PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus. Aika klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastus ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä päättäminen Talouden toteuma loka-marraskuu Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelusopimusten jatkaminen 337 ajalle Kuljetuspalveluiden kilpailutus, työ- ja päivätoiminta sekä iltapäivätoiminta Perheneuvonta Hermannin vuokrasuhteen jatkaminen Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalvelun hankinta Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli Perusturvakuntayhtymä 345 Akselissa 239 Koulutussuunnitelma Hammaslääkäripäivystykseen liittyvien paikallisten virka- ja työehtosopimusten 348 hyväksyminen 241 Osastohoitaja Eija Mäkilän palkka Irtisanoutuminen, Seppälä Henkilökunnan kelpoisuusehdot Tehtävien uudelleen järjestely vuonna Ilmoitus delegoinneista Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat Vuodeosastopaikkojen myynti 364

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Hillgren Olavi jäsen Karjalainen Matti jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja poistui 244 käsittelyn ajaksi Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Tuula Ala-Karvia Jyrki Alastalo Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 227 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 228 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Ala-Karvia ja Jyr ki Alastalo. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 229 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten yli määräisten asioi den käsittelyyn ottamisesta. 231 otsikko muutettiin seuraavasti: Talouden toteuma loka-marraskuu 2014 Ylimääräisenä asiana päätettiin ottaa käsittelyyn 249 Vuodeosastopaikkojen myynti

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastus ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä päättäminen 120/ /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin asianhallintajärjestelmäksi valittiin Documenta Oy:n Dy nastia asianhallintajärjestelmä. Asianhallintajärjestelmä saadaan kokoushallinnan osalta käyttöön viimeis tään toukokuun yhtymähalli tuksen kokouksen esityslistan laadintaan. valmistelija: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen Pöytäkirjan tarkistus tehdään pääsääntöisesti yhtymähallituksen kokouk sessa toukokuusta 2011 alkaen. Tätä ennen pidettäviin yhtymähallituksen kokouksiin valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja on tarkistettavissa neljän arkipäivän päästä yhtymähallituksen kokouksesta. Pöytäkirja on nähtävillä Moision vanhainkodissa Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa. Yhtymähallitus Yhtymähallituksen puheenjohtajisto on keskustellut pöytäkirjan tarkastamisesta ja tiedottamista. Perusturvakuntayhtymä Akselin esityslistat ja pöytä kirjat ovat nähtävis sä sivuilla. Yhtymähallituksen kokoukset vuonna 2015 ovat keskiviikkoisin ellei toisin sovita. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Pöytäkirja on tarkistettavissa kokousviikon perjantaina tai pyhäpäivien vaikutuksesta siitä seu raa vana arkipäivänä. Pöytäkirja on nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Ak se lin hal lin non ti loissa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten täydennettynä, että pöy täkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaina.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Talouden toteuma loka-marraskuu / /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin ulkoiset toimintamenot olivat lokakuun 2014 lopulla yhteensä 37,65 miljoonaa euroa, mikä on euroa vä hemmän kuin vuoden 2013 lokakuussa. Alkuperäisen talousarvion mukai sista toimintamenoista oli toteutunut 81,5 % (vertailuprosentti 83,3 %). Hen ki lös tö kulut olivat 18,9 miljoonaa euroa (toteutuma 81,5 %), mikä on eu roa vähemmän kuin viime vuonna. Palvelujen ostot olivat yh teensä 13,0 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin vuonna Palvelujen ostojen toteutumaprosentti oli 85,4 %. Toimintatuotot olivat yhteensä 37,85 miljoonaa euroa (82,1 %), joista jä senkuntien maksuosuus oli talousarvion mukaisesti 32,44 miljoona euroa. Jä senkun tien mak su osuuden tasauslaskutus kohdistuu marras- ja joulu kuul le. Muu tulot oli vat yhteensä 5,41 miljoonaa euroa, mikä on vä hem män kuin vuo den 2013 lokakuussa. Pieneneminen johtuu mm. soti las vam ma lain mukaisten korvausten ja sosiaalitoimen mak su jen pie nene mi sestä se kä muille kunnille myytävien palvelujen vähenemisestä. Kuntayhtymän tulos lokakuun lopulla oli euroa. Ennuste koko kun tayh tymän vuoden lopun tilanteesta on talousarvion mukainen. Sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjan toimintamenoista oli lokakuun loppuun mennessä toteutunut 87,3 % (12,89 miljoonaa euroa). Menojen korkea toteutumaprosentti johtuu palvelujen ostoista, joista oli toteutunut 91,3 %. Sosiaali- ja perhepalveluiden toimintatuotot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuoden 2013 lokakuussa. Terveyspalvelujen palvelulinjan toimintamenoista oli toteutunut 5,89 miljoo naa euroa, eli 77,5 %. Vuonna 2013 toimintamenot olivat 6,40 miljoonaa euroa. Menojen pieneneminen johtuu erityisesti henkilöstömenojen piene ne misestä erityisesti Maskun vuodeosastolla. Myös palvelujen ja tarvikkei den ostot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Toimintatulot ilman jäsen kun tien maksuosuuksia olivat 1,39 miljoonaa euroa, mikä on vä hem män kuin vuonna Ikäihmisten palvelulinjan toimintamenot olivat 14,13 miljoonaa euroa (82,4 %), mikä on euroa vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Ali tus selittyy niin henkilöstömenojen kuin palvelujen ja tarvikkeiden ostojen vähenemisellä. Ikäihmisten toimintatulot olivat 14,57 miljoonaa euroa (82,0 %). Toimintatulot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat 3,2 miljoonaa euroa, mikä on euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Esityslistan oheismateriaalina on koko kuntayhtymän sekä sen tulos alueiden ul koi set tu los laskelmat. Marraskuun tuloslaskelmat jaetaan kokouksessa, mikäli tulos on valmistu nut kokoukseen mennessä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus merkitsee lokakuun toteutuman tiedoksi. Marraskuun tuloslaskelmat jaettiin kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsi loka-marraskuun toteuman tiedoksi.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelusopimusten jatkaminen ajalle /02.08/2014 Yhtymähallitus 232 Lastensuojelun sijaishuollon palvelut kilpailutettiin vuonna 2011 sopimuskaudelle Kilpailutus oli seudullinen ja siihen osallistuivat Turun lisäksi Kemiönsaarta ja Tarvasjokea lukuun ottamatta kaik ki muut Varsinais-Suomen kunnat eli myös kaikki Akselikunnat (Masku, My nämäki ja Nousiainen). Kilpailutukseen osallistuvat kunnat valtuuttivat Tu run sosiaali- ja terveystoimen toteuttamaan kilpailutuksen, hyväksy mään palveluntuot tajat ja tekemään sopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa. Eri palvelukokonaisuuksista saatiin yhteensä 210 tarjousta 125 palveluntuottajal ta. Tarjoukset saattoivat sisältää useampia palvelukoko naisuuksia. Kilpailutus koski lähinnä laadun varmistamista palveluiden tuottamisessa. Peruspalvelulautakunta päätti , että lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kolmen eri palvelukokonaisuuden sopimukset sol mitaan kaik kien hyväksyttävän tarjouksen jättäneiden palvelutuottajien kanssa riittä vän palvelukapasiteetin turvaamiseksi. Puitesopimuksia on solmittu yhteensä 182 kpl kolmesta palvelukokonai suudesta; 1) lastensuojelun si jaishuollon ympärivuorokautinen ammatilli nen perhe kotihoito, 2) lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen lai toshoi to ja 3) lastensuojelun erityis yksikön tuottama ympärivuorokauti nen laitoshoito. Palveluita on ostettu vuo den 2013 aikana n. 20,4 milj.eu rol la. Tarjouspyynnön ja puitesopimusten mukaan sopimuksia voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä vuodella, ajalle (optio). Tilaajan on ilmoitettava optiovuoden käytöstä mennes sä. Turun kaupunki esittää mukana oleville kunnille lastensuojelun ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen laitoshoidon ja lastensuojelun erityisyksiköiden tuot taman ympäri vuorokautisen laitoshoidon puitesopimusten jatkamista ajal le Esityslistan oheismateriaalina on luettelo lastensuojelun sijaishuollon os topal ve lu jen puitesopimuksista. Valmistelija/lisätiedot; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus päättää osaltaan jatkaa optiona lastensuojelun si jais huol lon ym päri vuorokautisen amma tillisen perhekotihoidon, lastensuojelun si jais huollon ympä ri vuo ro kau tisen laitos hoidon ja lastensuojelun erityisyksikön tuot taman ym pä ri vuoro kautisen laitoshoidon puitesopimuksia ajal le

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kuljetuspalveluiden kilpailutus, työ- ja päivätoiminta sekä iltapäivätoiminta 116/ /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akseli järjestää työ- ja päivätoimintaa sekä erityis tä tukea tarvitsevien koululaisten il ta päi vätoimintaa Mynämäellä Koivikko ku jan toi min ta kes kuk ses sa. Kun ta yh ty män tulee järjestää toimintaan osal lis tuvil le asiak kaille kulje tus. Esityslistan oheismateriaalina on kuljetuspalveluiden tarjouspyyntö liitteineen. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen, puh Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa Koivikkokujan kuljetuspalvelut liitteen mukaisesti.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Perheneuvonta Hermannin vuokrasuhteen jatkaminen 119/10.04/2014 Yhtymähallitus 234 Yhtymähallitus on kokouksessaan tehnyt päätöksen Nousiaisissa Henri kin koulun yhteydessä sijaitsevien 95 m2 rivitaloasuntotilojen, os. Moi sion tie 16, Nousiainen, vuokraamisesta määräaikaisesti perheneu vonta ko kei lun tiloiksi väliseksi ajaksi. Tiloissa on perhe neu vonnan lisäksi Nousiaisten alueen psykologin toimitilat. Tilojen vuokra on 585,24 /kk (6,16 /m2). Vuokrasta 2/3 eli 390,16 /kk on otet tu oman per heneuvolan kustannuspaikalta 4820/2640 ja 1/3 eli 195,08 /kk psyko logipalvelujen kus tannuspaikalta 4820/2650. Palvelujen järjestämisen ja yhteistyön kannalta on tärkeää, että toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa. Esityslistan oheismateriaalina vuoden 2014 loppuun voimassa oleva vuokrasopimus. Valmistelija/lisätiedot: linjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus päättää vuokrata toistaiseksi alkaen Nou siai sissa Henrikin koulun yhteydessä, os. Moisiontie 16, 21270, sijait sevat tilat ai emmin vahvistetuin ehdoin Perheneuvonta Hermannin ja Nou siais ten alu een psy ko lo gin käyttöön.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalvelun hankinta Yhtymähallitus 235 Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalveluista pidettiin palaveri Läsnä olijat olivat: Kirsi Koskelainen (Masku), Tuija Toljander (Mynämä ki), Sinik ka Hon ka vaa ra (Nou siainen), Armi Laitinen (Nousiainen), Hanna Laine ja Timo Tolppanen. Kirsi Koskelainen oli aikaisemmin ilmoittanut, että Masku ei voi tarjota Askaisten, Le mun ja Mas kun alueen kotipalveluaterioita Pe rus tur va kun ta yhtymä Akselille vuoden 2015 alusta lähtien. Syynä ovat eri lai set laitehan kinnat. Mynämäen osalta Häävuoren keittiön valmistuskapasiteetti/tilat riittävät täl lä het kellä My nä mäen ja Mietoisten kotipalveluaterioiden tuottamiseen. My nämäen kun nan investoinnit vuodelle 2015 selviävät myöhemmin. Nou siai sissa on valmius hoitaa myös Maskun alueen kotipalveluateriat. Kotihoidon ateriapalvelua käyttää tällä hetkellä kotihoitoalue 1 (Masku-Nou siainen-lemu-askainen) 60 ja Kotihoito-alue 2 (Mynämäki-Mietoinen) 67 asiakasta, joille menee ateria vähintään 3x/viikossa. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Perusturvakuntayhtymä Akseli hankkii kotihoidon asiakkaiden ruoka tuki palvelut Mynämäen ja Nousiaisten kuntien ruokahuollosta al kaen.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Yhtymähallitus Yhtymähallitus on päättänyt luopua omasta turvapuhelinpalvelusta alkaen ja ohjannut pal ve lua tar vit se vat asiak kaat käyt tämään Medivire Hoiva Oy:n (nykyisin Mainiovire Oy) palveluita. Sosiaaliohjaaja Leena-Maija Virtanen on selvittänyt turvapuhelun vastaa mista hälytyskeskukselta ja sieltä on todettu STM:n ohjei siin vedoten, et tä hä ly tyskes kus ei vastaa puhe luihin ja kunnan tulee mää rit tää sopimusaut taja. Paikalliset sairaankuljetusyritykset ovat erikoissairaanhoidon yksiköitä ja heidän hälytykset tapahtuu hälytyskeskuksen kautta. Yritykset eivät vuo den 2015 alusta voi ot taa toi min taan sa tur va pu he lin hä ly tys käyntejä. Toi nen sairaan kuljetusyri tys on irti sa nonut kuntayhtymän alueen turvapuhelin hälytyskäynnit syyskuussa Turvapuhelinpalvelu käsittää kokonaisuuden johon kuuluu: - turvapuhelinlaite - asennuspalvelu - hälytyspäivystys - auttamiskäynnit asiakkaiden luona Auttamiskäyntejä oli ajalla yhteensä 151 kpl. Näis tä klo välisenä aikana oli 37 kpl ja klo: yhteensä 55 kpl. Vasteajat puolesta tunnista tuntiin. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei mak sa tur vapuhelin toiminnoista vaan palvelun hankkija. Mainiovire Oy ei pysty tällä hetkellä tuottamaan auttamis käyn te jä My nä mäen alueella. Nämä auttamiskäynnit siirtyivät sairaankulje tus yri tyk sel tä väliaikaisesti ko tihoidolle. Auttamiskäynnit Nousiaisten ja Mas kun alueelta siirtyvät vuo den 2015 alus ta pois sairaankuljetusyrityksel tä. Mainiovire Oy:n kanssa on toimittu Mynämäen kunnan kanssa vuo den 2008 so pi muk sen pohjalta, jota on laajennettu koskemaan koko kun tayhty mää. So pi muk sessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Palveluntuottaja Esperi on valmis nopealla aikataululla ottamaan tur va puhelinpalvelut hoi dettavaksi kuntayhtymän alueella sisältäen auttamis käyn nit. Perus tur va kuntayhtymä Akseli ohjaa turvapuhelin asiakkaat sovi tulle pal ve luntuot ta jalle eikä kuntayhtymälle muodostu tästä kuluja. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) irtisanoa kuntayhtymälle siirtyneen turvapuhelinpalvelun sopimuk sen Mainiovire Oy:n kanssa välittömästi 2) solmia Palveluntuottaja Esperin kanssa turvapuhelinpalvelun sopi muk sen alkaen kahden vuoden sopimuksella ja yhden vuoden optiol la (2+1).

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Mainio Vire Oy on päivätyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut oi kaisua hankintapäätökseen. Ennen yhtymähallituksen irtisanomispäätöstä oli Mainio Vireen edustaja ilmoittanut puhelimitse kunta yhtymän avopalveluiden päällikkö Hanna Laineelle, ettei Mainio Vire pysty toimittamaan turvapuhelin auttamistoimintaa. Mainio Vire ei ole siten pysty nyt lupaamaan kuntayhtymän alueen asiak kaille kattavaa turvapuhelinpal velua. Päätökseen kohtaan 2 jäi kirjausvirhe. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei hanki tur vapuhelinpalveluja vaan opastaa asiakkaita nii den palvelujen tuottajien pii riin, jotka tuottavat turvapuhelinpalveluja kunta yhtymän alueella. Oheismateriaalina on Mainio Vireen Oy oikaisuvaatimus. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) kumota Yh 193 päätöksen ja 2) palauttaa asian uudelleen valmisteluun helmikuun kokoukseen

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle / /2014 Yhteistyötoimikunta Perusturvakuntayhtymä Akselin työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosil le hyväksyttiin Toimintasuunnitelmaa on hy vä tarkentaa vuosittain todettujen tarpeiden mukaisesti. Talous- ja hen ki lös tö päällik kö käy yh des sä työ ter veys huol lon edus ta jien kans sa toiminta suunnitelman vuodelle 2015 läpi Työterveyshuollon toiminta suun ni tel ma vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen p (T.A.) Yhteistyötoimikunta merkistee työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2015 tiedoksi ja antaa sen edelleen yhtymähallitukselle tiedoksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys ajalle on pöytäkirjan oheismateriaalina. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle hyväksyttiin yh ty mä halli tuk sen ko kouksessa Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain vuoden aikana ilmenneiden tarpeiden mukaisesti. Talous- ja henkilöstöpäällikkö on käynyt toiminta suunnitelmaa läpi työterveyshuollon edustajien kanssa Työterveyshuollon tavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. lisätä kuntoutustoimenpiteiden kohdentumista varhaisen tuen toimintamallia hyödyntämällä. 2. Psyykkisen jaksamisen erityishuomioiminen terveystarkastuksissa. 3. Terveystarkastuksissa esiin tulleiden toimipistekohtaisten asioiden yhteenvetojen hyödyntäminen. Toimintasuunnitelmaan lisättiin työfysioterapeutin ryhmätoimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi sekä työpsykologin vastaanottokäyntejä. Esityslistan oheismateriaalina on Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Yhtymähallitus 1. hyväksyy Työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2015, 2. valtuuttaa talous- ja henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan toimintasuunnitelman.

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli Perusturvakuntayhtymä Akselissa 80/ /2014 Yhteistyötoimikunta Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan laatimaan menettelytapaohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden ennakointia, ehkäisyä ja hallintaa varten. Työ paikkaväkivallalla tarkoitetaan työtehtävien hoitamisen aikana fyysisen vä kivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat valmistelleet Perusturvakuntayhtymä Akselille Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamallin. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti yksiköissä tulee lisäksi laatia yksikkökohtainen ohjeistus yhdessä henkilöstön kanssa. Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli sisältää jälkihoito-ohjeistuksen, eli oh jeet ta pa tur man ja/tai vä li valta ja kriisitilan teen jäl keen ta pah tuvaa ko kemusten, ais ti musten ja reak tioiden yksityis kohtais ta käsit te lyä varten. Tavoitteena on purkaa no peasti työssä tapah tuneiden kriisien ai heuttamat välittömät reak tiot ja toi saalta käynnis tää psyykkisten reaktioi den työstämi nen. AVI vaatii, että Perusturvakuntayhtymä Akseli toimittaa kir jalliset me net tely tapa oh jeet työsuojelun vastuualueelle men nessä. Ylei sen me nettely tapaohjeen li säksi tulee jo kai sen työ yk sikön laatia oma yk sikkö koh tainen ohjeistus väkivallan ja uhkatilanteiden varalle. Yksikkö koh taisten ohjeis tus ten laa din nas sa tu lee huo mioi da yksiköiden riskiar vioin nit. Esityslistan liitteenä 2 on Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh ka tilan tei den hallintamalli. Valmistelija/lisätiedot:työsuojelupäällikkö Ulla Tynni p (T.A.) Yhteistyötoimikunta esittää, että yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh ka ti lan tei den hallintamallin liitteen mukai sesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat valmistelleet Perusturvakuntayhtymä Akselille Työturvallisuuslain edellyttämän Väkivallan ja uhka tilan tei den hallintamallin väki val ta- ja uhkatilanteiden ennakointia, ehkäi syä ja hal lin taa varten. Esityslistan liitteenä 1 on Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh katilanteiden hallintamallin liitteen mukaisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Koulutussuunnitelma / /2014 Yhteistyötoimikunta Vuoden 2014 alusta lähtien työnantajan on ollut mahdollista saada kor vaus ta vuoden aikana toteutetusta osaamisen kehittämisestä. Koulutus korvaus haetaan työttömyysvakuutusrahastosta aina seuraavan vuoden tammi kuun loppuun mennessä. Koulutuskorvauksen saamisen edellytyk senä on yhteistoiminnallisesti käsitelty koulutussuunnitelma. Esityslistan liittenä 4 on koulutussuunnitelma vuodelle Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, p (T.A.) Yhteistyötoimikunta käsittelee koulutussuunnitelman ja antaa sen yhtymähallitukselle hyväksyttäväksi. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Esityslistan liitteenä 2 on koulutussuunnitelma vuodelle Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisesti.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Hammaslääkäripäivystykseen liittyvien paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksyminen 109/ /2014 Yhtymähallitus Sairaanhoitopiirin organisoima hammaslääkäripäivystys viikonloppuisin al koi TYKS:n suusairauksien tulosyksikön tiloissa. Sopimuksen mukaan päivystyksen hoitaa piirin terveyskeskusten palveluksessa oleva hammaslääkäri ja suuhygienisti /hammashoitaja. Alkujaan sairaanhoitopiirin laatiman ehdotuksen pohjalta vastaava hammaslääkäri Päivi Antila ja hen kilöstöpäällikkö Ulla Tynni ovat neuvotelleet liitteiden 1 ja 2 mukaisen alu eella yleisesti hyväksytyn mallin mukaisesti paikallissopimuksen perustur vakuntayhtymä Akselissa noudatettavaksi. Päivystysvuoroja tulee vuodessa noin viisi, joista palkkakustannuksia kun tayhtymälle tulee arkipyhien tuntipalkkakorvaukset, starttirahat ja muiden palkkakustannusten erotus, jos niitä on. Sopimuksen mukaiset tuntikor vaukset matkakuluineen korvaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Ulla Tynni, puh Yhtymähallitus hyväksyy paikalliset sopimukset maksettavista korvauksista hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien osallistuessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystyk seen liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Pöytäkirjan liitteenä 1 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakun tayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista hammaslääkäreille heidän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammas lääkäripäivystykseen. Pöytäkirjan liitteenä 2 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakun tayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista suuhygienisteille ja ham mashoitajille heidän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen. Yhteistyötoimikunta Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on hyväksynyt paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen koskien hammaslääkäreille, suu hygienisteille ja hammashoitajille maksettavia korvauksia heidän osallis tuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkä ripäivystykseen. Paikallista virka- ja työehtosopimusta tulee päivittää myös arki-iltojen päivystyksen siirtyessä alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen alkaen. Vastaava hammaslääkäri, ammattiliiton edustaja sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö ovat neu vo tel leet so pi muk seen tu le vista li säyk sistä.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Lähiseudun muut toimijat ovat neuvottelemassa pääpiirteissään saman si sältöisestä paikallisesta virka- ja työehtosopimuksesta. Poikkeuksena on ainoastaan arkipäiviltä maksettava strattiraha, joka ei sisälly Perusturva kun tayhtymä Akselin sopimukseen. Vuodelle 2015 on suunniteltu neljä sopimuksen mukaista viikonlopun ja yhdeksän ar ki-illan päivystysvuoroa. Esityslistan liitteenä 5 on Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakuntayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista hammaslääkäreille hei dän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen ham maslääkäripäivystykseen. Esityslistan liitteenä 6 on Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakuntayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista suuhygienisteille ja hammashoitajille hei dän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoito piirin alueelliseen ham maslääkäripäivystyk seen. Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen p (T.A.) Yhteistyötoimikunta esittää yhtymähallitukselle hammaslääkäripäivystyk seen liittyvien paikallisten työ- ja virkaehtosopimusten hyväksymistä liittei den mukaisesti. Kirsi Virtanen, Laura Lahtinen ja Tiina Anttila ilmoittivat päätökseen eriä vän mielipiteen. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Yhtymähallitus on hyväksynyt hammaslääkäripäivystykseen liit tyvät paikalliset virka- ja työehtosopimukset koskien hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille maksettavia korvauksia heidän osal lis tuessaan alu eel li seen hammaslääkäripäivystykseen säännöllisen työ ajan ulkopuolella viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä. Yhtymähallitus on hyväksynyt hammaslääkäripäivystystä kos kevan sopimuksen, joka laa jensi em. hammaslääkäripäivystyksen koske maan myös arki-iltoja. Sopi muksen mukaisesti tilaaja (Perusturvakuntayh tymä Ak seli) huolehtii osal taan tarvittavan henkilökunnan järjestämisestä palvelu jen tuottamista var ten. Tuottaja (VSSHP) korvaa tilaajalle tästä ai heutuvat kustannukset. Vas tuu henkilökunnan järjestämisestä jakautuu VSSHP:ltä ko. palveluja hank ki vien kuntayhtymien ja kuntien kesken näiden asukaslukujen suh teessa. Perusturvakuntayhtymä Akselille on suunniteltu vuodelle 2015 nel jä so pimuk sen mu kais ta vii kon lo pun ja yhdeksän arki-illan päivystys vuo roa. Ak selin

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen vuo si kus tannus ei siten ole merkittävä mietittäessä koko hammaslääkäri päi vys tyk sen kustan nuk sia, joista jäsenkunnat maksavat vain toteutunei den käyn tien perus teella. Hammaslääkäripäivystyksen laajentuessa arki-iltoihin luki en, on vuonna 2011 teh tyä pai kal lis ta vir ka- ja työ eh to so pi mus ta laajennettava koskemaan myös ar ki-il toja. Esi tys lis tan liitteenä 3 ja 4 olevissa pai kalli sessa virka- ja työeh tosopi muk sessa on huo mioi tu ar ki-il ta päi vystys. Sopi mus on muilta osin vuoden 2011 sopi muksen mu kai nen. Lähi seudun työn antajat ovat solmi neet vas taavan si sältöiset pai kalli set vir ka- ja työeh to sopimukset kos kien alueellista ham maslääkäri päi vys tystä. On tärkeää, että alueellisesti solmitaan samanlaiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset koskien hammaslääkäripäivystystä, jotta alueen suun terveydenhuollon henkilöstö on tasa-arvoisessa asemassa. Kilpailukykyi nen sopimus on myös etu uusia hammaslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia rekrytoitaessa. Edellä mainituista osaajista on alueella suuri pula. Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähal litus päättää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus 1. hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset liitteen mukaisesti, ja 2. valtuuttaa talous- ja henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan paikalli set vir kaja työehtosopimukset.

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 16.12.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot