PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus. Aika klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastus ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä päättäminen Talouden toteuma loka-marraskuu Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelusopimusten jatkaminen 337 ajalle Kuljetuspalveluiden kilpailutus, työ- ja päivätoiminta sekä iltapäivätoiminta Perheneuvonta Hermannin vuokrasuhteen jatkaminen Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalvelun hankinta Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli Perusturvakuntayhtymä 345 Akselissa 239 Koulutussuunnitelma Hammaslääkäripäivystykseen liittyvien paikallisten virka- ja työehtosopimusten 348 hyväksyminen 241 Osastohoitaja Eija Mäkilän palkka Irtisanoutuminen, Seppälä Henkilökunnan kelpoisuusehdot Tehtävien uudelleen järjestely vuonna Ilmoitus delegoinneista Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat Vuodeosastopaikkojen myynti 364

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Hillgren Olavi jäsen Karjalainen Matti jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja poistui 244 käsittelyn ajaksi Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Tuula Ala-Karvia Jyrki Alastalo Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 227 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 228 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Ala-Karvia ja Jyr ki Alastalo. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 229 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten yli määräisten asioi den käsittelyyn ottamisesta. 231 otsikko muutettiin seuraavasti: Talouden toteuma loka-marraskuu 2014 Ylimääräisenä asiana päätettiin ottaa käsittelyyn 249 Vuodeosastopaikkojen myynti

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastus ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä päättäminen 120/ /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin asianhallintajärjestelmäksi valittiin Documenta Oy:n Dy nastia asianhallintajärjestelmä. Asianhallintajärjestelmä saadaan kokoushallinnan osalta käyttöön viimeis tään toukokuun yhtymähalli tuksen kokouksen esityslistan laadintaan. valmistelija: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen Pöytäkirjan tarkistus tehdään pääsääntöisesti yhtymähallituksen kokouk sessa toukokuusta 2011 alkaen. Tätä ennen pidettäviin yhtymähallituksen kokouksiin valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja on tarkistettavissa neljän arkipäivän päästä yhtymähallituksen kokouksesta. Pöytäkirja on nähtävillä Moision vanhainkodissa Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa. Yhtymähallitus Yhtymähallituksen puheenjohtajisto on keskustellut pöytäkirjan tarkastamisesta ja tiedottamista. Perusturvakuntayhtymä Akselin esityslistat ja pöytä kirjat ovat nähtävis sä sivuilla. Yhtymähallituksen kokoukset vuonna 2015 ovat keskiviikkoisin ellei toisin sovita. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Pöytäkirja on tarkistettavissa kokousviikon perjantaina tai pyhäpäivien vaikutuksesta siitä seu raa vana arkipäivänä. Pöytäkirja on nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Ak se lin hal lin non ti loissa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten täydennettynä, että pöy täkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaina.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Talouden toteuma loka-marraskuu / /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin ulkoiset toimintamenot olivat lokakuun 2014 lopulla yhteensä 37,65 miljoonaa euroa, mikä on euroa vä hemmän kuin vuoden 2013 lokakuussa. Alkuperäisen talousarvion mukai sista toimintamenoista oli toteutunut 81,5 % (vertailuprosentti 83,3 %). Hen ki lös tö kulut olivat 18,9 miljoonaa euroa (toteutuma 81,5 %), mikä on eu roa vähemmän kuin viime vuonna. Palvelujen ostot olivat yh teensä 13,0 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin vuonna Palvelujen ostojen toteutumaprosentti oli 85,4 %. Toimintatuotot olivat yhteensä 37,85 miljoonaa euroa (82,1 %), joista jä senkuntien maksuosuus oli talousarvion mukaisesti 32,44 miljoona euroa. Jä senkun tien mak su osuuden tasauslaskutus kohdistuu marras- ja joulu kuul le. Muu tulot oli vat yhteensä 5,41 miljoonaa euroa, mikä on vä hem män kuin vuo den 2013 lokakuussa. Pieneneminen johtuu mm. soti las vam ma lain mukaisten korvausten ja sosiaalitoimen mak su jen pie nene mi sestä se kä muille kunnille myytävien palvelujen vähenemisestä. Kuntayhtymän tulos lokakuun lopulla oli euroa. Ennuste koko kun tayh tymän vuoden lopun tilanteesta on talousarvion mukainen. Sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjan toimintamenoista oli lokakuun loppuun mennessä toteutunut 87,3 % (12,89 miljoonaa euroa). Menojen korkea toteutumaprosentti johtuu palvelujen ostoista, joista oli toteutunut 91,3 %. Sosiaali- ja perhepalveluiden toimintatuotot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuoden 2013 lokakuussa. Terveyspalvelujen palvelulinjan toimintamenoista oli toteutunut 5,89 miljoo naa euroa, eli 77,5 %. Vuonna 2013 toimintamenot olivat 6,40 miljoonaa euroa. Menojen pieneneminen johtuu erityisesti henkilöstömenojen piene ne misestä erityisesti Maskun vuodeosastolla. Myös palvelujen ja tarvikkei den ostot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Toimintatulot ilman jäsen kun tien maksuosuuksia olivat 1,39 miljoonaa euroa, mikä on vä hem män kuin vuonna Ikäihmisten palvelulinjan toimintamenot olivat 14,13 miljoonaa euroa (82,4 %), mikä on euroa vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Ali tus selittyy niin henkilöstömenojen kuin palvelujen ja tarvikkeiden ostojen vähenemisellä. Ikäihmisten toimintatulot olivat 14,57 miljoonaa euroa (82,0 %). Toimintatulot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat 3,2 miljoonaa euroa, mikä on euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Esityslistan oheismateriaalina on koko kuntayhtymän sekä sen tulos alueiden ul koi set tu los laskelmat. Marraskuun tuloslaskelmat jaetaan kokouksessa, mikäli tulos on valmistu nut kokoukseen mennessä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus merkitsee lokakuun toteutuman tiedoksi. Marraskuun tuloslaskelmat jaettiin kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsi loka-marraskuun toteuman tiedoksi.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelusopimusten jatkaminen ajalle /02.08/2014 Yhtymähallitus 232 Lastensuojelun sijaishuollon palvelut kilpailutettiin vuonna 2011 sopimuskaudelle Kilpailutus oli seudullinen ja siihen osallistuivat Turun lisäksi Kemiönsaarta ja Tarvasjokea lukuun ottamatta kaik ki muut Varsinais-Suomen kunnat eli myös kaikki Akselikunnat (Masku, My nämäki ja Nousiainen). Kilpailutukseen osallistuvat kunnat valtuuttivat Tu run sosiaali- ja terveystoimen toteuttamaan kilpailutuksen, hyväksy mään palveluntuot tajat ja tekemään sopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa. Eri palvelukokonaisuuksista saatiin yhteensä 210 tarjousta 125 palveluntuottajal ta. Tarjoukset saattoivat sisältää useampia palvelukoko naisuuksia. Kilpailutus koski lähinnä laadun varmistamista palveluiden tuottamisessa. Peruspalvelulautakunta päätti , että lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kolmen eri palvelukokonaisuuden sopimukset sol mitaan kaik kien hyväksyttävän tarjouksen jättäneiden palvelutuottajien kanssa riittä vän palvelukapasiteetin turvaamiseksi. Puitesopimuksia on solmittu yhteensä 182 kpl kolmesta palvelukokonai suudesta; 1) lastensuojelun si jaishuollon ympärivuorokautinen ammatilli nen perhe kotihoito, 2) lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen lai toshoi to ja 3) lastensuojelun erityis yksikön tuottama ympärivuorokauti nen laitoshoito. Palveluita on ostettu vuo den 2013 aikana n. 20,4 milj.eu rol la. Tarjouspyynnön ja puitesopimusten mukaan sopimuksia voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä vuodella, ajalle (optio). Tilaajan on ilmoitettava optiovuoden käytöstä mennes sä. Turun kaupunki esittää mukana oleville kunnille lastensuojelun ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen laitoshoidon ja lastensuojelun erityisyksiköiden tuot taman ympäri vuorokautisen laitoshoidon puitesopimusten jatkamista ajal le Esityslistan oheismateriaalina on luettelo lastensuojelun sijaishuollon os topal ve lu jen puitesopimuksista. Valmistelija/lisätiedot; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus päättää osaltaan jatkaa optiona lastensuojelun si jais huol lon ym päri vuorokautisen amma tillisen perhekotihoidon, lastensuojelun si jais huollon ympä ri vuo ro kau tisen laitos hoidon ja lastensuojelun erityisyksikön tuot taman ym pä ri vuoro kautisen laitoshoidon puitesopimuksia ajal le

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kuljetuspalveluiden kilpailutus, työ- ja päivätoiminta sekä iltapäivätoiminta 116/ /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akseli järjestää työ- ja päivätoimintaa sekä erityis tä tukea tarvitsevien koululaisten il ta päi vätoimintaa Mynämäellä Koivikko ku jan toi min ta kes kuk ses sa. Kun ta yh ty män tulee järjestää toimintaan osal lis tuvil le asiak kaille kulje tus. Esityslistan oheismateriaalina on kuljetuspalveluiden tarjouspyyntö liitteineen. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen, puh Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa Koivikkokujan kuljetuspalvelut liitteen mukaisesti.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Perheneuvonta Hermannin vuokrasuhteen jatkaminen 119/10.04/2014 Yhtymähallitus 234 Yhtymähallitus on kokouksessaan tehnyt päätöksen Nousiaisissa Henri kin koulun yhteydessä sijaitsevien 95 m2 rivitaloasuntotilojen, os. Moi sion tie 16, Nousiainen, vuokraamisesta määräaikaisesti perheneu vonta ko kei lun tiloiksi väliseksi ajaksi. Tiloissa on perhe neu vonnan lisäksi Nousiaisten alueen psykologin toimitilat. Tilojen vuokra on 585,24 /kk (6,16 /m2). Vuokrasta 2/3 eli 390,16 /kk on otet tu oman per heneuvolan kustannuspaikalta 4820/2640 ja 1/3 eli 195,08 /kk psyko logipalvelujen kus tannuspaikalta 4820/2650. Palvelujen järjestämisen ja yhteistyön kannalta on tärkeää, että toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa. Esityslistan oheismateriaalina vuoden 2014 loppuun voimassa oleva vuokrasopimus. Valmistelija/lisätiedot: linjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus päättää vuokrata toistaiseksi alkaen Nou siai sissa Henrikin koulun yhteydessä, os. Moisiontie 16, 21270, sijait sevat tilat ai emmin vahvistetuin ehdoin Perheneuvonta Hermannin ja Nou siais ten alu een psy ko lo gin käyttöön.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalvelun hankinta Yhtymähallitus 235 Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalveluista pidettiin palaveri Läsnä olijat olivat: Kirsi Koskelainen (Masku), Tuija Toljander (Mynämä ki), Sinik ka Hon ka vaa ra (Nou siainen), Armi Laitinen (Nousiainen), Hanna Laine ja Timo Tolppanen. Kirsi Koskelainen oli aikaisemmin ilmoittanut, että Masku ei voi tarjota Askaisten, Le mun ja Mas kun alueen kotipalveluaterioita Pe rus tur va kun ta yhtymä Akselille vuoden 2015 alusta lähtien. Syynä ovat eri lai set laitehan kinnat. Mynämäen osalta Häävuoren keittiön valmistuskapasiteetti/tilat riittävät täl lä het kellä My nä mäen ja Mietoisten kotipalveluaterioiden tuottamiseen. My nämäen kun nan investoinnit vuodelle 2015 selviävät myöhemmin. Nou siai sissa on valmius hoitaa myös Maskun alueen kotipalveluateriat. Kotihoidon ateriapalvelua käyttää tällä hetkellä kotihoitoalue 1 (Masku-Nou siainen-lemu-askainen) 60 ja Kotihoito-alue 2 (Mynämäki-Mietoinen) 67 asiakasta, joille menee ateria vähintään 3x/viikossa. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Perusturvakuntayhtymä Akseli hankkii kotihoidon asiakkaiden ruoka tuki palvelut Mynämäen ja Nousiaisten kuntien ruokahuollosta al kaen.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Yhtymähallitus Yhtymähallitus on päättänyt luopua omasta turvapuhelinpalvelusta alkaen ja ohjannut pal ve lua tar vit se vat asiak kaat käyt tämään Medivire Hoiva Oy:n (nykyisin Mainiovire Oy) palveluita. Sosiaaliohjaaja Leena-Maija Virtanen on selvittänyt turvapuhelun vastaa mista hälytyskeskukselta ja sieltä on todettu STM:n ohjei siin vedoten, et tä hä ly tyskes kus ei vastaa puhe luihin ja kunnan tulee mää rit tää sopimusaut taja. Paikalliset sairaankuljetusyritykset ovat erikoissairaanhoidon yksiköitä ja heidän hälytykset tapahtuu hälytyskeskuksen kautta. Yritykset eivät vuo den 2015 alusta voi ot taa toi min taan sa tur va pu he lin hä ly tys käyntejä. Toi nen sairaan kuljetusyri tys on irti sa nonut kuntayhtymän alueen turvapuhelin hälytyskäynnit syyskuussa Turvapuhelinpalvelu käsittää kokonaisuuden johon kuuluu: - turvapuhelinlaite - asennuspalvelu - hälytyspäivystys - auttamiskäynnit asiakkaiden luona Auttamiskäyntejä oli ajalla yhteensä 151 kpl. Näis tä klo välisenä aikana oli 37 kpl ja klo: yhteensä 55 kpl. Vasteajat puolesta tunnista tuntiin. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei mak sa tur vapuhelin toiminnoista vaan palvelun hankkija. Mainiovire Oy ei pysty tällä hetkellä tuottamaan auttamis käyn te jä My nä mäen alueella. Nämä auttamiskäynnit siirtyivät sairaankulje tus yri tyk sel tä väliaikaisesti ko tihoidolle. Auttamiskäynnit Nousiaisten ja Mas kun alueelta siirtyvät vuo den 2015 alus ta pois sairaankuljetusyrityksel tä. Mainiovire Oy:n kanssa on toimittu Mynämäen kunnan kanssa vuo den 2008 so pi muk sen pohjalta, jota on laajennettu koskemaan koko kun tayhty mää. So pi muk sessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Palveluntuottaja Esperi on valmis nopealla aikataululla ottamaan tur va puhelinpalvelut hoi dettavaksi kuntayhtymän alueella sisältäen auttamis käyn nit. Perus tur va kuntayhtymä Akseli ohjaa turvapuhelin asiakkaat sovi tulle pal ve luntuot ta jalle eikä kuntayhtymälle muodostu tästä kuluja. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) irtisanoa kuntayhtymälle siirtyneen turvapuhelinpalvelun sopimuk sen Mainiovire Oy:n kanssa välittömästi 2) solmia Palveluntuottaja Esperin kanssa turvapuhelinpalvelun sopi muk sen alkaen kahden vuoden sopimuksella ja yhden vuoden optiol la (2+1).

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Mainio Vire Oy on päivätyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut oi kaisua hankintapäätökseen. Ennen yhtymähallituksen irtisanomispäätöstä oli Mainio Vireen edustaja ilmoittanut puhelimitse kunta yhtymän avopalveluiden päällikkö Hanna Laineelle, ettei Mainio Vire pysty toimittamaan turvapuhelin auttamistoimintaa. Mainio Vire ei ole siten pysty nyt lupaamaan kuntayhtymän alueen asiak kaille kattavaa turvapuhelinpal velua. Päätökseen kohtaan 2 jäi kirjausvirhe. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei hanki tur vapuhelinpalveluja vaan opastaa asiakkaita nii den palvelujen tuottajien pii riin, jotka tuottavat turvapuhelinpalveluja kunta yhtymän alueella. Oheismateriaalina on Mainio Vireen Oy oikaisuvaatimus. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) kumota Yh 193 päätöksen ja 2) palauttaa asian uudelleen valmisteluun helmikuun kokoukseen

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle / /2014 Yhteistyötoimikunta Perusturvakuntayhtymä Akselin työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosil le hyväksyttiin Toimintasuunnitelmaa on hy vä tarkentaa vuosittain todettujen tarpeiden mukaisesti. Talous- ja hen ki lös tö päällik kö käy yh des sä työ ter veys huol lon edus ta jien kans sa toiminta suunnitelman vuodelle 2015 läpi Työterveyshuollon toiminta suun ni tel ma vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen p (T.A.) Yhteistyötoimikunta merkistee työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2015 tiedoksi ja antaa sen edelleen yhtymähallitukselle tiedoksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys ajalle on pöytäkirjan oheismateriaalina. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle hyväksyttiin yh ty mä halli tuk sen ko kouksessa Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain vuoden aikana ilmenneiden tarpeiden mukaisesti. Talous- ja henkilöstöpäällikkö on käynyt toiminta suunnitelmaa läpi työterveyshuollon edustajien kanssa Työterveyshuollon tavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. lisätä kuntoutustoimenpiteiden kohdentumista varhaisen tuen toimintamallia hyödyntämällä. 2. Psyykkisen jaksamisen erityishuomioiminen terveystarkastuksissa. 3. Terveystarkastuksissa esiin tulleiden toimipistekohtaisten asioiden yhteenvetojen hyödyntäminen. Toimintasuunnitelmaan lisättiin työfysioterapeutin ryhmätoimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi sekä työpsykologin vastaanottokäyntejä. Esityslistan oheismateriaalina on Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Yhtymähallitus 1. hyväksyy Työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2015, 2. valtuuttaa talous- ja henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan toimintasuunnitelman.

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli Perusturvakuntayhtymä Akselissa 80/ /2014 Yhteistyötoimikunta Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan laatimaan menettelytapaohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden ennakointia, ehkäisyä ja hallintaa varten. Työ paikkaväkivallalla tarkoitetaan työtehtävien hoitamisen aikana fyysisen vä kivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat valmistelleet Perusturvakuntayhtymä Akselille Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamallin. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti yksiköissä tulee lisäksi laatia yksikkökohtainen ohjeistus yhdessä henkilöstön kanssa. Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli sisältää jälkihoito-ohjeistuksen, eli oh jeet ta pa tur man ja/tai vä li valta ja kriisitilan teen jäl keen ta pah tuvaa ko kemusten, ais ti musten ja reak tioiden yksityis kohtais ta käsit te lyä varten. Tavoitteena on purkaa no peasti työssä tapah tuneiden kriisien ai heuttamat välittömät reak tiot ja toi saalta käynnis tää psyykkisten reaktioi den työstämi nen. AVI vaatii, että Perusturvakuntayhtymä Akseli toimittaa kir jalliset me net tely tapa oh jeet työsuojelun vastuualueelle men nessä. Ylei sen me nettely tapaohjeen li säksi tulee jo kai sen työ yk sikön laatia oma yk sikkö koh tainen ohjeistus väkivallan ja uhkatilanteiden varalle. Yksikkö koh taisten ohjeis tus ten laa din nas sa tu lee huo mioi da yksiköiden riskiar vioin nit. Esityslistan liitteenä 2 on Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh ka tilan tei den hallintamalli. Valmistelija/lisätiedot:työsuojelupäällikkö Ulla Tynni p (T.A.) Yhteistyötoimikunta esittää, että yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh ka ti lan tei den hallintamallin liitteen mukai sesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat valmistelleet Perusturvakuntayhtymä Akselille Työturvallisuuslain edellyttämän Väkivallan ja uhka tilan tei den hallintamallin väki val ta- ja uhkatilanteiden ennakointia, ehkäi syä ja hal lin taa varten. Esityslistan liitteenä 1 on Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh katilanteiden hallintamallin liitteen mukaisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Koulutussuunnitelma / /2014 Yhteistyötoimikunta Vuoden 2014 alusta lähtien työnantajan on ollut mahdollista saada kor vaus ta vuoden aikana toteutetusta osaamisen kehittämisestä. Koulutus korvaus haetaan työttömyysvakuutusrahastosta aina seuraavan vuoden tammi kuun loppuun mennessä. Koulutuskorvauksen saamisen edellytyk senä on yhteistoiminnallisesti käsitelty koulutussuunnitelma. Esityslistan liittenä 4 on koulutussuunnitelma vuodelle Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, p (T.A.) Yhteistyötoimikunta käsittelee koulutussuunnitelman ja antaa sen yhtymähallitukselle hyväksyttäväksi. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Esityslistan liitteenä 2 on koulutussuunnitelma vuodelle Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisesti.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Hammaslääkäripäivystykseen liittyvien paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksyminen 109/ /2014 Yhtymähallitus Sairaanhoitopiirin organisoima hammaslääkäripäivystys viikonloppuisin al koi TYKS:n suusairauksien tulosyksikön tiloissa. Sopimuksen mukaan päivystyksen hoitaa piirin terveyskeskusten palveluksessa oleva hammaslääkäri ja suuhygienisti /hammashoitaja. Alkujaan sairaanhoitopiirin laatiman ehdotuksen pohjalta vastaava hammaslääkäri Päivi Antila ja hen kilöstöpäällikkö Ulla Tynni ovat neuvotelleet liitteiden 1 ja 2 mukaisen alu eella yleisesti hyväksytyn mallin mukaisesti paikallissopimuksen perustur vakuntayhtymä Akselissa noudatettavaksi. Päivystysvuoroja tulee vuodessa noin viisi, joista palkkakustannuksia kun tayhtymälle tulee arkipyhien tuntipalkkakorvaukset, starttirahat ja muiden palkkakustannusten erotus, jos niitä on. Sopimuksen mukaiset tuntikor vaukset matkakuluineen korvaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Ulla Tynni, puh Yhtymähallitus hyväksyy paikalliset sopimukset maksettavista korvauksista hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien osallistuessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystyk seen liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Pöytäkirjan liitteenä 1 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakun tayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista hammaslääkäreille heidän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammas lääkäripäivystykseen. Pöytäkirjan liitteenä 2 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakun tayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista suuhygienisteille ja ham mashoitajille heidän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen. Yhteistyötoimikunta Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on hyväksynyt paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen koskien hammaslääkäreille, suu hygienisteille ja hammashoitajille maksettavia korvauksia heidän osallis tuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkä ripäivystykseen. Paikallista virka- ja työehtosopimusta tulee päivittää myös arki-iltojen päivystyksen siirtyessä alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen alkaen. Vastaava hammaslääkäri, ammattiliiton edustaja sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö ovat neu vo tel leet so pi muk seen tu le vista li säyk sistä.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Lähiseudun muut toimijat ovat neuvottelemassa pääpiirteissään saman si sältöisestä paikallisesta virka- ja työehtosopimuksesta. Poikkeuksena on ainoastaan arkipäiviltä maksettava strattiraha, joka ei sisälly Perusturva kun tayhtymä Akselin sopimukseen. Vuodelle 2015 on suunniteltu neljä sopimuksen mukaista viikonlopun ja yhdeksän ar ki-illan päivystysvuoroa. Esityslistan liitteenä 5 on Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakuntayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista hammaslääkäreille hei dän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen ham maslääkäripäivystykseen. Esityslistan liitteenä 6 on Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakuntayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista suuhygienisteille ja hammashoitajille hei dän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoito piirin alueelliseen ham maslääkäripäivystyk seen. Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen p (T.A.) Yhteistyötoimikunta esittää yhtymähallitukselle hammaslääkäripäivystyk seen liittyvien paikallisten työ- ja virkaehtosopimusten hyväksymistä liittei den mukaisesti. Kirsi Virtanen, Laura Lahtinen ja Tiina Anttila ilmoittivat päätökseen eriä vän mielipiteen. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Yhtymähallitus on hyväksynyt hammaslääkäripäivystykseen liit tyvät paikalliset virka- ja työehtosopimukset koskien hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille maksettavia korvauksia heidän osal lis tuessaan alu eel li seen hammaslääkäripäivystykseen säännöllisen työ ajan ulkopuolella viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä. Yhtymähallitus on hyväksynyt hammaslääkäripäivystystä kos kevan sopimuksen, joka laa jensi em. hammaslääkäripäivystyksen koske maan myös arki-iltoja. Sopi muksen mukaisesti tilaaja (Perusturvakuntayh tymä Ak seli) huolehtii osal taan tarvittavan henkilökunnan järjestämisestä palvelu jen tuottamista var ten. Tuottaja (VSSHP) korvaa tilaajalle tästä ai heutuvat kustannukset. Vas tuu henkilökunnan järjestämisestä jakautuu VSSHP:ltä ko. palveluja hank ki vien kuntayhtymien ja kuntien kesken näiden asukaslukujen suh teessa. Perusturvakuntayhtymä Akselille on suunniteltu vuodelle 2015 nel jä so pimuk sen mu kais ta vii kon lo pun ja yhdeksän arki-illan päivystys vuo roa. Ak selin

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen vuo si kus tannus ei siten ole merkittävä mietittäessä koko hammaslääkäri päi vys tyk sen kustan nuk sia, joista jäsenkunnat maksavat vain toteutunei den käyn tien perus teella. Hammaslääkäripäivystyksen laajentuessa arki-iltoihin luki en, on vuonna 2011 teh tyä pai kal lis ta vir ka- ja työ eh to so pi mus ta laajennettava koskemaan myös ar ki-il toja. Esi tys lis tan liitteenä 3 ja 4 olevissa pai kalli sessa virka- ja työeh tosopi muk sessa on huo mioi tu ar ki-il ta päi vystys. Sopi mus on muilta osin vuoden 2011 sopi muksen mu kai nen. Lähi seudun työn antajat ovat solmi neet vas taavan si sältöiset pai kalli set vir ka- ja työeh to sopimukset kos kien alueellista ham maslääkäri päi vys tystä. On tärkeää, että alueellisesti solmitaan samanlaiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset koskien hammaslääkäripäivystystä, jotta alueen suun terveydenhuollon henkilöstö on tasa-arvoisessa asemassa. Kilpailukykyi nen sopimus on myös etu uusia hammaslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia rekrytoitaessa. Edellä mainituista osaajista on alueella suuri pula. Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähal litus päättää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus 1. hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset liitteen mukaisesti, ja 2. valtuuttaa talous- ja henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan paikalli set vir kaja työehtosopimukset.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot