytä väriainepulloja (käytettyjä ja käyttämättömiä) lasten ulottumattomissa. Varo, ettet loukkaa itseäsi teräviin reunoihin, kun poistat laitteen sisältä väärin syötettyjä paperiarkkeja. Säästä ympäristöä äläkä hävitä laitetta tai laitteen osia toimittamalla niitä tavallisille tai kotitalousjätteille tarkoitettuihin jätteenkeräyspisteisiin. Toimita hävitettävä laite tai sen osat valtuutetulle jälleenmyyjälle. Laitteen sisäosat saattavat olla erittäin kuumia. Älä koske osiin, joissa on Muussa tapauksessa saatat altistua vammautumiselle. -tarra. Virtalähde Pistorasian tulee olla lähellä tuotetta ja helposti käytettävissä. Otsoniturvallisuus Tämä tuote muodostaa otsonia toimintansa aikana. Normaalisti otsonipitoisuus ei ylitä sallitun rajaa. Jos tunnet otsonin hajua, tuuleta huone. Faksi tai puhelin Puhelinlaitteita käytettäessä on aina noudatettava seuraavia perusvarotoimia tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi. Älä käytä tätä tuotetta veden läheisyydessä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai tiskialtaan läheisyydessä, kosteissa kellaritiloissa tai uima-altaalla. Vältä puhelimen käyttöä ukkosen aikana. Vaarana saattaa olla salaman aiheuttaman oikosulun mahdollisuus. Älä ilmoita kaasuvuodosta käyttämällä puhelinta kaasuvuodon lähellä. Käytä puhelinverkkojohtona vain 26 AWG -kokoista tai suurempaa johtoa. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Laserturvallisuus Tämä laite on luokan 1 laserlaite. Laite sisältää 5 milliwatin, nanometrin aallonpituudella toimivan AlGaAs-laserdiodin. Laitteen takana on seuraava merkintä. Varoitus: Säätimien käyttämisestä tai toimintojen suorittamisesta tässä käyttöoppaassa kuvatuista tavoista poikkeavilla tavoilla voi seurata altistuminen vahingolliselle säteilylle. iii

5 Pohjois-Amerikka CDRH-säännökset Tämä laite täyttää luokan 1 lasertuotteille asetetut 21 CFR -säännöksen alaluvussa J määritetyt vaatimukset. Laite sisältää 5 milliwatin, nanometrin aallonpituudella toimivan AlGaAs-laserdiodin. Tämä laite ei tuota vahingollista säteilyä, koska säde on täysin laitteen sisäpuolella kaikissa normaalikäytön toiminnoissa ja peruskäyttäjien ylläpitotoimissa. Varoitus: Säätimien käyttämisestä tai toimintojen suorittamisesta tässä käyttöoppaassa kuvatuista tavoista poikkeavilla tavoilla voi seurata altistuminen vahingolliselle säteilylle. iv

6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Huomautus EEA-maissa asuville käyttäjille Tämä laite on radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY mukainen. Huomautus EEA-maiden asukkaille, jotka käyttävät analogisia PSTN-verkkoja Tätä laitetta voi käyttää kaikkien EEA-maiden analogisissa PSTN-verkoissa. Paikallinen PSTNyhteensopivuus määräytyy ohjelmistojen säädinasetusten mukaan. Jos suunnittelet laitteen käyttämistä jossakin toisessa maassa, ota yhteyttä huollon edustajaan. Mahdollisten ongelmien ilmetessä ota yhteyttä huollon edustajaan ensi tilassa. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L : CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana Internetistä seuraavasta osoitteesta: IS 2020S: CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana Internetistä seuraavasta osoitteesta: Tuotteen asianmukainen hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen) (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät) Tämä tuotteessa tai siihen liittyvissä julkaisuissa esiintyvä merkintä ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Kun hävittäminen tulee ajankohtaiseksi, tuote on ympäristö- ja terveysriskien välttämiseksi erotettava muuntyyppisistä jätteistä ja kierrätettävä materiaalien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotikäyttäjien tulee ottaa yhteys joko tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen viranomaiseen selvittääkseen, mihin tuotteen voi toimittaa kierrätystä varten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteys tavarantoimittajaansa ja tarkistaa hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa hävittää yhdessä yrityksen muiden jätteiden kanssa. v

7 Merkintöjen sijainnit ja VAARA- ja VAROITUSmerkintöjen tunnusmerkit Tässä laitteessa on VAARA- ja VAROITUS-merkintöjä seuraavassa kuvatuissa kohdissa. Turvallisuussyistä noudata ohjeita ja käsittele laitetta oppaan ohjeiden mukaisesti. * Tämä tarra on kiinnitetty pintaan, joka on kuuma. Varo, että et koske näihin alueisiin. IEC määräyksen mukaisesti tässä laitteessa käytetään seuraavia päävirtakytkimen symboleita: tarkoittaa, että VIRTA ON KYTKETTY. tarkoittaa, että VIRTA ON KATKAISTU. vi

8 HUOMAUTUS Huomautus Yhdysvalloissa asuville käyttäjille Huomautus: Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten osa 15). Näiden rajoitusten tarkoituksena on suojata ympäristöä vahingolliselta häiriöltä laitteen ollessa käytössä asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Minkään asennuksen ei kuitenkaan voida taata olevan häiriötä aiheuttamaton. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä tai katkaisemalla laitteen virta, yritä poistaa ongelma seuraavasti: Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia. Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan. Liitä laite ja vastaanotin eri piireissä oleviin pistorasioihin. Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta. Varoitus Järjestelmään tehdyt muutokset tai muunnokset, joita kokoonpanosta vastuussa oleva valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöoikeuksien menettämiseen. Telephone Consumer Protection Act -asetukseen liittyvä huomautus (voimassa vain Yhdysvalloissa). Vuonna 1991 annettu Telephone Consumer Protection Act -asetus kieltää lailla kaikkia henkilöitä lähettämästä mitään viestejä tietokoneella tai muulla sähköisellä laitteella, muun muassa faksilaitteella, ellei viesti sisällä jokaisen sivun ylä- tai alareunuksessa tai lähetyksen ensimmäisellä sivulla selkeää mainintaa lähetyspäivämäärästä ja kellonajasta sekä yrityksen, yhteisön tai muun lähettävän tahon tunnistetta sekä lähettävän yrityksen, yhteisön tai muun tahon laitteen puhelinnumeroa. (Puhelinnumero ei saa olla 900-alkuinen numero tai muu numero, johon soittamisesta veloitetaan tavallista paikallis- tai kaukopuhelua suurempi maksu.) Ohjeet näiden tietojen ohjelmoimisesta faksilaitteeseen on annettu tämän käyttöoppaan kohdassa Koneen tunnuksen määrittäminen. Syötä tunnistetiedot ja puhelinnumero laitteeseen mainitun kohdan ohjeiden mukaisesti. Faksiotsikkotoiminto lähettää nämä tiedot lähettämiesi faksiasiakirjojen yhteydessä. Muista ohjelmoida laitteeseesi myös päivämäärä ja kellonaika edellä mainittujen tietojen lisäksi. vii

9 USA FCC-määräykset 1.Tämä laite on ACTA:n noudattamien FCC-määräysten ja -vaatimusten osan 68 mukainen. Tämän laitteen kuoressa on tarra, jossa on muiden tietojen lisäksi tuotteen tunniste muodossa US:AAAEQ##TXXXXX. Pyydettäessä tämä numero on ilmoitettava puhelinyhtiölle. 2.Tämä laite käyttää RJ11C USOC -vastaketta. 3.Pistokkeen ja vastakkeen, joita käytetään tämän laitteen liittämisessä sähkö- ja puhelinverkkoon, on oltava ACTA:n noudattamien FCC-määräysten ja -vaatimusten osan 68 mukaiset. Tuotteen mukana toimitetaan puhelinjohto ja -pistoke. Pistoke tulee liittää yhteensopivaan modulaariseen vastakkeeseen, joka myös vastaa FCC-määräyksiä. Katso lisätietoja asennusohjeista. 4.REN-numero ilmaisee, kuinka monta laitetta voi enintään olla yhdistettynä puhelinlinjaan. Jos puhelinlinjan REN-numero on hyvin suuri, laitteet eivät ehkä soi, kun niihin yritetään soittaa. Useimmilla alueilla (mutta ei kaikilla) yhteenlasketun REN-numeron ei tulisi ylittää viittä (5,0). Varmista linjaan yhdistettävissä olevien laitteiden määrä, jota REN-numero edustaa, ottamalla yhteyttä paikalliseen puhelinyhtiöön. Tämän tuotteen REN-numero on osa tuotteen tunnistetta, jonka muoto on US:AAAEQ##TXXXXX. Merkit ## vastaavat REN-numeroa ilman desimaalipilkkua (esimerkiksi 03 vastaa REN-numeroa 0,3). 5.Jos laitteesta on haittaa puhelinverkolle, puhelinyhtiö ilmoittaa sinulle etukäteen, mikäli palvelu on tilapäisesti keskeytettävä. Jos etukäteen ilmoittaminen ei ole mahdollista, puhelinyhtiö ilmoittaa asiakkaille mahdollisimman pian. Voit myös tarvittaessa tehdä valituksen FCC:lle, jos uskot, että siihen on syytä. 6.Puhelinyhtiö saattaa tehdä toimitiloihinsa, laitteisiinsa, toimiinsa tai käytäntöihinsä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tämän laitteen toimintaan. Tällaisessa tapauksessa puhelinyhtiö ilmoittaa asiasta etukäteen, jotta voit tehdä tarvittavat valmistelut voidaksesi jatkaa palvelua keskeytyksettä. 7.Jos laitteessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä RICOH CORPORATIONIIN, jolta saat tietoja korjaamisesta ja takuusta. ASIAKASPALVELUN numero: FASTFIX. Jos laitteesi aiheuttaa vahinkoa puhelinverkolle, puhelinyhtiö voi pyytää sinua irrottamaan laitteen verkosta, kunnes ongelma on ratkaistu. 8.Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia (esimerkiksi paperitukoksia tai yhteysongelmia), katso lisätietoja tämän oppaan vianmäärityskohdasta. 9.Yhteysajasta veloitettavat kustannukset määräytyvät paikallisten tariffien mukaisesti. Saat lisätietoja myös kuluttajansuoja-asiamieheltä. KUN OHJELMOIT HÄTÄNUMEROITA TAI SOITAT TESTIPUHELUA HÄTÄNUMEROON: 1.Pysy linjalla ja kerro lyhyesti puhelusi syy, ennen kuin katkaiset puhelun. 2.Suorita nämä toimet ajankohtina, jolloin hätäkeskuksissa on todennäköisimmin vähiten ruuhkaa, esimerkiksi aikaisin aamulla tai myöhään illalla. KANADA Ringer Equivalence Number -numero ilmaisee, kuinka monta laitetta voi enintään olla yhdistettynä puhelinliittymään. Liittymä voi muodostua mistä tahansa laitteiden joukosta, jota ei koske muut rajoitukset paitsi se, että niiden yhteenlaskettu REN-numero ei saa ylittää viittä. Tämä tuote täyttää Industry Canadan tekniset vaatimukset. Huomautus: Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen. viii

10 SISÄLLYSLUETTELO Luku 1: ESITTELY Erikoisominaisuudet Osien sijainti Etunäkymä Takanäkymä Ohjauspaneelin toiminnot Luku 2: ALOITTAMINEN Paketin purkaminen Paikan valitseminen Väriainekasetin asentaminen Paperin lisääminen Liitäntöjen tekeminen Virran kytkeminen laitteeseen Näytön kielen vaihtaminen Koneen tunnuksen määrittäminen Merkkien syöttäminen numeronäppäimistöllä Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Kellotilan vaihtaminen Paperilajin ja -koon määrittäminen Äänten määrittäminen Kaiutin, soittoääni, näppäinääni ja hälytysääni Kaiuttimen äänenvoimakkuus Säästötilojen käyttäminen Virransäästötila Lampunsäästötila Tietoja ohjelmistosta Tulostinohjaimen ominaisuudet Ohjelmiston asentaminen Windowsissa Järjestelmävaatimukset Ohjelmiston asennus paikallistulostusta varten Ohjelmiston asennus verkkotulostusta varten SmarThru 4 -ohjelmiston asentaminen Ohjelmiston korjaaminen Ohjelmiston poistaminen MFP-ohjaimen asennuksen poistaminen SmarThru-ohjelmiston asennuksen poistaminen Verkkoskannausohjaimen asennuksen poistaminen Set IP -ohjelmiston käyttäminen Set IP -ohjelmiston asentaminen Set IP -ohjelmiston käyttäminen Tulostimen asetukset -apuohjelman käyttäminen ix

11 Luku 3: PAPERIN KÄSITTELY Tulostusmateriaalin valitseminen Paperityyppi, syöttölähteet ja kapasiteetit Paperiin ja erikoismateriaaleihin liittyviä ohjeita Paperin lisääminen Vakiokasettiin Monikäyttökasettiin Käsisyöttötilan käyttäminen Tulostuslokeron valitseminen Tulostaminen etuosan tulostuslokeroon (tulostuspuoli alaspäin) Tulostaminen takaosan tulostuslokeroon (tulostuspuoli ylöspäin) Luku 4: TULOSTUSTEHTÄVÄT Asiakirjan tulostaminen Windowsissa Tulostustyön peruuttaminen Tulostimen asetukset Asettelu-välilehti Paperi-välilehti Grafiikka-välilehti Muut-välilehti Tietoja-välilehti Tulostin-välilehti Suosikit-asetuksen käyttäminen Ohjeen käyttäminen Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille Julisteiden tulostaminen Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon Pienennetyn tai suurennetun asiakirjan tulostaminen Vesileimojen käyttäminen Aiemmin luodun vesileiman käyttäminen Vesileiman luominen Vesileiman muokkaaminen Vesileiman poistaminen Peitteiden käyttäminen Peitteen kuvaus Uuden sivun peitteen luominen Sivun peitteen käyttäminen Peitteen poistaminen Luku 5: KOPIOIMINEN Paperin lisääminen kopioimista varten Paperikasetin valitseminen Asiakirjan valmisteleminen Asiakirjojen kopioiminen lasitasolla Kopioiminen automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen avulla Kopiointiasetusten määrittäminen x

12 Tummuus Alkup. tyyppi Kopion pienentäminen tai suurentaminen Kopioiden määrä Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen Kloonaus Lajittelu Automaattinen sovittaminen puolen kopiointi 1 sivulle Usean sivun kopioiminen samalle arkille Julisteen kopioiminen Oletusasetusten muuttaminen Aikakatkaisuasetuksen määrittäminen Luku 6: SKANNAAMINEN Skannaamisen perustiedot Skannaaminen ohjauspaneelista sovellukseen Skannaaminen SmarThru-ohjelmiston avulla Käytönaikaisen ohjetiedoston käyttäminen Skannaaminen WIA-ohjaimen avulla Skannaaminen USB Flash -asemaan Skannaaminen verkkoskannausohjelmalla Tietoja verkkoskannausohjelmasta Verkkoskannausasetuksen määrittäminen Skannaaminen verkkoskannausohjelmalla Verkkoskannausohjelman aikakatkaisun asettaminen Verkkoskannausohjaimen käyttäminen Skannerin lisääminen Skannerin poistaminen Ominaisuuksien määrittäminen Skannaaminen verkkoskannausohjaimen avulla Skannerikuvakkeet Luku 7: FAKSAAMINEN Faksiasetusten muuttaminen Käytettävät faksiasetusten vaihtoehdot Asiakirjan asettaminen Paperikasetin valitseminen Asiakirjan tarkkuuden määrittäminen Faksin lähettäminen automaattisesti Faksin lähettäminen manuaalisesti Soittaminen viimeksi valittuun numeroon uudelleen Lähetyksen vahvistaminen Automaattinen uudelleenvalinta Tietoja vastaanottotiloista Paperin lisääminen faksien vastaanottamista varten Automaattinen vastaanotto faksitilassa xi

13 Manuaalinen vastaanotto puhelintilassa Automaattinen vastaanotto Vs/faks-tilassa Manuaalinen vastaanotto ulkoisen puhelimen avulla Faksien vastaanottaminen DRPD-tilan avulla Faksien vastaanottaminen muistiin Kosketusvalinta Numeron tallentaminen pikavalintaa varten Faksin lähettäminen kosketusvalintanumeron avulla Pikavalinta Numeron tallentaminen pikavalintanumeroksi Faksin lähettäminen pikavalintanumeron avulla Ryhmävalinta Ryhmävalintanumeron määrittäminen Ryhmävalintanumeroiden muokkaaminen Faksin lähettäminen ryhmävalintanumeron avulla (useaan osoitteeseen lähettäminen) Numeron etsiminen muistista Etsiminen muistista järjestyksessä Etsiminen tietyllä alkukirjaimella Puhelinluettelon tulostaminen Ryhmälähetysfaksien lähettäminen Ajoitetun faksin lähettäminen Tärkeän faksin lähettäminen Asiakirjojen lisääminen ajoitettuun lähetykseen Ajoitetun faksilähetyksen peruuttaminen Suojatun vastaanottotilan käyttäminen Raporttien tulostaminen Faksin lisäasetusten käyttäminen Asetusten muuttaminen Faksin lisäasetukset Luku 8: HUOLTO Muistin tyhjentäminen Laitteen puhdistaminen Ulkokuoren puhdistaminen Laitteen sisäosien puhdistaminen Skannausyksikön puhdistaminen Väriainekasettien käsitteleminen Väriaineen jakaminen tasaisesti kasetissa Väriainekasetin vaihtaminen Ilmoita vari -asetuksen määrittäminen Rummun puhdistaminen Variaine loppu -sanoman ohittaminen Sähköposti-ilmoituksen määrittäminen Laitteen asetukset -välilehden tietojen määrittäminen Yhteystiedot-välilehden tietojen määrittäminen xii

14 Luku 9: VIANMÄÄRITYS Asiakirjatukosten poistaminen Syöttötien virhe Poistumistien virhe Rullan virhe Paperitukosten poistaminen Kasetissa Lisäkasetissa Kiinnitysalueella tai väriainekasetin ympäristössä Paperinpoistoalueella Monikäyttökasetissa Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi Näytön virhesanomien poistaminen Muiden ongelmien ratkaiseminen Paperinsyöttöongelmat Tulostusongelmat Tulostuslaatuongelmat Kopiointiongelmat Skannausongelmat Faksiongelmat Verkkotulostusongelmien ratkaiseminen Yleiset ongelmat Windows-ongelmat Verkkoskannausongelmat Luku 10: USB FLASH -ASEMAN KÄYTTÄMINEN Tietoja USB Flash -asemista USB Flash -aseman asentaminen Skannaaminen USB Flash -asemaan Skannaaminen oletusasetuksilla Skannaaminen omilla asetuksilla USB Flash -aseman hallinta Oletusasetusten muuttaminen Kuvatiedoston poistaminen USB Flash -aseman alustaminen USB-muistin tilan tarkistaminen Tulostaminen USB Flash -asemasta Varmuuskopiointi Liite A: LAITTEEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA Paikallisesti jaetun laitteen määrittäminen... A.2 Windows 98/Me... A.2 Windows NT 4.0 / 2000 / XP... A.3 Verkkoyhteydessä olevan laitteen määrittäminen... A.4 Verkkoparametrien määrittäminen ohjauspaneelissa... A.4 xiii

15 Liite B: LAITTEEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN DIMM-muistimoduulin asentaminen... B.2 DIMM-muistimoduulin poistaminen... B.4 Lisäkasetin asentaminen... B.5 Kasetin 2 määrittäminen tulostimen ominaisuuksissa... B.7 Liite C: TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot... C.2 Skannerin ja kopiokoneen tekniset tiedot... C.3 Tulostimen tekniset tiedot... C.4 Faksin tekniset tiedot... C.5 Paperin määritykset... C.6 Esittely... C.6 Tuetut paperikoot... C.7 Paperin käyttöohjeita... C.8 Paperin määritykset... C.9 Paperitulostekapasiteetti... C.9 Paperin säilytysolosuhteet... C.9 xiv

16 1 ESITTELY Kiitos tämän monitoimilaitteen hankkimisesta. Laite sisältää tulostus-, kopiointi-, skannaus- ja faksitoiminnot. Tämän luvun aiheita: Erikoisominaisuudet Osien sijainti

17 Erikoisominaisuudet Laitteessa on erikoistoimintoja, jotka parantavat tulostuslaatua. Voit tehdä seuraavaa: Tulosta laadukkaita tulosteita nopeasti Voit tulostaa jopa tarkkuudella 1200 dpi [paras]. Katso sivu 4.8. Laite tulostaa A4-kokoista paperia 20 sivun minuuttivauhdilla ja Letter-kokoista paperia 22 sivun minuuttivauhdilla. Käsittele paperia joustavasti Monikäyttökasetti tukee kirjelomakkeita, kirjekuoria, tarroja, kalvoja, mukautettuja materiaalikokoja, postikortteja ja raskasta paperia. 50 arkin monikäyttökasetti tukee normaalia paperia. Sekä vakiomallinen 250 arkin syöttökasetti (kasetti 1) että 250 arkin lisäkasetti (kasetti 2) tukevat A4- ja Letter-kokoista paperia. Luo ammattimaisia asiakirjoja Tulosta vesileimoja. Voit muokata asiakirjojasi tulostamalla niihin haluamiasi sanoja, kuten Luottamuksellinen. Katso sivu Tulosta julisteita. Asiakirjan sivujen teksti ja kuvat suurennetaan ja tulostetaan arkeille, jotka teipataan yhteen julisteeksi. Katso sivu Säästä aikaa ja rahaa Voit säästää paperia tulostamalla yksittäiselle arkille useita sivuja. Voit käyttää esipainettuja lomakkeita ja kirjelomakkeita normaalin paperin kanssa. Katso Peitteiden käyttäminen sivulla Tämä laite säästää sähköä automaattisesti vähentämällä virrankulutusta huomattavasti, kun tulostus ei ole käynnissä. 1.2 ESITTELY

18 Kansainvälinen ENERGY STAR -toimistolaiteohjelma Kansainvälinen ENERGY STAR -toimistolaiteohjelma kannustaa säästämään energiaa tukemalla vain vähän virtaa kuluttavia tietokoneita ja muita toimistolaitteita. Ohjelma tukee virransäästötoimintoja sisältävien tuotteiden kehittämistä ja leviämistä. Se on avoin ohjelma, johon valmistajat osallistuvat vapaaehtoisesti. Ohjelman kohdetuotteet ovat tietokoneet, näytöt, tulostimet, faksilaitteet, kopiokoneet, skannerit ja monitoimilaitteet. Energy Star -standardit ja -logot ovat samat maailmanlaajuisesti. 1 Laajenna laitteen kapasiteettia Tässä laitteessa on 32 megatavua muistia, joka voidaan laajentaa 160 megatavuun. Voit asentaa laitteeseen 250 arkin lisäkasetin. Tämä kasetti vähentää tarvetta lisätä laitteeseen jatkuvasti uutta paperia. Verkkotulostuksen mahdollistaa verkkoliitäntä. Tulosta erilaisissa ympäristöissä Voit tulostaa seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP. Laitteessasi on sekä USB- että rinnakkaisliitäntä. Rinnakkaisliitännän saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Voit myös käyttää verkkoliitäntää. Käytä USB Flash -asemaa Jos sinulla on USB Flash -asema, voit käyttää sitä tämän laitteen kanssa monin tavoin. Voit skannata asiakirjoja ja tallentaa ne USB Flash -asemaan. Voit tulostaa USB Flash -asemaan tallennettuja tietoja suoraan. Voit hallita USB Flash -asemaa. Voit varmuuskopioida tietoja ja palauttaa varmuuskopiotiedostoja laitteen muistiin. ESITTELY 1.3

19 Osien sijainti Laitteen pääosat ovat seuraavat: Etunäkymä Automaattinen syöttölaite Asiakirjaohjaimet Asiakirjojen syöttökasetti Kansi Asiakirjojen tulostuslokero USB Flash -aseman portti Lasitaso Ohjauspaneeli Etuosan tulostuslokero (tulostuspuoli alaspäin) Etukansi Väriainekasetti Tulostuslokeron jatke Paperitason ilmaisin Paperikasetti (kasetti 1) Monikäyttökasetti Lisäkasetti (kasetti 2) 1.4 ESITTELY

20 Takanäkymä 1 Takakansi Ohjauspaneelin kansi Takaosan tulostuslokero (tulostuspuoli ylöspäin) Virtakatkaisin AC-virtajohdon vastake Verkkoportti Rinnakkaisliitäntä USB-liitäntä Line-vastake EXT-vastake Kasetin 2 kaapeliliitin ESITTELY 1.5

21 Ohjauspaneelin toiminnot 1 2 S k a n n e r i 3 K O P I O I 4 5 Mahdollistaa usein käytettyjen faksinumeroiden tallentamisen ja niiden valitsemisen muutaman painikkeen painalluksella. Antaa sinun vaihtaa kosketuspainikkeisiin numerot Näet luettelon tietokoneohjelmiston ohjelmista, joihin kuva voidaan skannata. Sinun on luotava skannausluettelo käyttämällä laitteen mukana toimitettavaa Tulostimen asetukset -ohjelmistoa. Voit myös skannata ja tallentaa asiakirjoja USB Flash -asemaan ja hallita asemaa, kun se on kytketty laitteen USB-porttiin. Katso Luku 10, USB Flash -aseman asentaminen. Säätää nykyisen kopiointityön asiakirjojen kirkkautta. Valitsee kopioitavan asiakirjan tyypin. Valitsee kopioiden määrän. Mahdollistaa kopioinnin erikoistoimintojen käyttämisen, monistuksen, lajittelun, automaattisen sovituksen, kahden puolen kopioinnin yhdelle sivulle, 2/4 sivun kopioinnin (usean sivun kopioinnin samalle arkille) sekä julisteen kopioinnin. Pienentää tai suurentaa kopiota alkuperäiseen verrattuna. Näyttää nykyisen tilan ja käytönaikaiset kehotteet. Valo ilmaisee, kun väriainekasetti on tyhjä. Selaa valitussa valikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja. 1.6 ESITTELY

22 Vahvistaa näytössä näkyvän valinnan. Siirtää valikkotilaan ja selaa käytettävissä olevia valikkoja. 1 5 Palauttaa ylempään valikkotasoon. Keskeyttää toiminnon milloin tahansa. Valmiustilassa poistaa tai keskeyttää kopiointivalinnat, kuten tummuuden, asiakirjatyypin asetuksen, kopion koon ja kopioiden määrän. Käynnistää työn. 6 Valitsee numeron tai lisää aakkosnumeerisia merkkejä. Mahdollistaa faksinumeron syöttämisen ja näyttää muistin tilan sekä faksin vastaanottotilan. Säätää lähetettävien faksiasiakirjojen tarkkuutta. 7 F A K S I Mahdollistaa faksin lähettämisen usealle vastaanottajalle. Mahdollistaa usein käytettyjen faksinumeroiden tallentamisen yksi- tai kaksinumeroisiksi pikavalintanumeroiksi tai ryhmänumeroksi automaattista valintaa varten sekä tallennettujen numeroiden muokkaamisen. Mahdollistaa puhelinluettelon tulostamisen. Valitsee viimeisimmän numeron uudelleen valmiustilassa tai lisää tauon faksinumeroon muokkaustilassa. Varaa puhelinlinjan käyttöön. 8 Mahdollistaa asiakirjojen tulostamisen suoraan USB Flash -asemasta, kun se on kytketty laitteen etupuolella olevaan USB-porttiin. ESITTELY 1.7

23 MUISTIINPANOJA 1.8 ESITTELY

24 2 ALOITTAMINEN Tämä luku sisältää vaiheittaiset ohjeet laitteen saattamiseksi käyttökuntoon. Tämän luvun aiheita: Laitteen valmisteleminen Paketin purkaminen Väriainekasetin asentaminen Paperin lisääminen Liitäntöjen tekeminen Virran kytkeminen laitteeseen Laitteen valmisteleminen Näytön kielen vaihtaminen Koneen tunnuksen määrittäminen Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Paperityypin ja -koon määrittäminen Äänten määrittäminen Säästötilojen käyttäminen Ohjelmiston asentaminen Tietoja ohjelmistosta Ohjelmiston asentaminen Windowsissa Ohjelmiston korjaaminen Ohjelmiston poistaminen Set IP -ohjelmiston käyttäminen Tulostimen asetukset -apuohjelman käyttäminen

25 Laitteen valmisteleminen Paketin purkaminen 1 Poista laite ja kaikki lisäosat pakkauksesta. Varmista, että tulostimen mukana on seuraavat osat: Ensimmäinen väriainekasetti Virtajohto * Puhelinjohto * (vain Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa) Pika-asennusopas Ohjauspaneelin opas Tietoa turvallisuudesta CD-ROM ** Tuotemerkki *** *Virtajohdon ja puhelinjohdon ulkoasu saattaa vaihdella maakohtaisesti. **CD-ROM-levy sisältää tulostinohjaimet, skanneriohjaimet, Set IP -ohjelmiston, Tulostimen asetukset -apuohjelman, SmarThru-ohjelmiston, käyttöoppaan ja Adobe Acrobat Reader -ohjelman. ***Saattaa olla valmiiksi kiinnitettynä laitteeseen joissakin maissa. HUOMAUTUKSIA: Osat saattavat vaihdella maakohtaisesti. On suositeltavaa, että käytät laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Jos käytät toisen toimittajan johtoa, sen AWG-mitan tulee olla 26 tai pienempi. Virtajohto tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. 2.2 ALOITTAMINEN

Phaser 3300MFP. Monitoimilaite. Phaser 3300MFP. Käyttöopas

Phaser 3300MFP. Monitoimilaite. Phaser 3300MFP. Käyttöopas Phaser 3300MFP Monitoimilaite Phaser 3300MFP Käyttöopas 2008 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3200MFP http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683337

Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3200MFP http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683337 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX PHASER 3200MFP. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX PHASER 3200MFP käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3300MFP http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683295

Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3300MFP http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683295 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX PHASER 3300MFP. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX PHASER 3300MFP käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas

VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas SISÄLLYS Vaihe 1. Pakkauksen purkaminen... 3 Vaihe 2. Tietoja tulostimesta... 5 Vaihe 3. Kuvayksikön, siirtohihnan ja väriainekasettien asentaminen... 7 Vaihe 4. Paperin lataaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas ML-1640 Series ML-2240 Series Mustavalkolasertulostin Käyttöopas kuvittele mahdollisuudet Kiitos Samsung-tuotteen hankkimisesta. Voit saada entistäkin enemmän palvelua rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

Lisätiedot

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1 Käyttöopas Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista,

Lisätiedot

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contact SAMSUNG WORLD WIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista muutoksista,

Lisätiedot

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet DX-C200 Käyttöohjeet Käyttäjän opas 1 Laitteen opas 2 Aluksi 3 Tulostimen käyttäminen 4 Kopiokoneen käyttäminen 5 Skannerin käyttäminen 6 Faksin käyttäminen 7 Laitteen asetukset käyttöpaneelilta 8 Laitteen

Lisätiedot

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

LFF 6050. Käyttöohje

LFF 6050. Käyttöohje LFF 6050 FI Käyttöohje Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi tämän monitoimilaitteen valitsit

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW

KÄYTTÖOPAS MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW KÄYTTÖOPAS MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-8460N, MFC-8860DN ja MFC-8870DW (Ympyröi oman mallisi numero)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MFC-8420 MFC-8820D

KÄYTTÖOHJE MFC-8420 MFC-8820D KÄYTTÖOHJE MFC-8420 MFC-8820D LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN. TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ Brother ilmoittaa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C

KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN. TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ Brother ilmoittaa,

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW

Käyttöopas DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW Käyttöopas DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online-käyttöopas Käyttöopas ei sisällä kaikkea laitteen käyttöön liittyvää tietoa. Tarkempia ohjeita tietyistä toiminnoista saat Online-käyttöoppaasta

Lisätiedot

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELECOM LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T

KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T Tietoja tyyppihyväksymisestä sekä laadinta- ja julkaisutiedote LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BROTHER MFC-8220 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1224350

Käyttöoppaasi. BROTHER MFC-8220 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1224350 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BROTHER MFC-8220. Löydät kysymyksiisi vastaukset BROTHER MFC-8220 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HP Officejet 4300 All-in-One series. Käyttöopas

HP Officejet 4300 All-in-One series. Käyttöopas HP Officejet 4300 All-in-One series Käyttöopas HP Officejet 4300 All-in-One series Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW KÄYTTÖOPAS MFC-820CW Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-820CW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Käyttöopas NPD3409-00

Käyttöopas NPD3409-00 NPD3409-00 Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

Dell V725w -käyttöopas

Dell V725w -käyttöopas Dell V725w -käyttöopas Tammikuu 2012 www.dell.com support.dell.com Laitetyypit: 4449 Mallit: 7d1, 7dE Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...6 Tietoja tulostimesta...7 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...7

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4502-00 FI

Käyttöopas NPD4502-00 FI NPD4502-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas Dell B3460dn -lasertulostin Käyttöopas Kesäkuu 2012 www.dell.com support.dell.com Tavaramerkit Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin

Lisätiedot