Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä."

Transkriptio

1 Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

2 Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja, joita tarvitset määrittäessäsi laitetta käyttökuntoon ja asentaessasi sen mukana toimitettua ohjelmistoa. Lisäksi käyttöopas sisältää yksityiskohtaisia tietoja laitteen käyttämisestä tulostimena, skannerina, kopiokoneena ja faksina sekä laitteen ylläpitoon ja vianmääritykseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka laitteen kanssa voidaan käyttää USB Flash -asemaa asiakirjojen skannaukseen ja tallennukseen sekä asemaan tallennettujen asiakirjojen tulostukseen. Käyttöoppaassa on myös peruskuvaus SmarThru-monitoimisovelluksesta. SmarThru-ohjelmiston avulla voit skannata ja muokata kuvia sekä skannata asiakirjoja kopiointia varten. Sen avulla voit myös lähettää skannatut kuvat sähköpostitse. Tämän käyttöoppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yhtiö ei ole missään tilanteessa vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka ovat seurausta laitteen käsittelemisestä tai käyttämisestä. Copyright Centronics on Centronics Data Computer Corporationin tavaramerkki. IBM ja IBM PC ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä. PCL ja PCL 6 ovat Hewlett-Packardin tavaramerkkejä. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. TrueType on Apple Computer, Inc.:n tavaramerkki. Adobe, Adobe PhotoDeluxe and Adobe Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat niiden omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä. i

3 Turvallisuustiedot Tätä laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa seuraavia varotoimia. Turvallisuus käytön aikana Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia tärkeitä symboleja: VAARA: Varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan, jos ohjeita ei noudateta. VAROITUS: Varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa lievään tai keskivakavaan vammautumiseen tai materiaalisiin menetyksiin, jos ohjeita ei noudateta. VAARA: Liitä virtajohto suoraan pistorasiaan. Älä koskaan käytä jatkojohtoa. Irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jotta välttyisit sähköiskuilta tai altistumiselta lasersäteilylle, älä poista mitään sellaisia suojia tai ruuveja, joiden poistamista ei kuvata tässä käyttöoppaassa. Katkaise virta ja irrota virtajohto pistorasiasta (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos tapahtuu jokin seuraavista: Läikytät laitteen päälle jotain. Epäilet, että laite tarvitsee huoltoa tai korjausta. Laitteen ulkoinen kotelo on vaurioitunut. Älä hävitä läikkynyttä tai käyttämätöntä väriainetta polttamalla. Väriainepöly saattaa syttyä palamaan avotulen lähellä. Toimita väriaine hävitettäväksi valtuutetulle jälleenmyyjälle. Hävitä käytetty väriainepullo paikallisia säännöksiä noudattaen. Pidä laite kaukana herkästi syttyvistä nesteistä, kaasuista ja aerosoleista. Ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. ii

4 VAROITUS: Suojaa laite kosteudelta ja märiltä ilmasto-olosuhteilta, kuten vesisateelta ja lumelta. Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin siirrät laitetta. Kun siirrät laitetta, varo, ettei laitteen alla oleva virtajohto vaurioidu. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta (älä johdosta). Varo, ettei laitteen sisään joudu paperiliittimiä, niittejä tai muita metallisia esineitä. Säilytä väriainepulloja (käytettyjä ja käyttämättömiä) lasten ulottumattomissa. Varo, ettet loukkaa itseäsi teräviin reunoihin, kun poistat laitteen sisältä väärin syötettyjä paperiarkkeja. Säästä ympäristöä äläkä hävitä laitetta tai laitteen osia toimittamalla niitä tavallisille tai kotitalousjätteille tarkoitettuihin jätteenkeräyspisteisiin. Toimita hävitettävä laite tai sen osat valtuutetulle jälleenmyyjälle. Laitteen sisäosat saattavat olla erittäin kuumia. Älä koske osiin, joissa on Muussa tapauksessa saatat altistua vammautumiselle. -tarra. Virtalähde Pistorasian tulee olla lähellä tuotetta ja helposti käytettävissä. Otsoniturvallisuus Tämä tuote muodostaa otsonia toimintansa aikana. Normaalisti otsonipitoisuus ei ylitä sallitun rajaa. Jos tunnet otsonin hajua, tuuleta huone. Faksi tai puhelin Puhelinlaitteita käytettäessä on aina noudatettava seuraavia perusvarotoimia tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi. Älä käytä tätä tuotetta veden läheisyydessä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai tiskialtaan läheisyydessä, kosteissa kellaritiloissa tai uima-altaalla. Vältä puhelimen käyttöä ukkosen aikana. Vaarana saattaa olla salaman aiheuttaman oikosulun mahdollisuus. Älä ilmoita kaasuvuodosta käyttämällä puhelinta kaasuvuodon lähellä. Käytä puhelinverkkojohtona vain 26 AWG -kokoista tai suurempaa johtoa. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Laserturvallisuus Tämä laite on luokan 1 laserlaite. Laite sisältää 5 milliwatin, nanometrin aallonpituudella toimivan AlGaAs-laserdiodin. Laitteen takana on seuraava merkintä. Varoitus: Säätimien käyttämisestä tai toimintojen suorittamisesta tässä käyttöoppaassa kuvatuista tavoista poikkeavilla tavoilla voi seurata altistuminen vahingolliselle säteilylle. iii

5 Pohjois-Amerikka CDRH-säännökset Tämä laite täyttää luokan 1 lasertuotteille asetetut 21 CFR -säännöksen alaluvussa J määritetyt vaatimukset. Laite sisältää 5 milliwatin, nanometrin aallonpituudella toimivan AlGaAs-laserdiodin. Tämä laite ei tuota vahingollista säteilyä, koska säde on täysin laitteen sisäpuolella kaikissa normaalikäytön toiminnoissa ja peruskäyttäjien ylläpitotoimissa. Varoitus: Säätimien käyttämisestä tai toimintojen suorittamisesta tässä käyttöoppaassa kuvatuista tavoista poikkeavilla tavoilla voi seurata altistuminen vahingolliselle säteilylle. iv

6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Huomautus EEA-maissa asuville käyttäjille Tämä laite on radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY mukainen. Huomautus EEA-maiden asukkaille, jotka käyttävät analogisia PSTN-verkkoja Tätä laitetta voi käyttää kaikkien EEA-maiden analogisissa PSTN-verkoissa. Paikallinen PSTNyhteensopivuus määräytyy ohjelmistojen säädinasetusten mukaan. Jos suunnittelet laitteen käyttämistä jossakin toisessa maassa, ota yhteyttä huollon edustajaan. Mahdollisten ongelmien ilmetessä ota yhteyttä huollon edustajaan ensi tilassa. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L : CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana Internetistä seuraavasta osoitteesta: IS 2020S: CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana Internetistä seuraavasta osoitteesta: Tuotteen asianmukainen hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen) (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät) Tämä tuotteessa tai siihen liittyvissä julkaisuissa esiintyvä merkintä ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Kun hävittäminen tulee ajankohtaiseksi, tuote on ympäristö- ja terveysriskien välttämiseksi erotettava muuntyyppisistä jätteistä ja kierrätettävä materiaalien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotikäyttäjien tulee ottaa yhteys joko tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen viranomaiseen selvittääkseen, mihin tuotteen voi toimittaa kierrätystä varten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteys tavarantoimittajaansa ja tarkistaa hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa hävittää yhdessä yrityksen muiden jätteiden kanssa. v

7 Merkintöjen sijainnit ja VAARA- ja VAROITUSmerkintöjen tunnusmerkit Tässä laitteessa on VAARA- ja VAROITUS-merkintöjä seuraavassa kuvatuissa kohdissa. Turvallisuussyistä noudata ohjeita ja käsittele laitetta oppaan ohjeiden mukaisesti. * Tämä tarra on kiinnitetty pintaan, joka on kuuma. Varo, että et koske näihin alueisiin. IEC määräyksen mukaisesti tässä laitteessa käytetään seuraavia päävirtakytkimen symboleita: tarkoittaa, että VIRTA ON KYTKETTY. tarkoittaa, että VIRTA ON KATKAISTU. vi

8 HUOMAUTUS Huomautus Yhdysvalloissa asuville käyttäjille Huomautus: Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten osa 15). Näiden rajoitusten tarkoituksena on suojata ympäristöä vahingolliselta häiriöltä laitteen ollessa käytössä asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Minkään asennuksen ei kuitenkaan voida taata olevan häiriötä aiheuttamaton. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä tai katkaisemalla laitteen virta, yritä poistaa ongelma seuraavasti: Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia. Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan. Liitä laite ja vastaanotin eri piireissä oleviin pistorasioihin. Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta. Varoitus Järjestelmään tehdyt muutokset tai muunnokset, joita kokoonpanosta vastuussa oleva valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöoikeuksien menettämiseen. Telephone Consumer Protection Act -asetukseen liittyvä huomautus (voimassa vain Yhdysvalloissa). Vuonna 1991 annettu Telephone Consumer Protection Act -asetus kieltää lailla kaikkia henkilöitä lähettämästä mitään viestejä tietokoneella tai muulla sähköisellä laitteella, muun muassa faksilaitteella, ellei viesti sisällä jokaisen sivun ylä- tai alareunuksessa tai lähetyksen ensimmäisellä sivulla selkeää mainintaa lähetyspäivämäärästä ja kellonajasta sekä yrityksen, yhteisön tai muun lähettävän tahon tunnistetta sekä lähettävän yrityksen, yhteisön tai muun tahon laitteen puhelinnumeroa. (Puhelinnumero ei saa olla 900-alkuinen numero tai muu numero, johon soittamisesta veloitetaan tavallista paikallis- tai kaukopuhelua suurempi maksu.) Ohjeet näiden tietojen ohjelmoimisesta faksilaitteeseen on annettu tämän käyttöoppaan kohdassa Koneen tunnuksen määrittäminen. Syötä tunnistetiedot ja puhelinnumero laitteeseen mainitun kohdan ohjeiden mukaisesti. Faksiotsikkotoiminto lähettää nämä tiedot lähettämiesi faksiasiakirjojen yhteydessä. Muista ohjelmoida laitteeseesi myös päivämäärä ja kellonaika edellä mainittujen tietojen lisäksi. vii

9 USA FCC-määräykset 1.Tämä laite on ACTA:n noudattamien FCC-määräysten ja -vaatimusten osan 68 mukainen. Tämän laitteen kuoressa on tarra, jossa on muiden tietojen lisäksi tuotteen tunniste muodossa US:AAAEQ##TXXXXX. Pyydettäessä tämä numero on ilmoitettava puhelinyhtiölle. 2.Tämä laite käyttää RJ11C USOC -vastaketta. 3.Pistokkeen ja vastakkeen, joita käytetään tämän laitteen liittämisessä sähkö- ja puhelinverkkoon, on oltava ACTA:n noudattamien FCC-määräysten ja -vaatimusten osan 68 mukaiset. Tuotteen mukana toimitetaan puhelinjohto ja -pistoke. Pistoke tulee liittää yhteensopivaan modulaariseen vastakkeeseen, joka myös vastaa FCC-määräyksiä. Katso lisätietoja asennusohjeista. 4.REN-numero ilmaisee, kuinka monta laitetta voi enintään olla yhdistettynä puhelinlinjaan. Jos puhelinlinjan REN-numero on hyvin suuri, laitteet eivät ehkä soi, kun niihin yritetään soittaa. Useimmilla alueilla (mutta ei kaikilla) yhteenlasketun REN-numeron ei tulisi ylittää viittä (5,0). Varmista linjaan yhdistettävissä olevien laitteiden määrä, jota REN-numero edustaa, ottamalla yhteyttä paikalliseen puhelinyhtiöön. Tämän tuotteen REN-numero on osa tuotteen tunnistetta, jonka muoto on US:AAAEQ##TXXXXX. Merkit ## vastaavat REN-numeroa ilman desimaalipilkkua (esimerkiksi 03 vastaa REN-numeroa 0,3). 5.Jos laitteesta on haittaa puhelinverkolle, puhelinyhtiö ilmoittaa sinulle etukäteen, mikäli palvelu on tilapäisesti keskeytettävä. Jos etukäteen ilmoittaminen ei ole mahdollista, puhelinyhtiö ilmoittaa asiakkaille mahdollisimman pian. Voit myös tarvittaessa tehdä valituksen FCC:lle, jos uskot, että siihen on syytä. 6.Puhelinyhtiö saattaa tehdä toimitiloihinsa, laitteisiinsa, toimiinsa tai käytäntöihinsä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tämän laitteen toimintaan. Tällaisessa tapauksessa puhelinyhtiö ilmoittaa asiasta etukäteen, jotta voit tehdä tarvittavat valmistelut voidaksesi jatkaa palvelua keskeytyksettä. 7.Jos laitteessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä RICOH CORPORATIONIIN, jolta saat tietoja korjaamisesta ja takuusta. ASIAKASPALVELUN numero: FASTFIX. Jos laitteesi aiheuttaa vahinkoa puhelinverkolle, puhelinyhtiö voi pyytää sinua irrottamaan laitteen verkosta, kunnes ongelma on ratkaistu. 8.Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia (esimerkiksi paperitukoksia tai yhteysongelmia), katso lisätietoja tämän oppaan vianmäärityskohdasta. 9.Yhteysajasta veloitettavat kustannukset määräytyvät paikallisten tariffien mukaisesti. Saat lisätietoja myös kuluttajansuoja-asiamieheltä. KUN OHJELMOIT HÄTÄNUMEROITA TAI SOITAT TESTIPUHELUA HÄTÄNUMEROON: 1.Pysy linjalla ja kerro lyhyesti puhelusi syy, ennen kuin katkaiset puhelun. 2.Suorita nämä toimet ajankohtina, jolloin hätäkeskuksissa on todennäköisimmin vähiten ruuhkaa, esimerkiksi aikaisin aamulla tai myöhään illalla. KANADA Ringer Equivalence Number -numero ilmaisee, kuinka monta laitetta voi enintään olla yhdistettynä puhelinliittymään. Liittymä voi muodostua mistä tahansa laitteiden joukosta, jota ei koske muut rajoitukset paitsi se, että niiden yhteenlaskettu REN-numero ei saa ylittää viittä. Tämä tuote täyttää Industry Canadan tekniset vaatimukset. Huomautus: Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen. viii

10 SISÄLLYSLUETTELO Luku 1: ESITTELY Erikoisominaisuudet Osien sijainti Etunäkymä Takanäkymä Ohjauspaneelin toiminnot Luku 2: ALOITTAMINEN Paketin purkaminen Paikan valitseminen Väriainekasetin asentaminen Paperin lisääminen Liitäntöjen tekeminen Virran kytkeminen laitteeseen Näytön kielen vaihtaminen Koneen tunnuksen määrittäminen Merkkien syöttäminen numeronäppäimistöllä Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Kellotilan vaihtaminen Paperilajin ja -koon määrittäminen Äänten määrittäminen Kaiutin, soittoääni, näppäinääni ja hälytysääni Kaiuttimen äänenvoimakkuus Säästötilojen käyttäminen Virransäästötila Lampunsäästötila Tietoja ohjelmistosta Tulostinohjaimen ominaisuudet Ohjelmiston asentaminen Windowsissa Järjestelmävaatimukset Ohjelmiston asennus paikallistulostusta varten Ohjelmiston asennus verkkotulostusta varten SmarThru 4 -ohjelmiston asentaminen Ohjelmiston korjaaminen Ohjelmiston poistaminen MFP-ohjaimen asennuksen poistaminen SmarThru-ohjelmiston asennuksen poistaminen Verkkoskannausohjaimen asennuksen poistaminen Set IP -ohjelmiston käyttäminen Set IP -ohjelmiston asentaminen Set IP -ohjelmiston käyttäminen Tulostimen asetukset -apuohjelman käyttäminen ix

11 Luku 3: PAPERIN KÄSITTELY Tulostusmateriaalin valitseminen Paperityyppi, syöttölähteet ja kapasiteetit Paperiin ja erikoismateriaaleihin liittyviä ohjeita Paperin lisääminen Vakiokasettiin Monikäyttökasettiin Käsisyöttötilan käyttäminen Tulostuslokeron valitseminen Tulostaminen etuosan tulostuslokeroon (tulostuspuoli alaspäin) Tulostaminen takaosan tulostuslokeroon (tulostuspuoli ylöspäin) Luku 4: TULOSTUSTEHTÄVÄT Asiakirjan tulostaminen Windowsissa Tulostustyön peruuttaminen Tulostimen asetukset Asettelu-välilehti Paperi-välilehti Grafiikka-välilehti Muut-välilehti Tietoja-välilehti Tulostin-välilehti Suosikit-asetuksen käyttäminen Ohjeen käyttäminen Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille Julisteiden tulostaminen Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon Pienennetyn tai suurennetun asiakirjan tulostaminen Vesileimojen käyttäminen Aiemmin luodun vesileiman käyttäminen Vesileiman luominen Vesileiman muokkaaminen Vesileiman poistaminen Peitteiden käyttäminen Peitteen kuvaus Uuden sivun peitteen luominen Sivun peitteen käyttäminen Peitteen poistaminen Luku 5: KOPIOIMINEN Paperin lisääminen kopioimista varten Paperikasetin valitseminen Asiakirjan valmisteleminen Asiakirjojen kopioiminen lasitasolla Kopioiminen automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen avulla Kopiointiasetusten määrittäminen x

12 Tummuus Alkup. tyyppi Kopion pienentäminen tai suurentaminen Kopioiden määrä Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen Kloonaus Lajittelu Automaattinen sovittaminen puolen kopiointi 1 sivulle Usean sivun kopioiminen samalle arkille Julisteen kopioiminen Oletusasetusten muuttaminen Aikakatkaisuasetuksen määrittäminen Luku 6: SKANNAAMINEN Skannaamisen perustiedot Skannaaminen ohjauspaneelista sovellukseen Skannaaminen SmarThru-ohjelmiston avulla Käytönaikaisen ohjetiedoston käyttäminen Skannaaminen WIA-ohjaimen avulla Skannaaminen USB Flash -asemaan Skannaaminen verkkoskannausohjelmalla Tietoja verkkoskannausohjelmasta Verkkoskannausasetuksen määrittäminen Skannaaminen verkkoskannausohjelmalla Verkkoskannausohjelman aikakatkaisun asettaminen Verkkoskannausohjaimen käyttäminen Skannerin lisääminen Skannerin poistaminen Ominaisuuksien määrittäminen Skannaaminen verkkoskannausohjaimen avulla Skannerikuvakkeet Luku 7: FAKSAAMINEN Faksiasetusten muuttaminen Käytettävät faksiasetusten vaihtoehdot Asiakirjan asettaminen Paperikasetin valitseminen Asiakirjan tarkkuuden määrittäminen Faksin lähettäminen automaattisesti Faksin lähettäminen manuaalisesti Soittaminen viimeksi valittuun numeroon uudelleen Lähetyksen vahvistaminen Automaattinen uudelleenvalinta Tietoja vastaanottotiloista Paperin lisääminen faksien vastaanottamista varten Automaattinen vastaanotto faksitilassa xi

13 Manuaalinen vastaanotto puhelintilassa Automaattinen vastaanotto Vs/faks-tilassa Manuaalinen vastaanotto ulkoisen puhelimen avulla Faksien vastaanottaminen DRPD-tilan avulla Faksien vastaanottaminen muistiin Kosketusvalinta Numeron tallentaminen pikavalintaa varten Faksin lähettäminen kosketusvalintanumeron avulla Pikavalinta Numeron tallentaminen pikavalintanumeroksi Faksin lähettäminen pikavalintanumeron avulla Ryhmävalinta Ryhmävalintanumeron määrittäminen Ryhmävalintanumeroiden muokkaaminen Faksin lähettäminen ryhmävalintanumeron avulla (useaan osoitteeseen lähettäminen) Numeron etsiminen muistista Etsiminen muistista järjestyksessä Etsiminen tietyllä alkukirjaimella Puhelinluettelon tulostaminen Ryhmälähetysfaksien lähettäminen Ajoitetun faksin lähettäminen Tärkeän faksin lähettäminen Asiakirjojen lisääminen ajoitettuun lähetykseen Ajoitetun faksilähetyksen peruuttaminen Suojatun vastaanottotilan käyttäminen Raporttien tulostaminen Faksin lisäasetusten käyttäminen Asetusten muuttaminen Faksin lisäasetukset Luku 8: HUOLTO Muistin tyhjentäminen Laitteen puhdistaminen Ulkokuoren puhdistaminen Laitteen sisäosien puhdistaminen Skannausyksikön puhdistaminen Väriainekasettien käsitteleminen Väriaineen jakaminen tasaisesti kasetissa Väriainekasetin vaihtaminen Ilmoita vari -asetuksen määrittäminen Rummun puhdistaminen Variaine loppu -sanoman ohittaminen Sähköposti-ilmoituksen määrittäminen Laitteen asetukset -välilehden tietojen määrittäminen Yhteystiedot-välilehden tietojen määrittäminen xii

14 Luku 9: VIANMÄÄRITYS Asiakirjatukosten poistaminen Syöttötien virhe Poistumistien virhe Rullan virhe Paperitukosten poistaminen Kasetissa Lisäkasetissa Kiinnitysalueella tai väriainekasetin ympäristössä Paperinpoistoalueella Monikäyttökasetissa Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi Näytön virhesanomien poistaminen Muiden ongelmien ratkaiseminen Paperinsyöttöongelmat Tulostusongelmat Tulostuslaatuongelmat Kopiointiongelmat Skannausongelmat Faksiongelmat Verkkotulostusongelmien ratkaiseminen Yleiset ongelmat Windows-ongelmat Verkkoskannausongelmat Luku 10: USB FLASH -ASEMAN KÄYTTÄMINEN Tietoja USB Flash -asemista USB Flash -aseman asentaminen Skannaaminen USB Flash -asemaan Skannaaminen oletusasetuksilla Skannaaminen omilla asetuksilla USB Flash -aseman hallinta Oletusasetusten muuttaminen Kuvatiedoston poistaminen USB Flash -aseman alustaminen USB-muistin tilan tarkistaminen Tulostaminen USB Flash -asemasta Varmuuskopiointi Liite A: LAITTEEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA Paikallisesti jaetun laitteen määrittäminen... A.2 Windows 98/Me... A.2 Windows NT 4.0 / 2000 / XP... A.3 Verkkoyhteydessä olevan laitteen määrittäminen... A.4 Verkkoparametrien määrittäminen ohjauspaneelissa... A.4 xiii

15 Liite B: LAITTEEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN DIMM-muistimoduulin asentaminen... B.2 DIMM-muistimoduulin poistaminen... B.4 Lisäkasetin asentaminen... B.5 Kasetin 2 määrittäminen tulostimen ominaisuuksissa... B.7 Liite C: TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot... C.2 Skannerin ja kopiokoneen tekniset tiedot... C.3 Tulostimen tekniset tiedot... C.4 Faksin tekniset tiedot... C.5 Paperin määritykset... C.6 Esittely... C.6 Tuetut paperikoot... C.7 Paperin käyttöohjeita... C.8 Paperin määritykset... C.9 Paperitulostekapasiteetti... C.9 Paperin säilytysolosuhteet... C.9 xiv

16 1 ESITTELY Kiitos tämän monitoimilaitteen hankkimisesta. Laite sisältää tulostus-, kopiointi-, skannaus- ja faksitoiminnot. Tämän luvun aiheita: Erikoisominaisuudet Osien sijainti

17 Erikoisominaisuudet Laitteessa on erikoistoimintoja, jotka parantavat tulostuslaatua. Voit tehdä seuraavaa: Tulosta laadukkaita tulosteita nopeasti Voit tulostaa jopa tarkkuudella 1200 dpi [paras]. Katso sivu 4.8. Laite tulostaa A4-kokoista paperia 20 sivun minuuttivauhdilla ja Letter-kokoista paperia 22 sivun minuuttivauhdilla. Käsittele paperia joustavasti Monikäyttökasetti tukee kirjelomakkeita, kirjekuoria, tarroja, kalvoja, mukautettuja materiaalikokoja, postikortteja ja raskasta paperia. 50 arkin monikäyttökasetti tukee normaalia paperia. Sekä vakiomallinen 250 arkin syöttökasetti (kasetti 1) että 250 arkin lisäkasetti (kasetti 2) tukevat A4- ja Letter-kokoista paperia. Luo ammattimaisia asiakirjoja Tulosta vesileimoja. Voit muokata asiakirjojasi tulostamalla niihin haluamiasi sanoja, kuten Luottamuksellinen. Katso sivu Tulosta julisteita. Asiakirjan sivujen teksti ja kuvat suurennetaan ja tulostetaan arkeille, jotka teipataan yhteen julisteeksi. Katso sivu Säästä aikaa ja rahaa Voit säästää paperia tulostamalla yksittäiselle arkille useita sivuja. Voit käyttää esipainettuja lomakkeita ja kirjelomakkeita normaalin paperin kanssa. Katso Peitteiden käyttäminen sivulla Tämä laite säästää sähköä automaattisesti vähentämällä virrankulutusta huomattavasti, kun tulostus ei ole käynnissä. 1.2 ESITTELY

18 Kansainvälinen ENERGY STAR -toimistolaiteohjelma Kansainvälinen ENERGY STAR -toimistolaiteohjelma kannustaa säästämään energiaa tukemalla vain vähän virtaa kuluttavia tietokoneita ja muita toimistolaitteita. Ohjelma tukee virransäästötoimintoja sisältävien tuotteiden kehittämistä ja leviämistä. Se on avoin ohjelma, johon valmistajat osallistuvat vapaaehtoisesti. Ohjelman kohdetuotteet ovat tietokoneet, näytöt, tulostimet, faksilaitteet, kopiokoneet, skannerit ja monitoimilaitteet. Energy Star -standardit ja -logot ovat samat maailmanlaajuisesti. 1 Laajenna laitteen kapasiteettia Tässä laitteessa on 32 megatavua muistia, joka voidaan laajentaa 160 megatavuun. Voit asentaa laitteeseen 250 arkin lisäkasetin. Tämä kasetti vähentää tarvetta lisätä laitteeseen jatkuvasti uutta paperia. Verkkotulostuksen mahdollistaa verkkoliitäntä. Tulosta erilaisissa ympäristöissä Voit tulostaa seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP. Laitteessasi on sekä USB- että rinnakkaisliitäntä. Rinnakkaisliitännän saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Voit myös käyttää verkkoliitäntää. Käytä USB Flash -asemaa Jos sinulla on USB Flash -asema, voit käyttää sitä tämän laitteen kanssa monin tavoin. Voit skannata asiakirjoja ja tallentaa ne USB Flash -asemaan. Voit tulostaa USB Flash -asemaan tallennettuja tietoja suoraan. Voit hallita USB Flash -asemaa. Voit varmuuskopioida tietoja ja palauttaa varmuuskopiotiedostoja laitteen muistiin. ESITTELY 1.3

19 Osien sijainti Laitteen pääosat ovat seuraavat: Etunäkymä Automaattinen syöttölaite Asiakirjaohjaimet Asiakirjojen syöttökasetti Kansi Asiakirjojen tulostuslokero USB Flash -aseman portti Lasitaso Ohjauspaneeli Etuosan tulostuslokero (tulostuspuoli alaspäin) Etukansi Väriainekasetti Tulostuslokeron jatke Paperitason ilmaisin Paperikasetti (kasetti 1) Monikäyttökasetti Lisäkasetti (kasetti 2) 1.4 ESITTELY

20 Takanäkymä 1 Takakansi Ohjauspaneelin kansi Takaosan tulostuslokero (tulostuspuoli ylöspäin) Virtakatkaisin AC-virtajohdon vastake Verkkoportti Rinnakkaisliitäntä USB-liitäntä Line-vastake EXT-vastake Kasetin 2 kaapeliliitin ESITTELY 1.5

21 Ohjauspaneelin toiminnot 1 2 S k a n n e r i 3 K O P I O I 4 5 Mahdollistaa usein käytettyjen faksinumeroiden tallentamisen ja niiden valitsemisen muutaman painikkeen painalluksella. Antaa sinun vaihtaa kosketuspainikkeisiin numerot Näet luettelon tietokoneohjelmiston ohjelmista, joihin kuva voidaan skannata. Sinun on luotava skannausluettelo käyttämällä laitteen mukana toimitettavaa Tulostimen asetukset -ohjelmistoa. Voit myös skannata ja tallentaa asiakirjoja USB Flash -asemaan ja hallita asemaa, kun se on kytketty laitteen USB-porttiin. Katso Luku 10, USB Flash -aseman asentaminen. Säätää nykyisen kopiointityön asiakirjojen kirkkautta. Valitsee kopioitavan asiakirjan tyypin. Valitsee kopioiden määrän. Mahdollistaa kopioinnin erikoistoimintojen käyttämisen, monistuksen, lajittelun, automaattisen sovituksen, kahden puolen kopioinnin yhdelle sivulle, 2/4 sivun kopioinnin (usean sivun kopioinnin samalle arkille) sekä julisteen kopioinnin. Pienentää tai suurentaa kopiota alkuperäiseen verrattuna. Näyttää nykyisen tilan ja käytönaikaiset kehotteet. Valo ilmaisee, kun väriainekasetti on tyhjä. Selaa valitussa valikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja. 1.6 ESITTELY

22 Vahvistaa näytössä näkyvän valinnan. Siirtää valikkotilaan ja selaa käytettävissä olevia valikkoja. 1 5 Palauttaa ylempään valikkotasoon. Keskeyttää toiminnon milloin tahansa. Valmiustilassa poistaa tai keskeyttää kopiointivalinnat, kuten tummuuden, asiakirjatyypin asetuksen, kopion koon ja kopioiden määrän. Käynnistää työn. 6 Valitsee numeron tai lisää aakkosnumeerisia merkkejä. Mahdollistaa faksinumeron syöttämisen ja näyttää muistin tilan sekä faksin vastaanottotilan. Säätää lähetettävien faksiasiakirjojen tarkkuutta. 7 F A K S I Mahdollistaa faksin lähettämisen usealle vastaanottajalle. Mahdollistaa usein käytettyjen faksinumeroiden tallentamisen yksi- tai kaksinumeroisiksi pikavalintanumeroiksi tai ryhmänumeroksi automaattista valintaa varten sekä tallennettujen numeroiden muokkaamisen. Mahdollistaa puhelinluettelon tulostamisen. Valitsee viimeisimmän numeron uudelleen valmiustilassa tai lisää tauon faksinumeroon muokkaustilassa. Varaa puhelinlinjan käyttöön. 8 Mahdollistaa asiakirjojen tulostamisen suoraan USB Flash -asemasta, kun se on kytketty laitteen etupuolella olevaan USB-porttiin. ESITTELY 1.7

23 MUISTIINPANOJA 1.8 ESITTELY

24 2 ALOITTAMINEN Tämä luku sisältää vaiheittaiset ohjeet laitteen saattamiseksi käyttökuntoon. Tämän luvun aiheita: Laitteen valmisteleminen Paketin purkaminen Väriainekasetin asentaminen Paperin lisääminen Liitäntöjen tekeminen Virran kytkeminen laitteeseen Laitteen valmisteleminen Näytön kielen vaihtaminen Koneen tunnuksen määrittäminen Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Paperityypin ja -koon määrittäminen Äänten määrittäminen Säästötilojen käyttäminen Ohjelmiston asentaminen Tietoja ohjelmistosta Ohjelmiston asentaminen Windowsissa Ohjelmiston korjaaminen Ohjelmiston poistaminen Set IP -ohjelmiston käyttäminen Tulostimen asetukset -apuohjelman käyttäminen

25 Laitteen valmisteleminen Paketin purkaminen 1 Poista laite ja kaikki lisäosat pakkauksesta. Varmista, että tulostimen mukana on seuraavat osat: Ensimmäinen väriainekasetti Virtajohto * Puhelinjohto * (vain Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa) Pika-asennusopas Ohjauspaneelin opas Tietoa turvallisuudesta CD-ROM ** Tuotemerkki *** *Virtajohdon ja puhelinjohdon ulkoasu saattaa vaihdella maakohtaisesti. **CD-ROM-levy sisältää tulostinohjaimet, skanneriohjaimet, Set IP -ohjelmiston, Tulostimen asetukset -apuohjelman, SmarThru-ohjelmiston, käyttöoppaan ja Adobe Acrobat Reader -ohjelman. ***Saattaa olla valmiiksi kiinnitettynä laitteeseen joissakin maissa. HUOMAUTUKSIA: Osat saattavat vaihdella maakohtaisesti. On suositeltavaa, että käytät laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Jos käytät toisen toimittajan johtoa, sen AWG-mitan tulee olla 26 tai pienempi. Virtajohto tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. 2.2 ALOITTAMINEN

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Sivu 1/19 Tulostusopas Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-sarja Pikaopas Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet-

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425 LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Monisyöttölaitteen täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttäminen Monisyöttölaitteeseen voidaan lisätä monia eri paperikokoja ja -lajeja, kuten kalvoja ja kirjekuoria. Se on kätevä tulostettaessa yksi sivu kirjelomaketta, värillistä paperia tai muuta erikoispaperia.

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot 6 6 Aakkosnumeerinen näppäimistö

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Helppo seitsemänvaiheinen

Helppo seitsemänvaiheinen HP DeskJet 720C Series -kirjoitin Helppo seitsemänvaiheinen asennus Onnittelumme uuden HP DeskJet 720C Series -kirjoittimen omistajalle! Tässä näkyy laatikon sisältö. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä HP-jälleenmyyjääsi

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopioiminen Kaikki palvelut Töiden tila Kosketusnäyttö Käynnistys Nollaa kaikki Pysäytys. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite AirPrint-opas Tietoja AirPrintistä Asetustoimet Tulostaminen Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja AirPrintistä Tulostaminen AirPrintillä...

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen Jos ehdotettu korjaustoimi ei korjaa ongelmaa, ota yhteys huoltoedustajaan. 1 Työ ei tulostunut oikein tai sivulla on vääriä merkkejä. Varmista, että Valmis-ilmoitus näkyy käyttöpaneelissa, ennen kuin

Lisätiedot

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji ja oletuksena oleva paperilähde. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa Monisyöttölaitteessa voi olla erikokoista ja -tyyppistä tulostusmateriaalia, kuten kalvoja, postikortteja, arkistokortteja ja kirjekuoria. Siitä on hyötyä tulostettaessa yksittäisille kirjepaperin, värillisen

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas Plantronics DA -sarjan vahvistin Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics-ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöohjeen sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöohjeen sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöohjeen sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöohjeista Laitteen mukana toimitetaan seuraavat tietolähteet: Nämä

Lisätiedot

Carrie. ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE

Carrie. ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE Carrie ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Toivomme, että sinulle tulee olemaan paljon iloa valitsemastasi Carrie - puhelimesta. Tutustu puhelimen toimintoihin lukemalla ohjeet ja huoltovinkit.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Ohjelmiston asennusopas Suomi LB9154001 Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (vain Windows ) Tämän avulla on helppo luoda useita

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot