Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä."

Transkriptio

1 Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

2 Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja, joita tarvitset määrittäessäsi laitetta käyttökuntoon ja asentaessasi sen mukana toimitettua ohjelmistoa. Lisäksi käyttöopas sisältää yksityiskohtaisia tietoja laitteen käyttämisestä tulostimena, skannerina, kopiokoneena ja faksina sekä laitteen ylläpitoon ja vianmääritykseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka laitteen kanssa voidaan käyttää USB Flash -asemaa asiakirjojen skannaukseen ja tallennukseen sekä asemaan tallennettujen asiakirjojen tulostukseen. Käyttöoppaassa on myös peruskuvaus SmarThru-monitoimisovelluksesta. SmarThru-ohjelmiston avulla voit skannata ja muokata kuvia sekä skannata asiakirjoja kopiointia varten. Sen avulla voit myös lähettää skannatut kuvat sähköpostitse. Tämän käyttöoppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yhtiö ei ole missään tilanteessa vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka ovat seurausta laitteen käsittelemisestä tai käyttämisestä. Copyright Centronics on Centronics Data Computer Corporationin tavaramerkki. IBM ja IBM PC ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä. PCL ja PCL 6 ovat Hewlett-Packardin tavaramerkkejä. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. TrueType on Apple Computer, Inc.:n tavaramerkki. Adobe, Adobe PhotoDeluxe and Adobe Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat niiden omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä. i

3 Turvallisuustiedot Tätä laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa seuraavia varotoimia. Turvallisuus käytön aikana Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia tärkeitä symboleja: VAARA: Varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan, jos ohjeita ei noudateta. VAROITUS: Varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa lievään tai keskivakavaan vammautumiseen tai materiaalisiin menetyksiin, jos ohjeita ei noudateta. VAARA: Liitä virtajohto suoraan pistorasiaan. Älä koskaan käytä jatkojohtoa. Irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jotta välttyisit sähköiskuilta tai altistumiselta lasersäteilylle, älä poista mitään sellaisia suojia tai ruuveja, joiden poistamista ei kuvata tässä käyttöoppaassa. Katkaise virta ja irrota virtajohto pistorasiasta (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos tapahtuu jokin seuraavista: Läikytät laitteen päälle jotain. Epäilet, että laite tarvitsee huoltoa tai korjausta. Laitteen ulkoinen kotelo on vaurioitunut. Älä hävitä läikkynyttä tai käyttämätöntä väriainetta polttamalla. Väriainepöly saattaa syttyä palamaan avotulen lähellä. Toimita väriaine hävitettäväksi valtuutetulle jälleenmyyjälle. Hävitä käytetty väriainepullo paikallisia säännöksiä noudattaen. Pidä laite kaukana herkästi syttyvistä nesteistä, kaasuista ja aerosoleista. Ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. ii

4 VAROITUS: Suojaa laite kosteudelta ja märiltä ilmasto-olosuhteilta, kuten vesisateelta ja lumelta. Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin siirrät laitetta. Kun siirrät laitetta, varo, ettei laitteen alla oleva virtajohto vaurioidu. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta (älä johdosta). Varo, ettei laitteen sisään joudu paperiliittimiä, niittejä tai muita metallisia esineitä. Säilytä väriainepulloja (käytettyjä ja käyttämättömiä) lasten ulottumattomissa. Varo, ettet loukkaa itseäsi teräviin reunoihin, kun poistat laitteen sisältä väärin syötettyjä paperiarkkeja. Säästä ympäristöä äläkä hävitä laitetta tai laitteen osia toimittamalla niitä tavallisille tai kotitalousjätteille tarkoitettuihin jätteenkeräyspisteisiin. Toimita hävitettävä laite tai sen osat valtuutetulle jälleenmyyjälle. Laitteen sisäosat saattavat olla erittäin kuumia. Älä koske osiin, joissa on Muussa tapauksessa saatat altistua vammautumiselle. -tarra. Virtalähde Pistorasian tulee olla lähellä tuotetta ja helposti käytettävissä. Otsoniturvallisuus Tämä tuote muodostaa otsonia toimintansa aikana. Normaalisti otsonipitoisuus ei ylitä sallitun rajaa. Jos tunnet otsonin hajua, tuuleta huone. Faksi tai puhelin Puhelinlaitteita käytettäessä on aina noudatettava seuraavia perusvarotoimia tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi. Älä käytä tätä tuotetta veden läheisyydessä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai tiskialtaan läheisyydessä, kosteissa kellaritiloissa tai uima-altaalla. Vältä puhelimen käyttöä ukkosen aikana. Vaarana saattaa olla salaman aiheuttaman oikosulun mahdollisuus. Älä ilmoita kaasuvuodosta käyttämällä puhelinta kaasuvuodon lähellä. Käytä puhelinverkkojohtona vain 26 AWG -kokoista tai suurempaa johtoa. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Laserturvallisuus Tämä laite on luokan 1 laserlaite. Laite sisältää 5 milliwatin, nanometrin aallonpituudella toimivan AlGaAs-laserdiodin. Laitteen takana on seuraava merkintä. Varoitus: Säätimien käyttämisestä tai toimintojen suorittamisesta tässä käyttöoppaassa kuvatuista tavoista poikkeavilla tavoilla voi seurata altistuminen vahingolliselle säteilylle. iii

5 Pohjois-Amerikka CDRH-säännökset Tämä laite täyttää luokan 1 lasertuotteille asetetut 21 CFR -säännöksen alaluvussa J määritetyt vaatimukset. Laite sisältää 5 milliwatin, nanometrin aallonpituudella toimivan AlGaAs-laserdiodin. Tämä laite ei tuota vahingollista säteilyä, koska säde on täysin laitteen sisäpuolella kaikissa normaalikäytön toiminnoissa ja peruskäyttäjien ylläpitotoimissa. Varoitus: Säätimien käyttämisestä tai toimintojen suorittamisesta tässä käyttöoppaassa kuvatuista tavoista poikkeavilla tavoilla voi seurata altistuminen vahingolliselle säteilylle. iv

6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Huomautus EEA-maissa asuville käyttäjille Tämä laite on radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY mukainen. Huomautus EEA-maiden asukkaille, jotka käyttävät analogisia PSTN-verkkoja Tätä laitetta voi käyttää kaikkien EEA-maiden analogisissa PSTN-verkoissa. Paikallinen PSTNyhteensopivuus määräytyy ohjelmistojen säädinasetusten mukaan. Jos suunnittelet laitteen käyttämistä jossakin toisessa maassa, ota yhteyttä huollon edustajaan. Mahdollisten ongelmien ilmetessä ota yhteyttä huollon edustajaan ensi tilassa. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L : CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana Internetistä seuraavasta osoitteesta: IS 2020S: CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana Internetistä seuraavasta osoitteesta: Tuotteen asianmukainen hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen) (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät) Tämä tuotteessa tai siihen liittyvissä julkaisuissa esiintyvä merkintä ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Kun hävittäminen tulee ajankohtaiseksi, tuote on ympäristö- ja terveysriskien välttämiseksi erotettava muuntyyppisistä jätteistä ja kierrätettävä materiaalien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotikäyttäjien tulee ottaa yhteys joko tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen viranomaiseen selvittääkseen, mihin tuotteen voi toimittaa kierrätystä varten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteys tavarantoimittajaansa ja tarkistaa hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa hävittää yhdessä yrityksen muiden jätteiden kanssa. v

7 Merkintöjen sijainnit ja VAARA- ja VAROITUSmerkintöjen tunnusmerkit Tässä laitteessa on VAARA- ja VAROITUS-merkintöjä seuraavassa kuvatuissa kohdissa. Turvallisuussyistä noudata ohjeita ja käsittele laitetta oppaan ohjeiden mukaisesti. * Tämä tarra on kiinnitetty pintaan, joka on kuuma. Varo, että et koske näihin alueisiin. IEC määräyksen mukaisesti tässä laitteessa käytetään seuraavia päävirtakytkimen symboleita: tarkoittaa, että VIRTA ON KYTKETTY. tarkoittaa, että VIRTA ON KATKAISTU. vi

8 HUOMAUTUS Huomautus Yhdysvalloissa asuville käyttäjille Huomautus: Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten osa 15). Näiden rajoitusten tarkoituksena on suojata ympäristöä vahingolliselta häiriöltä laitteen ollessa käytössä asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Minkään asennuksen ei kuitenkaan voida taata olevan häiriötä aiheuttamaton. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä tai katkaisemalla laitteen virta, yritä poistaa ongelma seuraavasti: Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia. Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan. Liitä laite ja vastaanotin eri piireissä oleviin pistorasioihin. Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta. Varoitus Järjestelmään tehdyt muutokset tai muunnokset, joita kokoonpanosta vastuussa oleva valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöoikeuksien menettämiseen. Telephone Consumer Protection Act -asetukseen liittyvä huomautus (voimassa vain Yhdysvalloissa). Vuonna 1991 annettu Telephone Consumer Protection Act -asetus kieltää lailla kaikkia henkilöitä lähettämästä mitään viestejä tietokoneella tai muulla sähköisellä laitteella, muun muassa faksilaitteella, ellei viesti sisällä jokaisen sivun ylä- tai alareunuksessa tai lähetyksen ensimmäisellä sivulla selkeää mainintaa lähetyspäivämäärästä ja kellonajasta sekä yrityksen, yhteisön tai muun lähettävän tahon tunnistetta sekä lähettävän yrityksen, yhteisön tai muun tahon laitteen puhelinnumeroa. (Puhelinnumero ei saa olla 900-alkuinen numero tai muu numero, johon soittamisesta veloitetaan tavallista paikallis- tai kaukopuhelua suurempi maksu.) Ohjeet näiden tietojen ohjelmoimisesta faksilaitteeseen on annettu tämän käyttöoppaan kohdassa Koneen tunnuksen määrittäminen. Syötä tunnistetiedot ja puhelinnumero laitteeseen mainitun kohdan ohjeiden mukaisesti. Faksiotsikkotoiminto lähettää nämä tiedot lähettämiesi faksiasiakirjojen yhteydessä. Muista ohjelmoida laitteeseesi myös päivämäärä ja kellonaika edellä mainittujen tietojen lisäksi. vii

9 USA FCC-määräykset 1.Tämä laite on ACTA:n noudattamien FCC-määräysten ja -vaatimusten osan 68 mukainen. Tämän laitteen kuoressa on tarra, jossa on muiden tietojen lisäksi tuotteen tunniste muodossa US:AAAEQ##TXXXXX. Pyydettäessä tämä numero on ilmoitettava puhelinyhtiölle. 2.Tämä laite käyttää RJ11C USOC -vastaketta. 3.Pistokkeen ja vastakkeen, joita käytetään tämän laitteen liittämisessä sähkö- ja puhelinverkkoon, on oltava ACTA:n noudattamien FCC-määräysten ja -vaatimusten osan 68 mukaiset. Tuotteen mukana toimitetaan puhelinjohto ja -pistoke. Pistoke tulee liittää yhteensopivaan modulaariseen vastakkeeseen, joka myös vastaa FCC-määräyksiä. Katso lisätietoja asennusohjeista. 4.REN-numero ilmaisee, kuinka monta laitetta voi enintään olla yhdistettynä puhelinlinjaan. Jos puhelinlinjan REN-numero on hyvin suuri, laitteet eivät ehkä soi, kun niihin yritetään soittaa. Useimmilla alueilla (mutta ei kaikilla) yhteenlasketun REN-numeron ei tulisi ylittää viittä (5,0). Varmista linjaan yhdistettävissä olevien laitteiden määrä, jota REN-numero edustaa, ottamalla yhteyttä paikalliseen puhelinyhtiöön. Tämän tuotteen REN-numero on osa tuotteen tunnistetta, jonka muoto on US:AAAEQ##TXXXXX. Merkit ## vastaavat REN-numeroa ilman desimaalipilkkua (esimerkiksi 03 vastaa REN-numeroa 0,3). 5.Jos laitteesta on haittaa puhelinverkolle, puhelinyhtiö ilmoittaa sinulle etukäteen, mikäli palvelu on tilapäisesti keskeytettävä. Jos etukäteen ilmoittaminen ei ole mahdollista, puhelinyhtiö ilmoittaa asiakkaille mahdollisimman pian. Voit myös tarvittaessa tehdä valituksen FCC:lle, jos uskot, että siihen on syytä. 6.Puhelinyhtiö saattaa tehdä toimitiloihinsa, laitteisiinsa, toimiinsa tai käytäntöihinsä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tämän laitteen toimintaan. Tällaisessa tapauksessa puhelinyhtiö ilmoittaa asiasta etukäteen, jotta voit tehdä tarvittavat valmistelut voidaksesi jatkaa palvelua keskeytyksettä. 7.Jos laitteessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä RICOH CORPORATIONIIN, jolta saat tietoja korjaamisesta ja takuusta. ASIAKASPALVELUN numero: FASTFIX. Jos laitteesi aiheuttaa vahinkoa puhelinverkolle, puhelinyhtiö voi pyytää sinua irrottamaan laitteen verkosta, kunnes ongelma on ratkaistu. 8.Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia (esimerkiksi paperitukoksia tai yhteysongelmia), katso lisätietoja tämän oppaan vianmäärityskohdasta. 9.Yhteysajasta veloitettavat kustannukset määräytyvät paikallisten tariffien mukaisesti. Saat lisätietoja myös kuluttajansuoja-asiamieheltä. KUN OHJELMOIT HÄTÄNUMEROITA TAI SOITAT TESTIPUHELUA HÄTÄNUMEROON: 1.Pysy linjalla ja kerro lyhyesti puhelusi syy, ennen kuin katkaiset puhelun. 2.Suorita nämä toimet ajankohtina, jolloin hätäkeskuksissa on todennäköisimmin vähiten ruuhkaa, esimerkiksi aikaisin aamulla tai myöhään illalla. KANADA Ringer Equivalence Number -numero ilmaisee, kuinka monta laitetta voi enintään olla yhdistettynä puhelinliittymään. Liittymä voi muodostua mistä tahansa laitteiden joukosta, jota ei koske muut rajoitukset paitsi se, että niiden yhteenlaskettu REN-numero ei saa ylittää viittä. Tämä tuote täyttää Industry Canadan tekniset vaatimukset. Huomautus: Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen. viii

10 SISÄLLYSLUETTELO Luku 1: ESITTELY Erikoisominaisuudet Osien sijainti Etunäkymä Takanäkymä Ohjauspaneelin toiminnot Luku 2: ALOITTAMINEN Paketin purkaminen Paikan valitseminen Väriainekasetin asentaminen Paperin lisääminen Liitäntöjen tekeminen Virran kytkeminen laitteeseen Näytön kielen vaihtaminen Koneen tunnuksen määrittäminen Merkkien syöttäminen numeronäppäimistöllä Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Kellotilan vaihtaminen Paperilajin ja -koon määrittäminen Äänten määrittäminen Kaiutin, soittoääni, näppäinääni ja hälytysääni Kaiuttimen äänenvoimakkuus Säästötilojen käyttäminen Virransäästötila Lampunsäästötila Tietoja ohjelmistosta Tulostinohjaimen ominaisuudet Ohjelmiston asentaminen Windowsissa Järjestelmävaatimukset Ohjelmiston asennus paikallistulostusta varten Ohjelmiston asennus verkkotulostusta varten SmarThru 4 -ohjelmiston asentaminen Ohjelmiston korjaaminen Ohjelmiston poistaminen MFP-ohjaimen asennuksen poistaminen SmarThru-ohjelmiston asennuksen poistaminen Verkkoskannausohjaimen asennuksen poistaminen Set IP -ohjelmiston käyttäminen Set IP -ohjelmiston asentaminen Set IP -ohjelmiston käyttäminen Tulostimen asetukset -apuohjelman käyttäminen ix

11 Luku 3: PAPERIN KÄSITTELY Tulostusmateriaalin valitseminen Paperityyppi, syöttölähteet ja kapasiteetit Paperiin ja erikoismateriaaleihin liittyviä ohjeita Paperin lisääminen Vakiokasettiin Monikäyttökasettiin Käsisyöttötilan käyttäminen Tulostuslokeron valitseminen Tulostaminen etuosan tulostuslokeroon (tulostuspuoli alaspäin) Tulostaminen takaosan tulostuslokeroon (tulostuspuoli ylöspäin) Luku 4: TULOSTUSTEHTÄVÄT Asiakirjan tulostaminen Windowsissa Tulostustyön peruuttaminen Tulostimen asetukset Asettelu-välilehti Paperi-välilehti Grafiikka-välilehti Muut-välilehti Tietoja-välilehti Tulostin-välilehti Suosikit-asetuksen käyttäminen Ohjeen käyttäminen Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille Julisteiden tulostaminen Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon Pienennetyn tai suurennetun asiakirjan tulostaminen Vesileimojen käyttäminen Aiemmin luodun vesileiman käyttäminen Vesileiman luominen Vesileiman muokkaaminen Vesileiman poistaminen Peitteiden käyttäminen Peitteen kuvaus Uuden sivun peitteen luominen Sivun peitteen käyttäminen Peitteen poistaminen Luku 5: KOPIOIMINEN Paperin lisääminen kopioimista varten Paperikasetin valitseminen Asiakirjan valmisteleminen Asiakirjojen kopioiminen lasitasolla Kopioiminen automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen avulla Kopiointiasetusten määrittäminen x

12 Tummuus Alkup. tyyppi Kopion pienentäminen tai suurentaminen Kopioiden määrä Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen Kloonaus Lajittelu Automaattinen sovittaminen puolen kopiointi 1 sivulle Usean sivun kopioiminen samalle arkille Julisteen kopioiminen Oletusasetusten muuttaminen Aikakatkaisuasetuksen määrittäminen Luku 6: SKANNAAMINEN Skannaamisen perustiedot Skannaaminen ohjauspaneelista sovellukseen Skannaaminen SmarThru-ohjelmiston avulla Käytönaikaisen ohjetiedoston käyttäminen Skannaaminen WIA-ohjaimen avulla Skannaaminen USB Flash -asemaan Skannaaminen verkkoskannausohjelmalla Tietoja verkkoskannausohjelmasta Verkkoskannausasetuksen määrittäminen Skannaaminen verkkoskannausohjelmalla Verkkoskannausohjelman aikakatkaisun asettaminen Verkkoskannausohjaimen käyttäminen Skannerin lisääminen Skannerin poistaminen Ominaisuuksien määrittäminen Skannaaminen verkkoskannausohjaimen avulla Skannerikuvakkeet Luku 7: FAKSAAMINEN Faksiasetusten muuttaminen Käytettävät faksiasetusten vaihtoehdot Asiakirjan asettaminen Paperikasetin valitseminen Asiakirjan tarkkuuden määrittäminen Faksin lähettäminen automaattisesti Faksin lähettäminen manuaalisesti Soittaminen viimeksi valittuun numeroon uudelleen Lähetyksen vahvistaminen Automaattinen uudelleenvalinta Tietoja vastaanottotiloista Paperin lisääminen faksien vastaanottamista varten Automaattinen vastaanotto faksitilassa xi

13 Manuaalinen vastaanotto puhelintilassa Automaattinen vastaanotto Vs/faks-tilassa Manuaalinen vastaanotto ulkoisen puhelimen avulla Faksien vastaanottaminen DRPD-tilan avulla Faksien vastaanottaminen muistiin Kosketusvalinta Numeron tallentaminen pikavalintaa varten Faksin lähettäminen kosketusvalintanumeron avulla Pikavalinta Numeron tallentaminen pikavalintanumeroksi Faksin lähettäminen pikavalintanumeron avulla Ryhmävalinta Ryhmävalintanumeron määrittäminen Ryhmävalintanumeroiden muokkaaminen Faksin lähettäminen ryhmävalintanumeron avulla (useaan osoitteeseen lähettäminen) Numeron etsiminen muistista Etsiminen muistista järjestyksessä Etsiminen tietyllä alkukirjaimella Puhelinluettelon tulostaminen Ryhmälähetysfaksien lähettäminen Ajoitetun faksin lähettäminen Tärkeän faksin lähettäminen Asiakirjojen lisääminen ajoitettuun lähetykseen Ajoitetun faksilähetyksen peruuttaminen Suojatun vastaanottotilan käyttäminen Raporttien tulostaminen Faksin lisäasetusten käyttäminen Asetusten muuttaminen Faksin lisäasetukset Luku 8: HUOLTO Muistin tyhjentäminen Laitteen puhdistaminen Ulkokuoren puhdistaminen Laitteen sisäosien puhdistaminen Skannausyksikön puhdistaminen Väriainekasettien käsitteleminen Väriaineen jakaminen tasaisesti kasetissa Väriainekasetin vaihtaminen Ilmoita vari -asetuksen määrittäminen Rummun puhdistaminen Variaine loppu -sanoman ohittaminen Sähköposti-ilmoituksen määrittäminen Laitteen asetukset -välilehden tietojen määrittäminen Yhteystiedot-välilehden tietojen määrittäminen xii

14 Luku 9: VIANMÄÄRITYS Asiakirjatukosten poistaminen Syöttötien virhe Poistumistien virhe Rullan virhe Paperitukosten poistaminen Kasetissa Lisäkasetissa Kiinnitysalueella tai väriainekasetin ympäristössä Paperinpoistoalueella Monikäyttökasetissa Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi Näytön virhesanomien poistaminen Muiden ongelmien ratkaiseminen Paperinsyöttöongelmat Tulostusongelmat Tulostuslaatuongelmat Kopiointiongelmat Skannausongelmat Faksiongelmat Verkkotulostusongelmien ratkaiseminen Yleiset ongelmat Windows-ongelmat Verkkoskannausongelmat Luku 10: USB FLASH -ASEMAN KÄYTTÄMINEN Tietoja USB Flash -asemista USB Flash -aseman asentaminen Skannaaminen USB Flash -asemaan Skannaaminen oletusasetuksilla Skannaaminen omilla asetuksilla USB Flash -aseman hallinta Oletusasetusten muuttaminen Kuvatiedoston poistaminen USB Flash -aseman alustaminen USB-muistin tilan tarkistaminen Tulostaminen USB Flash -asemasta Varmuuskopiointi Liite A: LAITTEEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA Paikallisesti jaetun laitteen määrittäminen... A.2 Windows 98/Me... A.2 Windows NT 4.0 / 2000 / XP... A.3 Verkkoyhteydessä olevan laitteen määrittäminen... A.4 Verkkoparametrien määrittäminen ohjauspaneelissa... A.4 xiii

15 Liite B: LAITTEEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN DIMM-muistimoduulin asentaminen... B.2 DIMM-muistimoduulin poistaminen... B.4 Lisäkasetin asentaminen... B.5 Kasetin 2 määrittäminen tulostimen ominaisuuksissa... B.7 Liite C: TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot... C.2 Skannerin ja kopiokoneen tekniset tiedot... C.3 Tulostimen tekniset tiedot... C.4 Faksin tekniset tiedot... C.5 Paperin määritykset... C.6 Esittely... C.6 Tuetut paperikoot... C.7 Paperin käyttöohjeita... C.8 Paperin määritykset... C.9 Paperitulostekapasiteetti... C.9 Paperin säilytysolosuhteet... C.9 xiv

16 1 ESITTELY Kiitos tämän monitoimilaitteen hankkimisesta. Laite sisältää tulostus-, kopiointi-, skannaus- ja faksitoiminnot. Tämän luvun aiheita: Erikoisominaisuudet Osien sijainti

17 Erikoisominaisuudet Laitteessa on erikoistoimintoja, jotka parantavat tulostuslaatua. Voit tehdä seuraavaa: Tulosta laadukkaita tulosteita nopeasti Voit tulostaa jopa tarkkuudella 1200 dpi [paras]. Katso sivu 4.8. Laite tulostaa A4-kokoista paperia 20 sivun minuuttivauhdilla ja Letter-kokoista paperia 22 sivun minuuttivauhdilla. Käsittele paperia joustavasti Monikäyttökasetti tukee kirjelomakkeita, kirjekuoria, tarroja, kalvoja, mukautettuja materiaalikokoja, postikortteja ja raskasta paperia. 50 arkin monikäyttökasetti tukee normaalia paperia. Sekä vakiomallinen 250 arkin syöttökasetti (kasetti 1) että 250 arkin lisäkasetti (kasetti 2) tukevat A4- ja Letter-kokoista paperia. Luo ammattimaisia asiakirjoja Tulosta vesileimoja. Voit muokata asiakirjojasi tulostamalla niihin haluamiasi sanoja, kuten Luottamuksellinen. Katso sivu Tulosta julisteita. Asiakirjan sivujen teksti ja kuvat suurennetaan ja tulostetaan arkeille, jotka teipataan yhteen julisteeksi. Katso sivu Säästä aikaa ja rahaa Voit säästää paperia tulostamalla yksittäiselle arkille useita sivuja. Voit käyttää esipainettuja lomakkeita ja kirjelomakkeita normaalin paperin kanssa. Katso Peitteiden käyttäminen sivulla Tämä laite säästää sähköä automaattisesti vähentämällä virrankulutusta huomattavasti, kun tulostus ei ole käynnissä. 1.2 ESITTELY

18 Kansainvälinen ENERGY STAR -toimistolaiteohjelma Kansainvälinen ENERGY STAR -toimistolaiteohjelma kannustaa säästämään energiaa tukemalla vain vähän virtaa kuluttavia tietokoneita ja muita toimistolaitteita. Ohjelma tukee virransäästötoimintoja sisältävien tuotteiden kehittämistä ja leviämistä. Se on avoin ohjelma, johon valmistajat osallistuvat vapaaehtoisesti. Ohjelman kohdetuotteet ovat tietokoneet, näytöt, tulostimet, faksilaitteet, kopiokoneet, skannerit ja monitoimilaitteet. Energy Star -standardit ja -logot ovat samat maailmanlaajuisesti. 1 Laajenna laitteen kapasiteettia Tässä laitteessa on 32 megatavua muistia, joka voidaan laajentaa 160 megatavuun. Voit asentaa laitteeseen 250 arkin lisäkasetin. Tämä kasetti vähentää tarvetta lisätä laitteeseen jatkuvasti uutta paperia. Verkkotulostuksen mahdollistaa verkkoliitäntä. Tulosta erilaisissa ympäristöissä Voit tulostaa seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP. Laitteessasi on sekä USB- että rinnakkaisliitäntä. Rinnakkaisliitännän saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Voit myös käyttää verkkoliitäntää. Käytä USB Flash -asemaa Jos sinulla on USB Flash -asema, voit käyttää sitä tämän laitteen kanssa monin tavoin. Voit skannata asiakirjoja ja tallentaa ne USB Flash -asemaan. Voit tulostaa USB Flash -asemaan tallennettuja tietoja suoraan. Voit hallita USB Flash -asemaa. Voit varmuuskopioida tietoja ja palauttaa varmuuskopiotiedostoja laitteen muistiin. ESITTELY 1.3

19 Osien sijainti Laitteen pääosat ovat seuraavat: Etunäkymä Automaattinen syöttölaite Asiakirjaohjaimet Asiakirjojen syöttökasetti Kansi Asiakirjojen tulostuslokero USB Flash -aseman portti Lasitaso Ohjauspaneeli Etuosan tulostuslokero (tulostuspuoli alaspäin) Etukansi Väriainekasetti Tulostuslokeron jatke Paperitason ilmaisin Paperikasetti (kasetti 1) Monikäyttökasetti Lisäkasetti (kasetti 2) 1.4 ESITTELY

20 Takanäkymä 1 Takakansi Ohjauspaneelin kansi Takaosan tulostuslokero (tulostuspuoli ylöspäin) Virtakatkaisin AC-virtajohdon vastake Verkkoportti Rinnakkaisliitäntä USB-liitäntä Line-vastake EXT-vastake Kasetin 2 kaapeliliitin ESITTELY 1.5

21 Ohjauspaneelin toiminnot 1 2 S k a n n e r i 3 K O P I O I 4 5 Mahdollistaa usein käytettyjen faksinumeroiden tallentamisen ja niiden valitsemisen muutaman painikkeen painalluksella. Antaa sinun vaihtaa kosketuspainikkeisiin numerot Näet luettelon tietokoneohjelmiston ohjelmista, joihin kuva voidaan skannata. Sinun on luotava skannausluettelo käyttämällä laitteen mukana toimitettavaa Tulostimen asetukset -ohjelmistoa. Voit myös skannata ja tallentaa asiakirjoja USB Flash -asemaan ja hallita asemaa, kun se on kytketty laitteen USB-porttiin. Katso Luku 10, USB Flash -aseman asentaminen. Säätää nykyisen kopiointityön asiakirjojen kirkkautta. Valitsee kopioitavan asiakirjan tyypin. Valitsee kopioiden määrän. Mahdollistaa kopioinnin erikoistoimintojen käyttämisen, monistuksen, lajittelun, automaattisen sovituksen, kahden puolen kopioinnin yhdelle sivulle, 2/4 sivun kopioinnin (usean sivun kopioinnin samalle arkille) sekä julisteen kopioinnin. Pienentää tai suurentaa kopiota alkuperäiseen verrattuna. Näyttää nykyisen tilan ja käytönaikaiset kehotteet. Valo ilmaisee, kun väriainekasetti on tyhjä. Selaa valitussa valikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja. 1.6 ESITTELY

22 Vahvistaa näytössä näkyvän valinnan. Siirtää valikkotilaan ja selaa käytettävissä olevia valikkoja. 1 5 Palauttaa ylempään valikkotasoon. Keskeyttää toiminnon milloin tahansa. Valmiustilassa poistaa tai keskeyttää kopiointivalinnat, kuten tummuuden, asiakirjatyypin asetuksen, kopion koon ja kopioiden määrän. Käynnistää työn. 6 Valitsee numeron tai lisää aakkosnumeerisia merkkejä. Mahdollistaa faksinumeron syöttämisen ja näyttää muistin tilan sekä faksin vastaanottotilan. Säätää lähetettävien faksiasiakirjojen tarkkuutta. 7 F A K S I Mahdollistaa faksin lähettämisen usealle vastaanottajalle. Mahdollistaa usein käytettyjen faksinumeroiden tallentamisen yksi- tai kaksinumeroisiksi pikavalintanumeroiksi tai ryhmänumeroksi automaattista valintaa varten sekä tallennettujen numeroiden muokkaamisen. Mahdollistaa puhelinluettelon tulostamisen. Valitsee viimeisimmän numeron uudelleen valmiustilassa tai lisää tauon faksinumeroon muokkaustilassa. Varaa puhelinlinjan käyttöön. 8 Mahdollistaa asiakirjojen tulostamisen suoraan USB Flash -asemasta, kun se on kytketty laitteen etupuolella olevaan USB-porttiin. ESITTELY 1.7

23 MUISTIINPANOJA 1.8 ESITTELY

24 2 ALOITTAMINEN Tämä luku sisältää vaiheittaiset ohjeet laitteen saattamiseksi käyttökuntoon. Tämän luvun aiheita: Laitteen valmisteleminen Paketin purkaminen Väriainekasetin asentaminen Paperin lisääminen Liitäntöjen tekeminen Virran kytkeminen laitteeseen Laitteen valmisteleminen Näytön kielen vaihtaminen Koneen tunnuksen määrittäminen Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Paperityypin ja -koon määrittäminen Äänten määrittäminen Säästötilojen käyttäminen Ohjelmiston asentaminen Tietoja ohjelmistosta Ohjelmiston asentaminen Windowsissa Ohjelmiston korjaaminen Ohjelmiston poistaminen Set IP -ohjelmiston käyttäminen Tulostimen asetukset -apuohjelman käyttäminen

25 Laitteen valmisteleminen Paketin purkaminen 1 Poista laite ja kaikki lisäosat pakkauksesta. Varmista, että tulostimen mukana on seuraavat osat: Ensimmäinen väriainekasetti Virtajohto * Puhelinjohto * (vain Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa) Pika-asennusopas Ohjauspaneelin opas Tietoa turvallisuudesta CD-ROM ** Tuotemerkki *** *Virtajohdon ja puhelinjohdon ulkoasu saattaa vaihdella maakohtaisesti. **CD-ROM-levy sisältää tulostinohjaimet, skanneriohjaimet, Set IP -ohjelmiston, Tulostimen asetukset -apuohjelman, SmarThru-ohjelmiston, käyttöoppaan ja Adobe Acrobat Reader -ohjelman. ***Saattaa olla valmiiksi kiinnitettynä laitteeseen joissakin maissa. HUOMAUTUKSIA: Osat saattavat vaihdella maakohtaisesti. On suositeltavaa, että käytät laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Jos käytät toisen toimittajan johtoa, sen AWG-mitan tulee olla 26 tai pienempi. Virtajohto tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. 2.2 ALOITTAMINEN

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas HSU-4 CUW-3 9232831 2. painos 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE MFP Pikaopas M725dn M725f M725z M725z+ Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkot

Modeemi ja lähiverkot ja lähiverkot Asiakirjan osanumero: 383057-352 Lokakuu 2005 Sisällysluettelo 1 Modeemi Modeemikaapelin käyttäminen..................... 2 Maakohtaisen modeemikaapelisovittimen käyttäminen.. 3 Modeemin

Lisätiedot

Windows Vista -asennusopas

Windows Vista -asennusopas Windows Vista -asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista -asennusoppaasta. Vaihe 1

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen.

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. On tärkeää että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

Ennen laitteen käyttöä on laite on asetettava käyttövalmiiksi. Lue tämän Pika-asennusoppaan valmisteluohjeet huolellisesti. Asennus on valmis!

Ennen laitteen käyttöä on laite on asetettava käyttövalmiiksi. Lue tämän Pika-asennusoppaan valmisteluohjeet huolellisesti. Asennus on valmis! FAX-355 FAX-360 FAX-460 Pika-asennusopas Ennen laitteen käyttöä on laite on asetettava käyttövalmiiksi. Lue tämän Pika-asennusoppaan valmisteluohjeet huolellisesti. Laitteen asettaminen käyttökuntoon Asennus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja Xerox ColorQube 90/90/90 Kopioiminen. Aseta originaalit syöttölaitteeseen etusivut ylöspäin tai. Paina Kaikki palvelut -näppäintä.. Valitse Kopiointi. Kopiointi-kortti tulee näkyviin.. Tee tarvittavat

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot