Miehiä naisvaltaisille aloille ja naisia miesvaltaisille aloille sekä asemiin Toimintamalli suomalaiseen työelämään ja koulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miehiä naisvaltaisille aloille ja naisia miesvaltaisille aloille sekä asemiin Toimintamalli suomalaiseen työelämään ja koulutukseen"

Transkriptio

1 Segregaation purku -teematyöhanke Miehiä naisvaltaisille aloille ja naisia miesvaltaisille aloille sekä asemiin Toimintamalli suomalaiseen työelämään ja koulutukseen Tavoitteena sukupuolenmukaiseen työnjakoon vaikuttaminen Suomalainen työelämä on voimakkaasti eriytynyt sukupuolen mukaan eri ammatteihin ja aloihin sekä eritasoisiin työtehtäviin. Esimerkiksi tekniikan alalla työskentelevistä naisia on viidennes ja terveys- ja sosiaalialalla miehiä on kymmenesosa. Johtajista ja ylimmistä virkamiehistä naisia on noin kolmannes, joskin naisten suhteellinen osuus näissä tehtävissä on kasvanut viime vuosina. Samoin yrittäjistä naisia on noin kolmannes. Sukupuolenmukaista eriytymistä ilmenee kaikissa EUmaissa, mutta Suomessa se on erityisen huomattavaa. (Kauppinen & Toivanen, 2007; Yrittäjänaiset ry:n tietopankki, 2007.) Onko edellä kuvattua sukupuolenmukaista työnjakoa syytä pyrkiä muuttamaan ja jos on, niin miksi? Vastaus tähän kysymykseen riippuu arvonäkökohdista ja on sidoksissa siihen, tarkastellaanko ko. ilmiötä yksilön valintojen vai yhteiskunnan ja työelämän näkökulmasta. Tasa-arvohankkeiden parissa työskentelevät asiantuntijat muodostivat vuoden 2006 lopulla teemaverkoston, jonka puitteissa he kokoontuivat pohtimaan sukupuolenmukaista työnjakoa ja keinoja, joilla siihen voidaan vaikuttaa (teematyön esittely tämän toimintamallin lopussa). Mm. seuraavat näkökohdat nousivat teematyössä esiin tärkeinä perusteluina sukupuolenmukaiseen työnjakoon vaikuttamiselle: Yhteiskunnan kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työelämällä olisi käytettävänään mahdollisimman monipuolinen asiantuntemus. Alalle kuin alalle on hyödyksi, että työntekijöiksi valikoituvat kyvykkäimmät, alalle motivoituneimmat työntekijät miehet tai naiset. Biologiset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat siihen, että miehillä ja naisilla on keskimäärin arvioituna erilaisia kokemuksia ja näkökulmia, joita hyödyntää työelämässä. Näin ollen esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan myös miehiä monipuolistamaan lasten ja nuorten kasvuympäristöä tai vaikkapa vanhusten hoitoa. Toisaalta on eduksi, että esimerkiksi tekniikkaa suunnittelevat myös naiset, ovathan he omalta osaltaan tekniikan käyttäjiä. Molempien sukupuolten suhteellisen tasainen edustus rikastaa myös työyhteisöjä. Yksilön henkilökohtaista hyvinvointia ajatellen on tärkeää, että hänellä on mahdollisuus suuntautua työtehtäviin, jotka kiinnostavat häntä ja joihin hän kokee soveltuvansa sukupuolesta riippumatta. Tämä mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu yhteiskunnassamme tasavertaisena mahdollisuutena kouluttautua ja tavoitella työpaikkaa valitsemaltaan alalta. On kuitenkin todettavissa, että kulttuurimme tuottaa eri sukupuoliin kohdistuvia odotuksia ja paineita. Yleisesti hyväksytyt normit säätelevät sitä, mitä on olla mies tai nainen, poika tai tyttö. Nämä kulttuuriset tekijät saattavat estää eri sukupuolia kehittämästä monipuolisesti taitojaan tai hakeutumasta omalle sukupuolelleen epätyypilliselle alalle. Kulttuuriset tekijät vaikuttavat yksilön toimintamahdollisuuksiin myös kasvatus-, koulutus- ja työorganisaatioissa.

2 Toimintamalli työelämän kehittämisestä kiinnostuneille 2 Seuraavaksi esiteltävä toimintamalli on kokonaishahmotus siitä, miten sukupuolenmukaiseen työnjakoon voidaan vaikuttaa työelämässä. Toimintamallin tavoitteena on kuvata työelämässä ja koulutuksessa kokeiltuja konkreettisia hyviä käytäntöjä. Toimintamalli on syntynyt tasa-arvohankkeiden parissa työskentelevän asiantuntijaverkoston teematyön tuloksena. Käytännön esimerkit määrittyvät mukana olevien hankkeiden kohderyhmistä ja asiantuntemuksesta, mutta niitä on mahdollista soveltaa myös muille alueille. Toimintamalli on tarkoitettu toiminnan virikkeeksi suomalaisen työelämän kehittämisestä kiinnostuneille: päättäjille, järjestöille sekä koulutuksen ja työn kehittämisen avainhenkilöille. Konkreettisia esimerkkejä on mahdollista soveltaa myös yksittäisissä työorganisaatioissa tai oppilaitoksissa, kun pohditaan sukupuolenmukaiseen työnjakoon vaikuttamisen keinoja. Sukupuolenmukaiseen työnjakoon kohdistuvan toimintamallin ydin Sukupuolenmukainen työnjako on synnyltään monitahoinen toisaalta yksilöön, toisaalta yksilön ja kulttuurin suhteeseen liittyvä ilmiö. Siten myös vaikuttamisen toimien tulee kohdistua useammalle eri tasolle, joista kaksi ensimmäistä tasoa liittyy yksilön henkilökohtaisiin valintoihin ja elämäntilanteeseen, kolmas siihen kulttuuriin, jonka piirissä yksilö tekee valintojaan ja kohtaa vaihtelevia elämäntilanteita. Toimintamalli haastaa etsimään vastauksia seuraaviin sukupuolenmukaisen työnjaon ydinkysymyksiin: Yksilön motivaatioon liittyvä ydinkysymys Miten motivoida miehiä tai naisia sukupuolelleen epätyypillisiin uravalintoihin tai rohkaista heitä niihin? Yksilön tukeen liittyvä ydinkysymys Miten tukea sukupuolelleen epätyypillisiä valintoja tehneitä miehiä tai naisia heidän työssään ja työurallaan? Miten tukea miehiä tai naisia heidän työssään, työurallaan tai elämänvalinnoissaan yleensä? Organisaatioiden kulttuuriin ja toimintaan liittyvä ydinkysymys Miten lisätä organisaatioissa sukupuolten tasa-arvoon, epätyypillisiin uravalintoihin ja monimuotoisuuteen liittyvää kulttuurista tietoisuutta ja ymmärrystä? Miten tuottaa em. tiedosta ja ymmärryksestä toimintaa ja muutosta organisaatioihin? Ihmisen elämänkulussa ilmenee tiettyjä herkkyyskausia ja tärkeisiin elämänvalintoihin liittyviä nivelvaiheita, jolloin nämä edellä esitetyt kysymykset nousevat erityisen merkityksellisiksi. Tästä johtuen yksilön on hyödyllistä kohdata elämänkulkunsa eri vaiheissa sellaista toimintaa, joka motivoi ja tukee häntä tärkeissä elämänvalinnoissa sekä tuottaa niille kulttuurista pohjaa. Toistuessaan elämänkulun varrella tämän toiminnan vaikutukset kumuloituvat ja vahvistuvat. Seuraavassa esitellään sukupuolenmukaiseen työnjakoon kohdistuvaa toimintamallia yksityiskohtaisemmin, käytännön esimerkeillä täydennettynä.

3 3 Toimintamalli Yksilön motivaatio: Miten motivoida miehiä tai naisia sukupuolelleen epätyypillisiin uravalintoihin tai rohkaista heitä niihin? Motivaatioon liittyvät ihmisen elämänkulun nivelvaiheet ja herkkyyskaudet Leikki-ikä ja ala-aste Ihmisen varhaisen kasvun vaihe on tärkeä ajanjakso, joka luo pohjaa yksilön asenteille, taidoille ja valmiuksille sekä sukupuoli-identiteetin muodostumiselle. Tässä vaiheessa koetaan varhaiset onnistumisen kokemukset, jotka suuntaavat tulevia kiinnostuksen kohteita. Yläaste ja ammatilliseen koulutukseen tai lukioon siirtyminen Nuoruusiässä tehdään tärkeitä, konkreettisia valintoja tulevan työelämän kannalta. Erityisen merkittävä vaihe on yläasteen luokka. Tällöin nuoret valitsevat toisaalta ammatillisen koulutuksen ja lukion välillä, toisaalta myös suuntautumisen näiden valintojen sisällä. Esimerkiksi luonnontieteiden (matematiikan, kemian, fysiikan) valinta lukioon siirryttäessä määrittää tulevia mahdollisuuksia opiskelupaikan valintaan. Tässä elämänvaiheessa nuori rakentaa omaa sukupuoli-identiteettiään ikätovereiden hyväksynnän kautta ja on myös herkkä toiselta sukupuolelta saatavalle palautteelle. Omalle sukupuolelle tyypilliseksi koetut käyttäytymismallit saattavat näin ollen korostua. Usein on eduksi, että uusia, itselle vieraita asioita voi kokeilla oman sukupuolen edustajien kesken vailla paineita sopia tiettyyn kulttuurisesti kapeaksi määrittyneeseen miehen ja naisen malliin. On mm. todettu, että tytöt kokeilevat tekniikan laitteita aktiivisemmin keskenään kuin poikien läsnä ollessa. Opiskeluvaihe ja aikuisikä Opiskelupaikan valinta peruskoulutuksen jälkeen suuntaa tulevalle alalle, mutta myös opiskelun aikana tehdään valintoja, jotka vaikuttavat sijoittumiseen tulevassa työelämässä. Alaltaan valmistunut aikuinen kohtaa elämässään vaiheita, jolloin työelämän ura- ja suuntautumisvalinnat tulevat uudelleen ajankohtaisiksi. Tällaisia vaiheita ovat esimerkiksi työttömäksi joutuminen tai tarve työuran uudelleen suuntaamiseen. Nämä elämäntilanteet koetaan tyypillisesti muutokseen haastavina, ja tällöin saattaa löytyä uudenlaista valmiutta harkita myös omalle sukupuolelle epätyypillisempää uraa. Miten motivaatiota herätetään ja vahvistetaan? Motivaation heräämiseen tarvitaan myönteinen kokemus ilmiöstä, onnistumisen tunne. Yksilölle tuotetaan myönteinen kokemus tarjoamalla hänelle mahdollisuus kokeilla uutta, itselle vierasta asiaa turvallisessa ympäristössä. Jotta kokemus jää mieleen, sen tulee koskettaa yksilöä kokemus tulee tarjota sellaisessa muodossa, että se vastaa juuri sillä hetkellä yksilön tarpeeseen tai elämänhaasteeseen. Myönteisen kokemuksen tehtävänä on mahdollisten ilmiöön liittyvien ennakkoluulojen murtaminen. Se haastaa yksilön pohdintaan: "Tätä en tullut aiemmin ajatelleeksi." Parhaimmillaan myönteinen kokemus saa aikaan motivaation tarttua itse toimeen, esimerkiksi hakea lisää tietoa ilmiöstä. Myönteinen kokemus on ensimmäinen askel kohti muutosta.

4 4 Kun motivaatio on herännyt, sitä pitää vahvistaa. Tähän auttaa esikuvan ja roolimallin tarjoaminen esimerkiksi tarinan tai henkilökohtaisen kontaktin muodossa. Esikuva on motivoiva ja uskottava silloin, kun se on lähellä yksilön arkielämää; sen tulee olla riittävän samankaltainen itsen ja oman tilanteen kanssa. Näin herää mahdollisuus samaistumiseen ja siten itsen näkeminen uudessa roolissa: "Jos se toimii tuolla, voisi se toimia myös minulla." Esikuva poistaa ilmiöön liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja. Käytännön esimerkkejä motivaation herättämisestä ja vahvistamisesta Draaman, ilmaisun, leikin ja teknologian yhdistäminen varhaiskasvatuksessa Kohderyhmä: Päiväkoti-ikäiset lapset, erityisesti tytöt Teknologiaa lähestytään päiväkodissa tyttöjä kiinnostavien aiheiden kautta. Päiväkodissa järjestetään runo-, laulu- ja satuprojekteja, joissa varhaiskasvatuksen sisältöalueet yhdistyvät tietotekniikkaan, valo- ja videokuvaukseen, rakenteluun ja tanssiin. Lapset tekevät myös animaatioita ja ryhmäläisiltä kootaan digitaalinen portfolio, joka sisältää haastatteluja, piirustuksia, valokuvia ja muuta lasten tekemää materiaalia. Toiminta sulautetaan päiväkodin muuhun toimintaan. Tytöt saavat heitä kiinnostavan toiminnan kautta kokemuksia tekniikasta, joka ei usein luontaisesti kuulu heidän leikkeihinsä ja elämänpiiriinsä samassa määrin kuin pojilla. Varhaisella iällä luodaan pohjaa myöhemmille kiinnostuksen kohteille. WomenIT-hanke Rakenteluun ja tietotekniikkaan ohjaaminen varhaiskasvatuksessa Kohderyhmä: n vuotiaat tytöt päiväkodissa Päiväkodissa toimivia tyttöjä ohjataan rakenteluun ja tietokoneen sekä siihen liittyvien laitteiden käyttöön luovalla tavalla yhdessä Montessori-pedagogiikasta tuttujen matematiikan oppivälineiden kanssa. Esimerkkinä toiminnasta mainittakoon Puusta paperiksi -projekti, jossa tutustutaan metsiin, paperin valmistukseen ja sanomalehden tekemiseen ja tehdään lopulta oma lehti. Rakenteluleikkien avulla tutustutaan teknologiaan yhdistäen siihen mm. askartelua ja piirtämistä. Tytöt tekevät myös puutöitä, esimerkiksi kokoavat oman leikkimökin päiväkodin pihalle. Toimintaa järjestetään kerran viikossa viiden tytön pienryhmissä erillisessä tilassa aluksi opettajan ohjauksessa ja myöhemmin oma-aloitteisesti. Varhaisella iällä luodaan pohjaa myöhemmille kiinnostuksen kohteille. Erillisryhmissä toimiessaan tytöt rohkaistuvat omaan suunnitteluun, toimintaan ja vastuunottoon. WomenIT-hanke Tekniikkaa havainnollistavat demot Kohderyhmä: Ala- ja yläasteikäiset tytöt Tekniikkaa ja sen usein vaikealta tuntuvaa teoriaa havainnollistetaan kouluryhmille käytännönläheisin demoin, joita varten on suunniteltu erillisiä demolaitteita. Sähkömagneettisen teorian kurssin opiskelijat ovat rakentaneet demolaitteet, mm. sähkömoottorin magneetista, paristosta ja kuparilangasta. Oppilaat tutustuvat demoihin Teknillisen korkeakoulun demoluokassa. Opintokäynnillä ohjaajat kertovat sähköstä ja sähköturvallisuudesta ottaen huomioon koululaisten iät ja taustatiedot. Lisäksi kerrotaan tekniikan alan opiskelusta sekä siitä, mitä valmistuneet diplomi-insinöörit tekevät.

5 5 Oppilaat tekevät ohjatusti pieniä käytännön sähkötöitä, esimerkiksi perunasta pariston. Opintokäynnin ohjaajina toimivat sekä mies- että naispuoliset tekniikan opiskelijat, näin tarjotaan roolimalleja sekä pojille että tytöille. Kulttuurissamme tytöillä on usein huomattavasti vähemmän kokemuksia ja tietoa tekniikasta. Näin he tulevat hylänneeksi tekniikan uravaihtoehtona sitä sen tarkemmin ajattelematta tai kokeilematta. Tinataan -hanke Lasketaan langasta -oppimateriaali Kohderyhmä: Siirtymä yläasteelta lukioon (8-9 -luokat, lukio) - pitkän matematiikan ja fysiikan oppiainevalinnat / ammatinvalinta Lasketaan langasta -oppimateriaali sisältää laskutehtäviä, joissa käytetään esimerkkeinä tekstiilityön tehtäviä (esim. kankaan värjäys tai silmukoiden laskeminen). Oppimateriaaliin voi tutustua osoitteessa Koulujen oppimateriaalien matematiikan, -fysiikan ja kemian käytäntöön liittyvät laskuesimerkit ovat pääosin perinteisesti miehisinä pidetyiltä aloilta, kuten tekniikan maailmasta. Tekstiilityön esimerkit tuovat ko. aineet lähemmäksi tyttöjen arkipäivää (esim. koulussa suurin osa tekstiilityön valinneista on tyttöjä). Tinataan -hanke Rohkeutta ammatinvalintaan -infotilaisuudet Kohderyhmä: Yläaste- ja lukioikäiset tytöt Tekniikan alaa opiskelevat naiset käyvät kertomassa yläasteiden ja lukioiden tytöille opiskelustaan ja alastaan. Rohkeutta ammatinvalintaan -infotilaisuuksia on järjestetty yläasteilla ja lukioissa opintojen ohjauksen yhteydessä. Mukana on ollut ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja korkeakouluissa tekniikan alaa opiskelevia naisia. Infoissa opiskelijat kertovat opiskelustaan ja alastaan sekä siitä, miksi he päätyivät alalle. Koululaiset voivat esittää kysymyksiä. Kokemus on osoittanut, että esimerkiksi opintojen ohjaus -tunneilla, joissa kerrotaan tekniikan alasta, pojat ovat yleensä kiinnostuneita ja esillä. Tällöin ongelmana on, että tytöt eivät usein uskalla tai halua tuoda kiinnostustaan esille perinteisesti miehisenä pidetyllä alueella. Myös poikien voi olla vaikea myöntää kiinnostustaan naisvaltaista alaa kohtaan tyttöjen läsnä ollessa. Infotilaisuuksien järjestäminen niin, että naiset kertovat alastaan tytöille ja miehet pojille rohkaisee poikia ja tyttöjä olemaan aktiivisia ja kysymään alasta. Oman sukupuolen edustaja toimii roolimallina. Tinataan -hanke DInaNET-verkkomentorointipalvelu Kohderyhmä: Yläaste- ja lukioikäiset tytöt Yläaste- ja lukioikäiset voivat esittää kysymyksiä verkkosivuilla tekniikan alasta ja opiskelusta. Tekniikan alaa opiskelevat ja alalta valmistuneet naiset vastaavat kysymyksiin. Vastaukset julkaistaan kaikkien luettaviksi. Sivustolta löytyy myös alalla opiskelevien ja työskentelevien naisten opiskelu- ja uratarinoita, blogeja, ajankohtaista tietoa opiskelumahdollisuuksista sekä faktaa ja fiktiota teknillisen alan opinnoista ja työelämästä. Palvelu on suunnattu erityisesti tytöille.

6 6 Monille tytöille tekniikan ala on jäänyt vieraaksi eivätkä he näin ollen havaitse sitä realistisena uravaihtoehtona. Tinataan -hanke Teknologia- ja yrittäjyyskasvatuskursseja tytöille Kohderyhmä: Lukioikäiset tytöt (1.-2. luokat) Lukiotytöille järjestetään kurssi, jossa tytöt tutustuvat yrittäjyyden perusteisiin teknologian avulla. Kurssilla tytöt suunnittelevat oman virtuaaliyrityksen ja tekevät yritykselleen internetsivut. Kursseilla tutustutaan myös tekniikan alan yrityksiin ja editoidaan yritysvierailuilla kertynyttä videomateriaalia, tutustutaan digi-kameran käyttöön ja videoneuvottelutekniikkaan. Kurssilla tuotetaan tytöille mielikuva siitä, että nainenkin voi valita uran tekniikan alalla tai olla johtaja, johtavassa asemassa ja/tai yrittäjä. Kurssit on suunnattu ainoastaan tytöille, jotta tyttöjen kynnys osallistua kursseille olisi näin matalampi. Moninainen Woima -hanke Liiketoiminta tutuksi -koulutus tekniikan alan jatko-opiskelijoille Kohderyhmä: Tekniikan alan jatkokoulutettavat sekä alalla toimivat muut tutkijat Liiketoiminta tutuksi -koulutus koostuu kahdesta eri kurssista, joissa perehdytään liiketoiminnan perusteisiin tekniikan alan jatko-opiskelijoiden näkökulmasta. Kursseilla opiskelijat oppivat laajentamaan käsitystään liiketoiminnasta ja sen johtamisesta erityisesti tietointensiivisillä aloilla. He oppivat tunnistamaan oman tutkimusosaamisensa arvon asiantuntijatyössä ja liiketoiminnan kehittämisessä sekä analysoimaan ja kehittämään omia uravaihtoehtojaan ja vahvuuksiaan. Kursseilla pyritään kattamaan ICT-alan ajankohtaiset teemat. Niihin syvennytään alan yritysten tapaustutkimuksissa. Tapaustutkimukset käsittelevät tohtoriopiskelijoiden alan ajankohtaisia asioita, esimerkiksi johtamista ja esimiestyöskentelyä sekä myös teknisempää puolta, kuten langattomien teknologioiden hyödyntämistä autoteollisuudessa. Kursseilla perehdytään yrittäjyysnäkökulmaan: mitä yrittäjyys edellyttää, millaista voi olla akateeminen yrittäjyys? Kursseilla tuodaan esiin myös sukupuolinäkökulma työelämän käytäntöihin. Monet tekniikan alan jatko-opiskelijoista työllistyvät yrityksiin, mutta silti jatko-opinnoissa keskitytään lähinnä akateemisessa työssä tarvittavien taitojen opettamiseen ja opiskeluun. Tämän vuoksi on tarpeellista tuoda jatko-opiskelijoille tietoa liiketoimintaosaamisesta ja -ajattelusta sekä tuoda esiin mahdollisuudet yrittäjyyteen uravaihtoehtona. Lisäksi yleisesti on todettavissa, että mitä koulutetumpi on, sitä huonommin hakeutuu yrittäjäksi: akateeminen yrittäjyys ei ole suosittua muuhun yrittäjyyteen verrattuna. "Tutkijaluonteiset" ihmiset eivät useinkaan ole luonnostaan "bisnesihmisiä". Naiset suuntautuvat yrittäjyyteen vielä harvemmin kuin miehet. Erityisesti naisiin liittyy myös se, että he eivät etene yrityksissä asiantuntijatehtävistä johtotehtäviin, koska eivät koe tuntevansa liikemaailman toimintaa. Jostain syystä tämä ei ole samalla tavoin este miesten etenemiselle. WomEqual -hanke Riko rajasi! -tilaisuudet työvoimatoimistoissa Kohderyhmä: Kaikki työikäiset, erityisesti alanvaihtajat Työvoimatoimistoissa järjestetään Riko rajasi! -tilaisuuksia, joissa sukupuolelleen epätyypillisen alan valinneet opiskelijat esittelevät alaansa työvoimatoimiston asiakkaille ja virkailijoille. Riko

7 7 rajasi! -tilaisuudet toteutetaan siten, että esiteltävinä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusala (esittelijöinä miespuoliset lähihoitajaopiskelijat) sekä metalliala ja turvallisuusala (esittelijöinä metallialan ja turvallisuusalan naispuoliset opiskelijat). Lisäksi koulutusta esittelevät kaikkien em. kolmen alan kouluttajat. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä opiskelijoille ja kouluttajille. Sukupuolelleen epätyypillisen uravalinnan tehneet opiskelijat toimivat esittelytilaisuuksissa paitsi tiedon lähteinä, myös rohkaisevina roolimalleina kouluttautumista tai alan vaihtoa suunnitteleville henkilöille ja heidän ohjaajilleen. SoteMies -hanke Markkinointi- ja tiedotuskiertue naiset ja kuljetusala -teemalla Kohderyhmä: Kaikki työikäiset, erityisesti alanvaihtajat Eri paikkakunnilla toteutetaan naiset ja kuljetusala -teemaan keskittyvä markkinointi- ja tiedotuskiertue. Rajatulla alueella järjestetyssä kiertuetapahtumassa halukkailla on mahdollisuus kokeilla linja- autolla tai täysperävaunullisella kuorma-autolla ajamista. Samalla jaetaan tietoa naiset ja kuljetusala -teemasta, ja alalla toimivia naisia on mukana esimerkkeinä. Naisia työskentelee kuljetusalalla hyvin vähän (Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton tiedon mukaan vuonna 2007 linja-autonkuljettajista 11,0 % on naisia ja kuorma-autonkuljettajista 2,39 %), ja asenneilmasto ei yleisesti ottaen tue naisia hakeutumaan alalle. Kiertueella tuotetaan naiset ja kuljetusala -teemalle myönteistä julkisuutta, joka tavoittaa yksittäiset kouluttautumista tai alan vaihtoa suunnittelevat henkilöt. On olemassa paljon sellaisia naisia, jotka ovat kiinnostuneet kuljetusalasta, mutta tarvitsevat varsinaiseen päätökseen rohkaisua. Monet myös haluavat vertailla, kumpi sopisi heille paremmin, linja- vai kuorma-auto. NaisWay -hanke Kurkistus kuljetusalalle -koulutus (työvoimapoliittinen) Kohderyhmä: Työttömät, usein matalan koulutustason omaavat naiset Järjestetään kolmen viikon koulutusjakso naiset ja kuljetusala -teemalla sellaisella paikkakunnalla, jonka yrityksissä on toteutettu alhaisen koulutustason omaavien naisten irtisanomisia. Koulutuksessa esitellään monipuolisesti kuljetusalaa uravaihtoehtona. Koulutuksessa on mahdollista mm. kokeilla linja- ja kuorma-autoilla ajamista sekä suorittaa trukkikortti. Kurkistus kuljetusalalle -koulutuksessa työttömäksi joutuneet naiset saavat yleiskuvan kuljetuslogistiikka-alan ammateista käytännön kokemuksen kautta. Näin he saavat käytännönläheistä tietoa uudesta mahdollisesta uravaihtoehdosta, jota eivät mahdollisesti muuten tulisi harkinneeksi. NaisWay -hanke

8 8 Yksilön tuki: Miten tukea sukupuolelleen epätyypillisiä valintoja tehneitä miehiä tai naisia heidän työssään ja työurallaan? Miten tukea miehiä tai naisia heidän työssään, työurallaan tai elämänvalinnoissaan yleensä? Tukeen liittyvät ihmisen elämänkulun nivelvaiheet ja herkkyyskaudet Kun motivaatio omalle sukupuolelle epätyypillistä valintaa kohtaan on herännyt ja vahvistunut, on suurin haaste yhä edessä: motivaation ylläpito ja sitoutuminen muutokseen. Innostuminen on suhteellisen helppoa, mutta arkielämän realiteetit saattavat estää todellisen muutoksen. Usein ympäristö vaikuttaa motivaatiota heikentävästi. Esimerkiksi sukupuolelleen epätyypillistä valintaa suunnitteleva nuori alkaa pohtia, miten kaverit suhtautuvat rohkeaan valintaan. Toinen tärkeä elämäntilanne, jossa yksilö tarvitsee tukea, on työskentely sukupuolen suhteen ainokaisasemassa omassa työyhteisössä tai omalla alalla. Ainokainen saattaa joutua erityishuomion kohteeksi niin myönteisessä kuin kielteisessäkin mielessä. Yhteydenpito oman työpaikan tai alan verkostoihin saattaa olla haasteellisempaa toisen sukupuolen edustajana, mikä vaikeuttaa mm. tiedonsaantia ja ammatillista etenemistä. Myös toimialakohtaisesti esiintyy tarvetta tukea yksilöitä heidän valinnoissaan ja elämäntilanteissaan. Esimerkiksi yrittäjinä naisia on vähemmistö, ja he ovat enimmäkseen sijoittuneet tietyille harvoille aloille kuten kotipalveluyrittäjiksi tai käsityöläisiksi. Muita yksilön tuen nivelvaiheita ihmisen elämänkulussa ovat toisaalta työelämään sijoittumisen vaihe opiskelujen jälkeen, toisaalta pitkän työuran jälkeinen uudelleensuuntautumisen vaihe. Tulokas pohtii usein urasuuntautumistaan ja elämänvalintojaan, jolloin tuki on tarpeen näissä pohdinnoissa. Jo pidempään työelämässä ollut työntekijä saattaa kaivata uutta suuntaa elämälleen ja tarvitsee tukea esimerkiksi omien kykyjen tunnistamiseen ja uusien uravaihtoehtojen pohdintaan. Haastava elämän nivelvaihe mm. urasuuntautumisen näkökulmasta on myös lapsiperheen vanhemmilla, jotka sovittavat yhteen työtä ja perhe-elämää. Miten yksilöitä tuetaan työuralla? Yksilöä voidaan tukea työuralla ja tärkeissä elämänvalinnoissa edistämällä samassa asemassa olevien henkilöiden verkostojen syntymistä silloin, kun niitä ei syystä tai toisesta ole syntynyt itsestään. Verkostoissa keskeistä on kokemusten jakaminen vertaisten kanssa. Yhdessä keskustellen ja toimien opitaan toinen toiselta, mikä kasvattaa yksilön itsetuntemusta ja -luottamusta ja siten tukee häntä työelämässä. Verkostoista on yksilölle tukea erityisesti silloin, kun sukupuolen suhteen epätyypillistä uravalintaa kohtaan herännyt motivaatio kaipaa vahvistusta ja ylläpitoa. Samoin ainokaisasemassa työskentelevät hyötyvät siitä, että voivat jakaa kokemuksiaan vertaistensa kanssa. Verkostoja on mahdollista toteuttaa virtuaalisesti verkkoyhteisöinä tai henkilökohtaisten ryhmätapaamisten muodossa. Kun verkoston perustamista lähdetään suunnittelemaan, keskeistä on kartoittaa kohderyhmän tarpeet ja elämäntilanne. Tämän jälkeen suunnitellaan verkoston toiminta vastaamaan näihin tarpeisiin. Tavoitteena tulee olla verkosto, jossa yksilöt ovat aktiivisia toimijoita. Keskeistä on esimerkiksi perehtyä kohderyhmän käyttämään kieleen, jotta verkoston vuorovaikutus tapahtuu ryhmän omalla kielellä.

9 9 Mentorointi tarjoaa tukea henkilöille, jotka pohtivat työuransa suuntaa joko uransa alkuvaiheessa tai pidemmälle edettyään. Mentoroinnista hyötyvät myös ne, jotka harkitsevat pitkän työuran jälkeen uutta suuntaa työelämälleen, esimerkiksi uran vaihtoa. Kokeneemman mentorin tuki mahdollistaa mentoroitavan (aktorin) aluillaan olevien ideoiden suhteuttamisen realistisiin vaihtoehtoihin. Mentorin sukupuolella saattaa olla merkitystä. Tilanteessa, jossa aktori työskentelee ainokaisasemassa tai suunnittelee ko. alalle ryhtymistä, saattaa oman sukupuolen mentorilta saatava vertaistuki auttaa hahmottamaan tilannetta oman sukupuolen edustajana. Toisaalta toista sukupuolta edustavan mentorin kautta saattaa avautua pääsy sellaiseen oman alan tietoon tai verkostoihin, jotka ainokaisasemassa jäävät saavuttamatta. Käytännön esimerkkejä yksilön tukeen liittyen Virtuaalinen verkkoyhteisö estation Kohderyhmä: Kuljetusalalla toimivat tai alaa harkitsevat naiset estation on virtuaalinen verkkoyhteisö, joka on tarkoitettu kuljetusalalla eri tasoilla (kuljettajat, keskijohto, yrittäjät) työskenteleville naisille sekä naisille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelystä alalla tai opiskelevat sitä. Verkkoyhteisö on ikään kuin hyvätasoinen huolto-asema, jolla kuljettajat käyvät tauolla. Verkkosivut sisältävät mm. lehtihyllyn (alan uusimpia uutisia), käsikirjaston, kahvipöytäkeskusteluja (keskustelupalsta), henkilökohtaisen sähköpostilaatikon (mahdollisuus luottamuksellisiin keskusteluihin) ja kalenterin (alan tapahtumia). Vastuuhenkilöt toimivat verkkoympäristön tutoreina lisäten ajankohtaista materiaalia, infoa, keskustelun aloituksia jne. Verkkoyhteisöstä kootaan säännöllisesti ns. hiljaista tietoa eli verkkoyhteisöön kertyvää ammattikokemusta. Kuljetusalalla toimivat naiset ovat pieni vähemmistö alalla, näin ollen heillä ei työyhteisössään ole samankaltaisessa asemassa työskentelevien tukea. Kuljetusalalle hakeutuvat naiset tarvitsevat erityisesti käytännön tietoa ja kokemuksia naisena toimimisesta alalla. NaisWay -hanke Weme.fi -verkkoyhteisö teknologia-aloilla toimiville naisille Kohderyhmä: Teknologia-aloilla toimivat naiset, tekniikan alaa opiskelevat naiset Weme.fi on verkkoyhteisö, joka on tarkoitettu tekniikan alalla työskenteleville tai alaa opiskeleville naisille. Verkkoyhteisössä naiset voivat tavata virtuaalisesti muita teknologia-alojen naisia, jakaa kokemuksiaan, saada vertaistukea sekä lukea uratarinoita tekniikan alalla työskentelevistä naisista. Weme.fi tarjoaa roolimalleja, tekniikan alalla toimivien naisten blogeja, mahdollisuuden pienryhmäkeskusteluihin tai mentorointiin. Verkkoyhteisössä on kansainvälisille tekniikan alan tutkija- ja opiskelijanaisille suunnattu osuus: weme.fi international. Weme.fi on käyttäjäkeskeinen verkkoyhteisö eli käyttäjät voivat itse tuottaa ja vaikuttaa verkkoyhteisön sisältöön. Ainokaisasemassa tekniikan alalla työskentelevät naiset jäävät helposti työyhteisössä "itsekseen", ryhmän ulkopuolelle. Verkkoyhteisön kautta luodaan yhteisöllisyyttä tekniikan alan naisten kesken: opitaan tukemaan ja kannustamaan toisia naisia. Roolimallien kautta voi kehittää omaa itseluottamustaan ja huomata, että itsellekin voi olla mahdollista se, mihin joku toinen on pystynyt. WomEqual -hanke

10 10 Toimialakohtainen kehittämisrengastoiminta naisyrittäjille Kohderyhmä: Naisyrittäjät ja yrittäjiksi aikovat naiset. Erityisesti yrittäjyyden elinkaaren nivelvaiheet: kun yrittäjyyttä harkitaan, kun yritys perustetaan, kun se käynnistyy ja kun yrityksen toimintaa kehitetään. Kehitetään tietyllä toimialalla toimivien naisyrittäjien osaamista. Kehittämisrenkaan osallistujat ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa kehittämisrenkaan toimintaa. Kehittämistarpeet liittyvät omaan yritykseen tai oman ammattitaidon kohentamiseen. Toiminta voi koostua erilaisista koulutuksista, opinto-, messu- ja seminaarimatkoista, yritysvierailuista, ryhmäkonsultoinnista ja verkostotapaamisista. Renkaan jäsenet voivat myös toimia toistensa kouluttajina ja mentoreina. Naisyrittäjiä on huomattavasti vähemmän kuin miesyrittäjiä. Naisyrittäjät ovat kokeneet, että olemassa olevat yrittäjien kehittämishankkeet tai yrittäjäpalvelut on osittain suunniteltu käyttäen miesyrittäjiä lähtökohtana: naisille suunnattuja palveluita ei ole juuri ollut. Naisyrittäjiltä puuttuvat usein toimivat ammatilliset verkostot, jotka tukevat liiketoiminnan kehittämistä ja arjessa jaksamista. Kehittämisrengastoiminnan avulla naisten ammatilliset verkostot vahvistuvat ja toimijoiden kesken syntyy yhteistyötä. Parhaassa tapauksessa löytyy uusia palveluja ja toimintamalleja. Myös yrittäjien oma ammattitaito lisääntyy. Reaktioketju -hanke Vertaisryhmätoiminta isille Kohderyhmä: Miehet, jotka saavat ensimmäisen lapsensa Ensimmäistä kertaa isiksi tuleville järjestetään vertaisryhmätoimintaa. Käytännössä ryhmätoiminta on järjestetty osana neuvolan perhevalmennusta. Isäryhmät ovat kokoontuneet infotilaisuuden lisäksi kuusi kertaa lapsen odotusaikana ja samoin kuudesti lapsen syntymän jälkeen. Ryhmätoiminta perustuu Miessakit ry:n kehittämään ns. Hollolan malliin, johon selkeästi erillisesti käsiteltäväksi teemaksi on lisätty työn ja perheen yhteensovittaminen. Vertaisryhmätoiminta tukee miehiä kohtaamaan niitä työn ja perheen yhteensovittamisen haasteita, joita perheissä ja työpaikoilla ilmenee perheen kasvaessa. Uuden perheenjäsenen syntyessä miehet työstävät asenteitaan ja arvojaan uudestaan. Oli havaittavissa, että ryhmätoiminnan loppuvaiheessa ja lapsen synnyttyä työ ei enää ollutkaan joidenkin osallistujien arvojärjestyksessä kaikkein tärkein asia, kuten se alussa oli ollut. Näin ollen ryhmätoiminta voi tukea puolisoiden ja sukupuolten tasavertaisempaa asemaa kodin, perheen ja työn yhteensovittamisessa. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hanke Naisille suunnattu johtajakoulutusohjelma Kohderyhmä: Esimies- ja johtotehtävissä toimivat naiset sekä näihin tehtäviin valmentautuvat lähinnä pk-yrityksissä Johtotehtävissä toimiville tai niihin valmentautuville naisille järjestetään johtajuuskoulutusta yhden lukuvuoden mittaisena koulutusohjelmana. Naisille suunnattu johtajakoulutusohjelma on verrattavissa mihin tahansa vastaavaan koulutusohjelmaan sisältäen lähiopetuksena mm. strategista johtamista ja strategista henkilöstöjohtamista, organisaatiokulttuurien ja työn ja perheen yhteensovittamisen tematiikkaa sekä neuvottelu- ja esiintymistaitojen vahvistamista. Lähiopetusjakson ohella koulutukseen sisältyy itsenäistä työskentelyä: osallistujat tekevät koulutuksessa henkilökohtaisen kehittämishanketyön. Koulutuksen tukena on verkkoalusta, jossa osallistujat voivat mm. käydä keskusteluja. Varsinaisena naisspesifinä teemana koulutuksessa on naisjohtajuuden erityiskysymykset,

Ukko akan töissä. Askeleita hoitotyön tasa-arvoon. SoteMies -projektin 2006 2008 loppujulkaisu Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus

Ukko akan töissä. Askeleita hoitotyön tasa-arvoon. SoteMies -projektin 2006 2008 loppujulkaisu Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus Ukko akan töissä Askeleita hoitotyön tasa-arvoon SoteMies -projektin 2006 2008 loppujulkaisu Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus Toimittanut Kirsikka Arkimies Askeleita hoitotyön tasa-arvoon SoteMies

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI JEFF HEARN, ANNA-MAIJA LÄMSÄ, INGRID BIESE, SUVI HEIKKINEN, JONNA LOUVRIER, CHARLOTTA NIEMISTÖ, EMILIA KANGAS, PAULA KOSKINEN, MARJUT

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta ESIPUHE Koulutuspoliittisin keinoin on pyritty jo pitkään vaikuttamaan

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot