OSALLISTUMISEN JA JOHTAMISEN KEHÄMALLI A. KEHÄMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMISEN JA JOHTAMISEN KEHÄMALLI A. KEHÄMALLI"

Transkriptio

1 Ville Elonheimo Kaurasenahontie 7, Kovero puh. (013) (työhuone), (koti) Seminaariesitelmä VAKAVA:n/Tampereen yliopiston Kansalaisaktivismi-seminaarissa Tampereella työryhmässä Aktiiviset asukkaat, kuntalaiset, kansalaiset OSALLISTUMISEN JA JOHTAMISEN KEHÄMALLI A. KEHÄMALLI Esitykseni ytimenä on osallistumisen ja johtamisen kehämalli, joka on havainnollistus graduni keskeisestä huomiosta. Samainen kehämalli toimii myös väitöskirjatyöni tarkastelumallina, työkaluna tai miksi sitä nyt sanotaankaan. Gradussani tutkin kyläyhdistyksiä ja malli on siis kehitelty pienten paikallisten yhdistysten parissa ja tietyn yhdistystyypin sisällä. {Kuviossa on kaksi isoa sisäkkäistä kehää. Kehät liittyvät toisiinsa pienin ympyröin toisaalta osallistujien, toisaalta johtajien puolella. Kalvo 1.} Osallistujat Johtajat 7 5 TO PO PJ TJ Ulkokehä on toiminnallinen kehä, konkreettiset teot yhdistyksessä, tekeminen. Sisäkehä on poliittinen kehä, yhdistyksen muodollinen päätöksenteko, puhuminen. Osallistujat tarkoittaa toiminnan järjestäjiä ja päätöksenteossa esim. hallituksen jäseniä, tämän seminaarin sanoin: aktivisteja. Kuvion ulkopuolelle jäävät täydelliset passivistit, jotka eivät ota osaa toimintaan millään tapaa, ja hiljaiset osanottajat, esim. kerhoissa tai kyläjuhlissa kävijät. Johtajat taas tarkoittaa lähinnä yhdistyksen puheenjohtajaa ja muita 'tulisieluja' eli niitä, jotka johtavat koko yhdistystä tai osaa siitä, mukaan lukien yksittäisten tapahtumien johtavat järjestelijät. Käytän kehämallia lähinnä koko yhdistyksestä, mutta tarpeen tullen uskon sen käyvän myös yksittäisen tapahtuman tai esim. yhdistyksen jaoston tarkastelun välineenä.

2 Koko malli lähti kehkeytymään tutkimussuunnitelman lauseesta: "taustalla on graduni päähuomio siitä, että toiminnallinen ja poliittinen osallistuminen kytkeytyvät toisiinsa ja että jäsenten osallistuminen ja johtajuus muodostavat vapaaehtoistyöhön tukeutuvissa yhdistyksissä kehän." Mitä sitten eri kaaret kuvaavat? 1) Yhdistyksen toiminnallisen johtajan tehtävänä on saada ihmiset osallistumaan toimintaan. 2) Toimintaan osallistumalla ihmiset antavat resurssejaan yhteiseen käyttöön, rakentavat ja ylläpitävät yhdistystä sekä sivutuotteena tukevat toiminnan johtajaa. 3) Yhdistyksen päätöksenteon johtajat, erityisesti hallituksen puheenjohtaja, valikoivat toteutettavat ideat, tekevät suunnitelmat ja muotoilevat kaiken muodollista päätöksentekoa varten. 4) Yhdistyksen jäsenistö vuosikokouksessa tai hallituksen jäsenet hallituksessa päättävät yhdistyksen asioista ja valitsevat muodollisia johtajia. 5-6) Toiminnallinen ja poliittinen johtajuus kytkeytyvät toisiinsa, tuottavat toisiaan. Toiminnan ja päätöksenteon johtajat ovat useimmiten samoja henkilöitä mutta eri rooleja. 7-8) Aktivistienkin joukossa toiminnallinen ja poliittinen toimeliaisuus kasautuu samoille henkilöille. Kuvion ideana on siis kuvata sitä, miten johtajuus ja osallistuminen edellyttävät ja tuottavat toisiaan yhdistyselämässä: yhdistyksessä tekeminen ja puhuminen, yhdistyksen toiminta ja päätöksenteko, ihmisten osallistuminen ja johtajuus. Kuvion toisena ideana on se, että yhdistystä voi tarkastella poliittisena tilana vain ottamalla huomioon yhdistyksen konkreettinen toiminta. Kuvion soveltuvuus on liikkeet-yhdistykset-järjestöt -jatkumolla nimenomaan yhdistysten joukossa. B. GRADU - OSALLISTUMINEN JA JOHTAJUUS KYLÄYHDISTYKSISSÄ Esitykseni toisessa osassa käyn läpi kehämallia graduni Kyläpolis - kyläyhdistykset poliittisina tiloina (2000) valossa. {Kalvo 2.} On syytä huomauttaa, että gradussa tai siitä tiivistetyssä artikkelissa (2001) en ole esittänyt tätä kehämallia, vaan olen keskittynyt silloisiin tutkimuskysymyksiini ja niihin vastaavaan argumentaatioon. Kehämalli on siis gradun jälkeinen tuote, vaikka perustuukin vahvasti siihen kuvaan, jonka olen kyläyhdistysten poliittisesta tilasta saanut tuon työn aikana ja tuloksena. Tutkin gradussani kyläyhdistyksiä, joilla tarkoitan sekä rekisteröimättömiä yhdistyksiä eli kylätoimikuntia että rekisteröityjä kyläyhdistyksiä. Tutkimuksen alla oli neljä kyläyhdistystä Ilomantsin- Tuupovaaran seutukunnalta, näistä yksi oli monen kylän muodostama yhdistys. Kävin läpi niiden arkistot vuosilta : lähinnä vuosikokousten pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, talousarviot ja tilinpäätökset, jonkin verran hallituksen tai kylätoimikunnan pöytäkirjoja, hankesuunnitelmia ja -hakemuksia sekä kylätiedotteita. Arkistokäynneillä myös jututin yhdistysten sihteereitä. Toisena pääosana aineistossa oli puheenjohtajien haastattelut. Lisäksi kysyin puheenjohtajilta ennen haastattelua lomakkeella joitakin arvioita ja tietoja yhdistyksen toiminnasta ja henkilöistä. Käytännössä analyysini painottui haastatteluihin. Seuraavassa käyn läpi joitakin poliittisen tilan piirteitä

3 haastattelusitaattien avulla ja sijoittaen luonnehdinnat osallistumisen ja johtamisen kehämalliin (sivunumerot gradusta, Elonheimo 2000.) {Kalvo 3.} Mobilisaatio ja tulisielut {TJ k1; s } "Vaikka ei ois muita kuin yksi henkilö, mutta jos se on semmonen, joka saa ne muut ihmiset liikkeelle..." (s. 43) Yhdistyksessä pitää olla henkilö tai henkilöitä, joka saa ihmiset osallistumaan, tulisielu. Tulisielu voi vaihtua ajan myötä, mutta sellainen on oltava. Toimintaan osallistuminen {TO k1 k78; s } "Ihmiset. Jos ihmiset kokee tämän omakseen kylän toiminnan, se elää, mutta jos ne kokee että tää on heille vähäpätöinen asia, ei tää oo niin tärkee, niin sit se kuolee." (s. 47) Tavallinen kyläläinen osallistuu, kun osallistumisella on tarjota jotain juuri hänelle. Osallistuminen ei rakennu kylän yhteisöllisyyden osallistumisvelvollisuuksille. "Halu. - Oma halu siinä että vaikka miten pieni ollaan ja halu pitää toimintaa yllä. Se muodostuu niistä yksittäisistä henkilöistä, jotka aktiivisesti sitä kehittää ja pitää suhteet yllä tuohon." (s. 54) Tämäkin on vastaus kysymykseen, mikä pitää yhdistyksen pystyssä? Tarvitaan ihmisiä ja tahtoa. Kehämallissa TO-pistettä voi sanoa yhdistyksen kriittiseksi pisteeksi. Jos on toimijoita, yhdistys elää - jos ei ole, se kuolee. Toiminnallisen ja poliittisen aktivistin yhteydestä minulla ei ole tarjota sitaatteja. Voin kuitenkin todeta, että puheenjohtajat toivat esille, että talkootyö kasautuu hallituksen jäsenille. Lisäksi vaikutti siltä, että hallitukseen valittiin nimenomaan innokkaimpia osallistujia, tätä en kuitenkaan erikseen kysellyt. Päätöksentekojärjestelmä {sisäkehä k34; s } "Hallitusha se piättää, tai niinku ylleinen kokkous se päättää, mutta käytännössä tietysti puulaakeissa hallitukset on niin vahvoja, ja tätä toimintaa, siinä on se käytännön sana, vaan käytännön valtahan se siellä on." (s. 49) Kyläyhdistyksissä on tavallinen yhdistyksen päätöksentekorakenne: vuosikokous, hallitus ja hallituksella puheenjohtaja. Kylätoimikunnissa nimet ovat toiset, vuosikokouksena kyläkokous ja hallituksena kylätoimikunta. Edellinen sitaatti kuvastaa yleisen kokouksen asemaa 'ylimpänä päätöksentekoelimenä', kun valta käytännön toimintasta on hallituksella. Poliittinen osallistuminen {PO k4; s } "Nyt tämä kriisi on tietysti tätä keskustelua ehkä viriköittänyt enemmänkin mitä ois soveliasta." (s. 48) "tavallaan hyväki merkki, että ei oo liian aktiivista siinä mielessä, koska ainahan kansan joukot on helevetinmoisella kiistalla liikkeellä muutaman kerran." (s.

4 48) Tavalliset kyläläiset osallistuivat kyläyhdistyksen päätöksentekoon harvakseltaan. Kiinnostuksen pyräykset tuntuivat liittyvän kiistatilanteisiin. Poliittinen osallistuminen oli paljolti hallituksen jäsenten harteilla. Johtajuus {PJ TJ, k24, k56; s } Johtajaksi tulo {k4}: "No minä en tähän kyllä missään tappauksessa pyrkinyt ja lieneekö semmosta henkillöö joka vakavissaan pyrkiytyskään." (s. 50) Suomalaisessa järjestökulttuurissa on tietty vallan välttelyn henki: valtaa ei pidä haluta, ainakaan avoimesti. Toisaalta sitaatti kuvastaa puheenjohtajan viran raskautta. Valmistelutyöstä {TJ-PJ, k56, k3}: "kyllähän se puheenjohtajan niskaan hyvin paljon kaatui." (s. 51) Hallituksen sisällä kaikki asiat kulkevat puheenjohtajan kautta ja liian monet hänen varassaan. Palautteen merkitys {k2, k4}: "Ainut palakkahan tästä on se että on tyytyväissii asiakkaita, niin se kuiteskin merkitsee aika monelle aika paljon. Kuin jos on sanotaan että yleensä politiikassa mukana, niin haukuthan siitä normaalisti palkakseen suapi." (s. 51) Yhdistystoiminnassa johtajia pitää viroissaan toiminnan hyväätekevyys ja positiivinen palaute, erotuksena esim. kunnallispolitiikan valitusilmapiiristä. Pol. johtajan valta {PJ}: "jos minut on kerran valtuutettu johonkin, niin minä tien päätökset vaikka yksin ja sillä selevä" (s. 52) Puheen johtaja voi tehdä yhdistyksen nimissä päätöksiä, joihin ei erikseen haeta koko organisaation valtuutusta. Hän johtaa, koska on johtaja. Kun mietitään yhdistyksen riippuvuutta puheenjohtajan antautumisesta yhdistystoimintaan, vaikuttaa hän jopa yrityksen yrittäjään verrattavalta vallankäyttäjältä. Toim. johtajan valta {TJ-PJ-yhteys}: "Jos toiminta ei miellytä, niin tähän paikalle päässee justiinsa, se vaimennoon sillon se arvostelu." (s. 52) Puheenjohtajan virka ei ole järin tavoiteltu. Siihen liittyy jotain sellaista vastuun ottamista, johon ei jokamies tai -nainen ole valmis. Vaativa aloite {k2, k4, TO-PO-yhteys; s. 48, 58} "Jos kuka haluaa niin suapi noiden sääntöjen mukkaan toimii vielä laajemminkin vaan en minä lähe... Jotta ehkä nyt jottain jos kansa vuan innostuu ja on, niin kyllä se on mahollista että laajennoo ne toimenkuvat." (s. 48) "se pitäs joku tulisielu olla siellä - joku, joka muunkin asian ottas siihen toimintaan." (s. 48 ja 58) Vapaaehtoistyöhön pohjautuvissa yhdistyksissä on käytössä kaksi aloitemuotoa: tavallinen muodollinen aloite ja vaativa aloite (tai heikko ja vahva aloite). Tavallinen aloite on idean antamista päätöksentekokoneistoon, jossa se sitten käsitellään. Käytännössä tehokkaampi mutta aloitteentekijälle vaativampi on vaativa aloite, jossa aloitteentekijä idean antamisen lisäksi tarjoutuu tekemään jotain ehdottamansa toiminnan toteuttamiseksi.

5 Useimmiten tämä resurssienanto on vapaaehtoistyötä. Tällaisella vahvalla aloitteella on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet tulla toteutetuksi. Sääntöjen luonne {sisäalue ja välialue; s } "Elikkä se nyt on väittäisimpä kaikissa, yhistyksen säännöt antaa mahollisuuden toimii, monikymmenkertaisesti siihen nähen miten toimitaan." (s. 53) Neljässä hyvin toimivassa kyläyhdistyksessä puheenjohtajien suhtautuminen sääntöihin oli hyvin erilaista: 1) toimintasuunnitelma tehtiin sääntöjen tarkoituspykälän mukaisessa jaottelussa, 2) edellinen sitaatti, säännöissä sanotaan kaikkea hyvää, mutta käytännössä keskitytään vain yhteen toimintamuotoon, 3) kylätoimikunnalla on säännöt, mutta puheenjohtaja ei ole niitä lukenut ja 4) kylätoimikunnalla ei ole kirjoitettuja sääntöjä ollenkaan. Yleisesti toiminta pyörii siis kirjoittamattomin säännöin, jotka elävät vain toiminnan myötä. Lisäksi säännöt antavat mahdollisuuden toiminnallisen laajuuden joustavaan muokkaamiseen. Yhdistyksen ulkosuhteet Seuraavaksi astun ulos kehämallista ja hahmotan yhdistyksen suhteita ulkopuolelleen ja rajausta erilleen kyläyhteisöstä. {Kalvo 4.} Kolmannella sektorilla {paikat kolmiossa s. 69; s , 71-75} Pyysin puheenjohtajia sijoittamaan itsensä kolmas sektori-kolmioon. He sijoittavat yhdistyksensä erilleen niin kyläyhteisöstä, kunnasta kuin yrityksistäkin. Lähimpänä olivat kyläyhteisö ja kunta, mutta hajonta oli melkoinen. Rajaus suhteessa kyläyhteisöön {vasen raja; s } "No, se erottaa se, että jos naapurusto sen vain tekis, niin se ois silloin ihmisten välistä suhdetta." (s. 56) "ehkä yhistyksen nimissä voidaan tehä jokin asia, jota ei voitas omissa nimissään tehä. Esimerkiks joku kokoontuminen tai jokin semmonen kyläjuhla tai jokin muu tilaisuus, eipä sitä oikkeestaan voi tehä, jotta jos minä kuhtusin omissa nimissä koolle tänne koululle, niin miten se ois edes mahollista." (s. 57) Vastaajalle kyläyhdistyksen ja kyläyhteisön, naapuruston välinen raja on selvä. Vain yhdistys edustaa yhteistä, yhteisöllinen voidaan ottaa yhdistyksen piiriin, mutta sellaisenaan se on yksityistä. "Mutta pelkästään naapurustosuhteille, se luo semmosia kuppikuntija, tekee tiettyä toimintaa niin silloin sinne ei kaivatakkaan välttämättä kaikkia. Ennen se onnistu, mutta ei ehkä nykyään." (s. 56) Tässä hahmotetaan, että "jonkunlainen orkanisoitu järjestelmä" (s. 59) on parempi kuin yhteisten asioiden hoitaminen kylän yhteisössä. Asioista saadaan yhteisesti hyväksytty näkemys vain julkisessa, jotenkin järjestäytyneessä keskustelussa. Suhde rahoittajiin ja yhteistyökumppaneihin {ulkopuoliset ; s , 61-63, 71-75}

6 "Kyläyhistyksen päätettävissä on tietysti jossain rajassa kaikki asiat missä se toimii. Mutta ainahan se rahoittaja tiettyjä toivomuksia asettaa. Toisaalta kaikki ja toisaalta ei mikkään." (s. 61) Kaikki ja ei mikään. Yhdistys on radikaalisti itsenäinen omassa päätöksenteossaan, mutta yhtä vakavasti sidonnainen saamiinsa resursseihin. "No silloin alkuunhan oli aina ihan kokkouksii, sitten siinä Liiteri-toiminnan aikaan oli ihan kunnan edustajat rehellisesti. Ja tuota sanottaan nyt että on sellaset, että minä soittelen perusturvahoitajalle ja kotipalvelutyönjohtajalle, jos on mitä ongelmii on. Ja sitten tää terveydenhoitaja kiertää pitemmin, hän näkee sen tilanteen. Että ei ennee semmossii isoja torikokkouksii pietä, vaan se on niinku päivittäistä ruttiinii se yhteyksien pito." (s. 75) Tässä on kyseessä kylä- eli kotipalvelujen järjestäminen yhdistyksen toimintana. Sitaatti kuvastaa, miten uutta toimintaa aloitettaessa yhteydenpito on tiivistä ja virallista, ja toiminnan vakiintuessa ja luottamuksen lisääntyessä yhteydenpito arkistuu. "Se on se aktiivinen ja julkinen toiminta ja vilpittömyyttä tähän kaikkien välille. Se ois ehkä semmonen mikä sais, ja ennakkoluulottomuus, olipa se millä sektorilla tahansa, kunta tai yritykset. Mut siinä on aina joku mikä on iät ja ajat ollut, että joku tuntee olevansa yläpuolella toista niin se ei sen takia. Se ei voi olla mahollista tämmösessä järjestelmässä, mikä Suomessa on." (s. 72) Sektoreiden välisessä yhteistyössä ongelmana on jonkun osapuolen kukkoilu ja yleinen kyräilymentaliteetti. Puhe ja teko poliittisena toimintana Poliittisen tilan käsitteen osalta on syytä käydä käyttämääni Hannah Arendtin ajatteluun. Arendthan jakaa toimeliaan elämän, vita activa, kolmeen aktiviteettiin: puurtamiseen (labor, Arbeiten), valmistustyöhön (work, Herstellen) ja toimintaan (action, Handeln). Näistä toiminta ilmentää ihmisten moneutta ja mahdollistaa julkisen tilan. Poliittinen tila virittyy ihmisten toimiessa keskenään. Käsitykseni mukaan poliittinen tila on Arendtilla ihmisten yhteisen toiminnan ja puheen kautta ylläpidettävä rajattu pysyvä julkinen tila, jolla on myös ulkopuolensa. (s ) Poliittinen toimeliaisuus jakautuu esisokraatikoilla ja vielä esim. Aristoteleella kahteen alalajiin: puheeseen ja toimintaan, lexis kai praxis. (s ) Kehämallikuvion jako kahteen kehään - puheiden sisäkehään ja tekojen ulkokehään - on peräisin tästä. Kuvioni kokonaisuudessaan viittaa siis Arendtin käsitteistössä toimintaan ja siten poliittiseen tilaan. Sekä päätöksentekoon osallistuminen että konkreettinen tekeminen ovat poliittisia, koska ne ja niissä tehdyt valinnat vaikuttavat yhteiseen. Yhdistyksen toiminnallinen laajuus on kyläyhdistyksissä paljolti kiinni jäsenten tarjoamista resursseista. Antiikissa tätä edusti liturgia-käytäntö eli se, että poliksen jäsenet hoitivat virkotehtävät omalla kustannuksellaan. Kyläyhdistyksissä vastaavasti vapaaehtoistyö on elintärkeää yhteiselle toiminnalle (omana tilan laajentamisen tapanaan vielä vaativa aloite). Poliittisen tilan olemassaolo on täten kiinni aloitteellisuudesta. Tätä kuvastaa varsin hyvin kreikan arkhein-verbi, joka

7 tarkoitti sekä hallitsemista että aloittamista. Ainakin alkuaikoina valta on siis poliksissa liittynyt alullepanemiseen, eikä niinkään nykyajattelun mukaiseen loppuunsaattamisen kykyyn. Kyläyhdistyksiä voikin hyvällä syyllä kutsua 'arkaaisiksi poliittisiksi tiloiksi', ts. aloitteellisuuteen perustuviksi - ja puheenjohtajia eli kyläpäälliköitä 'arkaaisiksi poliittisiksi johtajiksi', ts. aloitteellisuutta/della johtaviksi. (vrt. s ja 26) Sanan virkkoi, noin nimesi, eli gradun loppu: Siinä, missä homeerinen heimopäällikkö keräsi joukkonsa yhä uudelle retkelle, nykyajan kyläpäällikkö kerää kyläläisensä yhä uuteen hankkeeseen. Kun kyläläiset ymmärtävät mahdollisuutensa valita kylän tulevaisuus ja perustavat yhdistyksen, he rajaavat yhteisen toiminnan ja puheen julkiseksi piiriksi. Yksityisten ihmisten erimielisyydet keskustellaan täst'edes yhteisen kylän yksimielisyydeksi. Erillisten asujaimistosta virittyy osallistujien yhteisö. Kylästä nousee polis - kyläpolis. (vrt. s. 81) C. VÄITÖSKIRJATYÖ - TOIMINNALLISEN JA POLIITTISEN OSALLISTU- MISEN MUUTOKSET PAIKALLISISSA YHDISTYKSISSÄ Lähtökohtana väitöskirjatyölle on kiinnostus edelleen tutkia paikallisten vapaaehtoistyöhön perustuvien yhdistysten sisäistä tilaa. Vaikka päähuomioni on sisäpolitiikassa, en tietenkään sulje muuta maailmaa pois tarkastelusta, koska se vaikuttaa yhdistyksen sisäiseen elämään. Gradun jälkeen heräsi kysymys, että mitenkäs muissa yhdistyksissä ja mitenkäs muualla. Gradun tulosten yleistettävyys lienee aika heikko aineiston suppeuden vuoksi. Olen kyllä saanut luotua joitakin teorianpalasia, mutta perustuvatko ne satunnaisiin erikoistapauksiin suomalaisessa yhdistyskentässä? Väitöskirjatyön keskeinen innoite onkin tarkentaa edellä esittämääni toiminnallisen ja poliittisen osallistumisen ja johtamisen kehämallia, toisaalta kartoittaa sen sovellusalaa. Arvioin tällä hetkellä (arvioni perustuu mallin ominaisuuksiin ja yleiseen yhdistyskentän tuntemukseeni), että malli sopii pieniin yhdistyksiin, joissa toiminnan ylläpitäminen on jatkuvasti vaakalaudalla vapaaehtoistyön muutoksien mukaan. Sopiiko malli liikkeisiin, joilla ei ole poliittista organisaatiota? En tiedä. Malli sopinee huonosti järjestäytyneempiin järjestöihin, jotka käyttävät enemmän palkkatyötä ja ovat vakiinnuttaneet resurssinsa. Niissä erityisesti resurssienhankinta ei ole kiinni välittömästi jäsenten innostuksesta. Väitöskirjan tutkimuskysymykset liittyvät kehämalliin ja ovat tällä hetkellä seuraavat: {Kalvo 5.} 1) Mitä osallistumista lisääviä tai tehostavia käytäntöjä yhdistyksissä on kehitetty viime aikoina? (Osallistumisinnovaatiot.) 2) Minkälaisia ominaisuuksia yhdistysjohtajalta nykyään vaaditaan? (Johtajakvalifikaatiot.) Kummankin sisällä on kyseessä sekä varsinaiseen toimintaan että yhdistyksen päätöksentekoon osallistuminen tai niiden johtaminen. Pyrin hakemaan osallistumisessa ja johtamisessa tapahtuneita muutoksia ja aion tarkastella yhdistyksiä noin vuoden aikajänteellä. Empiiriset tutkimuskohteet ovat vielä auki. Olen hahmotellut joitakin kuntia ja yhdistysluokkia, joista voi sanoa, että tutkin

8 ainakin yhdistyselämää Jyväskylässä ja Tuupovaarassa ja ainakin kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä. Tutkimuksen metodeja kehittelen grounded theoryn tienoilta. Ajatuksena on yhdistää erityyppisiä aineistoja ja lähteitä. Tutkimukselleni käyttökelpoisia tilasto- ja survey-aineistoja on jo valmiina, mm. oman laitoksen Jyväskylän kolmannen sektorin aineistot, KuntaSuomi 2004-tutkimuksien kyselyt ja Tilastokeskuksen ajankäyttötilastot. Joka tapauksessa kysymykseni ovat sellaiset, että on mentävä yksittäisiin yhdistyksiin. Aion paneutua joihinkin yhdistyksiin tutkimalla niiden arkistoaineistoa ja haastattelemalla niissä toimivia henkilöitä. Lisäksi voin tehdä jonkin verran osallistuvaa havainnointia kylätoiminnasta ja tallessa taitaa olla omalta järjestöuralta joitakin muistiinpanoja. Yhdistyksiin ulkopuolelta saatavia resursseja voi tutkia mm. kuntien tekemien avustuspäätösten kautta. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen eli osallistumisinnovaatioiden alakysymykset ovat: - mitä ovat yhdistysten vanhat käytännöt - mitä ovat uudet käytännöt ja mitkä ovat niihin johtaneet ongelmat, ratkaisuehdotukset, niissä onnistumiset/epäonnistumiset ja näiden syyt - mitä on lisäksi keksitty, mutta ei edes kokeiltu Aineistona näihin käyvät esim. toimintakertomukset, jäsentiedotteet, hallituksen pöytäkirjat, jäsenluettelot sekä osallistumiskerta- ja tuntitilastot. Toinen tutkimuskysymys eli johtajakvalifikaatiot tarkentuvat seuraavien henkilökohtaisten ominaisuuksien kautta: - ammatilliset, sosiaaliset, koulutukselliset ja taloudelliset taustat - yleinen järjestö- tai johtamiskokemus - ketä ao. yhdistyksen ryhmittäytymisessä edustaa - historia ao. yhdistyksessä Lisäksi eräät asianomaisen yhdistyksen piirteet vaikuttavat kvalifikaatioihin: - yhdistyskulttuuri - johtajahistoria - yhteistyösuhteet - toimintaympäristötekijät Aineistoksi käyvät esim. toimintakertomukset ja niissä olevat hallituksen jäsenten luettelot. Näitä täytyy tarkentaa kyselyin tai/ja haastatteluin. Joka tapauksessa suunnitteilla on enemmänkin kenttä- kuin kirjoituspöytätutkimus. Näine hyvineni toivotan tutkimusta eteenpäin vievän kritiikin tervetulleeksi. --- LÄHTEET Elonheimo, Ville (2000): Kyläpolis - kyläyhdistykset poliittisina tiloina. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi, julkaisematon pro gradu-tutkielma. Elonheimo, Ville (2001): Kyläpolis - kyläyhdistykset poliittisina tiloina. Teoksessa Vai pelkkää retoriikkaa? 6 Valta, politiikka, subjekti. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / valtio-oppi, julkaisuja 76, sivut

9 KALVOT 1 Kehämalli 2 Kartta kyläyhdistyksistä (gradun kansi) 3 Kehämallin sisäiset kuviot 4 Yhdistyksen rajat ja ulkosuhteet 5 Väitöskirjatyön tutkimuskysymykset kehämallissa

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Suunnittelu on toivon järjestämistä

Suunnittelu on toivon järjestämistä Suunnittelu on toivon järjestämistä John Forester haastattelussa Perheeni oli paennut Wienistä, koska he olivat juutalaisia. He olivat tulleet Yhdysvaltoihin enkä aikonut kuluttaa elämääni pommien tekemiseen,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 !!!!!!!!!!!!!!! Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 Etnologian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaru

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö 1 IX Bruno Sarlin työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus: Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Päivi Kivelä & Pekka Lund,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ?

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Pekka Kaunismaa (toim.) YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista Pekka Kaunismaa (toim.)

Lisätiedot

Yks plus yks on enemmän ku kaks

Yks plus yks on enemmän ku kaks Yks plus yks on enemmän ku kaks Tarinoita sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä asukastoiminnasta kaupungin omistamissa vuokrataloissa Kati Sointukangas Ympäristöpolitiikan Pro Gradu-tutkielma Sisällys

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot