PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus. Aika klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastus ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä päättäminen Talouden toteuma loka-marraskuu Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelusopimusten jatkaminen 337 ajalle Kuljetuspalveluiden kilpailutus, työ- ja päivätoiminta sekä iltapäivätoiminta Perheneuvonta Hermannin vuokrasuhteen jatkaminen Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalvelun hankinta Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli Perusturvakuntayhtymä 345 Akselissa 239 Koulutussuunnitelma Hammaslääkäripäivystykseen liittyvien paikallisten virka- ja työehtosopimusten 348 hyväksyminen 241 Osastohoitaja Eija Mäkilän palkka Irtisanoutuminen, Seppälä Henkilökunnan kelpoisuusehdot Tehtävien uudelleen järjestely vuonna Ilmoitus delegoinneista Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat Vuodeosastopaikkojen myynti 364

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Hillgren Olavi jäsen Karjalainen Matti jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja poistui 244 käsittelyn ajaksi Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Tuula Ala-Karvia Jyrki Alastalo Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 227 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 228 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Ala-Karvia ja Jyr ki Alastalo. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 229 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten yli määräisten asioi den käsittelyyn ottamisesta. 231 otsikko muutettiin seuraavasti: Talouden toteuma loka-marraskuu 2014 Ylimääräisenä asiana päätettiin ottaa käsittelyyn 249 Vuodeosastopaikkojen myynti

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastus ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä päättäminen 120/ /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin asianhallintajärjestelmäksi valittiin Documenta Oy:n Dy nastia asianhallintajärjestelmä. Asianhallintajärjestelmä saadaan kokoushallinnan osalta käyttöön viimeis tään toukokuun yhtymähalli tuksen kokouksen esityslistan laadintaan. valmistelija: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen Pöytäkirjan tarkistus tehdään pääsääntöisesti yhtymähallituksen kokouk sessa toukokuusta 2011 alkaen. Tätä ennen pidettäviin yhtymähallituksen kokouksiin valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja on tarkistettavissa neljän arkipäivän päästä yhtymähallituksen kokouksesta. Pöytäkirja on nähtävillä Moision vanhainkodissa Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa. Yhtymähallitus Yhtymähallituksen puheenjohtajisto on keskustellut pöytäkirjan tarkastamisesta ja tiedottamista. Perusturvakuntayhtymä Akselin esityslistat ja pöytä kirjat ovat nähtävis sä sivuilla. Yhtymähallituksen kokoukset vuonna 2015 ovat keskiviikkoisin ellei toisin sovita. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Pöytäkirja on tarkistettavissa kokousviikon perjantaina tai pyhäpäivien vaikutuksesta siitä seu raa vana arkipäivänä. Pöytäkirja on nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Ak se lin hal lin non ti loissa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten täydennettynä, että pöy täkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaina.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Talouden toteuma loka-marraskuu / /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin ulkoiset toimintamenot olivat lokakuun 2014 lopulla yhteensä 37,65 miljoonaa euroa, mikä on euroa vä hemmän kuin vuoden 2013 lokakuussa. Alkuperäisen talousarvion mukai sista toimintamenoista oli toteutunut 81,5 % (vertailuprosentti 83,3 %). Hen ki lös tö kulut olivat 18,9 miljoonaa euroa (toteutuma 81,5 %), mikä on eu roa vähemmän kuin viime vuonna. Palvelujen ostot olivat yh teensä 13,0 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin vuonna Palvelujen ostojen toteutumaprosentti oli 85,4 %. Toimintatuotot olivat yhteensä 37,85 miljoonaa euroa (82,1 %), joista jä senkuntien maksuosuus oli talousarvion mukaisesti 32,44 miljoona euroa. Jä senkun tien mak su osuuden tasauslaskutus kohdistuu marras- ja joulu kuul le. Muu tulot oli vat yhteensä 5,41 miljoonaa euroa, mikä on vä hem män kuin vuo den 2013 lokakuussa. Pieneneminen johtuu mm. soti las vam ma lain mukaisten korvausten ja sosiaalitoimen mak su jen pie nene mi sestä se kä muille kunnille myytävien palvelujen vähenemisestä. Kuntayhtymän tulos lokakuun lopulla oli euroa. Ennuste koko kun tayh tymän vuoden lopun tilanteesta on talousarvion mukainen. Sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjan toimintamenoista oli lokakuun loppuun mennessä toteutunut 87,3 % (12,89 miljoonaa euroa). Menojen korkea toteutumaprosentti johtuu palvelujen ostoista, joista oli toteutunut 91,3 %. Sosiaali- ja perhepalveluiden toimintatuotot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuoden 2013 lokakuussa. Terveyspalvelujen palvelulinjan toimintamenoista oli toteutunut 5,89 miljoo naa euroa, eli 77,5 %. Vuonna 2013 toimintamenot olivat 6,40 miljoonaa euroa. Menojen pieneneminen johtuu erityisesti henkilöstömenojen piene ne misestä erityisesti Maskun vuodeosastolla. Myös palvelujen ja tarvikkei den ostot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Toimintatulot ilman jäsen kun tien maksuosuuksia olivat 1,39 miljoonaa euroa, mikä on vä hem män kuin vuonna Ikäihmisten palvelulinjan toimintamenot olivat 14,13 miljoonaa euroa (82,4 %), mikä on euroa vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Ali tus selittyy niin henkilöstömenojen kuin palvelujen ja tarvikkeiden ostojen vähenemisellä. Ikäihmisten toimintatulot olivat 14,57 miljoonaa euroa (82,0 %). Toimintatulot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat 3,2 miljoonaa euroa, mikä on euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Esityslistan oheismateriaalina on koko kuntayhtymän sekä sen tulos alueiden ul koi set tu los laskelmat. Marraskuun tuloslaskelmat jaetaan kokouksessa, mikäli tulos on valmistu nut kokoukseen mennessä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus merkitsee lokakuun toteutuman tiedoksi. Marraskuun tuloslaskelmat jaettiin kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsi loka-marraskuun toteuman tiedoksi.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelusopimusten jatkaminen ajalle /02.08/2014 Yhtymähallitus 232 Lastensuojelun sijaishuollon palvelut kilpailutettiin vuonna 2011 sopimuskaudelle Kilpailutus oli seudullinen ja siihen osallistuivat Turun lisäksi Kemiönsaarta ja Tarvasjokea lukuun ottamatta kaik ki muut Varsinais-Suomen kunnat eli myös kaikki Akselikunnat (Masku, My nämäki ja Nousiainen). Kilpailutukseen osallistuvat kunnat valtuuttivat Tu run sosiaali- ja terveystoimen toteuttamaan kilpailutuksen, hyväksy mään palveluntuot tajat ja tekemään sopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa. Eri palvelukokonaisuuksista saatiin yhteensä 210 tarjousta 125 palveluntuottajal ta. Tarjoukset saattoivat sisältää useampia palvelukoko naisuuksia. Kilpailutus koski lähinnä laadun varmistamista palveluiden tuottamisessa. Peruspalvelulautakunta päätti , että lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kolmen eri palvelukokonaisuuden sopimukset sol mitaan kaik kien hyväksyttävän tarjouksen jättäneiden palvelutuottajien kanssa riittä vän palvelukapasiteetin turvaamiseksi. Puitesopimuksia on solmittu yhteensä 182 kpl kolmesta palvelukokonai suudesta; 1) lastensuojelun si jaishuollon ympärivuorokautinen ammatilli nen perhe kotihoito, 2) lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen lai toshoi to ja 3) lastensuojelun erityis yksikön tuottama ympärivuorokauti nen laitoshoito. Palveluita on ostettu vuo den 2013 aikana n. 20,4 milj.eu rol la. Tarjouspyynnön ja puitesopimusten mukaan sopimuksia voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä vuodella, ajalle (optio). Tilaajan on ilmoitettava optiovuoden käytöstä mennes sä. Turun kaupunki esittää mukana oleville kunnille lastensuojelun ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen laitoshoidon ja lastensuojelun erityisyksiköiden tuot taman ympäri vuorokautisen laitoshoidon puitesopimusten jatkamista ajal le Esityslistan oheismateriaalina on luettelo lastensuojelun sijaishuollon os topal ve lu jen puitesopimuksista. Valmistelija/lisätiedot; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus päättää osaltaan jatkaa optiona lastensuojelun si jais huol lon ym päri vuorokautisen amma tillisen perhekotihoidon, lastensuojelun si jais huollon ympä ri vuo ro kau tisen laitos hoidon ja lastensuojelun erityisyksikön tuot taman ym pä ri vuoro kautisen laitoshoidon puitesopimuksia ajal le

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kuljetuspalveluiden kilpailutus, työ- ja päivätoiminta sekä iltapäivätoiminta 116/ /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akseli järjestää työ- ja päivätoimintaa sekä erityis tä tukea tarvitsevien koululaisten il ta päi vätoimintaa Mynämäellä Koivikko ku jan toi min ta kes kuk ses sa. Kun ta yh ty män tulee järjestää toimintaan osal lis tuvil le asiak kaille kulje tus. Esityslistan oheismateriaalina on kuljetuspalveluiden tarjouspyyntö liitteineen. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen, puh Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa Koivikkokujan kuljetuspalvelut liitteen mukaisesti.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Perheneuvonta Hermannin vuokrasuhteen jatkaminen 119/10.04/2014 Yhtymähallitus 234 Yhtymähallitus on kokouksessaan tehnyt päätöksen Nousiaisissa Henri kin koulun yhteydessä sijaitsevien 95 m2 rivitaloasuntotilojen, os. Moi sion tie 16, Nousiainen, vuokraamisesta määräaikaisesti perheneu vonta ko kei lun tiloiksi väliseksi ajaksi. Tiloissa on perhe neu vonnan lisäksi Nousiaisten alueen psykologin toimitilat. Tilojen vuokra on 585,24 /kk (6,16 /m2). Vuokrasta 2/3 eli 390,16 /kk on otet tu oman per heneuvolan kustannuspaikalta 4820/2640 ja 1/3 eli 195,08 /kk psyko logipalvelujen kus tannuspaikalta 4820/2650. Palvelujen järjestämisen ja yhteistyön kannalta on tärkeää, että toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa. Esityslistan oheismateriaalina vuoden 2014 loppuun voimassa oleva vuokrasopimus. Valmistelija/lisätiedot: linjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus päättää vuokrata toistaiseksi alkaen Nou siai sissa Henrikin koulun yhteydessä, os. Moisiontie 16, 21270, sijait sevat tilat ai emmin vahvistetuin ehdoin Perheneuvonta Hermannin ja Nou siais ten alu een psy ko lo gin käyttöön.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalvelun hankinta Yhtymähallitus 235 Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalveluista pidettiin palaveri Läsnä olijat olivat: Kirsi Koskelainen (Masku), Tuija Toljander (Mynämä ki), Sinik ka Hon ka vaa ra (Nou siainen), Armi Laitinen (Nousiainen), Hanna Laine ja Timo Tolppanen. Kirsi Koskelainen oli aikaisemmin ilmoittanut, että Masku ei voi tarjota Askaisten, Le mun ja Mas kun alueen kotipalveluaterioita Pe rus tur va kun ta yhtymä Akselille vuoden 2015 alusta lähtien. Syynä ovat eri lai set laitehan kinnat. Mynämäen osalta Häävuoren keittiön valmistuskapasiteetti/tilat riittävät täl lä het kellä My nä mäen ja Mietoisten kotipalveluaterioiden tuottamiseen. My nämäen kun nan investoinnit vuodelle 2015 selviävät myöhemmin. Nou siai sissa on valmius hoitaa myös Maskun alueen kotipalveluateriat. Kotihoidon ateriapalvelua käyttää tällä hetkellä kotihoitoalue 1 (Masku-Nou siainen-lemu-askainen) 60 ja Kotihoito-alue 2 (Mynämäki-Mietoinen) 67 asiakasta, joille menee ateria vähintään 3x/viikossa. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Perusturvakuntayhtymä Akseli hankkii kotihoidon asiakkaiden ruoka tuki palvelut Mynämäen ja Nousiaisten kuntien ruokahuollosta al kaen.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Yhtymähallitus Yhtymähallitus on päättänyt luopua omasta turvapuhelinpalvelusta alkaen ja ohjannut pal ve lua tar vit se vat asiak kaat käyt tämään Medivire Hoiva Oy:n (nykyisin Mainiovire Oy) palveluita. Sosiaaliohjaaja Leena-Maija Virtanen on selvittänyt turvapuhelun vastaa mista hälytyskeskukselta ja sieltä on todettu STM:n ohjei siin vedoten, et tä hä ly tyskes kus ei vastaa puhe luihin ja kunnan tulee mää rit tää sopimusaut taja. Paikalliset sairaankuljetusyritykset ovat erikoissairaanhoidon yksiköitä ja heidän hälytykset tapahtuu hälytyskeskuksen kautta. Yritykset eivät vuo den 2015 alusta voi ot taa toi min taan sa tur va pu he lin hä ly tys käyntejä. Toi nen sairaan kuljetusyri tys on irti sa nonut kuntayhtymän alueen turvapuhelin hälytyskäynnit syyskuussa Turvapuhelinpalvelu käsittää kokonaisuuden johon kuuluu: - turvapuhelinlaite - asennuspalvelu - hälytyspäivystys - auttamiskäynnit asiakkaiden luona Auttamiskäyntejä oli ajalla yhteensä 151 kpl. Näis tä klo välisenä aikana oli 37 kpl ja klo: yhteensä 55 kpl. Vasteajat puolesta tunnista tuntiin. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei mak sa tur vapuhelin toiminnoista vaan palvelun hankkija. Mainiovire Oy ei pysty tällä hetkellä tuottamaan auttamis käyn te jä My nä mäen alueella. Nämä auttamiskäynnit siirtyivät sairaankulje tus yri tyk sel tä väliaikaisesti ko tihoidolle. Auttamiskäynnit Nousiaisten ja Mas kun alueelta siirtyvät vuo den 2015 alus ta pois sairaankuljetusyrityksel tä. Mainiovire Oy:n kanssa on toimittu Mynämäen kunnan kanssa vuo den 2008 so pi muk sen pohjalta, jota on laajennettu koskemaan koko kun tayhty mää. So pi muk sessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Palveluntuottaja Esperi on valmis nopealla aikataululla ottamaan tur va puhelinpalvelut hoi dettavaksi kuntayhtymän alueella sisältäen auttamis käyn nit. Perus tur va kuntayhtymä Akseli ohjaa turvapuhelin asiakkaat sovi tulle pal ve luntuot ta jalle eikä kuntayhtymälle muodostu tästä kuluja. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) irtisanoa kuntayhtymälle siirtyneen turvapuhelinpalvelun sopimuk sen Mainiovire Oy:n kanssa välittömästi 2) solmia Palveluntuottaja Esperin kanssa turvapuhelinpalvelun sopi muk sen alkaen kahden vuoden sopimuksella ja yhden vuoden optiol la (2+1).

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Mainio Vire Oy on päivätyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut oi kaisua hankintapäätökseen. Ennen yhtymähallituksen irtisanomispäätöstä oli Mainio Vireen edustaja ilmoittanut puhelimitse kunta yhtymän avopalveluiden päällikkö Hanna Laineelle, ettei Mainio Vire pysty toimittamaan turvapuhelin auttamistoimintaa. Mainio Vire ei ole siten pysty nyt lupaamaan kuntayhtymän alueen asiak kaille kattavaa turvapuhelinpal velua. Päätökseen kohtaan 2 jäi kirjausvirhe. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei hanki tur vapuhelinpalveluja vaan opastaa asiakkaita nii den palvelujen tuottajien pii riin, jotka tuottavat turvapuhelinpalveluja kunta yhtymän alueella. Oheismateriaalina on Mainio Vireen Oy oikaisuvaatimus. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) kumota Yh 193 päätöksen ja 2) palauttaa asian uudelleen valmisteluun helmikuun kokoukseen

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle / /2014 Yhteistyötoimikunta Perusturvakuntayhtymä Akselin työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosil le hyväksyttiin Toimintasuunnitelmaa on hy vä tarkentaa vuosittain todettujen tarpeiden mukaisesti. Talous- ja hen ki lös tö päällik kö käy yh des sä työ ter veys huol lon edus ta jien kans sa toiminta suunnitelman vuodelle 2015 läpi Työterveyshuollon toiminta suun ni tel ma vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen p (T.A.) Yhteistyötoimikunta merkistee työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2015 tiedoksi ja antaa sen edelleen yhtymähallitukselle tiedoksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys ajalle on pöytäkirjan oheismateriaalina. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle hyväksyttiin yh ty mä halli tuk sen ko kouksessa Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain vuoden aikana ilmenneiden tarpeiden mukaisesti. Talous- ja henkilöstöpäällikkö on käynyt toiminta suunnitelmaa läpi työterveyshuollon edustajien kanssa Työterveyshuollon tavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. lisätä kuntoutustoimenpiteiden kohdentumista varhaisen tuen toimintamallia hyödyntämällä. 2. Psyykkisen jaksamisen erityishuomioiminen terveystarkastuksissa. 3. Terveystarkastuksissa esiin tulleiden toimipistekohtaisten asioiden yhteenvetojen hyödyntäminen. Toimintasuunnitelmaan lisättiin työfysioterapeutin ryhmätoimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi sekä työpsykologin vastaanottokäyntejä. Esityslistan oheismateriaalina on Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Yhtymähallitus 1. hyväksyy Työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2015, 2. valtuuttaa talous- ja henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan toimintasuunnitelman.

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli Perusturvakuntayhtymä Akselissa 80/ /2014 Yhteistyötoimikunta Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan laatimaan menettelytapaohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden ennakointia, ehkäisyä ja hallintaa varten. Työ paikkaväkivallalla tarkoitetaan työtehtävien hoitamisen aikana fyysisen vä kivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat valmistelleet Perusturvakuntayhtymä Akselille Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamallin. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti yksiköissä tulee lisäksi laatia yksikkökohtainen ohjeistus yhdessä henkilöstön kanssa. Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli sisältää jälkihoito-ohjeistuksen, eli oh jeet ta pa tur man ja/tai vä li valta ja kriisitilan teen jäl keen ta pah tuvaa ko kemusten, ais ti musten ja reak tioiden yksityis kohtais ta käsit te lyä varten. Tavoitteena on purkaa no peasti työssä tapah tuneiden kriisien ai heuttamat välittömät reak tiot ja toi saalta käynnis tää psyykkisten reaktioi den työstämi nen. AVI vaatii, että Perusturvakuntayhtymä Akseli toimittaa kir jalliset me net tely tapa oh jeet työsuojelun vastuualueelle men nessä. Ylei sen me nettely tapaohjeen li säksi tulee jo kai sen työ yk sikön laatia oma yk sikkö koh tainen ohjeistus väkivallan ja uhkatilanteiden varalle. Yksikkö koh taisten ohjeis tus ten laa din nas sa tu lee huo mioi da yksiköiden riskiar vioin nit. Esityslistan liitteenä 2 on Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh ka tilan tei den hallintamalli. Valmistelija/lisätiedot:työsuojelupäällikkö Ulla Tynni p (T.A.) Yhteistyötoimikunta esittää, että yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh ka ti lan tei den hallintamallin liitteen mukai sesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat valmistelleet Perusturvakuntayhtymä Akselille Työturvallisuuslain edellyttämän Väkivallan ja uhka tilan tei den hallintamallin väki val ta- ja uhkatilanteiden ennakointia, ehkäi syä ja hal lin taa varten. Esityslistan liitteenä 1 on Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh katilanteiden hallintamallin liitteen mukaisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Koulutussuunnitelma / /2014 Yhteistyötoimikunta Vuoden 2014 alusta lähtien työnantajan on ollut mahdollista saada kor vaus ta vuoden aikana toteutetusta osaamisen kehittämisestä. Koulutus korvaus haetaan työttömyysvakuutusrahastosta aina seuraavan vuoden tammi kuun loppuun mennessä. Koulutuskorvauksen saamisen edellytyk senä on yhteistoiminnallisesti käsitelty koulutussuunnitelma. Esityslistan liittenä 4 on koulutussuunnitelma vuodelle Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, p (T.A.) Yhteistyötoimikunta käsittelee koulutussuunnitelman ja antaa sen yhtymähallitukselle hyväksyttäväksi. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Esityslistan liitteenä 2 on koulutussuunnitelma vuodelle Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisesti.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Hammaslääkäripäivystykseen liittyvien paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksyminen 109/ /2014 Yhtymähallitus Sairaanhoitopiirin organisoima hammaslääkäripäivystys viikonloppuisin al koi TYKS:n suusairauksien tulosyksikön tiloissa. Sopimuksen mukaan päivystyksen hoitaa piirin terveyskeskusten palveluksessa oleva hammaslääkäri ja suuhygienisti /hammashoitaja. Alkujaan sairaanhoitopiirin laatiman ehdotuksen pohjalta vastaava hammaslääkäri Päivi Antila ja hen kilöstöpäällikkö Ulla Tynni ovat neuvotelleet liitteiden 1 ja 2 mukaisen alu eella yleisesti hyväksytyn mallin mukaisesti paikallissopimuksen perustur vakuntayhtymä Akselissa noudatettavaksi. Päivystysvuoroja tulee vuodessa noin viisi, joista palkkakustannuksia kun tayhtymälle tulee arkipyhien tuntipalkkakorvaukset, starttirahat ja muiden palkkakustannusten erotus, jos niitä on. Sopimuksen mukaiset tuntikor vaukset matkakuluineen korvaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Ulla Tynni, puh Yhtymähallitus hyväksyy paikalliset sopimukset maksettavista korvauksista hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien osallistuessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystyk seen liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Pöytäkirjan liitteenä 1 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakun tayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista hammaslääkäreille heidän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammas lääkäripäivystykseen. Pöytäkirjan liitteenä 2 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakun tayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista suuhygienisteille ja ham mashoitajille heidän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen. Yhteistyötoimikunta Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on hyväksynyt paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen koskien hammaslääkäreille, suu hygienisteille ja hammashoitajille maksettavia korvauksia heidän osallis tuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkä ripäivystykseen. Paikallista virka- ja työehtosopimusta tulee päivittää myös arki-iltojen päivystyksen siirtyessä alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen alkaen. Vastaava hammaslääkäri, ammattiliiton edustaja sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö ovat neu vo tel leet so pi muk seen tu le vista li säyk sistä.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Lähiseudun muut toimijat ovat neuvottelemassa pääpiirteissään saman si sältöisestä paikallisesta virka- ja työehtosopimuksesta. Poikkeuksena on ainoastaan arkipäiviltä maksettava strattiraha, joka ei sisälly Perusturva kun tayhtymä Akselin sopimukseen. Vuodelle 2015 on suunniteltu neljä sopimuksen mukaista viikonlopun ja yhdeksän ar ki-illan päivystysvuoroa. Esityslistan liitteenä 5 on Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakuntayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista hammaslääkäreille hei dän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen ham maslääkäripäivystykseen. Esityslistan liitteenä 6 on Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakuntayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista suuhygienisteille ja hammashoitajille hei dän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoito piirin alueelliseen ham maslääkäripäivystyk seen. Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen p (T.A.) Yhteistyötoimikunta esittää yhtymähallitukselle hammaslääkäripäivystyk seen liittyvien paikallisten työ- ja virkaehtosopimusten hyväksymistä liittei den mukaisesti. Kirsi Virtanen, Laura Lahtinen ja Tiina Anttila ilmoittivat päätökseen eriä vän mielipiteen. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Yhtymähallitus on hyväksynyt hammaslääkäripäivystykseen liit tyvät paikalliset virka- ja työehtosopimukset koskien hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille maksettavia korvauksia heidän osal lis tuessaan alu eel li seen hammaslääkäripäivystykseen säännöllisen työ ajan ulkopuolella viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä. Yhtymähallitus on hyväksynyt hammaslääkäripäivystystä kos kevan sopimuksen, joka laa jensi em. hammaslääkäripäivystyksen koske maan myös arki-iltoja. Sopi muksen mukaisesti tilaaja (Perusturvakuntayh tymä Ak seli) huolehtii osal taan tarvittavan henkilökunnan järjestämisestä palvelu jen tuottamista var ten. Tuottaja (VSSHP) korvaa tilaajalle tästä ai heutuvat kustannukset. Vas tuu henkilökunnan järjestämisestä jakautuu VSSHP:ltä ko. palveluja hank ki vien kuntayhtymien ja kuntien kesken näiden asukaslukujen suh teessa. Perusturvakuntayhtymä Akselille on suunniteltu vuodelle 2015 nel jä so pimuk sen mu kais ta vii kon lo pun ja yhdeksän arki-illan päivystys vuo roa. Ak selin

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen vuo si kus tannus ei siten ole merkittävä mietittäessä koko hammaslääkäri päi vys tyk sen kustan nuk sia, joista jäsenkunnat maksavat vain toteutunei den käyn tien perus teella. Hammaslääkäripäivystyksen laajentuessa arki-iltoihin luki en, on vuonna 2011 teh tyä pai kal lis ta vir ka- ja työ eh to so pi mus ta laajennettava koskemaan myös ar ki-il toja. Esi tys lis tan liitteenä 3 ja 4 olevissa pai kalli sessa virka- ja työeh tosopi muk sessa on huo mioi tu ar ki-il ta päi vystys. Sopi mus on muilta osin vuoden 2011 sopi muksen mu kai nen. Lähi seudun työn antajat ovat solmi neet vas taavan si sältöiset pai kalli set vir ka- ja työeh to sopimukset kos kien alueellista ham maslääkäri päi vys tystä. On tärkeää, että alueellisesti solmitaan samanlaiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset koskien hammaslääkäripäivystystä, jotta alueen suun terveydenhuollon henkilöstö on tasa-arvoisessa asemassa. Kilpailukykyi nen sopimus on myös etu uusia hammaslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia rekrytoitaessa. Edellä mainituista osaajista on alueella suuri pula. Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähal litus päättää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus 1. hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset liitteen mukaisesti, ja 2. valtuuttaa talous- ja henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan paikalli set vir kaja työehtosopimukset.

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 16.12.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot