Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä"

Transkriptio

1 Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 28/2009

2 henrietta grönlund liisa björklund Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 28/2009

3

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 28/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Arbete och företagsamhet 28/2009 MEE Publications Employment and entrepreneurship 28/2009 Tekijät Författare Authors Henrietta Grönlund Liisa Björklund Julkaisuaika Publiceringstid Date Toukokuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Tiivistelmä Referat Abstract Tutkimuksessa selvitettiin kirkon organisaatioiden toiminta heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistäjänä. Kirkon työnantajilta kysyttiin, minkälaisia kokemuksia heillä on työllistämisestä, miten he asennoituvat heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistämiseen sekä miten he arvioivat työllistämispalvelujen vaikuttavuutta oman organisaationsa kohdalla. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan suomalaisen työllisyyspolitiikan linjauksia heikossa asemassa olevien työllistämisestä etiikan kannalta ja kysytään, miten toimintavalmiuksia pyritään tukemaan sekä miten järjestelmän kannustimet toimivat työnhakijoiden ja työnantajien kannalta. Tutkimuksen taustatahoja ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Kirkkohallitus, Kirkon työmarkkinalaitos ja Kirkkopalvelut ry. Nämä tahot yhdessä valitsivat tutkimuksen kohderyhmän, jonka muodostivat Suomen evankelisluterilaisen kirkon suomen- ja ruotsinkieliset seurakunnat, seurakuntayhtymät, kirkon keskushallinnon yksiköt ja kirkolliset järjestöt. Näitä oli yhteensä 661 kirkollista organisaatiota. Tutkimuksen tiedot kerättiin verkkokyselylomakkeella, joka lähetettiin kokonaisjoukolle. Kyselyyn vastasi 45,2 % kohderyhmästä (n = 299). Vastausprosentti on verrattain korkea ja tutkimuksen tulokset antavat kattavan kuvan kirkon organisaatioiden työllistämistilanteesta sekä valmiudesta toimia heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työnantajana. Tutkimuksen keskeinen tulos on, että vaikka kirkon työnantajat ovat halukkaita työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, kirkkoon on työllistetty heitä vielä suhteellisen vähän. Eniten kirkkoon on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä, 35 prosenttiin organisaatioista. Ikääntyneitä, fyysisesti vajaakuntoisia tai vammaisia sekä psyykkisesti vajaakuntoisia tai mielenterveyskuntoutujia on työskennellyt noin 15 prosentissa organisaatioista. Vähiten kirkon työnantajat ovat työllistäneet kehitysvammaisia ja maahanmuuttajia. Keskeisimpiä työllistämisen esteitä ovat kirkon työyhteisöjen usein kiireinen ja vaativa toimintakulttuuri, työllistämisen kokeminen vaikeaksi ja byrokraattiseksi, kirkon työnantajien tietämättömyys työvoimahallinnon palveluista, sosiaalisen työllistämisen mahdollisuuksista ja keinoista sekä ennakkoluulot koskien heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kykyjä ja valmiuksia toimia kirkon eri tehtävissä. Käsillä oleva tutkimus tarjoaa kirkon työnantajille välineitä arvioida kirkon työllistämispolitiikkaa ja sitä, voisiko siihen kuulua tulevaisuudessa vahvemmin myös sosiaalinen työllistäminen. Kirkossa on merkittävää osaamista heikkoon asemaan joutuneiden elämäntilanteista ja sitä voitaisiin hyödyntää myös ihmisten työllistämisessä. Tutkimus esittää kirkolle kysymyksen: Voisiko heikossa asemassa olevien huomioimisesta myös työllistämisen keinoin tulla osa kirkon perustehtävää? Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Strategia- ja ennakointiyksikkö/matti Sihto, puh Asiasanat Nyckelord Key words kirkon organisaatiot, työllistäminen, heikko työmarkkina-asema, ihmisarvoinen työllistäminen, toimintavalmiudet ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 138 ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Hinta Pris Price 20 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Kustantaja Förläggare Sold by Edita Publishing Oy / Ab / Ltd

5

6 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja/työ ja yrittäjyys -sarjan 28. niteenä julkaistaan Henrietta Grönlundin ja Liisa Björklundin tutkimus Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen on perinnäisesti ollut ennen muuta sosiaalisesti perusteltu tehtävä mutta 1980-luvulta lähtien on voimistunut myös taloudellinen perustelu; työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen edellyttää pitkittyvään työttömyyteen puuttumista. Ensi vuosikymmenellä tilanne tulee muuttumaan entisestään. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen tärkeys tulee kouriintuntuvasti koskemaan jokaista työnantajaa, kun työvoimavarat alkavat nopeaan tahtiin supistua. Grönlundin ja Björklundin tutkimuksessa selvitetään kirkon organisaatioiden toimintaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistäjänä ja työllistymisen tukijana. Tutkimuksessa eritellään kirkon organisaatioiden työllistämistilannetta sekä niiden valmiutta toimia heikossa työmarkkina-asemassa olevia ryhmien työnantajana. Tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut työmarkkinaneuvos Matti Sihto työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmän työhön ovat osallistuneet professori Juho Saari Kuopion yliopistosta, ylitarkastaja Päivi Haavisto-Vuori työ- ja elinkeinoministeriöstä, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kristiina Härkäpää Kuntoutussäätiöstä, yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta, työmarkkina-asiamies Katariina Kietäväinen Kirkon työmarkkinalaitoksesta ja palvelupäällikkö Harri Kostilainen Diakista sekä tutkijat Henrietta Grönlund ja Liisa Björklund. Tutkimus on toteutettu Kirkkohallituksen, Kirkon työmarkkinalaitoksen, Kirkkopalvelut ry:n ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä. Helsingissä huhtikuussa 2009 Matti Sihto työmarkkinaneuvos työpolitiikan dosentti

7

8 Sisällys Esipuhe... 5 Sisällys Johdanto Tutkimuksen tausta: Kirkko, vaikeasti työllistyvät ryhmät ja työllisyyden tukeminen Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistäjänä Vaikeasti työllistyvien ryhmien luokittelu Heikoimmassa asemassa olevien työllisyyden kehittäminen Työmarkkinoiden kysynnän kannustimet Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimustehtävä ja sen toteutus Aineiston perustiedot, käsittely ja kadon analyysi Kirkon organisaatiot työllistäjinä Organisaatioiden työvoiman rekrytointi nyt ja tulevaisuudessa Organisaatioiden toimintaympäristö ja toimintapolitiikat Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen ja työllistämiseen suhtautuminen Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen suhtautuminen Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen liittyvät asenteet Työllistämispalvelujen käyttö, kiinnostus ja vaikuttavuus Kirkon arvot ja ihmiskuva haastavat sen työllistämispolitiikan uudistumaan Tutkimuksen yhteenveto Kirkon työyhteisö osallisuutta vai hyöty- ja tuottavuusvaatimuksia? Johtopäätökset ja toimintasuositukset Kirjallisuusluettelo Liite 1 Kyselykaavake Liite 2 Saatekirje Liite 3 Tutkimuksen luotettavuus Liite 4 Hiippakunnittainen vertailu Liite 5 Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen kirkon organisaatioissa, vahvuudet, heikkoudet, haasteet, mahdollisuudet

9

10 1 Johdanto Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden keskeisiä tekijöitä ovat toimivat työmarkkinat ja korkea työhön osallistumisen aste. Hyvinvoinnin tuottaminen ja sen jakaminen edellyttävät mahdollisimman monen ihmisen osallistumista työmarkkinoille, ja työllisyysasteen nostamisesta onkin tullut eri politiikkalohkojen julkilausutuimpia strategioita. Työllisyyden lisääminen edellyttää paitsi työmarkkinoilla olevien henkilöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä ja työntekijöiden työurien pidentämistä, myös työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ihmisten työllistämistä. Yhtenä keskeisenä haasteena ja toisaalta mahdollisuutena on nähty heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistäminen. Työmarkkinoilla vaikeammassa asemassa olevia työnhakijaryhmiä ovat eri syistä vajaakuntoisiksi tai osatyökykyisiksi määritellyt henkilöt. Näitä ovat fyysisesti vammaiset, kehitysvammaiset, psyykkisesti vammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat. Lisäksi vaikeuksia työmarkkinoilla aiheuttavat pitkittynyt työttömyys, ikääntyminen, ammattikoulutuksen tai kielitaidon puute. OECD on kuvannut suomalaisia työmarkkinoita suhteellisen joustamattomiksi pohjoismaisen ja kansainvälisen vertailun valossa. Sen mukaan monet työntekijät joutuvat pysyvästi pois työmarkkinoilta terveysongelmien vuoksi, ja henkilöt, joiden työkyky on alentunut, eivät pääse mukaan työelämään. Tällainen tilanne on sekä sosiaalisessa että taloudellisessa mielessä tragedia. Suomessa ei ole totuttu keskustelemaan jäljellä olevan työkyvyn käyttämisestä, etuuksien ja työnteon yhdistämisestä (OECD 2008, Sickness, Disability and Work). Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan työvoimapulaan varautuminen, työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden työllistäminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen olivat vuonna 2007 tehdyssä Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa keskeisiä pyrkimyksiä. (Hallitusohjelma 2007, Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2008). Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena oli tarjota jokaiselle kansalaiselle mahdollisuus osallistua työtä tekemällä yhteiskunnan rakentamiseen. Siinä nostettiin esille vajaakuntoisten työllistymismahdollisuuksien lisääminen, jotta heille tarjoutuisi palkkatuen avulla pitkäkestoisia ja pysyviä työsuhteita työnantajien palveluksessa. Myös kuntouttavan työtoiminnan sisältöä haluttiin kehittää vastaamaan kunkin osallistujan tarpeita ja parantaa välityömarkkinoiden toimivuutta sekä luoda edellytyksiä matalan kynnyksen työllistämiselle kaikille työnhakijoille. Vuoden 2008 syksyllä maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset alkoivat heijastua Suomeen, ja vuoden 2009 alussa Suomessa oli lomautettuja noin henkilöä. Vuoden 2009 alussa työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinotoimistoissa enemmän kuin vuotta aiemmin. (Työllisyyskatsaus tammikuu 2009; Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 2008). Heikentyneen työmarkkinatilanteen seurauksena työvoimapolitiikka on joutunut uusien haasteiden eteen. Tulevaisuuden 9

11 työvoimapulaan varautumisen ohella valtiovallan on täytynyt ryhtyä arvioimaan työvoimastrategisia linjauksiaan lisääntyvän suhdannekohtaisen työttömyyden, työmarkkinoiden rakennemuutoksen, työvoimakoulutuksen ja -palvelujen lisääntyvän tarpeen kannalta. Työvoimahallintoon vahvasti kohdistuneen valtion tuottavuusohjelman tavoitteena oli vähentää joka viides työpaikka ja kolmannes työvoimatoimistojen työpaikoista, ja näin varmistaa työvoiman saatavuus tulevaisuudessa muilla aloilla sekä ohjata työvoimapalvelujen asiakkaita käyttämään verkkopalveluja (ks. valtion tuottavuusohjelma). Talous- ja työllisyyssuhdanteen muututtua syksyllä 2008 näitä tuottavuustavoitteita ruvettiin tarkastelemaan uudelleen. Talous- ja tuotantotekijöiden muutoksista huolimatta työvoiman tarve tulee tulevaisuudessa kasvamaan väestön ikärakenteen vuoksi. Eläkkeellä olevan väestön määrä suhteessa työssä olevaan väestöön kasvaa Suomessa nopeimmin Euroopassa. Keväällä 2009 hallitus esitti yleisen eläkeikäen korottamista työllisyyden kasvattamiseksi tulevaisuudessa. Työllisyyden hoitamiseksi, sen kasvattamiseksi ja myös syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan politiikkaa, jolla vaikutetaan sekä työvoiman tarjontaan eli työtä vailla olevien yksilöiden työllistymisen kannustimiin että työvoiman kysyntään eli työpaikkoja luovien yritysten ja yhteisöjen työllistämisen kannustimiin. Yksilön vastuuta korostavat, tarjontaan kohdistuvat käytännöt eivät ole kaikilta osin onnistuneet tavoitteissaan (Keskitalo 2008; Lindqvist 2008). Suomessakin harjoitettu aktivointipolitiikka on ollut pääosin työvoiman tarjontastrategia, joka on pyrkinyt työttömien aktivoimiseen ja työllistymisvalmiuksien parantamiseen. Työtön on velvollinen osallistumaan yksilölliseen palveluprosessiin, ei vain hyväksymään työ- ja tai koulutustarjouksen. ( Ala-Kauhaluoma, Keskitalo, Lindqvist & Parpo 2004). Aktivointistrategia ei yksin ole edistänyt avoimille työmarkkinoille työllistymistä, eivätkä esimerkiksi yli 500 päivää työttöminä olleet pitkäaikaistyöttömät ole yksinkertaisesti pystyneet hakeutumaan avoimille työmarkkinoille. Uudenlaisille työvoiman kysyntään vaikuttaville ja yksittäistä työnhakijaa paremmin huomioiville toimenpiteille on edelleen tarvetta. Viime vuosina tällaisia avauksia ovat olleet muun muassa erilaiset paikalliset työllisyyden kehittämisen mallit esimerkiksi Kinnulassa ja Paltamossa. Molemmissa hankkeissa korostuu se, ettei työtön ole yksin vastuussa aktivoitumisesta, vaan viranomaiset etsivät hänen kanssaan yhteistyössä polkuja työelämään. (Hämäläinen & Tuomala & Ylikännö 2009) Kirkko ja työllisyyden tukeminen Myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko on pyrkinyt osaltaan edistämään keskustelua oikeudesta työhön sekä kehittämään heikossa asemassa olevien työmahdollisuuksia. Kirkkopalvelut ry1 käynnisti vuonna 2008 kaksivuotisen Työ ja osallisuus-projektin, jonka tarkoituksena oli edistää työmarkkinoiden yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden työllisty- 1 Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten järjestöjen keskusjärjestö, joka tuottaa seurakunta- ja järjestöpalveluja sekä diakonia-, sosiaali- ja koulutuspalveluja. Kirkkopalvelujen toimintaryhmään kuuluvat myös Kotimaa-yhtiöt, jotka tuottavat kirkollisen viestinnän palveluja. 10

12 mistä. Lähtökohtana vaikutti käsitys, jonka mukaan työ lisää yksityistä ja yhteistä hyvinvointia sekä lisää ihmisten omanarvontuntoa, itsekunnioitusta ja onnellisuutta. Projektin tavoite oli luoda välineitä arvioida työllistämispolitiikkaa myös etiikan kannalta. Se kytkeytyi Kirkon Sosiaalifoorumin2 huhtikuussa 2008 alkaneeseen toimintakauteen, jossa eri tahojen vaikuttajat ja asiantuntijat etsivät ratkaisuja ihmisarvoisen työllistämisen edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena oli vahvistaa vastuullista työllistämistä ja kannustavaa työllistymistä sekä vaikuttaa työmarkkinoiden arvoihin ja työllistävien tahojen asenteisiin. Kirkossa on jo aikaisemmin ollut keskeisellä sijalla työttömäksi jääneiden ihmisten ihmisarvon tukeminen ja kirkossa on tehty vuosikymmenien ajan merkittävää työtä työttömien ihmisten parissa. Työn lähtökohta ei ole kuitenkaan ollut ensisijaisesti työllisyyden edistäminen vaan työttömien itsekunnioituksen ja oman arvon tukeminen sekä hyvän työttömyyden tukeminen. Kirkko onkin ollut yhtenä varsin vaikuttavana tekijänä puolustamassa työttömäksi joutuneiden täyttä ihmisarvoa ja täysiä ihmisoikeuksia. Kirkko linjaa työttömyystyön strategiassaan, että on tuettava niitä, joiden on vaikea työllistyä. Jos hyvää työtä ei ole tarjolla, toissijaisena tavoitteena on edes hyvä, ihmisarvoinen työttömyys. Kirkon valmisteilla olevissa työttömyystyön strategisissa linjauksissa nostetaan kuitenkin esille myös seurakuntien mahdollisuudet toimia välittävillä työmarkkinoilla. Seurakunnat voivatkin strategian pohjalta olla tulevaisuudessa luomassa yhdessä toisten toimijoiden kanssa sosiaalisia yrityksiä ja suosia niitä ostaessaan tavaroita tai palveluita. Strategisissa painopisteissä korostetaan, että välittävät työmarkkinat mahdollistavat osallistumisen, ja ehkä myös siirtymisen työelämään (Kirkon työttömyystyön strategiset linjaukset 2009). Kirkon työttömyystyöllä on siis ollut kaksi kärkeä. Ensiksi olla luomassa hyvää, ihmisarvoista työllistämistä ja toiseksi puolustaa hyvää ihmisarvoista elämää silloinkin, kun työllistyminen ei ole mahdollista. Kirkkopalvelujen työ ja osallisuusprojektissa valittiin lähtökohdaksi ensimmäinen tavoite. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että palkkatyö otettaisiin ihmisarvon mitaksi. Työn merkitys itsekunnioitukselle voi kuitenkin olla suuri ja vaatimattomampikin työ voi tukea ihmisen mahdollisuuksia osallistua täysivaltaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Taustalla on käsitys, että ihmiset lähtökohtaisesti haluavat tehdä työtä, jos heille vain tarjotaan siihen aito tilaisuus. Työ ja osallisuus -projektin tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin selvittää kirkon mahdollisuudet toimia työnantajana heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Projektissa käynnistettiin tässä raportoitava yhteistyötutkimus (Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirkkohallitus, Kirkon työmarkkinalaitos ja Kirkkopalvelut), jossa kartoitetaan kirkon organisaatioiden mahdollisuuksia työllistää eri syistä työtä vailla olevia henkilöitä. Kirkko on työntekijämäärältään huomattava työllistäjä (vuonna 2007 työntekijöitä oli yli henkilöä), minkä vuoksi konkreettista työllistämistä 2 Kirkon Sosiaalifoorumi on Kirkkopalvelut ry:n koordinoima asiantuntija- ja vaikuttajaverkosto, jossa on 60 edustajaa yhteiskunnan eri sektoreilta. 11

13 ja työllistämisen mahdollisuuksia on mielekästä selvittää. Kirkkoa koskevassa tutkimuksessa voidaan myös kiinnostavalla tavalla tarkastella ihmisen kykyjen ja mahdollisuuksien sekä julkisen vastuun suhdetta. Kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta heikkoudet ja vajeet kyvyissä eivät ole vain ihmisen omalla vastuulla, vaan heikommassa asemassa olevia tulee yhteisöllisesti tukea ja kantaa julkinen vastuu kantaa lähimmäisen hyvinvoinnista ja kyvykkyyksien kehittämisestä. 12

14 2 Tutkimuksen tausta: Kirkko, vaikeasti työllistyvät ryhmät ja työllistymisen tukeminen 2.1 Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistäjänä Kirkko ja seurakunnat muodostavat samanaikaisesti hengellisen yhteisön, osallisuuden yhteisön ja työyhteisön. Hengellisenä yhteisönä kirkolla on oma oppinsa ja teologiansa, joita se on sitoutunut kirkon tunnustuksen, kirkkolain ja -järjestyksen mukaisesti noudattamaan. Ev.lut. kirkon kirkkolaki määrittelee (1 luku, 2 ) kirkon tehtäväksi tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Kirkon osallisuuden yhteisössä seurakunnan työntekijät toimivat yhdessä kaikkien sen jäsenten kanssa, palvelevat lähimmäistä, elävät arjessa ihmisten keskellä ja osallistuvat ihmisten hädän lievittämiseen. Tällaisenaan kirkon ja seurakuntien toimintaa voidaan monelta osin pitää heikompia puolustavana ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta edistävänä. Kirkko tekee mittavaa auttamistyötä sekä instituutiona henkilökuntansa kautta, että rohkaisemalla jäseniään monenlaiseen auttamistoimintaan esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta. (Grönlund & Pessi 2009) Kirkko myös pyrkii yhteisvastuullisempiin käytäntöihin vaikuttamalla yhteiskunnassa heikoimpien asemaan ja epäkohtiin muun muassa erilaisin lausunnoin ja kannanotoin. (Grönlund & Pessi 2009) Vuonna 2008 kirkon Yhteisvastuukeräys3 keräsi varoja ja piti esillä kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksia, ja vuonna 2009 keräys tukee ja kehittää maahanmuuttajien työllistämistä. (Yhteisvastuu 2009) Teemaan liittyen 15 Suomessa toimivaa kristillistä kirkkoa tai yhdyskuntaa julkaisivat helmikuussa 2009 maahanmuuttoon liittyvän paastonajan julistuksen. Julistuksessa kirkkojen edustajat, evankelis-luterilaisen kirkon osalta arkkipiispa Jukka Paarma julistivat, että kirkot haluavat muun muassa kutsua eri puolilta maailmaa tulleita yhteyteen ja osallisuuteen seurakunnissaan. Julistuksessa tuotiin ilmi myös kirkkojen halu ottaa vastuuta, jakaa omastaan sekä toimia epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi. (Paastonajan julistus 2009) Hengellisen ja osallisuuden yhteisön lisäksi kirkko on työyhteisö. Kirkko työyhteisönä tarjoaa työpaikan sekä teologisen ja hengellisen seurakuntatyön tekijöille (mm. papisto, diakoniatyöntekijät ja nuorisotyönohjaajat) että muussa kuin seurakuntatyössä (mm. hallinto- ja toimistotyöt, hautausmaatyö, kiinteistö- ja 3 Yhteisvastuukeräys on Suomen suurin, vuonna 1950 perustettu kansalaiskeräys, joka kerää varoja sekä kotimaan että kansainväliseen avustustyöhön. 13

15 kirkonpalvelustyö) toimiville työntekijöille. Kirkko on merkittävä työnantaja, sen palveluksessa oli vuonna henkilöä4. Määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia 2000-luvulla. Lukumääräisesti mitattuna muissa kuin seurakuntatyön tehtävissä toimi 54 prosenttia työvoimasta. Esimerkiksi hautausmaatyöntekijöiden osuus oli 21 prosenttia kirkon työvoimasta. Kokonaisuudessaan kirkon työntekijöistä toimi vakinaisessa palvelussuhteessa 66 prosenttia työvoimasta ja määräaikaisissa työsuhteissa 34 prosenttia. Seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä oli vuonna 2007 satoja henkilöitä työllistettyinä tai kuntouttavan työn toiminnassa. Myös oppisopimuskoulutuksessa, työelämän oppimisjaksoilla tai työharjoittelussa oli seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä yhteensä yli tuhat henkilöä, ja yhdyskuntapalveluksessa sekä siviilipalveluksessa noin kaksisataa henkilöä. 5 Seuraavassa taulukossa 2.1 on esitelty henkilöstön määrää ja ikäjakaumaa eri tehtäväryhmissä. Taulukko 1. Kirkon henkilöstön ikäjakauma tehtäväryhmittäin (Kirkon työmarkkinalaitos) Tehtäväryhmä Ikä alle ja yli Yhteensä Seurakuntapapisto Seurakuntalehtorit Sairaalasielunhoitajat Perheneuvojat Kirkkomuusikot Diakoniatyöntekijät Nuorisotyöntekijät Lapsityöntekijät Muut seurakuntatyöntekijät Seurakuntatyö yhteensä Hallinto- ja tstotyöntekijät Hautausmaatyöntekijät Kiint.-ja kirkonpalv työntekijät Muut työntekijät Yhteensä Tässä luvussa eivät ole mukana kristillisten järjestöjen työntekijät. 5 Työllistettyjä 490, yhdyskuntapalvelua suorittavia noin 130, siviilipalveluksessa noin 80, oppisopimuskoulutuksessa tai työelämän oppimisjaksoilla yli 400 henkilöä, työharjoittelussa yli 700 henkilöä, kuntouttavan työn toiminnassa noin 300 henkilöä (Kirkon tutkimuskeskus 2009). 14

16 Taulukosta nähdään, kirkon ja monien muiden suomalaisten organisaatioiden työntekijöistä suuri osa edustaa suuria ikäluokkia. Kirkon työyhteisöjen tulevaisuuden haasteina ovatkin työvoiman ikääntyminen, eläköityminen ja mahdollisesti työvoimapula, ja kirkon ammatteihin rekrytoimiseen on viime vuosina kiinnitetty entistä voimakkaammin huomiota (Kirkon strategia Meidän kirkko 2015: 2.7 Kirkon henkilöstö). Toisaalta mahdolliseen työvoimapulaan on kirkossa suhtauduttava kriittisesti kirkon jäsenmäärän jatkuvan laskun vuoksi. Kirkon henkilöstömäärää ja -tarvetta sekä kirkon tarjoamia palveluja joudutaan todennäköisesti arvioimaan uudelleen tulevina vuosina. Myös vapaaehtoistoiminta ammattityön vaihtoehtona on ollut esillä erityisesti resurssien vähenemisen yhteydessä käydyssä keskustelussa. Valtaosassa seurakuntia kuitenkin arvioidaan työntekijämäärän säilyvän ennallaan tulevaisuudessa, ja henkilöstöä suunnittelee jopa lisäävänsä 15 prosenttia seurakunnista. Henkilöstön lisäämistä suunnittelevista seurakunnista suurin osa oli yli hengen seurakuntia, kun taas pienissä seurakunnissa ei samassa määrin suunnitella henkilöstön lisäämistä (Kirkon tutkimuskeskus 2009). Parhaillaan ja lähivuosina kirkon työyhteisöihin ja työntekijämäärään vaikuttavat lukuisat seurakuntaliitokset, jotka vuoteen 2009 mennessä ovat vähentäneet seurakuntien määrän 466:een aiemmasta noin kuudestasadasta. Kirkon työolobarometrin (Kirkon työolobarometri 2007) mukaan 90 prosenttia kirkon työntekijöistä on tyytyväisiä työhönsä ja pitää työtään mielenkiintoisena, vaihtelevana ja itsenäisenä. Kolme neljästä kirkon työntekijästä pitää työpaikkaansa varmana, osuus on sama kuin muilla palkansaajilla. Työhyvinvointiin panostaminen koetaan tärkeäksi kirkon työpaikoilla. Esimiesten työhön ei sen sijaan olla niin tyytyväisiä ja tästä syystä esimiesten toimintaedellytysten ja johtamistaitojen kehittämistä pidetään tärkeänä. Barometrissä esille tulevia ongelmakohtia ovat oikeudenmukaisen kohtelun ja ristiriitojen sovittelun puutteellisuus. Myös uupuminen on yleistä ja sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja pitkittyneet vuodesta Kirkon työyhteisöjen hyvinvoinnin kannalta pidetään tärkeänä, että ongelmat tunnistettaisiin ajoissa, asiat osattaisiin ottaa oikealla tavalla puheeksi ja toimittaisiin systemaattisemmin työhyvinvoinnin edistämiseksi. Viime vuosina yleisillä seurakuntien rakennemuutoksilla on ollut vaikutusta kirkon työntekijöiden käsityksiin työsuhteen varmuudesta, työssä kehittymisen mahdollisuuksista ja päätöksenteon etääntymisestä työyhteisöstä. Kirkkoa voidaan pitää omaleimaisena työympäristönä ja työnantajatahona. Kirkon tehtäväkenttä ja esimerkiksi papin virkaan liittyvä kutsumusajattelu tuovat omaa erityislaatuaan sen työkulttuuriin. Pappeus edellyttää työntekijältä sopeutumista työajattomuuteen ja monenlaisiin poikkeuksiin muita ammatteja säätelevistä työehdoista. Kirkon työntekijöinä toimiviin henkilöihin voi kohdistua odotuksia ja painetta, jotka eroavat hengellisen ja osallisuuden yhteisön suhtautumisesta yhteisön jäseniin. Kirkon työllistämispolitiikka on ollut esillä mediassa lähinnä naispappeuskeskustelun ja seksuaalivähemmistöjä edustavien työntekijöiden työllistämiseen liittyvien kysymysten yhteydessä (esim. nuorisotyönohjaajan irtisanominen Mikkelin 15

17 hiippakunnassa, ks. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä 2009). Kirkolla on oma lainsäädäntö, johon perustuvat kirkon virkojen pätevyysvaatimukset. Näiden vaatimusten on tulkittu joissakin kohdin olevan ristiriidassa yhdenvertaisuuslain kanssa, koska kirkossa on rajattu joidenkin ryhmien työllistymistä (ks. esim. Kirkolliskokouksen edustaja-aloite 6/2008, joka koskee vammaisten yhdenvertaisuuden toteuttamista kirkolliseen työhön otossa). Keskustelua kirkon työnantajakäytännöistä on käyty myös papin tehtäviin liittyen. Pappisvihkimyksen saamisen on koettu perustuvan liiaksi piispojen henkilökohtaisiin arvioihin, mikä voi estää pappisvihkimyksen ja sitä kautta työhön pääsyn esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen edustajilta, vammaisilta tai vaikkapa avoliitossa eläviltä. Kirkossa on pohdittu myös työyhteisöjen johtajuuteen liittyviä kysymyksiä, onko suora kansanvaali paras tapa valita kirkkoherra, ovatko näin valitut työyhteisöjen esimiehet ammattitaitoisia johtajia. Kirkkoherrojen johtajuuskoulutusta on kehitetty mittavasti viime vuosina, ja myös kirkkoherran vaalitavan muutosta käsitellään parhaillaan (Kirkkohallituksen esitys 5/2008 kirkolliskokoukselle; Kirkkohallituksen esitys 1/2009 kirkolliskokoukselle). Kirkkohallitus on myös käynnistämässä vuonna 2009 yhdenvertaisuus-projektia, jossa käsitellään ja tutkitaan yhdenvertaisuutta kirkon sisällä. Yhdenvertaisuuslaki koskee myös kirkkoa, ja myös sen oman lainsäädännön uudistustyö on käynnissä. Kirkossa ei ole aiemmin tässä laajuudessaan tehty selvityksiä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisestä. Joissakin seurakuntayhtymissä on tarkastelu kirkon organisaatioiden toimintaa välityömarkkinoilla tai yhteistoiminnan muiden työllistävien tahojen kanssa (esim. Turun ja Kaarinan sekä Tampereen seurakuntayhtymissä). Yhteisvastuukeräystä varten tehtiin selvitys kehitysvammaisten työllistämisestä seurakuntiin vuonna Kyselyn perusteella seurakuntiin oli työllistetty tai otettu työharjoitteluun hyvin vähän kehitysvammaisia, kaiken kaikkiaan vain noin kymmenen henkilöä (Yhteisvastuukeräyksen kysely 2008). Kirkon työmarkkinalaitoksessa ei ole seurattu heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistymistä ja heidän työllistämiseensä liittyviä kysymyksiä aikaisemmin. Työllistymisen tukemisen ja sosiaalisen työllistämisen mahdollisuudet näyttävät kirkossa olevan vielä suhteellisen tuntemattomia eikä kirkossa ole laajemmin kannustettu työnantajatahoja käyttämään työvoimapalveluja ja kantamaan vastuuta heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä. Eri syistä työtä vailla olevia kutsutaan kirkon hengellisen yhteisön jäseniksi, ja heitä palvellaan osallisuuden yhteisössä, erityisesti diakoniatyön välityksellä. Heikommassa asemassa olevat ovat keskeisiä ryhmiä kirkon hengellisen ja osallisuutta lisäävän työn eri tasoilla. Tässä tutkimuksessa kysytään, otetaanko heitä myös kirkon toimijoiksi ja työntekijöiksi. Onko heillä mahdollisuus palvella osallisuuden yhteisössä (esim. vapaaehtoistoiminta) muiden rinnalla, ja etenkin: onko heillä myös pääsy kirkon työyhteisöön? Käsillä oleva tutkimus pyrkii osaltaan vastaamaan tähän kysymykseen. 16

18 2.2 Vaikeasti työllistyvien ryhmien luokittelu Työtä ja työllistymistä koskevien tutkimusten ja toimenpiteiden taustalla vaikuttavat aina käsitykset siitä, mitä ajatellaan ihmisestä, ihmisarvosta, työttömyydestä, työn merkityksestä, hyväksytystä elämäntavasta sekä yhteiskunnan ja yksilön hyvinvoinnista. Tässä tutkimuksessa näitä käsityksiä taustoitetaan verraten laajasti, koska näkökulman uskotaan tuovan tarpeellista näkökulmaa tulosten analysointiin sekä kirkon työvoimapolitiikan kehittämiseen. Tutkimuksen kohde, kirkko, tarjoaa tähän toimintansa ja julkilausutun ihmiskäsityksensä vuoksi erityisen kiinnostavan lähtökohdan. Työmarkkinoilla on erilaisia henkilöryhmiä, joiden mahdollisuudet työllistyä ja toimia itsenäisesti avoimilla työmarkkinoilla vaihtelevat henkilöiden toimintavalmiuksien, työkyvyn ja -motivaation perusteella. Onnistunut työllistymisen edistäminen edellyttää eri ryhmien piirteiden ja tarpeiden tunnistamista. Tässä tutkimuksessa käytetty heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien jaottelu perustuu aikaisempaa tutkimukseen Yksityinen palvelusektori heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä (Ala-Kauhaluoma & Härkäpää 2006). Ala-Kauhaluoma ja Härkäpää tarkastelivat kuuden eri ryhmän työllistämiseen liittyviä työnantajien asenteita ja ongelmakohtia. Näitä ryhmiä olivat 1) fyysisesti vajaakuntoiset tai vammaiset, 2) psyykkisesti vajaakuntoiset tai mielenterveyskuntoutujat, 3) pitkäaikaistyöttömät, 4) ammattikouluttamattomat nuoret, 5) kehitysvammaiset henkilöt ja 6) maahanmuuttajat. Käsillä olevaan tutkimukseen otettiin mukaan vielä seitsemäs ryhmä 7) ikääntyneet (yli 55-vuotiaat), koska heidän työllistämiseensä kytkeytyy yhä enemmän vastaavanlaisia ongelmia kuin muilla heikosti työllistyvillä ryhmillä. Pitkäaikaistyöttömillä ja ammattikouluttamattomilla nuorilla on hyvin suuri riski syrjäytyä ja jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Myös mielenterveyskuntoutujilla syrjäytymisen riski kasvaa, mikäli masennus tai muu psyykkinen sairaus jatkuu pitkään, eikä sairaus mahdollista työkyvyn ylläpitämistä, koulutusta tai aktiivista työnhakua. Työnantajien asenteet psyykkisiä sairauksia kohtaan ovat myös negatiivisempia kuin esimerkiksi fyysisen vajaakuntoisuuden kohdalla. Maahanmuuttajat muodostavat hyvin heterogeenisen ryhmän, johon kuuluvista osalla on hyvät työelämävalmiudet ja korkea koulutus ja he ovat saattaneet muuttaa maahan työperäisesti. Suurin osa maahanmuuttajista kuitenkin kärsii eriasteisista työllistymisongelmista. Heihin kohdistuvat vahvimmin työnantajien ennakkoluulot ja lisäksi kielitaidottomuus, sosiaaliset ja kulttuuriset erot vaikeuttavat heidän pääsyään työmarkkinoille. Maahanmuuttajista osa syrjäytyy ja heiltä voi kadota kannustin toimia työmarkkinoilla ja osallistua täysivaltaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan (Peltola & Metso 2008). Fyysisesti vammaiset tai kehitysvammaiset henkilöt ovat usein jonkun etuustai eläkejärjestelyn piirissä, eivätkä välttämättä ole työttömien työnhakijoiden joukossa. Mikäli työelämän ulkopuolella oleminen on henkilön itse valitsemaa tai vamman tai sairauden laatu ei mahdollista varsinaisesti työntekoa, ei henkilö 17

19 välttämättä koe itseään syrjäytyneeksi tai syrjäytetyksi. Tässä ryhmässä on kuitenkin lukuisia työhaluisia ja osatyökykyisiä henkilöitä, jotka haluaisivat osallistua työmarkkinoille, mikäli heille tarjottaisiin siihen tilaisuus. Näiden henkilöiden tilanne vaihtelee erilaisten henkilökohtaisten ja sosiaalis-taloudellisten olosuhteiden perusteella. Myös ikääntyneet saattavat kuulua työmarkkinoiden ja oman työmotivaationsa perusteella väliryhmään, jolloin työtilaisuudet ja työhalut vaihtelevat työmarkkinoiden kysynnän ja kannustinpolitiikassa asetettujen eläkekannustimien mukaisesti. On tärkeä huomata, että heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ovat keskenään hyvin erilaisia ja heidän asemansa työmarkkinoilla vaihtelee suuresti. Tässä tehtävän luokituksen avulla voidaan vain karkeasti luonnehtia näiden ryhmien sosiaalista asemaa, työmarkkinakelpoisuutta ja työllistymistä koskevia asenteita. Keskeisimpiä työllistämispolitiikkaa koskevia kysymyksiä ovat, nähdäänkö heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt työvoimareservinä vai jäävätkö nämä ryhmät pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle, koska heidän tuottavuutensa on työnantajien odotuksiin nähden liian alhainen. Työtä vailla olevat poikkeavat toisistaan työhalujensa, -kykyjensä, toimintavalmiuksiensa ja moraalisen motivaationsa perusteella ja heidät luokitellaan joihinkin etu- ja asiakasryhmiin. Ihmiset saavat erilaisia oikeuksia (sosiaali- ja eläke-etuuksia) tai heihin kohdistetaan erilaisia sanktioita (työttömyysturvan heikennys, karenssit) sen perusteella, mihin ryhmiin he kuuluvat. Björklund (2008) on jaotellut aktivointi- ja kannustinpolitiikan kohteina olevia henkilöitä viiteen eri kohderyhmään sen perusteella, minkälaisia työllistymisen kannustimia heihin kohdistetaan ja minkälaista toimintaa työmarkkinoilla heille suositellaan, taikka yritetään estää. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat ryhmät voivat kuulua mihin tahansa näistä viidestä ryhmästä. Aktivointipolitiikan kohteina olevat henkilöt voidaan jakaa edellä esitetyin kriteerein seuraaviin ryhmiin: työlliset, aktiiviset työttömät, passiiviset työttömät, syrjäytyneet, vapaamatkustajat ja väärinkäyttäjät. Ryhmät eivät ole toisensa poissulkevia, vaan henkilö voi kuulua useampaan ryhmään samanaikaisesti. Seuraavassa esitelty Björklundin (2008) kohderyhmäluokitus heijastaa työvoimapolitiikassa vallalla olevaa suuntausta, jossa henkilöihin pyritään kohdistamaan aktiivisia toimenpiteitä, jotta heistä ei tulisi passiivisia yhteiskunnan tukien vastaanottajia. Aktivointipolitiikassa korostetaan henkilöiden velvollisuutta vastaanottaa heille tarjottu työ ja osallistua oman työmarkkinoilla toimimisensa välityksellä yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen. a. Työlliset Työllinen on henkilö, joka on hyödyllinen, tuottava ja kustannustehokas yhteiskunnan jäsen. Hän tekee palkkatyötä joko työ- tai virkasuhteessa, osa- tai kokoaikaisesti tai on ammatinharjoittaja, yrittäjä, tutkija, taiteilija tai jollain muulla omalla työllään itsensä elättävä henkilö. Hän vapaaehtoisesti maksaa tekemästään työstä vero-osuuden yhteiskunnan hyvinvointiin, koska hänelle on syntynyt käsitys oman 18

20 edun yhteydestä yhteiseen hyvään. Hän haluaa osallistua yhteiskunnan kustannuksiin, sillä vaikka se ei tulisi halvemmaksi, hän katsoo sen tulevan edullisemmaksi. Työlliset ovat ihmisiä, jotka ovat tehneet sellaisia valintoja elämässään, että he pystyvät huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja toimeentulosta työtä tekemällä. Heillä on sellaisia kykyjä, osaamista ja toimintavalmiuksia, joita tarvitaan avoimilla työmarkkinoilla. Yhteiskunnan rakenteet tarjoavat näille henkilöille tilaisuuksia toteuttaa omaa osaamistaan. Työlliset muodostavat hyvinvointiyhteiskunnan aktiiviväestön, jonka työpanoksella voidaan koota hyvinvointia ja jakaa sitä. Työllisiä ohjataan kannustinpolitiikassa erilaisin kannustimin pysymään työelämässä pidempään, pienituloisia työntekijöitä kannustetaan hankkimaan lisätuloja ja kouluttautumaan lisää. b. Työttömät Työttömät ovat työmarkkinoiden ulkopuolella työtä vailla olevia ihmisiä, jotka ovat työn puutteessa joko ulkopuolisista, rakenteellisista syistä (työmarkkinoiden kysyntä ei kohtaa tarjontaa) ja/tai itseensä liittyvistä syistä johtuen (henkilön kykyvaje, työhaluttomuus). Työtä vailla olevilla on ensisijaisesti puutetta työn tekemisen tilaisuuksista, vasta toissijaisesti omista kyvyistä. Työttömällä on ominaisuuksiensa puolesta mahdollisuus työntekoon, jos hänen kykyjään kehitetään ja/tai jos työmarkkinat tarjoavat tilaisuuden. Työttömät voidaan luokitella aktiivisiin ja passiivisiin työttömiin, jotka eroavat työhalun ja -kykyjen asteen, toimintavalmiuksien, työttömyyden keston sekä tosiasiallisten mahdollisuuksien suhteen toisistaan. Aktiiviset työttömät ovat työkykyisiä sekä työhaluisia, ja he etsivät omaehtoisesti töitä ja ovat työmarkkinoiden käytettävissä. He kannustuvat työmarkkinoille ilman erityisiä toimenpiteitä, kun työmarkkinat tarjoavat tilaisuuden. He ovat potentiaalisesti mukana työmarkkinoilla, sillä heillä on vielä aktuaalisia työkykyjä. Passiiviset työttömät ovat periaatteessa vielä työkykyisiä, mutta heidän työkykynsä on alentunut pitkittyneen työttömyyden vuoksi. Passiiviset työttömät eroavat toisistaan sen perusteella, mikä on heidän potentiaalisuutensa eli työkykyisyytensä aste. Aktiiviset työttömät ovat vielä työmarkkinoiden käytettävissä, mutta työllistyminen lakkaa olemasta tosiasiallinen tulevaisuuden vaihtoehto tilanteessa, jossa työkyky laskee. Työkykyisyyden aste vaihtelee alentuneesta työkyvystä täyteen työkyvyttömyyteen. Työllistämispolitiikassa pyritään erottelemaan työllistymismahdollisuutensa menettäneet ja syrjäytymisuhan alla olevat työttömät, joilla vielä on työllistymisen mahdollisuus. Heidän työmarkkinoille saamisensa edellyttää erityisiä kannustavia ja aktivoivia toimenpiteitä. Näille henkilöille suunnattuja positiivisia kannustimia ovat muun muassa kuntouttava työtoiminta, työllisyyskurssit, aktivointisuunnitelmat ja muut taloudelliset kannustimet, joilla työnteko yritetään tehdä houkuttelevaksi. Negatiivisina kannustimina on käytetty sosiaalietuuksien myöntämisehtojen kiristämistä ja työvelvoitteiden lisäämistä. Erilaisten aktivointitoimenpiteiden keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalitukien 19

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuoden 2012 aikana vajaakuntoisia 1 (nyk. vammaisia ja pitkäaikaissairaita) työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet Päivi Lipponen Kansanedustaja, Tulevaisuus - ja talousvaliokuntien jäsen Filosofian tohtori Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus Hyvinvoinnin kasvusta huolimatta, eriarvoisuus

Lisätiedot

Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 17.2.2014

Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 17.2.2014 Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 7.2.204 Epilepsiaa sairastavien työllisyysongelmien tunnistaminen oikea työllistämisinterventio. Ei ongelmia: kohtaukset ovat

Lisätiedot

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry.

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Lähtökohdat Esitelmä perustuu tutkimukseen Ekholm E, Teittinen A. Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä

Lisätiedot

Investointi sosiaaliseen työllistämiseen kannattaa - arviointia elinkaarilaskelmilla. Harri Hietala Konsultit 2HPO

Investointi sosiaaliseen työllistämiseen kannattaa - arviointia elinkaarilaskelmilla. Harri Hietala Konsultit 2HPO Investointi sosiaaliseen työllistämiseen kannattaa - arviointia elinkaarilaskelmilla Harri Hietala Konsultit 2HPO 5.5.2015 1 Tarve työhönosallistumisen nostamiseksi 2 1 Julkisen talouden rakenteellinen

Lisätiedot

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Petri Puroaho Taustaa Vates-säätiö: asiantuntijaorganisaatio, joka toimii (1993

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Työ & työllisyys lukuja (maaliskuun 2012 luvut) Osatyökykyiset työmarkkinoille -seminaari. Krista Kiuru Asunto- ja viestintäministeri 7.5.

Työ & työllisyys lukuja (maaliskuun 2012 luvut) Osatyökykyiset työmarkkinoille -seminaari. Krista Kiuru Asunto- ja viestintäministeri 7.5. Osatyökykyiset työmarkkinoille -seminaari Krista Kiuru Asunto- ja viestintäministeri 7.5.2012 Työ & työllisyys lukuja (maaliskuun 2012 luvut) Työllisyysaste: 67,6 %, vuosimuutos +1,3 % - yks. Tavoite 2015:

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Yksityinen palvelusektori heikoimmassa työmarkkinaasemassa olevien työllistäjänä

Yksityinen palvelusektori heikoimmassa työmarkkinaasemassa olevien työllistäjänä Yksityinen palvelusektori heikoimmassa työmarkkinaasemassa olevien työllistäjänä Kristiina Härkäpää Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutussäätiö Ala-Kauhaluoma M & Härkäpää K (2006), Työpoliittinen

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Kristiina Leppänen 3.12.2014 Opinnäytetyö kevät 2014 Sosiaalialan

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

työkyvyttömyyseläkkeistä

työkyvyttömyyseläkkeistä FINNISH CENTRE FOR PENSIONS KANSAINVÄLINEN VAMMAISNAISSEMINAARI 12.3.2008 Kuvitettua Naisten tietoa työkyky ja työkyvyttömyyseläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeet Raija Gould Raija Gould Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut seitsemässä Euroopan maassa. Timo Spangar Spangar Negotiations timo.spangar@kolumbus.

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut seitsemässä Euroopan maassa. Timo Spangar Spangar Negotiations timo.spangar@kolumbus. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut seitsemässä Euroopan maassa Timo Spangar Spangar Negotiations timo.spangar@kolumbus.fi Tiimi Robert Arnkil, Tmi Arnkil Dialogues Esa Jokinen, Tmi Benefit

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Yli 50-vuotiaiden työllistyminen. 26.11.2013 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 1

Yli 50-vuotiaiden työllistyminen. 26.11.2013 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 1 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen 26.11.2013 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 1 Tausta Julkisen talouden kestävyysvajeen vähentäminen edellyttää nuorten ja eläkeikää lähestyvien työikäisten

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työelämän haasteet NYT. Tarja Kantolahti, ylitarkastaja, TtM Työhyvinvointifoorumi Kuormittavuuden hallinta työssä

Työelämän haasteet NYT. Tarja Kantolahti, ylitarkastaja, TtM Työhyvinvointifoorumi Kuormittavuuden hallinta työssä Työelämän haasteet NYT Tarja Kantolahti, ylitarkastaja, TtM Työhyvinvointifoorumi Kuormittavuuden hallinta työssä Esittely Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto Ammatti: Tarja Kantolahti, ylitarkastaja

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Tuetun työllistymisen markkinat Finlandia-talo 4.8.2011 Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Tuetun työllistymisen markkinat Finlandia-talo 4.8.2011 Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Työ on parasta sosiaaliturvaa Tuetun työllistymisen markkinat Finlandia-talo 4.8.2011 Sosiaali- ja terveysministeri Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Prosessiarviointia Paltamon työllistämismallista. 26.11.2013 Päätösseminaari Jouko Kajanoja ja Tellervo Nenonen

Prosessiarviointia Paltamon työllistämismallista. 26.11.2013 Päätösseminaari Jouko Kajanoja ja Tellervo Nenonen Prosessiarviointia Paltamon työllistämismallista 26.11.2013 Päätösseminaari Jouko Kajanoja ja Tellervo Nenonen Miksi prosessiarviointia ja ketkä arvioivat Arvioinnissa kysyttiin, mikä onnistui, mikä epäonnistui

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Työllistämistä vai kuntoutusta?

Työllistämistä vai kuntoutusta? Työllistämistä vai kuntoutusta? Raija Kerätär Kuntoutuslääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri, työnohjaaja www.oorninki.fi työttömyysaika Pitkäaikaistyöttömät/työttömät Poikkileikkaus työttömistä hetkellä

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Pori 4.5.2010 Regina Salkovic Palveluverkoston päällikkö PIRELY TE - toimiston johtaja, Sastamalan TE - toimisto Pirkanmaan ELY-keskus, Regina

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa

Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa Kari Hämäläinen Työllisyysoppia Ruotsin mallista seminaari, 11.3.2013 Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 11.2.2013

Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 11.2.2013 Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 11.2.2013 Epilepsiaa sairastavien työllisyysongelmien tunnistaminen oikea työllistämisinterventio 1. Ei ongelmia: kohtaukset

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille!

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Kokemus esiin 50+ -loppuseminaari Monitoimikeskus LUMO 22.4. 2015 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Ikääntyvän työntekijän työuran turvaamisen haasteet Osaamisen murros

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö aktiivisena kumppanina kokeilussa Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Kokeilun lähtökohdat päävastuun

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA Tutkimusjohtaja Mikko Kesä I p. 358 400 203 494 I mikko.kesa@innolink.fi I Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien

Lisätiedot

Jokainen meistä. Mielenterveyden keskusliiton strategia 18.5.2014

Jokainen meistä. Mielenterveyden keskusliiton strategia 18.5.2014 Jokainen meistä Mielenterveyden keskusliiton strategia 18.5.2014 Suomen hyvinvoinnin tila murroksessa Tarve julkisten palveluiden tuottavuuden parantamiseen Kunta- ja SoTe -palvelurakenteet keskellä murrosta

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Aki Keskinen 16.11.2015 Esityksen sisältö 1. Yleistä rakennemuutoksesta ja työllisyydestä Kaakkois-Suomessa 2. Työllisyyden kehittämisen nykytilanne 3. Lyhyesti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 18.3.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Selvitys vaikeasti työllistettävien palkkaamisesta palveluyrityksiin

Selvitys vaikeasti työllistettävien palkkaamisesta palveluyrityksiin Selvitys vaikeasti työllistettävien palkkaamisesta palveluyrityksiin Mikko Martikainen Helmikuu 2003 Toimenpiteet työttömien työnhakijoiden työllistämiseksi Vuoden 2003 työvoimatiedustelun yhteydessä Palvelutyönantajat

Lisätiedot

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014 Petri Puroaho, Vates-säätiö Puheenvuoron sisältö Vates-säätiö ja sen toiminnan päämäärät Välityömarkkinat ja sen toimijat Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä VÄLITYÖMARKKINAT Työtä ja sosiaalityötä Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire Sosiaalinen yritys Case: PosiVire Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yritys Yhteiskunnallinen yritys hoitaa yhteiskunnallista tehtävää kannattavan liiketoiminnan avulla Ei tarkkaa määritelmää Suomessa tai

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

OIKEUDENMUKAISUUTTA KUSTANNUSTEHOKKAASTI. Osmo Soininvaara

OIKEUDENMUKAISUUTTA KUSTANNUSTEHOKKAASTI. Osmo Soininvaara OIKEUDENMUKAISUUTTA KUSTANNUSTEHOKKAASTI Osmo Soininvaara VATT-päivän seminaari 6.10.2009 Sosiaalipolitiikka ja taloudellinen tehokkuus Ekonomistit kontribuutio: small government Kansa on eri mieltä ja

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti

Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti Ilmiöitä, merkityksiä, kokemuksia Työttömyys tänään-seminaari 22.10.10 Heidi Kaartinen Projektipäällikkö Asumispalvelusäätiö ASPA People are all different. When you

Lisätiedot