PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus. Aika klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastus ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä päättäminen Talouden toteuma loka-marraskuu Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelusopimusten jatkaminen 337 ajalle Kuljetuspalveluiden kilpailutus, työ- ja päivätoiminta sekä iltapäivätoiminta Perheneuvonta Hermannin vuokrasuhteen jatkaminen Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalvelun hankinta Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli Perusturvakuntayhtymä 345 Akselissa 239 Koulutussuunnitelma Hammaslääkäripäivystykseen liittyvien paikallisten virka- ja työehtosopimusten 348 hyväksyminen 241 Osastohoitaja Eija Mäkilän palkka Irtisanoutuminen, Seppälä Henkilökunnan kelpoisuusehdot Tehtävien uudelleen järjestely vuonna Ilmoitus delegoinneista Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat Vuodeosastopaikkojen myynti 364

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Hillgren Olavi jäsen Karjalainen Matti jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja poistui 244 käsittelyn ajaksi Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Tuula Ala-Karvia Jyrki Alastalo Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 227 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 228 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Ala-Karvia ja Jyr ki Alastalo. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 229 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten yli määräisten asioi den käsittelyyn ottamisesta. 231 otsikko muutettiin seuraavasti: Talouden toteuma loka-marraskuu 2014 Ylimääräisenä asiana päätettiin ottaa käsittelyyn 249 Vuodeosastopaikkojen myynti

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastus ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä päättäminen 120/ /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin asianhallintajärjestelmäksi valittiin Documenta Oy:n Dy nastia asianhallintajärjestelmä. Asianhallintajärjestelmä saadaan kokoushallinnan osalta käyttöön viimeis tään toukokuun yhtymähalli tuksen kokouksen esityslistan laadintaan. valmistelija: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen Pöytäkirjan tarkistus tehdään pääsääntöisesti yhtymähallituksen kokouk sessa toukokuusta 2011 alkaen. Tätä ennen pidettäviin yhtymähallituksen kokouksiin valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja on tarkistettavissa neljän arkipäivän päästä yhtymähallituksen kokouksesta. Pöytäkirja on nähtävillä Moision vanhainkodissa Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa. Yhtymähallitus Yhtymähallituksen puheenjohtajisto on keskustellut pöytäkirjan tarkastamisesta ja tiedottamista. Perusturvakuntayhtymä Akselin esityslistat ja pöytä kirjat ovat nähtävis sä sivuilla. Yhtymähallituksen kokoukset vuonna 2015 ovat keskiviikkoisin ellei toisin sovita. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Pöytäkirja on tarkistettavissa kokousviikon perjantaina tai pyhäpäivien vaikutuksesta siitä seu raa vana arkipäivänä. Pöytäkirja on nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Ak se lin hal lin non ti loissa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten täydennettynä, että pöy täkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaina.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Talouden toteuma loka-marraskuu / /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin ulkoiset toimintamenot olivat lokakuun 2014 lopulla yhteensä 37,65 miljoonaa euroa, mikä on euroa vä hemmän kuin vuoden 2013 lokakuussa. Alkuperäisen talousarvion mukai sista toimintamenoista oli toteutunut 81,5 % (vertailuprosentti 83,3 %). Hen ki lös tö kulut olivat 18,9 miljoonaa euroa (toteutuma 81,5 %), mikä on eu roa vähemmän kuin viime vuonna. Palvelujen ostot olivat yh teensä 13,0 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin vuonna Palvelujen ostojen toteutumaprosentti oli 85,4 %. Toimintatuotot olivat yhteensä 37,85 miljoonaa euroa (82,1 %), joista jä senkuntien maksuosuus oli talousarvion mukaisesti 32,44 miljoona euroa. Jä senkun tien mak su osuuden tasauslaskutus kohdistuu marras- ja joulu kuul le. Muu tulot oli vat yhteensä 5,41 miljoonaa euroa, mikä on vä hem män kuin vuo den 2013 lokakuussa. Pieneneminen johtuu mm. soti las vam ma lain mukaisten korvausten ja sosiaalitoimen mak su jen pie nene mi sestä se kä muille kunnille myytävien palvelujen vähenemisestä. Kuntayhtymän tulos lokakuun lopulla oli euroa. Ennuste koko kun tayh tymän vuoden lopun tilanteesta on talousarvion mukainen. Sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjan toimintamenoista oli lokakuun loppuun mennessä toteutunut 87,3 % (12,89 miljoonaa euroa). Menojen korkea toteutumaprosentti johtuu palvelujen ostoista, joista oli toteutunut 91,3 %. Sosiaali- ja perhepalveluiden toimintatuotot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuoden 2013 lokakuussa. Terveyspalvelujen palvelulinjan toimintamenoista oli toteutunut 5,89 miljoo naa euroa, eli 77,5 %. Vuonna 2013 toimintamenot olivat 6,40 miljoonaa euroa. Menojen pieneneminen johtuu erityisesti henkilöstömenojen piene ne misestä erityisesti Maskun vuodeosastolla. Myös palvelujen ja tarvikkei den ostot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Toimintatulot ilman jäsen kun tien maksuosuuksia olivat 1,39 miljoonaa euroa, mikä on vä hem män kuin vuonna Ikäihmisten palvelulinjan toimintamenot olivat 14,13 miljoonaa euroa (82,4 %), mikä on euroa vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Ali tus selittyy niin henkilöstömenojen kuin palvelujen ja tarvikkeiden ostojen vähenemisellä. Ikäihmisten toimintatulot olivat 14,57 miljoonaa euroa (82,0 %). Toimintatulot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat 3,2 miljoonaa euroa, mikä on euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Esityslistan oheismateriaalina on koko kuntayhtymän sekä sen tulos alueiden ul koi set tu los laskelmat. Marraskuun tuloslaskelmat jaetaan kokouksessa, mikäli tulos on valmistu nut kokoukseen mennessä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus merkitsee lokakuun toteutuman tiedoksi. Marraskuun tuloslaskelmat jaettiin kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsi loka-marraskuun toteuman tiedoksi.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelusopimusten jatkaminen ajalle /02.08/2014 Yhtymähallitus 232 Lastensuojelun sijaishuollon palvelut kilpailutettiin vuonna 2011 sopimuskaudelle Kilpailutus oli seudullinen ja siihen osallistuivat Turun lisäksi Kemiönsaarta ja Tarvasjokea lukuun ottamatta kaik ki muut Varsinais-Suomen kunnat eli myös kaikki Akselikunnat (Masku, My nämäki ja Nousiainen). Kilpailutukseen osallistuvat kunnat valtuuttivat Tu run sosiaali- ja terveystoimen toteuttamaan kilpailutuksen, hyväksy mään palveluntuot tajat ja tekemään sopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa. Eri palvelukokonaisuuksista saatiin yhteensä 210 tarjousta 125 palveluntuottajal ta. Tarjoukset saattoivat sisältää useampia palvelukoko naisuuksia. Kilpailutus koski lähinnä laadun varmistamista palveluiden tuottamisessa. Peruspalvelulautakunta päätti , että lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kolmen eri palvelukokonaisuuden sopimukset sol mitaan kaik kien hyväksyttävän tarjouksen jättäneiden palvelutuottajien kanssa riittä vän palvelukapasiteetin turvaamiseksi. Puitesopimuksia on solmittu yhteensä 182 kpl kolmesta palvelukokonai suudesta; 1) lastensuojelun si jaishuollon ympärivuorokautinen ammatilli nen perhe kotihoito, 2) lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen lai toshoi to ja 3) lastensuojelun erityis yksikön tuottama ympärivuorokauti nen laitoshoito. Palveluita on ostettu vuo den 2013 aikana n. 20,4 milj.eu rol la. Tarjouspyynnön ja puitesopimusten mukaan sopimuksia voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä vuodella, ajalle (optio). Tilaajan on ilmoitettava optiovuoden käytöstä mennes sä. Turun kaupunki esittää mukana oleville kunnille lastensuojelun ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen laitoshoidon ja lastensuojelun erityisyksiköiden tuot taman ympäri vuorokautisen laitoshoidon puitesopimusten jatkamista ajal le Esityslistan oheismateriaalina on luettelo lastensuojelun sijaishuollon os topal ve lu jen puitesopimuksista. Valmistelija/lisätiedot; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus päättää osaltaan jatkaa optiona lastensuojelun si jais huol lon ym päri vuorokautisen amma tillisen perhekotihoidon, lastensuojelun si jais huollon ympä ri vuo ro kau tisen laitos hoidon ja lastensuojelun erityisyksikön tuot taman ym pä ri vuoro kautisen laitoshoidon puitesopimuksia ajal le

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kuljetuspalveluiden kilpailutus, työ- ja päivätoiminta sekä iltapäivätoiminta 116/ /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akseli järjestää työ- ja päivätoimintaa sekä erityis tä tukea tarvitsevien koululaisten il ta päi vätoimintaa Mynämäellä Koivikko ku jan toi min ta kes kuk ses sa. Kun ta yh ty män tulee järjestää toimintaan osal lis tuvil le asiak kaille kulje tus. Esityslistan oheismateriaalina on kuljetuspalveluiden tarjouspyyntö liitteineen. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen, puh Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa Koivikkokujan kuljetuspalvelut liitteen mukaisesti.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Perheneuvonta Hermannin vuokrasuhteen jatkaminen 119/10.04/2014 Yhtymähallitus 234 Yhtymähallitus on kokouksessaan tehnyt päätöksen Nousiaisissa Henri kin koulun yhteydessä sijaitsevien 95 m2 rivitaloasuntotilojen, os. Moi sion tie 16, Nousiainen, vuokraamisesta määräaikaisesti perheneu vonta ko kei lun tiloiksi väliseksi ajaksi. Tiloissa on perhe neu vonnan lisäksi Nousiaisten alueen psykologin toimitilat. Tilojen vuokra on 585,24 /kk (6,16 /m2). Vuokrasta 2/3 eli 390,16 /kk on otet tu oman per heneuvolan kustannuspaikalta 4820/2640 ja 1/3 eli 195,08 /kk psyko logipalvelujen kus tannuspaikalta 4820/2650. Palvelujen järjestämisen ja yhteistyön kannalta on tärkeää, että toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa. Esityslistan oheismateriaalina vuoden 2014 loppuun voimassa oleva vuokrasopimus. Valmistelija/lisätiedot: linjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus päättää vuokrata toistaiseksi alkaen Nou siai sissa Henrikin koulun yhteydessä, os. Moisiontie 16, 21270, sijait sevat tilat ai emmin vahvistetuin ehdoin Perheneuvonta Hermannin ja Nou siais ten alu een psy ko lo gin käyttöön.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalvelun hankinta Yhtymähallitus 235 Kotihoidon asiakkaiden ruokatukipalveluista pidettiin palaveri Läsnä olijat olivat: Kirsi Koskelainen (Masku), Tuija Toljander (Mynämä ki), Sinik ka Hon ka vaa ra (Nou siainen), Armi Laitinen (Nousiainen), Hanna Laine ja Timo Tolppanen. Kirsi Koskelainen oli aikaisemmin ilmoittanut, että Masku ei voi tarjota Askaisten, Le mun ja Mas kun alueen kotipalveluaterioita Pe rus tur va kun ta yhtymä Akselille vuoden 2015 alusta lähtien. Syynä ovat eri lai set laitehan kinnat. Mynämäen osalta Häävuoren keittiön valmistuskapasiteetti/tilat riittävät täl lä het kellä My nä mäen ja Mietoisten kotipalveluaterioiden tuottamiseen. My nämäen kun nan investoinnit vuodelle 2015 selviävät myöhemmin. Nou siai sissa on valmius hoitaa myös Maskun alueen kotipalveluateriat. Kotihoidon ateriapalvelua käyttää tällä hetkellä kotihoitoalue 1 (Masku-Nou siainen-lemu-askainen) 60 ja Kotihoito-alue 2 (Mynämäki-Mietoinen) 67 asiakasta, joille menee ateria vähintään 3x/viikossa. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Perusturvakuntayhtymä Akseli hankkii kotihoidon asiakkaiden ruoka tuki palvelut Mynämäen ja Nousiaisten kuntien ruokahuollosta al kaen.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Yhtymähallitus Yhtymähallitus on päättänyt luopua omasta turvapuhelinpalvelusta alkaen ja ohjannut pal ve lua tar vit se vat asiak kaat käyt tämään Medivire Hoiva Oy:n (nykyisin Mainiovire Oy) palveluita. Sosiaaliohjaaja Leena-Maija Virtanen on selvittänyt turvapuhelun vastaa mista hälytyskeskukselta ja sieltä on todettu STM:n ohjei siin vedoten, et tä hä ly tyskes kus ei vastaa puhe luihin ja kunnan tulee mää rit tää sopimusaut taja. Paikalliset sairaankuljetusyritykset ovat erikoissairaanhoidon yksiköitä ja heidän hälytykset tapahtuu hälytyskeskuksen kautta. Yritykset eivät vuo den 2015 alusta voi ot taa toi min taan sa tur va pu he lin hä ly tys käyntejä. Toi nen sairaan kuljetusyri tys on irti sa nonut kuntayhtymän alueen turvapuhelin hälytyskäynnit syyskuussa Turvapuhelinpalvelu käsittää kokonaisuuden johon kuuluu: - turvapuhelinlaite - asennuspalvelu - hälytyspäivystys - auttamiskäynnit asiakkaiden luona Auttamiskäyntejä oli ajalla yhteensä 151 kpl. Näis tä klo välisenä aikana oli 37 kpl ja klo: yhteensä 55 kpl. Vasteajat puolesta tunnista tuntiin. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei mak sa tur vapuhelin toiminnoista vaan palvelun hankkija. Mainiovire Oy ei pysty tällä hetkellä tuottamaan auttamis käyn te jä My nä mäen alueella. Nämä auttamiskäynnit siirtyivät sairaankulje tus yri tyk sel tä väliaikaisesti ko tihoidolle. Auttamiskäynnit Nousiaisten ja Mas kun alueelta siirtyvät vuo den 2015 alus ta pois sairaankuljetusyrityksel tä. Mainiovire Oy:n kanssa on toimittu Mynämäen kunnan kanssa vuo den 2008 so pi muk sen pohjalta, jota on laajennettu koskemaan koko kun tayhty mää. So pi muk sessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Palveluntuottaja Esperi on valmis nopealla aikataululla ottamaan tur va puhelinpalvelut hoi dettavaksi kuntayhtymän alueella sisältäen auttamis käyn nit. Perus tur va kuntayhtymä Akseli ohjaa turvapuhelin asiakkaat sovi tulle pal ve luntuot ta jalle eikä kuntayhtymälle muodostu tästä kuluja. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) irtisanoa kuntayhtymälle siirtyneen turvapuhelinpalvelun sopimuk sen Mainiovire Oy:n kanssa välittömästi 2) solmia Palveluntuottaja Esperin kanssa turvapuhelinpalvelun sopi muk sen alkaen kahden vuoden sopimuksella ja yhden vuoden optiol la (2+1).

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Mainio Vire Oy on päivätyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut oi kaisua hankintapäätökseen. Ennen yhtymähallituksen irtisanomispäätöstä oli Mainio Vireen edustaja ilmoittanut puhelimitse kunta yhtymän avopalveluiden päällikkö Hanna Laineelle, ettei Mainio Vire pysty toimittamaan turvapuhelin auttamistoimintaa. Mainio Vire ei ole siten pysty nyt lupaamaan kuntayhtymän alueen asiak kaille kattavaa turvapuhelinpal velua. Päätökseen kohtaan 2 jäi kirjausvirhe. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei hanki tur vapuhelinpalveluja vaan opastaa asiakkaita nii den palvelujen tuottajien pii riin, jotka tuottavat turvapuhelinpalveluja kunta yhtymän alueella. Oheismateriaalina on Mainio Vireen Oy oikaisuvaatimus. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) kumota Yh 193 päätöksen ja 2) palauttaa asian uudelleen valmisteluun helmikuun kokoukseen

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle / /2014 Yhteistyötoimikunta Perusturvakuntayhtymä Akselin työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosil le hyväksyttiin Toimintasuunnitelmaa on hy vä tarkentaa vuosittain todettujen tarpeiden mukaisesti. Talous- ja hen ki lös tö päällik kö käy yh des sä työ ter veys huol lon edus ta jien kans sa toiminta suunnitelman vuodelle 2015 läpi Työterveyshuollon toiminta suun ni tel ma vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen p (T.A.) Yhteistyötoimikunta merkistee työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2015 tiedoksi ja antaa sen edelleen yhtymähallitukselle tiedoksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys ajalle on pöytäkirjan oheismateriaalina. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle hyväksyttiin yh ty mä halli tuk sen ko kouksessa Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain vuoden aikana ilmenneiden tarpeiden mukaisesti. Talous- ja henkilöstöpäällikkö on käynyt toiminta suunnitelmaa läpi työterveyshuollon edustajien kanssa Työterveyshuollon tavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. lisätä kuntoutustoimenpiteiden kohdentumista varhaisen tuen toimintamallia hyödyntämällä. 2. Psyykkisen jaksamisen erityishuomioiminen terveystarkastuksissa. 3. Terveystarkastuksissa esiin tulleiden toimipistekohtaisten asioiden yhteenvetojen hyödyntäminen. Toimintasuunnitelmaan lisättiin työfysioterapeutin ryhmätoimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi sekä työpsykologin vastaanottokäyntejä. Esityslistan oheismateriaalina on Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Yhtymähallitus 1. hyväksyy Työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2015, 2. valtuuttaa talous- ja henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan toimintasuunnitelman.

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli Perusturvakuntayhtymä Akselissa 80/ /2014 Yhteistyötoimikunta Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan laatimaan menettelytapaohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden ennakointia, ehkäisyä ja hallintaa varten. Työ paikkaväkivallalla tarkoitetaan työtehtävien hoitamisen aikana fyysisen vä kivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat valmistelleet Perusturvakuntayhtymä Akselille Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamallin. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti yksiköissä tulee lisäksi laatia yksikkökohtainen ohjeistus yhdessä henkilöstön kanssa. Väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli sisältää jälkihoito-ohjeistuksen, eli oh jeet ta pa tur man ja/tai vä li valta ja kriisitilan teen jäl keen ta pah tuvaa ko kemusten, ais ti musten ja reak tioiden yksityis kohtais ta käsit te lyä varten. Tavoitteena on purkaa no peasti työssä tapah tuneiden kriisien ai heuttamat välittömät reak tiot ja toi saalta käynnis tää psyykkisten reaktioi den työstämi nen. AVI vaatii, että Perusturvakuntayhtymä Akseli toimittaa kir jalliset me net tely tapa oh jeet työsuojelun vastuualueelle men nessä. Ylei sen me nettely tapaohjeen li säksi tulee jo kai sen työ yk sikön laatia oma yk sikkö koh tainen ohjeistus väkivallan ja uhkatilanteiden varalle. Yksikkö koh taisten ohjeis tus ten laa din nas sa tu lee huo mioi da yksiköiden riskiar vioin nit. Esityslistan liitteenä 2 on Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh ka tilan tei den hallintamalli. Valmistelija/lisätiedot:työsuojelupäällikkö Ulla Tynni p (T.A.) Yhteistyötoimikunta esittää, että yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh ka ti lan tei den hallintamallin liitteen mukai sesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat valmistelleet Perusturvakuntayhtymä Akselille Työturvallisuuslain edellyttämän Väkivallan ja uhka tilan tei den hallintamallin väki val ta- ja uhkatilanteiden ennakointia, ehkäi syä ja hal lin taa varten. Esityslistan liitteenä 1 on Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uhkatilanteiden hallintamalli.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin väkivallan ja uh katilanteiden hallintamallin liitteen mukaisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Koulutussuunnitelma / /2014 Yhteistyötoimikunta Vuoden 2014 alusta lähtien työnantajan on ollut mahdollista saada kor vaus ta vuoden aikana toteutetusta osaamisen kehittämisestä. Koulutus korvaus haetaan työttömyysvakuutusrahastosta aina seuraavan vuoden tammi kuun loppuun mennessä. Koulutuskorvauksen saamisen edellytyk senä on yhteistoiminnallisesti käsitelty koulutussuunnitelma. Esityslistan liittenä 4 on koulutussuunnitelma vuodelle Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, p (T.A.) Yhteistyötoimikunta käsittelee koulutussuunnitelman ja antaa sen yhtymähallitukselle hyväksyttäväksi. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Esityslistan liitteenä 2 on koulutussuunnitelma vuodelle Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisesti.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Hammaslääkäripäivystykseen liittyvien paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksyminen 109/ /2014 Yhtymähallitus Sairaanhoitopiirin organisoima hammaslääkäripäivystys viikonloppuisin al koi TYKS:n suusairauksien tulosyksikön tiloissa. Sopimuksen mukaan päivystyksen hoitaa piirin terveyskeskusten palveluksessa oleva hammaslääkäri ja suuhygienisti /hammashoitaja. Alkujaan sairaanhoitopiirin laatiman ehdotuksen pohjalta vastaava hammaslääkäri Päivi Antila ja hen kilöstöpäällikkö Ulla Tynni ovat neuvotelleet liitteiden 1 ja 2 mukaisen alu eella yleisesti hyväksytyn mallin mukaisesti paikallissopimuksen perustur vakuntayhtymä Akselissa noudatettavaksi. Päivystysvuoroja tulee vuodessa noin viisi, joista palkkakustannuksia kun tayhtymälle tulee arkipyhien tuntipalkkakorvaukset, starttirahat ja muiden palkkakustannusten erotus, jos niitä on. Sopimuksen mukaiset tuntikor vaukset matkakuluineen korvaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Ulla Tynni, puh Yhtymähallitus hyväksyy paikalliset sopimukset maksettavista korvauksista hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien osallistuessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystyk seen liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Pöytäkirjan liitteenä 1 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakun tayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista hammaslääkäreille heidän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammas lääkäripäivystykseen. Pöytäkirjan liitteenä 2 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakun tayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista suuhygienisteille ja ham mashoitajille heidän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen. Yhteistyötoimikunta Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on hyväksynyt paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen koskien hammaslääkäreille, suu hygienisteille ja hammashoitajille maksettavia korvauksia heidän osallis tuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkä ripäivystykseen. Paikallista virka- ja työehtosopimusta tulee päivittää myös arki-iltojen päivystyksen siirtyessä alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen alkaen. Vastaava hammaslääkäri, ammattiliiton edustaja sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö ovat neu vo tel leet so pi muk seen tu le vista li säyk sistä.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Lähiseudun muut toimijat ovat neuvottelemassa pääpiirteissään saman si sältöisestä paikallisesta virka- ja työehtosopimuksesta. Poikkeuksena on ainoastaan arkipäiviltä maksettava strattiraha, joka ei sisälly Perusturva kun tayhtymä Akselin sopimukseen. Vuodelle 2015 on suunniteltu neljä sopimuksen mukaista viikonlopun ja yhdeksän ar ki-illan päivystysvuoroa. Esityslistan liitteenä 5 on Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakuntayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista hammaslääkäreille hei dän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen ham maslääkäripäivystykseen. Esityslistan liitteenä 6 on Paikallinen virka- ja työehtosopimus Perusturvakuntayhtymä Akselissa maksettavista korvauksista suuhygienisteille ja hammashoitajille hei dän osallistuessaan Varsinais-Suomen sairaanhoito piirin alueelliseen ham maslääkäripäivystyk seen. Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen p (T.A.) Yhteistyötoimikunta esittää yhtymähallitukselle hammaslääkäripäivystyk seen liittyvien paikallisten työ- ja virkaehtosopimusten hyväksymistä liittei den mukaisesti. Kirsi Virtanen, Laura Lahtinen ja Tiina Anttila ilmoittivat päätökseen eriä vän mielipiteen. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Yhtymähallitus Yhtymähallitus on hyväksynyt hammaslääkäripäivystykseen liit tyvät paikalliset virka- ja työehtosopimukset koskien hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille maksettavia korvauksia heidän osal lis tuessaan alu eel li seen hammaslääkäripäivystykseen säännöllisen työ ajan ulkopuolella viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä. Yhtymähallitus on hyväksynyt hammaslääkäripäivystystä kos kevan sopimuksen, joka laa jensi em. hammaslääkäripäivystyksen koske maan myös arki-iltoja. Sopi muksen mukaisesti tilaaja (Perusturvakuntayh tymä Ak seli) huolehtii osal taan tarvittavan henkilökunnan järjestämisestä palvelu jen tuottamista var ten. Tuottaja (VSSHP) korvaa tilaajalle tästä ai heutuvat kustannukset. Vas tuu henkilökunnan järjestämisestä jakautuu VSSHP:ltä ko. palveluja hank ki vien kuntayhtymien ja kuntien kesken näiden asukaslukujen suh teessa. Perusturvakuntayhtymä Akselille on suunniteltu vuodelle 2015 nel jä so pimuk sen mu kais ta vii kon lo pun ja yhdeksän arki-illan päivystys vuo roa. Ak selin

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen vuo si kus tannus ei siten ole merkittävä mietittäessä koko hammaslääkäri päi vys tyk sen kustan nuk sia, joista jäsenkunnat maksavat vain toteutunei den käyn tien perus teella. Hammaslääkäripäivystyksen laajentuessa arki-iltoihin luki en, on vuonna 2011 teh tyä pai kal lis ta vir ka- ja työ eh to so pi mus ta laajennettava koskemaan myös ar ki-il toja. Esi tys lis tan liitteenä 3 ja 4 olevissa pai kalli sessa virka- ja työeh tosopi muk sessa on huo mioi tu ar ki-il ta päi vystys. Sopi mus on muilta osin vuoden 2011 sopi muksen mu kai nen. Lähi seudun työn antajat ovat solmi neet vas taavan si sältöiset pai kalli set vir ka- ja työeh to sopimukset kos kien alueellista ham maslääkäri päi vys tystä. On tärkeää, että alueellisesti solmitaan samanlaiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset koskien hammaslääkäripäivystystä, jotta alueen suun terveydenhuollon henkilöstö on tasa-arvoisessa asemassa. Kilpailukykyi nen sopimus on myös etu uusia hammaslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia rekrytoitaessa. Edellä mainituista osaajista on alueella suuri pula. Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähal litus päättää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus 1. hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset liitteen mukaisesti, ja 2. valtuuttaa talous- ja henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan paikalli set vir kaja työehtosopimukset.

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/2013 339 Yhtymähallitus Aika 17.10.2013 klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 19.11.2013 kello 16:45-17:30 PAIKKA Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot